ORDIN nr. 28 din 14 aprilie 2009pentru aprobarea Instrucţiunilor privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii şi lucrărilor de intervenţii cuprinse în programul de investiţii al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
EMITENT
  • SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 18 mai 2009    Pentru aplicarea prevederilor:- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;- art. 42 şi 43 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;- art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;- Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice,în temeiul prevederilor:- art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 0119/2002,având în vedere:- Avizul nr. 289.891 din 10 aprilie 2009 al Ministerului Finanţelor Publice;- Avizul nr. 20.211 din 27 martie 2009 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei,directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii şi lucrărilor de intervenţii cuprinse în programul de investiţii al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Sectorului independent secretariat, juridic şi contencios.  +  Articolul 4Şefii implicaţi vor dispune măsuri de studiere şi aplicare a prevederilor prezentului ordin de către personalul din subordine, în părţile care îl privesc.Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,Marcel OprişBucureşti, 14 aprilie 2009.Nr. 28.  +  AnexăINSTRUCTIUNI 14/04/2009