HOTĂRÂRE nr. 583 din 13 martie 2009privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Regional de Oncologie Iaşi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 22 mai 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 174 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. IV din secţiunea a 3-a a părţii a II-a din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Institutul Regional de Oncologie Iaşi, unitate sanitară publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Iaşi, str. General Berthelot nr. 2-4, în subordinea Ministerului Sănătăţii, obiectiv de investiţii în curs de finalizare. (2) La finalizarea investiţiei, imobilul va fi înscris în domeniul public al statului şi va fi trecut în administrarea Ministerului Sănătăţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Institutul Regional de Oncologie Iaşi este finanţat integral din venituri proprii, realizate din sumele încasate pentru serviciile medicale prestate pe bază de contract, precum şi din alte surse prevăzute de art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Structura organizatorică a Institutului Regional de Oncologie Iaşi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 4 (1) Institutul Regional de Oncologie Iaşi preia, prin ordin al ministrului sănătăţii, structuri de profil oncologie din cadrul unităţilor sanitare din municipiul Iaşi, prin reorganizare, conform legii. (2) Bunurile mobile, drepturile şi obligaţiile aferente structurilor prevăzute la alin. (1) se preiau de Institutul Regional de Oncologie Iaşi pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între institut şi unităţile sanitare implicate, în condiţiile prevăzute de reglementările legale, la data finalizării lucrărilor de amenajare şi dotare a imobilului din municipiul Iaşi, str. General Berthelot nr. 2-4, iar personalul se preia în condiţiile legii.  +  Articolul 5La anexa nr. 2 lit. A "Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii", cap. II "Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate" din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 19^1, cu următorul cuprins:"19^1. Institutul Regional de Oncologie Iaşi".PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul sănătăţii,Ion BazacViceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 13 mai 2009.Nr. 583.-----