LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 (*actualizată*)pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997(actualizată pâna la data de 17 iunie 2009*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 1Persoanelor fizice şi persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi pentru terenurile forestiere, în termen legal, li se reconstituie dreptul de proprietate în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Dispozitiile acestei legi se aplică şi în cazul restituirii construcţiilor accesorii terenurilor agricole şi silvice.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 2 (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar, de comun acord cu proprietarii, pot comasa terenurile care urmeaza să fie retrocedate într-un singur amplasament.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (2) Drepturile dobandite cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate adeverinte de proprietate, proces-verbal de punere în posesie sau titlu de proprietate, rămân valabile fără nici o alta confirmare.  +  Articolul 3 (1) Pentru aplicarea prezentei legi comisia locala dispune de totalitatea terenurilor proprietate privată a unităţii administrativ-teritoriale respective. (2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face pentru diferenţa dintre suprafaţa de 10 ha de familie şi cea adusa în cooperativa agricola de productie sau preluata prin legi speciale ori în orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(2^1) Pentru terenurile proprietarilor deposedati, persoane fizice, pe care se afla pasuni şi fanete, reconstituirea se face pentru diferenţa dintre suprafaţa de 50 ha de familie şi cea adusa în cooperativa agricola de productie sau preluata prin acte normative speciale ori prin orice alt mod de la membri cooperatori sau de la orice altă persoană fizica deposedata, dar nu mai mult de 100 ha de proprietar deposedat*).----------Alin. (2^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 193 din 19 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 25 iunie 2007.---------- (3) În cazul în care în localitate nu exista suprafete de teren agricol, pentru a satisface integral cererile, în condiţiile prevăzute la alin. (2), reconstituirea dreptului de proprietate se va face, la propunerea comisiei locale, din suprafetele de teren agricol trecute în proprietatea comunei, orasului sau municipiului, conform art. 49 din Legea nr. 18/1991, republicată, din terenul comunelor limitrofe pe raza cărora se afla terenul agricol solicitat, prin transfer de anexe cu validarea comisiei judetene, precum şi prin hotărâri judecătorești rămase definitive şi irevocabile.------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. (4) În situaţia în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, în condiţiile alin. (2), se vor acorda despăgubiri pentru diferenţa de teren neretrocedat. (5) Prin proprietar deposedat, în sensul prezentei legi, se înţelege persoana titulara a dreptului de proprietate în momentul deposedarii.Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Articolul 4 (1) Pentru terenurile din extravilanul localitatilor, foste proprietăţi ale persoanelor fizice şi juridice, care au trecut în proprietatea statului şi pe care se gasesc instalaţii hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroamelioratii, pe care se desfăşoară activităţi miniere de exploatare sau operaţiuni petroliere de dezvoltare-explorare şi exploatare, se restituie, în condiţiile legii, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora suprafete echivalente constituite din rezerva existenta la comisiile locale, iar în situaţia în care aceste suprafete sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeasi localitate sau din alte localităţi, acceptate de fostii proprietari. În cazurile în care compensarea nu este posibila se vor acorda despăgubiri fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, în condiţiile legii.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(1^1) Pentru terenurile fostilor proprietari persoane fizice sau juridice, inclusiv cooperative piscicole sau alte forme asociative prevăzute la art. 26 alin. (1), pe care s-au aflat, la data deposedarii, amenajari piscicole, sere sau plantatii de hamei, de duzi, plantatii viticole sau pomicole, în prezent proprietatea statului, restituirea se face pe vechile amplasamente, cu obligaţia de a le menţine destinaţia şi, acolo unde este cazul, unitatea şi functionalitatea.----------Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(1^2) Pentru terenurile menţionate mai sus, pe care s-au efectuat de către stat investitii, neamortizate până la intrarea în vigoare a prezentei legi, fostii proprietari pot opta pentru reconstituirea pe vechiul amplasament, cu obligaţia de a plati statului, în termen de 10 ani, contravaloarea neamortizata a investitiei, dacă aceasta reprezinta mai mult de 30% din valoarea totala a investitiei la data intrarii în vigoare a acestei legi, sau sa primeasca terenuri pe alte amplasamente, acceptate de acestia, de aceeasi categorie de folosinţă cu terenul pe care l-au predat ori despăgubiri.----------Alin. (1^2) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(1^3) Pentru terenurile preluate de stat de pe care investiţiile au fost vandute cu respectarea legii, fostii proprietari pot opta pentru alt amplasament, acceptat de acestia, sau pentru despăgubiri platite fie de către investitor, fie de către stat.----------Alin. (1^3) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(1^4) În cazul optiunii pentru despăgubiri platite de investitori, fostii proprietari vor conveni cu investitorii, în termen de 3 luni de la data intrarii în vigoare a acestei legi sau de la data validarii cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, preţul terenului, care nu poate fi mai mic decat valoarea sa de piaţa, şi termenul de plată, care nu poate fi mai mare de 3 ani.----------Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(1^5) Acordul va fi înregistrat la comisia judeteana care a validat cererea de reconstituire şi devine titlu executoriu pentru plata pretului dacă investitorul nu îşi respecta obligaţia de plată în termenul convenit. Din momentul înregistrării acordului, opţiunea părţilor este definitivă şi părţile nu mai pot opta pentru alte forme de reconstituire şi, respectiv, despăgubire. Proprietarii se vor putea adresa statului, în condiţiile dispoziţiilor legale privind acordarea de despăgubiri de către acesta, doar pentru acoperirea valorii investitiilor preluate de stat o dată cu terenul pe care l-au avut în proprietate.----------Alin. (1^5) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(1^6) Până la efectuarea platii, proprietarul investitiei va plati fostului proprietar al terenului o sumă, convenita de părţi, care nu poate fi mai mica decat redeventa plătită statului la momentul acordului şi nu va putea instraina în nici un mod investitia sa, sub sancţiunea nulitatii absolute.----------Alin. (1^6) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(1^7) Proprietarii investitiilor dobândesc dreptul de proprietate asupra terenului în momentul achitarii integrale a contravalorii terenului.----------Alin. (1^7) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(1^8) În situaţia în care nu se opteaza pentru despăgubiri platite de către investitor, sau în situaţia în care fostul proprietar şi investitorul nu ajung la un acord în termenul mentionat la alin. (1^4), fostul proprietar va primi teren pe alt amplasament, acceptat de acesta, sau despăgubiri de la stat, atât pentru teren cat şi pentru investiţiile dovedite la data preluării terenului, în condiţiile legii.----------Alin. (1^8) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(1^9) În cazul realizării acordului prevăzut la alin. (1^4), pentru investiţiile dovedite la data preluării terenului, fostul proprietar primeste despăgubiri de la stat, în condiţiile legii.----------Alin. (1^9) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (2) În cazul în care investiţiile pentru care suprafaţa de teren a fost preluata de stat nu au fost executate sau se afla în stadiu de proiect, suprafaţa preluata se restituie, la cerere, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, pe vechiul amplasament.----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 4^1Pentru terenurile proprietarilor deposedati, persoane fizice, pe care se afla bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, sere sau plantatii de hamei în functiune la data aplicarii prezentei legi, restituirea se face pe alt amplasament, dacă exista suprafete suficiente, sau se acordă despăgubiri în condiţiile legii.------------Art. 4^1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Articolul 5În cazul persoanelor fizice prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafetei de teren agricol de până la 10 ha de familie şi li s-a aplicat cota de reducere potrivit legii, se restituie şi diferenţa de suprafaţa neatribuita sau li se acordă despăgubiri.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Articolul 6 (1) La stabilirea, prin reconstituire, a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi forestiere, în conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile comunale, orăşeneşti, municipale şi comisiile judetene, constituite potrivit legii, vor verifica în mod riguros existenta actelor doveditoare prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, precum şi pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenta acestor acte, ţinându-se seama şi de dispozitiile art. 11 alin. (1) şi (2) din aceeasi lege.-----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.(1^1) Titlurile de proprietate obtinute anterior intrarii în vigoare a Legii nr. 18/1991şi existenta libera a vechilor amplasamente fac dovada absoluta a proprietăţii, obligand comisiile de fond funciar sa procedeze la validarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate.----------Alin. (1^1) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(1^2) Consemnarile efectuate între anii 1945 şi 1990 în registrele agricole, cererile de intrare în fostele cooperative agricole de productie, documentele existente la arhivele statului referitoare la proprietatea terenurilor, neinsotite de titlurile de proprietate, au valoare declarativa cu privire la proprietate.----------Alin. (1^2) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(1^3) În situaţia în care nu mai exista inscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficienta în reconstituirea dreptului de proprietate când aceasta se face pe vechile amplasamente şi când martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau mostenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea.----------Alin. (1^3) al art. 6 a fost introdus de pct. 8 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(1^4) Orice proba dovedind dreptul de proprietate al fostilor proprietari poate fi inlaturata numai printr-o proba de aceeasi forta produsa de către deţinătorul actual al terenului sau de către terti, tagaduind dreptul de proprietate.----------Alin. (1^4) al art. 6 a fost introdus de pct. 8 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (2) Dispozitiile art. 12 şi art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind restabilirea dreptului de proprietate prin reconstituire, precum şi dispozitiile procedurale prevăzute la art. 51 - 59 din aceeasi lege se aplică în mod corespunzător la reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit prezentei legi.----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(2^1) În situaţia în care anumite suprafete sunt revendicate de doua persoane, dintre care una este fostul proprietar, caruia i s-a preluat terenul prin masurile abuzive aplicate în perioada anilor 1945 - 1990, şi cea de a doua, persoana careia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar în limita resurselor de teren existente, inclusiv a rezervelor create, se va restitui terenul în natura ambilor solicitanţi. În cazul în care resursele sunt insuficiente, se va atribui în natura terenul persoanei care detinea actele de proprietate în anul 1990, iar cei care au fost improprietariti cu asemenea terenuri vor fi despagubiti în condiţiile legii.----------Alin. (2^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 10 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(2^2) Diferentele între suprafetele inscrise în titlurile de proprietate, în registrele agricole, în cererile de intrare în cooperativa, în actele de donatie către stat, în arhivele statului din perioada 1945 - 1990 şi situaţia de fapt la data punerii în posesie se corecteaza în favoarea fostilor proprietari.----------Alin. (2^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 10 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.-----------Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Articolul 7Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 3, 4, 5 şi 23, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, dacă persoanele în cauza au deja un titlu emis în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 12 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Capitolul II Retrocedarea terenurilor agricoleRetrocedarea terenurilor agricole  +  Articolul 8Persoanelor fizice cărora li s-a reconstituit proprietatea pentru diferenţa dintre suprafaţa de 10 hectare de familie şi suprafaţa preluata de stat prin legi speciale, dar nu mai mult de 50 de hectare, pe mai multe loturi decat au detinut înainte de preluare, la cerere, dacă este posibil, li se comaseaza terenurile în loturi mai mari sau într-un singur lot, de aceeasi categorie de folosinţă cu cel preluat, inclusiv din terenurile proprietate de stat, eliberandu-se un nou titlu de proprietate, după revocarea celui initial de comisia judeteana de fond funciar.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 13 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 9 (1) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele, centrele şi statiunile de cercetare, destinate cercetării şi producerii de seminte, de material saditor din categorii biologice superioare şi de animale de rasa, rămân în administrarea acestora, cu excepţia terenurilor agricole preluate de la fostii proprietari şi solicitate de persoanele indreptatite la reconstituire. Terenurile din perimetrele statiunilor, institutelor şi centrelor de cercetare care fac obiectul retrocedarii se vor delimita în sole compacte, începând de la marginea perimetrului, conform Legii nr. 290/2002privind organizarea şi functionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Stiinte Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(1^1) Dispozitiile alin. (1) se aplică şi terenurilor folosite la data intrarii în vigoare a prezentei legi de unitatile de invatamant cu profil agricol sau silvic. Suprafetele care rămân în administrarea instituţiilor de invatamant vor fi delimitate prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.----------Alin. (1^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 15 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(1^2) Pentru suprafetele de teren care se restituie pe vechiul amplasament persoanelor indreptatite în condiţiile alin. (1) şi (1^1) unitatile de cercetare şi invatamant vor primi în administrare suprafete de teren corespunzătoare din proprietatea statului.----------Alin. (1^2) al art. 9 a fost introdus de pct. 15 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.-----------Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. (3) Terenurile agricole care au apartinut cu titlu de proprietate Academiei Române, universitatilor, instituţiilor de invatamant superior cu profil agricol şi unităţilor de cercetare în 1945, revin în proprietatea acestora.----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (4) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care au apartinut Academiei Române se face prin comasarea terenurilor de către Agentia Domeniilor Statului, la cererea Academiei Române, dacă nu se afectează vechile amplasamente ale fostilor proprietari şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001privind organizarea şi functionarea Academiei Române, cu completările ulterioare.----------Alin. (4) al art. 9 a fost introdus de pct. 16 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 10 (1) Persoanelor fizice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor deţinute de institutele şi statiunile de cercetare şi productie agricola, precum şi de regiile autonome cu profil agricol sau de societăţile naţionale cu profil agricol li se vor atribui terenuri în natura din terenurile proprietate privată a statului. (2) În situaţia în care suprafetele proprietate privată a statului sunt insuficiente acestea pot fi suplimentate cu suprafete ce se vor scoate din domeniul public al statului, în condiţiile legii, la propunerea prefectului, sau se vor acorda despăgubiri.-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Articolul 12 (1) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale din unitatile administrativ-teritoriale pe care se afla terenurile, împreună cu oficiile de cadastru şi publicitate imobiliara vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane, sau în sole situate în vecinatatea localitatilor, acceptate de fostii proprietari, cu asigurarea accesului la lucrarile de hidroamelioratii, acolo unde ele exista.----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 17 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (2) În cazul în care pe suprafetele retrocedate sunt amplasate lucrari de hidroamelioratii, proprietarii pusi în posesie sunt obligati să asigure accesul şi folosinţă comuna pentru toţi proprietarii, la întreaga capacitate a acestora. (3) Persoanele fizice şi persoanele juridice, care au dreptul de acces şi de folosinţă comuna la lucrarile şi instalatiile de hidroamelioratii, sunt obligate sa exercite aceste drepturi cu buna-credinta, sa nu afecteze starea de folosinţă normala şi să contribuie, proportional, la întreţinerea şi reparatia acestor lucrari şi instalaţii. Toţi utilizatorii raspund solidar pentru daunele de orice fel aduse lucrărilor şi instalaţiilor în toate cazurile în care raspunderea nu poate fi individualizata. (4) Procesul-verbal de delimitare împreună cu hotărârea comisiei locale vor fi supuse spre validare comisiei judetene, care este obligata să se pronunte în termen de 30 de zile de la primirea acestuia.-----------Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. (5) Hotărârea comisiei judetene şi, respectiv, procesul-verbal de delimitare şi planul de situaţie vor fi transmise societatilor comerciale, institutelor şi statiunilor de cercetare şi productie agricola, regiilor autonome şi societatilor naţionale cu profil agricol, precum şi comisiilor locale, pentru a fi luate în considerare la intocmirea documentatiei necesare la stabilirea amplasamentelor potrivit legii, la punerea în posesie a titularilor, precum şi la eliberarea titlurilor de proprietate. (6) Împotriva hotărârii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria în a carei raza teritoriala este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare. (7) Operaţiunile prevăzute la alin. (5), inclusiv emiterea titlurilor de proprietate, se vor efectua în termen de un an de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 13Prefectul, în calitatea sa de presedinte al comisiei judetene, va întocmi şi va inainta lunar Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor un raport privind situaţia aplicarii prevederilor legii, cu propuneri de măsuri, inclusiv de angajare a raspunderii pentru primarii care intarzie sau împiedica în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele şi în condiţiile stabilite de lege.----------Art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 22Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate, în cazul persoanelor fizice, se fac de către comisiile locale şi comisiile judetene sau de prefect, în conformitate cu prevederile art. 12 şi art. 51 - 59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 169/1997, cu prevederile Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1172/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor prezentei legi.----------Art. 22 a fost modificat de pct. 20 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 22^1Suprafetele proprietate de stat formate din terenurile realizate pe seama indiguirilor, desecarilor şi altor lucrari de imbunatatiri funciare, din terenurile fermelor de stat existente la data intrarii în vigoare a Legii nr. 187/1945pentru infaptuirea reformei agrare, din cele preluate de la Domeniile Coroanei sau de la Ministerul Apararii Naţionale rămân în domeniul public al statului şi nu pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.------------Art. 22^1 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002, care modifică pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Articolul 23 (1) Structurile reprezentative ale unităţilor de cult pot dobandi în proprietate, prin reconstituire, suprafete de teren agricol pe care le-au avut, astfel: a) centre eparhiale, până la 100 ha; b) protoierii, până la 50 ha; c) manastiri şi schituri, până la 50 ha; d) parohii şi filii, până la 10 ha.-----------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.(1^1) Structurile reprezentative ale unităţilor de cult, înfiinţate până la data intrarii în vigoare a prezentei legi, pot dobandi în proprietate, prin constituire, suprafete agricole în limitele prevăzute la alin. (1), din terenurile disponibile ale consiliului local respectiv, după aplicarea prevederilor prezentei legi.------------Alin. (1^1) al art. 23 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002, care modifică pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.(1^2) Unitatile de cult prevăzute la alin. (1), dacă au avut în proprietate suprafete mai mari decat cele retrocedate până la intrarea în vigoare a prezentei legi, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru întreaga suprafaţa deţinută în 1945.----------Alin. (1^2) al art. 23 a fost introdus de pct. 21 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (2) Pentru persoanele juridice, unităţi de cult recunoscute de lege, din mediul rural şi din mediul urban, prevăzute la alin. (1), sunt şi rămân aplicabile, de asemenea, dispozitiile art. 3 alin. (2)-(4) din prezenta lege. (3) Unităţilor de invatamant preuniversitar cu profil agricol sau silvic, scolilor generale din mediul rural şi instituţiilor publice de ocrotire a copiilor li se restituie suprafetele de teren pe care le-au avut în proprietate, în limita a 50 ha.-----------Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. (4) Unităţilor de invatamant preuniversitar cu profil agricol sau silvic, care nu au detinut în proprietate terenuri agricole, li se atribuie, în folosinţă, suprafete de teren agricol până la 50 ha, dacă astfel de terenuri exista în rezerva comisiilor locale.------------Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002, care modifică pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Capitolul III Retrocedarea terenurilor forestiereRetrocedarea terenurilor forestiere  +  Articolul 24 (1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenţa dintre suprafaţa primita prin aplicarea legilor fondului funciar şi cea avuta în proprietate, persoanelor fizice şi juridice sau, după caz, mostenitorilor acestora, se face pe vechile amplasamente.----------Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 22 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(1^1) În cazul în care validarea s-a facut pe alt amplasament decat cel avut în proprietate iar pentru respectiva suprafaţa nu s-a facut punerea în posesie, titlul de proprietate se emite pe numele fostului proprietar sau al mostenitorilor acestuia.----------Alin. (1^1) al art. 24 a fost introdus de pct. 23 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(1^2) Terenurile din ariile naturale protejate, constituite şi declarate astfel potrivit legii, arboretele constituite ca unităţi - sursa pentru producerea materialelor forestiere de reproducere, plantajele, culturile de plante - mama pentru producţia de butasi, inscrise în catalogul naţional al materialelor de baza, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, cu obligaţia de a le pastra destinaţia şi de a le asigura administrarea prin structuri silvice autorizate. Fostul proprietar poate opta pentru atribuirea unei suprafete echivalente din fondul forestier proprietate de stat*).----------Alin. (1^2) al art. 24 a fost introdus de pct. 23 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(1^3) În cazul terenurilor defrisate după data de 1 ianuarie 1990 fostul proprietar poate opta pentru restituirea pe vechiul amplasament.----------Alin. (1^3) al art. 24 a fost introdus de pct. 23 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(1^4) În cazul în care pe vechiul amplasament se afla paduri incadrate în grupa I functionala conform prevederilor Legii nr. 26/1996- Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, fostul proprietar sau mostenitorii acestuia trebuie să respecte destinaţia acestora şi să permită lucrarile de interventie necesare sau pot opta pentru restituirea unui alt teren, situat în apropierea vechiului amplasament*).----------Alin. (1^4) al art. 24 a fost introdus de pct. 23 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (2) Se exceptează de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente terenurile atribuite fostilor proprietari, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care s-au eliberat titluri de proprietate sau procese-verbale de punere în posesie.----------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 24 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) punerea în posesie se va face pe alte terenuri, situate în apropierea vechilor amplasamente, acceptate de proprietar*).----------Alin. (3) al art. 24 a fost modificat de pct. 24 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.----------Alin. (3^1) al art. 24 a fost abrogat de pct. 25 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.----------Alin. (3^2) al art. 24 a fost abrogat de pct. 25 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (4) Unitatile şi subunitatile silvice din subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, precum şi ceilalti deţinători actuali ai terenurilor forestiere solicitate de fostii proprietari sau de mostenitorii lor, vor pune la dispoziţie comisiilor locale de aplicare a prevederilor prezentei legi suprafetele de teren pentru care cererile de reconstituire a dreptului de proprietate au fost validate, pe categorii de deţinători prevăzute în prezenta lege, în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3). Trecerea efectiva a terenurilor în proprietatea privată se va face cu ocazia punerii în posesie, potrivit prezentei legi.----------Alin. (4) al art. 24 a fost modificat de pct. 24 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (5) Autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura va lua măsuri ca fiecare ocol silvic sa delimiteze perimetrele cu terenuri ce rămân în proprietatea statului de terenurile care fac obiectul, reconstituirii dreptului de proprietate privată.----------Alin. (5) al art. 24 a fost modificat de pct. 24 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (6) Terenurile proprietate de stat, administrate de Institutul de Cercetari şi Amenajari Silvice, destinate activităţii de cercetare, rămân în administrarea acestuia, cu excepţia terenurilor forestiere preluate de la fostii proprietari şi solicitate de persoanele indreptatite la reconstituire. Terenurile forestiere destinate cercetării care fac obiectul retrocedarii se vor delimita în trupuri compacte, începând de la marginea perimetrului.----------Alin. (6) al art. 24 a fost introdus de pct. 26 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.------------  +  Articolul 25 (1) Reconstituirea dreptului de proprietate şi punerea în posesie a titularilor, în cazul terenurilor forestiere, precum şi eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale şi, respectiv, comisiile judetene, în condiţiile şi cu procedura stabilite de Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 169/1997, de Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1172/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform prezentei legi.----------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 27 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (2) Gospodarirea şi exploatarea terenurilor forestiere, atribuite în condiţiile art. 24 din prezenta lege, se fac în regim silvic, potrivit legii.-----------Alin. (2) al art. 25 a revenit la forma anterioara ORDONANTEI DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001, prin abrogarea pct. 36 al art. I din aceasta ordonanţa de către pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002. (3) Pentru persoanele prevăzute la art. 24 alin. (1) din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate suplimentar. Dacă nu a fost emis inca un titlu de proprietate pentru suprafaţa de teren forestier primita prin aplicarea legilor fondului funciar, se va emite un singur titlu pentru întreaga suprafaţa rezultata din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 169/1997şi a prezentei legi.----------Alin. (3) al art. 25 a fost modificat de pct. 27 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.-----------Alin. (4) al art. 25 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Articolul 26 (1) Formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, pasunilor şi fanetelor, obsti de mosneni în devalmasie, obsti razesesti nedivizate, composesorate, obsti de cumparare, paduri graniceresti, paduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunitati şi forme asociative cu diferite denumiri, li se va elibera un singur titlu de proprietate, la solicitarea reprezentantului legal al acestora, cu menţiunea la titular, după caz: "obste de mosneni", "obste de razesi", "composesorat", "paduri graniceresti", alte asociaţii şi forme asociative cu denumirea localităţii respective.----------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 28 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (2) Formelor asociative li se va restitui în intregime suprafaţa avuta în proprietate.----------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 28 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(2^1) În cazul în care forma asociativa a fost în devalmasie, fără specificarea cotei-părţi pentru fiecare asociat deposedat, suprafaţa ce se restituie se stabileste în cote-părţi egale, în limitele prevăzute la alin. (2).-----------Alin. (2^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.(2^2) Suprafaţa restituita formelor asociative cuprinde numai terenurile pentru care s-au formulat cereri.-----------Alin. (2^2) al art. 26 a fost introdus de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.(2^3) Suprafaţa restituita membrilor formelor asociative nu se cumuleaza cu suprafaţa dobandita conform prevederilor art. 24 alin. (1) şi ale art. 29 alin. (1).------------Alin. (2^3) al art. 26 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002, care modifică pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.-------------Alin. (2^4) al art. 26 şi-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 603 din 20 mai 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2008.------------Alin. (2^4) al art. 26 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001, cu pct. 39^1.Pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002 şi-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 603 din 20 mai 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2008.------------ (3) Titlul de proprietate va fi insotit de o schita de amplasament a suprafetei de teren forestier care a apartinut obstii de mosneni, obstii de razesi, composesoratului şi altora asemenea, ce urmeaza a fi restituit.------Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de pct. 28 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(3^1) Punerea în posesie în cazul suprafeţelor reconstituite pe raza mai multor comune se face de către comisiile locale sub coordonarea şi cu avizul oficiilor judetene ale Agentiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliara, iar în cazul suprafeţelor reconstituite pe raza mai multor judete de către Agentia Naţionala de Cadastru şi Publicitate Imobiliara. Titlul de proprietate se va emite de comisia judeteana în a carei raza teritoriala se afla sediul formei asociative.-------Alin. (3^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 29 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.Alin. (4) al art. 26 a fost abrogat de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Articolul 27Administrarea şi exploatarea terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 din prezenta lege se face în conformitate cu statutele formelor asociative admise de legislatia statului român în perioada anilor 1921 - 1946, în măsura în care nu contravin legislaţiei în vigoare.----------Art. 27 a fost modificat de pct. 30 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 28 (1) În vederea organizarii administrarii terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 din prezenta lege şi a determinarii responsabilitatilor cu privire la administrarea lor, persoanele indreptatite se vor reorganiza, în baza acestei legi, în formele asociative initiale. (2) În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi un comitet ad-hoc va solicita judecatoriei în a carei raza teritoriala sunt situate terenurile recunoasterea formelor asociative de administrare şi de exploatare a terenurilor forestiere. (3) Comitetul ad-hoc va prezenta judecatoriei, o dată cu cererea, un statut în forma autentica sau certificata de avocat, în care se vor stabili structura acestora, organele de conducere, modul de administrare a terenurilor forestiere, în condiţiile legii, drepturile şi oblibaţiile membrilor, raspunderi, sancţiuni, modul de dizolvare, precum şi alte prevederi specifice. (4) Prin hotărâre judecătorească formele asociative de administrare în comun, constituite în condiţiile şi cu respectarea regimului silvic prevăzut de lege, redobandesc calitatea de persoana juridica. Hotărârea judecătorească va fi înscrisă într-un registru special tinut de judecatorie. (5) Suprafetele forestiere aflate în proprietate comuna, conform naturii acestora, rămân în proprietate indiviza pe toata durata existentei lor. (6) Membrii formelor asociative aflati în devalmasie sau indiviziune nu pot instraina propriile cote-părţi unor persoane din afara acestora. (7) Terenurile acestor forme asociative nu pot fi instrainate în nici un mod, în intregime sau în parte. (8) În cazul dizolvarii formelor asociative proprietatea indiviza a acestora va trece în proprietatea publică a consiliilor locale în raza cărora se afla terenurile respective.----------Art. 28 a fost modificat de pct. 31 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 29 (1) În aplicarea prevederilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunerile de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere şi eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele parohiei, schitului, manastirii, institutiei de cultura şi invatamant, Academiei Române în limita suprafeţelor pe care le-au avut în proprietate, chiar dacă terenurile sunt situate pe raza mai multor localităţi sau judete.----------Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 32 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (2) Centrele eparhiale, protoieriile, manastirile, schiturile, parohiile, filiile şi alte structuri ale unităţilor de cult dobândesc, prin reconstituire, dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere.----------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 32 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(2^1) Fundatia Elias dobandeste, prin reconstituire pe vechile amplasamente sau prin comasare, dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere.----------Alin. (2^1) al art. 29 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 342 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006. (3) Terenurile atribuite potrivit alin. (2) nu vor putea depăşi, cumulat, suprafaţa avuta în proprietate de fondul bisericesc în judeţul în care s-a constituit protoieria, manastirea, schitul, parohia sau filia care depune cerere pentru reconstituire.------------Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002, care modifică pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.(3^1) Structurile de cult prevăzute la alin. (2), care au avut în folosinţă sau în înzestrare terenuri cu destinaţie forestieră, potrivit prevederilor Legii nr. 61/1937 pentru înzestrarea unor mănăstiri ortodoxe din ţară cu întinderi de păduri şi alte terenuri, publicată în Monitorul Oficial, nr. 66 din 20 martie 1937, astfel cum a fost modificată prin Decretul-Lege nr. 47/1938, publicat în Monitorul Oficial nr. 74 din 30 martie 1938, cu modificările şi completările ulterioare, dobândesc în proprietate respectivele suprafeţe*).------------Alin. (3^1) al art. 29 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 261 din 4 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.(3^2) Sunt exceptate terenurile forestiere din categoria celor prevăzute la alin. (3^1), care au făcut obiectul constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea structurii de cult respective sau a altor structuri ale aceluiaşi cult în judeţul respectiv. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere care au aparţinut Academiei Române se face prin comasarea terenurilor de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, la cererea Academiei Române, dacă nu se afectează vechile amplasamente ale foştilor proprietari, şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, cu modificările şi completările ulterioare.------Alin. (3^2) al art. 29 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 261 din 4 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.(3^3) În situaţia în care suprafeţele avute în înzestrare sau în folosinţă au fost atribuite legal în proprietate altor persoane fizice sau juridice, structurilor de cult prevăzute la alin. (3^1) le vor fi oferite suprafeţe de teren forestier pe alte amplasamente, cu posibilitatea comasării, la cerere, a acestor suprafeţe, după ce procesul de reconstituire a dreptului de proprietate va fi finalizat.-----Alin. (3^3) al art. 29 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 261 din 4 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008. (4) Comunele, oraşele şi municipiile, care au detinut în proprietate terenuri cu vegetatie forestiera, paduri, zavoaie, tufarisuri, fanete şi pasuni impadurite, redobandesc, la cerere, proprietatea acestora, în limitele probate cu actele care atesta suprafetele solicitate în condiţiile art. 9 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată. (5) În cazul cererilor formulate de consiliile locale, actele de reconstituire a dreptului de proprietate şi eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele comunei, orasului sau al municipiului, ca persoane juridice, iar titlul se va inmana primarului.  +  Articolul 29^1 (1) Pentru cazurile în care o persoană fizica sau juridica solicita cu inscrisuri reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafaţa de teren cu destinatie agricola pe care în prezent se afla vegetatie forestiera cuprinsa în fondul forestier naţional, se va acorda, la cerere, teren agricol sau padure. (2) În situaţiile în care o persoană fizica sau juridica solicita cu acte doveditoare reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafaţa de teren forestier pe care în prezent este teren cu destinatie agricola, se va acorda, la cerere, padure sau teren agricol. (3) În situaţiile în care suprafetele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt insuficiente se vor acorda despăgubiri, în condiţiile legii.----------Alin. (4) al art. 29^1 a fost abrogat de pct. 34 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.------------Art. 29^1 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002, care modifică pct. 44 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Capitolul IV Dispozitii finale şi tranzitoriiDispozitii finale şi tranzitorii  +  Articolul 30În aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 169/1997, precum şi a prezentei legi, cetatenii români au aceleasi drepturi, indiferent dacă la data înregistrării cererii aveau domiciliul în tara sau în strainatate.----------Art. 30 a fost modificat de pct. 35 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 31 (1) Constructiile de pe terenurile forestiere care se retrocedeaza prin efectul prezentei legi şi care au facut parte din exploatatia forestiera la data trecerii în proprietatea statului se restituie fostilor proprietari sau, după caz, mostenitorilor acestora. (2) În cazul în care astfel de bunuri imobile nu mai exista, se vor acorda despăgubiri.-------------Alin. (3) al art. 31 şi-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 602 din 20 mai 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2008.-------------Alin. (4) al art. 31 şi-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 602 din 20 mai 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2008. (5) Bunurile prevăzute la alin. (3) trec în proprietate privată cu obligaţia pastrarii destinatiei acestora, exploatarea şi întreţinerea acestora fiind efectuate de către ocolul silvic care asigura administrarea padurii. (6) În situaţia în care persoanele cărora li se reconstituie dreptul de proprietate nu indeplinesc condiţia prevăzută la alin. (4) reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente, stabilite cu acordul proprietarilor.-------------Alin. (7) al art. 31 şi-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 602 din 20 mai 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2008.-------------Alin. (8) al art. 31 şi-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 602 din 20 mai 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2008.-------------Alin. (9) al art. 31 şi-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 602 din 20 mai 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2008.-------------Art. 31 a fost modificat de pct. 36 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.--------------  +  Articolul 32 (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice, prevăzute la art. 10 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, au obligaţia să depună declaratia pe propria raspundere în legătură cu suprafetele de teren atribuite potrivit legii sau, respectiv, deţinute efectiv, în temeiul aceluiasi articol, în termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. (2) Prevederile art. 110 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, rămân aplicabile.  +  Articolul 33 (1) Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate şi fostii proprietari cărora li s-au respins cererile sau li s-au modificat ori anulat adeverintele de proprietate, procesele-verbale de punere în posesie sau titlurile de proprietate, prin nesocotirea prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997. Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate se considera a fi depuse în termen chiar dacă acestea au fost depuse la alte comisii decat cele competente potrivit legii; aceste comisii vor trimite cererile, din oficiu, comisiilor competente, instiintand despre acest lucru şi persoanele indreptatite. Persoanele fizice şi persoanele juridice care nu au depus în termenele prevăzute de Legea nr. 169/1997şi de prezenta lege cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, după caz, actele doveditoare pot formula astfel de cereri până la data de 30 noiembrie 2005 inclusiv. În cazul formelor asociative prevăzute la art. 26 alin. (1) din lege, aflate în curs de constituire, cererea poate fi formulata de comitetul ad-hoc de iniţiativa.-----------Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 15 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 21 septembrie 2005. (2) În situaţia în care după depunerea cererilor de reconstituire s-au administrat probe care atesta alte terenuri ce au apartinut petentilor în proprietate, ele se restituie acestora pe vechile amplasamente, dacă sunt libere.------------Art. 33 a fost modificat de pct. 37 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 34Terenurile fără constructii neafectate de lucrari de investitii aprobate potrivit legii sau cu lucrari ce au fost deteriorate, distruse şi nu mai prezinta nici o valoare de intrebuintare, preluate în orice mod, inclusiv cu titlu de donatie, considerate proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale prin aplicarea dispoziţiilor Decretului nr. 712/1966 şi ale altor acte normative speciale, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, după caz.  +  Articolul 35 (1) Ocoalele silvice şi actualii deţinători raspund de paza şi protectia vegetatiei forestiere de pe terenurile solicitate de fostii proprietari şi după punerea în posesie, până la formarea structurilor proprii de paza sau de administrare ori până la incheierea unor contracte de administrare şi paza cu un ocol silvic, dar nu mai tarziu de 180 de zile de la data punerii în posesie.----------Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 38 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 6 martie 2006. (2) Contravaloarea cheltuielilor aferente acestor servicii, pentru intervalul de timp prevăzut la alin. (1), se suporta din bugetul de stat.----------Art. 35 a fost modificat de art. 17 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 20 octombrie 2005.  +  Articolul 36Persoanelor fizice cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietărire, prin aplicarea Legii nr. 187/1945pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată, persoanelor îndreptăţite la împroprietărire, înscrise în tabelele nominale, precum şi persoanelor care dovedesc cu acte de la arhivele militare ale Ministerului Apărării că au luptat pe front şi că îndeplineau condiţiile prevăzute de Legea nr. 187/1945pentru a fi împroprietărite li se vor acorda terenurile respective, agricole şi forestiere, în limita suprafeţelor disponibile, sau despăgubiri.-----------Art. 36 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 212 din 24 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 30 octombrie 2008.  +  Articolul 37Persoanelor fizice ale caror terenuri au intrat în componenta fostelor cooperative agricole de productie şi, ca urmare a comasarilor, nu li s-a reconstituit dreptul de proprietate în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, li se reconstituie dreptul de proprietate în condiţiile prezentei legi, pe vechile amplasamente, în perimetrul societatilor comerciale cu capital de stat, dacă acestea nu au fost atribuite în conformitate cu art. 2 alin. (1) din prezenta lege.----------Art. 37 a fost modificat de pct. 40 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 38Comisiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) le este interzisa reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere prin transferul lor de la o unitate administrativ-teritoriala la alta.-----------Art. 38 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.  +  Articolul 40Pentru suprafetele de pe care s-a exploatat masa lemnoasa în perioada dintre validarea cererilor de retrocedare şi punerea în posesie a proprietarilor, Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva va acorda acestora beneficiul realizat, după deducerea cheltuielilor de exploatare, şi va suporta cheltuielile de impadurire a suprafeţelor neregenerate.----------Art. 40 a fost modificat de pct. 42 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 41Guvernul va modifica şi va completa, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 131/1991, republicat.-------------*) Hotărârea Guvernului nr. 131/1991 a fost abrogata de HOTĂRÂREA nr. 1.172 din 21 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 21 decembrie 2001.  +  Articolul 42Cererile sau actiunile în justiţie, cererile accesorii şi incidente, precum şi intabularea titlurilor de proprietate rezultate din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prezentei legi sunt scutite de taxa de timbru şi de timbru judiciar.-------------Art. 42 a fost introdus de pct. 43 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor şi de Senat în sedinta comuna din 9 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,ANDREI IOAN CHILIMANp. PRESEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU-----------