REGULI din 6 august 2007 (*actualizate*)pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor(actualizate până la data de 9 aprilie 2008*)
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 9 aprilie 2008, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 440 din 4 aprilie 2008.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Echiparea militarilor, precum şi asigurarea cu echipament special se fac potrivit prevederilor normelor de echipament şi regulilor de aplicare a acestora.  +  Articolul 2 (1) Normele de echipament prevăd articole şi cantităţi de echipament şi materiale care se asigură gratuit. Acestea se distribuie pentru folosinţă sau în consum, pe o perioadă de timp stabilită şi denumită durată de serviciu, cu excepţia articolelor de echipament prevăzute în normele 1-3, care se distribuie în limita echivalentului valoric al cotei-părţi anuale. (2) Durata de serviciu a echipamentului la care au dreptul cadrele militare conform normei 4 se socoteşte în ani calendaristici - 1 ianuarie - 31 decembrie - de la data de 1 ianuarie a anului în care au dreptul la articolul respectiv, indiferent de data la care se efectuează în mod real distribuţia. (3) Pentru materialele de echipament prevăzute în normele 5-9, durata de serviciu se calculează în ani/12 luni sau în luni de la darea lor în folosinţă, indiferent dacă sunt utilizate numai în anumite perioade. Cantităţile de materiale prevăzute în aceste norme reprezintă plafoane maxime, iar durata de serviciu reprezintă limita minimă a perioadei de timp cât trebuie să fie menţinute în folosinţă. (4) Şefii tuturor unităţilor sunt obligaţi să ia măsurile necesare pentru folosirea raţională şi prelungirea duratei de serviciu a materialelor cu care sunt dotate, conform normelor 5-9, efectivele din subordine.  +  Articolul 3Echipamentul pentru studenţii şi elevii instituţiilor de învăţământ, soldaţii şi gradaţii voluntari/rezervişti voluntari şi rezerviştii concentraţi se distribuie pentru folosinţă, pe perioada îndeplinirii serviciului militar - angajării, şcolarizării, instruirii, concentrării - urmând ca la trecerea în rezervă - absolvirea şcolii, desconcentrare - să fie predat unităţilor.  +  Articolul 4Scoaterea din serviciu, cu vinovăţie, a bunurilor materiale de resortul echipament înainte de îndeplinirea duratei de serviciu constituie pagubă materială şi se recuperează potrivit actelor normative care reglementează răspunderea materială.  +  Capitolul II Reguli privind aplicarea normelor de echipamentA. NORMELE PENTRU ECHIPAREA CADRELOR MILITARE(Normele 1, 2, 3 şi 4)  +  Articolul 5Drepturile de echipament ale cadrelor militare, în activitate, se stabilesc în funcţie de cantitatea şi durata de serviciu prevăzută în norme, se asigură gratuit şi se acordă în limita echivalentului valoric al cotei-părţi anuale a articolelor prevăzute gratuit în norme.1. Stabilirea şi acordarea drepturilor  +  Articolul 6Drepturile anuale de echipament pentru cadrele militare se stabilesc sub forma echivalentului valoric al cotei-părţi anuale a articolelor prevăzute gratuit în norme şi se asigură corespunzător încadrării la drepturi de echipament.  +  Articolul 7 (1) Echivalentul valoric al cotei-părţi anuale va fi recalculat (reactualizat) anual, în perioada 1 iulie - 30 septembrie, în funcţie de evoluţia preţurilor. Acesta se stabileşte de către Direcţia generală management logistic şi administrativ, se vizează pentru control financiar preventiv de către Direcţia generală financiară şi se aprobă de ministrul internelor şi reformei administrative. (2) Preţurile folosite pentru calcularea echivalentului valoric al cotei-părţi anuale a drepturilor de echipament sunt preţuri medii ponderate, obţinute din preţurile rezultate în urma procedurilor de achiziţie şi comunicate de către ordonatorii de credite. (3) Echivalentul valoric al drepturilor de echipament, metodologia de calcul, precum şi preţurile de decontare ale articolelor ce se distribuie în cadrul drepturilor se comunică unităţilor de către Direcţia generală management logistic şi administrativ, care va elabora şi rapoartele de echipament anuale.  +  Articolul 8 (1) Cadrele militare, în limita echivalentului valoric al cotei-părţi anuale, pot primi: a) numai echipament; b) echipament pentru completarea uniformei şi diferenţă în bani; c) numai bani. (2) Încadrarea la drepturi de echipament se face pe baza funcţiei din statul de organizare al unităţii în care este prevăzut şi încadrat fiecare cadru militar. Şefii de unităţi vor stabili la începutul fiecărui an, prin ordin de zi pe unitate, încadrarea personalului din subordine la drepturi de echipament, pe formaţiuni, compartimente sau locuri de muncă. (3) Anual, până la data de 15 octombrie a anului în curs, cadrele militare sunt obligate să solicite, prin rapoartele de echipament, articolele de echipament necesare pentru anul următor, care să le asigure o uniformă completă şi regulamentară pentru perioada de vară şi iarnă, necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu. (4) Rapoartele de echipament se întocmesc după cum urmează: a) cadrele militare încadrate la categoria "numai echipament" pot solicita echipamentul necesar până la echivalentul integral al valorii cotei-părţi anuale la care au dreptul; b) cadrele militare încadrate la categoria "echipament pentru completarea uniformei şi diferenţa în bani" pot solicita echipamentul necesar pentru completarea uniformei, iar diferenţele valorice rezultate prin nesolicitarea unor articole de echipament se achită în numerar; c) contravaloarea drepturilor de echipament, stabilite a se acordă în "numai bani", precum şi sumele cuvenite poliţiştilor încadraţi la celelalte categorii de echipare se achită după aprobarea echivalentului valoric al cotei-părţi anuale. (5) Prin rapoarte se pot solicita numai articole de echipament specifice corpului din care fac parte cadrele militare respective, în cantităţi corespunzătoare nevoilor reale de serviciu şi potrivit datelor antropometrice. (6) Rapoartele de echipament pentru anul următor se analizează şi se avizează de şeful structurii din care fac parte cadrele militare, se aprobă de şeful unităţii, iar după înregistrarea lor se transmit structurilor logistice. (7) Înainte de aprobare, şefii ierarhici sunt obligaţi să verifice dacă uniforma cadrelor militare respective este corespunzătoare cerinţelor regulamentare şi asigură executarea misiunilor stabilite prin fişa postului. (8) Inspectoratele generale şi unităţile necuprinse în structura acestora pot stabili, prin dispoziţii proprii, necesarul minim de articole de echipament din compunerea uniformelor de serviciu şi de reprezentare pentru îndeplinirea atribuţiunilor specifice postului. (9) Inspectoratele generale şi unităţile necuprinse în structura acestora stabilesc, până la data de 30 noiembrie a anului în curs, necesarul de echipament ce se va achiziţiona şi distribui în anul următor pe baza centralizării solicitărilor transmise de unităţile din subordine sau a rapoartelor de echipament pentru efectivele proprii.  +  Articolul 9 (1) Sunt interzise prevederea în rapoartele de echipament, precum şi distribuirea unor articole în cantităţi care depăşesc nevoile reale pentru o echipare corespunzătoare, chiar dacă acestea se încadrează în valoarea drepturilor anuale. (2) Cadrele militare care au primit drepturile de echipament sub formă bănească, iar ulterior vor solicita echipament, pe bază de raport, pot primi articolele de echipament la preţurile din lista de preţuri comunicată de Direcţia generală management logistic şi administrativ, cu depunerea contravalorii lor.  +  Articolul 10 (1) Echipamentul pentru cadre militare se poate executa în producţie de serie sau pe măsuri individuale şi cu probe. (2) Echipamentul în natură solicitat de cadrele militare se distribuie în tot cursul anului calendaristic - 1 ianuarie - 31 decembrie - în limita echivalentului valoric al cotei-părţi anuale stabilite pentru anul de echipare respectiv. (3) Cadrele militare nou-încadrate, cei reîncadraţi, precum şi cei care prin mutare îşi schimbă culoarea uniformei primesc drepturile de echipament în momentul încadrării, reîncadrării şi, respectiv, schimbării culorii uniformei. (4) Cadrele militare mutate dintr-o structură în alta vor purta uniforma structurii în care au fost mutate. (5) Cadrele militare detaşate vor purta uniforma structurii de care aparţin.2. Drepturi la acordarea uniformei de ceremonie  +  Articolul 11 (1) Articolele de echipament prevăzute în normă se acordă gratuit generalilor şi ofiţerilor cu funcţii de conducere până la comandanţi de detaşament inclusiv. (2) Cadrele militare numite cu funcţii de conducere, având drept de port al uniformei de ceremonie, beneficiază de echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a articolelor de echipament prevăzute de normă începând cu prima zi a lunii în care au fost numite în astfel de funcţii. Acordarea acestor drepturi încetează începând cu ultima zi din luna în care au fost eliberate din funcţie.3. Drepturi la înaintarea în grad  +  Articolul 12 (1) Ofiţerii înaintaţi la gradul de general, în anul respectiv, au dreptul, cumulativ, la: a) echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a articolelor de echipament prevăzute în norme, pentru ofiţeri; b) echivalentul valoric integral al articolelor de echipament care se acordă numai o singură dată la înaintarea în grad, respectiv: două şepci de reprezentare - una de vară şi una de iarnă -, 5 perechi suporţi cu însemne de grad, două perechi de petliţe şi material textil pentru vipuşcă şi lampas pentru două costume de reprezentare. (2) Din valoarea totală a acestor drepturi se scad valoarea echipamentului primit în acel an pentru gradul de colonel, până la data înaintării în gradul următor, inclusiv cel primit cu anticipaţie, precum şi sumele de bani primite în contul acestor drepturi. (3) Echipamentul tip colonel, solicitat prin raportul de echipament şi neprimit până la data înaintării în grad, se distribuie din modelul celui prevăzut pentru generali.  +  Articolul 13Ofiţerii avansaţi la gradul de colonel primesc pe lângă echivalentul valoric al cotei-părţi stabilite pentru ofiţeri şi echivalentul valoric al cotei-părţi aferent unei căciuli şi unui guler din blană naturală astrahan/caracul.  +  Articolul 14 (1) Maiştrii militari şi subofiţerii activi, înaintaţi la gradul de ofiţer, în anul respectiv au dreptul, cumulativ, la: a) echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a articolelor de echipament prevăzute în norme - de reprezentare şi de serviciu - pentru ofiţeri; b) echivalentul valoric integral al articolelor de echipament care se acordă numai o singură dată, la înaintarea în gradul de ofiţer, respectiv:1. pentru efectivele din structura Jandarmeriei Române: două şepci de reprezentare - una de vară şi una de iarnă -, două şepci din tercot - una de vară şi una de iarnă -, 5 perechi suporţi cu însemne de grad şi semne de armă, precum şi două perechi de petliţe;2. pentru efectivele din structura Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă: două şepci de reprezentare - una de vară şi una de iarnă -, două şepci din tercot - una de vară şi una de iarnă -, două vestoane la două rânduri de nasturi - unul de vară şi unul de iarnă - şi 5 perechi suporţi cu însemne de grad.3. pentru efectivele din structura Inspectoratului de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative: două şepci de reprezentare - una de vară şi una de iarnă, două şepci din tercot - una de vară şi una de iarnă, două vestoane la două rânduri de nasturi - unul de vară şi unul de iarnă, 5 perechi suporţi cu însemne de grad şi semne de armă, două perechi petliţe şi numai pentru ofiţerii naviganţi două garnituri de suport de grad pentru mânecă.-------------Pct. 3 de la litera b) a alin. (1) al art. 14 din anexa 2 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din ORDINUL nr. 440 din 4 aprilie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 9 aprilie 2008. (2) Această valoare se calculează de către unitatea din care face parte maistrul militar sau subofiţerul respectiv, în funcţie de gradul în care a fost avansat, pe baza preţurilor comunicate de către Direcţia generală management logistic şi administrativ. (3) Din valoarea totală a acestor drepturi se scad valoarea echipamentului primit în acel an pentru gradul de maistru militar sau subofiţer, până la data înaintării în grad, inclusiv cel primit cu anticipaţie, precum şi sumele de bani primite în contul acestor drepturi. (4) Echipamentul tip maistru militar sau subofiţer, solicitat prin raportul de echipament şi nedistribuit până la data înaintării în grad, se distribuie din modelul celui prevăzut pentru ofiţeri.  +  Articolul 15 (1) Generalii, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii înaintaţi la gradul următor, în anul respectiv primesc numai o singură dată, pe lângă echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a articolelor de echipament aferent corpului din care fac parte, şi echivalentul valoric integral al accesoriilor corespunzătoare noilor grade, astfel: a) pentru ofiţeri - 3 perechi suporţi cu însemne de grad şi numai pentru ofiţerii naviganţi două garnituri de suport de grad pentru mânecă. Pentru avansarea de la gradul de căpitan la maior/locotenent comandor se acordă în plus două şepci de reprezentare - una de vară şi una de iarnă.-------------Litera a) a alin. (1) al art. 15 din anexa 2 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din ORDINUL nr. 440 din 4 aprilie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 9 aprilie 2008. b) pentru maiştri militari şi subofiţeri - 3 perechi suporţi cu însemne de grad. (2) Cadrele militare care absolvă un institut de învăţământ superior militar sau civil, cu examen de licenţă, primesc gratuit, numai o singură dată, o insignă de absolvent.  +  Articolul 16Ofiţerii avansaţi generali şi maiştrii militari şi subofiţerii avansaţi ofiţeri, care nu-şi pot asigura o uniformă corespunzătoare din drepturile cuvenite, pot primi pe bază de raport scris echipamentul necesar, iar valoarea care depăşeşte drepturile de echipament se consideră anticipaţie în contul drepturilor de echipament viitoare.  +  Articolul 17 (1) Cadrele militare trimise la studii sau cu misiuni în străinătate, dacă trebuie să poarte uniformă militară, pot primi la plecare cu anticipaţie, pe bază de raport scris, din contravaloarea cotei-părţi pentru anul viitor, următorul echipament: o şapcă şi un costum cu doi pantaloni de iarnă, o şapcă şi un costum cu doi pantaloni de vară, o scurtă pentru reprezentare, o pereche de ghete, o pereche de pantofi, 4 cămăşi, două cămăşi-bluză, o cravată şi accesoriile necesare. (2) În caz de necesitate, pe bază de raport aprobat de şeful unităţii, pot fi distribuite cu anticipaţie şi alte articole de echipament prevăzute de normă, pentru asigurarea uniformei pentru perioada respectivă.4. Drepturile la schimbarea armei, cu şi fără schimbarea culorii uniformei  +  Articolul 18 (1) Cadrele militare care se mută în alte structuri militare din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (de exemplu, din Inspectoratul General al Jandarmeriei Române în Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă etc.) şi care prin mutare schimbă culoarea uniformei au dreptul la echivalentul valoric al cotei-părţi anuale pentru noua armă/specialitate, mai puţin contravaloarea articolelor care se distribuie o singură dată. Din această sumă se scad valoarea echipamentului comun cu noua armă/specialitate, primit în cadrul drepturilor de echipament pe anul respectiv, precum şi sumele de bani primite în contul acestor drepturi. (2) Cadrele militare care în acelaşi an calendaristic - 1 ianuarie - 31 decembrie - schimbă culoarea uniformei şi revin la culoarea purtată anterior au dreptul numai la echivalentul valoric al cotei-părţi anuale pentru arma/specialitatea la care au revenit. Din această sumă se scad valoarea echipamentului primit, de culoarea specialităţii la care au revenit, valoarea echipamentului comun şi sumele de bani primite până la data revenirii la această specialitate. (3) Valoarea echipamentului comun cu noua armă/specialitate se calculează la preţurile folosite în calculul echivalentului valoric al cotei-părţi anuale, în vigoare la data mutării în structura în care se mută. Dacă valoarea astfel calculată este mai mare decât valoarea cotei-părţi anuale, diferenţa se consideră anticipaţie în contul drepturilor de echipament viitoare. Dacă valoarea astfel calculată este mai mică decât valoarea cotei-părţi anuale, din suma rămasă se distribuie echipament sau echipament şi diferenţă în bani, de culoarea noii uniforme.  +  Articolul 19 (1) Cadrele militare mutate din structurile militare în structurile de poliţie din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative sau în alte structuri ale sistemului de apărare şi siguranţă naţională, care la data mutării nu au primit drepturile de echipament în natură sau în bani, vor beneficia de la unitatea din care se mută de echivalentul valoric al cotei-părţi anuale calculat pentru numărul de luni lucrate, inclusiv luna în care au fost mutaţi. (2) În situaţia în care la data mutării au primit drepturile de echipament în bani, drepturile acordate în plus faţă de lunile lucrate se recuperează în numerar de către unitatea din care se mută. (3) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii/agenţii mutaţi din alte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au dreptul la echivalentul valoric al cotei-părţi anuale pentru lunile de când au fost mutaţi, mai puţin contravaloarea articolelor care se distribuie o singură dată. Drepturile se acordă începând cu prima zi a lunii următoare mutării.  +  Articolul 20Cadrelor militare cărora trebuie să li se asigure unele articole de echipament sau o uniformă completă de culoarea noii arme/specialităţi li se distribuie echipamentul necesar, pe bază de raport scris, iar valoarea care depăşeşte drepturile anului respectiv se consideră anticipaţie în contul drepturilor de echipament viitoare.5. Drepturi la acordarea gradului şi la reîncadrare  +  Articolul 21 (1) Absolvenţii instituţiilor militare de învăţământ şi cei încadraţi din sursă externă în cadrele active, la acordarea gradului de ofiţer, maistru militar sau subofiţer au dreptul, cumulativ, la: a) echivalentul valoric integral al echipamentului prevăzut a se distribui numai o singură dată la acordarea gradului: o şapcă de iarnă - pălărie pentru femei, un costum cu 2 pantaloni lungi - fustă în loc de un pantalon pentru femei, de iarnă, o scurtă îmblănită, 4 cămăşi, 6 perechi de ciorapi/şosete, o geantă pentru transport echipament, 4 cearşafuri, două feţe de pernă, o pătură şi accesoriile aferente - suporţi cu însemne de grad, semne de armă, petliţe şi ecusoane de mânecă; b) echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a articolelor prevăzute gratuit în normele la care au dreptul. (2) Absolvenţilor instituţiilor de învăţământ şi celor încadraţi din sursă externă, repartizaţi în unităţi pe funcţii încadrate în categoriile "numai echipament" şi "echipament pentru completarea ţinutei şi diferenţă în bani", în cadrul drepturilor cuvenite la avansare li se va asigura o ţinută completă, conform prevederilor din tabelul prevăzut în anexa la prezentele reguli. (3) Diferenţa dintre drepturile de echipament cuvenite şi valoarea echipamentului primit se rezolvă de unităţile unde au fost repartizaţi, astfel: a) când valoarea echipamentului primit este mai mare, diferenţa se consideră anticipaţie în contul drepturilor viitoare de echipament; b) când valoarea echipamentului primit este mai mică, diferenţa se acordă în echipament sau numerar. (4) Celor repartizaţi în unităţi pe funcţii în care nu vor purta uniformă li se vor acorda drepturile de echipament numai în bani. Absolvenţii instituţiilor de învăţământ, în cazul când la ceremonia de înaintare în grad trebuie să participe în ţinută, li se va asigura această ţinută din garderoba şcolii. (5) Instituţiile de învăţământ şi unităţile au obligaţia de a cunoaşte din timp repartizarea nominală pe structuri şi locuri de muncă a absolvenţilor şi a noilor încadraţi pentru a putea asigura corespunzător drepturile de echipament.  +  Articolul 22 (1) Echivalentul valoric integral al echipamentului prevăzut a se distribui numai o singură dată la acordarea gradului se acordă în anul încadrării, indiferent de data avansării. (2) Echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a articolelor prevăzute gratuit în norme se acordă absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, celor încadraţi din sursă externă şi cadrelor militare reîncadrate în activitate, după un an de la data trecerii în rezervă, după cum urmează: a) din anul respectiv, dacă încadrarea sau reîncadrarea în activitate a avut loc până la data de 30 septembrie a. c.; b) din anul următor, dacă încadrarea sau reîncadrarea în activitate a avut loc după data de 30 septembrie a. c. (3) Cadrelor militare reîncadrate în activitate, cărora trebuie să li se asigure o uniformă completă, li se va distribui echipamentul necesar pe bază de raport scris, iar valoarea care depăşeşte cota-parte anuală se consideră anticipaţie în contul drepturilor viitoare de echipament.  +  Articolul 23Cadrele militare în rezervă, care au fost reîncadrate în acelaşi an calendaristic (1 ianuarie - 31 decembrie) în care au fost trecuţi în rezervă şi care la trecerea în rezervă au primit drepturile de echipament pe întregul an, vor primi drepturile de echipament începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În situaţia în care au primit drepturile numai pentru lunile lucrate, militarii vor avea dreptul numai la echivalentul valoric al cotei-părţi anuale calculat pentru lunile de la data reîncadrării.  +  Articolul 24 (1) Maiştrii militari şi subofiţerii care urmează cursurile (de zi) ale unei instituţii de învăţământ superior din cadrul sectorului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională primesc la intrarea în instituţie, pentru folosinţă în timpul şcolarizării, articolele de echipament prevăzute de norma instituţiei respective, încetând aplicarea normelor pentru maistru militar sau subofiţer. (2) Drepturile de echipament se achită numai pentru lunile lucrate ca maistru militar sau subofiţer. (3) Eventualele anticipaţii ale drepturilor de echipament se recuperează de către unitatea de unde provin, în numerar, la preţurile din lista de preţuri comunicată de Direcţia generală management logistic şi administrativ. (4) Maiştrii militari sau subofiţerii care nu sunt avansaţi ofiţeri la încetarea cursurilor primesc drepturile de echipament cuvenite conform normei de maistru militar sau subofiţer, pentru anul respectiv.6. Restanţe, anticipaţii  +  Articolul 25 (1) Prin drepturi de echipament restante se înţelege articolele de echipament nedistribuite în anul pentru care au fost solicitate prin raportul de echipament şi a căror valoare a fost reţinută din cota-parte anuală, precum şi sumele de bani neprimite în cadrul drepturilor cuvenite. (2) Restanţele se asigură cu prioritate în anul următor. Restanţele în natură reportate, provenite din neridicarea de către cadrele militare a echipamentului solicitat şi existent în depozit, se asigură înaintea distribuirii echipamentului cerut pentru anul de echipare. (3) Restanţele se pot acorda şi sub formă bănească, dacă nu a fost posibilă acordarea în natură la termenul legal de acordare, la solicitarea cadrelor militare, pe bază de raport aprobat de şeful unităţii. (4) Valoarea restanţelor se calculează în funcţie de preţurile folosite la calculul cotei-părţi anuale a drepturilor de echipament, la data acordării. (5) Nu se consideră restanţe şi nu se mai acordă articolele de echipament sau sumele de bani neridicate pe o perioadă de cel puţin 3 ani consecutivi, calculată de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care avea dreptul, dacă nu se poate dovedi că au fost solicitate în scris în acest interval de timp. (6) În cazul în care cadrele militare au solicitat în scris materialele sau sumele de bani respective prin raport, înregistrat la registratura unităţii înlăuntrul termenului de 3 ani, aprobarea pentru distribuirea sau achitarea acestora se dă de către şeful unităţii, care are şi calitatea de ordonator de credite.  +  Articolul 26Acordarea cu anticipaţie a sumelor în bani ce reprezintă echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a drepturilor de echipament este interzisă.  +  Articolul 27 (1) Acordarea de echipament în natură cu anticipaţie, în principiu, este interzisă. (2) Se pot acorda cu anticipaţie unele articole de echipament în situaţii cum sunt: uzarea prematură ca urmare a unor condiţii deosebite de muncă într-o perioadă de timp determinată; când unii militari, datorită conformaţiei fizice şi portului natural al echipamentului, îl uzează mai mult decât în mod normal. (3) Aprobarea pentru distribuirea cu anticipaţie a echipamentului se dă de şeful unităţii care are şi calitatea de ordonator de credite. (4) Valoarea echipamentul aprobat a fi distribuit cu anticipaţie se înscrie în raportul de echipament, în rubrica "anticipaţii". (5) Pentru obţinerea aprobării de distribuire cu anticipaţie a unor articole de echipament, cadrele militare depun rapoarte personale pe cale ierarhică, prin care trebuie să se angajeze că, în caz de trecere în rezervă înainte de anul în care au dreptul la materialele respective, suportă integral contravaloarea materialelor primite, la preţurile din lista de preţuri comunicată de Direcţia generală management logistic şi administrativ.7. Acordarea drepturilor în cazul detaşărilor, mutărilor sau al distrugerii echipamentului  +  Articolul 28 (1) Cadrele militare detaşate primesc drepturile de echipament de la unitatea de care aparţin/la care sunt alocaţi la drepturi. (2) Dacă detaşarea se face pe o perioadă mai mare de un an, pot fi alocaţi la drepturi de echipament la unitatea în care sunt detaşaţi, respectându-se prevederile art. 19.  +  Articolul 29Cadrelor militare mutate în cursul anului dintr-o unitate în alta în cadrul aceleiaşi structuri li se asigură, cu prioritate, drepturile de echipament de către unitatea din care au fost mutate. Drepturile de echipament neasigurate se distribuie de unităţile în care au fost mutate cadrele respective.  +  Articolul 30Unitatea din care a fost mutat cadrul militar comunică noii unităţi, obligatoriu în termen de două săptămâni de la data primirii ordinului de mutare, prin extrasul drepturilor de echipament, situaţia drepturilor de echipament cuvenite în anul mutării, valoarea drepturilor de echipament primite - în natură sau în bani, diferenţele de acordat de noua unitate, inclusiv dacă a primit gratuit insigna de studii. De asemenea, va închide raportul de echipament al celui mutat, cu operaţiunile efectuate la zi, şi va elibera o copie a acestuia, care se va anexa la extrasul drepturilor de echipament.  +  Articolul 31 (1) Este interzisă distribuirea gratuită a unor articole de echipament în locul celor pierdute, distruse sau degradate, cu excepţia cazurilor în care pierderea, distrugerea sau degradarea s-a datorat unor cauze neprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate ori în alte asemenea cazuri, în care pagubele au fost provocate din riscul normal al serviciului, caz fortuit sau de forţă majoră. În aceste situaţii se procedează conform instrucţiunilor privind stabilirea răspunderii materiale, iar echipamentul respectiv, în cazul în care s-a aprobat acordarea în locul celui distrus sau deteriorat, se distribuie gratuit în stare nouă. (2) În cazul în care, în urma cercetării administrative, nu se obţine aprobarea de distribuire gratuită a echipamentului, la cererea cadrelor, acesta se distribuie contra cost, la preţurile din lista de preţuri comunicată de Direcţia generală management logistic şi administrativ.8. Rezolvarea drepturilor, la trecerea în rezervă sau în caz de deces  +  Articolul 32 (1) Data încetării drepturilor de echipament ale cadrelor militare se consideră prima zi a lunii următoare celei în care au trecut în rezervă. (2) Drepturile de echipament se lichidează astfel: a) dacă s-au acordat în bani sau a fost distribuit echipament în natură, se consideră legal acordate; b) dacă nu s-au distribuit, se acordă numai echivalentul în bani al drepturilor calculate pentru lunile de activitate în rândul cadrelor active; c) echipamentul care se execută local, pe măsuri şi probe, se consideră legal acordat numai dacă a fost ridicat de cadrul respectiv; d) echipamentul primit pe bază de raport, cu anticipaţie, se recuperează integral de la beneficiari prin achitarea contravalorii lor la preţurile din lista de preţuri comunicată de Direcţia generală management logistic şi administrativ.  +  Articolul 33 (1) Pentru lichidarea drepturilor de echipament, la trecerea în rezervă, se face în mod obligatoriu, în toate cazurile, situaţia acestor drepturi pe anul respectiv, ţinându-se cont simultan de următoarele: a) ca drepturi se trec valoarea cuvenită pe lunile în activitate din anul respectiv şi valoarea restanţelor din ultimii 3 ani calculată la valoarea financiară a cotei-părţi anuale a drepturilor de echipament în vigoare la trecerea în rezervă; b) ca distribuţii se trece valoarea drepturilor de echipament primite până la data trecerii în rezervă - echipament şi bani, inclusiv anticipaţiile. (2) Diferenţa rezultată constituie drepturile de echipament la trecerea în rezervă.  +  Articolul 34 (1) În caz de deces, urmaşii cadrelor militare decedate în timpul activităţii primesc valoarea echipamentului restanţă pe ultimii 3 ani, precum şi valoarea cotei-părţi anuale din drepturile ce li se cuvin, aferentă timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna când a intervenit decesul. La solicitarea urmaşilor, se poate asigura gratuit o uniformă pentru înhumare, pe bază de cerere aprobată de ordonatorul de credite. (2) Echipamentul distribuit cu anticipaţie sau valoarea acestuia nu se mai recuperează.9. Obligaţiile cadrelor militare la trecerea în rezervă  +  Articolul 35La trecerea în rezervă a cadrelor militare, unităţile sunt obligate să le aducă la cunoştinţă, sub semnătură pe nota de lichidare, că au următoarele obligaţii: a) să nu înstrăineze prin donare, vânzare sau sub alte forme uniforma, cunoscând că sunt interzise prin lege vânzarea, cumpărarea, precum şi purtarea în public de către persoane civile a uniformei militare sau a unor articole din compunerea acesteia; b) să transforme în echipament de croială civilă uniforma de care dispun, scoţându-i vipuştile, suporţii cu însemne de grad, petliţele şi alte accesorii specifice.10. Drepturile cadrelor militare care au aprobarea ministrului internelor şi reformei administrative de a purta uniformă, după trecerea în rezervă  +  Articolul 36 (1) Cadrelor militare trecute în rezervă, cărora li s-a acordat dreptul de a purta uniformă cu asigurarea gratuită a articolelor din compunerea acesteia, li se distribuie echipament corespunzător corpului din care au făcut parte, conform normei 4. (2) Cadrelor militare trecute în rezervă care au aprobarea de a purta uniformă, fără dreptul de a primi gratuit articolele de echipament, pot folosi în continuare echipamentul primit pe timpul activităţii, dacă este întreţinut în condiţii corespunzătoare şi se încadrează în prevederile Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor militare. Acestor cadre li se pot distribui la cerere, contra cost la preţ de achiziţie, articolele de echipament necesare înlocuirii celor care nu mai corespund, precum şi cele nou introduse în norme. Uniforma poate fi utilizată numai în situaţiile prevăzute de regulamentul portului uniformelor, care îi vor fi aduse la cunoştinţă cadrului la trecerea în rezervă.  +  Articolul 37 (1) Aceste drepturi de echipament se asigură de către unităţile din care au făcut parte cadrele militare la data trecerii în rezervă. (2) În situaţia în care, ulterior trecerii în rezervă, cadrele militare îşi stabilesc domiciliul pe raza altui judeţ sau a municipiului Bucureşti, pe baza solicitării scrise a acestora, unitatea din care au făcut parte comunică noii unităţi situaţia drepturilor cuvenite, împreună cu o copie de pe ordinul ministrului, prin care li s-a acordat dreptul de port al uniformei.11. Rezolvarea drepturilor de echipament ale cadrelor militare puse la dispoziţie sau suspendate din funcţie  +  Articolul 38Cadrelor militare trecute în rezervă pentru abateri grave sau în urma unei hotărâri judecătoreşti le este interzis portul uniformei primite anterior datei de trecere în rezervă.  +  Articolul 39 (1) Cadrele militare puse la dispoziţie ca urmare a faptului că sunt cercetate sau judecate în stare de libertate ori eliberate pe cauţiune, dar care îndeplinesc anumite sarcini şi atribuţii de serviciu, beneficiază în continuare de drepturile de echipament ce li se cuvin conform normelor. (2) Cadrele militare suspendate din funcţie ca urmare a arestării preventive nu mai beneficiază de niciun drept de echipament începând cu data suspendării, în cazul acestora procedându-se astfel: a) dacă, urmare a dispunerii scoaterii de sub urmărire penală ori achitării, precum şi încetării urmăririi penale ori a procesului penal, cadrele militare au fost repuse în toate drepturile anterioare, acestea primesc drepturile de echipament avute la data suspendării, inclusiv cele de care au fost private pe perioada suspendării. Dacă pe timpul suspendării a intervenit trecerea în rezervă sau pensionarea, la data repunerii în drepturile anterioare, acestea beneficiază de drepturile de echipament cuvenite inclusiv pentru luna în care au încetat raporturile de serviciu; b) dacă au fost trecute în rezervă în urma unei hotărâri judecătoreşti de condamnare, chiar dacă au beneficiat de suspendare a executării pedepsei, amnistie sau graţiere, nu mai au dreptul la echipament ori restanţe. (3) Cadrele militare femei şi bărbaţi care beneficiază de concediu pentru creşterea şi îngrijirea copiilor de până la 2 ani primesc integral drepturile de echipament.B. NORMELE PENTRU ECHIPAREA STUDENŢILOR ŞI ELEVILOR INSTITUŢIILOR MILITARE DE ÎNVĂŢĂMÂNT(Normele 5 şi 6)  +  Articolul 40 (1) Din articolele de echipament prevăzute în norme se asigură următoarele uniforme: pentru oraş, clasă şi instruire. (2) La intrarea în academie sau în alte unităţi de învăţământ, studenţilor şi elevilor din anul I li se distribuie, de regulă, o uniformă de oraş compusă din echipament în stare nouă sau în stare bună, în cazul articolelor cu o durată mai mare de un an. (3) Uniforma de instruire se asigură din materialele în stare nouă - cele cu termenul de durată de un an, iar în cazul celor cu durată de serviciu mai mare de un an, din materiale în stare nouă în limita cotei-părţi anuale de înlocuire şi pentru completare, din materiale în stare bună, din existentul aflat asupra unităţii. (4) Uniforma de clasă se asigură din materialele în stare nouă - cele cu termenul de durată de un an, iar în cazul celor cu durată de serviciu mai mare de un an, din materiale în stare nouă în limita cotei-părţi anuale de înlocuire şi pentru completare, din materiale în stare bună, din existentul aflat asupra unităţii.  +  Articolul 41 (1) Pentru executarea unor misiuni speciale sau acţiuni ordonate, se poate asigura echipament civil în limita a 20% din efectivul de studenţi sau elevi ai instituţiilor de învăţământ. Acest echipament constituie inventar de unitate, iar articolele componente se înlocuiesc pe măsura uzării lor. (2) Cantităţile şi componenţa echipamentului civil se aprobă de inspectorii generali şi rectorul Academiei de Poliţie "Al. I. Cuza", la propunerea instituţiei respective, cu avizul Direcţiei generale management logistic şi administrativ.  +  Articolul 42Echiparea studenţilor şi elevilor aparţinând altor ministere, precum şi a celor din alte ţări, care urmează cursurile instituţiilor de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, se realizează conform actelor normative şi convenţiilor încheiate.C. NORMA PENTRU ECHIPAREA SOLDAŢILOR ŞI GRADAŢILOR VOLUNTARI/SOLDAŢILOR ŞI GRADAŢILOR REZERVIŞTI VOLUNTARI(Norma 7)  +  Articolul 43 (1) Soldaţilor şi gradaţilor voluntari li se asigură o ţinută de oraş şi o ţinută de instruire pe perioada derulării angajamentelor şi contractelor încheiate cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative pentru perioada în care se desfăşoară modulele de instruire individuală şi de perfecţionare a instruirii de specialitate, respectiv pentru perioada derulării contractelor ca soldaţi şi gradaţi voluntari în activitate. (2) Soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari li se asigură o ţinută de oraş şi o ţinută de instruire pe perioada derulării angajamentului încheiat cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative pentru perioada în care se desfăşoară instruirea acestora, respectiv o ţinută de instruire, pe perioada derulării contractelor încheiate ca rezervişti voluntari. (3) După constituirea ţinutelor de oraş şi de instruire, din echipamentul cu durata de serviciu îndeplinită sau din cel devenit atipic ca model şi mărime se va realiza o ţinută de lucru (în limita cantităţilor existente asupra unităţilor), care va fi folosită de către efectivele de soldaţi şi gradaţi voluntari/soldaţi şi gradaţi rezervişti voluntari la diferite activităţi gospodăreşti. Este interzis ca la aceste activităţi militarii să fie echipaţi în ţinuta de oraş sau de instruire. (4) La subunităţile inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă şi al municipiului Bucureşti, pentru fiecare servant de pe autospecialele de intervenţie se va constitui, ca inventar de maşină, din echipamentul cu durata de serviciu îndeplinită, o ţinută de schimb, pentru înlocuirea echipamentului udat pe timpul misiunii.  +  Articolul 44Asupra soldaţilor şi gradaţilor voluntari/soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari, precum şi asupra subunităţilor trebuie să se găsească următoarele articole de echipament:1. la fiecare soldat şi gradat voluntar sau soldat şi gradat rezervist voluntar: a) pe perioada derulării angajamentelor pentru desfăşurarea modulelor de instruire individuală: un rând de echipament din ţinuta de instruire- în funcţie de sezon, un rând de cazarmament pe pat - saltea, pernă, pătură, două cearşafuri, o faţă de pernă, materiale de spălat, întreţinere şi igienă personală; b) pe perioada derulării contractelor ca soldaţi şi gradaţi voluntari în activitate: un rând de echipament din componenţa ţinutei de oraş şi a ţinutei de instruire (în funcţie de sezon); c) pentru soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari în perioada derulării contractului ca rezervist voluntar, când aceştia execută activităţi de pregătire periodică ori la misiuni: ţinuta de instruire - în funcţie de sezon, după care se predă şi se păstrează la magazia subunităţii;2. la magazia subunităţii/similare: a) pentru soldaţii şi gradaţii voluntari şi rezervişti voluntari în perioada derulării angajamentelor pentru desfăşurarea modulelor de instruire individuală: ţinuta de oraş (sau în dulapuri individuale, când subunitatea este dotată cu asemenea mobilier), ţinuta de lucru, un rând de lenjerie de pat, o rezervă de până la 10% articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru schimbarea celor uzate sau de reparat, care se constituie din cantităţile existente asupra subunităţii; b) pentru soldaţii şi gradaţii voluntari şi rezervişti voluntari în perioada derulării contractelor: ţinuta de lucru, un rând de lenjerie de pat, o rezervă de până la 10% articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru schimbarea celor uzate sau de reparat, care se constituie din cantităţile existente asupra subunităţii.  +  Articolul 45La încadrare, soldaţii şi gradaţii voluntari (rezervişti voluntari) se echipează în funcţie de posibilităţi cu echipament nou sau în stare bună, din cel retras de la militarii trecuţi în rezervă.  +  Articolul 46 (1) Unităţile au obligaţia de a folosi cât mai raţional articolele de echipament, astfel încât din cele existente şi din cele primite să realizeze pentru fiecare militar câte o ţinută de oraş şi de instruire. (2) Aceste ţinute se vor asigura din echipamentul destinat special în acest scop, din articolele în stare nouă în limita cotei-părţi anuale de înlocuire şi pentru completare, din cele în stare bună rămase de la militarii trecuţi în rezervă.  +  Articolul 47Militarilor care participă la diferite acţiuni ordonate (parade militare, blocuri de defilare, patrule, gardă la drapelul unităţii şi alte situaţii) li se asigură, peste prevederile normei, următorul echipament, ca inventar de unitate: o şapcă completă, o pereche de mănuşi albe, o centură albă şi o eşarfă. În caz de necesitate, li se pot asigura şi alte articole de echipament, cu aprobarea şefilor inspectoratelor generale şi cu avizul Direcţiei generale management logistic şi administrativ.  +  Articolul 48Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii, chemaţi pentru concentrare, se echipează pe toată durata concentrării, conform prezentei norme, cu excepţia însemnelor de grad, care vor fi de campanie, corespunzătoare gradului şi armei respective. Cei care vor îndeplini funcţii de comandanţi de subunităţi vor primi porthartă şi centură tip ofiţer în locul sacului de merinde şi al centurii tip trupă. Pentru această categorie de efective nu se asigură ţinuta de oraş. În învoiri şi permisii, aceştia vor folosi hainele civile cu care au venit la concentrare.  +  Articolul 49Cu ocazia echipărilor de vară şi de iarnă se retrag de la militari articolele de echipament folosite în perioada anterioară, luându-se măsuri imediate pentru spălare, curăţare şi reparare. Anual, până la data de 1 septembrie, echipamentul de iarnă, şi până la data de 1 aprilie, echipamentul de vară vor fi sortate şi pregătite pentru sezonul următor.  +  Articolul 50Se interzice folosirea articolelor de echipament care compun ţinuta de iarnă, în perioada de vară (mai-octombrie) şi a celor care compun ţinuta de vară, în perioada de iarnă (noiembrie-aprilie), cu excepţia scurtei, care se poate folosi în tot cursul anului, dacă este necesar.  +  Articolul 51 (1) Mutarea (detaşarea) soldaţilor şi gradaţilor voluntari de la o unitate la alta se va face în ţinută civilă şi numai în situaţii deosebite, cu echipament în stare bună, în funcţie de sezon, astfel: a) în perioada de iarnă (noiembrie-aprilie): ţinuta de instruire pentru iarnă completă; b) în perioada de vară (mai-octombrie): ţinuta de instruire pentru vară completă. (2) Echipamentul necesar soldaţilor şi gradaţilor voluntari detaşaţi se asigură de către unităţile de care aparţin.D. ALTE NORME(Normele 8 şi 9)1. Norma 8 - echipament pentru muzica reprezentativă şi a formaţiunilor, echipelor artistice  +  Articolul 52 (1) Articolele de echipament din această normă se asigură ca inventar de unitate pentru formaţiunile, echipele artistice şi muzicile reprezentative special constituite ori prevăzute în statele de organizare ale unităţilor şi se vor folosi numai pe scenă sau la reprezentaţii oficiale. (2) Echipamentul prevăzut de norma 8 se asigură şi studenţilor, elevilor, soldaţilor şi gradaţilor voluntari pe timpul cât fac parte din aceste formaţiuni. (3) În situaţiile când pentru desfăşurarea unor activităţi este necesară completarea efectivelor de instrumentişti de la alte unităţi, echipamentul pentru arma respectivă se asigură de la garderoba de unitate care preia efectivele respective.  +  Articolul 53În cazul deplasărilor în alte ţări, se va confecţiona, dacă este cazul, echipament nou corespunzător anotimpului în care se pleacă şi condiţiilor de climă din ţara respectivă. Articolele de echipament şi cantităţile necesare se aprobă de şefii inspectoratelor generale.2. Norma 9 - pentru asigurarea cu echipament special  +  Articolul 54Materialele de echipament prevăzute în normă fără durată de serviciu, ca inventar de unitate, se propun pentru declasare şi casare şi se înlocuiesc atunci când din cauza uzurii normale nu mai pot fi folosite în scopul pentru care sunt destinate.  +  Articolul 55În raport de nevoi, Direcţia generală management logistic şi administrativ poate aproba înlocuirea/substituirea unor materiale de echipament specific cu altele asemănătoare, care să asigure aceleaşi condiţii de protecţie.  +  Articolul 56Echipamentul special, de protecţie, precum şi alte materiale de resortul echipamentului, pentru cadrele militare şi personalul civil din unităţi, care nu sunt prevăzute în prezenta normă, se asigură potrivit dispoziţiilor legale în vigoare aplicate în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi în stat.  +  Articolul 57 (1) Prevederile prezentei norme se aplică studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţământ trimişi în practică, personalului delegat sau detaşat (pe timpul îndeplinirii misiunilor), precum şi celor aflaţi în misiuni şi locuri de muncă pentru care norma prevede echipament specific, acesta asigurându-se de către unitatea în care personalul respectiv execută misiunea. (2) Studenţii, elevii, soldaţii şi gradaţii voluntari/rezervişti voluntari, care urmează cursuri de instruire, calificare şi perfecţionare în specialităţile/muncile prevăzute în normă, beneficiază - pe durata cursurilor sau a contractului - de aceleaşi materiale de protecţie ca şi celelalte efective care prestează aceste munci.  +  Articolul 58Echipamentul special, de protecţie şi de lucru prevăzut în norme pentru personalul civil, care execută misiuni similare, se asigură gratuit.  +  Capitolul III Dispoziţii privind achiziţionarea şi distribuirea materialelor1. Asigurarea drepturilor de echipament  +  Articolul 59Drepturile de echipament ce se cuvin cadrelor militare se asigură: a) prin distribuirea din depozitul unităţii a articolelor de echipament care se confecţionează în producţie de serie; b) prin executarea de confecţii individuale, pe măsuri şi cu probe pentru cazurile prevăzute la art. 60 alin. (2) şi (3).  +  Articolul 60 (1) În situaţia când echipamentul se aprovizionează teritorial în producţie de serie, acesta se repartizează unităţilor, în raport de cererile de materiale aprobate, pe mărimi (talii, grosimi şi numere) şi culorile armelor/specialităţilor, prin depozitele centrale. (2) Militarilor care au talii excepţionale li se execută la societăţi comerciale de profil, pe bază de comenzi individuale, articolele de echipament care nu corespund din punctul de vedere al măsurilor/mărimilor celor executate în producţie de serie. (3) În cazul în care unor cadre militare, bărbaţi şi femei, cu mărimi deosebite ori care prezintă anomalii fizice (torace sau abdomen dezvoltat, braţele mai lungi etc.), dar cărora li se poate distribui echipament din producţia de serie cu unele ajustări, acestea se execută pe plan local, cu aprobarea şefului structurii logistice/similari, iar costul manoperei se achită de unitate pe baza devizului de lucrări efectuate şi a facturii emise de societatea comercială executantă.  +  Articolul 61 (1) Echipamentul care se confecţionează pe plan local, pe măsuri şi cu probe, se execută numai pe baza măsurătorilor (talii, grosimi şi numere) luate individual. După executarea confecţiilor şi efectuarea recepţiei cantitative şi calitative, acestea se ridică de unitate, în mod centralizat, de la furnizor, se introduc în depozit, după care se distribuie cadrelor militare. (2) Unităţile stabilesc, prin clauze contractuale cu furnizorul de confecţii, ca acesta să execute gratuit eventualele retuşuri ce sunt necesare după distribuirea confecţiilor la cadre.  +  Articolul 62Pentru asigurarea unei echipări corespunzătoare, cadrele militare pot solicita unele articole de echipament, peste limita cotei-părţi anuale, contra cost, acestea fiind solicitate prin raport separat. Ele se distribuie numai după achitarea integrală a contravalorii lor la organul financiar-contabil al unităţii, la preţurile din lista de preţuri în vigoare, comunicată de Direcţia generală management logistic şi administrativ.  +  Articolul 63Când prin acte normative se aprobă schimbarea culorii/modelului uniformei sau se introduc articole noi de echipament, trecerea la noua ţinută se face treptat, pe măsura asigurării drepturilor de echipament prevăzute de norme.  +  Articolul 64 (1) Articolele de echipament prevăzute în normele 5-9 se asigură unităţilor, cu ocazia echipărilor sezoniere, în limita cantităţilor aprobate anual de ordonatorii de credite ierarhic superiori. (2) Cantităţile anuale de echipament pot fi diminuate sau suplimentate în funcţie de unele misiuni şi de existentul real de materiale stabilit cu ocazia inventarierilor.  +  Articolul 65Pe timp de iarnă, studenţilor, elevilor, soldaţilor şi gradaţilor voluntari/rezervişti încazarmaţi li se pot asigura câte două pături.  +  Articolul 66Echipamentul necesar efectivelor participante la diferite festivităţi se solicită şi se asigură conform instrucţiunilor şi dispoziţiilor emise de organizatori.2. Evidenţa tehnico-operativă şi contabilă a unor materiale de echipament  +  Articolul 67 (1) Echipamentul pentru cadrele militare distribuit în cadrul drepturilor anuale se scade din evidenţa contabilă pe baza bonului de consum, în care se preiau din buletinele de distribuţie-retragere totalul cantităţilor distribuite şi preţurile aferente din evidenţa contabilă a unităţilor. (2) Articolele de echipament distribuite se operează în rapoartele de echipament anuale numai la preţurile înscrise în acestea, stabilite de către Direcţia generală management logistic şi administrativ. (3) Rapoartele de echipament se închid la finele anului, stabilindu-se valoarea totală a drepturilor de echipament distribuite - în natură sau în bani - şi, prin comparaţie cu drepturile cuvenite, se calculează valoarea restanţelor sau eventualelor anticipaţii ce se reportează pe rapoartele din anul următor.  +  Articolul 68 (1) Se scad din evidenţă în momentul distribuţiei articolele de echipament menţionate mai jos, care se acordă gratuit în folosinţă, conform normelor, studenţilor, elevilor, soldaţilor şi gradaţilor voluntari/rezervişti voluntari: batiste, ciorapi/şosete, chiloţi, embleme coifură, însemne grad, ecusoane. (2) Articolele de echipament sau alte materiale de resort, solicitate şi oferite membrilor delegaţiilor străine din structuri similare, aflate în vizită în ţara noastră, sau oferite de delegaţiile române cu ocazia vizitelor oficiale efectuate în cadrul relaţiilor de protocol în alte ţări, se scad din evidenţă pe baza bonului de consum, la care se anexează documentele justificative întocmite în conformitate cu prevederile legale în domeniu.  +  Articolul 69 (1) Echipamentul aflat asupra studenţilor, elevilor, soldaţilor şi gradaţilor voluntari/rezervişti bolnavi de tuberculoză pulmonară, clasaţi "inapt serviciu militar", care necesită continuarea tratamentului într-un sanatoriu sau spital, rămâne în proprietatea acestora. (2) În situaţia când echipamentul bolnavului de tuberculoză rămâne în unitate, acesta se distruge prin ardere cu avizul medicului. (3) Scăderea din evidenţa contabilă a acestui echipament se face pe baza bonului de consum, la care se anexează ordinul de zi pe unitate pentru trecerea în rezervă a militarului ca "inapt serviciu militar - bolnav de tuberculoză pulmonară" şi inventarul materialelor aflate asupra acestuia la internarea în spital/ sanatoriu.  +  Articolul 70 (1) Studenţii, elevii, soldaţii şi gradaţii voluntari/rezervişti voluntari, decedaţi în timpul cursurilor de învăţământ sau în timpul desfăşurării modulelor de instruire, se înmormântează într-o ţinută nouă, de oraş, completă în funcţie de anotimp. De asemenea, se vor asigura o pernă, o faţă de pernă şi un cearşaf. (2) Scăderea din evidenţa contabilă a acestor materiale se face cu bon de consum, emis în baza ordinului de zi pe unitate, şi a unui proces-verbal în care se vor menţiona numărul, data şi emitentul actului de deces.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 71Cadrele militare care participă la misiuni de menţinere a păcii în străinătate sau asistenţă internaţională în situaţii de urgenţă primesc uniforma de reprezentare şi de serviciu din cota-parte anuală de echipament a acestora şi ca inventar de unitate orice articol de echipament din compunerea echipamentului special necesar desfăşurării în bune condiţii a acestora, în cantităţile stabilite de structura de logistică a inspectoratelor generale ori a unităţilor necuprinse în structura acestora, cu aprobarea şefilor inspectoratelor generale sau a şefilor unităţilor necuprinse în structura acestora şi cu avizul Direcţiei generale management logistic şi administrativ.  +  Articolul 72Direcţia generală management logistic şi administrativ poate elabora dispoziţii în legătură cu uniformele şi drepturile de echipament ale cadrelor militare, cu respectarea prevederilor legale şi ale prezentelor reguli de aplicare a normelor.  +  Anexă-----la reguli---------TABELprivind modul de asigurare a articolelor de echipament prevăzutede norme, care se distribuie absolvenţilor instituţiilor de învăţământ,precum şi pentru cei încadraţi din sursă externă în corpul cadrelormilitare active, la acordarea gradului de ofiţer, maistru militar sausubofiţer - acordarea drepturilor de echipament sub forma cotei-părţi anuale*Font 9*┌──┬────────────────────────────────────────┬───┬───────────────┬──────────────────────────┐│Nr│ Denumirea articolelor de │ │Cantităţi ce │ ││ │ │ │se distribuie: │ ││c │ echipament │U/M├────┬─────┬────┤ Observaţii ││r │ │ │Din │Odată│ │ ││t │ │ │pre-│ptr. │To- │ ││ │ │ │vede│tot- │tal │ ││ │ │ │rile│deau │ │ ││ │ │ │nor-│na │ │ ││ │ │ │me │ │ │ ││ │ │ │lor │ │ │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│ 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│ 1│Şapcă din stofă pentru iarnă │buc│ - │ 1 │ 1 │Femeile primesc pălărie. │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│ 2│Şapcă din stofă pentru vară │buc│ 1 │ - │ 1 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│ 3│Basc complet │buc│ 1 │ - │ 1 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│ 4│Şapcă de iarnă - uniformă de serviciu │buc│ 1 │ - │ 1 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│ 5│Şapcă de vară - uniformă de serviciu │buc│ 1 │ - │ 1 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│ 6│Căciulă │buc│ 1 │ - │ 1 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│ 7│Costum de iarnă (veston cu doi │buc│ - │ 1 │ 1 │Femeile primesc fustă în ││ │pantaloni lungi) │ │ │ │ │loc de un pantalon lung. │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│ 8│Costum de vară (veston cu doi │ │ │ │ │ ││ │pantaloni lungi) │buc│ 1 │ - │ 1 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│ 9│Scurtă cu mesadă şi guler din blană │buc│ - │ 1 │ 1 │ ││ │naturală pentru uniformă de reprezentare│ │ │ │ │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│10│Manta pentru ploaie │buc│ 1 │ - │ 1 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│11│Bluzon │buc│ 1 │ - │ 1 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│12│Costum unic cu doi pantaloni │buc│ 1 │ - │ 1 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│13│Costum izoterm │buc│ 1 │ - │ 1 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│14│Scurtă pentru uniforma de serviciu │buc│ 1 │ - │ 1 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│15│Costum flauşat (lenjerie de corp │ │ │ │ │ ││ │termică) │buc│ 1 │ - │ 1 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│16│Pulover │buc│ 1 │ - │ 1 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│17│Cămaşă albă │buc│ - │ 2 │ 2 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│18│Cămaşă │buc│ 2 │ 2 │ 4 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│19│Cămaşă-bluză │buc│ 2 │ - │ 2 │Se distribuie 1 buc. cu ││ │ │ │ │ │ │mânecă lungă şi 1 buc. cu ││ │ │ │ │ │ │mânecă scurtă. │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│20│Tricou │buc│ 1 │ - │ 1 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│21│Pantofi pentru iarnă │per│ 1 │ - │ 1 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│22│Pantofi pentru vară │per│ 1 │ - │ 1 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│23│Ghete de iarnă │per│ 1 │ - │ 1 │Pentru femei se asigură ││ │ │ │ │ │ │cizme. │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│24│Bocanci unici │per│ 1 │ - │ 1 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│25│Cravată │buc│ 2 │ - │ 2 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│26│Fular │buc│ 1 │ - │ 1 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│27│Mănuşi din piele │per│ 1 │ - │ 1 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│28│Centură din piele │buc│ 1 │ - │ 1 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│29│Curea pentru pantaloni │buc│ 1 │ - │ 1 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│30│Ciorapi (şosete) │per│ 4 │ 6 │ 10 │Femeile primesc ciorapi cu││ │ │ │ │ │ │chilot (dresuri). │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│31│Geantă transport echipament │buc│ - │ 1 │ 1 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│32│Cearşaf │buc│ - │ 4 │ 4 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│33│Faţă de pernă │buc│ - │ 2 │ 2 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│34│Pătură (pled) │buc│ - │ 1 │ 1 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│35│Suport cu însemne de grad │per│ 5 │ 2 │ 7 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│36│Petliţe │per│ 1 │ 1 │ 2 │Pentru vestoane │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│37│Ecuson mânecă │buc│ 7 │ 2 │ 9 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│38│Eghilet cu accesorii │buc│ 1 │ - │ 1 │ │├──┼────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼──────────────────────────┤│39│Centură pentru ceremonie │buc│ 1 │ - │ 1 │Primesc numai ofiţerii │└──┴────────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────┴──────────────────────────┘---------------