ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Noua casă»
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 4 iunie 2009  (la 06-04-2020, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 40 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 03 aprilie 2020 ) (la 05-08-2020, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 129 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 05 august 2020 ) Notă
  Conform alin. (1) al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 129 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 5 august 2020, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, denumirea programului „O familie, o casă“ se înlocuiește cu denumirea „Noua casă“.
  Art. III din același act normativ prevede:
  Articolul III
  (1) Solicitărilor de acordare a unei finanțări garantate aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență li se aplică dispozițiile legale în vigoare la data depunerii lor la finanțator.
  (2) Contractele de garantare și promisiunile de garantare încheiate și aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență continuă să producă efecte în conformitate cu prevederile legislației în vigoare la data emiterii lor.
  Având în vedere:– implementarea măsurilor anticriză inițiate de Guvernul României pentru susținerea sectoarelor economice prioritare;– deblocarea procesului de creditare și dinamizarea activității de construcții cu efecte asupra creșterii economice și asupra creării de noi locuri de muncă;– facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziția de imobile pentru locuit în actualul context al crizei financiare și economice,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Se aprobă programul «Noua casă», denumit în continuare Programul, ca program guvernamental care are ca obiect facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziția unei locuințe prin contractarea de credite garantate de stat.(2) Prin locuință în sensul Programului se înțelege orice imobil cu destinația de locuință, alcătuit din una sau mai multe camere de locuit, cu terenul, căile de acces, anexele gospodărești, facilitățile, dependințele, dotările și utilitățile aferente acestuia, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii.(3) Prin locuință nouă în sensul Programului se înțelege orice locuință, astfel cum este definită la alin. (2), recepționată la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării finanțării garantate.(4) În sensul Programului, locuințele supuse unor lucrări de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic recepționate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării finanțării garantate în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență sunt asimilate locuințelor noi.(5) Beneficiarul Programului este persoana fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) la data solicitării creditului garantat declară pe propria răspundere fie că nu deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția nicio locuință, indiferent de modul și de momentul în care a fost dobândită, fie că deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafață utilă mai mică de 50 mp;b) achiziționează o singură locuință, printr-un credit acordat și garantat în condițiile Programului;c) are calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul.(6) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - I.F.N. în vederea emiterii de garanții în numele și în contul statului, cu încadrarea în plafonul privind emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, stabilit potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) și (5) și art. 29 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, în favoarea instituțiilor de credit care acordă credite persoanelor fizice pentru achiziția unei locuințe în cadrul Programului.(7) Finanțatorii pot opta pentru reutilizarea unui plafon la nivelul a 50% din soldul total al garanțiilor acordate în cadrul Programului, în condițiile împărțirii riscurilor și pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - I.F.N., și finanțator, proporțional cu procentele de garantare prevăzute la alin. (9). Prevederile prezentului alineat sunt aplicabile numai raporturilor juridice dintre Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - I.F.N. și finanțatori.(8) În limita plafonului alocat și utilizat, finanțatorii eligibili din cadrul Programului au dreptul să transfere portofoliul de credite acordate către alți finanțatori eligibili din cadrul Programului, fără a afecta drepturile și obligațiile beneficiarilor din contractele în curs de derulare, cu condiția notificării beneficiarilor. Contractele de garantare aferente creditelor cedate rămân valabile fără îndeplinirea altor formalități. Condițiile privind transferul, precum și orice aspecte procedurale se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.(9) Valoarea finanțării destinate achiziției oricărei categorii de locuințe poate fi de maximum 70.000 EUR, echivalent lei, și este compusă din finanțarea acordată de instituția de credit, în valoare de maximum 66.500 EUR, și avansul plătit de beneficiar. Finanțarea acordată de instituția de credit este garantată de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 50%, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente finanțării garantate, și acoperă maximum 95% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței. În cazul în care se achiziționează o locuință care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin. (3) și (4), valoarea finanțării poate fi cuprinsă între 70.001 EUR și maximum 140.000 EUR, echivalent lei, și este compusă din finanțarea acordată de instituția de credit, cu o valoare cuprinsă între minimum 59.501 EUR și maximum 119.000 EUR, la care se adaugă avansul plătit de beneficiar. Finanțarea acordată de instituția de credit este garantată de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 60%, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente finanțării garantate, și acoperă maximum 85% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței. (10) Contractele prin care Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - I.F.N. acordă garanțiile prevăzute la alin. (6) constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.(11) Plafonul anual al garanțiilor care pot fi emise potrivit alin. (6), condițiile de acordare a acestora și de eligibilitate a băncilor și a persoanelor fizice beneficiare ale Programului, precum și regulile de gestionare a plafoanelor anuale și garanțiilor se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului. (12) Între Ministerul Finanțelor Publice și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - I.F.N. se încheie o convenție prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în derularea Programului.(13) În baza contractului de garantare, asupra imobilelor achiziționate în cadrul Programului se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, precum și în favoarea finanțatorilor, proporțional cu procentul de garantare, un drept de ipotecă legală de rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanției, potrivit legii, cu interdicția de înstrăinare a locuinței pe o perioadă de 5 ani și interdicția de grevare cu sarcini a acesteia pe toată durata garanției. Condiția referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită până la momentul formulării cererii de plată a garanției de către finanțator la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - I.F.N. În cazul primirii de către finanțator a comunicării respingerii cererii de plată a garanției de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - I.F.N., în temeiul contractului de garantare, finanțatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală prevăzută la art. 2.386 pct. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.(14) Prevederile art. 2.380 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, nu se aplică ipotecilor instituite pentru garantarea creditelor pentru construirea de locuințe în cadrul Programului.(15) Prin excepție de la prevederile alin. (13), finanțatorul este abilitat să își exprime acordul pentru preluarea finanțării garantate și a locuinței de către o persoană fizică ce îndeplinește criteriile de eligibilitate în cadrul Programului și/sau alte persoane stabilite în normele de implementare aprobate prin hotărâre a Guvernului.(16) Prin excepție de la prevederile alin. (13), dispozițiile legislației în domeniul gazelor naturale și în domeniul energiei electrice, referitoare la constituirea și exercitarea drepturilor de uz și servitute, precum și a oricăror alte servituți de interes public, se aplică în mod corespunzător.(17) Prin excepție de la prevederile alin. (13), Ministerul Finanțelor Publice și finanțatorul, proporțional cu procentul de garantare, își pot exprima acordul cu privire la novarea obiectului garanției, în cazul în care locuința achiziționată inițial în cadrul Programului este improprie cerințelor de locuit ale unei persoane sau familii din cauza unor vicii ascunse ori provocării unor daune asupra locuinței, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natură a o face improprie utilizării potrivit destinației, cu respectarea normelor de implementare ce vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului și cu condiția ca valoarea noii locuințe dobândite de către beneficiar, astfel cum a fost evaluată în condițiile legii, să fie cel puțin egală cu valoarea creditului contractat, la care se adaugă valoarea avansului.(18) În cazul rezoluțiunii în condițiile legii a contractului de vânzare a locuințelor achiziționate, ca efect al garanției contra viciilor ascunse ale bunului vândut, beneficiarul poate achiziționa o a doua locuință în cadrul Programului, cu condiția stingerii creditului contractat inițial în cadrul Programului.(19) În cazul provocării unor daune asupra locuinței, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natură a o face improprie utilizării potrivit destinației, beneficiarul va putea achiziționa o a doua locuință în cadrul Programului, cu condiția stingerii creditului contractat inițial în cadrul Programului. Prin locuință improprie utilizării în sensul Programului se înțelege locuința afectată de daune constatate și evaluate la o valoare de cel puțin 50% din valoarea creditului acordat inițial.(20) În situația prevăzută la alin. (19), dacă beneficiarul solicită continuarea contractului de credit, cu novarea obiectului garanției, potrivit alin. (17), Ministerul Finanțelor Publice și finanțatorul, în calitate de cesionari/beneficiari ai drepturilor de despăgubire provenite din polița de asigurare a locuinței devenite improprie utilizării, își pot exprima acordul cu privire la cesionarea sumelor provenite din plata drepturilor de despăgubire de către asigurător, în vederea achiziționării unei noi locuințe în cadrul Programului. Valoarea noii locuințe dobândite de către beneficiar, astfel cum a fost evaluată în condițiile legii, trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea creditului contractat, la care se adaugă valoarea avansului.(21) În baza contractului de garantare novat se radiază ipoteca în favoarea statului și a finanțatorului, ipoteca legală a finanțatorului, precum și interdicțiile de înstrăinare și grevare cu sarcini, iar asupra imobilului dobândit ulterior, prin efectul novației prevăzute la alin. (17), se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, precum și în favoarea finanțatorilor, proporțional cu procentul de garantare, un drept de ipotecă legală de rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanției, potrivit legii, cu interdicția de înstrăinare a locuinței pe o perioadă de 5 ani și interdicția de grevare cu sarcini a acesteia pe toată durata garanției. Condiția referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită până la momentul formulării cererii de plată a garanției de către finanțator la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - I.F.N. În cazul primirii de către finanțator a comunicării respingerii cererii de plată a garanției de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - I.F.N., în temeiul contractului de garantare, finanțatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală prevăzută la art. 2.386 pct. 3 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.(22) Prin excepție de la prevederile alin. (13), Ministerul Finanțelor Publice și finanțatorul, proporțional cu procentul de garantare, își pot exprima acordul cu privire la lucrările de intervenție și/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, privind imobilul ipotecat, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinației părților comune, precum și orice alte modificări care, deși nu necesită obținerea unei autorizații de construire, se înscriu în cartea funciară. Beneficiarii Programului au obligația de a efectua orice lucrare de intervenție și/sau extindere în condițiile legii și de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară și sub condiția extinderii ipotecii asupra ameliorațiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.(23) În cazul rambursării anticipate a finanțării înainte de expirarea termenului de 5 ani, interdicțiile de înstrăinare prevăzute la alin. (13) și (21) se radiază în condițiile legii și nu se percepe comision de rambursare anticipată.(24) Creanțele rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit în cadrul Programului sunt asimilate creanțelor bugetare a căror recuperare se efectuează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.(25) Dispozițiile art. 242 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile în cazul executării silite pentru stingerea creanțelor datorate bugetului de stat rezultate din executarea garanțiilor emise în numele și în contul statului în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice pentru achiziția unei locuințe în cadrul Programului.(26) Valorificarea bunului care face obiectul contractului de garanție, în cadrul procedurii de executare silită prevăzute la alin. (24), se efectuează de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(27) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (26), (29) și (30) sunt venituri ale bugetului de stat, proporțional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (9).(28) Prevederile alin. (24), (25) și (26) se aplică și în cazul în care asupra bunurilor imobile achiziționate prin Program este instituită ipoteca de rang I proporțional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (9), atât în favoarea statului român reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, cât și a finanțatorului.(29) Prin derogare de la prevederile art. 258 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sumele încasate potrivit alin. (28) se distribuie proporțional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (9), după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu urmărirea și conservarea bunurilor al căror preț se distribuie.(30) Dacă creanța statului nu a fost acoperită integral, fie ca urmare a distribuirii prețului potrivit alin. (29), fie în cazul în care bunul nu a putut fi valorificat potrivit legii, atunci, în scopul realizării integrale a creanței, organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală aplică dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(31) După efectuarea plății valorii de executare a garanției de Ministerul Finanțelor Publice către finanțator, beneficiarii Programului pot solicita o singură dată finanțatorilor repunerea în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare după declararea exigibilității anticipate a finanțării acordate în cadrul Programului, urmând ca procedura și condițiile de repunere să fie stabilite prin normele de implementare aprobate prin hotărâre a Guvernului. În cazul aprobării de către finanțator a acestei solicitări, beneficiarul Programului nu datorează obligații fiscale accesorii calculate la valoarea de executare a garanției. De la data aprobării solicitării se întrerupe termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(32) În cazul nerespectării clauzelor contractului de credit și de garantare, după repunerea în drepturi și obligații a beneficiarului Programului, potrivit alin. (31), acesta datorează obligații fiscale accesorii de la data plății inițiale a valorii de executare a garanției de către Ministerul Finanțelor Publice pentru suma rămasă neachitată din contractul de credit și de garantare.(33) În cazul aprobării de către finanțator a solicitării prevăzute la alin. (31), în termen de 5 zile de la data aprobării solicitării, finanțatorul restituie către Ministerul Finanțelor Publice sumele reprezentând valoarea de executare a garanției, care reîntregesc cheltuiala efectuată.(34) Finanțatorul poate solicita Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - I.F.N. retragerea cererii de plată a garanției cel mai târziu până în penultima zi de efectuare a plății valorii de executare a garanției de către Ministerul Finanțelor Publice.(35) După expirarea perioadei de 5 ani în care operează interdicția de înstrăinare a locuinței achiziționate sau construite în cadrul Programului, finanțatorul, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice, poate aproba înstrăinarea acesteia, precum și ridicarea temporară a interdicției de grevare, cu condiția achitării integrale a creditului garantat. În acest caz, cumpărătorul are posibilitatea de a achita prețul locuinței prin contractarea unui credit, inclusiv în cadrul Programului, cu înscrierea unei noi ipoteci în favoarea finanțatorului care acordă creditul.(36) În cazul lucrărilor de interes public local efectuate de autoritățile publice locale, Ministerul Finanțelor Publice și finanțatorul, proporțional cu procentul de garantare, își pot exprima acordul cu privire la ridicarea ipotecii, a interdicției de grevare cu sarcini și a interdicției de înstrăinare a cotei-părți de teren aferente locuinței achiziționate sau construite în cadrul Programului, necesară executării acestor lucrări, chiar și în cazul diminuării acestor cote-părți, cu condiția ca lucrările efectuate să conducă la creșterea valorii locuinței achiziționate sau construite în cadrul Programului. (la 05-08-2020, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 129 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 05 august 2020 )  +  Articolul 1^1Avansul reprezentat de diferența dintre prețul de achiziție al locuinței rezultat din promisiunea bilaterală de vânzare și finanțarea garantată se plătește de către beneficiar după cum urmează:a) minimum 5% din prețul de achiziție pentru toate categoriile de locuințe, în cazul în care valoarea finanțării este de maximum 70.000 EUR, echivalent lei;b) minimum 15% din prețul de achiziție al locuințelor prevăzute la art. 1 alin. (3) și (4), în cazul în care valoarea finanțării este cuprinsă între 70.001 EUR și 140.000 EUR, echivalent lei. (la 05-08-2020, Articolul 1^1 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 129 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 05 august 2020 )  +  Articolul 1^2Creditele garantate de stat în cadrul Programului se pot refinanța prin alte instrumente de finanțare, cu excepția altor credite acordate în cadrul Programului. În acest caz, finanțatorul, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice, poate aproba refinanțarea creditului garantat de stat, precum și ridicarea temporară a interdicției de grevare asupra locuinței achiziționate sau construite în cadrul Programului, în vederea înscrierii unei noi ipoteci în favoarea instituției de credit care acordă refinanțarea, cu condiția achitării integrale a creditului garantat în cadrul Programului. (la 06-04-2020, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 40 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 03 aprilie 2020 ) Notă
  Art. II din LEGEA nr. 40 din 2 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 280 din 3 aprilie 2020, prevede:
  Articolul II
  (1) Solicitărilor de acordare a unei finanțări garantate în cadrul programului „Prima casă“, aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei legi, li se aplică dispozițiile legale în vigoare la data depunerii lor.
  (2) Prevederile art. 1^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în cazul tuturor creditelor garantate acordate în cadrul Programului.
   +  Articolul 1^3Abrogat. (la 05-08-2020, Articolul 1^3 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 129 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 05 august 2020 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 16-04-2010, Art. 2 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 16 aprilie 2010. )  +  Articolul 2^1Abrogat. (la 05-08-2020, Articolul 2^1 a fost abrogat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 129 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 05 august 2020 )  +  Articolul 3(1) Pentru susținerea sectoarelor prioritare, capitalul social al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii se suplimentează în anul 2010 cu suma totală de 223.000.000 lei, divizată în 4 tranșe trimestriale.(2) În cuprinsul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, denumirea «Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație» se înlocuiește cu sintagma «autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii». (la 30-11-2009, Art. 3 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 368 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 27 noiembrie 2009. )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Ministrul întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de
  afaceri,
  Constantin Niță
  București, 3 iunie 2009.Nr. 60.