LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 (*actualizată*)privind rezervele materiale naţionale(actualizată pînă la data de 10 iunie 1997*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 30 iulie 1992. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ, pînă la data de 10 iunie 1997, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENTA nr. 28 din 9 iunie 1997.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Rezervele materiale naţionale se constituie în scopul de a interveni operativ pentru protecţia populaţiei, economiei şi apărarea tarii, în situaţii excepţionale determinate de calamitaţi naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe şi în caz de război.  +  Articolul 2Rezervele materiale naţionale se constituie ca rezerve de stat şi se administrează de către Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, avînd personalitate juridică.-----------Alin. 1 al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 9 iunie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 10 iunie 1997.Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale este condusă de un secretar de stat.Păstrarea pe timp îndelungat a produselor se realizează atît în unităţile teritoriale subordonate, care au personalitate juridică, cît şi la agenţii economici care se obliga ca, în cadrul activităţii lor, să asigure improspatarea şi integritatea stocurilor, contra cost, sau prin crearea unor facilităţi specifice, stabilite în condiţiile legii.-----------Alin. 3 al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 9 iunie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 10 iunie 1997.  +  Articolul 3Nomenclatorul produselor, nivelurile maxime şi cele intangibile ale stocurilor, precum şi termenele de păstrare îndelungată a acestora se aproba de către Guvern, la propunerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale.Produsele la care se stabilesc stocuri intangibile, precum şi nivelurile acestor stocuri se propun cu avizul ministrului apărării naţionale.  +  Capitolul II Acumularea şi scoaterea produselor din rezervele materiale naţionale  +  Articolul 4Acumularea produselor pentru constituirea şi reîntregirea stocurilor rezerve de stat se realizează pe baza unui program anual, elaborat pe surse de finanţare de către Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale şi aprobat de Guvern.-----------Alin. 1 al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 9 iunie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 10 iunie 1997.Produsele ajunse la limita termenului de păstrare sau care prezintă pericol de depreciere calitativă se improspateaza pe baza programului anual, stabilit de Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale.-----------Alin. 2 al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 9 iunie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 10 iunie 1997.  +  Articolul 5Produsele pot fi scoase din rezervele materiale naţionale în următoarele situaţii: a) în condiţiile prevăzute la art. 1, cu titlu de împrumut pe termen scurt sau cu caracter definitiv, cu aprobarea primului-ministru; b) din stocurile intangibile, cu avizul ministrului apărării naţionale şi cu aprobarea primului-ministru; c) în vederea improspatarii şi pentru valorificarea celor devenite disponibile, cu aprobarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale.Pentru produsele scoase cu titlu de împrumut, agenţii economici beneficiari depun o garanţie, în lei sau în valută, al carei cuantum să asigure reîntregirea stocurilor.Depăşirea termenului de restituire stabilit atrage după sine plata unor penalităţi de 1% din valoarea produsului prevăzută în contractul de împrumut, pentru fiecare zi de întîrziere, pentru primele 20 de zile, şi de 1,5% pentru fiecare zi de depăşire de la 21 pînă la 30 de zile, după care se retine garanţia produsului.Pentru produsele scoase din rezervele materiale naţionale, Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale poate percepe o cota de adaos de pînă la 8% din valoarea acestora, în scopul recuperării cheltuielilor materiale de administrare aferente şi stimulării personalului. Din sumele încasate se constituie, în limita a 25%, un fond pentru stimularea personalului în activitatea de improspatare şi de valorificare a stocurilor devenite disponibile. Nivelul de constituire şi condiţiile de utilizare a fondului se stabilesc prin norme aprobate de Guvern.-----------Alin. 4 al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 9 iunie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 10 iunie 1997.  +  Articolul 6Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale desfăşoară activităţi cu caracter comercial de vînzare-cumpărare la intern şi de import-export pentru acumularea şi improspatarea stocurilor, precum şi pentru valorificarea produselor care se scot din nomenclator sau depăşesc nivelul maxim al stocurilor şi a celor ce devin disponibile ca urmare a actualizării periodice a structurii sortimentale, preţurile fiind stabilite prin negociere sau licitaţie.Cu aprobarea Guvernului, Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale poate acumula şi unele stocuri de conjunctura din producţia interna sau din import, în scopul valorificării ulterioare, în condiţii avantajoase, în ţara sau la export.  +  Capitolul III Finanţarea rezervelor materiale naţionale  +  Articolul 7Finanţarea cheltuielilor necesare acumulării de produse în rezervele materiale naţionale, administrării acestora, precum şi pentru dezvoltarea activităţii se asigura integral din bugetul de stat.Cu aprobarea Guvernului, finanţarea acumulării unor stocuri de urgenta se poate face şi din credite externe angajate de Guvern.-----------Alin. 2 al art. 7 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 9 iunie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 10 iunie 1997.  +  Articolul 8Sumele provenite din garanţiile pentru împrumuturile nerestituite, din realizarea programului de improspatare şi din activităţi cu caracter comercial rămîn la dispoziţia Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale, urmînd a fi folosite pentru reîntregirea stocurilor şi pentru crearea unor stocuri de conjunctura.Disponibilităţile realizate în condiţiile alineatului precedent, păstrate în contul general al trezoreriei statului, sînt purtătoare de dobînzi negociate cu Ministerul Finanţelor prin convenţie bilaterala, potrivit actelor normative în vigoare.-----------Alin. 1^1 al art. 8 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 9 iunie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 10 iunie 1997.În situaţiile cînd scoaterea la improspatare a unor produse nu se poate realiza datorită conjuncturii de piaţa, pentru evitarea deprecierii, cu aprobarea primului-ministru, acestea pot fi valorificate la preţuri reduse faţă de cele practicate pe piaţa.Influentele valorice determinate de preţurile produselor la ieşire şi la intrare, în cadrul programului de improspatare, vor fi acoperite din sumele încasate conform prevederilor art. 5 alin. 4 şi ale art. 6, iar diferenţele neacoperite se vor asigura, prin bugetul de stat, în anul următor.-----------Alin. 3 al art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 9 iunie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 10 iunie 1997.În situaţiile prevăzute la art. 1, cînd datorită consecinţelor asupra populaţiei sinistrate apar nevoi sociale deosebite, sau pentru acordarea de ajutoare umanitare externe, Guvernul poate aproba scoaterea din rezervele materiale naţionale a unor cantităţi de produse, în mod gratuit, urmînd ca fondurile necesare reintregirii stocurilor să fie finanţate de la bugetul de stat, dacă în actul normativ de aprobare a ajutoarelor nu este prevăzut altfel.-----------Alin. 4 al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 9 iunie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 10 iunie 1997.Pentru situaţiile de maxima urgenta, cu consecinţe imprevizibile, primul-ministru poate dispune acordarea imediata a unor ajutoare umanitare populaţiei sinistrate, urmînd ca acestea să fie aprobate în prima şedinţa a Guvernului.-----------Alin. 5 al art. 8 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 9 iunie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 10 iunie 1997.  +  Capitolul IV Sancţiuni  +  Articolul 9Diminuarea, sub orice formă , fără aprobare legală, a cantităţilor de produse ale rezervelor materiale naţionale, încredinţate spre păstrare unor agenţi economici, dacă fapta nu este comisă în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250.000 lei la 10.000.000 lei.-----------Alin. 1 al art. 9 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 9 iunie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 10 iunie 1997.Sancţiunea poate fi aplicată şi persoanelor juridice.Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către împuterniciţii Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale, precum şi de alte organe de control financiar anume împuternicite în acest scop.Contravenţiei prevăzute la alin. 1 îi sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia celor prevăzute în art. 25-27 referitoare la plata a jumătate din minimul amenzii.  +  Articolul 10În cazurile prevăzute la art. 9, agenţii economici sînt obligaţi sa reintregeasca, în termen de 30 de zile de la constatarea contravenţiei, cantităţile de produse ale rezervelor materiale naţionale.Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute în alineatul precedent constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.  +  Capitolul V Dispoziţii finale-----------Art. 11 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 9 iunie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 10 iunie 1997.  +  Articolul 12Înfiinţarea de unităţi teritoriale, precum şi amplasarea acestora se aproba de către Guvern, la propunerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 13Litigiile patrimoniale în care figurează ca parte Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale ori o unitate din subordinea acesteia se judeca în prima instanţa de Tribunalul municipiului Bucureşti.  +  Articolul 14Organizarea, funcţionarea şi administrarea rezervelor materiale naţionale în condiţiile prezentei legi se stabilesc prin hotărîri cu caracter militar ale Guvernului.  +  Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 357/1979 privind regimul rezervelor de stat de produse industriale şi agricole vegetale, nepublicat, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORIONEL ROMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU-----------------