HOTĂRÂRE nr. 458 din 15 aprilie 2009pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 368/1998 privind înființarea Institutului Național de Expertize Criminalistice - I.N.E.C.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 aprilie 2009  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 368/1998 privind înființarea Institutului Național de Expertize Criminalistice - I.N.E.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 3 iulie 1998, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Institutul are sediul în municipiul București, bd. Regina Elisabeta nr. 53, sectorul 5.2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Institutul are ca obiect de activitate efectuarea expertizelor criminalistice.(2) Expertiza criminalistică reprezintă actul procesual prin care se efectuează o cercetare științifică a probelor materiale destinată identificării persoanelor, obiectelor, substanțelor, fenomenelor sau evenimentelor, stabilirii anumitor proprietăți, modificări de formă, aspect, conținut ori structură, precum și a mecanismului producerii acestora.3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5În subordinea institutului funcționează:a) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice București;b) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Cluj;c) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Iași;d) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Timișoara;e) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Brașov;f) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Craiova.4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Structura organizatorică a institutului și a laboratoarelor interjudețene se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare a institutului, aprobat prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești.(2) Regulamentul prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și pe pagina de internet a institutului.5. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Pe lângă director, funcționează ca organ consultativ Consiliul institutului, format din directorul adjunct și personalul cu funcții de conducere.6. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Directorul și directorul adjunct ai institutului sunt numiți prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești dintre experții cu grad profesional maxim și cu studii juridice.7. La articolul 10, literele a), c) și e) vor avea următorul cuprins:a) efectuează, în toate cazurile, noua expertiză criminalistică; în cazurile de o complexitate mai mare sau pentru care laboratoarele interjudețene nu au condiții tehnice ori resurse umane efectuează și prima expertiză;........................................................................c) desfășoară activități de documentare și de cercetare științifică operațională;........................................................................e) sprijină învățământul universitar și postuniversitar cu material documentar și cu alte mijloace necesare procesului de învățământ, organizează cursuri de specializare, de pregătire și perfecționare profesională, în domeniul criminalisticii;8. La articolul 11, litera b) va avea următorul cuprins:b) asigură condiții corespunzătoare pentru pregătirea și perfecționarea profesională a personalului propriu;9. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Salarizarea și alte drepturi ale personalului institutului și al laboratoarelor interjudețene se stabilesc în condițiile legii.10. Articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Numărul maxim de posturi pentru institut este de 71, care se încadrează în numărul maxim de posturi stabilit pentru Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești.  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înființează Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Brașov, fără personalitate juridică.  +  Articolul IIILa data de 1 ianuarie 2010 se înființează Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Craiova, fără personalitate juridică.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției
  și libertăților cetățenești,
  Alina Mihaela Bica,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 15 aprilie 2009.Nr. 458.---------