ORDIN nr. 592 din 26 august 2008 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71(actualizat până la data de 12 mai 2009*)
EMITENT
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • ------------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 11 septembrie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 12 mai 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 575 din 30 aprilie 2009.Având în vedere prevederile Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Referatul de aprobare al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG/2.159 din 4 august 2008,în temeiul dispoziţiilor art. 236, art. 266 alin. (2), art. 270 alin. (1) lit. s), art. 271 lit. k) şi ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) pct. 19 şi 40, art. 17 alin. (5) şi ale art. 18 pct. 9 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleCasei Naţionale de Asigurăride Sănătate,Vasile CiurcheaBucureşti, 26 august 2008.Nr. 592.  +  AnexăNORMA 26/08/2008