HOTĂRÂRE nr. 1.488 din 9 septembrie 2004 (*actualizată*)privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"(actualizată până la data de 8 septembrie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 21 septembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 8 septembrie 2008, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.095 din 11 septembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.005 din 3 septembrie 2008.În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă criteriile şi cuantumul sprijinului în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" pentru elevii care urmează, la cursuri de zi, liceul sau învăţământul profesional - şcoala de arte şi meserii şi anul de completare, program care constă în acordarea unui sprijin financiar lunar din sume alocate de la bugetul de stat.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.095 din 11 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 septembrie 2007.  +  Articolul 2 (1) Beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii este de maximum 150 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie ori aflaţi sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiţiei de venit.-------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.095 din 11 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 septembrie 2007. (2) Sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat sau de diplomă şi pe perioada practicii în producţie. (3) Cuantumul sprijinului financiar este de 180 lei şi poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.-------------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.005 din 3 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 8 septembrie 2008.-------------Alin. (4) al art. 2 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.095 din 11 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 septembrie 2007.  +  Articolul 3 (1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor. (2) În sensul prezentei hotărâri, termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care locuiesc şi gospodăresc împreună. (3) Este asimilată termenului familie şi situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa. (4) În sensul definiţiei prevăzute la alin. (3) se asimilează termenului familie bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună.  +  Articolul 4 (1) Sprijinul financiar se acordă pe bază de cerere, formulată de elev cu autorizarea reprezentantului legal, înregistrată în perioada 15 septembrie - 1 octombrie, începând cu anul şcolar 2008/2009, la unitatea de învăţământ la care elevul este înscris.-------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.005 din 3 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 8 septembrie 2008. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de actele doveditoare privind venitul brut lunar pe membru de familie.  +  Articolul 5În termen de 5 zile de la afişarea listei cu beneficiarii sprijinului financiar, se pot depune contestaţii la unităţile de învăţământ care vor fi analizate de comisia formată la nivelul inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 3 zile de la data expirării termenului de contestaţie.  +  Articolul 6 (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul liceal sau în învăţământul profesional se constituie o comisie de acordare a sprijinului financiar, desemnată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, înainte de începerea anului şcolar.-------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.095 din 11 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 septembrie 2007. (2) Comisia are următoarele atribuţii: a) afişarea la loc vizibil a criteriilor de acordare a sprijinului financiar; b) primirea cererilor de sprijin financiar; c) analizarea şi afişarea la loc vizibil a listei cu beneficiari în data de 29 octombrie;-------------Litera c) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.005 din 3 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 8 septembrie 2008. d) transmiterea către inspectoratul şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, a listei cu persoanelecare îndeplinesc criteriile de obţinere a sprijinului financiar; e) transmiterea contestaţiilor la inspectoratul şcolar. f) sesizarea inspectoratelor de poliţie şi a autorităţilor administraţiei publice locale în vederea cercetării şi verificării unor situaţii speciale constatate.-------------Lit. f) a alin. (2) al art. 6 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.095 din 11 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 septembrie 2007. (3) În cazul în care există sesizări scrise că solicitantul a făcut declaraţii false, comisia ia următoarele măsuri: a) anunţă inspectoratul de poliţie; b) opreşte acordarea ajutorului financiar şi întreprinde demersurile legale pentru recuperarea ajutorului financiar acordat ilegal.-------------Alin. (3) al art. 6 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.095 din 11 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 septembrie 2007.  +  Articolul 7 (1) La nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se constituie o comisie, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, stabilită de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. (2) Comisia prevăzută la alin. (1) va analiza contestaţiile primite de la unităţile de învăţământ, va centraliza listele cu beneficiarii sprijinului financiar, primite de la unităţile de învăţământ, în baza cărora va solicita Ministerului Educaţiei şi Cercetării fondurile aferente.  +  Articolul 8La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se va constitui o comisie care va urmări aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ale cărei componenţă şi atribuţii vor fi stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.  +  Articolul 9Criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.  +  Articolul 10Beneficiarii Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" nu pot beneficia în acelaşi timp şi de bursă socială.  +  Articolul 11 (1) Fondurile pentru finanţarea Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (2) Acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" se face în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinaţie Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (3) Sumele reprezentând sprijin financiar acordat în baza Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" se repartizează inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pe baza listei cu beneficiari transmise de către inspectoratele şcolare. (4) Plata sprijinului financiar se face prin unităţile şcolare direct către elevii beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu".PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Alexandru AthanasiuMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 9 septembrie 2004.Nr. 1.488.----------