ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 (*actualizată*)privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă(actualizată până la data de 9 iulie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 10 martie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 9 iulie 2006, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 274 din 4 iulie 2006.Având în vedere necesitatea reglementării de urgenţă a aspectelor privind plaja cu destinaţie turistică, dat fiind faptul că sezonul turistic pe litoralul românesc începe la data de 1 mai a fiecărui an, aşa cum prevede art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrală a zonei costiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 280/2003,luând în considerare necesitatea reglementării modului de utilizare a plajelor de către operatorii care încheie contracte de închiriere a plajei cu Administraţia Naţională "Apele Române",ţinând cont de necesitatea organizării ca servicii publice în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale a posturilor de salvare şi a posturilor de prim ajutor până la începutul sezonului turistic 2006,ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă, ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităţilor specifice sezonului estival şi la imposibilitatea îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de turism pe plajele Mării Negre, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect reglementarea modului de utilizare a plajelor Mării Negre, în scopul conservării corespunzătoare a acestora şi al asigurării unei protecţii adecvate pentru turişti.  +  Articolul 2 (1) Utilizarea plajelor în scop turistic se face de către operatorii economici care au încheiat contract de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor, în condiţiile legii, denumiţi în continuare operatori de plajă, şi care deţin autorizaţii turistice emise de autoritatea publică centrală pentru turism, precum şi autorizaţie de mediu.-----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 274 din 4 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 iulie 2006. (2) Procedura de emitere şi de retragere a autorizaţiei turistice se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru turism. (3) Criteriile minime privind utilizarea plajelor în scop turistic sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) Întreţinerea şi exploatarea plajelor neînchiriate şi neutilizate în scop turistic se fac de către Administraţia Naţională "Apele Române", prin Direcţia Apelor Dobrogea-Litoral.  +  Articolul 3 (1) Sezonul turistic estival pe litoralul Mării Negre începe la data de 1 mai şi se încheie la data de 30 septembrie ale fiecărui an. (2) Operatorii plajelor cu destinaţie turistică au obligaţia ca la începerea sezonului turistic estival să amenajeze plaja cu destinaţie turistică şi să asigure serviciile turistice necesare, în conformitate cu reglementările în vigoare. (3) Administraţia Naţională "Apele Române", prin Direcţia Apelor Dobrogea-Litoral, realizează lucrările de amenajare a plajelor până la începerea sezonului turistic.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se află plaje cu destinaţie turistică au următoarele obligaţii: a) să organizeze şi să asigure servicii publice de salvare acvatică - salvamar şi posturi de prim ajutor; b) să asigure lucrările de canalizare şi alimentare cu apă până în zona limitrofă plajei cu destinaţie turistică, în conformitate cu autorizaţia de gospodărire a apelor;-----------Litera b) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 274 din 4 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 iulie 2006. c) să asigure ordinea publică prin intermediul poliţiei, jandarmeriei şi al poliţiei comunitare. (2) Sursele de finanţare pentru realizarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt asigurate de la bugetul de stat.-----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 274 din 4 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 iulie 2006. (3) Normele metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare şi a posturilor de prim ajutor pe plajă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru turism şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 5Operatorii de plajă au următoarele obligaţii: a) să obţină autorizaţia turistică pentru plaja care face obiectul contractului de închiriere;-----------Litera a) a art. 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 274 din 4 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 iulie 2006. b) să întreţină şi să igienizeze zilnic suprafaţa de plajă închiriată; c) să menţină în bună stare de funcţionare dotările de pe plajă, inclusiv cele de agrement; d) să asigure condiţiile sanitare şi de protecţie a mediului în zonele de îmbăiere şi pe plajă; e) să sesizeze autorităţile de gospodărire a apelor şi de protecţie a mediului şi autorităţile de sănătate publică în cazul prezenţei în apa mării a substanţelor poluante; f) să îndepărteze de pe plajă şi din zona submersă de îmbăiere obiectele periculoase; g) să nu realizeze pe plajă construcţii şi dotări cu alte destinaţii decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă; h) să permită accesul liber pe plajă şi libera circulaţie a persoanelor în spaţiul plajei; i) să monteze panouri cu instrucţiuni de utilizare a plajei şi a zonei de îmbăiere; j) să nu permită desfăşurarea activităţilor de comerţ ambulant pe plajă; k) să nu permită camparea pe plajă.  +  Articolul 6*) (1) Construcţiile şi dotările admise a se amplasa pe plaja cu destinaţie turistică sunt următoarele: a) module de grupuri sanitare, numai în cazurile în care acestea nu se pot amplasa în zona limitrofă; b) dotări pentru agrement specific plajei; c) posturi de prim ajutor şi de salvare; d) construcţii şi amenajări cu caracter provizoriu, demontabile; e) instalaţii de captare a energiei solare în zona bateriilor de duşuri. (2) Caracteristicile şi modalitatea de amplasare a construcţiilor şi dotărilor sunt prevăzute în Planul de amenajare a plajei, anexă la contractul de închiriere încheiat între Administraţia Naţională "Apele Române" şi operatorul de plajă.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 274 din 4 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 iulie 2006, pentru anul 2006, prin derogare de la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii de plajă care au încheiat contract de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor pot amplasa pe plajă construcţiile şi dotările prevăzute la art. 6 fără autorizaţie de construire.  +  Articolul 7În vederea protecţiei turiştilor, pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic se interzic: a) accesul persoanelor însoţite de animale, cu excepţia câinilor din dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a câinilor utilitari ai persoanelor cu dizabilităţi; b) circulaţia sau staţionarea vehiculelor, cu excepţia celor care asigură intervenţii operative şi a utilajelor de întreţinere a plajelor.  +  Articolul 8 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei (RON) şi 20.000 lei (RON) săvârşirea de către persoane fizice sau juridice a următoarelor fapte:-----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 274 din 4 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 iulie 2006. a) desfăşurarea de activităţi turistice pe plajă fără a deţine autorizaţie turistică; b) nerespectarea obligaţiei privind accesul liber pe plajă şi libera circulaţie a persoanelor în spaţiul plajei; c) nerespectarea prevederilor privind întreţinerea şi igienizarea zilnică a suprafeţei de plajă închiriate; d) nerespectarea prevederilor privind menţinerea în bună stare de funcţionare a dotărilor de pe plajă, inclusiv a celor de agrement; e) neasigurarea condiţiilor sanitare şi de protecţie a mediului în zonele de îmbăiere şi pe plajă; f) neamenajarea plajei cu destinaţie turistică la începutul sezonului turistic estival; g) neasigurarea lucrărilor de canalizare şi alimentare cu apă până la zona limitrofă plajei; h) amplasarea pe plajă a altor construcţii sau dotări decât cele admise; i) permiterea campării pe plaja cu destinaţie turistică; j) neorganizarea sau neasigurarea serviciului public de salvare şi a posturilor de prim ajutor; k) circulaţia sau staţionarea autovehiculelor pe plajă, cu excepţia celor care asigură intervenţii operative şi a utilajelor de întreţinere a plajelor; l) permiterea realizării de activităţi de comerţ ambulant pe plajă; m) permiterea accesului cu animale pe plajă, cu excepţia câinilor din dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a câinilor utilitari ai persoanelor cu dizabilităţi; n) nerespectarea obligaţiei privind îndepărtarea obiectelor periculoase de pe plajă şi din zona submersă de îmbăiere; o) neafişarea instrucţiunilor de utilizare a plajei şi a zonei de îmbăiere. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de persoane anume desemnate din cadrul: a) Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Gărzii Naţionale de Mediu pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e), g), h) şi k);-----------Litera a) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 274 din 4 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 iulie 2006. b) Autorităţii Naţionale pentru Turism, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), f), h), i), j), l), m)-o); c) Ministerului Administraţiei şi Internelor sau al autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. i), k)-m).  +  Articolul 9Dispoziţiile art. 8 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9^1Sumele necesare asigurării serviciilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) se asigură în anul 2006 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru Direcţia Apelor Dobrogea Litoral, buget care va fi suplimentat cu cuantumul corespunzător sumei cheltuite în anul 2005 pentru asigurarea acestor servicii.-----------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 274 din 4 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 iulie 2006.  +  Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) alin. (3) al art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 107/1996 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea turistică a plajei litoralului Mării Negre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 6 martie 1996; c) Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2002 pentru aprobarea Normelor privind organizarea posturilor de salvare şi a posturilor de prim ajutor pe plaje şi în ştranduri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002; d) Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 455/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea, clasificarea, avizarea şi controlul activităţilor de turism în zona costieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 18 martie 2004.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 22 februarie 2006.Nr. 19.  +  Anexa CRITERIIprivind utilizarea plajelor în scop turistic    I. Criterii minime privind utilizarea plajelor în scop turistic ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  Criterii Valori minime ale criteriilor ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Calităţi naturale ale plajei:   - calitatea nisipului Nisipul să nu conţină corpuri străine                                          periculoase   - zona de îmbăiere să nu prezinte Curăţarea ori de câte ori este     vegetaţie acvatică sau alte necesar     corpuri plutitoare   - calitatea plajei submerse Fără corpuri submerse nenaturale2. Suprafaţa minimă de plajă asigurată 8 mp   pentru o persoană*1)3. Dotarea plajei:   a) echiparea sanitară Conform normativelor sanitare în                                          vigoare   b) cabine pentru schimbat 1/100   vestimentaţia (număr/persoane)   c) post de prim ajutor x   d) post de salvare (salvamar) x   e) sistem de semnalizare a x   condiţiilor de îmbăiere   f) recipiente pentru colectarea Cel puţin o bucată la 250 mp   selectivă a deşeurilor   g) rampă de acces pentru persoane x   cu dizabilităţi, cu lăţimea   cuprinsă între 2-2,5 m4. Alte criterii:   - marcarea zonei de îmbăiere şi a x   celei de interdicţie a îmbăierii   potrivit reglementărilor în vigoare   - întreţinerea plajei Nivelare şi curăţare zilnică   - colectarea reziduurilor Permanent   de orice fel ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    II. Criterii facultative privind utilizarea plajelor în scop turistic ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  Criterii Valori minime ale criteriilor ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Dotarea plajei:  a) centru de închiriere a dotărilor Facultativ  pentru plajă (umbrele, şezlonguri,  saltele pneumatice, prosoape),  construcţie uşoară, demontabilă,  provizorie, cu suprafaţa maximă  de 9 mp, amplasată la limita dinspre  uscat a plajei  b) şezlonguri şi umbrele în suport fix, Facultativ  la aproximativ 5 m de la limita ţărmului  c) instalaţie pentru sonorizare automată Facultativ  d) dotări de agrement pentru copii Facultativ  e) construcţii demontabile, uşoare, Facultativ  provizorii pentru desfăşurarea  activităţii de agrement nautic,  cu suprafaţa maximă de 9 mp  f) construcţii demontabile, uşoare, Facultativ  provizorii pentru servit băuturi şi  produse ambalate, amplasate la limita  dinspre uscat a plajei şi la o distanţă  de minimum 50 m faţă de construcţiile  definitive existente cu profil de  alimentaţie publică, iar distanţa  dintre două construcţii va fi de  minimum 150 m; suprafaţa maximă  construită este de 20 mp  g) alte construcţii şi instalaţii Facultativ  demontabile realizate numai cu ocazia  unor evenimente culturale sau sportive  h) terenuri de sport Facultativ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────__________    *1) Exclusiv spaţiul destinat amplasării dotărilor de pe plajă, aleilor de  circulaţie şi locurilor de joacă şi agrement.    x = necesar.-----------Anexa a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 274 din 4 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 iulie 2006.-------