REGULAMENT din 22 decembrie 2003 (*actualizat*)de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti(actualizat până la data de 28 aprilie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 23 ianuarie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 28 aprilie 2004, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 544 din 7 aprilie 2004.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 737 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 7 iulie 2003 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, denumit în continuare institutul naţional, este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul specific de activitate. (2) Institutul naţional contribuie, în principal, la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului specific, potrivit prezentei hotărâri, şi la realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice stabilite prin programele naţionale de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.  +  Capitolul II Obiectul de activitate  +  Articolul 2 (1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde în principal:A. Activităţi de cercetare-dezvoltare: a) cercetări fundamentale, de bază, pentru diferite domenii ale tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei de date; b) cercetare avansată şi aplicată în informatică; c) diseminarea rezultatelor cercetării în informatică; d) elaborarea de produse şi sisteme informatice pentru diverse domenii de utilizare, cu prioritate pentru sectorul public; e) elaborarea de propuneri de metodologii şi standarde în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei de date şi al produselor şi serviciilor asociate acestora, armonizate cu reglementările Uniunii Europene; f) livrarea de sisteme "la cheie", dezvoltate pe baza cerinţelor beneficiarilor; g) dezvoltarea de software de aplicaţie, cu înalte caracteristici de generalizare; h) dezvoltarea, în comun cu alte firme, a unor produse software de aplicaţie; i) administrarea Reţelei Naţionale de Calculatoare (RNC); j) dezvoltarea şi implementarea de reţele utilizator de calculatoare; k) elaborarea de studii de diagnoză şi prognoză privind dezvoltarea domeniului; l) evaluarea de soluţii, proiecte şi sisteme informatice; m) urmărirea transformării societăţii informaţionale în societatea cunoaşterii, prin promovarea dezvoltării vectorilor care asigură această trecere; n) participarea la realizarea lucrărilor de cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul Spaţiului de Cercetare European, al colaborării cu alte ţări pe linia academiilor de ştiinţă, a unor organisme internaţionale şi a unor institute similare ca profil.B. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare: a) asistenţă tehnică, consultanţă în domeniul său de activitate; b) asistenţă tehnică la implementarea de software în institut sau la alte firme, informare şi documentare în informatică; c) organizarea şi gestionarea Bibliotecii naţionale de programe; d) activităţi de producţie şi servicii în vederea susţinerii cercetării şi dezvoltării tehnologice în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei de date, precum şi expoziţii de profil.C. Activităţi de formare şi de specializare profesională în domeniul propriu de activitate: a) formarea şi specializarea personalului din activitatea de cercetare-dezvoltare; b) pregătire profesională şi specializare de nivel mediu în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor de date; c) pregătire profesională la nivel postuniversitar prin şcoli postuniversitare, cursuri postuniversitare, studii aprofundate şi altele asemenea, în colaborare cu unităţi de învăţământ în domeniul propriu de activitate.D. Activităţi de editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate; a) cataloage cu fişe de prezentare a rezultatelor cercetării în domeniu; b) buletine de informare; c) studii, rapoarte, sinteze, cursuri tematice şi alte publicaţii în domeniu.E. Activităţi de transfer tehnologic şi valorificare a rezultatelor cercetării: a) transfer tehnologic al rezultatelor cercetărilor din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei de date; b) valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei de date; c) organizări şi participări la expoziţii şi manifestări tehnico-ştiinţifice interne şi internaţionale; d) activităţi de cooperare tehnico-ştiinţifică internaţională.F. Activităţi de comerţ intern şi activităţi de import-export, potrivit legii, exclusiv pentru realizarea obiectului său de activitate.G. Activităţi de cercetare-dezvoltare privind apărarea naţională în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiei de date. (2) Obiectul de activitate al institutului naţional, conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601 din 26 noiembrie 2002 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002, este constituit din următoarele activităţi:Domeniul principal de activitate731 - cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturaleActivitatea principală7310 - cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturaleActivităţi secundare: a) 7221 - editare de programe; b) 7222 - consultanţă şi furnizare de alte produse software; c) 6420 - telecomunicaţii (asigurarea accesului la Internet); d) 7210 - consultanţă în domeniul echipamentelor de calcul (hardware); e) 7230 - prelucrarea informatică a datelor; f) 7240 - activităţi legate de bazele de date; g) 7260 - alte activităţi legate de informatică; h) 9251 - activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor; i) 8042 - alte forme de învăţământ; j) 5184 - comerţ cu ridicata cu calculatoare, echipamente periferice şi software; k) 5248 - comerţ cu amănuntul, în magazine specializate, cu alte produse n.c.a. (calculatoare şi software standard, echipament de telecomunicaţii); l) 3002 - fabricarea calculatoarelor şi a altor echipamente electronice; m) 7250 - întreţinerea şi repararea maşinilor de birou, de contabilizat şi a calculatoarelor; n) 2211 - editarea cărţilor; o) 2213 - editarea revistelor şi periodicelor. (3) În cadrul obiectului său de activitate institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apărare naţională sau poate desfăşura şi alte activităţi conexe, cu aprobarea ministerului coordonator şi cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 3 (1) Institutul naţional administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate publică şi privată a statului, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică şi privată a statului administrate de institutul naţional, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, se înregistrează distinct în patrimoniul acestuia. (2) Rezultatele cercetărilor concretizate în active corporale sau necorporale, obţinute în baza derulării unor contracte finanţate din fonduri publice, aparţin institutului naţional, în calitate de persoană juridică executantă, şi ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-au stabilit alte clauze. Rezultatele cercetărilor concretizate în active corporale sau necorporale, obţinute în baza derulării unor contracte finanţate din fonduri private, precum şi rezultatele obţinute din activităţi desfăşurate în asociere în participaţiune sau în entităţi cu personalitate juridică născute în urma altor forme de asociere, precum cele prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aparţin institutului naţional, în calitate de persoană juridică executantă. (3) Administrarea, înregistrarea în evidenţa contabilă a institutului naţional, precum şi înstrăinarea, închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003. (4) În exercitarea drepturilor sale, institutul naţional posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acesta în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate. (5) Institutul naţional poate efectua prestări de servicii, activităţi de producţie sau comerţ prin asociere în participaţiune, asociere în condiţiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau sub forma grupurilor de interese, în scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării. (6) Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat în condiţiile legii, activele acestuia putând face obiectul operaţiunilor de concesionare, închiriere, asociere în participaţiune sau aport în natură la capitalul social al unei societăţi comerciale la care institutul naţional este acţionar sau asociat. (7) Baza materială a institutului naţional este de drept proprietatea acestuia.Institutul naţional deţine în proprietate un patrimoniu propriu în valoare de 69.587.659 mii lei, care include şi valoarea terenurilor şi clădirilor aferente, transferate din domeniul public al statului în proprietatea sa, astfel:● imobilizări corporale 56.214.733 mii lei,● imobilizări necorporale 1.560.540 mii lei,● imobilizări financiare 56.203 mii lei,● active circulante 11.756.183 mii lei.  +  Capitolul IV Structura organizatorică şi funcţională  +  Articolul 4 (1) Institutul naţional poate avea în structură subunităţi, cu sau fără personalitate juridică, departamente, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate. (2) Structura organizatorică a institutului naţional se aprobă prin ordin al conducătorului organului administraţiei publice coordonator, denumit în continuare ministru coordonator, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, şi cuprinde, pe lângă structura organizatorică prevăzută la alin. (1), şi următoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit şi control financiar, compartimentul de diseminare a informaţiilor, relaţii publice şi mass-media. (3) În funcţie de specificul activităţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităţi din ţară sau din străinătate.  +  Capitolul V Organele de conducere  +  Articolul 5Conducerea institutului naţional este asigurată de: a) consiliul de administraţie; b) comitetul de direcţie; c) directorul general.  +  Articolul 6Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din cadrul institutului naţional sunt asigurate de consiliul ştiinţific.  +  Articolul 7 (1) Relaţiile dintre subunităţile aflate în structura institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului naţional, cu avizul consiliului de administraţie. (2) Conducătorii subunităţilor din structura institutului naţional răspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia.Consiliul de administraţie  +  Articolul 8 (1) Consiliul de administraţie al institutului naţional este format din 9 membri, cetăţeni români, numiţi prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea conducerii autorităţii de la care aceştia provin, pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit. (2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu: a) directorul general al institutului naţional, care este preşedintele consiliului de administraţie; b) preşedintele consiliului ştiinţific al institutului naţional; c) un reprezentant al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare; d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice; e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; f) un reprezentant al ministerului coordonator, după caz. (3) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie sunt specialişti din domeniu, propuşi de ministerul coordonator. (4) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.  +  Articolul 9 (1) Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajat la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă din această calitate. (2) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membri ai consiliului de administraţie, aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului naţional. (3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente. (4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional se află în relaţii comerciale directe.  +  Articolul 10 (1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate; b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia; c) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la ministerul coordonator în vederea aprobării conform reglementărilor legale; d) analizează şi avizează bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, pe care le supune spre aprobare ministerului coordonator, şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institutul naţional în anul precedent; e) analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institutul naţional şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli; f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de institutul naţional; g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii; h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale; i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 32 şi stabileşte modul de rambursare a acestora; j) aprobă utilizarea disponibilităţilor în valută; k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă; l) aprobă criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului naţional. (2) Consiliul de administraţie exercită orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 11Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, avizat de ministerul coordonator. Acesta hotărăşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.  +  Articolul 12 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie. (2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului de administraţie, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele ales de către membrii acestuia.  +  Articolul 13 (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa consiliului de administraţie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi. (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.  +  Articolul 14La şedinţele consiliului de administraţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.  +  Articolul 15Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.  +  Articolul 16 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului naţional. (2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul naţional nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacă au anunţat în scris despre aceasta ministerul coordonator. (3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 9 alin. (3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.  +  Articolul 17În primul trimestru al fiecărui an consiliul de administraţie prezintă ministerului coordonator un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Articolul 18Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional. Atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie.Comitetul de direcţie  +  Articolul 19 (1) Conducerea operativă a institutului naţional este asigurată de un comitet de direcţie compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului naţional. (2) La şedinţele comitetului de direcţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.  +  Articolul 20 (1) Comitetul de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie. (2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din: a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional; b) programul anual de cercetare-dezvoltare; c) bugetul de venituri şi cheltuieli; d) programul de investiţii; e) sistemul de asigurare a calităţii; f) alte obligaţii.  +  Articolul 21Comitetul de direcţie se întruneşte decadal şi ori de câte ori interesele institutului naţional o impun, la convocarea directorului general.  +  Articolul 22 (1) La nivelul subunităţilor din cadrul institutului naţional se organizează şi funcţionează comitetul de conducere, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de administraţie al institutului naţional şi este prezidat de directorul subunităţii respective. Comitetul de conducere este compus din directorul subunităţii şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a subunităţii respective. (2) Comitetul de conducere exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor stabilite de directorul general al institutului naţional şi aprobate de consiliul de administraţie.Directorul general  +  Articolul 23 (1) Activitatea curentă a institutului naţional este condusă de directorul general numit, pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani. (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al ministrului coordonator.  +  Articolul 24Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate; b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunităţilor şi departamentelor institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie; c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional; d) numeşte directorii şi conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administraţie; e) angajează şi concediază personalul institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă; f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă; g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale; h) adoptă măsuri şi urmăreşte, prin compartimentele proprii specializate, realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export; i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing; j) are atribuţii şi răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului naţional de la bugetul de stat; k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional; l) exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie.Consiliul ştiinţific  +  Articolul 25 (1) Consiliul ştiinţific este format din 9 până la 15 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului naţional care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare. (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite, cu capacitate de sinteză şi de prospectare în domeniu, din cadre didactice din învăţământul superior, membri ai Academiei Române, care lucrează sau au lucrat în Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI Bucureşti, directori ai acestuia care s-au remarcat prin realizări deosebite. Membrii consiliului ştiinţific sunt aleşi pentru o perioadă de 4 ani, prin vot secret, de către cadrele cu studii superioare din institutul naţional. (3) Din consiliul ştiinţific fac parte de drept directorul general şi directorul ştiinţific al institutului naţional. (4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de către membrii consiliului ştiinţific. (5) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.  +  Articolul 26Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele: a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare; b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică; c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional; d) avizează hotărârile consiliului de administraţie care implică politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii; e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale; f) organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific; g) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific; h) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate.  +  Capitolul VI Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia.Relaţii financiare  +  Articolul 27 (1) Institutul naţional întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Bilanţul contabil anual se aprobă de către ministerul coordonator, în condiţiile legii.  +  Articolul 28 (1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi de ministerul coordonator şi se aprobă prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 29Institutul naţional determină anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.  +  Articolul 30 (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit, potrivit legii. (2) Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin ordin al ministrului coordonator, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 31 (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. (2) Contractarea de credite bancare peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea ministerului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 32 (1) Institutul naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, precum şi din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii. (2) Ministerul coordonator va cuprinde în bugetul său de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, achiziţionării de aparatură, echipamente şi instalaţii pentru institut. (3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se adjudecă potrivit legii.  +  Articolul 33 (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale institutului naţional se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România. (2) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin acte normative în vigoare. (3) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unităţile bancare specializate, cu sediul în România.  +  Articolul 34Institutul naţional îşi va organiza controlul financiar preventiv propriu şi auditul financiar, potrivit legii.  +  Capitolul VII Reglementarea litigiilor  +  Articolul 35Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau persoane juridice, nesoluţionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti române de drept comun.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 36Statutul de institut naţional de cercetare se reînnoieşte prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani, sau în momentul modificării obiectului de activitate al institutului naţional.────────────────