LEGE nr. 202 din 9 noiembrie 1998 (*actualizată*)privind organizarea Monitorului Oficial al României(actualizată până la data de 12 iunie 2009*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 10 noiembrie 1998. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 12 iunie 2009, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 1 din 21 februarie 2005; ORDONANŢA nr. 23 din 27 august 2008; LEGEA nr. 224 din 5 iunie 2009.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Monitorul Oficial al României este publicatia oficiala a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constitutie, de prezenta lege şi de alte acte normative.  +  Articolul 2Editorul Monitorului Oficial al României este Camera Deputatilor.  +  Articolul 3Editarea Monitorului Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de către Regia Autonoma "Monitorul Oficial", care funcţionează sub autoritatea Camerei Deputatilor.Imaginea şi formatul, consacrate, ale publicaţiei "Monitorul Oficial al României" cuprinse în anexa la prezenta lege sunt protejate de lege.-------------Alin. 2 al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 224 din 5 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 28 august 2008, cu un nou punct.  +  Capitolul II Structura Monitorului Oficial al României  +  Articolul 4Monitorul Oficial al României cuprinde 7 părţi, structurate în functie de natura actelor supuse publicarii.---------------Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al lit. b) a alin. (2) al art. 123 al Titlului VIII din LEGEA nr. 1 din 21 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 februarie 2005.  +  Articolul 5În Partea I se publică urmatoarele categorii de acte:A. actele juridice ale Parlamentului: a) legile, hotărârile şi motiunile; b) hotărârile şi motiunile celor două Camere ale Parlamentului;B. actele cu caracter politic ale Parlamentului şi ale celor două Camere;B^1. actele birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, potrivit legii;-------------Litera B^1 a art. 5 a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 224 din 5 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 28 august 2008, cu un nou punct.C. decizii ale presedintilor Camerei Deputatilor şi Senatului;D. actele Presedintelui României: a) decretele; b) mesajele şi alte acte adresate Parlamentului;E. actele Guvernului: a) hotărârile, cu excepţia celor care au caracter militar; b) ordonantele emise în temeiul unei legi speciale de abilitare; c) ordonantele de urgenta; d) declaratiile de politica generală şi alte asemenea declaratii;E^1. deciziile primului-ministru, potrivit legii;-------------Litera E^1 a art. 5 a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 224 din 5 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 28 august 2008, cu un nou punct.F. actele normative ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competentei lor stabilite prin lege, adoptate în vederea organizarii executarii legii;G. actele normative adoptate de autorităţile administrative autonome şi de alte autorităţi publice, potrivit competentei lor conferite prin lege, în vederea organizarii executarii legii;H. deciziile, hotărârile şi avizele Curtii Constitutionale;H^1. acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii;-------------Litera H^1 a art. 5 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 224 din 5 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 28 august 2008.I. deciziile pronunţate de Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ca urmare a soluţionării recursurilor în interesul legii;-------------Litera I a art. 5 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 224 din 5 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 28 august 2008, cu pct. 1^1.I^1. deciziile şi hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului, pronunţate în cazurile în care statul român are calitatea de pârât;-------------Litera I^1 a art. 5 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 224 din 5 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 28 august 2008.J. actele normative adoptate de persoane juridice - altele decat autorităţile publice - care au fost abilitate prin lege să asigure executarea unor legi;K. alte acte care, potrivit unor dispozitii legale, se publică în Partea I a Monitorului Oficial al României.  +  Articolul 6În Partea a II-a se publică:A. stenogramele sedintelor Camerei Deputatilor şi Senatului;B. stenogramele sedintelor comune ale Camerei Deputatilor şi Senatului;C. sintezele lucrărilor comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor şi Senatului;D. rapoartele şi darile de seama prezentate Parlamentului de către autorităţile publice, potrivit Constituţiei sau altor legi, după dezbaterea acestora de către Parlament.D^1. întrebări adresate de deputaţi, respectiv de senatori Guvernului, miniştrilor sau altor conducători ai organelor administraţiei publice la care nu s-a răspuns;-------------Litera D^1 a art. 6 a fost introdusă de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 224 din 5 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 28 august 2008, cu pct. 2^1.D^2. alte acte prevăzute de lege.-------------Litera D^2 a art. 6 a fost introdusă de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 224 din 5 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 28 august 2008, cu pct. 2^1.  +  Articolul 7În Partea a III-a se publică, în temeiul unor dispozitii legale, acte juridice, inscrisuri, comunicari, anunturi şi altele asemenea.  +  Articolul 8În Partea a IV-a se publică, în temeiul unor dispozitii legale, acte juridice referitoare la agenti economici şi la alte categorii de persoane juridice, precum şi alte acte stabilite prin dispozitii legale.  +  Articolul 9În Partea a V-a se publică contractul colectiv de muncă incheiat la nivel naţional şi de ramura, conventiile şi recomandarile Organizaţiei Internationale a Muncii, precum şi alte acte stabilite prin dispozitii legale.  +  Articolul 9^1În Partea a VI-a se publică anunţurile privind atribuirea contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune de lucrări şi servicii publice, a contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum şi alte anunţuri stabilite prin dispoziţii legale.-----------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 28 august 2008.  +  Articolul 9^2În Partea a VII-a se publică, în temeiul unor dispozitii legale, acte juridice referitoare la societăţi cooperative şi la alte categorii de persoane juridice înfiinţate de societăţile cooperative, precum şi alte acte referitoare la cooperatie, stabilite prin dispozitii legale.---------------Art. 9^1 a devenit art. 9^2 conform pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 28 august 2008.  +  Capitolul III Procedura publicarii actelor în Monitorul Oficial al României  +  Secţiunea 1 Publicarea  +  Articolul 10Actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi Partea a II-a, se înaintează secretarului general al Camerei Deputaţilor pe suport hârtie, în copie certificată sub semnătura conducătorului sau a locţiitorului, şi pot fi transmise şi prin e-mail, în fişier electronic certificat prin semnătură electronică de către emitenţi.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 224 din 5 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 28 august 2008, cu pct. 3^1.  +  Articolul 11Autorităţile emitente au obligaţia de a comunică neintarziat, în scris, secretarului general al Camerei Deputatilor date, informaţii şi precizări, solicitate de acesta sau de Regia Autonoma "Monitorul Oficial", necesare indeplinirii cerințelor de publicare.  +  Articolul 12Retragerea actelor de la publicare se poate face numai de către cel care a solicitat publicarea, cu incuviintarea secretarului general al Camerei Deputatilor şi cu suportarea, de către solicitant, a cheltuielilor aferente, efectuate de Regia Autonoma "Monitorul Oficial" în procesul de editare şi publicare.  +  Secţiunea a 2-a Republicarea şi rectificarea actelor  +  Articolul 13Actul normativ modificat şi/sau completat se republică numai în temeiul expres al dispozitiei cuprinse în actul de modificare şi/sau de completare.Republicarea actelor normative se face în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija autorităţii publice care a emis actul de modificare şi/sau de completare. Republicarea se face potrivit legii.-------------Teza a doua a alin. 2 al art. 13 a fost modificată de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 224 din 5 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 28 august 2008, cu pct. 3^2.Republicarea actelor normative modificate şi/sau completate prin ordonante ale Guvernului se face numai după aprobarea acestora din urma de către Parlament.  +  Articolul 14Republicarea actelor normative se face cu aprobarea secretarului general al Camerei Deputatilor, pe baza avizului prealabil al Consiliului Legislativ.  +  Articolul 15În cazul în care, după publicarea actului normativ, se descopera erori materiale, la cererea organului emitent, adresata secretarului general al Camerei Deputatilor, se procedeaza la publicarea unei rectificari.Rectificarea se face cu avizul prealabil al Consiliului Legislativ.Se interzice, sub sancţiunea nulitatii, modificarea prevederilor unor acte normative prin recurgerea la operaţiunea rectificarii.  +  Secţiunea a 2^1-a Accesul la publicaţia Monitorul Oficial al României-----------Secţiunea a 2^1-a din Cap. III a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 28 august 2008.  +  Articolul 15^1Regia Autonomă "Monitorul Oficial" editează Monitorul Oficial al României atât în format tipărit, cât şi în format electronic, pe care îl pune la dispoziţia tuturor categoriilor de utilizatori contra cost.-----------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 28 august 2008.  +  Articolul 15^2Regia Autonomă "Monitorul Oficial" realizează un produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte. Sumarele monitoarelor oficiale sunt accesibile permanent.-------------Art. 15^2 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 224 din 5 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 28 august 2008.  +  Secţiunea a 3-a Cheltuielile de publicare-----------Art. 16 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 28 august 2008. Această abrogare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2009.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. V din ORDONANŢA nr. 23 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 28 august 2008, prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 5, 6 şi 7, care intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2009.  +  Articolul 17Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I, III-VII, şi a celor prevăzute la art. 6 lit. D se suportă de către emitenţi, pe baza tarifelor aprobate anual prin hotărâre a Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, la propunerea Regiei Autonome «Monitorul Oficial». Hotărârea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Fac excepţie de la prevederile alin. 1 actele a căror publicare este prevăzută de Constituţie, deciziile primului-ministru şi actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, ale căror cheltuieli aferente publicării se suportă de Regia Autonomă «Monitorul Oficial» din bugetul propriu.-------------Art. 17 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 224 din 5 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 28 august 2008.  +  Capitolul IV Dispozitii finale  +  Articolul 18Monitorul Oficial al României, Partea I, se editează, în traducere, şi în limba maghiară. Pentru Partea I în limba maghiară, cheltuielile de publicare se suportă de către Camera Deputaţilor.-----------Art. 18 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 28 august 2008. Această modificare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2009.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. V din ORDONANŢA nr. 23 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 28 august 2008, prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 5, 6 şi 7, care intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2009.  +  Articolul 19Procedura publicării în părţile I-VII, procedura republicării şi a rectificării, precum şi cea a publicării unor acte normative în numere speciale, cu tiraj limitat, se stabilesc prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaţilor.-----------Art. 19 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 28 august 2008.  +  Articolul 20Reproducerea legilor şi a celorlalte acte normative se face numai după textele publicate în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 20^1Prevederile legale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii se aplică Regiei Autonome "Monitorul Oficial", cu excepţia achiziţiilor de materii prime, materiale şi servicii destinate în exclusivitate operaţiunilor contractuale, altele decât cele necesare pentru realizarea obiectului principal de activitate, care serveşte interesului public.-------------Art. 20^1 a fost introdus de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 224 din 5 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 28 august 2008, cu pct. 8^1.  +  Articolul 21Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pe aceeasi data se abroga art. 3 alin. 1-3 din Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiinţarea şi organizarea regiei Autonome "Monitorul Oficial" şi cap. IV "Organizarea regiei" din Regulamentul de organizare şi functionare a Regiei Autonome "Monitorul Oficial", anexa la hotărâre, republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, precum şi orice alte dispozitii contrare, iar art. 3 lit. a) din regulament se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 8 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,ADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 6 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,ULM SPINEANU  +  Anexă-------------Anexa a fost introdusă de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 224 din 5 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 28 august 2008.---------