ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 28 iunie 2007 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale(actualizată până la data de 28 ianuarie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 125 din 27 mai 2008; HOTĂRÂREA nr. 12 din 16 ianuarie 2009.Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare, a fost prevăzută înfiinţarea în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a Autorităţii Naţionale pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, care urma să preia atribuţiile Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei în domeniul operării la nivel naţional a sistemelor informatice ale administraţiei publice centrale, ce furnizează servicii publice destinate guvernării prin mijloace electronice. Până la această dată autoritatea nu a fost organizată, întrucât reanalizarea cadrului de funcţionare a dus la concluzia necesităţii transformării acestei autorităţi în agenţie, structură adecvată atribuţiilor pe care aceasta urmează să le îndeplinească.Ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a acestei instituţii, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, denumită în continuare ASSI, se organizează şi funcţionează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, în scopul implementării şi al operării sistemelor informatice şi de comunicaţii ce furnizează servicii destinate guvernării prin mijloace electronice şi al reglementării activităţilor specifice guvernării prin mijloace electronice.---------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 27 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008. (2) ASSI are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2. (3) ASSI poate dispune de sedii teritoriale. (4) ASSI îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu regulamentul propriu de organizare şi funcţionare. (5) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ASSI se asigură integral din venituri proprii.  +  Articolul 2În realizarea obiectului său de activitate, ASSI are următoarele atribuţii principale: a) dezvoltă şi operează Sistemul e-guvernare, Sistemul electronic de achiziţii publice şi Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport internaţional rutier de marfă şi pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale din programele de transport prin serviciile regulate judeţene, interjudeţene limitrofe şi interjudeţene; b) reglementează activităţile specifice furnizării serviciilor de guvernare prin mijloace electronice;---------Lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 27 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008. c) implementează, coordonează şi operează la nivel naţional sisteme informatice şi de comunicaţii, în scopul furnizării serviciilor destinate guvernării prin mijloace electronice;---------Lit. c) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 27 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008. d) colaborează cu instituţii şi organizaţii naţionale, regionale şi internaţionale din domeniul său de competenţă; e) înaintează Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, denumit în continuare ministerul de specialitate, propuneri de acte normative pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul furnizării de servicii publice prin mijloace electronice şi al serviciilor societăţii informaţionale;---------Lit. e) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 27 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008. f) auditează, la cerere, performanţa aplicaţiilor şi sistemelor informatice destinate furnizării de servicii publice prin mijloace electronice; g) operează sistemul denumit "Ghişeul virtual de plăţi", parte a sistemului e-guvernare;---------Lit. g) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 27 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008. h) asigură recunoaşterea în sistemele pe care le operează a oricărei semnături electronice extinse bazate pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat; i) acordă consultanţă de specialitate pentru instituţii şi organizaţii naţionale, regionale şi internaţionale;---------Lit. i) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 27 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008. j) încheie convenţii, protocoale, înţelegeri cu instituţiile din ţară care au atribuţii în domeniu şi cu instituţiile similare din străinătate, în condiţiile legii;---------Lit. j) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 27 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008. k) poate fi membru al organizaţiilor interne şi internaţionale de specialitate şi participă la activităţile acestora;----------Lit. k) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 27 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008. l) realizează cercetări, studii, analize, sinteze, activităţi de proiectare şi cursuri de pregătire privind domeniile sale de activitate; m) asigură interoperabilitatea aplicaţiilor de guvernare prin mijloace electronice;---------Lit. m) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 27 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008. n) întocmeşte rapoarte anuale asupra activităţii proprii, pe care le supune spre aprobare ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei; o) exercită oricare alte activităţi stabilite în sarcina sa în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 3 (1) ASSI colaborează cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, având dreptul de a solicita şi de a primi din partea acestora informaţiile necesare pentru realizarea atribuţiilor sale.(1^1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit actelor normative în vigoare, ASSI va fi sprijinită de celelalte autorităţi publice, în vederea identificării, localizării şi sancţionării, în condiţiile legii, a persoanelor fizice sau juridice pentru nerespectarea legislaţiei în vigoare din domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.---------Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 27 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008.----------Alin. (2) al art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 27 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008.---------Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 27 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008. (4) ASSI poate prelua, în condiţiile legii, sisteme informatice şi infrastructuri de comunicaţii ale altor instituţii publice.--------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 27 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008.  +  Capitolul II Conducerea, structura organizatorică şi asigurarea surselor de finanţare a activităţii  +  Articolul 4 (1) Conducerea ASSI este asigurată de un preşedinte şi de 3 vicepreşedinţi.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 27 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008. (2) Preşedintele este ordonator de credite şi reprezintă instituţia în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice.--------Alin. (3) al art. 4 a fost abrogat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 27 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008.--------Alin. (4) al art. 4 a fost abrogat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 27 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008. (5) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele emite decizii, care pot avea caracter normativ sau individual. (6) Deciziile prin care se adoptă norme se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (7) Preşedintele şi vicepreşedinţii sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei. Durata mandatului preşedintelui şi al vicepreşedinţilor este de 4 ani. Mandatele preşedintelui şi vicepreşedinţilor încetează de drept pentru următoarele motive: a) în caz de condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea; b) în situaţia imposibilităţii de a-şi îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive.-------Alin. (7) al art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 27 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008.-------Alin. (8) al art. 4 a fost abrogat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 27 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008. (9) Salariul preşedintelui şi al vicepreşedinţilor se stabilesc prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, în condiţiile legii. (10) Atribuţiile preşedintelui se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a ASSI. (11) Preşedintele poate delega o parte din atribuţiile sale altei persoane din structura organizatorică a ASSI.  +  Articolul 5 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică şi numărul maxim de posturi ale ASSI se aprobă prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei. (2) La nivelul ASSI se pot constitui unităţi de management al proiectului, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 6 (1) Veniturile proprii ale ASSI se asigură din următoarele surse: a) tarife aferente sistemelor informatice pe care le administrează şi operează, încasate potrivit legii; b) tarife pentru activităţile desfăşurate în domeniul său de activitate; c) donaţii, legate şi sponsorizări în condiţiile legii; d) credite interne şi externe contractate în condiţiile legii; e) alte venituri ce se pot realiza în condiţiile legii.(1^1) Cuantumul sumelor datorate cu titlu de tarif se stabileşte prin decizie cu caracter individual a preşedintelui ASSI.--------Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 27 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008. (2) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) se reţin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispoziţia ASSI şi se folosesc în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii.  +  Articolul 7 (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al ASSI se aprobă potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în domeniul finanţelor publice. (2) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor.  +  Articolul 8 (1) Pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor necesare, ASSI dispune de conturi şi subconturi în lei sau în valută, deschise la Trezoreria Statului şi la bănci comerciale, în condiţiile legii. (2) În vederea administrării eficiente a resurselor financiare şi pentru garantarea obligaţiilor asumate, ASSI poate constitui depozite în condiţiile legii. (3) În cazuri întemeiate, în vederea exercitării atribuţiilor stabilite de lege în sarcina sa, ASSI poate contracta credite bancare sau împrumuturi interne sau externe, în lei sau în valută.  +  Articolul 9 (1) Personalul ASSI este personal contractual, angajat pe bază de concurs organizat în condiţiile legii, în conformitate cu structura organizatorică. (2) Pentru asigurarea continuităţii furnizării serviciilor, implementării şi operării sistemelor informatice ale administraţiei publice ce furnizează servicii destinate guvernării prin mijloace electronice, personalul necesar este preluat, pe bază de protocol de predare-preluare, urmat de încheierea de contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, de la Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, cu menţinerea nivelului de salarizare prevăzut prin actele normative în vigoare şi a tuturor drepturilor dobândite în temeiul contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul fostului Inspectorat General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului ASSI se stabilesc prin fişa postului, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a ASSI. (4) Angajarea, avansarea, precum şi modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului din aparatul propriu al ASSI se aprobă prin decizie a preşedintelui, în condiţiile legii. (5) Salarizarea personalului ASSI se face conform reglementărilor legale în vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.  +  Articolul 9^1 (1) Se interzice autorităţilor administraţiei publice centrale să dezvolte sisteme informatice sau să achiziţioneze servicii informatice pentru dezvoltarea acestor sisteme, susceptibile de a furniza servicii publice prin mijloace electronice de natura celor furnizate prin intermediul sistemelor informatice operate de ASSI. (2) Înainte de iniţierea oricărei proceduri de atribuire ce are ca obiect achiziţia de servicii sau echipamente informatice destinate asigurării interoperabilităţii cu Sistemul Electronic Naţional, autorităţile administraţiei publice centrale au obligaţia de a solicita ASSI formularea de observaţii asupra cerinţelor tehnice care pot afecta compatibilitatea cu sistemele informatice componente ale Sistemului Electronic Naţional, cuprinse în proiectele de caiete de sarcini aferente procedurilor sus-menţionate. Observaţiile formulate de ASSI au caracter obligatoriu pentru autorităţile contractante prevăzute la alin. (1), acestea având obligaţia de a le introduce în caietele de sarcini. (3) Normele metodologice privind procedura de aplicare a activităţii prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (4) În scopul asigurării interoperabilităţii dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi Sistemul Electronic Naţional, instituţiile publice care deţin registre electronice vor asigura, în condiţiile legii, accesul electronic al ASSI la informaţiile necesare asigurării interoperabilităţii cu Sistemul Electronic Naţional cuprinse în aceste registre, pentru utilizare în vederea construirii şi operării aplicaţiilor de guvernare electronică, precum şi a aplicării procedurii electronice. Accesul ASSI se realizează pe bază de protocoale-cadru încheiate cu autorităţile administraţiei publice centrale. (5) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 20.000 de lei la 100.000 de lei. (6) Nerespectarea prevederilor alin. (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 3.000 de lei la 5.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere în asigurarea accesului, conform procedurii stabilite prin protocol între instituţiile implicate. (7) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (5) şi (6), precum şi aplicarea sancţiunilor corespunzătoare se fac de personalul ASSI special împuternicit în acest sens. (8) Contravenţiilor prevăzute la alin. (5) şi (6) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.--------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 27 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 10 (1) Pentru desfăşurarea activităţilor specifice, ASSI preia, pe bază de protocol de predare-preluare, de la Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei imobilul - clădire şi teren - din Bucureşti, sectorul 2, Str. Italiană nr. 22, infrastructura necesară operării la nivel naţional a sistemelor informatice ce furnizează servicii publice destinate guvernării prin mijloace electronice, personalul aferent acestei activităţi, sursele de finanţare aferente atribuţiilor specifice, o cotă-parte stabilită prin protocol din disponibilităţile bugetare existente şi din veniturile ce urmează a se încasa în semestrul I în bugetul fostului Inspectorat General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, precum şi un număr de 10 autoturisme.---------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 27 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008. (2) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Virarea sumelor prevăzute la alin. (1) în contul ASSI se va efectua, în termen de 15 zile de la data încheierii protocolului de predare-preluare, din disponibilităţile bugetare existente.----------Alin. (4) al art. 10 a fost abrogat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 27 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008.--------Alin. (5) al art. 10 a fost abrogat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 27 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008.---------Alin. (6) al art. 10 a fost abrogat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 27 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008.  +  Articolul 11Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(3) Atribuţiile specifice în domeniul operării la nivel naţional a sistemelor informatice ale administraţiei publice centrale, ce furnizează servicii publice destinate guvernării prin mijloace electronice, ale fostului Inspectorat General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei se preiau de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi se exercită prin Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, care se înfiinţează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, finanţată integral din venituri proprii."2. Alineatul (4) al articolului 5 se abrogă.3. Alineatul (5) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(5) Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale preia, conform protocolului de predare-preluare încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, imobilul situat în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2, o cotă din disponibilităţile bugetare existente şi din veniturile ce urmează a se încasa în semestrul I 2007, precum şi sursele de finanţare, personalul, drepturile şi obligaţiile fostului Inspectorat General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, aferente atribuţiilor specifice domeniului prevăzut la alin. (3) şi altor domenii conexe."4. La articolul 30 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:"c) denumirea «Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei» se înlocuieşte cu denumirea «Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prin Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale», în cazul atribuţiilor specifice domeniului prevăzut la art. 5 alin. (3)."  +  Articolul 13Alin. (1) al art. 7^2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 24 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7^2. - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, acesta din urmă putând delega atribuţiile prevăzute personalului Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul interimar al comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Laszlo BorbelyMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 28 iunie 2007Nr. 73.-------