LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*actualizată*)cu privire la actele de stare civilă(actualizată până la data de 13 iunie 2009*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Actele de stare civilă şi persoanele care le întocmesc  +  Articolul 1Actele de stare civilă sînt înscrisuri autentice prin care se dovedeşte naşterea, căsătoria sau decesul unei persoane. Acestea se întocmesc în interesul statului şi al persoanei şi servesc la cunoaşterea numărului şi structurii populaţiei, a situaţiei demografice, la apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.  +  Articolul 2Actele de naştere, de căsătorie şi de deces se întocmesc în registre de stare civilă, în doua exemplare, ambele originale, şi se completează manual, cu cerneala specială de culoare neagra.  +  Articolul 3 (1) Atribuţiile de stare civilă se îndeplinesc de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, de serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, în unităţile administrativ-teritoriale unde acestea sunt constituite, precum şi de ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale în care nu funcţionează servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor.------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009. (2) Sînt ofiţeri de stare civilă: a) primării municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor; b) şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de cariera ale României; c) comandantii de nave şi aeronave. d) ofiţerii de stare civilă desemnaţi prin ordin al ministrului apărării naţionale sau, după caz, al ministrului administraţiei şi internelor, potrivit prevederilor art. 8 alin. (7).------------Litera d) a alin. (2) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009. (3) Primarii şi şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României pot delega sau retrage, după caz, exercitarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul propriu cu competenţă în acest domeniu, respectiv agentului diplomatic care îndeplineşte funcţii consulare sau unuia dintre funcţionarii consulari.------------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009. (4) Ofiţerul de stare civilă nu poate întocmi acte de stare civilă cînd este parte sau declarant. In asemenea cazuri, el va delega o alta persoana, în condiţiile legii.  +  Articolul 4 (1) Cetăţenii străini care au domiciliul sau se afla temporar în România pot cere înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii romani. (2) Persoanele fără cetăţenie sunt obligate să solicite înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria competentă.------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009. (3) Cetăţenii străini pot cere, iar persoanele fără cetăţenie sînt obligate sa solicite înscrierea de menţiuni pe actele de stare civilă întocmite în registrele de stare civilă romane. (4) Dacă un cetăţean străin s-a căsătorit sau a decedat pe teritoriul României, ofiţerul de stare civilă care a întocmit actul va trimite, în termen de 5 zile de la înregistrare, un extras de pe actul respectiv organului competent al Ministerului Administraţiei şi Internelor, care îl va transmite misiunii diplomatice sau oficiului consular al tarii respective acreditate în România, potrivit obligaţiilor izvorite din tratate, acorduri sau convenţii la care România este parte sau pe baza de reciprocitate.  +  Articolul 5 (1) Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă şi înscrierea mentiunilor se fac la cerere, pe baza declaraţiei persoanei obligate la aceasta, sau din oficiu, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (2) Numele de familie şi prenumele se scriu asa cum rezulta din actele de identitate, din certificatele de stare civilă şi din alte înscrisuri prezentate de declarant sau primite de la autorităţile prevăzute de lege. (3) Întocmirea actelor de stare civilă, precum şi înscrierea mentiunilor se fac în limba romana, folosindu-se alfabetul latin.  +  Articolul 6 (1) Ofiţerul de stare civilă este obligat sa verifice realitatea conţinutului declaraţiei şi concordanta acesteia cu actele de identitate, certificatele de stare civilă şi cu celelalte înscrisuri prezentate de declarant. (2) Actul de stare civilă, întocmit în temeiul declaraţiei, se semnează de către ofiţerul de stare civilă şi de către declarant. (3) In cazul în care declarantul nu poate semna, ofiţerul de stare civilă menţionează aceasta pe actul de stare civilă, pe care îl semnează. (4) Este interzis sa se facă ştersături, razuiri, prescurtări şi adăugări în actele de stare civilă.  +  Articolul 7Actele de stare civilă întocmite de o persoana care a exercitat în mod public atribuţiile de ofiţer de stare civilă, cu respectarea prevederilor prezentei legi, sînt valabile, chiar dacă acea persoana nu avea aceasta calitate.  +  Articolul 8 (1) Dacă naşterea sau decesul are loc în tren, pe o navă sau aeronavă ori într-un alt mijloc de transport în timpul călătoriei pe teritoriul României, întocmirea actului de stare civilă se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al locului de coborâre sau de debarcare ori, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază are loc coborârea sau debarcarea.------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009. (2) In cazul în care naşterea, căsătoria sau decesul are loc pe o nava, în timpul unei călătorii în afară apelor teritoriale romane, evenimentul se înregistrează în jurnalul de bord de către comandantul navei. (3) Comandantul navei poate încheia căsătorii numai între persoane de cetăţenie română. El poate aproba, pentru motive temeinice, reducerea termenului prevăzut la art. 29 alin. (1).------------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009. (4) Dacă naşterea sau decesul are loc pe o aeronava, în timpul unei călătorii în afară teritoriului României, evenimentul se înregistrează de comandantul aeronavei în carnetul de drum. (5) Înregistrările făcute în jurnalul de bord sau în carnetul de drum, potrivit alin. (2) şi (4), vor cuprinde toate datele necesare întocmirii actului de stare civilă, precum şi semnăturile cerute de lege, ele făcînd dovada evenimentului pînă la întocmirea actului în condiţiile prevăzute de alin. (6). (6) Comandantul navei sau al aeronavei eliberează persoanelor îndreptăţite o dovada cu privire la înregistrarea făcuta, iar la sosirea în ţara înaintează prin căpitănia portului, respectiv prin comandantul aeroportului, un extras de pe jurnalul de bord sau de pe carnetul de drum, la serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucureşti, care va întocmi actul de stare civilă.------------Alin. (6) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004, prin înlocuirea denumirii "autoritate a administraţiei publice locale" cu denumirea "serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor". (7) În caz de mobilizare, război, participare a forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, Ministerul Apărării Naţionale sau, după caz, Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru efectivele proprii, desemnează ofiţerii de stare civilă care înregistrează actele şi faptele de stare civilă ale militarilor, ale personalului civil, precum şi ale altor categorii de participanţi şi le comunică serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, ofiţerului de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale competente.------------Alin. (7) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.  +  Articolul 9Orice modificare intervenită în statutul civil al unei persoane ca urmare a întocmirii unui act de stare civilă sau, după caz, dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă ori printr-un act administrativ se comunică din oficiu, în termen de 10 zile, serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, ofiţerului de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale care a întocmit actul de naştere, de căsătorie sau de deces al persoanei la care această modificare se referă, în vederea înscrierii menţiunilor corespunzătoare.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.  +  Articolul 10In cazul în care ofiţerul de stare civilă refuza sa întocmească un act sau sa înscrie o menţiune ce intra în atribuţiile sale, persoana nemultumita poate sesiza judecătoria în raza căreia domiciliază.  +  Articolul 11 (1) Pe baza actelor de stare civilă se eliberează certificate de naştere şi de căsătorie titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar certificate de deces, membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite. Certificatele de stare civilă se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială. În certificatele de stare civilă nu vor fi preluate titlurile de nobleţe, chiar dacă au fost înscrise în unele acte de stare civilă.------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 94 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 15 aprilie 2004. (2) In cazul în care certificatul de stare civilă nu a fost eliberat la data întocmirii actului, eliberarea acestuia se face la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite. (3) Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare registrul de stare civilă sau de la domiciliul ori reşedinţa petiţionarului. În cazul în care registrul de stare civilă nu se află în păstrarea autorităţii la care s-a depus cererea, aceasta îl solicită serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, primarului unităţii administrativ-teritoriale competente, în termen de 3 zile. În situaţia în care exemplarul 1 al actului de stare civilă lipseşte ori actele au fost predate Arhivelor Naţionale, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau primăria competentă, care primeşte cererea, solicită extras, după caz, de pe actul ce se găseşte în păstrarea consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a Arhivelor Naţionale, pe baza căruia întocmeşte şi eliberează certificatul de stare civilă. Eliberarea extraselor de pe actele de stare civilă aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale la cererea oficiilor de stare civilă şi a structurilor competente ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi a altor autorităţi publice se face gratuit.------------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009. (4) Eliberarea altor certificate în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate este supusă taxei de timbru, potrivit legii. (5) Cererile privind procurarea şi eliberarea certificatelor de stare civilă ale cetăţenilor străini ale căror acte şi fapte de stare civilă s-au produs şi s-au înregistrat în România, adresate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale acestor ţări, acreditate în România, precum şi ale cetăţenilor români aflaţi în străinătate, adresate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României sau Ministerului Administraţiei şi Internelor, vor fi soluţionate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.------------Alin. (5) al art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009. (6) Transmiterea acestor documente se va face, după caz, prin Ministerul Afacerilor Externe, dacă actele au fost solicitate prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare de cariera ale României, prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în România sau prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, potrivit convenţiilor la care ţara noastră este parte. (7) Certificatele de stare civilă eliberate de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale care a înregistrat actele şi faptele de stare civilă sunt valabile şi în străinătate.------------Alin. (7) al art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009. (8) Certificatele de stare civilă se completează cu cerneală specială de culoare neagră, precum şi, după caz, în sistem informatic, în condiţiile legii.------------Alin. (8) al art. 11 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.  +  Articolul 12 (1) Este interzisă reţinerea certificatelor de stare civilă de către orice persoana, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. (2) În cazul în care autorităţile învestite cu atribuţii de stare civilă constată că unele date din cuprinsul unui certificat de stare civilă nu corespund cu cele din actul pe baza căruia a fost eliberat, certificatul se reţine şi se sesizează serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale competente, în vederea anulării şi eliberării unui nou certificat.------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.  +  Secţiunea a 2-a Dovada stării civile  +  Articolul 13Starea civilă se dovedeşte cu actele întocmite în registrele de stare civilă, precum şi cu certificatele de stare civilă eliberate pe baza acestora.  +  Articolul 14Pentru tot ceea ce reprezintă constatări personale ale ofiţerului de stare civilă, actele de stare civilă fac dovada pînă la constatarea falsului prin hotărîre judecătorească definitiva, iar pentru celelalte înscrieri, pînă la proba contrară.  +  Articolul 15Întocmirea, anularea, rectificarea sau completarea ori reconstituirea actelor de stare civilă, precum şi orice înscrieri făcute pe actele de stare civilă, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti definitive şi irevocabile, ori în baza unui act administrativ, sînt opozabile oricărei persoane pînă la proba contrară.  +  Articolul 16Starea civilă se poate dovedi prin orice mijloace de probă în faţa instanţei judecătoreşti, în cazul prevăzut la art. 10, precum şi în faţa serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor sau a ofiţerului de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale competente, când se solicită reconstituirea actelor de stare civilă, în următoarele situaţii:------------Partea introductivă a art. 16 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009. a) nu au existat registre de stare civilă; b) registrele de stare civilă au fost pierdute ori distruse în totalitate sau în parte; c) nu este posibila procurarea din străinătate a certificatelor de stare civilă sau a extraselor după actele de stare civilă; d) întocmirea actelor de stare civilă a fost omisa.  +  Capitolul II Întocmirea actelor de stare civilă  +  Secţiunea 1 Întocmirea actului de naştere  +  Articolul 17 (1) Întocmirea actului de naştere se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, pe baza declaraţiei verbale a persoanelor prevăzute la art. 19, a actului de identitate al mamei şi al declarantului, a certificatului medical constatator al naşterii şi, după caz, a certificatului de căsătorie al părinţilor.------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009. (2) Dacă declaraţia priveşte pe un copil din afară căsătoriei, iar recunoaşterea paternităţii are loc în momentul declarării naşterii, datele privind pe tatăl copilului se înscriu în rubricile corespunzătoare din cuprinsul actului de naştere ce se întocmeşte. (3) Declararea naşterii se face în termen de 15 zile pentru copilul născut viu şi în termen de 3 zile pentru copilul născut mort. Termenele se socotesc de la data naşterii. In cazul în care copilul născut viu a decedat înăuntrul termenului de 15 zile, declararea naşterii se face în termen de 24 de ore de la data decesului. Pentru copilul născut mort se întocmeşte numai actul de naştere.  +  Articolul 18 (1) Numele de familie şi prenumele copilului se stabilesc potrivit legii. (2) Ofiţerul de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume care sînt formate din cuvinte indecente ori ridicole, părinţii putind opta pentru un nume corespunzător. (3) Dacă părinţii nu au nume de familie comun sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului, întocmirea actului de naştere se face pe baza declaraţiei scrise şi semnate de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului. În caz de neînţelegere între părinţi, va decide primarul unităţii administrativ-teritoriale de la locul înregistrării naşterii, prin dispoziţie.------------Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.  +  Articolul 19Au obligaţia de a face declaraţia de naştere oricare dintre părinţi, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere, personalului desemnat din unitatea sanitară în care a avut loc naşterea sau oricărei persoane care a luat cunoştinţă despre naşterea copilului.------------Art. 19 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.  +  Articolul 20 (1) Cînd declaraţia de naştere a fost făcuta după expirarea termenelor prevăzute de art. 17 alin. (3), înăuntrul termenului de un an de la naştere, întocmirea actului de naştere se face cu aprobarea primarului, respectiv a şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de cariera. (2) Dacă naşterea s-a produs în străinătate şi întocmirea actului nu a fost făcută la misiunea diplomatică sau la oficiul consular de carieră al României ori la autoritatea locală din străinătate, întocmirea actului de naştere se face în ţară, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază se află domiciliul părinţilor, după ce Ministerul Administraţiei şi Internelor verifică, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, dacă naşterea nu a fost înregistrată în străinătate.------------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.  +  Articolul 21 (1) Cînd declaraţia a fost făcuta după trecerea unui an de la data naşterii, întocmirea actului se face în baza hotărîrii judecătoreşti definitive şi irevocabile, care trebuie sa conţină toate datele necesare întocmirii actului de naştere. (2) Acţiunea se introduce la judecătoria în a cărei rază teritorială are domiciliul persoana interesată sau unde are sediul instituţia de ocrotire a copilului. În vederea soluţionării, instanţa solicită serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială are domiciliul persoana interesată sau se află sediul instituţiei de ocrotire verificări pentru stabilirea identităţii, precum şi avizul medicului legist cu privire la vârsta şi sexul persoanei al cărei act de naştere se cere a fi întocmit. Judecarea cauzei se face cu participarea procurorului.------------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009. (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) sînt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul în care naşterea unui cetăţean roman s-a produs în străinătate, iar declaraţia de naştere se face în ţara.  +  Articolul 22 (1) Orice persoană care a găsit un copil ale cărui date de identificare nu se cunosc este obligată să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie în termen de 24 de ore. (2) Întocmirea actului de naştere al copilului găsit se face în termen de 30 de zile de la data găsirii acestuia, de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială a fost găsit copilul, pe baza unui proces-verbal întocmit şi semnat de reprezentantul serviciului public de asistenţă socială, de reprezentantul unităţii de poliţie competente şi de medic. (3) În procesul-verbal prevăzut la alin. (2), care se întocmeşte în termen de 3 zile de la data găsirii copilului, trebuie să se menţioneze data, locul şi împrejurările în care a fost găsit copilul, sexul şi data presupusă a naşterii acestuia, stabilită de medic. (4) Obligaţia de a face demersurile necesare în vederea înregistrării naşterii copilului revine serviciului public de asistenţă socială în a cărui rază administrativ-teritorială a fost găsit acesta.------------Art. 22 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 117 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 11 mai 2006.  +  Articolul 23 (1) Întocmirea actului de naştere în cazul copilului părăsit de mamă în maternitate se face la împlinirea termenului de 30 de zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului, semnat de reprezentantul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, de reprezentantul poliţiei şi de cel al maternităţii. (2) Dacă identitatea mamei nu a fost stabilită în termenul prevăzut la alin. (1), serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază administrativ-teritorială a fost găsit copilul, pe baza documentaţiei transmise de direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, are obligaţia ca în termen de 5 zile să obţină dispoziţia de stabilire a numelui şi prenumelui copilului şi să facă declaraţia de înregistrare a naşterii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. (3) Întocmirea actului de naştere se face pe baza procesului-verbal prevăzut la alin. (1), a certificatului medical constatator al naşterii, a dispoziţiei de plasament în regim de urgenţă, a răspunsului poliţiei cu privire la rezultatul verificărilor privind identitatea mamei, a dispoziţiei de stabilire a numelui şi prenumelui copilului şi a declaraţiei de înregistrare a naşterii.------------Art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 117 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 11 mai 2006.  +  Articolul 24În cazurile prevăzute la art. 22 şi 23, dacă nu se cunosc numele de familie şi prenumele copilului, acestea se stabilesc, prin dispoziţie, de către primarul unităţii administrativ-teritoriale unde se înregistrează naşterea.------------Art. 24 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.  +  Articolul 25La înregistrarea naşterii, ofiţerul de stare civilă atribuie şi înscrie codul numeric personal, care se menţionează în certificatul de naştere, precum şi în toate celelalte acte care privesc persoana în cauza.  +  Articolul 26 (1) În cazul adopţiei se va întocmi un nou act de naştere de către serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia se află domiciliul adoptatului ori sediul instituţiei de ocrotire în îngrijirea căreia se găseşte adoptatul. (2) În situaţia în care adoptatorii sunt cetăţeni străini ori cetăţeni români cu domiciliul sau cu reşedinţa în străinătate, noul act de naştere se va întocmi de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia se află domiciliul celui adoptat ori sediul instituţiei de ocrotire, în cazul copiilor aflaţi în îngrijirea acesteia. (3) În noul act de naştere întocmit, rubrica «Locul naşterii» se va completa cu denumirea unităţii administrativ-teritoriale unde îşi are sediul serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, primăria unde se întocmeşte actul.------------Art. 26 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.  +  Secţiunea a 2-a Întocmirea actului de căsătorie  +  Articolul 27 (1) Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă, la sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al primăriei în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi. (2) Căsătoria se poate încheia în afara sediului serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, cu aprobarea primarului, dacă din motive temeinice unul dintre soţi se află în imposibilitatea de a se prezenta.------------Art. 27 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.  +  Articolul 28 (1) Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria competentă unde urmează a se încheia căsătoria. (2) Ofiţerul de stare civilă care primeşte declaraţia de căsătorie solicită viitorilor soţi să prezinte actele de identitate, certificatele de naştere, certificatele medicale privind starea sănătăţii acestora, precum şi: a) aprobarea preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti, după caz, pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie, în condiţiile prevăzute de lege; b) avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor ori, după caz, a tutorelui şi autorizarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de vârstă, cu respectarea prevederilor Codului familiei. (3) Odată cu documentele prevăzute la alin. (2), viitorii soţi depun, în mod obligatoriu, o declaraţie pe propria răspundere că nu cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei. (4) Dacă unul dintre viitorii soţi nu se află în unitatea administrativ-teritorială unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale unde se află temporar, care o transmite în termen de 48 de ore serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, primăriei unde urmează a se încheia căsătoria.------------Art. 28 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.  +  Articolul 28^1Prin grija ofiţerului de stare civilă, declaraţia de căsătorie va fi publicată, prin afişarea în extras, în ziua în care a fost primită, la locul special amenajat la sediul primăriei unde se va încheia căsătoria.-----------Art. 28^1 a fost introdus de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 23 din 26 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 28 ianuarie 1999.  +  Articolul 29 (1) Căsătoria se încheie în termen de 10 zile, în care se cuprind atît ziua cînd a fost făcuta declaraţia de căsătorie, cît şi ziua în care se oficiaza căsătoria. (2) Primarul municipiului, al sectorului municipiului Bucureşti, al oraşului sau al comunei unde urmează a se încheia căsătoria poate să încuviinţeze, pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1). Căsătoria se poate oficia şi după expirarea termenului prevăzut la alin. (1), numai cu aprobarea primarului, dar fără depăşirea termenului de valabilitate a certificatelor medicale privind starea sănătăţii.------------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.  +  Articolul 30Ofiţerul de stare civilă nu încheie căsătoria dacă constata ca nu sînt îndeplinite cerinţele legii, consemnind refuzul într-un proces-verbal. Dispoziţiile art. 10 sînt aplicabile în mod corespunzător.  +  Articolul 31 (1) La încheierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă ia consimţământul viitorilor soţi, liber şi deplin exprimat, în prezenta a doi martori, după care ii declara căsătoriţi, le citeşte dispoziţiile din Codul familiei, privind drepturile şi obligaţiile soţilor, şi întocmeşte, de îndată, actul de căsătorie. (2) Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care au convenit sa îl poarte în timpul căsătoriei, de cei doi martori şi de către ofiţerul de stare civilă.-----------Art. 31 a fost modificat de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 23 din 26 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 28 ianuarie 1999.  +  Articolul 32La încheierea căsătoriei între cetăţeni străini sau între aceştia şi cetăţeni romani, dacă nu cunosc limba romana, precum şi în cazul în care unul sau ambii viitori soţi sînt surdomuti, se va folosi interpret autorizat, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.  +  Articolul 33 (1) Ofiţerul de stare civilă poate încheia căsătoria între cetăţeni străini numai dacă, pe lîngă actele prevăzute la art. 28, viitorii soţi prezintă dovezi eliberate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale ţărilor ai căror cetăţeni sînt, din care sa rezulte ca sînt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţionala, pentru încheierea căsătoriei. (2) Cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică în materie civilă sau de drept al familiei, precum şi cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică acreditată în România fac dovada îndeplinirii condiţiilor de fond cerute de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei, cu documente justificative eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie.------------Alin. (2) al art. 33 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009. (3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie să fie însoţite de declaraţii notariale ale viitorilor soţi din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România.------------Alin. (3) al art. 33 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.  +  Secţiunea a 3-a Întocmirea actului de deces  +  Articolul 34 (1) Întocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul, pe baza certificatului medical constatator al decesului şi a declaraţiei verbale făcute de membrii familiei decedatului sau, în lipsa acestora, de una dintre următoarele persoane: a) medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul; b) orice persoană care are cunoştinţă despre deces. (2) Declarantul va depune certificatul medical constatator al decesului, documentul cu care se face dovada identităţii şi, după caz, livretul militar ale celui decedat.------------Art. 34 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.  +  Articolul 35 (1) Declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţa a persoanei. In acest termen se cuprinde atît ziua în care s-a produs decesul, cît şi ziua în care se face declaraţia. (2) Cînd decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violenţe, precum şi în cazul gasirii unui cadavru, declararea se face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al gasirii cadavrului. (3) In cazurile prevăzute la alin. (2), pentru întocmirea actului de deces este necesară şi dovada eliberata de poliţie sau de Parchet, din care sa rezulte ca una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces. (4) In cazul în care decesul nu a fost declarat în termen, întocmirea actului de deces se face cu aprobarea Parchetului.  +  Articolul 36In cazul în care se declara decesul unui copil născut viu, care a încetat din viaţa fără ca declararea naşterii sa fi fost făcuta în termenele prevăzute de lege, ofiţerul de stare civilă va întocmi mai întîi actul de naştere şi apoi pe cel de deces. Dacă, din motive temeinice, actul de naştere nu poate fi întocmit, ofiţerul de stare civilă întocmeşte actul de deces şi ulterior urmăreşte înregistrarea naşterii.  +  Articolul 37 (1) Certificatul medical constatator al decesului, în care se consemnează cauza decesului, se întocmeşte şi se semnează de către medic sau, în lipsa acestuia, de către un cadru mediu sanitar care a făcut constatarea. (2) Dacă decesul s-a produs pe o nava sau pe o aeronava şi nu exista medic la bord, constatarea decesului se va face în primul port sau aeroport de escala, de către un medic. (3) In situaţia cînd durata călătoriei navei pînă la primul port de escala este mai mare de 24 de ore, constatarea decesului se face de către comandant, împreună cu consiliul de bord, şi se consemnează în jurnalul de bord. In caz de moarte violenta, comandantul navei va efectua cercetări, potrivit legii.  +  Articolul 38 (1) Documentul cu care se face dovada identităţii şi livretul militar ale persoanei decedate se reţin de către ofiţerul de stare civilă şi se înaintează, după caz, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor la care este arondată unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia persoana decedată a avut ultimul domiciliu sau comandamentului militar, până la data de 5 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat actul. (2) În cazurile în care declarantul nu poate prezenta documentele prevăzute la alin. (1), precizează în scris motivul neprezentării acestora şi datele de stare civilă ale decedatului. Declaraţia se înaintează autorităţilor prevăzute la alin. (1).------------Art. 38 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.  +  Articolul 39 (1) Întocmirea actului de deces privind un cadavru găsit se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază a fost găsit.------------Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009. (2) Înregistrarea cadavrului neidentificat se va face pe baza documentelor prevăzute la art. 34 şi la art. 35 alin. (3), precum şi a procesului-verbal întocmit de medic, care va cuprinde vîrsta, sexul, locul unde a fost găsit cadavrul, data şi cauza decesului. (3) Datele privind identitatea cadavrului, stabilite ulterior de poliţie, se înscriu prin menţiune pe actul respectiv. Menţiunea se comunică serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau primăriei care are în păstrare actul de naştere şi, după caz, comandamentului militar.------------Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.  +  Articolul 40 (1) Ofiţerul de stare civilă, după întocmirea actului de deces, eliberează declarantului o adeverinţa de inhumare sau de incinerare a cadavrului. (2) Înhumarea sau incinerarea unui cetăţean român al cărui deces s-a produs şi s-a înregistrat în străinătate se face pe baza adeverinţei eliberate de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază urmează să se facă înhumarea ori incinerarea. Adeverinţa se întocmeşte pe baza certificatului de deces eliberat de autorităţile străine, precum şi a traducerii legalizate a acestuia. Când decesul cetăţeanului român s-a înregistrat la misiunea diplomatică a României, adeverinţa se întocmeşte pe baza certificatului de deces emis de misiunea diplomatică sau de oficiul consular de carieră.------------Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.(2^1) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) şi (2) se eliberează într-un singur exemplar. În cazul în care declarantul decesului nu mai deţine adeverinţa de înhumare sau de incinerare, la solicitarea acestuia, autorităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) îi eliberează un duplicat.------------Alin. (2^1) al art. 40 a fost introdus de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009. (3) Dacă decesul unui cetăţean roman s-a produs pe o aeronava aflată în afară teritoriului României sau pe o nava aflată în afară apelor teritoriale romane, iar cadavrul este transportat în ţara, inhumarea sau incinerarea se face pa baza dovezii eliberate de comandantul navei sau al aeronavei, potrivit art. 8 alin. (6).  +  Articolul 41 (1) Întocmirea actului de deces, în baza unei hotărîri judecătoreşti definitive declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, la serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor de la:------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 41 a fost modificată de pct. 1 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004, prin înlocuirea denumirii "autoritate a administraţiei publice locale" cu denumirea "serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor". a) locul de naştere a celui declarat mort; b) domiciliul celui declarat mort, în cazul cînd actul de naştere a fost întocmit la autorităţile locale din străinătate; c) domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecătorească a morţii, în situaţia în care locul naşterii şi domiciliul decedatului nu sînt cunoscute.  +  Secţiunea a 4-a Întocmirea actelor de stare civilă ale cetăţenilor romani aflaţi în străinătate  +  Articolul 42 (1) Întocmirea actelor de stare civilă privind pe cetăţenii romani aflaţi în străinătate se face la misiunile diplomatice, la oficiile consulare de cariera ale României sau la autorităţile locale competente. (2) Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita înscrierea în registrele de stare civilă române, de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, a certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, care îi priveşte, în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civilă a fost făcută în prealabil la autoritatea din statul în care aceştia de află; înscrierea se face cu aprobarea şefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, iar refuzul acestora de motivează.------------Alin. (2) al art. 42 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 94 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 15 aprilie 2004. (3) Autoritatea competentă în materie de evidenţă a populaţiei repartizează misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României liste cu coduri numerice precalculate, în vederea înscrierii lor în actele de naştere întocmite şi în certificatele eliberate în baza acestora.------------Alin. (3) al art. 42 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 94 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 15 aprilie 2004.  +  Articolul 43 (1) Şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României încheie căsătorii între cetăţeni români sau dacă unul dintre viitorii soţi este cetăţean român, dacă aceasta este în concordanţă cu legislaţia ţării în care sunt acreditaţi şi dacă cel puţin unul dintre viitorii soţi, cetăţean român, are domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia consulară a misiunii diplomatice ori a oficiului consular.------------Alin. (1) al art. 43 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009. (2) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare de cariera ale României trimit, prin Ministerul Afacerilor Externe, actele din primul exemplar al registrelor de stare civilă, pe măsura completării lor, la serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucureşti, împreună cu documentele primare pe baza cărora s-a întocmit actul. Al doilea exemplar al actelor din registrele de stare civilă va fi trimis, în termen de 30 de zile de la data când toate actele au fost completate, la serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor al municipiului Bucureşti.------------Alin. (2) al art. 43 a fost modificată de pct. 1 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004, prin înlocuirea denumirii "autoritate a administraţiei publice locale" cu denumirea "serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor". (3) Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române. Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei. Cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau a extrasului de stare civilă, să ceară transcrierea acestor acte la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază.------------Alin. (3) al art. 43 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.(3^1) Înscrierea sau transcrierea în registrele de stare civilă romane a certificatelor sau a extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, care nu conţin toate rubricile prevăzute de certificatele de stare civilă române, se efectuează pe baza documentului original emis de autorităţile străine şi a altor înscrisuri autentice, emise de autorităţile publice competente române sau, după caz, străine, care fac dovada datelor ce trebuie înscrise la rubricile respective, prezentate de solicitant.------------Alin. (3^1) al art. 43 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 117 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 20 iunie 2006.(3^2) Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti.------------Alin. (3^2) al art. 43 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009. (4) Cetăţenii români ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate în localităţi care au aparţinut României, iar în prezent se găsesc pe teritoriul altor state pot solicita întocmirea actelor de stare civilă la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi au domiciliul, pe baza extrasului de pe actul de stare civilă ce se găseşte în păstrarea Arhivelor Naţionale, cu aplicarea prevederilor art. 11 alin. (3). Transcrierea acestor extrase în registrele de stare civilă se face cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului şi cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei sau, după caz, al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti.------------Alin. (4) al art. 43 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.  +  Articolul 43^1 (1) Registrul naţional de evidenţă a persoanelor este actualizat prin mijloace informatice cu date conţinute de certificatele sau extrasele de stare civilă eliberate cetăţenilor români de autorităţile străine care au fost înscrise/transcrise în registrele de stare civilă române, astfel: a) în cazul unităţilor administrativ-teritoriale unde funcţionează servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, primarul dispune serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor actualizarea componentei locale a Registrului naţional de evidenţă a persoanelor; b) în cazul unităţilor administrativ-teritoriale unde nu funcţionează servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, primarul sau persoana delegată de acesta să îndeplinească atribuţiile de ofiţer de stare civilă actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor; c) Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti actualizează, prin mijloace informatice, Registrul naţional de evidenţă a persoanelor cu datele conţinute de actele de stare civilă eliberate cetăţenilor români de autorităţile străine, înscrise în condiţiile prevăzute la art. 42 alin. (2) în registrele de stare civilă române de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României. (2) Până la asigurarea infrastructurii informatice necesare îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul care a aprobat transcrierea sau persoana delegată de acesta să îndeplinească atribuţiile de ofiţer de stare civilă transmite extrase pentru uz oficial de pe certificatele sau extrasele de stare civilă transcrise la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care este arondată unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia domiciliază titularul actului transcris, în vederea actualizării componentei locale a Registrului naţional de evidenţă a persoanelor. (3) Pe măsura asigurării infrastructurii informatice necesare, serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor efectuează activităţile de actualizare direct în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor.------------Art. 43^1 a fost introdus de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.  +  Capitolul III Înscrierea mentiunilor în actele de stare civilă  +  Articolul 44In actele de naştere si, atunci cînd este cazul, în cele de căsătorie sau de deces se înscriu menţiuni cu privire la modificările intervenite în starea civilă a persoanei, în următoarele cazuri: a) stabilirea filiaţiei prin recunoaştere sau hotărîre judecătorească definitiva şi irevocabilă şi încuviinţarea purtării numelui; b) contestarea recunoaşterii sau tăgăduirea paternităţii; c) căsătorie, desfacerea, încetarea sau anularea căsătoriei; d) adopţie, desfacerea, încetarea sau anularea adopţiei; e) pierderea sau dobîndirea cetateniei romane; f) schimbarea numelui; g) deces; h) rectificare, completare sau anulare a actelor de stare civilă ori a mentiunilor înscrise pe ele; i) schimbarea sexului, după rămînerea definitiva şi irevocabilă a hotărîrii judecătoreşti.  +  Articolul 44^1Modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români aflaţi în străinătate se înscriu de ofiţerul de stare civilă prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă, cu aprobarea Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor.------------Art. 44^1 a fost introdus de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.  +  Articolul 44^2Pe măsura asigurării infrastructurii informatice necesare, comunicările privind faptele de stare civilă, precum şi cele referitoare la înscrierea menţiunilor în actele de stare civilă se realizează şi în sistem informatic.------------Art. 44^2 a fost introdus de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.  +  Articolul 45Înscrierea menţiunii de stabilire a filiaţiei pe actul de naştere si, după caz, de căsătorie şi de deces se face din oficiu sau la cererea celui interesat, pe baza actului de recunoaştere întocmit potrivit legii sau a hotărîrii judecătoreşti definitive şi irevocabile. In situaţia în care, ulterior, prin hotărîre definitiva şi irevocabilă s-a încuviinţat purtarea numelui de familie al părintelui fata de care s-a stabilit filiaţia, menţiunea se înscrie şi pe actele de naştere ale copiilor minori, iar în cazul copiilor majori, numai la cererea acestora.  +  Articolul 46Abrogat.------------Art. 46 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 94 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 15 aprilie 2004.  +  Articolul 47Anularea sau desfacerea adopţiei, dispusă prin hotărîre judecătorească definitiva şi irevocabilă, se înscrie, prin menţiune, pe actul de naştere iniţial si, după caz, pe cel întocmit în urma adopţiei, pe actul de căsătorie şi pe actele de naştere ale copiilor minori ai celui adoptat, iar în cazul copiilor majori, numai la cererea acestora. Menţiunea se înscrie, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, pe baza hotărîrii judecătoreşti definitive şi irevocabile.  +  Articolul 48Încetarea căsătoriei prin decesul sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi, anularea sau desfacerea căsătoriei se înscriu prin menţiune pe actul de căsătorie şi pe cele de naştere ale foştilor soţi. Menţiunea se înscrie, din oficiu, pe baza comunicării primite de la ofiţerul stării civile care a întocmit actul de deces, a hotărîrii judecătoreşti definitive şi irevocabile ori la cererea persoanei interesate.  +  Articolul 49Menţiunea privitoare la schimbarea numelui se înscrie pe actele de stare civilă ale persoanei în cauza, potrivit legii.  +  Articolul 50Menţiunile privind acordarea sau pierderea cetateniei romane se înscriu pe actul de naştere si, dacă este cazul, pe cel de căsătorie, pe baza comunicării transmise de Ministerul Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 51La cerere, persoanelor îndreptăţite li se pot elibera, potrivit art. 11, certificate de stare civilă cu menţiunile înscrise în actele de stare civilă. Certificatele de stare civilă eliberate anterior se retrag şi se anulează.  +  Capitolul IV Reconstituirea şi întocmirea ulterioara a actelor de stare civilă  +  Articolul 52Reconstituirea actelor de stare civilă se poate face, la cerere, dacă: a) registrele de stare civilă au fost pierdute sau distruse, în totalitate ori în parte; b) actul de stare civilă a fost întocmit în străinătate şi nu poate fi procurat certificatul ori extrasul de pe acest act.  +  Articolul 53Întocmirea ulterioara a actelor de stare civilă se poate cere dacă: a) întocmirea actului de naştere sau de deces a fost omisa, deşi au fost depuse actele necesare întocmirii acestuia; b) întocmirea actului de căsătorie a fost omisa, deşi a fost luat consimţămîntul soţilor de către ofiţerul de stare civilă.  +  Articolul 54 (1) Cererea de reconstituire sau de întocmire ulterioară a unui act de stare civilă, însoţită de documentele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale competente să întocmească actul. În situaţiile prevăzute la art. 52 lit. b), cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază se află domiciliul persoanei interesate. Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei, prin dispoziţie a primarului, care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la emitere.------------Alin. (1) al art. 54 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009. (2) Dispoziţia prevăzută la alin. (1) poate fi contestată la instanta judecătorească în a carei raza teritorială îşi are sediul serviciul emitent.------------Alin. (2) al art. 54 a fost modificat de pct. 1 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004, prin înlocuirea denumirii "autoritate a administraţiei publice locale" cu denumirea "serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor".  +  Articolul 55Dispoziţiile art. 52-54 se aplica, în mod corespunzător, persoanelor fără cetăţenie, care au domiciliul în România.  +  Articolul 56In cazul în care unul dintre exemplarele registrului de stare civilă este pierdut sau distrus, în totalitate ori în parte, acesta se înlocuieşte printr-o copie întocmită de pe registrul existent, care se certifica pentru conformitate de către ofiţerul de stare civilă.  +  Capitolul V Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a mentiunilor  +  Articolul 57 (1) Anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea se poate face numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. (2) În cazul anulării, completării şi modificării actelor de stare civilă, sesizarea instanţei judecătoreşti se face de către persoana interesată, de structurile de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale sau judeţene de evidenţă a persoanelor ori de către parchet. Cererea se soluţionează de judecătoria în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul acestora, pe baza verificărilor efectuate de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor şi a concluziilor procurorului. (3) Soluţionarea cererilor de anulare, completare şi modificare a actelor de stare civilă formulate de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi de străini este de competenţa Judecătoriei Sectorului 1 al municipiului Bucureşti.------------Alin. (4) al art. 57 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.------------Art. 57 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 117 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 11 mai 2006.  +  Articolul 57^1 (1) Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispoziţiei primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei.------------Alin. (1) al art. 57^1 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009. (2) Cererea de rectificare a actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea, însoţită de actele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă ori, după caz, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria de la locul de domiciliu. Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile prin emiterea dispoziţiei prevăzute la alin. (1), care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii.------------Alin. (2) al art. 57^1 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009. (3) Dispoziţia prevăzută la alin. (1) poate fi contestată la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă, în condiţiile legii.------------Alin. (4) al art. 57^1 a fost abrogat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.------------Art. 57^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 117 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 11 mai 2006.  +  Articolul 58Anularea, completarea şi modificarea unui act de stare civilă sau a unei menţiuni înscrise pe acesta, dispuse prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, precum şi rectificarea unui act de stare civilă ori a menţiunilor înscrise pe acesta, aprobată prin dispoziţie a primarului, se înscriu numai prin menţiune pe marginea actului de stare civilă corespunzătoare.------------Art. 58 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 117 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 11 mai 2006.  +  Capitolul VI Conţinutul şi forma actelor de stare civilă. Păstrarea registrelor de stare civilă  +  Articolul 59 (1) Conţinutul şi forma actelor de naştere, de căsătorie şi de deces sînt prevăzute în anexele nr. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B şi 2C. (2) Actele de stare civilă vor fi tipărite pe ambele fete, cu excepţia celor pentru misiunile diplomatice şi oficiile consulare de cariera ale României, care vor fi tipărite pe o singura fata, în registre confecţionate din hirtie specială şi compactate cu pinza. (3) Pe actele de stare civilă se va imprima o tenta de culoare, astfel: albastra - pe cele de naştere, roz - pe cele de căsătorie şi cenusie - pe cele de deces, avînd la mijloc stema României.  +  Articolul 60 (1) Numerotarea actelor se va face pe an calendaristic. Registrele de stare civilă, precum şi fiecare an calendaristic se vizează, pentru deschidere şi închidere, de către primar. (2) Primul exemplar al registrelor de stare civilă se păstrează la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale unde s-a întocmit, iar al doilea exemplar se înaintează consiliului judeţean sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate.------------Alin. (2) al art. 60 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009. (3) Ambele exemplare ale registrelor de stare civilă se trimit Arhivelor Naţionale, după trecerea a 100 de ani de la data completării lor.----------Alin. (3) al art. 60 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 94 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 15 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Arhivele Statului" cu denumirea "Arhivele Naţionale".  +  Articolul 61Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare registre de stare civilă este obligată să asigure conservarea şi securitatea acestora, cu respectarea legislaţiei arhivistice în vigoare şi a normelor interne de evidenţă şi păstrare a arhivelor.------------Art. 61 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.  +  Capitolul VII Contravenţii  +  Articolul 62 (1) Constituie contravenţii la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, sînt considerate infracţiuni: a) deţinerea fără drept a certificatului de stare civilă aparţinînd altei persoane; b) nedeclararea naşterii sau decesului în condiţiile şi în termenele prevăzute de lege; c) neasigurarea conservării şi securităţii registrelor şi certificatelor de stare civilă, potrivit normelor privind evidenta şi păstrarea acestora, sau netrimiterea la Arhivele Naţionale a registrelor de stare civilă, după trecerea termenului legal de păstrare;----------Litera c) a alin. (1) al art. 62 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 94 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 15 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Arhivele Statului" cu denumirea "Arhivele Naţionale". d) necomunicarea la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor ori, după caz, la primăriile competente, de către ofiţerul de stare civilă, a menţiunilor, a copiilor de pe deciziile de admitere a schimbării numelui, neînscrierea menţiunilor pe actele de stare civilă ori netransmiterea celui de-al doilea exemplar al registrelor de stare civilă la consiliul judeţean sau la Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în termen de 30 de zile de la data când toate filele au fost completate;------------Litera d) a alin. (1) al art. 62 a fost modificată de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009. e) neprezentarea certificatelor de stare civilă sau a extraselor eliberate de autorităţile străine, ofiţerului de stare civilă de la locul de domiciliu, pentru transcriere în registrele de stare civilă romane, în termenul prevăzut la art. 43 alin. (2); f) omiterea declarării, în fata ofiţerului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă a persoanelor sau declararea lor în mod inexact; g) neverificarea de către ofiţerul de stare civilă a realităţii conţinutului declaraţiei şi a concordanţei acesteia cu actele de identitate, certificatele de stare civilă şi celelalte înscrisuri prezentate; h) comunicarea datelor înscrise în actele de stare civilă în alte condiţii decît cele prevăzute la art. 69; i) neeliberarea de către personalul medico-sanitar competent, în termenele legale de declarare a naşterii şi a decesului, a certificatelor medicale constatatoare ale acestor fapte; j) pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă; k) oficierea de către deserventii cultelor a serviciului religios în cazul căsătoriilor sau în vederea inhumarii sau incinerarii, fără a li se fi prezentat certificatul de căsătorie si, respectiv, documentul prevăzut la art. 40; l) înregistrarea unui act de stare civilă cu încălcarea competentei teritoriale prevăzute de prezenta lege; m) efectuarea de razuiri, ştersături în cuprinsul actelor de stare civilă; n) netransmiterea comunicărilor cu privire la înregistrarea naşterii cetăţenilor romani cu domiciliul în România, ori a modificărilor intervenite în statutul civil al persoanelor, a buletinelor de identitate ale persoanelor decedate, precum şi a livretelor militare, autorităţilor administraţiei publice competente; o) nerespectarea termenului prevăzut de lege privind sesizarea poliţiei despre găsirea unui copil;------------Litera o) a alin. (1) al art. 62 a fost modificată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 117 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 11 mai 2006. p) inhumarea sau incinerarea cadavrului fără prezentarea documentului prevăzut la art. 40. r) nerespectarea de către ofiţerul de stare civilă a dispoziţiilor prevăzute la art. 28^1 şi 31.-----------Litera r) a alin. (1) al art. 62 a fost introdusă de pct. 3 al art. II din LEGEA nr. 23 din 26 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 28 ianuarie 1999. (2) Contravenţiile prevăzute la lit. a)-c) se sancţionează cu amenda de la 500.000 lei la 1.500.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d)-r), cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei.-----------Alin. (2) al art. 62 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 479 din 9 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 18 iulie 2002.  +  Articolul 63Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari, persoanele împuternicite prin dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti, precum şi de persoane împuternicite din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi poliţişti anume desemnaţi.------------Art. 63 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.  +  Articolul 64Dispoziţiile cuprinse în acest capitol se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.------------Art. 64 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 94 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 15 aprilie 2004.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 65La întocmirea actului de naştere, precum şi a celorlalte acte de stare civilă, numele de familie şi prenumele titularului se scriu în limba maternă folosindu-se alfabetul latin.  +  Articolul 66Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor au obligaţia de a actualiza permanent, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor, baza de date a populaţiei.------------Art. 66 a fost modificat de pct. 3 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 67Certificatele ori, după caz, hotărîrile judecătoreşti de adopţie, despărţenie şi deciziile de înfiere şi de schimbare a numelui, eliberate potrivit legilor anterioare, extrasele de pe actele de stare civilă ce au fost eliberate de autorităţile militare în baza legii, precum şi deciziile emise în baza Decretului nr. 432/1949 pot servi drept temei, la cererea celui îndreptăţit, pentru întocmirea actului ori pentru înscrierea mentiunilor pe actele de stare civilă, cu avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 68 (1) La cererea scrisă a Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, a instanţelor judecătoreşti, a parchetelor sau a poliţiei, se pot transmite extrase pentru uz oficial, însoţite de copii ale înscrisurilor care au stat la baza întocmirii actelor de stare civilă, iar pentru motive temeinice, la cererea serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, a oficiilor de stare civilă din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale unde nu funcţionează serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, a unităţilor din sistemul de ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, a instituţiilor responsabile cu asistenţa socială şi protecţia drepturilor copilului, precum şi a notarilor publici, se eliberează gratuit extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă aflate în arhiva proprie. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul solicitărilor adresate direcţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Arhivelor Naţionale, pentru actele aflate în păstrarea acestora, cu respectarea dispoziţiilor art. 11 alin. (3).------------Art. 68 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.  +  Articolul 69Comunicarea datelor înscrise în actele de stare civilă se poate face, în cazuri temeinic justificate, la cererea autorităţilor publice, altele decât cele cu atribuţii legale în materie, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul.------------Art. 69 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.  +  Articolul 70Ministerul Sănătăţii, cu avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor, va stabili, potrivit legii, conţinutul şi forma certificatelor medicale de constatare a naşterii, a decesului, precum şi a celor privind starea sănătăţii viitorilor soţi şi va asigura tipărirea acestora.------------Art. 70 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 94 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 15 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Departamentul pentru Administraţia Publică Locală" cu denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor".  +  Articolul 71 (1) Serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor întocmesc buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, iar judecătoriile, buletine statistice de divorţ.------------Alin. (1) al art. 71 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009. (2) Comisia Naţionala pentru Statistica, cu avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Sănătăţii, stabileşte conţinutul şi forma buletinelor statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, iar cu avizul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, ale buletinelor statistice de divorţ; asigura tipărirea lor şi emite norme referitoare la modul de completare şi transmitere a acestora.------------Alin. (2) al art. 71 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 94 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 15 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Departamentul pentru Administraţia Publică Locală" cu denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor".  +  Articolul 72 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor îndrumă şi controlează, în condiţiile legii, activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, în domeniul stării civile. (2) Preşedinţii consiliilor judeţene şi primarul general al municipiului Bucureşti, prin serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv prin Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, organizează îndrumarea şi controlul metodologic al activităţii de stare civilă desfăşurate de serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor de pe raza judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti şi iau măsuri privind conservarea şi securitatea documentelor de stare civilă.------------Art. 72 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.  +  Articolul 73Abrogat.------------Art. 73 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 117 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 11 mai 2006.  +  Articolul 74 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor asigura cerneala specială pentru completarea actelor de stare civilă, confecţionarea registrelor şi a certificatelor de stare civilă şi distribuirea, contra cost, a acestora serviciilor publice comunitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Ministerului Afacerilor Externe. Celelalte imprimate auxiliare vor fi tipărite prin grija consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (2) Serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv Direcţia Generală de Evidenţă a persoanelor a Municipiului Bucureşti asigură distribuirea, contra cost, către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor de pe raza judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti a registrelor şi a certificatelor de stare civilă, a cernelii speciale şi a formularelor auxiliare.------------Alin. (2) al art. 74 a fost introdus de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 201 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.------------Art. 74 a fost modificat de pct. 1 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004, prin înlocuirea denumirii "autorităţi ale administraţiei publice judeţene" cu denumirea "servicii publice comunitare judeţene".  +  Articolul 75Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la întocmirea actelor de stare civilă, eliberarea certificatelor, înscrierea şi comunicarea mentiunilor, în raporturile cu alte state, sînt aplicabile în măsura în care nu se prevede altfel prin acorduri, tratate şi convenţii la care România este parte.  +  Articolul 76Anexele nr. 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B şi 2 C fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 77 (1) Prezenta lege intra în vigoare după 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 278/1960 cu privire la actele de stare civilă, H.C.M. nr. 1.090/1960 privind aprobarea modelelor registrelor de stare civilă, H.C.M. nr. 2.290/1969 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul actelor de stare civilă, modificată prin Hotărîrea Guvernului nr. 616/1993, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIANAceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASE  +  Anexa 1 A             COMUNEI             -------    PRIMĂRIA ORAŞULUI             --------             MUNICIPIULUI             --------------------------------------------------                    ACT DE NAŞTERE Nr. ................               din: anul ........ luna ........ ziua ........                          CODUL NUMERIC PERSONAL    MENŢIUNI: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                         S A A L L Z Z N N N N N C       DATE PRIVIND COPILUL: ------------------------------------------------------------------------------ | Numele de familie | | |-------------------|--------------------------------------------------------| | Prenumele | | |-------------------|--------------------------------------------------------| | | anul | luna | ziua | | Data naşterii |----------|---------------------------------|-----------| | | | | | |-------------------|----------|---------------------------------|-----------| | | comuna, oraşul, municipiul | judeţul | | Locul naşterii |--------------------------------------------------------| | | | | |-------------------|--------------------------------------------------------| | Sexul | cetăţenia | naţionalitatea | |-------------------|---------------------------------------|----------------| | | | | |-------------------|---------------------------------------|----------------| ------------------------------------------------------------------------------ | DATE PRIVIND PĂRINŢII | TATĂL | MAMA | |----------------------------------------------------------------------------| | Numele de familie | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Prenumele | | | |----------------------------------------------------------------------------| | | anul | luna | ziua | anul | luna | ziua | | Data naşterii |------|------|------|------|------|------| | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Locul | comuna | | | | naşterii | oraşul |--------------------|--------------------| | | municipiul | | | | |----------------------|--------------------|--------------------| | | judeţul | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Cetăţenia | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Naţionalitatea | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Domiciliul | comuna, oraşul, | | | | | municipiul, strada, | | | | | numărul | | | | |---------------------|--------------------|--------------------| | | judeţul | | | |----------------------------------------------------------------------------|Declarantul ..................... în calitate de ................... domiciliat în (comuna, oraşul, municipiul) ....................... strada ............. nr. .......... judeţul .................... a prezentat certificatul medical constatator al naşterii nr. ........... eliberat de ..................... din care rezulta ca s-a născut un copil .................... .Semnături:        .......................... .....................         Ofiţer de stare civilă Declarant     L.S.     .......................................................................                          CERTIFICATE ELIBERATE:  +  Anexa 2 A    AMBASADA    ---------- ROMÂNIEI LA ..................................    CONSULATUL                    ACT DE NAŞTERE Nr. ................               din: anul ........ luna ........ ziua ........                          CODUL NUMERIC PERSONAL    MENŢIUNI: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                         S A A L L Z Z N N N N N C      DATE PRIVIND COPILUL: ------------------------------------------------------------------------------ | Numele de familie | | |-------------------|--------------------------------------------------------| | Prenumele | | |-------------------|--------------------------------------------------------| | | anul | luna | ziua | | Data naşterii |----------|---------------------------------|-----------| | | | | | |-------------------|----------|---------------------------------|-----------| | | Localitatea | Ţara | | Locul naşterii |--------------------------------------------------------| | | | | |-------------------|--------------------------------------------------------| | Sexul | cetăţenia | naţionalitatea | |-------------------|---------------------------------------|----------------| | | | | |-------------------|---------------------------------------|----------------| ------------------------------------------------------------------------------ | DATE PRIVIND PĂRINŢII | TATĂL | MAMA | |----------------------------------------------------------------------------| | Numele de familie | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Prenumele | | | |----------------------------------------------------------------------------| | | anul | luna | ziua | anul | luna | ziua | | Data naşterii |------|------|------|------|------|------| | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Locul | Localitatea | | | | naşterii |----------------------|--------------------|--------------------| | | Judeţul | | | | | --------- | | | | | Ţara | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Cetăţenia | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Naţionalitatea | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Domiciliul | Localitatea, | | | | | strada, numărul | | | | |---------------------|--------------------|--------------------| | | Judeţul | | | | | --------- | | | | | Ţara | | | |----------------------------------------------------------------------------|Declarantul ..................... în calitate de ................... domiciliat în (localitatea) .......................... strada .............. nr. .......... a prezentat certificatul medical constatator al naşterii nr. ....... eliberat de ..................... din care rezulta ca s-a născut un copil .................... .Semnături:        .......................... .....................         Ofiţer de stare civilă Declarant     L.S.     .......................................................................                          CERTIFICATE ELIBERATE:  +  Anexa 1 B*)             COMUNEI             -------    PRIMĂRIA ORAŞULUI             --------             MUNICIPIULUI             --------------------------------------------------                    ACT DE CĂSĂTORIE Nr. ................               din: anul ........ luna ........ ziua ........                              CODUL NUMERIC PERSONAL                         Soţul Sotia    MENŢIUNI: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                 S A A L L Z Z N N N N N C S A A L L Z Z N N N N N C ------------------------------------------------------------------------------ | DATE PRIVIND SOTII | SOŢUL | SOTIA | |----------------------------------------------------------------------------| | Numele de familie | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Prenumele | | | |----------------------------------------------------------------------------| | | anul | luna | ziua | anul | luna | ziua | | Data naşterii |------|------|------|------|------|------| | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Locul | comuna | | | | naşterii | oraşul | | | | | municipiul | | | | |----------------------|--------------------|--------------------| | | Judeţul | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Cetăţenia | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Naţionalitatea | | | |----------------------------------------------------------------------------| | | comuna | | | | | oraşul | | | | | municipiul | | | | Domiciliul | strada | | | | | numărul | | | | |---------------------|--------------------|--------------------| | | Judeţul | | | |----------------------------------------------------------------------------|       DATE PRIVIND PĂRINŢII |----------------------------------------------------------------------------| | | Numele de familie | | | | TATĂL |---------------------|--------------------|--------------------| | | Prenumele | | | |------------|---------------------|--------------------|--------------------| | | Numele de familie | | | | MAMA |---------------------|--------------------|--------------------| | | Prenumele | | | |----------------------------------------------------------------------------|Potrivit învoielii, în căsătorie, numele de familie al soţului va fi ......................................................, iar al sotiei va fi ..................................................... .In temeiul consimtamintului exprimat personal de fiecare dintre viitorii soţi prezenţi, noi, ofiţer de stare civilă ................................ am încheiat prezentul act de căsătorie.                          Semnături: .....................                                                             Soţul        .......................... .....................         Ofiţer de stare civilă Sotia     L.S.     .......................................................................                          CERTIFICATE ELIBERATE:  +  Anexa 2 B    AMBASADA    ---------- ROMÂNIEI LA ..................................    CONSULATUL                    ACT DE CĂSĂTORIE Nr. ................               din: anul ........ luna ........ ziua ........                              CODUL NUMERIC PERSONAL                         Soţul Sotia    MENŢIUNI: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                 S A A L L Z Z N N N N N C S A A L L Z Z N N N N N C ------------------------------------------------------------------------------ | DATE PRIVIND SOTII | SOŢUL | SOTIA | |----------------------------------------------------------------------------| | Numele de familie | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Prenumele | | | |----------------------------------------------------------------------------| | | anul | luna | ziua | anul | luna | ziua | | Data naşterii |------|------|------|------|------|------| | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Locul | Localitatea | | | | naşterii |----------------------|--------------------|--------------------| | | Judeţul | | | | | --------- | | | | | Ţara | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Cetăţenia | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Naţionalitatea | | | |----------------------------------------------------------------------------| | | Localitatea | | | | | strada | | | | | numărul | | | | Domiciliul |---------------------|--------------------|--------------------| | | Judeţul | | | | | --------- | | | | | Ţara | | | |----------------------------------------------------------------------------|       DATE PRIVIND PĂRINŢII |----------------------------------------------------------------------------| | | Numele de familie | | | | TATĂL |---------------------|--------------------|--------------------| | | Prenumele | | | |------------|---------------------|--------------------|--------------------| | | Numele de familie | | | | MAMA |---------------------|--------------------|--------------------| | | Prenumele | | | |----------------------------------------------------------------------------|Potrivit învoielii, în căsătorie, numele de familie al soţului va fi ......................................................, iar al sotiei va fi ..................................................... .In temeiul consimtamintului exprimat personal de fiecare dintre viitorii soţi prezenţi, noi, ofiţer de stare civilă ................................ am încheiat prezentul act de căsătorie.                          Semnături: .....................                                                             Soţul        .......................... .....................         Ofiţer de stare civilă Sotia     L.S.     .......................................................................                          CERTIFICATE ELIBERATE:  +  Anexa 1 C             COMUNEI             -------    PRIMĂRIA ORAŞULUI             --------             MUNICIPIULUI             --------------------------------------------------                    ACT DE DECES Nr. ................               din: anul ........ luna ........ ziua ........                          CODUL NUMERIC PERSONAL    MENŢIUNI: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                         S A A L L Z Z N N N N N C       DATE PRIVIND DECEDATUL: ------------------------------------------------------------------------------ | Numele de familie | | |-------------------|--------------------------------------------------------| | Prenumele | | |-------------------|--------------------------------------------------------| | | anul | luna | ziua | | Data naşterii |----------|---------------------------------|-----------| | | | | | |-------------------|----------|---------------------------------|-----------| | | comuna, oraşul, municipiul | Judeţul | | Locul naşterii |--------------------------------------------------------| | | | | |-------------------|--------------------------------------------------------| | Sexul | Cetăţenia | Naţionalitatea | |-------------------|---------------------------------------|----------------| | | | | |-------------------|---------------------------------------|----------------| | | comuna, oraşul, municipiul | | | Domiciliul | strada, numărul | Judeţul | | |---------------------------------------|----------------| | | | | |-------------------|---------------------------------------|----------------| | | anul | luna | ziua | | Data şi locul |----------|---------------------------------|-----------| | decesului | | | | | |----------|---------------------------------|-----------| | | Comuna | | | | oraşul | Judeţul | | | municipiul | | |-------------------|--------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------------------ | DATE PRIVIND PĂRINŢII | TATĂL | MAMA | |----------------------------------------------------------------------------| | Numele de familie | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Prenumele | | | |----------------------------------------------------------------------------|Declarant .............................., în calitate de ................ domiciliat în (comuna, oraşul, municipiul) ................................... strada ................... nr. ............. judeţul ..................... a prezentat certificatul medical constatator al decesului nr. .................., eliberat de ......................................................... cauza decesului fiind ................................................................ .............................................................................................................................................................. .Semnături:        .......................... .....................         Ofiţer de stare civilă Declarant     L.S.     .......................................................................                          CERTIFICATE ELIBERATE:  +  Anexa 2 C    AMBASADA    ---------- ROMÂNIEI LA ..................................    CONSULATUL                    ACT DE DECES Nr. ................               din: anul ........ luna ........ ziua ........                          CODUL NUMERIC PERSONAL    MENŢIUNI: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                         S A A L L Z Z N N N N N C       DATE PRIVIND DECEDATUL: ------------------------------------------------------------------------------ | Numele de familie | | |-------------------|--------------------------------------------------------| | Prenumele | | |-------------------|--------------------------------------------------------| | | anul | luna | ziua | | Data naşterii |----------|---------------------------------|-----------| | | | | | |-------------------|----------|---------------------------------|-----------| | | localitatea | Judeţul (ţara) | | Locul naşterii |--------------------------------------------------------| | | | | |-------------------|--------------------------------------------------------| | Sexul | Cetăţenia | Naţionalitatea | |-------------------|---------------------------------------|----------------| | | | | |-------------------|---------------------------------------|----------------| | | localitatea, | Judeţul (ţara) | | Domiciliul | strada, numărul | | | |---------------------------------------|----------------| | | | | |-------------------|---------------------------------------|----------------| | | anul | luna | ziua | | Data şi locul |----------|---------------------------------|-----------| | decesului | | | | | |----------|---------------------------------|-----------| | | Localitatea | | |--------------------------------------------------------| | | Ţara | |-------------------|--------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------------------ | DATE PRIVIND PĂRINŢII | TATĂL | MAMA | |----------------------------------------------------------------------------| | Numele de familie | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Prenumele | | | |----------------------------------------------------------------------------|Declarant .............................., în calitate de ................ domiciliat în (localitatea) ................................... strada ................... nr. ............. judeţul (ţara) ..................... a prezentat certificatul medical constatator al decesului nr. .................., eliberat de ......................................................... cauza decesului fiind ................................................................ .............................................................................................................................................................. .Semnături:        .......................... .....................         Ofiţer de stare civilă Declarant     L.S.     .......................................................................                          CERTIFICATE ELIBERATE:-------