ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 (*actualizată*)privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă(actualizată până la data de 19 mai 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 10 martie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 19 mai 2009, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 274 din 4 iulie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009, în textul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 sintagma "operatori de plajă" se înlocuieşte cu sintagma "utilizatori de plajă".Având în vedere necesitatea reglementării de urgenţă a aspectelor privind plaja cu destinaţie turistică, dat fiind faptul că sezonul turistic pe litoralul românesc începe la data de 1 mai a fiecărui an, aşa cum prevede art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrală a zonei costiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 280/2003,luând în considerare necesitatea reglementării modului de utilizare a plajelor de către operatorii care încheie contracte de închiriere a plajei cu Administraţia Naţională "Apele Române",ţinând cont de necesitatea organizării ca servicii publice în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale a posturilor de salvare şi a posturilor de prim ajutor până la începutul sezonului turistic 2006,ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă, ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităţilor specifice sezonului estival şi la imposibilitatea îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de turism pe plajele Mării Negre, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect reglementarea modului de utilizare a plajelor Mării Negre, în scopul conservării corespunzătoare a acestora şi al asigurării unei protecţii adecvate pentru turişti.  +  Articolul 2 (1) Utilizarea plajelor în scop turistic se poate face de către operatori economici care administrează structuri de primire turistice, de proprietari ori administratori de ansambluri rezidenţiale, de operatori economici care desfăşoară activităţi de divertisment, agrement şi/sau sportive şi de autorităţi ale administraţiei publice locale care pot încheia contracte de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor pe perioada unui sezon estival, în condiţiile legii. (2) Titularul dreptului de administrare a plajelor încheie contracte de închiriere cu autorităţile administraţiei publice locale din localităţile riverane Mării Negre, la solicitarea acestora, pentru o cotă de până la 20% din suprafaţa plajelor utilizate în scop turistic care sunt situate pe raza lor administrativ-teritorială. (3) Criteriile minime privind utilizarea plajelor în scop turistic se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru turism, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Procedura de emitere şi de retragere a autorizaţiei turistice se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru turism, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Întreţinerea şi exploatarea plajelor neutilizate în scop turistic se fac de către Administraţia Naţională «Apele Române», prin Direcţia Apelor Dobrogea-Litoral. (6) Utilizarea plajelor cu destinaţie turistică pentru care nu s-au încheiat contracte de închiriere se reglementează prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale pentru turism şi al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009.  +  Articolul 3 (1) Sezonul turistic estival pe litoralul Mării Negre începe la data de 1 mai şi se încheie la data de 30 septembrie ale fiecărui an. (2) Utilizatorii plajelor cu destinaţie turistică au obligaţia ca la începerea sezonului turistic estival să amenajeze plaja cu destinaţie turistică şi să asigure serviciile turistice necesare, în conformitate cu reglementările în vigoare.-----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009, prin înlocuirea sintagmei "operatori de plajă" cu sintagma "utilizatorii de plajă". (3) Administraţia Naţională «Apele Române», prin Direcţia Apelor Dobrogea-Litoral, realizează lucrările de întreţinere şi ecologizare a plajelor, lucrări finanţate atât din bugetul propriu, cât şi din veniturile obţinute de la utilizatorii plajelor cu destinaţie turistică, proporţional cu suprafaţa de plajă utilizată.-----------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se află plaje cu destinaţie turistică au următoarele obligaţii: a) să organizeze şi să asigure servicii publice de salvare acvatică - salvamar şi posturi de prim ajutor; b) să asigure lucrările de canalizare şi alimentare cu apă până în zona limitrofă plajei cu destinaţie turistică;-----------Litera b) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009. c) să asigure ordinea publică pe plaja utilizată în scop turistic;-----------Litera c) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009. (2) Sursele de finanţare pentru realizarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt asigurate de la bugetul de stat.-----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 274 din 4 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 iulie 2006. (3) Normele metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare şi a posturilor de prim ajutor pe plajă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru turism şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 5Utilizatorii de plajă au următoarele obligaţii:-----------Partea introductivă a art. 5 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009, prin înlocuirea sintagmei "operatori de plajă" cu sintagma "utilizatorii de plajă". a) să solicite şi să obţină autorizaţia turistică pentru suprafaţa de plajă care face obiectul contractului de închiriere;-----------Litera a) a art. 5 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009. b) să întreţină şi să igienizeze zilnic suprafaţa de plajă utilizată;-----------Litera b) a art. 5 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009. c) să menţină în bună stare de funcţionare dotările de pe plajă, inclusiv cele de agrement; d) să asigure condiţiile sanitare şi de protecţie a mediului în zonele de îmbăiere şi pe plajă; e) să sesizeze autorităţile de gospodărire a apelor şi de protecţie a mediului şi autorităţile de sănătate publică în cazul prezenţei în apa mării a substanţelor poluante; f) să îndepărteze de pe plajă şi din zona submersă de îmbăiere obiectele periculoase; g) să nu realizeze pe plajă construcţii şi dotări cu alte destinaţii decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă; h) să permită accesul liber pe plajă şi libera circulaţie a persoanelor în spaţiul plajei; i) să monteze panouri cu instrucţiuni de utilizare a plajei, a zonei şi a apei de îmbăiere;-----------Litera i) a art. 5 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009. j) să nu permită desfăşurarea activităţilor de comerţ ambulant pe plajă; k) să nu permită camparea pe plajă.  +  Articolul 6*) (1) Construcţiile şi dotările admise a se amplasa pe plaja cu destinaţie turistică sunt următoarele: a) module de grupuri sanitare, numai în cazurile în care acestea nu se pot amplasa în zona limitrofă; b) dotări pentru agrement specific plajei; c) posturi de prim ajutor şi de salvare; d) construcţii şi amenajări cu caracter provizoriu, demontabile; e) instalaţii de captare a energiei solare în zona bateriilor de duşuri. (2) Caracteristicile şi modalitatea de amplasare a construcţiilor şi dotărilor sunt prevăzute în documentaţiile urbanistice.-----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 274 din 4 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 iulie 2006, pentru anul 2006, prin derogare de la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii de plajă care au încheiat contract de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor pot amplasa pe plajă construcţiile şi dotările prevăzute la art. 6 fără autorizaţie de construire.  +  Articolul 7În vederea protecţiei turiştilor, pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic se interzic: a) accesul persoanelor însoţite de animale, cu excepţia câinilor din dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a câinilor utilitari ai persoanelor cu dizabilităţi; b) circulaţia sau staţionarea vehiculelor, cu excepţia celor care asigură intervenţii operative şi a utilajelor de întreţinere a plajelor.  +  Articolul 8 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei (RON) şi 20.000 lei (RON) săvârşirea de către persoane fizice sau juridice a următoarelor fapte:-----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 274 din 4 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 iulie 2006. a) desfăşurarea de activităţi turistice pe plajă fără a deţine autorizaţie turistică; b) nerespectarea obligaţiei privind accesul liber pe plajă şi libera circulaţie a persoanelor în spaţiul plajei; c) nerespectarea prevederilor privind întreţinerea şi igienizarea zilnică a suprafeţei de plajă închiriate; d) nerespectarea prevederilor privind menţinerea în bună stare de funcţionare a dotărilor de pe plajă, inclusiv a celor de agrement; e) neasigurarea condiţiilor sanitare şi de protecţie a mediului în zonele de îmbăiere şi pe plajă; f) neamenajarea plajei cu destinaţie turistică la începutul sezonului turistic estival; g) neasigurarea lucrărilor de canalizare şi alimentare cu apă până la zona limitrofă plajei; h) amplasarea pe plajă a altor construcţii sau dotări decât cele admise; i) permiterea campării pe plaja cu destinaţie turistică; j) neorganizarea sau neasigurarea serviciului public de salvare şi a posturilor de prim ajutor; k) circulaţia sau staţionarea autovehiculelor pe plajă, cu excepţia celor care asigură intervenţii operative şi a utilajelor de întreţinere a plajelor; l) permiterea realizării de activităţi de comerţ ambulant pe plajă; m) permiterea accesului cu animale pe plajă, cu excepţia câinilor din dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a câinilor utilitari ai persoanelor cu dizabilităţi; n) nerespectarea obligaţiei privind îndepărtarea obiectelor periculoase de pe plajă şi din zona submersă de îmbăiere; o) neafişarea instrucţiunilor de utilizare a plajei, a zonei şi a apei de îmbăiere.-----------Litera o) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de persoane anume desemnate din cadrul: a) Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Gărzii Naţionale de Mediu pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e), g), h) şi k);-----------Litera a) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 274 din 4 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 iulie 2006. b) Autorităţii Naţionale pentru Turism, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), f), h), i), j), l), m)-o); c) Ministerului Administraţiei şi Internelor sau al autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. i), k)-m).  +  Articolul 9Dispoziţiile art. 8 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9^1Sumele necesare asigurării serviciilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) se asigură în anul 2006 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru Direcţia Apelor Dobrogea Litoral, buget care va fi suplimentat cu cuantumul corespunzător sumei cheltuite în anul 2005 pentru asigurarea acestor servicii.-----------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 274 din 4 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 iulie 2006.  +  Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) alin. (3) al art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 107/1996 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea turistică a plajei litoralului Mării Negre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 6 martie 1996; c) Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2002 pentru aprobarea Normelor privind organizarea posturilor de salvare şi a posturilor de prim ajutor pe plaje şi în ştranduri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002; d) Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 455/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea, clasificarea, avizarea şi controlul activităţilor de turism în zona costieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 18 martie 2004.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009, pentru sezonul estival 2009, prin derogare de la prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, contractele de închiriere a plajelor sunt atribuite direct operatorilor economici care administrează structuri de primire turistică, proprietarilor ori administratorilor de ansambluri rezidenţiale, operatorilor economici care desfăşoară activităţi de divertisment, agrement şi/sau sportive şi autorităţilor administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor celorlalte dispoziţii ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006.Modelul-cadru al contractului de închiriere, lista sectoarelor de plajă propuse spre închiriere, precum şi tariful de referinţă pentru închirierea plajei, pentru sezonul estival 2009, se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale pentru turism şi al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.Tariful de referinţă pentru închirierea plajei se stabileşte în urma unui raport întocmit de un evaluator independent.Contractele de închiriere a plajelor utilizate în scop turistic încheiate potrivit alin. (1) încetează de plin drept, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţelor de judecată, la data de 30 septembrie 2009.Conform art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009, contractele de închiriere în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, încheiate în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 241/2006 privind aprobarea închirierii plajei Mării Negre, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", nu încetează ca urmare a intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 22 februarie 2006.Nr. 19.Anexa a fost abrogată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009.-------