ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 184 din 12 decembrie 2002 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002(actualizată până la data de 6 iulie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 decembrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 6 iulie 2006, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 martie 2003; LEGEA nr. 289 din 27 iunie 2003; LEGEA nr. 48 din 23 martie 2004; LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005; LEGEA nr. 263 din 27 iunie 2006.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Titlul IModificarea şi completarea Legii nr. 10/2001*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989------------*) Legea nr. 10/2001 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 4 aprilie 2005, astfel că, toate modificările asupra acestui act se regăsesc în formele actualizate ale Legii nr. 10/2001 ulterioare datei de 4 aprilie 2005.Legea nr. 10/2001 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 2 septembrie 2005.  +  Articolul ILegea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Ministerele, celelalte instituţii publice ale statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv cele autonome sau independente, regiile autonome, companiile/societăţile naţionale, societăţile comerciale cu capital de stat, precum şi cele privatizate potrivit legii, nu au calitatea de persoane îndreptăţite şi nu fac obiectul prezentei legi."------------Pct. 2 al art. I [referitor la alin. (4) al art. 16 din Legea nr. 10/2001] din Titlul I a fost abrogat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 48 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 25 martie 2004.------------Pct. 3 al art. I [referitor la alin. (5) al art. 16 din Legea nr. 10/2001] din Titlul I a fost abrogat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 48 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 25 martie 2004.4. La articolul 34 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) În vederea asigurării surselor pentru acordarea măsurilor reparatorii în echivalent sub forma de titluri de valoare nominală şi prin acţiuni, se rezerva o cota de până la 20% din capitalul social de la societăţile sau companiile naţionale rezultate din reorganizarea regiilor autonome. Stabilirea cotelor şi alocarea titlurilor de valoare nominală sau, după caz, a acţiunilor se fac potrivit normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului."5. La articolul 51 se introduc alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:"(2) Cererile sau acţiunile în justiţie privind restituirea preţului actualizat plătit de chiriaşii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, sunt scutite de taxe de timbru. (3) Restituirea preţului actualizat plătit de chiriaşii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările şi completările ulterioare, au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile se face de către Ministerul Finanţelor Publice din fondul extrabugetar constituit în temeiul art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995, cu modificările ulterioare.------------Alin. (3) al art. 51 [din Legea nr. 10/2001] de la pct. 5 al art. I din Titlul I a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 48 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 25 martie 2004.6. După articolul 51 se introduce articolul 51^1 cu următorul cuprins:"Art. 51^1. - În vederea organizării executării prevederilor prezentei legi, Guvernul este abilitat sa emita norme metodologice de aplicare unitară a acesteia."------------Art. II din Titlul I a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 48 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 25 martie 2004.  +  Titlul IIMăsuri pentru accelerarea aplicării Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002  +  Articolul I (1) Pentru actualizarea despăgubirilor acordate în perioada cuprinsă între 6 martie 1945 şi 22 decembrie 1989 se va utiliza un coeficient de actualizare aferent fiecărui an prin raportarea cursului leu/dolar S.U.A. din anul preluării, la cursul leu/dolar S.U.A. din anul emiterii deciziei/dispoziţiei prin care se soluţionează notificarea. Acest coeficient de actualizare se va utiliza şi pentru calculul valorii estimative a construcţiilor şi terenurilor preluate în mod abuziv în intervalul de referinţa al legii. (2) Plata sumei reprezentând valoarea despăgubirii primite se efectuează pe baza comunicării autorităţii publice sau a altei persoane juridice care are, potrivit legii, obligaţia de restituire, în care se va consemna în mod explicit suma rezultată în urma aplicării coeficientului de actualizare stabilit potrivit prevederilor alin. (1) sau, după caz, a indicelui de inflaţie, pentru situaţiile generate de aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului. (3) Plata acestor sume se face într-un cont deschis prin ordin al ministrului finanţelor publice la trezoreria statului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Banca Naţionala a României împreună cu Institutul Naţional de Statistica vor stabili şi vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cursul oficial leu/dolar S.U.A. pentru fiecare an din intervalul 1945-1989, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Administraţiei Publice împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei şi Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului vor elabora şi vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001.  +  Articolul II (1) Cetăţenii străini şi apatrizii care au calitatea de persoane îndreptăţite potrivit Legii nr. 10/2001 la restituirea în natura a unor terenuri, situate în intravilanul localităţilor, pot opta pentru dobândirea unui drept de folosinţa special care conferă titularului drepturile şi obligaţiile conferite de lege proprietarului, cu excepţia dreptului de dispoziţie. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), la transmiterea dreptului de folosinţa către terţi, statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, are un drept de preemţiune la cumpărarea acestuia. Dreptul de preemţiune se va exercita în termen de 30 de zile de la notificarea expresă a intenţiei de înstrăinare a dreptului special de folosinţa şi a preţului acestuia. (3) În cazul în care terţ dobanditor al dreptului de folosinţa este cetăţean român sau persoana juridică română, dreptul de folosinţa astfel dobândit se converteste în drept de proprietate. (4) În situaţia cetăţenilor străini şi apatrizilor care au dobândit un drept de folosinţă special asupra unor terenuri în condiţiile alin. (1), dreptul de folosinţă astfel dobândit se converteşte, la cerere, în drept de proprietate, după obţinerea cetăţeniei române de către persoanele respective.------------Alin. (4) al art. II din Titlul II a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 48 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 25 martie 2004. (5) Dispoziţiile alin. (1), (2) şi (3) nu se aplică în cazul persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, cu modificările ulterioare.------------Alin. (5) al art. II din Titlul II a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 48 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 25 martie 2004.-----------Art. III din Titlul II a fost abrogat de art. 33, Cap. VII din Titlul VII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul IVTermenul de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte cu 30 de zile, respectiv până la data de 14 martie 2003.*)------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 14 martie 2003, termenul de depunere a actelor doveditoare prevăzut la art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte cu doua luni, respectiv până la data de 14 mai 2003.În toate cazurile, actele depuse sau invocate de persoana indreptatita după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) nu mai pot fi admise ca probe pentru soluţionarea cauzei.Conform articolului unic din LEGEA nr. 289 din 27 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 30 iunie 2003, care modifică alin. (1) al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 14 martie 2003, termenul de depunere a actelor doveditoare prevăzut la art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 1 iulie 2003.  +  Articolul V (1) Controlul aplicării fazei administrative a Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se exercită de către autoritatea administrativă constituită în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 361/2005privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, de către prefecţi sau persoanele desemnate de aceştia din cadrul instituţiei prefectului. (2) Salariaţii instituţiilor publice implicaţi în mod direct în aplicarea Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, beneficiază de un spor lunar de dificultate de până la 50% din salariul de încadrare, pe o perioadă de 2 ani. Stabilirea salariaţilor care beneficiază de acest drept şi a cuantumului sporului ce se acordă se face anual de către conducătorul instituţiei implicate în aplicarea dispoziţiilor legale privind restituirea, în limita fondurilor alocate pentru plata salariilor. (3) Termenul prevăzut la alin. (2) curge de la data de 3 ianuarie 2006.-----------Art. V din Titlul II a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 263 din 27 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 3 iulie 2006, care modifică articolul unic din Titlul IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.  +  Articolul VI-----------Alin. (1) al art. VI din Titlul II a fost abrogat de art. VI din Titlul II din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.-----------Alin. (2) al art. VI din Titlul II a fost abrogat de art. VI din Titlul II din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.-----------Alin. (3) al art. VI din Titlul II a fost abrogat de art. VI din Titlul II din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.-----------Alin. (4) al art. VI din Titlul II a fost abrogat de art. VI din Titlul II din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (5) Cererile sau acţiunile în justiţie, precum şi transcrierea sau intabularea titlurilor de proprietate, legate de aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt scutite de taxe de timbru.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 12 decembrie 2002.Nr. 184.-------