LEGE nr. 490 din 10 noiembrie 2004 (*actualizată*)privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare(actualizată până la data de 14 aprilie 2009*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.096 din 24 noiembrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 14 aprilie 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA nr. 54 din 1 septembrie 2005; LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice sau, după caz, de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, se vor stabili structurile din cadrul ministerelor şi instituţiilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare, numărul şi structura posturilor, criteriile de încadrare a personalului pe funcţii specifice şi procentul ce urmează a fi acordat personalului potrivit art. 1 şi 2 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, în funcţie de rezultatele activităţii proprii, corespunzător atribuţiilor din fişa postului.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Personalul de specialitate care are şi îndeplineşte efectiv atribuţii în cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA şi SAPARD, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi prin fondurile structurale şi de coeziune este constituit din personal contractual sau, după caz, funcţionari publici. (2) Prin personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României se înţelege personalul încadrat pe funcţii publice sau pe funcţii contractuale bugetare, altul decât cel încadrat pe funcţii comune din sectorul bugetar.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009.  +  Articolul 2 (1) Salariile de bază corespunzătoare funcţiilor în care este încadrat personalul prevăzut la art. 1 pot fi majorate cu până la 75% în funcţie de îndeplinirea criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului. (2) Evaluarea activităţii personalului prevăzut la alin. (1) se face cel puţin o dată pe an, ocazie cu care procentul de majorare a salariului de bază se poate modifica în funcţie de rezultatele activităţii proprii.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009.  +  Articolul 3Drepturile salariale prevăzute de prezenta lege vor fi acordate structurilor respective, potrivit bugetelor aprobate.  +  Articolul 4Personalul prevăzut la art. 1 poate beneficia şi de alte drepturi salariale din fondurile comunitare, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin acordurile de finanţare.  +  Articolul 5Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 10 noiembrie 2004.Nr. 490.-----------