REGULAMENT din 11 martie 2009instrucţiei de front*)
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 208 bis din 1 aprilie 2009    -------- Notă *) Aprobat de Ordinul nr. M.28/2009 care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 1 aprilie 2009.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Instrucţia de front este o disciplină din cadrul instrucţiei militare generale, care are ca scop însuşirea de către militari a poziţiilor şi mişcărilor specifice desfăşurării activităţilor şi acţiunilor militare, precum şi formarea deprinderilor necesare executării lor. (2) Obiectivele instrucţiei de front sunt: a) formarea deprinderilor de luptă de bază; b) uniformizarea executării mişcărilor; c) realizarea coeziunii subunităţilor şi unităţilor militare; d) mărirea rezistenţei la eforturi fizice; e) dezvoltarea spiritului de ordine şi disciplină; f) formarea conduitei şi demnităţii ostăşeşti; g) portul regulamentar al echipamentului militar; h) acordarea corectă a semnelor exterioare de respect. (3) Sensul unor termeni şi expresii utilizate în prezentul regulament este precizat în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Instrucţia de front cuprinde: instrucţia de front a militarului şi instrucţia de front a subunităţii/unităţii militare. (2) Instrucţia de front se poate executa fără armă sau cu armă, pe jos sau pe mijloacele de transport şi de luptă aflate în dotarea categoriilor de forţe ale armatei. Echipamentul pentru instrucţie al militarilor şi modul de purtare a acestuia este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Pentru executarea instrucţiei de front, comandantul, are următoarele atribuţii principale: a) să precizeze scopul adunării, să indice data, ora, locul, modul de dispunere a formaţiei, ţinuta, armamentul, tehnica şi materialele necesare; b) să verifice prezenţa subordonaţilor, existenţa armamentului, a tehnicii şi a materialelor indicate prin ordin, precum şi respectarea cu stricteţe a locului militarilor/subunităţilor în formaţie; c) să verifice dacă echipamentul corespunde taliei militarilor, are toate accesoriile, este curat şi reparat, iar armamentul şi celelalte materiale sunt bine întreţinute şi purtate/aşezate regulamentar şi să ia măsuri de remediere imediată a neajunsurilor constatate; d) să pretindă păstrarea disciplinei în formaţie, să transmită imediat ordinele, comenzile şi semnalele primite/recepţionate şi să urmărească executarea lor întocmai de către subordonaţi; e) să asigure participarea tuturor militarilor, în mod egal, la instrucţie; f) să verifice şi să ia măsuri pentru siguranţa deplasării militarilor/ subunităţilor/unităţilor militare pe jos, pe autovehicule sau pe alte mijloace de transport şi de luptă; g) să numească înlocuitor la comandă, atunci când nu conduce personal activităţile. (2) Prin comandant, în sensul prevederilor prezentului regulament se înţelege şi "şef", după caz.  +  Articolul 4Militarii, pe timpul executării instrucţiei de front, sunt obligaţi: a) să poarte regulamentar echipamentul, armamentul şi materialele din dotare, iar atunci când observă neajunsuri în echiparea celorlalţi militari, să-i ajute la înlăturarea lor; b) să reţină şi să transmită ordinele şi comenzile/semnalele primite corect, clar, cu tăria vocii corespunzătoare situaţiei; c) să-şi cunoască locul în formaţie şi să-l ocupe, la comandă, în cel mai scurt timp şi în ordine, să se alinieze şi să ia poziţia drepţi; pe timpul deplasării în formaţie pe jos să păstreze alinierea, cadenţa, intervalul şi distanţa stabilite; să nu iasă din formaţie, să nu coboare din mijloacele de transport fără aprobare; d) să nu fumeze, să nu mănânce, să nu mestece gumă, să nu folosească mijloace video sau audio portabile şi să nu vorbească fără aprobare în formaţie; să fie atent la ordinele şi comenzile/semnalele comandantului şi să le execute energic şi precis, fără a-i stânjeni pe ceilalţi militari; e) să respecte măsurile de securitate şi sănătate în muncă şi protecţie a mediului; f) să raporteze despre executarea ordinului persoanei de la care l-a primit.  +  Articolul 5 (1) Conducerea subunităţilor/unităţilor militare pentru executarea mişcărilor/ poziţiilor specifice instrucţiei de front se realizează prin comenzi şi semnale acustice sau optice; în funcţie de situaţie, comenzile se pot transmite verbal, prin telefon, radio, semnale, sau prin alte mijloace. (2) Când subunitatea/unitatea militară se află în formaţia de adunare, locul comandantului este în faţa formaţiei, la centrul acesteia, la distanţa de la care să poată comanda şi observa modul de executare a comenzilor. (3) În formaţiile de deplasare, comandanţii se dispun în faţa subunităţilor/unităţilor militare pe care le comandă; în unele situaţii, pentru darea comenzilor pe timpul deplasării şi pentru controlul executării lor, comandanţii pot ieşi din formaţie, dispunându-se lateral, astfel încât să poată fi auziţi de toţi militarii din subordine.  +  Articolul 6 (1) Comanda este un ordin al comandantului prin care se declanşează executarea unor acţiuni/mişcări ale militarilor. Comanda trebuie să fie clară, scurtă şi precisă. (2) Comanda este urmată de execuţia energică, imediată şi completă a acţiunii/mişcării. (3) Este interzis ca la o subunitate, la aceeaşi activitate, să comande mai mulţi comandanţi, indiferent de locul în care sunt dispuşi. (4) Comanda are două părţi distincte: partea prevestitoare şi partea săvârşitoare; în anumite situaţii, comanda poate fi numai săvârşitoare. (5) Partea prevestitoare a comenzii indică mişcarea ce trebuie executată şi atenţionează militarul/subunitatea/unitatea militară asupra momentului execuţiei mişcării. (6) Partea săvârşitoare a comenzii indică momentul începerii execuţiei. (7) În funcţie de structura comandată, se foloseşte termenul corespunzător: grupă, pluton, companie, batalion, brigadă, divizie. (8) În comanda "Soldat înainte - MARŞ!", partea prevestitoare "Soldat, înainte -" se pronunţă cu voce tare, pe un ton ascendent, clar, puţin prelungit, pentru subunităţi, şi prelungit, pentru unităţi, în raport cu mărimea formaţiei. După partea prevestitoare, militarii aşteaptă cu atenţie partea săvârşitoare a comenzii. Când comanda se referă la un militar anume sau numai la una dintre subunităţi, pentru a atrage atenţia militarilor, în partea prevestitoare, comandantul precizează gradul şi numele militarului "Soldatul Popescu, la stânga împre - JUR!" sau denumirea subunităţii: "Plutonul 3, la dreap - TA!" (9) În comanda "Soldat, înainte - MARŞ!", partea săvârşitoare a comenzii "MARŞ!" se pronunţă în continuarea părţii prevestitoare, după o scurtă pauză, pe un ton mai ridicat faţă de ultima silabă din partea prevestitoare, scurt şi energic. Intervalul între partea prevestitoare şi cea săvârşitoare trebuie să asigure timpul necesar pentru a se reacţiona prompt la primirea comenzii. (10) Pentru învăţarea poziţiilor/mişcărilor, militarii îşi pot comanda şi executa propriile comenzi, fără a mai preciza gradul şi numele, de exemplu: "La stân - GA!". (11) Poziţiile şi mişcările, fără sau cu armă, se pot învăţa executându-se descompus. În acest caz, în comandă, partea săvârşitoare se înlocuieşte cu numere, de exemplu: "Soldat, la dreapta: - UNU!; - DOI!". (12) Pentru anularea unei comenzi, comandantul foloseşte expresia "La loc - COMANDA!", iar militarii revin la poziţia/activitatea anterioară.  +  Articolul 7 (1) Semnalele pentru conducere sunt prezentate în anexele nr. 3 şi 4. Dacă este necesar, comandantul poate stabili şi alte semnale, pe care le aduce la cunoştinţa subordonaţilor. (2) Semnalele acustice şi optice se stabilesc, pentru fiecare misiune/situaţie, de către comandant. (3) Când comenzile se transmit prin semnale, se dă, în prealabil, semnalul "ATENŢIUNE!". La acest semnal, militarii încetează orice activitate, se întorc cu faţa către comandant, iau poziţia drepţi şi aşteaptă comanda următoare. (4) Pe câmpul de luptă, militarii transmit/recepţionează semnalele fără a deconspira locul în care se găsesc. (5) Semnalele pentru conducere, executate cu goarna, sunt prezentate în anexa nr. 5. (6) Primirea comenzii prin semnal se confirmă prin executarea acesteia sau, după caz, prin emiterea unui semnal de răspuns.  +  Capitolul II Instrucţia de front a militarului  +  Secţiunea 1 Instrucţia de front fără armă1. Poziţiile fără armă  +  Articolul 8 (1) Poziţia "drepţi" este poziţia fundamentală a militarului. În această poziţie militarul stă drept, cu greutatea corpului lăsată pe ambele picioare, cu genunchii întinşi, fără a fi încordaţi, cu călcâiele lipite şi vârfurile încălţamintei pe linia frontului, depărtate la lăţimea de o talpă; umerii sunt traşi în jos şi înapoi, pentru a aduce pieptul într-o poziţie normală, fără să fie încordat sau rigid; bărbia este ridicată, iar privirea îndreptată înainte la nivelul înălţimii proprii; braţele sunt întinse, cu coatele lipite de corp, iar palmele sunt întinse, în prelungirea antebraţelor, cu degetele apropiate, având degetul mijlociu în dreptul cusăturii laterale a pantalonilor (fig. nr. 1). (2) Militarii iau poziţia drepţi: a) la comanda "Soldat - DREPŢI!"; b) la comanda/semnalul "ATENŢIUNE!"; c) la comanda "Grupă în linie/coloană/careu/la autovehicul - ADUNAREA!";Figura nr. 1 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din 01.04.2009, la pagina 6 (a se vedea imaginea asociată). d) când sunt chemaţi sau se prezintă în faţa comandanţilor; e) când se intonează Imnul de stat al României sau al altor state, la activităţi festive/oficiale; f) când trece Drapelul de luptă al unei unităţi militare; g) pe timpul înălţării Drapelului naţional; h) când sunt felicitaţi sau li se aduc mulţumiri verbale; i) la sosirea unui comandant/superior în grad în încăperea/locul de dispunere în care se găsesc, cu excepţia situaţiilor în care specificul activităţilor ce se desfăşoară nu permit întreruperea acestora.  +  Articolul 9 (1) Poziţia "pe loc repaus" se execută la comanda "Soldat, pe loc - REPAUS!". La această comandă, militarul duce, printr-o mişcare energică, piciorul stâng lateral, prin îndoirea genunchiului stâng şi lovirea solului cu toată talpa, la o depărtare egală cu lăţimea umerilor, lăsând greutatea corpului pe ambele picioare. În acelaşi timp, braţele sunt lăsate lejer pe lângă corp, cu degetele uşor îndoite spre interiorul palmelor - fig. nr. 2. (2) În poziţia pe loc repaus, militarul poate să-şi aranjeze ţinuta, fără a părăsi formaţia.  +  Articolul 10 (1) Poziţia "de voie" este o poziţie relaxată a corpului şi se execută individual sau la comanda "Soldat - DE VOIE!". (2) La primirea comenzii, militarul care este în poziţia drepţi execută aceleaşi mişcări ca la poziţia pe loc repaus, cu deosebirea că braţele sunt duse energic la spate, uşor îndoite din cot şi lipite de corp; mâna stângă se aşază în palma mâinii drepte, cu degetul mare stâng încrucişat în jos peste degetul mare drept, celelalte degete rămânând relaxate şi uşor îndoite spre interior - fig. nr. 3.Figurile nr. 2 şi 3 se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din 01.04.2009, la pagina 7 (a se vedea imaginea asociată). (3) Militarul care este în poziţia pe loc repaus duce energic braţele la spate, rămânând cu picioarele depărtate ca în poziţia anterioară. (4) În poziţia de voie, militarul poate să-şi aranjeze ţinuta, fără a părăsi formaţia. (5) Atât din poziţia pe loc repaus, cât şi din poziţia de voie, la comanda "Soldat - DREPŢI!", militarul aduce energic piciorul stâng lângă cel drept, revenind la poziţia ordonată.2. Alinierea  +  Articolul 11 (1) Alinierea este activitatea prin care militarii/subunităţile/unităţile/autovehiculele militare se dispun, în ordine şi în timp scurt, în formaţie/dispozitiv. (2) Se execută la comanda "Grupă - V-ALINIAŢI!" (3) Când se stabileşte locul şi nu se precizează militarul/subunitatea/autovehiculul bază/direcţional, alinierea se execută în ordinea stabilită prin statul de organizare. (4) Alinierea se execută de front şi în adâncime.  +  Articolul 12Alinierea de front se realizează spre dreapta, prin dispunerea militarilor în linie, la intervale normale; când nu se stabileşte, intervalul este de o lungime de braţ. Când militarul stabilit bază este dispus în interiorul formaţiei, alinierea celorlalţi militari se realizează spre dreapta şi spre stânga faţă de acesta, la intervale normale, potrivit locului fiecăruia dintre ei, stabilit prin statul de organizare - fig. nr. 4.  +  Articolul 13Alinierea în adâncime se realizează prin dispunerea militarilor în coloană, pe unul sau mai multe şiruri alăturate, la distanţe normale; când nu se stabileşte, intervalul este de o lungime de braţ - fig. nr. 5.  +  Articolul 14Alinierea subunităţilor/unităţilor/autovehiculelor militare se realizează prin dispunerea acestora la intervalele şi adâncimea stabilite prin prezentul regulament sau prin ordinul comandantului care conduce activitatea.3. Descoperirea şi acoperirea  +  Articolul 15 (1) Descoperirea şi acoperirea se execută la comandă sau din proprie iniţiativă. (2) Descoperirea şi acoperirea la comandă se execută atunci când militarii sunt în formaţie, pentru desfăşurarea unor activităţi cum sunt: inspecţia, aranjarea după înălţime, serviciul religios.  +  Articolul 16 (1) Descoperirea se execută la comanda "Soldat, descope - RIŢI!". La primirea comenzii, militarul ia poziţia drepţi, ridică cu mâna dreaptă coifura de pe cap şi o duce în cea stângă, apoi lasă mâinile pe lângă corp. Dacă este necesar şi situaţia permite, după descoperire, militarul îşi aranjează frizura. (2) Boneta/şapca de instrucţie/bereta se ţine cu emblema în faţă, cu degetul mare în afară, celelalte degete fiind îndoite şi lipite de coapsă - fig. nr. 6. (3) Şapca/căciula/casca se ţine cu emblema în faţă, cu degetul mare în afară şi cu partea interioară lipită de coapsă, celelalte degete fiind îndoite - fig. nr. 7.  +  Articolul 17Acoperirea se execută la comanda "Soldat, acope - RIŢI!". La primirea comenzii, militarul aşază coifura pe cap cu ambele mâini, apoi lasă mâinile în jos, rămânând în poziţia drepţi.  +  Articolul 18 (1) Descoperirea/acoperirea din proprie iniţiativă se execută când militarul este în afara formaţiei, de regulă: la intrarea/ieşirea în/din încăpere; din mers fără oprire, la trecerea unei procesiuni funerare, neînsoţită de trupe; în lăcaşele de cult sau la activităţi cu caracter religios. Mişcările pe care le execută militarul şi poziţia în care ţine coifura sunt aceleaşi ca atunci când activitatea se execută la comandă. (2) Militarul se poate deplasa individual, în incinta cazărmii, descoperit, cu boneta/şapca de instrucţie/bereta sub epoletul stâng; în această situaţie, militarul salută descoperit.4. Deplasarea militarilor  +  Articolul 19 (1) Deplasarea militarilor se poate executa: în pas normal, pas de defilare, pas alergător şi în fugă. (2) În incinta cazărmii, deplasarea se execută, de regulă, în pas normal.  +  Articolul 20 (1) Pasul normal se execută când militarul se deplasează izolat sau în formaţie. Lungimea pasului normal este de 60 - 70 cm, iar cadenţa este de 100 - 110 paşi pe minut. Pasul normal, la deplasarea în formaţie, se poate executa fără cadenţă la comanda "Fără cadenţă MARŞ!", în special pe porţiuni accidentate sau când este nevoie. (2) Pasul normal se execută la comanda "Soldat, înainte - MARŞ!". La primirea comenzii, militarul începe deplasarea de pe loc cu piciorul stâng. Pe timpul deplasării, militarul ţine capul drept, cu bărbia ridicată puţin şi privirea îndreptată înainte la nivelul înălţimii proprii, aliniat de front şi în adâncime, când este în formaţie, iar mâinile le mişcă normal pe lângă corp - fig. nr. 8. (3) Dacă este necesar, în comandă se indică şi direcţia "Soldat, direcţia ..., - MARŞ!". În această situaţie, militarul începe deplasarea executând trei paşi de mers normal în direcţia în care era orientat iniţial, după care se îndreaptă în direcţia precizată în comandă. (4) Schimbarea direcţiei pe timpul deplasării se execută la comanda "Soldat, ocolire la dreapta/stânga/stânga împrejur - MARŞ!".  +  Articolul 21Deplasarea militarului lateral, de pe loc, se execută la comanda "Soldat, ... - se indică numărul - paşi lateral spre dreapta/stânga - MARŞ!". După partea prevestitoare a comenzii, militarul întoarce energic capul spre direcţia de deplasare, iar după partea săvârşitoare, execută lateral stânga/dreapta numărul de paşi stabilit, fără a mişca braţele pe lângă corp şi ia poziţia drepţi.  +  Articolul 22 (1) Deplasarea militarului înainte/înapoi, de pe loc, cu un număr de paşi, se execută la comanda "Soldat, ... - se indică numărul - paşi înainte/înapoi - MARŞ!". De regulă, la deplasarea înainte, numărul de paşi stabilit prin comandă este impar. (2) Deplasarea înainte şi deplasarea înapoi se execută începând cu piciorul stâng, în pas normal. Pe timpul deplasării înapoi, braţele nu se mişcă pe lângă corp.  +  Articolul 23 (1) Pasul de defilare se execută numai cu formaţia pe timpul prezentării onorului din mişcare. Lungimea pasului este de 50-60 cm, iar cadenţa este de 118-120 paşi pe minut. (2) Pasul de defilare se execută la comanda "Grupă/pluton ..., pas de defilare înainte - MARŞ!", sau "Grupă/pluton ..., pas de defilare - MARŞ!". (3) După partea prevestitoare a comenzii, militarii strâng pumnii ambelor braţe şi înclină uşor corpul către înainte; după partea săvârşitoare a comenzii, militarii încep deplasarea cu piciorul stâng, cu îndoirea genunchiului, păşind către înainte; concomitent cu mişcarea piciorului stâng, braţul drept, cu pumnul strâns, se duce către înainte, până la înălţimea umărului, cu podul palmei orientat către sol, iar braţul stâng întins, cu cotul lipit de corp, având pumnul strâns, în prelungirea antebraţului, se ţine fix pe lângă corp; o dată cu mişcarea piciorului drept către înainte şi punerea sa pe sol, braţul drept se plimbă pe lângă corp către înapoi, atât cât permite încheietura umărului. (4) Pe timpul deplasării în pas de defilare, militarul ţine corpul puţin înclinat în faţă, capul drept, cu bărbia ridicată şi privirea spre înainte, la nivelul înălţimii proprii, menţinând alinierea de front şi în adâncime. (5) Revenirea de la pasul de defilare la pasul normal se execută la comanda "Grupă, pas normal - MARŞ!". După partea săvârşitoare a comenzii, care se dă odată cu punerea piciorului stâng pe sol, se mai execută un pas de defilare cu piciorul drept şi, începând cu piciorul stâng, se continuă deplasarea în pas normal.  +  Articolul 24 (1) Pasul alergător se execută pentru deplasarea rapidă a militarului sau a subunităţii/unităţii militare. Lungimea pasului este de 70-80 cm, iar cadenţa este de 170-180 paşi pe minut. (2) Pasul alergător se execută la comanda "Soldat, pas alergător - MARŞ!". Dacă este necesar, se indică şi direcţia de deplasare "Soldat, direcţia ..., pas alergător - MARŞ!". (3) Când deplasarea în pas alergător începe de pe loc, după partea prevestitoare a comenzii, militarul îndoaie braţele astfel încât să formeze cu antebraţele un unghi drept; coatele sunt apropiate de corp şi pumnii uşor strânşi - fig. nr. 9. După partea săvârşitoare a comenzii, militarul începe deplasarea în pas alergător cu piciorul stâng, mişcând natural pe lângă corp braţele îndoite. (4) Deplasarea în pas alergător cu formaţia se execută în cadenţă. (5) Trecerea la executarea pasului alergător pe timpul deplasării în pas normal se execută la comanda "Soldat, pas alergător - MARŞ!". După partea prevestitoare a comenzii, militarul îndoaie braţele ca la deplasarea în pas alergător de pe loc, iar după partea săvârşitoare, care se dă odată cu punerea piciorului stâng pe sol, mai execută un pas normal cu piciorul drept şi apoi trece la executarea deplasării în pas alergător, începând cu piciorul stâng. (6) Pentru reluarea pasului normal se comandă "Soldat, pas normal - MARŞ!". După partea săvârşitoare a comenzii, care se dă odată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarul mai execută un pas în alergare, iar la al doilea, reia pasul normal, începând cu piciorul stâng.  +  Articolul 25 (1) Fuga se execută pentru deplasarea foarte rapidă a militarilor pe timpul adunării acestora în formaţie, ruperii rândurilor formaţiei, constituirii dispozitivului şi pe timpul executării salturilor. Lungimea pasului este aceeaşi ca la pasul alergător, iar cadenţa este de peste 270 paşi pe minut. (2) Fuga se execută la comanda "Soldat, înainte/înapoi, spre dreapta/stânga/până la ..., fuga - MARŞ!" . (3) După partea prevestitoare a comenzii, militarul execută aceleaşi mişcări ca la pasul alergător, iar după partea săvârşitoare, acesta se întoarce mai întâi în direcţia indicată şi apoi execută deplasarea în fugă, fără cadenţă.  +  Articolul 26Schimbarea vitezei de deplasare se execută la comanda "Cadenţa mai repede - MARŞ!", "Cadenţa mai rară - MARŞ!", "Cadenţa normală - MARŞ!". După darea comenzii, pentru uniformizarea vitezei de deplasare, comandantul numără cu voce tare, de două ori, câte patru timpi: unu, doi, trei, patru.  +  Articolul 27 (1) Intrarea în cadenţă a subunităţii/unităţii militare se execută prin numărarea de către comandant, cu voce tare, de cel puţin două ori, a câte patru timpi: unu, doi, trei, patru. (2) Schimbarea piciorului de deplasare se execută pentru intrarea în cadenţa subunităţii la comanda "Soldat, schimbaţi piciorul - MARŞ!". La această comandă, militarul mai face un pas înainte, alăturând energic piciorul din urmă lângă cel dinainte, cu care apoi continuă deplasarea, printr-o săritură scurtă. Dacă este nevoie, schimbarea piciorului în formaţia de deplasare se poate face şi individual, fără comandă.  +  Articolul 28 (1) Pasul pe loc se execută pentru menţinerea cadenţei pe timpul constituirii formaţiei/dispozitivului la comanda "Soldat, pe loc/pe loc pas alergător - MARŞ!". După partea săvârşitoare a comenzii, militarul începe mişcarea cu piciorul stâng în ritmul pasului normal/pasului alergător, ridicând genunchiul astfel încât coapsa să formeze un unghi drept cu trunchiul; vârful încălţămintei se menţine orientat în jos şi atinge primul solul, iar braţele se mişcă pe lângă corp ca la pasul normal/pasul alergător. (2) La comanda "Soldat, înainte/înainte pas alergător - MARŞ!" care se dă odată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarul mai execută un pas normal/pas alergător pe loc cu piciorul drept şi, începând cu piciorul stâng, trece la executarea deplasării în ritmul ordonat.5. Întoarcerile de pe loc  +  Articolul 29Întoarcerile de pe loc se execută din poziţia drepţi şi pot fi: la dreapta/stânga, jumătate la dreapta/stânga şi la stânga împrejur.  +  Articolul 30Întoarcerea la dreapta/jumătate la dreapta se execută la comanda "Soldat, la dreap - TA/jumătate la dreap - TA!", în doi timpi, astfel: a) Timpul unu - militarul se întoarce spre dreapta la 90/45 de grade pe călcâiul piciorului drept şi pe vârful piciorului stâng; lasă greutatea corpului pe piciorul drept, menţinând în acelaşi timp genunchiul piciorului stâng întins, cu călcâiul ridicat de pe sol; umerii sunt traşi înapoi, braţele întinse pe lângă corp, bărbia puţin ridicată, iar privirea este îndreptată înainte, la nivelul înălţimii proprii - fig. nr. 10 a; b) Timpul doi - militarul aduce piciorul stâng lângă cel drept şi rămâne în poziţia drepţi - fig. nr. 10 b.  +  Articolul 31Întoarcerea la stânga/jumătate la stânga se execută la comanda "Soldat, la stân - GA/jumătate la stân - GA!", în doi timpi, astfel: a) Timpul unu - militarul se întoarce spre stânga la 90/45 de grade pe călcâiul piciorului stâng şi pe vârful piciorului drept; lasă greutatea corpului pe piciorul stâng, menţinând în acelaşi timp genunchiul piciorului drept întins, cu călcâiul ridicat de pe sol; umerii sunt traşi înapoi, braţele întinse pe lângă corp, bărbia puţin ridicată, iar privirea este îndreptată înainte, la nivelul înălţimii proprii - fig. nr. 11 a; b) Timpul doi - militarul aduce piciorul drept lângă cel stâng şi rămâne în poziţia drepţi - fig. nr. 11 b.  +  Articolul 32Întoarcerea la stânga împrejur se execută la comanda "Soldat, la stânga împre - JUR!", în doi timpi, astfel: a) Timpul unu - militarul se întoarce la 180 de grade pe călcâiul piciorului stâng şi pe vârful piciorului drept; lasă greutatea corpului pe piciorul stâng, menţinând în acelaşi timp genunchiul piciorului drept întins, cu călcâiul ridicat de pe sol; umerii sunt traşi înapoi, braţele întinse pe lângă corp, bărbia puţin ridicată, iar privirea este îndreptată înainte, la nivelul înălţimii proprii - fig. nr. 12 a; b) Timpul doi - militarul aduce piciorul drept lângă cel stâng şi rămâne în poziţia drepţi - fig. nr. 12 b.6. Oprirea  +  Articolul 33 (1) Oprirea se execută la comanda "Soldat - STAI!". (2) După partea prevestitoare a comenzii, militarul continuă deplasarea în pas normal, iar după partea săvârşitoare, care se dă odată cu punerea piciorului drept pe sol, acesta mai execută un pas normal cu piciorul stâng şi aduce energic piciorul drept lângă cel stâng, oprindu-se în poziţia drepţi. (3) Pentru oprirea din pas de defilare a subunităţii/unităţii militare, după partea prevestitoare a comenzii, aceasta continuă pasul de defilare, iar după partea săvârşitoare a comenzii, care se dă o dată cu punerea piciorului drept pe sol, militarii mai execută un pas de defilare cu piciorul stâng, apoi duc energic piciorul drept lângă cel stâng şi se opresc în poziţia drepţi. (4) Pentru oprirea din pas alergător, după partea prevestitoare a comenzii, militarul continuă executarea pasului alergător, lovind cu tărie solul, iar după partea săvârşitoare, care se dă odată cu punerea piciorului stâng pe sol, mai execută un pas înainte cu piciorul drept, un pas înainte cu piciorul stâng şi se opreşte în poziţia drepţi, aducând piciorul drept lângă cel stâng. (5) Pentru oprirea din fugă, dacă în comandă s-a indicat locul până la care militarul trebuie să execute mişcarea, acesta se deplasează în viteza cea mai mare până la locul stabilit, se opreşte, se întoarce cu faţa către comandant şi rămâne în poziţia drepţi. (6) Pe timpul deplasării în fugă, la comanda "ATENŢIUNE!"/semnalul "STAI!", militarul se opreşte, orientat cu faţa în direcţia de deplasare, se întoarce spre comandant şi rămâne în poziţia drepţi. (7) Dacă se constituie o formaţie, la comanda "Grupă, la ... - se precizează locul -, front ... - se precizează un reper spre care militarii se dispun cu faţa - ADUNAREA!", militarii se deplasează în fugă până la locul precizat prin comandă, îşi ocupă locul în formaţie, se aliniază şi rămân în poziţia drepţi.7. Salutul militar, prezentarea onorului de pe loc şi din mişcare  +  Articolul 34Salutul militar este semnul de respect pe care militarii sunt obligaţi să îl acorde unii faţă de alţii, de pe loc sau din mişcare, atunci când se întâlnesc în diferite situaţii.  +  Articolul 35 (1) Salutul militar de pe loc se execută individual, din proprie iniţiativă, la activităţi festive/oficiale, când se intonează Imnul de stat al României şi imnurile altor state, la trecerea Drapelului de luptă, la darea raportului, la prezentarea în faţa superiorului, la apropierea şi pe timpul trecerii unui superior - în continuare se va folosi termenul de superior pentru toţi comandanţii sau militarii mai mari în grad care vin în contact cu militarii aflaţi în curs de desfăşurare a unei activităţi - sau ca răspuns la salutul executat de un militar egal în grad sau mai mic şi pe timpul trecerii unei procesiuni funerare însoţită de trupe. (2) Militarii pot saluta acoperiţi sau descoperiţi. (3) Când este cu capul acoperit, la apropierea superiorului/Drapelului de luptă/procesiunii funerare la 6 - 7 paşi, militarul se întoarce cu faţa către acesta şi ia poziţia drepţi; duce energic mâna dreaptă la coifură cu palma întinsă în prelungirea antebraţului şi cu degetele apropiate între ele, atingând cu degetul mijlociu partea de jos a coifurii în dreptul tâmplei - la capelă şi şapcă - la împreunarea cozorocului cu calota - şi urmăreşte cu privirea superiorul/Drapelul de luptă/procesiunea funerară, întorcând capul fără a depăşi un unghi de 45 de grade; cotul mâinii drepte este orientat jumătate la dreapta - fig. nr. 13. Mâna dreaptă urmează mişcarea capului, iar mâna stângă se ţine ca la poziţia drepţi. După trecerea superiorului/Drapelului de luptă/procesiunii funerare la 2 - 3 paşi, militarul lasă mâna dreaptă în jos, pe lângă corp şi continuă activitatea anterioară.Figura nr. 13 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din 01.04.2009, la pagina 16 (a se vedea imaginea asociată). (4) Când este cu capul descoperit, militarul salută în aceleaşi situaţii ca atunci când este acoperit, prin ducerea energică a mâinii drepte în dreptul tâmplei, cu palma întinsă în prelungirea antebraţului şi cu degetele apropiate între ele, atingând partea de sus a tâmplei cu degetul mijlociu; cotul mâinii drepte este orientat jumătate la dreapta - fig. nr. 14; (5) Când mai mulţi militari cu acelaşi grad sau cu grade diferite sunt împreună şi nu alcătuiesc o formaţie, aceştia salută din proprie iniţiativă. Dacă un superior trece prin apropiere, la o distanţă de până la 20 - 25 de paşi, primul care observă îi previne pe ceilalţi militari prin comanda "ATENŢIUNE!".Figura nr. 14 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din 01.04.2009, la pagina 17 (a se vedea imaginea asociată).La această comandă, militarii se întorc cu faţa către superior, iau poziţia drepţi, salută şi îl urmăresc cu privirea, întorcând capul, fără a depăşi un unghi de 45 de grade. La comanda "CONTINUAŢI!" sau "Pe loc - REPAUS!" dată de superiorul care trece prin faţa militarilor - dacă sunt mai mulţi superiori, de cel mai mare în funcţie, aceştia reiau activitatea anterioară. Dacă superiorul nu a dat nicio comandă, după trecerea acestuia la 2 - 3 paşi de grup, la comanda "CONTINUAŢI!" dată de militarul cel mai mare în grad - la grade egale, cel mai mare în funcţie -, aceştia lasă mâna dreaptă pe lângă corp şi reiau activitatea anterioară. (6) În afara cazărmilor, pe timpul participării la diferite activităţi publice/spectacole/expoziţii/în localuri şi în orice situaţii în care se desfăşoară activităţi prin întreruperea cărora s-ar putea produce accidente sau deteriorări de materiale, nu se comandă "ATENŢIUNE!". Militarii salută din proprie iniţiativă, la apropierea superiorului, ducând mâna la coifură sau prin înclinarea capului către acesta.  +  Articolul 36 (1) Salutul militar din mişcare se execută în pas normal, atunci când un militar se deplasează, individual, pe lângă un superior sau pe lângă un militar egal în grad. La distanţa de 5 - 6 paşi de superior, odată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarul opreşte mişcarea mâinii stângi, menţinând-o pe lângă corp ca la poziţia drepţi, întoarce capul spre cel pe care îl salută, fără a depăşi un unghi de 45 de grade, şi duce energic mâna dreaptă la coifură ca la salutul de pe loc. După ce trece de cel salutat, militarul întoarce capul înainte, lasă mâna dreaptă în jos şi continuă deplasarea în pas normal. (2) Când se deplasează în pas alergător/în fugă şi observă un superior, începând de la 10 - 15 paşi de acesta, continuă deplasarea în pas normal, îşi aranjează ţinuta, iar când ajunge la 5 - 6 paşi, salută, continuând deplasarea în pas normal, conform precizărilor anterioare; după ce trece de superior cu 2 - 3 paşi, reia deplasarea în pas alergător/în fugă. (3) În situaţia în care mâna dreaptă este ocupată, militarul trece obiectul/bagajul în mâna stângă şi salută cu mâna dreaptă, iar când are ambele mâini ocupate sau mâna dreaptă imobilizată, salută prin întoarcerea şi înclinarea capului spre superior. (4) Salutul se execută atât în situaţia în care superiorul se deplasează din sens opus, cât şi în situaţia în care acesta se deplasează în acelaşi sens cu militarul şi este depăşit.  +  Articolul 37 (1) Onorul de pe loc se prezintă cu subunitatea/unitatea/marea unitate militară când comandantul primeşte raportul, când se scoate/introduce Drapelul de luptă de la/la locul de păstrare, la schimbarea subunităţilor din serviciul de pază, cu ocazia desfăşurării unor ceremonii militare. (2) Onorul se prezintă din poziţia drepţi, la comanda "Grupă, pentru onor - ÎNAINTE!/spre dreap - TA!/stân - GA!". După primirea comenzii, militarii privesc înainte sau întorc rapid capul în direcţia indicată, spre persoana căreia i se prezintă onorul şi o urmăresc cu privirea, întorcând încet capul după aceasta, fără a depăşi un unghi de 45 de grade, până ce trece cu 2 - 3 paşi de flancul drept/stâng al formaţiei. (3) Revenirea militarilor din poziţia pentru onor în poziţia drepţi se execută la comanda "Grupă - DREPŢI!". După partea săvârşitoare a comenzii, militarii întorc energic capul, cu privirea spre înainte, la nivelul înălţimii proprii.  +  Articolul 38 (1) Onorul din mişcare se prezintă numai în pas de defilare, când două subunităţi/unităţi militare trec una pe lângă alta, când formaţia care se află în deplasare trece pe lângă un superior sau pe lângă o formaţie care staţionează, cu ocazia desfăşurării unor ceremonii militare. (2) Onorul din mişcare se prezintă la comanda "Grupă, pentru onor spre dreap -TA/stân - GA!". (3) Pe timpul deplasării în pas normal, după partea prevestitoare a comenzii, care se dă la distanţa de 10 - 12 paşi de persoana căreia i se prezintă onorul, militarii încep deplasarea în pas de defilare, iar după partea săvârşitoare, care se dă la distanţa de 6 - 7 paşi, odată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarii mai execută un pas cu piciorul drept şi, odată cu punerea piciorului stâng pe sol, întorc scurt capul în direcţia indicată, fără a depăşi un unghi de 45 de grade. După ce întreaga formaţie a depăşit persoana căreia i s-a prezentat onorul, se dă comanda "Grupă, pas normal - MARŞ!". După partea săvârşitoare a comenzii, care se dă odată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarii mai execută un pas de defilare cu piciorul drept, apoi întorc capul în direcţia de deplasare şi reiau deplasarea în pas normal. (4) Când subunitatea/unitatea militară se deplasează în pas de defilare, la distanţa de 9 - 10 paşi de persoana căreia i se prezintă onorul, după partea săvârşitoare a comenzii, care se dă odată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarii întorc scurt capul în direcţia indicată, fără a depăşi un unghi de 45 de grade, continuând deplasarea în pas de defilare. Când întreaga formaţie a depăşit persoana căreia i s-a prezentat onorul, se dă comanda "Grupă, pas normal/pas de defilare - MARŞ!". După partea săvârşitoare a comenzii, care se dă odată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarii mai execută un pas de defilare cu piciorul drept şi, odată cu punerea piciorului stâng pe sol, continuă deplasarea în ritmul ordonat, întorcând capul înainte. (5) Când formaţia se deplasează în pas alergător/în fugă, la 20 - 25 de paşi se comandă mai întâi deplasarea subunităţii în pas normal, apoi se prezintă onorul din mişcare, conform precizărilor anterioare.8. Ieşirea militarului din formaţie, prezentarea în faţa comandantului şi intrarea în formaţie  +  Articolul 39 (1) Ieşirea militarului din formaţie se execută în pas normal/pas alergător/în fugă la comanda "Soldatul ... (se indică numele sau funcţia), în faţa formaţiei, la ... - se indică numărul - paşi - MARŞ!/pas alergător/fuga - MARŞ!". (2) Auzindu-şi numele/funcţia, militarul ia poziţia drepţi şi răspunde: "ORDONAŢI!" apoi, după partea săvârşitoare a comenzii, iese din formaţie conform ordinului. (3) Când nu i se cunoaşte numele sau funcţia, militarul poate ieşi din formaţie la comanda "Al treilea militar din rândul întâi, la ... - se indică numărul - paşi, în faţa formaţiei - MARŞ!". (4) Militarul aflat în rândul întâi iese din formaţie în pas normal, executând numărul de paşi ordonat, se opreşte şi se întoarce cu faţa către formaţie. (5) Militarul aflat în rândul al doilea se întoarce la stânga împrejur şi iese din formaţie, ocolind subunitatea pe la flancul stâng, după ce militarul aflat în spatele său face un pas înapoi cu piciorul stâng şi un pas lateral dreapta. După ieşirea militarului chemat în faţa formaţiei, cel care i-a făcut loc îşi ocupă locul iniţial, executând un pas lateral stânga şi un pas înainte. (6) Militarul aflat în ultimul rând al formaţiei execută un pas înapoi cu piciorul stâng, se întoarce la stânga, ocoleşte formaţia pe la flancul stâng şi se prezintă în faţa formaţiei. (7) Dacă militarul se află în formaţia în coloană câte doi, se întoarce la stânga/dreapta, iese din formaţie şi se deplasează în locul precizat. Când urmează să se deplaseze spre partea opusă, militarul ocoleşte prin spatele formaţiei. (8) Când formaţia este în coloană câte trei, militarul de pe rândul din mijloc se întoarce la stânga/dreapta şi după ce militarul din dreptul său execută un pas lateral şi unul înapoi, pentru a-i permite ieşirea din formaţie, se deplasează spre locul ordonat. După ieşirea din formaţie a militarului chemat, cel care i-a făcut loc îşi reia locul iniţial. (9) Când subunitatea/unitatea militară este adunată în coloană pe mai mult de 4 şiruri, ieşirea din formaţie se execută lateral, prin faţa rândului, spre flancul cel mai apropiat. (10) Ieşirea din formaţie se execută şi la comanda "Soldatul ... - se indică numele sau funcţia -, la mine - MARŞ!/pas alergător- MARŞ!/fuga - MARŞ!". (11) Pentru ieşirea din formaţie, militarul chemat execută mişcările prezentate anterior, după care se deplasează în pas alergător/în fugă spre locul în care se găseşte comandantul, se opreşte la 3 - 4 paşi în faţa acestuia, ia poziţia drepţi, salută şi raportează: "Domnule ... - gradul -, m-am prezentat la ordinul dumneavoastră!", în situaţia în care i s-a precizat numele, sau: "Domnule ... - gradul -, sunt soldatul ... - numele -, m-am prezentat la ordinul dumneavoastră!", în situaţia în care i s-a precizat doar funcţia. (12) Când a fost chemat fără a i se cunoaşte numele sau funcţia, militarul se prezintă în faţa superiorului cu formula "Domnule ... - gradul -, sunt ... - funcţia şi subunitatea -, soldat ... - numele -, m-am prezentat la ordinul dumneavoastră!". (13) Militarul care nu este în formaţie, se deplasează, la ordin, în pas alergător/în fugă spre locul în care se găseşte comandantul, se opreşte la 3 - 4 paşi în faţa acestuia, salută şi se prezintă folosind, după caz, una din formulele menţionate la alineatele nr. (10) şi (11) din prezentul articol. (14) Dacă primeşte un ordin pe care urmează să-l execute, răspunde "Am înţeles!", apoi trece la executarea lui. Dacă nu a înţeles ordinul primit, raportează "Nu am înţeles. Vă rog să repetaţi ordinul!" sau numai ce nu a înţeles din ordin. (15) Primind permisiunea să plece sau comanda "În formaţie - MARŞ!/pas alergător - MARŞ!/fuga - MARŞ!", militarul salută, se întoarce la stânga/dreapta şi se deplasează în formaţie sau spre locul indicat. (16) Pentru a permite revenirea în formaţie pe rândul din mijloc, militarul de pe rândul trei execută aceleaşi mişcări ca la ieşirea din formaţie a militarului de pe rândul doi, după care revine la locul său în cadrul subunităţii.9. Prezentarea militarului în faţa comandantului, în încăperi  +  Articolul 40 (1) În situaţia în care este chemat/se prezintă pentru diferite motive la comandant, militarul se descoperă, bate la uşă şi, după ce i se permite accesul, intră în încăpere, salută şi se adresează cu formula "Domnule ... - gradul -, sunt ... - gradul şi numele -, m-am prezentat la ordinul dumneavoastră!" sau "Domnule ... - gradul -, sunt ... - gradul şi numele -, vă rog să-mi permiteţi să raportez!". (2) Gradul şi numele se specifică numai atunci când militarul se prezintă la un comandant care nu-l cunoaşte. (3) În biroul comandantului intră acoperit numai personalul care se prezintă pentru a raporta despre predarea şi luarea în primire a serviciului. (4) Primind permisiunea să plece, soldaţii şi gradaţii salută cu formula "Să trăiţi, domnule ... - gradul -!", se întorc la stânga sau la dreapta, în funcţie de poziţia uşii, şi părăsesc încăperea. Cadrele militare folosesc formula "Am onoarea să vă salut, domnule ... - gradul -!" sau, la grade şi funcţii egale "Vă salut, domnule ... - gradul -!".  +  Secţiunea a 2-a Instrucţia de front cu arma  +  Articolul 41 (1) Instrucţia de front cu arma se execută după ce comandanţii au verificat dacă armamentul este descărcat şi asigurat şi au făcut precizările necesare pentru prevenirea accidentelor. Înainte de executarea mânuirilor, se ajustează cureaua de purtare a armei - dacă arma este prevăzută cu acest accesoriu -. (2) Ajustarea curelei de purtare se execută astfel: cu mâna dreaptă se aduce arma în faţa corpului, paralelă cu solul; antebraţul mâinii stângi se aşază perpendicular pe armă, cu cotul lipit de cutia mecanismelor, iar cureaua de purtare se trece peste degetul mare, orientat spre faţă; cureaua se strânge/desface cu mâna dreaptă astfel încât să rămână întinsă, fără a forţa antebraţul mâinii stângi, în această poziţie.1. Poziţiile cu arma  +  Articolul 42 (1) Poziţia drepţi cu arma se execută la comanda "Soldat DREPŢI!" sau la comanda/semnalul "ATENŢIUNE!" şi poate fi cu arma la picior, la umăr, la piept, la spate, în cumpănire sau în mână. (2) Poziţia cu arma la umăr poate fi: a) cu arma la umărul stâng, poziţie care se adoptă în cadrul subunităţii/unităţii militare, în vederea trecerii la defilare şi individual, în unele situaţii, pentru executarea salutului cu arma, individual, de pe loc; b) cu arma la umărul drept, de curea.  +  Articolul 43 (1) Poziţia drepţi cu arma la picior este poziţia de bază a militarului cu arma şi este asemănătoare cu poziţia drepţi fără armă, cu precizarea că arma se ţine în mâna dreaptă cu ţeava între degetul mare şi celelalte patru degete, întinse şi alăturate, iar patul armei stă cu toată talpa pe sol, aliniat la nivelul vârfului piciorului drept, lipit de încălţăminte. Puşca mitralieră se prinde cu mâna dreaptă de ţeavă şi de crăcan, iar mitraliera, de manşon/de ţeavă şi de crăcan. Mâna stângă se ţine pe lângă corp, ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 15.Figura nr. 15 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din 01.04.2009, la pagina 22 (a se vedea imaginea asociată). (2) Poziţia pe loc repaus cu arma la picior se execută la comanda "Soldat, pe loc - REPAUS!". La această comandă, militarul duce, printr-o mişcare energică, piciorul stâng lateral, prin îndoirea genunchiului stâng şi lovirea solului cu toată talpa, la o depărtare egală cu lăţimea umerilor, lăsând greutatea corpului pe ambele picioare; mâna dreaptă se duce cu arma spre dreapta atât cât permite lungimea braţului, iar mâna stângă rămâne pe lângă corp, ca la poziţia pe loc repaus fără armă - fig. nr. 16.Figura nr. 16 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 208 bis, din 01.04.2009, la pagina 22 (a se vedea imaginea asociată). (3) Trecerea din poziţia pe loc repaus cu arma la picior la poziţia drepţi se execută la comanda "Soldat - DREPŢI!". La această comandă, militarul duce energic piciorul stâng lângă cel drept şi alătură arma de partea dreaptă a corpului, concomitent cu ducerea mâinii stângi din poziţia pe loc repaus în poziţia drepţi.  +  Articolul 44 (1) În poziţia drepţi cu arma la umărul stâng, arma se ţine cu mâna stângă de mânerul pistol, în partea stângă a corpului, astfel încât aceasta să fie perpendiculară pe sol, iar mâna dreaptă întinsă pe lângă corp, ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 17. (2) Poziţia pe loc repaus cu arma la umărul stâng se execută la comanda "Soldat/grupă/pluton ..., pe loc - REPAUS!". La această comandă, militarul duce lateral piciorul stâng, la o depărtare egală cu lăţimea umerilor, printr-o mişcare energică, prin îndoirea piciorului stâng şi lovirea solului cu toată talpa, lăsând greutatea corpului pe ambele picioare; mâna stângă menţine arma la umăr, iar mâna dreaptă rămâne pe lângă corp, ca la poziţia pe loc repaus fără armă - fig. nr. 18. (3) Trecerea din poziţia pe loc repaus cu arma la umărul stâng în poziţia drepţi se execută la comanda "Soldat/grupă/pluton ... - DREPŢI!". La această comandă, militarul duce energic piciorul stâng lângă cel drept, cu mâna stângă menţine arma la umăr, iar mâna dreaptă o ţine pe lângă corp, ca la poziţia drepţi fără armă.  +  Articolul 45 (1) În poziţia drepţi cu arma la umărul drept, arma cu pat fix se ţine având cureaua sprijinită pe umărul drept, cu ţeava îndreptată în sus, în poziţie verticală, cu încărcătorul spre dreapta; antebraţul mâinii drepte formează un unghi drept cu braţul, care este lipit cu partea din spate de armă şi cu partea interioară de corp, degetele mâinii drepte ţin cureaua peste partea din faţă, mai puţin degetul mare care ţine cureaua de-a lungul părţii interioare; mâna stângă se ţine pe lângă corp, ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 19 a. (2) Arma cu pat rabatabil se ţine cu ţeava îndreptată în jos, cu încărcătorul spre stânga, celelalte precizări fiind aceleaşi ca la arma cu pat fix - fig. nr. 19 b. (3) Aruncătorul de grenade antitanc portativ se ţine având cureaua pe umărul drept, cu ţeava în poziţie verticală, celelalte precizări fiind aceleaşi ca la arma cu pat fix - fig. nr. 19 c. (4) Poziţia pe loc repaus cu arma la umăr se execută la comanda "Soldat, pe loc - REPAUS!". La această comandă, militarul execută aceleaşi mişcări ca la poziţia pe loc repaus fără armă, cu deosebirea că mâna dreaptă se menţine ca la poziţia drepţi cu arma la umăr - fig. nr. 20. (5) Trecerea din poziţia pe loc repaus cu arma la umăr la poziţia drepţi se execută la comanda "Soldat - DREPŢI!", prin ducerea energică a piciorului stâng lângă cel drept; mâna stângă se ţine ca la poziţia drepţi fără armă.  +  Articolul 46 (1) În poziţia drepţi cu arma la piept arma se ţine aşezată în diagonală, cu ţeava în sus, orientată spre stânga, având cureaua sprijinită pe umărul stâng şi cu patul în partea dreaptă a corpului; mâna dreaptă se ţine pe gâtul patului/capacul cutiei mecanismelor la arma cu pat rabatabil, cu cele patru degete în faţă şi cu degetul mare înapoi, iar cotul depărtat de trunchi pe linia umărului; mâna stângă se ţine ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 21. (2) Poziţia pe loc repaus cu arma la piept se execută la comanda "Soldat, pe loc - REPAUS!". La această comandă, militarul execută aceleaşi mişcări ca la poziţia pe loc repaus fără armă, cu deosebirea că mâna dreaptă se menţine pe gâtul patului/capacul cutiei mecanismelor - la arma cu pat rabatabil -, cu cotul lăsat lejer către înapoi - fig. nr. 22. (3) Trecerea din poziţia pe loc repaus cu arma la piept în poziţia drepţi se execută la comanda "Soldat - DREPŢI!", prin ducerea energică a piciorului stâng lângă cel drept; cotul mâinii drepte se depărtează de corp, pe linia umărului, iar mâna stângă se ţine ca la poziţia drepţi fără armă.  +  Articolul 47 (1) În poziţia drepţi cu arma la spate, arma cu pat fix se ţine la spate, aşezată în diagonală, cu ţeava în sus, orientată spre stânga, având cureaua sprijinită pe umărul stâng; arma cu pat rabatabil se ţine cu ţeava în jos, orientată spre dreapta; mâinile se ţin pe lângă corp, ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 23. (2) Poziţia pe loc repaus cu arma la spate se execută la comanda "Soldat, pe loc - REPAUS!" în acelaşi mod ca trecerea de la poziţia drepţi la poziţia pe loc repaus fără armă - fig. nr. 24. (3) Trecerea din poziţia pe loc repaus cu arma la spate la poziţia drepţi se execută la comanda "Soldat - DREPŢI!". După partea săvârşitoare a comenzii, militarul aduce energic piciorul stâng lângă cel drept, iar mâinile se ţin pe lângă corp, ca la poziţia drepţi fără armă.  +  Articolul 48Poziţia drepţi cu arma în cumpănire se ia, de regulă, în poligoane, pentru a se evita contactul cu ţeava fierbinte a armei, precum şi înainte de începerea sau pe timpul deplasării în pas alergător/în fugă şi se execută la comanda "Soldat, în cumpănire - ARM'!". La această comandă, arma se prinde cu mâna dreaptă de apărătoarea mâinii şi de uluc, cu ţeava orientată în sus spre înainte, înclinată la 45 de grade faţă de verticala corpului, iar mâna stângă se ţine pe lângă corp, ca la poziţia drepţi - fig. nr. 25.  +  Articolul 49 (1) Poziţia drepţi cu arma în mână se execută de către trăgătorul la puşca mitralieră/mitralieră la comanda "Soldat, în mână - ARM'!". (2) După partea săvârşitoare a comenzii, trăgătorul la puşca mitralieră ţine arma de uluc şi apărătoarea mâinii, cât mai bine echilibrată, cu crăcanul desfăcut; ţeava este paralelă cu solul, îndreptată înainte. Mâna dreaptă este lăsată liber pe lângă corp, iar mâna stângă se ţine ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 26 a; dacă militarul se deplasează, mâna stângă se mişcă pe lângă corp ca la pasul normal/pasul alergător. (3) Trăgătorul la mitralieră desface crăcanul, prinde mitraliera cu mâna dreaptă de mânerul rabatabil şi o menţine echilibrată, cu ţeava îndreptată înainte, paralelă cu solul; mâna stângă se ţine pe lângă corp ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 26 b; dacă militarul se deplasează, mâna stângă se mişcă pe lângă corp ca la pasul normal/pasul alergător.2. Trecerea armei de la o poziţie la alta  +  Articolul 50Trecerea armei de la picior la umărul drept şi invers, de la umărul drept la piept şi invers, de la umărul drept la spate şi invers şi de la spate la piept şi invers se execută la comandă, conform celor precizate în art. 51-58.  +  Articolul 51Trecerea armei de la picior la umăr se execută în trei timpi, la comanda "Soldat, la umăr - ARM'!", astfel: a) Timpul unu - cu mâna dreaptă se ridică arma, fără a o depărta de corp, şi se aduce în faţa pieptului, cu încărcătorul spre stânga; cu mâna stângă se prinde arma de gâtul patului - arma cu pat rabatabil se prinde de uluc şi apărătoarea mâinii/mânerul ulucului - şi se ţine cu retezătura dinainte a ţevii la nivelul ochilor - fig. nr. 27; b) Timpul doi - cu mâna dreaptă se prinde cureaua şi se întinde spre stânga; la arma cu pat rabatabil, cu mâna dreaptă se rabatează patul armei, apoi se prinde cureaua de lângă inelul de prindere de pe cutia mecaismelor;se răsuceşte arma cu gura ţevii în jos şi încărcătorul spre dreapta - fig. nr. 28; c) Timpul trei - arma se trece repede la umăr, cu ţeava în sus/în jos - la arma cu pat rabatabil; mâna stângă se ţine pe lângă corp ca la poziţia drepţi fără armă; mâna dreaptă se lasă pe curea în jos astfel ca antebraţul să formeze cu braţul un unghi drept, iar cotul se lipeşte cu partea interioară de armă şi de corp - fig. nr. 29.  +  Articolul 52 (1) Trecerea armei de la umăr la picior se execută la comanda "Soldat, la picior - ARM'!". (2) Arma cu pat fix se mânuieşte în trei timpi, astfel: a) Timpul unu - cu mâna dreaptă, ajutându-se de curea, se duce patul înainte; cu mâna stângă se prinde arma de gâtul patului şi se ridică puţin în sus - fig. nr. 30 a; b) Timpul doi - cu mâna stângă se scoate arma de la umăr, se prinde cu mâna dreaptă de uluc şi apărătoarea mâinii şi se lasă în jos de-a lungul piciorului drept, la o lăţime de palmă de sol, încărcătorul fiind orientat către înainte; mâna stângă, având palma întinsă cu faţa spre sol, prinde ţeava între degetul mare şi degetul arătător, împingând ţeava către înapoi - fig. nr. 30 b; c) Timpul trei - se aşază arma cu talpa patului pe sol, aliniată lângă vâr- ful piciorului drept, concomitent cu ducerea mâinii stângi pe lângă corp, ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 30 c. (3) Arma cu pat rabatabil se mânuieşte în trei timpi, astfel: a) Timpul unu - cu mâna dreaptă, prin rularea curelei de purtare pe umăr, se aduce ţeava înainte; cu mâna stângă se prinde arma de uluc şi apărătoarea mâinii/mânerul ulucului, se întoarce cu ţeava în sus şi se aduce în faţa pieptului, cu încărcătorul spre stânga - fig. nr. 31 a; b) Timpul doi - cu mâna dreaptă se rabatează patul şi se prinde arma de uluc şi apărătoarea mâinii, apoi se lasă în jos, de-a lungul piciorului drept, la o lăţime de palmă de sol, încărcătorul fiind orientat către înainte; mâna stângă, având palma întinsă cu faţa spre sol, prinde ţeava între degetul mare şi degetul arătător, împingând-o către înapoi - fig. nr. 31 b; c) Timpul trei - se aşază arma cu talpa patului pe sol, aliniată lângă vâful piciorului drept, concomitent cu ducerea mâinii stângi pe lângă corp, ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 31 c.  +  Articolul 53 (1) Trecerea armei de la umăr la piept se execută la comanda "Soldat, la piept - ARM'!". (2) Arma cu pat fix se mânuieşte în trei timpi, astfel: a) Timpul unu - mâna dreaptă se ridică puţin pe curea, se scoate arma de la umăr şi se prinde cu mâna stângă de uluc şi apărătoarea mâinii, cu încărcătorul spre stânga şi retezătura dinainte a ţevii la nivelul ochilor - fig. nr. 32 a; b) Timpul doi - cu mâna dreaptă se duce cureaua de purtare spre dreapta, trecând, în acelaşi timp, cotul mâinii drepte pe sub aceasta - fig. nr. 32 b. c) Timpul trei - Se trece cureaua de purtare peste cap; se prinde arma cu mâna dreaptă de gâtul patului, iar mâna stângă se lasă energic pe lângă corp, ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 32 c. (3) Arma cu pat rabatabil se mânuieşte în trei timpi, astfel: a) Timpul unu - cu mâna dreaptă se scoate arma de la umăr, fără a scoate cotul mâinii drepte de sub curea; cu mâna stângă se prinde arma de uluc şi apărătoarea mâinii/mânerul ulucului, se întoarce cu ţeava în sus şi se aduce în faţa pieptului, cu încărcătorul spre stânga, apoi cu mâna dreaptă se duce cureaua de purtare spre dreapta, împingând, în acelaşi timp, cotul mâinii pe sub aceasta - fig. nr. 33 a; b) Timpul doi - se trece cureaua de purtare peste cap - fig. nr. 33 b; c) Timpul trei - se prinde arma cu mâna dreaptă de cutia mecanismelor, cu degetul mare spre interior şi celelalte patru degete pe dinafară, alăturate şi întinse peste mânerul armei, iar mâna stângă se lasă energic pe lângă corp, ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 33 c.  +  Articolul 54Trecerea armei de la piept la umăr se execută în trei timpi, la comanda "Soldat, la umăr - ARM'!", astfel: a) Timpul unu - cu mâna stângă se prinde arma de uluc şi apărătoarea mâinii, se duce puţin înainte şi în sus; în acelaşi timp, se scoate mâna dreaptă de sub curea şi se apucă de gâtul patului/la arma cu pat rabatabil se prinde cureaua cu mâna dreaptă, de lângă cutia mecanismelor, cu palma orientată în sus - fig. nr. 34. b) Timpul doi - ridicând puţin arma, se scoate cureaua de după cap şi se aduce arma în faţă, vertical, cu încărcătorul spre stânga şi retezătura dinainte a ţevii la nivelul ochilor; arma cu pat rabatabil se întoarce cu ţeava în jos şi încărcătorul spre dreapta - fig. nr. 35; c) Timpul trei - cu mâna dreaptă se prinde de partea de sus a curelei şi se trece în poziţia la umăr, apoi mâna coboară pe curea până când braţul formează un unghi drept cu antebraţul; mâna stângă se lasă energic pe lângă corp, ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 36.  +  Articolul 55Trecerea armei de la umăr la spate se execută în trei timpi, la comanda "Soldat, la spate - ARM'!", astfel: a) Timpul unu - cu mâna stângă se prinde cureaua de purtare la nivelul umărului drept, iar cu mâna dreaptă se prinde patul/ţeava armei - fig. nr. 37; b) Timpul doi - cu mâna dreaptă se ridică arma pe verticală, iar cu mâna stângă se trece cureaua de purtare peste cap şi se aranjează pe umărul stâng - fig. nr. 38; c) Timpul trei - se aranjează coifura pe cap, apoi braţele se duc energic pe lângă corp, ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 39.  +  Articolul 56Trecerea armei de la spate la umăr se execută în trei timpi, la comanda "Soldat, la umăr - ARM'!", astfel: a) Timpul unu - cu mâna stângă se prinde cureaua de purtare la nivelul umărului stâng, iar cu mâna dreaptă se prinde, în acelaşi timp, patul/ţeava armei - fig. nr. 40; b) Timpul doi - cu mâna dreaptă se ridică puţin arma, iar cu mâna stângă se trece cureaua de purtare peste cap, pe umărul drept - fig. nr. 41; c) Timpul trei - se aranjează coifura pe cap, apoi mâna dreaptă coboară pe curea până când braţul formează cu antebraţul un unghi drept; mâna stângă se lasă energic pe lângă corp, ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 42.  +  Articolul 57 (1) De la spate la piept, arma cu pat fix se mânuieşte, mai întâi, din poziţia la spate în poziţia la umăr şi apoi, din poziţia la umăr în poziţia la piept. (2) Trecerea armei cu pat rabatabil de la spate la piept se execută la comanda "Soldat, la piept - ARM'!", într-un singur timp, astfel: cu mâna dreaptă se apucă arma de partea dinainte a ţevii şi se aduce în poziţia la piept, prin rularea curelei pe umărul stâng.  +  Articolul 58 (1) De la piept la spate, arma cu pat fix se mânuieşte, mai întâi, din poziţia la piept în poziţia la umăr şi apoi, din poziţia la umăr în poziţia la spate. (2) Trecerea armei cu pat rabatabil de la piept la spate se execută la comanda "Soldat, la spate - ARM'!", într-un singur timp, astfel: cu mâna dreaptă se apucă arma de partea dinainte a ţevii şi se duce în poziţia la spate, prin rularea curelei pe umărul stâng.3. Punerea şi scoaterea baionetei  +  Articolul 59 (1) Punerea baionetei se execută din poziţia drepţi cu arma la picior la comanda "Soldat, puneţi - BAIONETA!". (2) La arma cu pat rabatabil, baioneta se pune pe timpul rezolvării unor situaţii tactice sau, în alte împrejurări, la ordin. (3) Militarul dotat cu centură execută comanda în patru timpi, astfel: a) Timpul unu - cu mâna dreaptă, duce arma între genunchi, cu patul sprijinit pe sol şi cu încărcătorul îndreptat înainte - fig. nr. 43 a; b) Timpul doi - cu mâna stângă, desprinde cureluşa de siguranţă, iar cu mâna dreaptă prinde mânerul baionetei - fig. nr. 43 b; c) Timpul trei - prinde cu mâna stângă teaca baionetei de manşon, iar cu mâna dreaptă, scoate baioneta şi o conduce de-a lungul vergelei până când se fixează inelul pe manşon/ascunzătorul de flăcări şi zăvorul în pragul de siguranţă - fig. nr. 43 c; d) Timpul patru - cu mâna dreaptă, duce arma în poziţia la picior, iar mâna stângă revine ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 43 d. (4) Militarul dotat cu centură cu bretele execută comanda în trei timpi, astfel: a) Timpul unu - cu mâna dreaptă, duce arma între genunchi, cu patul sprijinit pe sol şi cu încărcătorul îndreptat înainte - fig. nr. 44 a; b) Timpul doi - ţinând arma cu mâna stângă între genunchi, desface cu mâna dreaptă cureluşa de siguranţă, scoate baioneta şi o conduce de-a lungul vergelei până când se fixează inelul pe manşon/ascunzătorul de flăcări şi zăvorul în pragul de siguranţă - fig. nr. 44 b; c) Timpul trei - cu mâna dreaptă, duce arma în poziţia la picior, iar mâna stângă revine ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 44 c;  +  Articolul 60 (1) Scoaterea baionetei se execută din poziţia drepţi cu arma la picior la comanda "Soldat, scoateţi - BAIONETA!". (2) Militarul dotat cu centură execută comanda în patru timpi, astfel: a) Timpul unu - cu mâna dreaptă, duce arma între genunchi, cu patul sprijinit pe sol şi cu încărcătorul îndreptat înainte - fig. nr. 45 a; b) Timpul doi - cu mâna dreaptă, ţine arma de ţeavă, deasupra camerei de gaze, iar cu mâna stângă, prinde mânerul baionetei, prin exterior, apasă cu degetul mare pe butonul de fixare şi scoate baioneta - fig. nr. 45 b; c) Timpul trei - cu mâna dreaptă, prinde teaca de manşonul de cauciuc, iar cu mâna stângă introduce baioneta în teacă, prinzând şi cureluşa de siguranţă - fig. nr. 45 c; d) Timpul patru - cu mâna dreaptă, duce arma în poziţia la picior, iar mâna stângă revine ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 45 d. (3) Militarul dotat cu centură cu bretele execută comanda în patru timpi, astfel: a) Timpul unu - cu mâna dreaptă, duce arma între genunchi, cu patul sprijinit pe sol şi cu încărcătorul îndreptat înainte - fig. nr. 46 a; b) Timpul doi - cu mâna dreaptă, ţine arma de ţeavă, deasupra camerei de gaze, iar cu mâna stângă, prinde mânerul baionetei, prin exterior, apasă cu degetul mare pe butonul de fixare şi scoate baioneta - fig. nr. 46 b; c) Timpul trei - ţinând arma între genunchi, mută baioneta în mâna dreaptă, apoi, cu mâna stângă prinde teaca baionetei, iar cu mâna dreaptă, introduce baioneta în teacă, prinzând şi cureluşa de siguranţă - fig. nr. 46 c; d) Timpul patru - cu mâna dreaptă, duce arma în poziţia la picior, iar mâna stângă revine ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 46 d.4. Deplasarea şi oprirea din mişcare cu arma  +  Articolul 61 (1) Deplasarea şi oprirea din mişcare cu arma se execută după aceleaşi reguli şi la aceleaşi comenzi ca şi fără armă. (2) Deplasarea în pas normal cu arma în cumpănire/în mână/la umărul drept/la piept sau la spate se execută, în funcţie de situaţia concretă, la comanda "Soldat, înainte - MARŞ!". Pentru deplasarea cu arma în cumpănire/în mână se comandă, mai întâi, mânuirea armei în cumpănire/în mână. Pe timpul deplasării, militarul mişcă normal mâna liberă pe lângă corp, iar dacă are arma la spate, mişcă normal ambele mâini. (3) Deplasarea în pas alergător/în fugă se execută cu arma în cumpănire, la piept sau la spate, la comanda "Soldat, înainte pas alergător/fuga - MARŞ!". După partea prevestitoare a comenzii, militarul apleacă puţin corpul înainte, îndoaie mâna stângă cu pumnul închis astfel încât braţul să formeze cu antebraţul un unghi drept, iar după partea săvârşitoare, porneşte cu piciorul stâng; dacă are arma la spate, îndoaie ambele mâini, mişcându-le normal pe lângă corp pe timpul deplasării. (4) Oprirea din mişcare cu arma se execută la comanda "Soldat - STAI!", în acelaşi mod ca atunci când militarul nu are arma asupra sa. După oprire, militarul, având arma în cumpănire/în mână, o mânuieşte în poziţia la picior, la comandă. (5) Militarii constituiţi în formaţie se opresc din mişcare în acelaşi mod ca atunci când nu au armamentul asupra lor.5. Întoarcerile de pe loc cu arma  +  Articolul 62 (1) Întoarcerile de pe loc cu arma se execută individual sau cu formaţia, după aceleaşi reguli şi comenzi ca şi la cele fără armă. (2) Când se execută întoarcerile de pe loc cu arma la picior, după partea prevestitoare a comenzii, militarul ridică arma de pe sol la 3 - 4 cm, iar după partea săvârşitoare, concomitent cu executarea ultimului timp al mişcării, militarul lasă arma pe sol, lângă vârful piciorului drept.6. Mânuirile armei de pe loc; corectarea poziţiei greşite a armei  +  Articolul 63 (1) Mânuirile armei se execută numai cu baioneta pusă la armă, la armamentul prevăzut cu acest element constructiv. (2) Mânuirile armei se execută la comandă, cu mişcări ritmice, pentru prezentarea onorului, cu ocazia unor ceremonii militare, pentru a se asigura uniformizarea deplasării militarilor cu armamentul individual în formaţie. Ritmicitatea trebuie să reiasă din executarea precisă, uniformă şi energică a fiecărei mişcări, respectarea duratei pauzelor dintre mişcări şi din atingerea simultană a armei. (3) Arma se mânuieşte de la picior la umărul stâng şi invers, de la picior în prezentare şi invers, din prezentare la umărul stâng. (4) Militarii dotaţi cu armament cu pat rabatabil, puşcă mitralieră şi puşcă cu lunetă prezintă onorul cu arma la piept, prin trecerea armei de la o poziţie la alta, fără baionetă; militarii dotaţi cu mitralieră nu prezintă onorul şi rămân în poziţia drepţi cu arma la picior. (5) Militarii dotaţi cu mitralieră execută doar mânuirea armei de la picior la umărul stâng şi invers, în vederea executării defilării.  +  Articolul 64Mânuirea armei - pistol mitralieră, puşcă automată - de la picior la umărul stâng se execută la comanda: "Grupă/pluton ... la umărul stâng - ARM!" în trei timpi, astfel: a) Timpul unu: se apucă arma cu mâna dreaptă de mânerul baionetei şi ţeavă - puşca mitralieră de ţeavă şi crăcan, între inelul cu ureche şi camera de gaze; puşca cu lunetă de ţeavă şi tubul de gaze, deasupra inelului curelei de purtare; carabina SKS de ţeavă şi tubul de gaze, sub inelul curelei de purtare - şi se ridică energic în faţa corpului, paralel cu acesta, pe direcţia axului corpului, astfel încât braţul să fie paralel cu solul - fig. nr. 47, 48, 49. b) Timpul doi: se aduce arma, energic, în partea stângă a corpului, astfel încât aceasta să fie perpendiculară pe sol; se apucă cu mâna stângă de mânerul pistol - carabina SKS de gâtul patului, având degetul arătător lipit de patul armei şi orientat către sol, celelalte degete fiind strânse şi lipite de gâtul patului -, pumnul mâinii drepte fiind în dreptul umărului stâng - fig. nr. 50 şi 51. c) Timpul trei: se duce mâna dreaptă energic prin faţa corpului, ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 52.  +  Articolul 65Mânuirea armei - pistol mitralieră, puşcă automată - de la umărul stâng la picior se execută la comanda: "Grupă/pluton... la picior - ARM!" în trei timpi, astfel: a) Timpul unu: se înclină arma la o lăţime de palmă de umărul stâng, concomitent cu prinderea acesteia cu palma mâinii drepte de ţeavă şi tubul de gaze; puşca mitralieră de ţeavă şi crăcan, între inelul cu ureche şi camera de gaze; puşca cu lunetă şi carabina SKS de ţeavă şi tubul de gaze, deasupra inelului curelei de purtare - fig. nr. 53 şi 54. b) Timpul doi: se aduce arma, energic, pe drumul cel mai scurt, prin faţa corpului către partea dreaptă, cu pumnul în dreptul şoldului; în acelaşi timp, mâna stângă se aduce spre partea dreaptă având antebraţul paralel cu solul, palma întinsă, orientată spre corp, lipită de baionetă, având degetul mic la nivelul retezăturii dinainte a ţevii - la puşca mitralieră palma întinsă, lipită de crăcan, cu degetul mic la nivelul inelului cu ureche - fig. nr. 55 şi 56. c) Timpul trei: se aşază arma cu talpa patului pe sol, fără a mişca corpul, concomitent cu ducerea mâinii stângi, energic, în jos, ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 47.  +  Articolul 66Mânuirea armei - pistol mitralieră, puşcă automată - de la picior în prezentare se execută la comanda "Grupă/pluton... pentru onor înainte/spre dreapta/spre stânga prezentaţi - ARM!" în patru timpi, astfel: a) Timpul unu: se apucă arma cu mâna dreaptă de mânerul baionetei şi ţeavă - puşca mitralieră de ţeavă şi crăcan, între inelul cu ureche şi camera de gaze; puşca cu lunetă de ţeavă şi tubul de gaze, deasupra inelului curelei de purtare; carabina SKS de ţeavă şi tubul de gaze, sub inelul curelei de purtare - şi se ridică energic în faţa corpului, paralel cu acesta, pe direcţia axului corpului, astfel încât braţul să fie paralel cu solul - fig. nr. 57 şi 58. b) Timpul doi: se duce energic mâna stângă în faţă, şi se apucă arma de ţeavă şi tubul de gaze; puşca mitralieră, puşca cu lunetă şi carabina SKS de uluc şi apărătoarea mâinii - fig. nr. 59 şi 60. c) Timpul trei: se lasă greutatea armei în mâna stângă, iar mâna dreaptă se duce la gâtul patului, sub capacul cutiei mecanismelor, cu degetul mare orientat spre stânga, iar celelalte patru degete lipite şi întinse în prelungirea patului armei; puşca cu lunetă în scobitura patului - fig. nr. 61 şi 62. d) Timpul patru: se duce energic arma spre corp, având pumnul mâinii stângi lipit de piept, cu retezătura dinainte a ţevii la nivelul bărbiei - puşca mitralieră şi puşca cu lunetă cu cătarea în dreptul ochilor; carabina SKS cu cătarea în dreptul buzelor -, braţul drept întins, având palma sub cutia mecanismelor, cu degetul mare orientat către stânga, iar celelalte degete lipite şi întinse în prelungirea patului armei, concomitent cu întoarcerea energică a capului către persoana căreia i se prezintă onorul - fig. nr. 63 şi 64.  +  Articolul 67Mânuirea armei - pistol mitralieră, puşcă automată - din prezentare la picior se execută la comanda "Grupă/pluton..., la picior - ARM!" în trei timpi, astfel: a) Timpul unu: se apucă energic cu mâna dreaptă de mânerul baionetei şi ţeavă - puşca mitralieră de ţeavă şi crăcan, între inelul cu ureche şi camera de gaze; puşca cu lunetă de ţeavă şi tubul de gaze, deasupra inelului curelei de purtare; carabina SKS de ţeavă şi tubul de gaze, sub inelul curelei de purtare - astfel încât antebraţul să fie paralel cu solul şi pe aceeaşi linie cu pumnul - fig. nr. 65 şi 66. b) Timpul doi: se aduce arma, energic, pe drumul cel mai scurt, prin faţa corpului către partea dreaptă, cu pumnul în dreptul şoldului; în acelaşi timp, mâna stângă se aduce spre partea dreaptă, având antebraţul paralel cu solul, palma întinsă, orientată spre corp, lipită de baionetă, având degetul mic la nivelul retezăturii dinainte a ţevii - la puşca mitralieră palma întinsă, lipită de crăcan, cu degetul mic la nivelul inelului cu ureche - fig. nr. 67 şi 68. c) Timpul trei: se aşază arma cu talpa patului pe sol, fără a mişca corpul, concomitent cu ducerea mâinii stângi energic în jos, ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 50.  +  Articolul 68Mânuirea armei - pistol mitralieră, puşcă automată - din prezentare la umărul stâng se execută, de regulă, pentru trecerea subunităţilor la defilare, la comanda "Grupă/pluton... la umărul stâng - ARM!", în trei timpi, astfel: a) Timpul unu: se apucă energic cu mâna dreaptă de mânerul baionetei şi ţeavă - puşca mitralieră de ţeavă şi crăcan, între inelul cu ureche şi camera de gaze; puşca cu lunetă de ţeavă şi tubul de gaze, deasupra inelului curelei de purtare; carabina SKS de ţeavă şi tubul de gaze, sub inelul curelei de purtare - astfel încât antebraţul să fie paralel cu solul şi pe aceeaşi linie cu pumnul - fig. nr. 69. b) Timpul doi: se aduce arma, energic, în partea stângă a corpului, astfel încât aceasta să fie perpendiculară pe sol; se apucă cu mâna stângă de mânerul pistol - carabina SKS de gâtul patului, având degetul arătător lipit de patul armei şi orientat către sol, celelalte degete fiind strânse şi lipite de gâtul patului -, pumnul mâinii drepte fiind în dreptul umărului stâng - fig. nr. 70. c) Timpul trei: se duce mâna dreaptă, energic, prin faţa corpului, ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 71.  +  Articolul 69 (1) Poziţia greşită a armei se corectează prin comenzi, fără ca instructorul să pună mâna pe militar sau pe armă. (2) Când arma este la umărul stâng, în scopul mânuirii acesteia, corectarea se face prin formula: "Soldatul ..., patul armei puţin înainte!/înapoi!". (3) Când arma este la umărul drept, în scopul trecerii acesteia de la o poziţie la alta, corectarea se face prin formula "Soldatul ..., cotul mai înapoi!/mai în faţă!" sau "Soldatul..., mâna mai sus/mai jos pe cureaua armei!". (4) Când arma este în prezentare, corectarea se face prin formula "Soldatul..., patul armei puţin înainte/înapoi!", "Soldatul..., patul armei puţin mai la stânga!/dreapta!", "Soldatul ..., arma mai sus!/jos!"7. Salutul şi prezentarea onorului, de pe loc şi din mişcare  +  Articolul 70Salutul cu arma se execută individual, de pe loc şi din mişcare, la comandă şi din proprie iniţiativă; în toate situaţiile în care salută, militarul urmăreşte cu privirea superiorul, întorcând capul după acesta, fără a depăşi un unghi de 45 de grade.  +  Articolul 71 (1) De pe loc, când militarii sunt în afara formaţiei, salutul se execută la comanda "ATENŢIUNE!", dată de militarul care observă primul superiorul, astfel: a) militarii cu arma în poziţia la picior/la umărul drept, de curea/în cumpănire/în mână se întorc cu faţa spre superior, iau poziţia drepţi cu arma la picior/la umărul drept, de curea/în cumpănire şi îl urmăresc cu privirea - fig. nr. 72; b) militarii cu arma în poziţia la umărul stâng se întorc cu faţa către superior, iau poziţia drepţi cu arma la umărul stâng, salută prin ducerea energică a mâinii drepte în partea stângă a pieptului, cu palma întinsă orientată către corp şi vârful degetului mijlociu lipit de armă, având antebraţul paralel cu solul - fig. nr. 73. c) militarii cu arma în poziţia la piept se întorc cu faţa către superior, iau poziţia drepţi cu arma la piept, salută, prinzând energic arma cu mâna stângă de apărătoarea mâinii şi uluc, cu cele patru degete pe dinafară, iar cu degetul mare pe interior, şi îl urmăresc cu privirea - fig. nr. 74 a; d) militarii cu arma în poziţia la spate se întorc cu faţa către superior, iau poziţia drepţi cu arma la spate, salută cu mâna dreaptă la coifură şi îl urmăresc cu privirea, întorcând capul după acesta - fig. nr. 74 b. (2) După ce persoana salutată a depăşit cu 2 - 3 paşi ultimul militar de pe direcţia de deplasare, la comanda "CONTINUAŢI!", dată de cel mai mare în grad/la grade egale, cel mai mare în funcţie, dintre cei prezenţi, militarii reiau activitatea iniţială. Dacă persoana salutată se opreşte şi comandă "CONTINUAŢI!" sau "Pe loc - REPAUS!", militarii execută comanda acesteia, transmisă de cel mai mare în grad/la grade egale, cel mai mare în funcţie dintre cei prezenţi. (3) Din proprie iniţiativă, militarul cu arma asupra sa salută în acelaşi mod ca în situaţiile menţionate la alineatul (1) din prezentul articol. După ce superiorul a trecut de locul în care se găseşte militarul, acesta încetează să salute şi îşi reia activitatea.  +  Articolul 72 (1) Din mişcare, militarul care are arma asupra sa salută din proprie iniţiativă, în pas normal. (2) Când se deplasează cu arma la umărul drept, de curea, la 5-6 paşi de superior, o dată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarul întoarce energic capul spre cel salutat şi continuă deplasarea în pas normal; braţul mâinii drepte formează cu antebraţul un unghi drept, iar cotul este lipit de corp cu partea interioară; degetele mâinii drepte ţin cureaua armei peste partea din faţă, mai puţin degetul mare care este întins şi ţine cureaua de-a lungul părţii interioare, iar mâna stângă se ţine pe lângă corp, ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 75. (3) Când se deplasează în pas normal cu arma în cumpănire/în mână, la 5-6 paşi de superior, o dată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarul întoarce energic capul spre cel salutat şi continuă deplasarea în pas normal; mâna dreaptă este întinsă pe lângă corp cu arma în cumpănire/în mână, iar mâna stângă se ţine pe lângă corp ca la poziţia drepţi fără armă; după ce a trecut cu 2-3 paşi de superior, o dată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarul întoarce capul înainte şi continuă deplasarea în pas normal - fig. nr. 76. (4) Când se deplasează în pas normal cu arma la piept, la 5 - 6 paşi de superior, odată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarul întoarce energic capul spre cel salutat, concomitent cu prinderea armei cu mâna stângă de apărătoarea mâinii şi de uluc; mâna dreaptă se menţine pe gâtul patului/capacul cutiei mecanismelor ca la poziţia drepţi cu arma la piept. După ce a trecut cu 2-3 paşi de superior, odată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarul lasă energic mâna stângă de pe apărătoarea mâinii şi uluc pe lângă corp, concomitent cu întoarcerea capului înainte şi continuă deplasarea în pas normal - fig. nr. 77; (5) Salutul în pas normal cu arma la spate se execută în acelaşi mod ca salutul din mişcare fără armă - fig nr. 78; (6) Când se deplasează în pas alergător/în fugă cu arma, la 10-15 paşi de superior, militarul continuă deplasarea în pas normal, îşi aranjează ţinuta şi salută prin unul din procedeele menţionate la alineatele precedente din prezentul articol, în funcţie de poziţia în care ţine arma. După ce a trecut de superior cu 2-3 paşi, militarul reia deplasarea în pas alergător/în fugă.  +  Articolul 73 (1) Onorul cu arma se prezintă numai cu formaţia, de pe loc şi din mişcare. (2) De pe loc, onorul cu arma se prezintă din poziţia drepţi, cu mişcări ritmice şi precise, la comanda "Grupă, pentru onor înainte/spre dreapta/spre stânga, prezentaţi - ARM'!". (3) Subunităţile/unităţile de militari cu arma la umărul stâng prezintă onorul după aceleaşi comenzi şi reguli ca la mânuirea armei de la picior în prezentare, cu mânuirea, în prealabil, a armei la picior. (4) După mânuirea armei în prezentare, persoana căreia i se prezintă onorul este urmărită cu privirea, până trece de formaţie, prin întoarcerea capului, fără a se depăşi un unghi de 45 de grade. După ce a depăşit formaţia cu 2-3 paşi, la comanda "Grupă la umărul stâng - ARM'!", după partea prevestitoare a comenzii, militarii întorc energic capul înainte, iar după partea săvârşitoare a comenzii, mânuiesc arma la umărul stâng. Arma se poate mânui şi direct, din prezentare la picior. (5) Militarii din subunităţile/unităţile cu arma la piept prezintă onorul, prinzând energic cu mâna stângă, după partea săvârşitoare a comenzii, apărătoarea mâinii şi ulucul, concomitent cu întoarcerea capului în direcţia respectivă; mâna dreaptă se menţine ca la poziţia drepţi cu arma la piept; când persoana căreia i se prezintă onorul a trecut de formaţie, se comandă "Grupă - DREPŢI!". După partea prevestitoare a comenzii, militarii întorc energic capul înainte, iar după partea săvârşitoare, lasă energic mâna stângă pe lângă corp, rămânând în poziţia drepţi cu arma la piept. (6) Din mişcare, onorul cu arma se prezintă la comanda "Grupă/pluton ..., pentru onor spre dreap-TA!/stân-GA!", astfel: a) când armamentul este în poziţia "la umărul drept", de curea, după partea săvârşitoare a comenzii, care se dă o dată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarii execută un pas normal cu piciorul drept şi, o dată cu punerea piciorului stâng pe sol, se opreşte mişcarea braţului stâng, cu pumnul strâns, concomitent cu întoarcerea capului spre dreapta/stânga; b) când armamentul este în poziţia "la umărul stâng", după partea săvârşitoare a comenzii, care se dă o dată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarii execută un pas normal cu piciorul drept şi, concomitent cu punerea piciorului stâng pe sol, încep mişcarea braţului drept, ca la pasul de defilare; c) când armamentul este în poziţia "la piept", pentru militarii dotaţi cu armament cu pat normal - după partea prevestitoare a comenzii, militarii apucă energic cu mâna stângă ulucul şi apărătoarea mâinii; braţul dreapt cu pumnul strâns, se mişcă pe lângă corp ca la pasul de defilare. După partea săvârşitoare a comenzii, care se dă o dată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarii mai execută un pas cu piciorul drept şi, o dată cu punerea piciorului stâng pe sol, întorc capul energic spre dreapta/stânga; pentru militarii dotaţi cu armament cu pat rabatabil - după partea prevestitoare a comenzii, militarii apucă energic cu mâna stângă ulucul şi apărătoarea mâinii; braţul dreapt, cu pumnul strâns, se mişcă pe lângă corp ca la pasul de defilare. După partea săvârşitoare a comenzii, care se dă o dată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarii mai execută un pas cu piciorul drept şi, o dată cu punerea piciorului stâng pe sol, întorc energic capul spre dreapta/stânga. (7) După ce ultimul rând din formaţie a depăşit persoana căreia i s-a prezentat onorul, se dă comanda "Grupă/pluton ... pas normal - MARŞ!". După partea săvârşitoare a comenzii, care se dă o dată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarii mai execută un pas cu piciorul drept şi, o dată cu punerea piciorului stâng pe sol, întorc capul către înainte şi continuă mişcarea braţului, specifică pasului normal."8. Descoperirea şi acoperirea  +  Articolul 74 (1) Descoperirea şi acoperirea militarului când are arma asupra sa se execută la comandă sau din proprie iniţiativă. (2) Descoperirea se execută la aceeaşi comandă ca atunci când militarul nu are arma asupra sa. (3) Militarul aflat în poziţia drepţi cu arma la picior/în cumpănire se descoperă în trei timpi, astfel: a) Timpul unu - cu mâna dreaptă duce arma între genunchi, cu patul sprijinit pe sol; b) Timpul doi - se descoperă cu mâna dreaptă şi duce coifura în mâna stângă; c) Timpul trei - cu mâna dreaptă ia arma şi o aliniază lateral, lângă vârful piciorului drept sau în poziţia în cumpănire, iar cu mâna stângă duce coifura lateral, rămânând în poziţia drepţi. (4) Militarul aflat în poziţia drepţi cu arma la umărul drept/la piept/la spate se descoperă în doi timpi, astfel: a) Timpul unu - lasă arma sprijinită liber, având cureaua pe umăr, ia coifura de pe cap cu mâna dreaptă şi o duce în mâna stângă; b) Timpul doi - revine în poziţia iniţială, cu mâna dreaptă pe curea/pe gâtul patului/pe capacul cutiei mecanismelor/pe lângă corp, iar cu mâna stângă duce coifura lateral, rămânând în poziţia drepţi. (5) Acoperirea se execută la aceeaşi comandă ca atunci când militarul nu are arma asupra sa. (6) Militarul descoperit, aflat în poziţia drepţi cu arma la picior/în cumpănire, se acoperă în trei timpi, astfel: a) Timpul unu - cu mâna dreaptă duce arma între genunchi, cu patul sprijinit pe sol; b) Timpul doi - cu mâna stângă aduce coifura în faţa pieptului, o apucă cu amândouă mâinile şi o aranjează pe cap; c) Timpul trei - cu mâna dreaptă ia arma şi o aliniază lateral, lângă vârful piciorului drept sau în poziţia în cumpănire, iar mâna stângă se duce lateral în poziţia drepţi. (7) Militarul descoperit, aflat în poziţia drepţi cu arma la umărul drept/la piept/la spate, se acoperă în doi timpi, astfel: a) Timpul unu - cu mâna stângă, aduce coifura în faţa pieptului, o prinde cu amândouă mâinile şi o aranjează pe cap; arma, având cureaua pe umăr, este lăsată liber pe lângă corp; b) Timpul doi - revine în poziţia iniţială cu mâna dreaptă pe curea/pe gâtul patului/pe lângă corp şi duce mâna stângă pe lângă corp, rămânând în poziţia drepţi. (8) Militarul cu arma la umărul stâng se descoperă/acoperă după ce, mai întâi, a mânuit, la comandă sau din proprie iniţiativă, arma la picior, apoi execută prevederile alin. (3). (9) Când se descoperă/acoperă din proprie iniţiativă, mişcările pe care le execută militarul, precum şi poziţia încare ţine coifura, sunt aceleaşi ca atunci când activitatea se execută la comandă.9. Ieşirea din formaţie a militarului, prezentarea în faţa comandantului şi intrarea în formaţie  +  Articolul 75 (1) Ieşirea din formaţie a militarului cu arma se execută în pas normal/pas alergător/în fugă,după aceleaşi reguli şi comenzi ca atunci când nu are armă. Ieşirea din formaţie se execută la comanda "Soldatul ... - numele - LA MINE!" sau "Soldatul ... - numele -, la ... - se indică numărul - paşi, în faţa formaţiei, pas alergător/fuga - MARŞ!". Dacă are arma la umăr, mânuieşte mai întâi arma în cumpănire/în mână şi apoi iese din formaţie. (2) La prezentarea în faţa comandantului/superiorului, se opreşte la 3-4 paşi în faţa acestuia în poziţia drepţi şi, în funcţie de situaţie, procedează astfel: a) când este cu arma la picior/în cumpănire, mânuieşte arma pe umăr şi execută salutul individual cu arma; dacă nu i se ordonă să mânuiască arma la picior, militarul rămâne cu arma pe umăr pe tot timpul cât primeşte ordinul sau raportează despre executarea ordinului primit; b) când este cu arma la umăr, ia poziţia drepţi; c) când are arma la spate, ia poziţia drepţi şi salută ducând mâna la coifură; d) când are arma la piept, ia poziţia drepţi şi salută, apucând arma cu mâna stângă de uluc şi apărătoarea mâinii; e) arma cu pat rabatabil se mânuieşte la umăr/la picior, militarul rămânând în poziţia drepţi. (3) În toate situaţiile, la prezentarea în faţa comandantului/superiorului, formula de adresare pe timpul salutului este aceeaşi ca în situaţia în care militarul nu are armă. (4) La plecarea din faţa comandantului/superiorului militarul salută, se întoarce la dreapta/stânga, mânuieşte arma în poziţia în care a avut-o la prezentare şi îşi continuă deplasarea spre formaţie sau spre locul indicat. (5) Intrarea în formaţie a militarului cu arma se execută după ace- leaşi reguli şi comenzi ca atunci când nu are armă. După ce îşi ocupă locul în formaţie, militarul mânuieşte arma în aceeaşi poziţie pe care o au ceilalţi militari din formaţie.  +  Capitolul III Poziţiile pentru luptă şi pentru aruncarea grenadelor de mână; procedee de deplasare pe câmpul de luptă  +  Articolul 76 (1) Poziţiile pentru luptă culcat, în genunchi şi în picioare se iau în raport cu obstacolul pe care îl are militarul în faţă, pe timpul luptei, cu scopul de a se feri de observarea şi focul adversarului şi de a executa în cele mai bune condiţii tragerea cu armamentul individual. (2) Pentru a oferi o ţintă cât mai mică în luptă, militarul alege, din proprie iniţiativă, adăpostirea şi poziţia pentru luptă care îl avantajează cel mai mult, de regulă, fără ca acestea să fie indicate prin comandă. (3) Pe timpul executării instrucţiei de front, poziţiile pentru luptă culcat, în genunchi şi în picioare se execută de către militari care au armamentul asupra lor, potrivit comenzilor/semnalelor specifice fiecărei poziţii. (4) Poziţiile pentru luptă se pot executa de pe loc şi din mişcare. (5) Înainte de a lua o nouă poziţie pentru luptă, militarul asigură arma şi, dacă este necesar, rabatează patul armei. Pe timpul executării poziţiilor pentru luptă, se vor urmări rapiditatea şi precizia în mişcări.  +  Secţiunea 1 Poziţiile pentru luptă  +  Articolul 77 (1) Poziţia pentru luptă culcat se execută cu pistolul mitralieră/puşca mitralieră/puşca automată/puşca semiautomată cu lunetă/aruncătorul de grenade antitanc portativ/mitraliera/pistolul şi se ia la comanda "Soldat, pentru luptă - CULCAT!", în doi timpi, astfel: a) Timpul unu - militarul, ţinând arma în cumpănire, face o jumătate de întoarcere la dreapta, fără a alătura piciorul stâng lângă cel drept, după care face un pas mai mare cu piciorul stâng; apleacă corpul înainte, având piciorul drept complet întins şi mâna stângă înainte, cu braţul şi antebraţul în unghi drept şi palma spre sol; b) Timpul doi - menţinând arma cu ţeava orientată spre obiectiv, se culcă către înainte pe sol, pentru a câştiga cât mai mult teren în faţă, sprijinindu-se succesiv pe genunchiul drept şi apoi pe cel stâng, pe antebraţul şi palma stângă, cu degetele orientate spre dreapta, târând vârful piciorului drept; duce arma înainte şi o apucă cu mâna stângă de ulucul ţevii, iar cu mâna dreaptă de mânerul pistol, cu degetul arătător de-a lungul gărzii trăgaciului; sprijină pistolul mitralieră/puşca automată cu colţul patului şi încărcătorul pe sol şi se aşază cu faţa spre obiectiv, apoi depărtează picioarele lateral cu vârfurile spre în afară, lipite de sol, la o distanţă unul faţă de altul aproximativ egală cu lăţimea umerilor militarului, iar corpul orientat la un unghi de 30 de grade faţă de direcţia de tragere - fig. nr. 79. (2) Militarii stângaci execută toate mişcările pentru luarea poziţiilor pentru luptă, aşa cum sunt descrise cele pentru militarii care folosesc mâna dreaptă, dar, pe timpul mişcării, mută arma pe partea stângă, schimbând poziţia mâinilor şi picioarelor, precum şi orientarea corpului. (3) Revenirea în poziţia drepţi cu arma în cumpănire se execută la comanda "Soldat - DREPŢI!", în trei timpi, astfel: a) Timpul unu - prinde arma cu mâna stângă de uluc şi apărătoarea mâinii cu încărcătorul spre dreapta şi gura ţevii ridicată; lasă greutatea corpului pe partea stângă, îndoaie genunchiul drept, trăgându-l cât mai aproape de piept, fără a ridica partea dinainte a corpului şi în acelaşi timp pune palma dreaptă pe sol; b) Timpul doi - sprijinindu-se pe cotul stâng, pe palma dreaptă şi pe genunchiul drept, duce piciorul stâng înainte, răsuceşte arma cu încărcătorul spre sol, înclinând-o cu gura ţevii în sus, la 45 de grade faţă de orizontală; c) Timpul trei - se ridică, aducând piciorul drept lângă cel stâng, concomitent cu mutarea armei în mâna dreaptă, şi rămâne în poziţia drepţi cu arma în cumpănire. (4) Trăgătorul cu puşca semiautomată cu lunetă execută aceleaşi mişcări ca trăgătorul cu pistolul mitralieră/puşca automată cu precizarea că, după luarea poziţiei pentru luptă culcat, lasă greutatea corpului pe partea stângă, cu mâna dreaptă deschide husa lunetei, scoate luneta şi o fixează la armă, după care revine în poziţia pentru luptă, cu corpul înclinat la 30 de grade faţă de direcţia de tragere, având mâna dreaptă în scobitura din patul armei, cu degetul arătător pe garda trăgaciului, iar cu mâna stângă, ţinând arma de uluc şi apărătoarea mâinii. (5) Trăgătorul cu aruncătorul de grenade antitanc portativ, după ce a luat poziţia pentru luptă culcat, orientat cu faţa spre obiectiv, lasă pistolul mitralieră/puşca automată pe sol în dreapta sa, cu ţeava îndreptată pe direcţia de tragere şi trece aruncătorul din poziţia de marş în poziţia pentru luptă. Pentru aceasta, se întoarce pe partea stângă a corpului şi scoate aruncătorul de la spate, folosindu-se de ambele mâini; cu mâna stângă, apucă cureaua puţin mai jos de umărul stâng, iar cu mâna dreaptă, de culată şi trece aruncătorul peste cap în faţă; apucă cu mâna stângă de apărătoarea ţevii în faţa înălţătorului, împinge aruncătorul puţin înainte şi cu mâna dreaptă scoate învelitoarea culatei şi pe cea a ţevii; scoate înălţătorul optic din geantă şi îl fixează pe aruncător/pune în poziţie de luptă dispozitivele mecanice de ochire; apoi, revenind la poziţia pentru luptă culcat, apucă cu mâna dreaptă corpul mecanismului de dare a focului, aruncătorul rămânând rezemat pe antebraţul mâinii drepte, cu gura ţevii îndreptată pe direcţia de tragere, astfel încât poziţia corpului să formeze cu direcţia de tragere un unghi de cel puţin 45 de grade; antebraţul şi palma mâinii stângi, cu degetele orientate spre dreapta, sunt lipite de sol în faţa corpului - fig. nr. 80. (6) Pentru revenirea în poziţia drepţi, la comanda "Soldat -DREPŢI!", trăgătorul trece aruncătorul din poziţia pentru luptă în poziţia de marş, apoi execută celelalte mişcări prezentate la revenirea din poziţia pentru luptă culcat cu pistolul mitralieră/puşca automată. (7) Trăgătorul cu puşca mitralieră execută aceleaşi mişcări ca şi militarul înzestrat cu pistol mitralieră/puşcă automată, cu deosebirea că, după luarea poziţiei pentru luptă culcat, desface, cu mâna dreaptă, clema arcuită şi îndepărtează crăcanul de ţeavă; după depărtarea picioarelor, fixează arma pe crăcan, cu patul pe sol şi încărcătorul vertical - fig. nr. 81. (8) Pentru revenirea în poziţia drepţi, la comanda "Soldat - DREPŢI!", militarul lasă puşca mitralieră pe crăcan, cu patul armei pe sol, se sprijină pe ambele braţe, îndoaie piciorul drept şi îl trage cât mai aproape de piept, fără a ridica partea dinainte a corpului; se sprijină pe palma dreaptă şi duce piciorul stâng înainte; se ridică, apucând puşca mitralieră de apărătoarea mâinii şi de uluc cu mâna dreaptă, concomitent cu aducerea piciorului drept lângă cel stâng; aliniază puşca mitralieră lângă vârful piciorului drept, ia poziţia drepţi cu arma la picior, după care, la ordin, prinde crăcanul de ţeavă cu clema arcuită. (9) Trăgătorul cu mitraliera desface clema arcuită îi îndepărtează crăcanul de ţeavă; apoi, luând cu mâna dreaptă mitraliera de mânerul rabatabil, face un pas mai mare cu piciorul stâng, apleacă corpul înainte şi aşază mitraliera cu crăcanul şi colţul patului pe sol, cu ţeava orientată pe direcţia de tragere; se sprijină cu ambele mâini pe sol lângă patul mitralierei, duce piciorul stâng înapoi, pe linia piciorului drept şi ia poziţia pentru luptă culcat; prinde cu mâna stângă de mânerul scobit în patul mitralierei, având antebraţul mâinii drepte, pe toată lungimea lui, în dreapta patului mitralierei, cu mâna dreaptă pe mânerul pistol şi degetul arătător pe garda răgaciului; în acelaşi timp, depărtează picioarele la o distanţă aproximativ egală cu lăţimea umerilor, având călcâiele lipite de sol, cu vârfurile spre în afară; corpul trebuie să fie orientat la un unghi de 30 de grade faţă de direcţia de tragere - fig. nr. 82. (10) Pentru revenirea în poziţia drepţi, la comanda "Soldat - DREPŢI!", trăgătorul execută aceleaşi mişcări ca cele prevăzute la alin.(6), pentru puşca mitralieră. (11) Trăgătorul cu pistolul execută aceleaşi mişcări ca şi militarul înzestrat cu pistol mitralieră/puşcă automată, cu deosebirea că, iniţial, după luarea poziţiei pentru luptă culcat, lasă greutatea corpului pe partea stângă, cu mâna dreaptă deschide tocul, scoate pistolul şi îl duce cu ţeava îndreptată spre obiectiv, după care revine în poziţia pentru luptă culcat, cu corpul înclinat la 30 de grade faţă de direcţia de tragere; în această poziţie, militarul se sprijină pe cotul şi pe antebraţul mâinii stângi, având palma întinsă în prelungireaantebraţului, cu degetele apropiate, iar picioarele cu vârfurile lipite de sol şi călcâiele depărtate la o distanţă egală cu lăţimea umerilor; mâna dreaptă, cu degetul arătător pe garda trăgaciului, se ţine cu cotul sprijinit pe sol - fig. nr. 83. (12) Pentru revenirea în poziţia drepţi, la comanda "Soldat - DREPŢI!", militarul lasă greutatea corpului pe partea stângă, introduce pistolul în toc cu mâna dreaptă, închide tocul, apoi îndoaie piciorul drept şi îl trage cât mai aproape de piept, fără a ridica partea dinainte a corpului; se sprijină cu palmele pe sol, duce piciorul stâng înainte, se ridică, aducând piciorul drept lângă cel stâng şi ia poziţia drepţi.  +  Articolul 78 (1) Poziţia pentru luptă în genunchi se execută cu pistolul mitralieră/puşca mitralieră/puşca automată/puşca semiautomată cu lunetă/aruncătorul de grenade antitanc portativ/mitraliera/pistolul la comanda "Soldat, pentru luptă - ÎN GENUNCHI!". (2) Ţinând arma în cumpănire cu mâna dreaptă, trăgătorul cu pistolul mitralieră/puşca automată face o jumătate de întoarcere la dreapta şi, fără a alătura piciorul stâng lângă cel drept, duce piciorul stâng înainte; concomitent, ridică puţin arma cu mâna dreaptă, apucă cu mâna stângă de uluc şi apărătoarea mâinii/mânerul ulucului ţevii şi se lasă repede cu genunchiul drept pe sol; duce talpa piciorului drept către stânga şi se sprijină cu şezutul pe călcâiul piciorului drept; pune cotul mâinii stângi pe coapsa piciorului stâng, ţinând arma cu mâna stângă de uluc şi apărătoarea mâinii, iar cu mâna dreaptă de mânerul pistol, cu degetul arătător de-a lungul gărzii trăgaciului - fig. nr. 84. (3) Pentru revenirea în poziţia drepţi, la comanda "Soldat - DREPŢI!", militarul se ridică energic în picioare, aducând piciorul drept lângă cel stâng; în acelaşi timp, cu mâna dreaptă apucă arma de apărătoarea mâinii şi uluc, luând poziţia drepţi cu arma în cumpănire. (4) Trăgătorul cu puşca semiautomată cu lunetă execută aceleaşi mişcări ca trăgătorul cu pistolul mitralieră/puşca automată cu precizarea că, după luarea poziţiei pentru luptă în genunchi, deschide cu mâna dreaptă husa lunetei, scoate luneta şi o fixează la armă, după care revine în poziţia pentru luptă, pune cotul mâinii stângi pe coapsa piciorului stâng, ţinând arma cu mâna stângă de uluc şi apărătoarea mâinii, iar mâna dreaptă prinde mânerul scobit în patul armei, cu degetul arătător pe garda trăgaciului. (5) Trăgătorul cu aruncătorul de grenade antitanc portativ face un pas înainte cu piciorul stâng şi se lasă repede cu genunchiul drept pe sol; aşază pistolul mitralieră/puşca automată pe sol, în dreapta sa, cu ţeava orientată pe direcţia de tragere; scoate aruncătorul de la spate, îl pune pe antebraţul mâinii drepte, ţinându-l cu mâna stângă de apărătoarea ţevii, înapoia înălţătorului; sprijină antebraţul stâng pe coapsa piciorului stâng, iar cu mâna dreaptă scoate învelitorile, la început de la culată, apoi de la gura ţevii; scoate înălţătorul optic din geantă şi îl fixează pe aruncător/pune în poziţie de luptă dispozitivele mecanice de ochire, după care ţine aruncătorul cu mâna dreaptă de apărătoarea de lemn a tubului de scurgere a gazelor, duce talpa piciorului drept către stânga şi se sprijină cu şezutul pe călcâiul piciorului drept - fig. nr. 85. (6) Pentru revenirea în poziţia drepţi, la comanda "Soldat - DREPŢI!", militarul pune înălţătorul optic în geantă, învelitorile la culată şi la gura ţevii, apoi trece aruncătorul la spate, prinde arma, se ridică energic aducând piciorul drept lângă cel stâng şi ia poziţia drepţi cu arma în cumpănire. (7) Trăgătorul cu puşca mitralieră execută mişcările prevăzute pentru pistolul mitralieră/puşca automată, cu deosebirea că prinde cu mâna stângă de încărcător sau de ulucul ţevii în loc de mânerul ulucului - fig. nr. 86. (8) Pentru revenirea în poziţia drepţi, la comanda "Soldat - DREPŢI!", militarul se ridică energic, aducând piciorul drept lângă cel stâng şi ia poziţia drepţi cu arma în cumpănire. (9) Poziţia pentru luptă în genunchi cu mitraliera se execută numai în tranşee sau în şanţul de tragere, folosind locaşul de tragere. Trăgătorul cu mitraliera desface clema arcuită şi instalează mitraliera pe berma locaşului de tragere cu crăcanul şi colţul patului pe sol, având ţeava îndreptată către obiectiv; apoi se aşază în poziţie pentru luptă, cu amândoi genunchii pe sol şi coatele fixate pe bermă, prinzând cu mâna stângă de mânerul scobit în patul mitralierei, iar cu mâna dreaptă, ţinând de mânerul pistol, cu degetul arătător pe garda trăgaciului - fig. nr. 87. (10) Pentru revenirea în poziţia drepţi, la comanda "Soldat - DREPŢI!", trăgătorul se ridică energic în picioare şi ia poziţia drepţi, lăsând mitraliera pe crăcan, cu colţul patului pe sol. (11) Trăgătorul cu pistolul face o jumătate de întoarcere la stânga şi duce piciorul drept înainte, fără a-l alătura de cel stâng, apoi pune genunchiul stâng pe sol şi se aşază pe călcâiul piciorului stâng, îndreptat pe direcţia obiectivului. În această poziţie, cu mâna dreaptă deschide tocul, scoate pistolul, îl îndreaptă pe direcţia de tragere, cu ţeava în sus, înclinată la 45 de grade, ţinând degetul arătător de-a lungul gărzii trăgaciului; mâna stângă se lasă lejer pe lângă corp, iar mâna dreaptă se sprijină cu cotul pe coapsa piciorului drept - fig. nr. 88. (12) Pentru revenirea în poziţia drepţi, la comanda "Soldat - DREPŢI!", militarul introduce pistolul în toc, închide tocul, se ridică energic în picioare, aducând piciorul stâng lângă cel drept şi ia poziţia drepţi.  +  Articolul 79 (1) Poziţia pentru luptă în picioare se execută cu pistolul mitralieră/puşca mitralieră/puşca automată/puşca semiautomată cu lunetă/aruncătorul de grenade antitanc portativ/mitraliera şi pistolul şi se ia la comanda "Soldat, pentru luptă - ÎN PICIOARE!". (2) Trăgătorul cu pistolul mitralieră/puşca automată, ţinând arma în cumpănire, execută o jumătate de întoarcere la dreapta, fără a alătura piciorul stâng lângă cel drept, duce piciorul stâng spre stânga - pe noua linie a umerilor, la o depărtare egală cu lăţimea umerilor - şi lasă greutatea corpului pe ambele picioare; în acelaşi timp, ridică arma, înclinând-o la 45 de grade şi o apucă cu mâna stângă de uluc şi apărătoarea mâinii/mânerul ulucului, iar cu mâna dreaptă de mânerul pistol, cu degetul arătător în prelungirea gărzii trăgaciului - fig. nr. 89. (3) Pentru revenirea în poziţia drepţi, la comanda "Soldat - DREPŢI!", militarul prinde arma cu mâna dreaptă de apărătoarea mâinii şi uluc, aducând piciorul drept lângă cel stâng şi ia poziţia drepţi cu arma în cumpănire. (4) Trăgătorul cu puşca semiautomată cu lunetă execută aceleaşi mişcări ca trăgătorul cu pistolul mitralieră/puşca automată cu precizarea că, după luarea poziţiei pentru luptă în picioare, deschide cu mâna dreaptă husa lunetei, scoate luneta şi o fixează la armă, după care revine în poziţia pentru luptă, ţinând cu mâna stângă arma de uluc şi apărătoarea mâinii, iar cu mâna dreaptă mânerul scobit în patul armei, cu degetul arătător pe garda trăgaciului. (5) Trăgătorul cu aruncătorul de grenade antitanc portativ execută aceleaşi mişcări ca la poziţia pentru luptă în picioare cu pistolul mitralieră/puşca automată, apoi militarul aşază arma pe sol în dreapta sa, cu ţeava orientată pe direcţia de tragere şi cu încărcătorul spre dreapta; scoate aruncătorul de la spate şi învelitorile de la culată şi gura ţevii, după care scoate înălţătorul optic din geantă şi îl fixează pe aruncător/pune în poziţie de luptă dispozitivele mecanice de ochire, ţinându-l cu mâna stângă de apărătoarea ţevii, în faţa înălţătorului, iar cu mâna dreaptă, de apărătoarea de lemn a tubului de scurgere a gazelor, rămânând în poziţia pentru luptă în picioare - fig. nr. 90. (6) Pentru revenirea în poziţia drepţi, la comanda "Soldat - DREPŢI!", militarul pune aruncătorul în poziţia la spate şi revine cu pistolul mitralieră/puşca automată în poziţia drepţi. (7) Trăgătorul cu puşca mitralieră execută aceleaşi mişcări ca cele prevăzute pentru pistolul mitralieră/puşcă automată, cu deosebirea că prinde cu mâna stângă de încărcător sau de ulucul ţevii, în loc de mânerul ulucului ţevii - fig. nr. 91. (8) Pentru revenirea în poziţia drepţi, la comanda "Soldat - DREPŢI!", militarul execută aceleaşi mişcări ca la pistolul mitralieră/puşca automată. (9) Trăgătorul cu mitraliera desface clema arcuită şi îndepărtează crăcanul de ţeavă; apoi, luând cu mâna dreaptă mitraliera de mânerul rabatabil, apleacă corpul înainte şi aşază mitraliera cu crăcanul şi colţul patului pe sol, cu ţeava orientată pe direcţia de tragere; se sprijină cu pieptul pe partea din faţă a locaşului de tragere şi fixează ambele coate pe sol, prinzând cu mâna stângă de mânerul scobit în patul mitralierei şi cu mâna dreaptă de mânerul pistol, cu degetul arătător pe garda trăgaciului - fig. nr. 92. (10) Trăgătorul cu pistolul execută mai mult de jumătate de întoarcere la stânga şi duce piciorul drept înainte, pe direcţia obiectivului, fără a-l alătura de cel stâng, la o depărtare egală cu lăţimea umerilor, repartizând greutatea corpului pe ambele picioare; cu mâna dreaptă deschide tocul şi scoate pistolul, ţinându-l de mâner; ridică pistolul, cu ţeava îndreptată spre obiectiv şi înclinată la 45 de grade, în dreptul ochiului drept, având mâna la înălţimea bărbiei şi degetul arătător în prelungirea gărzii trăgaciului - fig. nr. 93; lasă mâna stângă liberă, de-a lungul corpului sau o duce la spate. (11) Pentru revenirea în poziţia drepţi, la comanda "Soldat - DREPŢI!", militarul introduce pistolul în toc cu mâna dreaptă, închide tocul şi ia poziţia drepţi. (12) Din mişcare, militarul ia poziţia pentru luptă la comanda "Soldat, pentru luptă - CULCAT/ÎN GENUNCHI/ÎN PICIOARE!". La această comandă, militarul mai face unul sau doi paşi pentru a ajunge în situaţia favorabilă luării poziţiei comandate, apoi execută mişcările specifice poziţiei pentru luptă.  +  Secţiunea a 2-a Poziţiile pentru aruncarea grenadelor  +  Articolul 80 (1) Poziţiile pentru aruncarea grenadelor de mână se iau în funcţie de teren şi de situaţia tactică; în acest scop, militarul va fi deprins să ia poziţia de aruncare în teren descoperit, din şanţul de tragere, după o adăpostire sau din gropi de proiectil. (2) Grenada de mână se aruncă întotdeauna cu o traiectorie curbă, oricare ar fi poziţia şi felul grenadei întrebuinţate, ofensivă sau defensivă. (3) Aruncarea grenadei, din toate poziţiile, se face: a) prin balansarea corpului; b) prin balansarea braţului întins, în arc de cerc, pe deasupra capului; c) prin zvâcnirea braţului. (4) În regulament se descriu numai mişcările pentru aruncarea grenadei prin balansarea corpului din toate poziţiile de aruncare, aceasta fiind procedeul cel mai des întrebuinţat. (5) Aruncarea grenadei de mână se execută la comanda "Soldat, asupra ... - se indică obiectivul -, cu grenade - FOC!" sau din propria iniţiativă a militarului. (6) În funcţie de situaţia concretă, aruncarea grenadelor se execută cu sau fără baionetă la armă. (7) Pentru aruncarea grenadei de mână din poziţia culcat, militarul pune arma în dreapta sa, se răsuceşte pe partea stângă a corpului şi scoate grenada din sacul de merinde, apucând-o strîns cu pârghia de siguranţă în podul palmei şi cu degetele peste corpul grenadei; sprijină mâna dreaptă cu grenada pe coapsa stângă şi scoate cu degetul arătător de la mâna stângă, prin răsucire, inelul cu splintul de siguranţă; revenind la poziţia iniţială, trage mâinile spre piept şi se sprijină cu ele pe sol; ajutându-se de mâna stângă, duce piciorul drept înapoi, se ridică pe genunchiul stâng şi îşi ia avânt; sprijinindu-se pe genunchiul stâng şi apăsând cu piciorul drept pe sol, militarul se răsuceşte cu pieptul înainte şi aruncă grenada spre obiectiv, lăsând corpul să cadă înainte, după care revine cu arma în poziţia pentru luptă - fig. nr. 94. (8) Aruncarea grenadei de mână din poziţia în genunchi se execută de după acoperiri joase, din locaşuri de tragere pentru poziţia în genunchi, din gropi de proiectile. Militarul ia poziţia pentru luptă în genunchi şi pune arma jos sau pe parapet, în dreapta sa; scoate cu mâna dreptă grenada din sacul de merinde, prinzând-o strâns cu pârghia de siguranţă în podul palmei şi cu degetele peste corpul grenadei; sprijină mâna dreaptă cu grenada pe genunchiul piciorului stâng şi scoate cu degetul arătător de la mâna stângă, prin răsucire, inelul cu splintul de siguranţă; întinde piciorul drept din genunchi apleacă corpul înapoi, răsucindu-l spre dreapta, îşi ia elan, aruncă grenada spre obiectiv, ducând-o pe deasupra umărului şi apleacă corpul înainte. După aruncarea grenadei, militarul ia arma şi revine în poziţia de tragere pentru luptă în genunchi - fig. nr. 95. (9) Pentru aruncarea grenadei de mână din poziţia în picioare, de pe loc, militarul face o jumătate de întoarcere la dreapta şi duce piciorul stâng înainte, după care trece arma în mâna stângă, sprijinind cureaua pe antebraţul mâinii stângi; scoate cu mâna dreaptă grenada din sacul de merinde, apucând-o strâns cu pârghia de siguranţă în podul palmei şi cu degetele peste corpul grenadei; sprijină mâna dreaptă cu grenada pe genunchiul piciorului stâng şi scoate cu degetul arătător de la mâna stângă, prin răsucire, inelul cu splintul de siguranţă; îndoaie genunchiul drept, îşi ia elan cu grenada în mână, descriind un arc de cerc către înapoi şi în jos; întinde piciorul drept şi, răsucinduse cu pieptul spre obiectiv, aruncă grenada în obiectiv pe deasupra umărului. Pentru a avea un elan mai mare în momentul aruncării grenadei, militarul lasă greutatea corpului pe piciorul stâng şi duce mâna cu arma către înapoi - fig. nr. 96. (10) După aruncarea grenadei, militarul ia poziţia pentru luptă culcat. (11) Pentru aruncarea grenadei de mână din mers, fără oprire, militarul mută arma din mâna dreaptă în mâna stângă, sprijinind cureaua pe antebraţul mâinii stângi; scoate cu mâna dreaptă grenada din sacul de merinde, apucând-o strâns cu pârghia de siguranţă în podul palmei şi cu degetele peste corpul grenadei; sprijină mâna dreaptă cu grenada pe genunchiul piciorului stâng, scoate cu degetul arătător de la mâna stângă, prin răsucire, inelul cu splintul de siguranţă, apucă arma cu mâna stângă şi îşi continuă mersul. Elanul cu grenada începe cu trei paşi înainte de aruncarea grenadei: la primul pas, cu stângul, mâna cu grenada se duce înainte şi în jos; la al doilea pas, cu dreptul, braţul cu grenada se duce înapoi, răsucind în acelaşi timp corpul spre dreapta; la al treilea pas, odată cu punerea piciorului stâng pe sol, folosind viteza căpătată din mers, aruncă grenada spre obiectiv, se adăposteşte, iar după explozia acesteia, continuă înaintarea. (12) Pentru aruncarea grenadei de mână din tranşee, militarul pune arma pe parapet, în dreapta sa, ia cu mâna dreaptă grenada din sacul de merinde/din nişă/de pe bermă, apucând-o strâns cu pârghia de siguranţă în podul palmei şi cu degetele peste corpul grenadei; sprijinind mâna dreaptă cu grenada pe bermă, scoate cu degetul arătător de la mâna stângă, prin răsucire, inelul cu splintul de siguranţă, apoi pune mâna stângă pe marginea dinainte a tranşeei şi duce piciorul drept înapoi cât este posibil, lăsându-se cu greutatea corpului pe el; îşi ia elan, ducând mâna cu grenada în sus şi înapoi - odată cu ducerea mâinii înapoi, militarul priveşte înapoi, pentru a evita ca mâna să se lovească de taluzul din spate al tranşeei - după care, întinde picioarele şi, înclinând corpul înainte, aruncă grenada spre obiectiv - fig. nr. 97. (13) Aruncarea grenadei de mână antitanc se execută numai din şanţul de tragere, din tranşee sau dinapoia unei adăpostiri. Mişcările pentru aruncare sunt aceleaşi ca şi la aruncarea grenadei de mână ofensive/defensive, cu deosebirea că, pentru scoaterea splintului de siguranţă, militarul apucă strâns pârghia de siguranţă în podul palmei, cu degetele peste mânerul grenadei.  +  Secţiunea a 3-a Procedee de deplasare pe câmpul de luptă  +  Articolul 81Pe timpul ducerii acţiunilor de luptă, deplasarea se poate executa în pas viu, în pas alergător sau în fugă, în profil normal sau aplecat, în salturi, târâş pe burtă, pe coate şi genunchi sau pe o parte.  +  Articolul 82 (1) Saltul se execută pentru a feri pe militar de focul ochit al inamicului, la comanda "Soldat, până la/până pe aliniamentul ... , salt - ÎNAINTE!". După partea prevestitoare a comenzii, militarul îşi alege traseul pe care se va deplasa şi locurile de oprire pentru reglarea respiraţiei, asigură arma şi o duce pe lângă corp ca la poziţia pentru luptă culcat, apropiind picioarele cu călcâiele lipite, iar după partea săvârşitoare a comenzii, se sprijină pe palma stângă şi pe vârful piciorului stâng, se ridică energic şi execută saltul cu cea mai mare viteză, în fugă. (2) Lungimea saltului poate fi de câteva sute de metri, iar locurile de oprire pentru reglarea respiraţiei pot fi alese, în medie, după 20 - 40 de paşi sau chiar mai puţin. (3) Dacă aliniamentul până la care se execută saltul este la o distanţă mai mare, acesta se execută, succesiv, de către fiecare militar în parte, fără o nouă comandă. (4) La locul de oprire pentru reglarea respiraţiei sau la ajungerea pe aliniamentul ordonat, militarul trebuie să ia, din fugă, poziţia pentru luptă culcat, fără a ridica picioarele, câştigând cât mai mult teren către înainte, după care îşi schimbă locul prin rostogolire/deplasare laterală; ajungând pe aliniamentul ordonat, foloseşte terenul şi se pregăteşte pentru executarea tragerii. (5) Pe timpul saltului, arma se ţine în mâna dreaptă, în cumpănire - mitraliera se ţine în poziţia în mână -, iar aruncătorul de grenade antitanc portativ în poziţia la spate/în mână.  +  Articolul 83 (1) Militarii execută deplasarea târâş cu scopul de a-şi îndeplini misiunea ferit de observarea şi focul inamicului. Deplasarea târâş se execută la comanda "Soldat, până la.../până pe aliniamentul ..., târâş - ÎNAINTE!", prin următoarele procedee: pe burtă, pe coate şi genunchi sau pe o parte. (2) La instrucţia de front, pe timpul învăţării procedeelor, modul de deplasare târâş se va indica prin comanda: pe burtă, pe coate şi genunchi sau pe o parte. Distanţa pe care se execută deplasarea târâş depinde de teren, de depărtarea până la inamic şi de situaţia concretă. La exerciţii/aplicaţii tactice, nu se indică procedeul de deplasare, acesta fiind ales din proprie iniţiativă de către executant, în funcţie de teren şi de focul inamicului. (3) După partea prevestitoare a comenzii, militarul îşi alege traseul de deplasare şi locurile de oprire pentru reglarea respiraţiei, iar după partea săvârşitoare, începe deplasarea târâş prin unul din procedeele menţionate. (4) Pentru deplasarea târâş pe burtă, militarul ia energic poziţia pentru luptă culcat, lipindu-se de sol; apucă cu mâna dreaptă cureaua de purtare de lângă brăţara ţevii şi sprijină arma pe antebraţul mâinii drepte; trage înainte piciorul drept/stâng şi în acelaşi timp întinde mâna stângă/dreaptă înainte, cât poate mai departe; împingându-se cu piciorul îndoit, deplasează corpul înainte, trage celălalt picior, întinde cealaltă mână şi continuă mersul în aceeaşi ordine. Pe timpul deplasării târâş, capul se ridică doar atât cât îi este necesar militarului să poată executa mişcarea şi să observe permanent acţiunile inamicului - fig. nr. 98. (5) Pentru deplasarea târâş pe coate şi genunchi, militarul trage piciorul drept/stâng îndoit sub piept, odată cu întinderea cotului mâinii stângi/drepte înainte; deplasează corpul înainte până la întinderea completă a piciorului drept/stâng şi trage, în acelaşi timp, sub piept celălalt picior îndoit, ducând înainte cotul celeilalte mâini; mişcarea continuă în aceeaşi ordine. Arma se ţine cu ambele mâini, în poziţie orizontală, cu încărcătorul îndreptat înainte - fig. nr. 99.Figura nr. 99--------------NOTĂ(CTCE)Figura nr. 99 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis din 1 aprilie 2009, la pagina 69 (a se vedea imaginea asociată). (6) Pentru deplasarea târâş pe o parte, militarul ia poziţia pentru luptă culcat, după care, începe energic mişcarea pe partea stângă a corpului; trage înainte piciorul stâng, îndoit din genunchi şi se sprijină pe antebraţul mâinii stângi, iar cu tocul încălţămintei piciorului drept se reazemă pe sol, cât mai aproape de corp; prinde cu mâna dreaptă cureaua de purtare de lângă brăţara ţevii şi sprijină arma pe antebraţul mâinii drepte şi coapsa piciorului stâng; întinzând piciorul drept, deplasează corpul înainte, fără a schimba poziţia piciorului stâng, după care mişcarea continuă în aceeaşi succesiune - fig. nr. 100.  +  Capitolul IV Instrucţia de front a subunităţilor şi unităţilor militare care acţionează pe jos  +  Secţiunea 1 Instrucţia de front a grupei/similare1. Formaţiile de adunare  +  Articolul 84Formaţiile de adunare ale grupei sunt în linie pe un rând şi în coloană câte unul. Formaţia de adunare în linie pe un rând este formaţia obişnuită de adunare a grupei.  +  Articolul 85 (1) Formaţia de adunare a grupei în linie pe un rând se adoptă la comanda "Grupă, în linie - ADUNAREA!". Înainte de a da comanda, comandantul grupei ia poziţia drepţi, cu faţa în direcţia în care urmează să se constituie formaţia. La primirea comenzii, militarii se deplasează în fugă către comandantul grupei, se dispun, în ordinea funcţiilor pe care le îndeplinesc în cadrul acesteia - fig. nr. 101 -, în partea stângă a comandantului, se aliniază la intervale normale şi iau poziţia drepţi. Comandantul grupei urmăreşte executarea corectă şi rapidă a mişcărilor, prin întoarcerea capului către stânga. (2) Dacă grupa este dotată cu autovehicul, şoferul se dispune ultimul în formaţie; când este dotată cu transportor blindat, mecanicul conductor şi servantul se dispun ultimii, în această ordine, în formaţie. (3) Formaţia de adunare în linie pe un rând se adoptă şi la comanda "Bază ... - gradul şi numele militarului numit -, grupă în linie - ADUNAREA!". (4) Stabilirea militarului bază se face prin comanda " ... - gradul şi numele militarului - bază... - se indică locul -, front ... !". Militarul numit bază se deplasează în fugă la locul stabilit, se întoarce cu faţa spre direcţia indicată, ridică mâna stângă cu palma întinsă în prelungirea antebraţului, strigă "BAZĂ!", apoi lasă mâna, energic, pe lângă corp şi rămâne în poziţia drepţi. (5) La comanda "ADUNAREA!", militarii se deplasează în fugă către cel numit bază, se dispun faţă de acesta potrivit locului fiecăruia dintre ei, stabilit prin statul de organizare, se aliniază cu paşi mici şi repezi, după care rămân în poziţia drepţi.  +  Articolul 86Formaţia de adunare a grupei în coloană câte unul se adoptă la comanda "Grupă, în coloană - ADUNAREA!" sau "Bază ... - gradul şi numele militarului numit -, grupă, în coloană ADUNAREA!". După partea săvârşitoare a comenzii, militarii se deplasează în fugă către comandantul grupei sau către militarul numit bază se dispun faţă de acesta în ordinea stabilită prin statul de organizare, se aliniază, la distanţe normale, cu paşi mici şi repezi, după care rămân în poziţia drepţi - fig. nr. 102.  +  Articolul 87 (1) Alinierea grupei se execută la comanda "Grupă - V-ALINIAŢI'!". După partea săvârşitoare a comenzii, toţi militarii, în afară de cel din flancul drept, întorc scurt capul spre dreapta şi se aliniază cu paşi mici şi repezi, după care, la comanda "Grupă - DREPŢI!", iau poziţia drepţi. La comanda pentru alinierea spre stânga, mişcările sunt aceleaşi, cu menţiunea că se execută spre stânga. (2) Alinierea este corectă atunci când fiecare militar, întorcând capul spre partea în care s-a ordonat alinierea, vede cu ochiul drept/stâng militarul din dreapta/stânga sa, iar cu celălalt ochi pieptul militarului alăturat din partea opusă. (3) Comandantul grupei verifică alinierea şi face corectările necesare. (4) Când grupa este adunată în formaţia în coloană câte unul, la comanda "Grupă, în adâncime - V-ALINIAŢI!", militarii se aliniază prin paşi mici şi repezi, astfel încât fiecare să vadă numai militarul din faţa sa, menţinând distanţa la o lungime de braţ cu palma întinsă. (5) Când alinierea se execută în poziţia cu arma la picior, militarii ridică arma de pe sol la 3 - 4 cm, pe timpul cât se deplasează.  +  Articolul 88 (1) Ruperea rândurilor se execută în scopul adunării grupei într-o altă formaţie sau în vederea repausului. (2) Pentru ruperea rândurilor în scopul adunării într-o altă formaţie, se comandă "Grupă, înapoi/înainte/spre dreapta/stânga, până la ..., rupeţi rândurile - MARŞ!/pas alergător - MARŞ!". După partea săvârşitoare a comenzii, militarii se întorc energic în direcţia indicată, mai puţin la comanda înainte, după care se deplasează în formaţie până când se comandă "Grupă - STAI!" sau până când ajung la locul indicat; când nu s-a precizat locul până unde trebuie să se deplaseze militarii pentru ruperea rândurilor, aceştia continuă deplasarea în ritmul ordonat până la comanda/semnalul "STAI!" sau "ATENŢIUNE!". (3) Dacă se ordonă ruperea rândurilor în fugă, militarii execută comanda individual, părăsind formaţia. (4) La comanda/semnalul "STAI!" se opresc, se întorc cu faţa spre comandant şi rămân în poziţia drepţi cu arma la picior, până la o nouă comandă; dacă nu s-a transmis altă comandă/semnal, la ajungerea pe locul indicat, militarii se opresc, se întorc cu faţa spre comandant şi iau poziţia drepţi. (5) Când militarii au arma la umăr, pentru ruperea rândurilor, mai întâi, se comandă "Grupă, la picior/în cumpănire - ARM!". Militarii mânuiesc armele în poziţia la picior/în cumpănire, după care, la comandă, execută ruperea rândurilor. (6) Pentru ruperea rândurilor, în vederea repausului, se dă comanda "Grupă înapoi/înainte/spre dreapta/stânga în repaus, rupeţi rândurile - MARŞ!". După partea săvârşitoare a comenzii, militarii se întorc energic în direcţia indicată, execută trei paşi, se opresc, se întorc cu faţa către comandant, iau poziţia pe loc repaus şi părăsesc formaţia, fără altă comandă.  +  Articolul 89 (1) Mărirea intervalelor în cadrul formaţiei de adunare în linie pe un rând se execută la comanda "Grupă, la ... - se indică numărul de paşi -, măriţi intervalele - MARŞ!" sau la comanda "Grupă, bază ... - gradul şi numele -, front ... , la ... - se indică numărul de paşi -, măriţi intervalele - MARŞ!". După partea prevestitoare a comenzii, militarii întorc capul spre dreapta sau către militarul numit bază, iar după partea săvârşitoare, militarii, mai puţin cel numit bază, se deplasează cu paşi laterali şi repezi, fără a se întoarce, până la realizarea intervalului ordonat. (2) Pentru revenirea la formaţia cu intervale normale, se comandă "Grupă, bază soldatul ... - numele - , micşoraţi intervalele - MARŞ!". După partea săvârşitoare a comenzii, militarii se deplasează, cu paşi laterali şi repezi, spre dreapta/stânga, fără a se întoarce, având privirea îndreptată spre militarul numit bază, până ajung la formaţia cu intervale normale, se aliniază şi rămân în poziţia drepţi. (3) Când nu a fost precizat militarul bază, alinierea se execută spre dreapta, în ordinea stabilită prin statul de organizare. (4) Pe timpul măririi/micşorării intervalelor, militarii aflaţi în poziţia drepţi cu arma la picior ridică arma de pe sol la 3 - 4 cm, iar după executarea mişcării, revin cu arma pe sol, aliniată lângă vârful încălţămintei.  +  Articolul 90 (1) Întoarcerile cu grupa de pe loc se execută la dreapta, la stânga, jumătate la dreapta/stânga şi la stânga împrejur. Întoarcerile cu grupa se execută energic şi în acelaşi timp de către toţi militarii, păstrându-se alinierea. (2) Trecerea grupei de la formaţia de adunare în linie pe un rând la formaţia în coloană câte unul şi invers se execută prin întoarcerea grupei la dreapta/stânga, la comanda "Grupă, la dreap - TA!/stân - GA!".  +  Articolul 91Pentru verificarea efectivului grupei şi a locului militarilor în grupă corespunzător funcţiilor acestora, se execută numărarea la comanda "Grupă, din dreapta câte unul - NUMĂRAŢI!". La această comandă, militarii rostesc succesiv, cu voce tare, concomitent cu întoarcerea capului spre cel care urmează, numărul care le revine, în ordine crescătoare.  +  Articolul 92 (1) Punerea armelor pe sol se execută la comanda "Grupă, puneţi jos - ARMELE!". După partea prevestitoare a comenzii, se desfac crăcanele puştii mitralieră/mitralierei, iar după partea săvârşitoare, punerea armelor pe sol se execută în doi timpi, astfel: a) Timpul unu - militarul face un pas înainte cu piciorul stâng, lasă greutatea corpului pe acesta, pune arma pe sol, cu mânerul închizătorului în jos, cu încărcătorul spre stânga şi cu talpa patului lângă vârful piciorului drept; b) Timpul doi - revine în poziţia drepţi fără armă. (2) După punerea pe sol a pistolului mitralieră/puştii automate, trăgătorul cu aruncătorul de grenade antitanc portativ scoate aruncătorul de la spate, fără altă comandă, îl aşază în dreapta armei sale, executând mişcările în aceiaşi timpi ca la punerea pe sol a pistolului mitralieră/puştii automate şi revine în poziţia drepţi. (3) Dacă militarii au arma la umăr/la piept/la spate, se comandă mai întâi "Grupă, la picior - ARM!".  +  Articolul 93 (1) Ridicarea armelor de pe sol se execută la comanda "Grupă, luaţi - ARMELE!", în doi timpi, astfel: a) Timpul unu - militarul face un pas înainte cu piciorul stâng, lasă greutatea corpului pe acesta şi prinde arma cu mâna dreaptă de ţeavă; b) Timpul doi - revine în poziţia drepţi cu arma la picior. (2) Când militarii sunt în repaus, pentru ridicarea armelor de pe sol, mai întâi, se comandă "Grupă - LA ARME!". La această comandă, grupa se adună înapoia armelor. (3) În continuare, comandantul grupei comandă "Trăgătorul cu aruncătorul de grenade antitanc portativ, la spate - ARM'!". La această comandă, trăgătorul cu aruncătorul de grenade antitanc portativ face un pas înainte cu piciorul stâng, prinde cu mâna dreaptă aruncătorul de ţeavă, lângă inelul de prindere a curelei, revine în poziţia drepţi şi duce aruncătorul în poziţia la spate, fiind în măsură să ia pistolul mitralieră/puşca automată de pe sol, la ordin, în acelaşi timp cu toţi militarii din grupă. (4) După luarea armelor de pe sol, trăgătorii cu puşca mitralieră/mitraliera strâng crăcanele, fără altă comandă, şi rămân în poziţia drepţi cu arma la picior.2. Formaţia de deplasare  +  Articolul 94 (1) Formaţia de deplasare a grupei este în coloană câte unul - fig. nr. 102. (2) După adunarea grupei în coloană câte unul, pentru începerea deplasării se comandă "Grupă, înainte - MARŞ!" sau, dacă este necesar, "Grupă, direcţia ..., - MARŞ!". Pentru deplasarea grupei, când militarii au armamentul asupra lor, mai întâi, se comandă mânuirea armelor la umăr/la piept sau în cumpănire. Trăgătorul cu aruncătorul de grenade antitanc portativ aşază aruncătorul în poziţia la spate. (3) Deplasarea grupei în pas alergător/în fugă se execută la comanda "Grupă, înainte pas alergător/fuga - MARŞ!". Dacă militarii au arma la umăr/pe umăr, mai întâi, se comandă "Grupă, în cumpănire - ARM'!". (4) Toţi militarii încep deplasarea în acelaşi timp cu piciorul stâng; pe timpul deplasării în pas alergător se păstrează alinierea şi cadenţa. (5) Ieşirea din coloană a militarilor pe timpul deplasării este permisă numai cu aprobarea comandantului grupei. (6) Pentru oprire se comandă "Grupă - STAI!". (7) Trecerea, pe timpul deplasării, de la formaţia în coloană cu distanţe normale la formaţia în coloană cu distanţe mărite se execută la comanda "Grupă, direcţional ... - de regulă, se numeşte militarul din capul coloanei -, la ... - se indică numărul - paşi, măriţi distanţele - MARŞ!/pas alergător - MARŞ!". La această comandă, direcţionalul continuă deplasarea în pas normal/pas alergător, mărind lungimea pasului, iar ceilalţi militari continuă deplasarea în acelaşi ritm, micşorând lungimea pasului; pe măsură ce în faţa militarului care urmează după direcţional s-a realizat numărul de paşi indicat prin comandă, acesta continuă deplasarea, păstrând distanţa constantă; în acelaşi mod procedează şi ceilalţi militari. (8) Revenirea de la formaţia în coloană cu distanţele mărite la formaţia în coloană cu distanţe normale se execută la comanda "Grupă la ... - se indică numărul - paşi, micşoraţi distanţele - MARŞ!/pas alergător - MARŞ!". La această comandă, militarul din capul coloanei continuă deplasarea în ritmul ordonat, micşorând lungimea pasului, iar ceilalţi militari măresc lungimea pasului până când se realizează distanţele specificate prin comandă, după care se continuă deplasarea în pas normal/pas alergător. (9) Pasul de defilare cu grupa se execută la comanda "Grupă, pas de defilare - MARŞ!". Revenirea la pasul normal se execută la comanda "Grupă, pas normal - MARŞ!". Partea săvârşitoare a comenzii, pentru ambele cazuri, se dă o dată cu punerea piciorului stâng pe sol. (10) Schimbarea direcţiei de deplasare se execută la comanda "Grupă, ocolire la dreapta/la stânga/la stânga împrejur - MARŞ!". Dacă este necesar, în comandă se indică şi direcţia, astfel "Grupă, direcţia ... , ocolire la dreapta/la stânga - MARŞ!". (11) Deplasarea fără cadenţă se execută la comanda "Grupă, fără cadenţă - MARŞ!", atunci când terenul nu permite menţinerea cadenţei din cauza gheţii, a solului mlăştinos, nisipos sau cu grohotiş, la trecerea peste poduri şi în clădiri.3. Prezentarea onorului şi a raportului cu grupa  +  Articolul 95 (1) Onorul cu grupa de pe loc, fără armă, se prezintă din poziţia drepţi, la comanda "Grupă, pentru onor - ÎNAINTE!/spre dreap - TA!/spre stân - GA!". După partea săvârşitoare a comenzii, militarii întorc capul în direcţia indicată, privind către persoana care primeşte onorul. (2) Dacă prezintă onorul cu arma, comandantul grupei comandă "Grupă - DREPŢI!", "Grupă, pentru onor înainte/spre dreapta/stânga prezentaţi - ARM!". Militarii mânuiesc arma de la picior în prezentare. O dată cu executarea ultimului timp de mânuire a armei, militarii întorc capul în direcţia indicată. (3) Dacă superiorul trece prin spatele grupei, comandantul grupei întoarce grupa la stânga împrejur, o aliniază, după care dă comanda pentru prezentarea onorului. (4) Dacă superiorul se deplasează în direcţia grupei, comandantul grupei comandă prezentarea onorului, se întoarce la stânga împrejur/dreapta/stânga, întâmpină în pas normal pe superior, se opreşte la 3-4 paşi de acesta, ia poziţia drepţi, când nu are armă sau are arma la spate, salută cu mâna la coifură şi dă raportul "Domnule ... - gradul - , grupa a doua execută ..., sunt comandantul grupei, caporalul ...!". Dacă are arma în cumpănire/în mână, o mânuieşte la umărul stâng şi execută salutul cu arma în această poziţie; dacă are arma la umărul drept, nu schimbă poziţia armei; dacă are arma la piept, salută prin ducerea mâinii stângi la uluc şi apărătoarea mâinii. (5) După prezentarea raportului, comandantul grupei, încetând să salute, execută un pas lateral cu piciorul drept/stâng şi se întoarce la stânga/dreapta, lăsând loc pentru trecerea superiorului. Primind raportul, superiorul se deplasează spre centrul formaţiei, iar comandantul grupei îl însoţeşte, deplasându-se în pas normal, la 1 - 2 paşi în stânga şi înapoia acestuia. (6) Superiorul se opreşte la 5 - 6 paşi în faţa formaţiei şi salută cu formula "Bună dimineaţa!/Bună ziua!/Bună seara!". Comandantul grupei salută, iar militarii răspund cu voce tare, clar şi toţi odată "Să trăiţi!". Apoi comandantul grupei, încetând să salute, comandă "Grupă, pe loc - REPAUS!" şi intră în formaţie. (7) Când militarii au armamentul asupra lor, se dau, succesiv, comenzile "Grupă, la umărul stâng - ARM!", "Grupă, la picior - ARM!" şi "Grupă, pe loc - REPAUS!". Armele se pot mânui şi direct, din prezentare, la picior. (8) Dacă superiorul se adresează unui militar din formaţie, pronunţându-i gradul şi numele, de exemplu "Soldatul Popescu!", acesta, luând poziţia drepţi, răspunde "Ordonaţi!". Când i se adresează, precizându-i numai gradul sau funcţia, militarul ia poziţia drepţi şi răspunde, pronunţându-şi gradul şi numele, de exemplu: "Sunt soldatul Popescu - ORDONAŢI!", fără a schimba poziţia armei şi fără a saluta. (9) Onorul din mişcare cu grupa se prezintă începând de la 15 - 20 de paşi de superior, la comanda "Grupă, pentru onor spre dreap - TA!/spre stân - GA!". După partea prevestitoare a comenzii, militarii continuă deplasarea în pas de defilare, iar după partea săvârşitoare, întorc scurt capul spre superior. Mişcările pe care le execută militarii în cadrul grupei, pentru prezentarea onorului cu arma, sunt aceleaşi ca la salutul din mişcare cu arma, individual. (10) După ce grupa a trecut la 5 - 6 paşi de superior, la comanda comandantului grupei "Grupă, pas normal - MARŞ!", militarii întorc capul înainte şi continuă deplasarea în pas normal. (11) Când superiorul îi felicită pe militarii din grupă, aceştia răspund cu voce tare, clar şi toţi odată "SERVIM PATRIA!". Când grupa se găseşte în mişcare, militarii răspund la felicitare în doi timpi, în ritmul pasului normal/de defilare, o dată cu punerea piciorului stâng pe sol.  +  Secţiunea a 2-a Instrucţia de front a plutonului1. Formaţiile de adunare  +  Articolul 96Formaţiile de adunare ale plutonului sunt în linie pe trei rânduri, în linie pe un rând, în coloană câte trei şi în careu.  +  Articolul 97 (1) Formaţia de adunare a plutonului în linie pe trei rânduri este formaţia obişnuită de adunare a plutonului, cu grupele dispuse în linie pe un rând, una înapoia alteia, în ordinea numerică şi la distanţa de o lungime de braţ cu palma întinsă. Ajutorul comandantului de pluton se dispune înapoia comandantului plutonului, la un pas în dreapta comandantului grupei a doua. În această formaţie - fig. nr. 103 -, plutonul se adună la comanda "Pluton în linie - ADUNAREA!" sau la comanda "Bază ... - de regulă, se indică comandantul grupei întâi - , front ..., pluton în linie - ADUNAREA!". (2) Dacă plutonul este înzestrat cu autovehicul, şoferul se dispune utimul în formaţie, la grupa întâi; când este înzestrat cu transportoare blindate, ochitorii şi mecanicii conductori se dispun ultimii în formaţie, fiecare la grupa în care este încadrat. (3) Comandantul plutonului urmăreşte executarea corectă şi cu mişcări energice a adunării, verificând în final alinierea militarilor. (4) Când se numeşte un militar bază pentru adunarea plutonului, acesta se deplasează în fugă la locul stabilit, se întoarce cu faţa spre direcţia indicată, ridică mâna stângă în sus, cu palma întinsă în prelungirea ante- braţului şi strigă cu voce tare "BAZĂ!", apoi lasă mâna pe lângă corp şi rămâne în poziţia drepţi; indiferent de locul militarului numit bază în cadrul formaţiei, acesta se încadrează de către ceilalţi militari, potrivit locului fiecăruia dintre ei, stabilit prin statul de organizare al plutonului. (5) Dacă după adunare nu urmează să se execute altă mişcare, comandantul plutonului comandă "Pluton, pe loc - REPAUS!". (6) În formaţia de adunare în linie pe trei rânduri, plutonul se aliniază, execută întoarcerile, trecerile de la o formaţie la alta şi alte mişcări, după regulile şi comenzile arătate pentru grupă.  +  Articolul 98Formaţia de adunare a plutonului în linie pe un rând se adoptă pentru desfăşurarea unor şedinţe de instrucţie, pentru inspecţie, sau cu alte ocazii la comanda "Pluton, în linie pe un rând - ADUNAREA!". La această comandă, ajutorul comandantului de pluton se dispune la un pas în stânga comandantului plutonului, iar grupele se adună în linie pe un rând, la un pas în stânga ajutorului comandantului de pluton, în ordinea numerică, începând de la dreapta spre stânga - fig. nr. 104.  +  Articolul 99Formaţia de adunare a plutonului în coloană câte trei se adoptă la comanda "Pluton, în coloană - ADUNAREA!". La această comandă, ajutorul comandantului de pluton se dispune la un pas înapoia comandantului plutonului, iar grupele se dispun în coloană, la intervale, în ordinea numerică de la stânga la dreapta, la un pas înapoia ajutorului comandantului de pluton; militarii se aliniază în cadrul grupelor şi rămân în poziţia drepţi - fig. nr. 105.  +  Articolul 100 (1) Formaţia de adunare a plutonului în careu se adoptă din formaţia de adunare a plutonului în linie pe trei rânduri, pentru desfăşurarea unor şedinţe de instrucţie, la raportul/bilanţul plutonului la comanda "Pluton, în careu - ADUNAREA!". (2) La comanda "ADUNAREA", ajutorul comandantului de pluton şi grupa întâi se întorc la dreapta, iar grupa a treia se întoarce la stânga; ambele grupe se întorc simultan, apoi militarii se deplasează în pas alergător, astfel încât să realizeze careul, se întorc cu faţa spre interiorul acestuia şi rămân în poziţia drepţi - fig. nr. 106. (3) Trecerea plutonului de la formaţia de adunare în careu la formaţia de adunare în linie pe trei rânduri se execută la comanda "Pluton, în linie - ADUNAREA!". La această comandă, ajutorul comandantului de pluton şi grupa întâi se întorc la stânga, iar grupa a treia se întoarce la dreapta; ambele grupe se întorc simultan, apoi militarii se deplasează în pas alergător, astfel încât să realizeze formaţia de adunare a plutonului în linie pe trei rânduri, se întorc cu faţa spre comandant şi rămân în poziţia drepţi.2. Formaţiile de deplasare  +  Articolul 101Formaţiile de deplasare ale plutonului sunt în coloană câte trei şi în coloană câte unul. La ordin, plutonul poate adopta şi alte formaţii pentru deplasare.  +  Articolul 102 (1) Formaţia în coloană câte trei este formaţia obişnuită de deplasare a plutonului. La comanda "Pluton, în coloană - ADUNAREA!", ajutorul comandantului de pluton se dispune la un pas înapoia comandantului plutonului, iar militarii se dispun în linie de grupe în coloană, la un pas înapoia ajutorului comandantului de pluton, se aliniază la intervale şi distanţe normale şi rămân în poziţia drepţi. (2) La plutoanele care nu au prevăzută în structura de organizare funcţia de ajutor al comandantului de pluton, comandanţii grupelor se dispun la 2 paşi înapoia comandantului plutonului. (3) La comanda "Bază ... - gradul şi numele militarului numit - , front ... pluton în coloană ADUNAREA!", militarii se deplasează în fugă spre militarul numit bază, se dispun faţă de acesta în ordinea prevăzută de statul de organizare, se aliniază la intervale şi distanţe normale şi rămân în poziţia drepţi. (4) După adunarea plutonului în coloană, pentru începerea deplasării se comandă "Pluton, înainte - MARŞ!". Pe timpul deplasării în coloană, locul comandantului plutonului este în faţa plutonului, la distanţa de doi paşi, sau în partea dreaptă/stângă a formaţiei.  +  Articolul 103 (1) Formaţia în coloană câte unul se adoptă atunci când plutonul se deplasează pe poteci, la trecerea peste punţi, prin locuri înguste sau greu accesibile, în clădiri, la comanda "Pluton, în coloană câte unul - ADUNAREA!" sau la comanda "Bază ... - se indică gradul şi numele militarului - , front ..., pluton în coloană câte unul - ADUNAREA!". La această comandă, militarii se dispun în coloană în cadrul grupelor, la distanţe normale, în ordinea prevăzută în statul de organizare, iar grupele se dispun una după alta, în ordinea numerică, după ajutorul comandantului de pluton. (2) De pe loc, trecerea plutonului de la formaţia în coloană câte trei la formaţia în coloană câte unul se execută la comanda "Pluton, în coloană câte unul - MARŞ/pas alergător - MARŞ!". La această comandă, grupa întâi începe deplasarea după ajutorul comandantului de pluton, iar celelalte grupe execută pasul pe loc şi se încolonează în ordinea numerică după grupa întâi, menţinând distanţele între militari şi ritmul ordonat. (3) Pe timpul deplasării, trecerea de la formaţia în coloană câte trei la formaţia în coloană câte unul se execută la aceeaşi comandă; grupa întâi continuă deplasarea dupa ajutorul comandantului de pluton, mărind lungimea pasului, iar grupele a doua şi a treia micşorează lungimea pasului, menţinând distanţele între militari şi ritmul ordonat, concomitent cu încolonarea în ordinea numerică a grupelor. (4) De pe loc, trecerea plutonului de la formaţia în coloană câte unul la formaţia în coloană câte trei se execută la comanda "Pluton, în coloană câte trei - ADUNAREA!". După partea săvârşitoare a comenzii, grupa întâi rămâne în poziţia drepţi, iar celelalte grupe se deplasează în viteza cea mai mare, până la nivelul grupei întâi, se aliniază şi iau poziţia drepţi; ajutorul comandantului de pluton execută un pas lateral spre dreapta, dispunându-se la un pas în faţa comandantului grupei a doua. (5) Pe timpul deplasării, trecerea plutonului de la formaţia în coloană câte unul la formaţia în coloană câte trei se execută la comanda "Pluton, în coloană câte trei - MARŞ!/pas alergător/fuga - MARŞ!", prin micşorarea lungimii pasului la grupa întâi şi mărirea lungimii pasului la grupele a doua şi a treia, până când acestea ajung la nivelul grupei întâi, după care plutonul continuă deplasarea în coloană câte trei, în ritmul ordonat. (6) Trecerea plutonului de la formaţia de adunare în linie pe trei rânduri/în linie pe un rând la formaţia în coloană câte trei/în coloană câte unul se execută prin întoarcerea plutonului la dreapta. După realizarea formaţiei în coloană câte trei, comandantul plutonului execută un pas înainte cu piciorul stâng, un pas lateral cu piciorul drept şi, aducând piciorul stâng lângă cel drept, îşi ocupă locul, la un pas în faţa ajutorului comandantului de pluton. (7) Trecerea plutonului de la formaţia în coloană câte trei/câte unul la formaţia de adunare în linie pe trei rânduri/un rând se execută prin întoarcerea plutonului la stânga. După realizarea formaţiei în linie pe trei rânduri, comandantul plutonului execută un pas înainte cu piciorul drept, un pas lateral cu piciorul stâng şi, aducând piciorul drept lângă cel stâng, îşi ocupă locul, la un pas în faţa ajutorului comandantului de pluton. (8) Schimbarea direcţiei de deplasare a plutonului se execută la comenzile şi după regulile arătate pentru grupă.  +  Articolul 104Pentru punerea armelor pe sol, când plutonul este adunat în linie pe trei rânduri şi militarii au armele la umăr/la piept/la spate se dau, mai întâi, comenzile "Pluton, la picior - ARM!", "Grupa întâi 5, grupa a doua 3 paşi, înainte - MARŞ!". La comanda "Pluton, puneţi jos - ARMELE!", militarii procedează în acelaşi mod ca la grupă, în conformitate cu art. 92.  +  Articolul 105 (1) Ridicarea armelor de pe sol se execută la comanda "Pluton luaţi - ARMELE!". (2) Când militarii sunt în repaus, pentru ridicarea armelor de pe sol, mai întâi, se comandă "Pluton - LA ARME!". La această comandă, plutonul se adună înapoia armelor. (3) Când plutonul este adunat înapoia armelor, comandantul de pluton comandă, mai întâi, trăgătorilor cu aruncătoarele de grenade antitanc portative să ridice aruncătoarele şi să le pună în poziţia la spate, apoi dă comanda "Pluton, luaţi - ARMELE!" Mişcările pe care le execută militarii la aceste comenzi sunt aceleaşi ca la grupă. (4) După luarea armelor de pe sol, trăgătorii cu puşca mitralieră/mitraliera strâng crăcanele, fără altă comandă, şi rămân în poziţia drepţi cu arma la picior. (5) La comanda "Pluton, în formaţie - MARŞ!", grupele întâi şi a doua se întorc la stânga împrejur şi, după ce execută 5, respectiv 3 paşi, se întorc în acelaşi timp la stânga împrejur şi rămân în formaţie, în poziţia drepţi.  +  Articolul 106 (1) Pentru deplasarea cu cântec, la comanda "Pluton - TONUL LA CÂNTEC!", militarul pregătit în acest scop intonează primul vers. La comanda "Pluton - REPETĂ!", plutonul intonează primul vers. Dacă intonaţia este bună, se dă comanda "Pluton, cu cântec înainte - MARŞ!". (2) Când se pleacă de pe loc, după partea săvârşitoare a comenzii, plutonul execută un pas normal cu piciorul stâng, unul cu piciorul drept şi, o dată cu punerea a doua oară a piciorului stâng pe sol, începe cântecul, deplasându-se în pas normal. (3) Pe timpul deplasării, partea săvârşitoare a comenzii se dă o dată cu punerea piciorului stâng pe sol, iar militarii mai execută un pas normal cu piciorul drept şi, o dată cu punerea piciorului stâng pe sol, începe cântecul, continuând deplasarea în pas normal.3. Prezentarea onorului şi a raportului cu plutonul  +  Articolul 107 (1) Onorul cu plutonul de pe loc şi din mişcare, fără armă şi cu armă, precum şi prezentarea raportului se execută la aceleaşi comenzi ca la grupă, prevăzute la art. 94. (2) La prezentarea onorului de pe loc, comandantul plutonului dă comanda din flancul drept al subunităţii/din faţa formaţiei, iar comandanţii grupelor se găsesc în formaţie, la flancul drept al acestora. Ajutorul comandantului de pluton se dispune la un pas în dreapta comandantului grupei întâi. (3) Pe timpul prezentării onorului din mişcare, militarii din grupa dispusă la flancul spre care se prezintă onorul nu întorc capul. (4) Dacă plutonul se deplasează cu cântec, se opreşte cântecul la comanda "Pluton - ÎNCETAREA!", apoi se prezintă onorul conform precizărilor anterioare.  +  Secţiunea a 3-a Instrucţia de front a companiei/similare1. Formaţiile de adunare  +  Articolul 108 (1) Formaţiile de adunare ale companiei/similare sunt în linie pe trei rânduri, în linie de plutoane în coloană, în coloană câte trei şi în careu. (2) Formaţiile în linie pe trei rânduri şi în linie de plutoane în coloană se adoptă, de regulă, pentru inspecţia de dimineaţă, pentru apel, pentru revista de front, la paradele militare şi pentru diferite alte situaţii când se prezintă onorul de pe loc.  +  Articolul 109Formaţia de adunare în linie pe trei rânduri este formaţia obişnuită de adunare a companiei. Aceasta se adoptă la comanda "Compania... , în linie - ADUNAREA!" şi constă în dispunerea plutoanelor în linie pe trei rânduri, în ordinea lor numerică, unul lângă altul, la interval de 2 paşi. Comandanţii plutoanelor se dispun în dreapta subunităţilor, la un pas de comandanţii grupelor întâi, iar ajutorii acestora se dispun la un pas înapoia lor - fig. nr. 107.  +  Articolul 110Formaţia de adunare în linie de plutoane în coloană se adoptă la comanda "Compania ... , bază plutonul ... front ... , în linie de plutoane în coloană - ADUNAREA!" şi constă în dispunerea plutoanelor în coloană câte trei, pe acelaşi aliniament, la intervale de un pas, în ordinea lor numerică de la dreapta spre stânga, încadrând plutonul stabilit ca bază potrivit locului fiecăruia, prevăzut prin statul de organizare. Comandantul plutonului se dispune în dreapta subunităţii, la un pas de comandantul grupei a treia, iar ajutorul comandantului de pluton se dispune la un pas înapoia comandantului plutonului - fig. nr. 108.  +  Articolul 111Formaţia de adunare în coloană câte trei se adoptă la comanda "Compania ... , bază plutonul ... , front ... , în coloană - ADUNAREA!" şi constă în dispunerea plutoanelor, unul după altul, în ordinea numerică, la distanţă de 3 paşi. Comandantul plutonului se dispune în dreapta subunităţii, la un pas de comandantul grupei a treia, iar ajutorul comandantului de pluton se dispune la un pas înapoia comandantului plutonului - fig. nr. 109.  +  Articolul 112Adunarea companiei în coloană câte unul se execută la comanda "Compania..., bază..., în coloană câte unul - ADUNAREA!" şi constă în dispunerea plutoanelor în coloană câte unul, în ordinea numerică. Comandanţii plutoanelor ocupă locul în formaţie, în faţa ajutorilor comandanţilor de plutoane, grupele se dispun după aceştia în ordinea numerică, iar între militari se menţin distanţe normale.  +  Articolul 113Formaţia de adunare în careu se adoptă la comanda "Compania ... , Bază plutonul ... , în careu - ADUNAREA!" şi constă în dispunerea plutoanelor, în ordinea numerică, pe trei laturi ale unui pătrat, pe cea de-a patra latură fiind dispus comandantul companiei (fig. nr. 110).  +  Articolul 114Alinierea, întoarcerile, trecerea de la o formaţie la alta şi alte mişcări ale companiei, în formaţiile de adunare, se execută după aceleaşi reguli şi comenzi arătate pentru pluton şi pentru grupă.2. Formaţiile de deplasare  +  Articolul 115 (1) Formaţiile de deplasare pe jos ale companiei sunt în coloană câte trei şi în coloană câte unul - pe poteci, prin locuri înguste, în clădiri. (2) Pentru începerea deplasării, se dă comanda "Companie, înainte - MARŞ!". (3) Pe timpul deplasării companiei în coloana unităţii militare, comandantul companiei se dispune la 5 paşi în faţa formaţiei; între comandantul companiei şi subunitatea din faţa sa distanţa este de 5 paşi; distanţa între comandantul primului pluton şi comandantul companiei este de 3 paşi; distanţa între comandantul plutonului şi plutonul din faţa sa este de 3 paşi; între comandantul plutonului şi ajutorul comandantului de pluton distanţa este de un pas, iar între ajutorul comandantului de pluton şi plutonul dinapoia sa, distanţa este de un pas - fig. nr. 111. (4) Trecerea companiei de la formaţia de adunare în linie pe trei rânduri la formaţia de deplasare în coloană câte trei se execută prin întoarcerea companiei la dreapta. După executarea întoarcerii, comandanţii plutoanelor se deplasează la un pas în faţa ajutorilor comandanţilor de plutoane, iar când compania începe deplasarea, distanţele între comandanţi şi subunităţile din faţa/înapoia acestora se realizează din mişcare, prin micşorarea/mărirea pasului, fără a se schimba cadenţa. (5) Trecerea companiei de la formaţia de deplasare în coloană câte trei la formaţia de adunare în linie pe trei rânduri se execută prin întoarcerea companiei la stânga. După executarea întoarcerii, comandanţii plutoanelor se deplasează pe rândul întâi, la un pas în faţa ajutorilor comandanţilor de plutoane. (6) Trecerea companiei de la formaţia de adunare în linie de plutoane în coloană la formaţia de deplasare în coloană câte trei, de pe loc, se execută la comanda "Compania ..., după mine/direcţia ..., înainte - MARŞ!". Dacă nu se precizează prin comandă, plutoanele încep deplasarea în ordinea numerică. După partea prevestitoare a comenzii, comandanţii plutoanelor se dispun la 2 paşi în faţa plutoanelor şi ajutorii comandanţilor de plutoane se dispun la un pas înapoia comandanţilor plutoanelor, iar după partea săvârşitoare "MARŞ!", primul pluton începe deplasarea; celelalte plutoane execută pasul pe loc, menţinând cadenţa şi încep deplasarea la comanda comandanţilor lor, păstrând distanţele regulamentare. (7) Când compania începe deplasarea din formaţia de adunare în coloană - fig. nr. 109 -, după partea prevestitoare a comenzii, comandanţii plutoanelor se deplasează la 2 paşi în faţa plutoanelor, în dreptul grupei a doua şi ajutorii comandanţilor de plutoane se dispun la un pas înapoia comandanţilor plutoanelor, iar după partea săvârşitoare, întregul efectiv începe deplasarea în acelaşi timp; distanţele regulamentare între coman- danţi şi subunităţile din faţa/înapoia lor se realizează din mişcare, prin micşorarea/mărirea pasului, fără a se schimba cadenţa. (8) Trecerea companiei de la formaţia de deplasare în coloană câte trei la formaţia de deplasare în coloană câte unul şi invers se execută pe plutoane. (9) Când se realizează dispozitivul pentru defilare, distanţele între subunităţi şi comandanţii acestora sunt aceleaşi ca pe timpul deplasării - fig. nr. 111.3. Prezentarea onorului şi a raportului cu compania/similare  +  Articolul 116 (1) Onorul de pe loc cu compania/similare se prezintă din poziţia drepţi, atunci când superiorul se apropie la 20 - 25 de paşi de formaţie, la comanda "Companie, pentru onor - ÎNAINTE!/spre dreap - TA!/spre stân - GA!" sau, când militarii se găsesc în formaţie şi au armamentul asupra lor, la comanda "Companie, pentru onor înainte/spre dreapta/spre stânga, prezentaţi - ARM'!". (2) Comandantul companiei dă comenzile din faţa formaţiei, iar după partea săvârşitoare a comenzii, militarii mânuiesc arma pentru onor şi întorc capul, dacă este cazul, în direcţia din care vine superiorul; comandanţii plutoanelor aflaţi în formaţie salută. (3) După darea comenzii pentru prezentarea onorului, comandantul companiei se întoarce la stânga împrejur/dreapta/stânga şi se îndreaptă în pas normal către superior; se opreşte la 3 - 4 paşi în faţa acestuia, salută şi raportează "Domnule ... - gradul -, compania ... execută ... , sunt comandantul companiei ... - gradul şi numele -." După darea raportului, comandantul companiei, încetând să salute, execută un pas lateral cu piciorul drept/stâng şi se întoarce la stânga/dreapta, lăsând loc pentru trecerea superiorului. După primirea raportului, superiorul lasă mâna dreaptă pe lângă corp. Comandantul companiei permite acestuia să treacă şi îl urmează în pas normal, la 1 - 2 paşi în stânga şi puţin înapoi. (4) Superiorul se opreşte la 8-10 paşi în faţa şi la centrul formaţiei, salută şi se adresează militarilor cu formula "Bună dimineaţa/ziua/seara!". Militarii răspund cu voce tare, clar şi toţi o dată "Să trăiţi!", apoi comandantul companiei comandă "Companie - DREPŢI!", "Companie, pe loc - REPAUS!". Dacă militarii au avut armele în prezentare, se dau, succesiv, comenzile "Companie, la picior - ARM!", "Companie, pe loc - REPAUS!" sau "Companie, la umărul stâng - ARM!", "Companie, pe loc - REPAUS!". (5) Onorul din mişcare cu compania se prezintă după aceleaşi reguli ca la prezentarea onorului cu grupa şi plutonul. Pe timpul prezentării onorului din mişcare, comandanţii plutoanelor, aflaţi în formaţie, salută.  +  Secţiunea a 4-a Instrucţia de front a batalionului/divizionului/regimentului1. Formaţiile de adunare  +  Articolul 117 (1) Formaţiile de adunare ale unităţii militare sunt: în linie, în linie de subunităţi în coloană, în coloană şi în careu. (2) Aceleaşi formaţii de adunare se adoptă şi la nivelul marii unităţi militare. (3) Formaţiile în linie şi în linie de subunităţi în coloană se adoptă pentru revista de front, depunerea jurământului militar, parada militară sau alte situaţii în care se prezintă onorul de pe loc. (4) Când unitatea militară se adună în linie, la comanda "Batalion, în linie - ADUNAREA!", subunităţile se dispun în linie pe trei rânduri, în ordinea prevăzută prin statul de organizare, la interval de 2 paşi între plutoane şi 2 paşi între companii/similare. Comandanţii de subunităţi se dispun la flancul drept al acestora - fig. nr. 112. (5) Locul gărzii Drapelului de luptă al unităţii militare este în flancul drept al unităţii militare la 2 paşi în stânga locţiitorului comandantului, după care se dispun: la 4 paşi de garda Drapelului de luptă - muzica militară, la 4 paşi de muzica militară - şeful de stat major şi la un pas de acesta - statul major, iar prima subunitate - la 2 paşi de statul major. (6) Între 2 batalioane intervalul este de 5 paşi, iar între subunităţile de batalion/divizion/regiment, de 2 paşi. (7) Când unitatea militară se adună în linie de subunităţi în coloană, la comanda "Batalion, în linie de plutoane/companii - baterii - în coloană - ADUNAREA!", subunităţile se dispun alăturat, în coloană câte trei, la intervale de 2 paşi şi distanţe de trei paşi. În figura nr. 113, se prezintă o variantă de adunare a unui batalion de infanterie în linie de companii în coloană, fără Drapelul de luptă şi fără muzica militară (8) Când unitatea militară se adună în coloană, la comanda "Batalion, în coloană - ADUNAREA!", subunităţile se dispun una înapoia alteia, în ordine numerică, la distanţa de 5 paşi între companii/batalioane. (9) Formaţia în careu se adoptă pentru raport, comunicări de ordine, bilanţuri periodice la comanda "Batalion, în careu - ADUNAREA!". (10) Adunarea unităţii militare se execută la ordinul comandantului acesteia, dat personal sau transmis prin statul major; în ordin se precizează scopul, ora, locul, modul de dispunere a formaţiei, ţinuta, armamentul, tehnica şi alte materiale cu care subunităţile trebuie să se prezinte la adunare.2. Formaţiile de deplasare  +  Articolul 118. (1) Formaţia de deplasare a unităţii militare este în coloană câte trei şi se compune din coloanele subunităţilor, dispuse una după alta, în ordinea prevăzută prin statul de organizare sau în cea stabilită de comandant. La ordin, unitatea militară poate adopta şi alte dispozitive pentru deplasare. (2) Comandantul unităţii militare se deplasează în capul coloanei, iar locţiitorul comandantului la 3 paşi înapoia acestuia; garda Drapelului de luptă al unităţii militare se deplasează la 3 paşi după locţiitorul comandantului, muzica militară, la 5 paşi după garda Drapelului de luptă, şeful de stat major se deplasează la 5 paşi după muzica militară, statul major, la 3 paşi după şeful de stat major, iar subunităţile se deplasează în ordinea stabilită prin statul de organizare al unităţii militare, prima subunitate fiind la 5 paşi după statul major - fig. nr. 114; între comandantul batalionului şi subunitatea din faţa sa distanţa este de 10 paşi, iar între comandanţii plutoanelor/companiilor/ similare şi subunităţile pe care le comandă, distanţele sunt cele menţionate la art. 117 alin.(5). (3) Deplasarea unităţii militare în coloană câte unul se execută pe subunităţi. (4) Trecerea unităţii militare de la formaţia de adunare în linie la formaţia de deplasare în coloană se execută la comanda "Batalion, la dreap - TA!". După executarea întoarcerii, la comanda "Batalion, înainte - MARŞ !", întreaga formaţie pleacă de pe loc în acelaşi timp, iar comandanţii subunităţilor realizează din mişcare distanţele prevăzute între subunităţile din faţa/înapoia lor prin micşorarea/mărirea pasului, menţinând cadenţa. (5) Când unitatea militară este dispusă în linie de plutoane în coloană, deplasarea începe la comanda "Batalion, înainte - MARŞ!". După partea prevestitoare a comenzii, comandanţii companiilor se dispun la 5 paşi în faţa plutonului care începe primul deplasarea, comandanţii plutoanelor, la 2 paşi în faţa plutoanelor, ajutorii comandanţilor de plutoane, la un pas înapoia comandanţilor plutoanelor, iar după partea săvârşitoare "MARŞ!", subunităţile încep deplasarea, succesiv, cu formaţia în coloană câte trei, la comanda comandanţilor de subunităţi. (6) Pentru trecerea unităţii militare de la formaţia de deplasare în coloană câte trei, la formaţia de adunare în linie/în linie de subunităţi în coloană, în comandă se indică subunitatea direcţională, locul de adunare, frontul şi formaţia în care se adună subunităţile.3. Prezentarea onorului şi a raportului cu batalionul / divizionul / regimentul  +  Articolul 119 (1) Pentru prezentarea onorului şi a raportului cu batalionul /divizionul/regimentul, comandantul unităţii militare se dispune în faţa şi la centrul formaţiei, la o distanţă de 15 - 20 de paşi, iar când superiorul se apropie la 30 - 40 de paşi de formaţie, dă comanda "Batalion - DREPŢI !", "Batalion, pentru onor - ÎNAINTE!/spre dreap - TA!/stân - GA!". Când militarii sunt în formaţie cu armamentul asupra lor, se dau comenzile "Batalion - DREPŢI!", "Batalion, pentru onor înainte/spre dreapta/stânga, prezentaţi - ARM'!". (2) La comanda pentru prezentarea onorului, comandanţii subunităţilor salută; comandantul unităţii militare se întoarce la stânga împrejur/dreapta/stânga, se deplasează în pas normal către superior, se opreşte la 3 - 4 paşi în faţa acestuia, salută şi prezintă raportul. (3) După prezentarea raportului, comandantul unităţii militare încetează să salute, execută un pas lateral cu piciorul drept/stâng şi se întoarce la stânga/dreapta, lăsând loc pentru trecerea superiorului, pe care îl însoţeşte în pas normal, la 1 - 2 paşi în stânga şi înapoia acestuia. După primirea raportului, superiorul lasă mâna dreaptă pe lângă corp, se deplasează la flancul drept al formaţiei, salută Drapelul de luptă, se întoarce la dreapta şi trece în revistă întreaga formaţie, salutând, după care încetează să salute şi revine spre centrul formaţiei. Pe timpul trecerii în revistă, comandantul unităţii militare se deplasează în pas normal, în dreapta superiorului, la 1 - 2 paşi înapoia acestuia, salutând. La centrul formaţiei, superiorul se opreşte şi salută cu formula "Bună dimineaţa!/Bună ziua!/Bună seara!". Comandantul unităţii militare salută, militarii răspund cu voce tare, clar şi toţi în acelaşi timp "Să trăiţi!". După răspunsul militarilor la salut, superiorul şi comandantul unităţii militare încetează să salute, şi comandantul dă comanda "Batalion, pe loc - REPAUS!". Dacă onorul s-a dat prin prezentarea armei, se dau comenzile "Batalion, la picior - ARM'!", sau "Batalion, la umărul stâng - ARM'!" - funcţie de situaţie, "Batalion, pe loc - REPAUS!". (4) Dacă unitatea militară nu are Drapelul de luptă în formaţie, după primirea raportului, superiorul lasă mâna dreaptă pe lângă corp şi se deplasează direct spre centrul formaţiei pentru a saluta formaţia, fără a mai executa trecerea în revistă. (5) Din mişcare, onorul cu batalionul/divizionul/regimentul se prezintă la comanda "Batalion, pentru onor spre dreap - TA!/spre stân - GA!".  +  Capitolul V Instrucţia de front a subunităţilor şi unităţilor militare care acţionează pe autovehicule  +  Secţiunea 1 Reguli generale  +  Articolul 120 (1) Pentru desfăşurarea instrucţiei de front, subunităţile îşi dispun autovehiculele astfel: a) plutonul - în linie/în coloană de autovehicule; b) compania/similare - în linie de plutoane, cu autovehiculele în linie/în coloană; c) unitatea militară - în linie de companii/plutoane cu autovehiculele în linie/în coloană şi în careu. (2) Distanţa între autovehicule este de 10 m, iar intervalele dintre acestea, de 3 m. Intervalele între plutoane sunt de 3 m, între companii, de 5 m, iar între batalioane, de 10 m. La ordinul comandantului, militarii se adună în faţa autovehiculelor, la 3 paşi de linia acestora. (3) Înainte de îmbarcare, se verifică dacă armele militarilor sunt descărcate; când deplasarea se execută cu armele încărcate, se verifică dacă acestea sunt asigurate; baionetele se scot de la arme/se rabatează. (4) Pentru fiecare autovehicul/coloană se numeşte un şef al autovehiculului/coloanei dintre ofiţerii/subofiţerii/gradaţii cărora li se subordonează întregul personal, inclusiv conducătorul auto/mecanicul conductor. Ca şef al autovehiculului/coloanei se numeşte, de regulă, comandantul subunităţii care se transportă pe autovehicule. (5) Observarea semnalelor şefului de coloană se face de către comandanţii subunităţilor/şefii autovehiculelor sau de către observatori numiţi special în acest scop. (6) Supravegherea autovehiculelor din coloană, a zăvoarelor existente la caroserie şi a tehnicii remorcate se face de către oblonieri şi/sau observatori, numiţi de către comandant, din rândul militarilor.  +  Secţiunea a 2-a Îmbarcarea în autovehicule  +  Articolul 121 (1) Subunităţile se adună la autovehicule la comanda/semnalul "Pluton, la autovehicule - ADUNAREA!". La această comandă, subunitatea se adună în linie, la trei paşi în faţa autovehiculului, cu arma la picior, comandantul subunităţii fiind dispus la flancul drept al acesteia. (2) Conducătorii auto se dispun la un pas în stânga autovehiculelor, în dreptul farului. (3) Comandantul subunităţii/şeful de autovehicul numeşte şeful de platformă, observatorii şi oblonierii dreapta/stânga dintre militarii care stau pe locurile de la margine, lângă oblonul din spate. (4) La comanda/semnalul "Pluton, pentru - ÎMBARCARE!", militarii, având arma în cumpănire, se dispun, de regulă, pe două şiruri, înapoia autovehiculului. Oblonierii dreapta/stânga şi şeful de platformă se dispun lateral lângă obloane, respectiv, înapoia dispozitivului pentru îmbarcare, în poziţia pentru luptă în picioare/în genunchi/culcat, în funcţie de teren, asigurând îmbarcarea subunităţii, după care se îmbarcă ultimii. (5) Îmbarcarea în autovehicule se execută la comanda/semnalul "Pluton - ÎMBARCAŢI!". După partea săvârşitoare a comenzii, militarii se îmbarcă cu rapiditate în autovehicul. Primii se îmbarcă comandanţii grupelor, apoi ceilalţi militari din subunitate; militarul care se îmbarcă pune un picior pe scara oblonului, prinde cu mâna dreaptă/stângă de piciorul banchetei/marginea oblonului lateral, iar cu cealaltă, prinde mâna militarului îmbarcat înaintea sa şi urcă în caroserie, ajutându-l pe cel care îi urmează la îmbarcare. (6) Când militarii subunităţii au armamentul asupra lor, primii se îmbarcă comandanţii de grupe. Pentru îmbarcare, militarii prind cu mâna de piciorul banchetei/marginea oblonului lateral şi întind celălalt braţ, cu arma în mână, spre militarul îmbarcat. Militarii îmbarcaţi îi ajută pe militarii care le urmează la îmbarcare, prinzându-i de mâna întinsă şi trăgându-i în autovehicul până ajung în siguranţă. Trăgătorii cu aruncătoarele de grenade antitanc portative dau, mai întâi, aruncătoarele, militarilor îmbarcaţi înaintea lor, se îmbarcă în acelaşi mod ca ceilalţi militari, îi ajută pe cei dinapoia lor la îmbarcare, apoi iau aruncătoarele şi se îndreaptă spre locul care le-a fost repartizat. Militarii ocupă locurile pe banchete în ordinea de îmbarcare, dinspre partea din faţă a autovehiculului către înapoia acestuia, avându-se în vedere ca observatorii şi oblonierii să se dispună astfel încât să-şi poată îndeplini responsabilităţile. (7) În autovehicule, când nu se ordonă pregătirea pentru tragere, armamentul se aşază între genunchi, în poziţie verticală, cu încărcătorul orientat spre înainte, ţinându-se cu mâna dreaptă în dreptul apărătoarei mâinii; mâna stângă se ţine pe genunchiul stâng; trăgătorul cu aruncătorul de grenade antitanc portativ ţine pistolul mitralieră/puşca automată la piept, iar aruncătorul de grenade antitanc portativ, între picioare, cu ajutajul de scurgere a gazelor în jos; mitraliera se ţine între genunchi, în poziţie verticală, prinzându-se cu o mână de mânerul rabatabil şi cu cealaltă mână de manşon şi tubul de gaze. (8) În unele situaţii, la comandă, armele se pot purta în poziţia la piept. (9) După îmbarcare, conducătorul auto închide oblonul; şeful de autovehicul verifică dacă oblonul a fost închis şi asigurat cu zăvoare, iar personalul este aşezat pe locuri. La comanda/semnalul "Porniţi - MOTOARELE!", conducătorii auto şi mecanicii conductori pornesc motoarele pentru încălzire.  +  Secţiunea a 3-a Deplasarea cu autovehiculele  +  Articolul 122 (1) Pentru începerea deplasării se dă comanda "Înainte - MARŞ!". La această comandă, autovehiculele încep deplasarea din dispozitivul de adunare sau trec succesiv de la dispozitivul de adunare la formaţia de deplasare, luând din mişcare distanţele stabilite şi comunicate, înainte de plecare, tuturor conducătorilor auto/mecanicilor conductori. (2) Pe timpul deplasării, distanţa între autovehicule este de 25 - 50 de m şi se stabileşte de comandantul subunităţii/şeful de coloană în funcţie de viteza de deplasare, condiţiile de trafic, vizibilitate şi stare a vremii. (3) Pentru schimbarea distanţelor între autovehicule, se dă comanda/semnalul "La ... (se indică numărul) metri între autovehicule, măriţi/micşoraţi distanţele - MARŞ!". (4) Întoarcerile pe timpul deplasării se pot executa succesiv, după autovehiculul direcţional, prin ocolire, sau simultan cu toate autovehiculele/ subunităţile. Schimbarea direcţiei de deplasare se face la comenzile/semnalele "ATENŢIUNE!", "La stânga/dreapta - MARŞ!". Autovehiculul din capul coloanei micşorează viteza şi întoarce, continuând deplasarea pe noua direcţie, iar când celelalte autovehicule ajung în acelaşi loc, întorc şi continuă deplasarea pe noua direcţie, menţinând distanţele stabilite iniţial. (5) Pentru întoarcerea simultană a autovehiculelor la stânga/dreapta, la comanda/semnalul "Ocolire la dreapta/la stânga - MARŞ!", fiecare autovehicul micşorează viteza, se întoarce la stânga/dreapta şi continuă deplasarea pe noua direcţie; comandantul subunităţii/şeful coloanei precizează mărimea intervalelor după executarea întoarcerii la stânga/dreapta. (6) Pentru schimbarea vitezei de deplasare se dă comanda/semnalul "La ... - se indică numărul - km pe oră, micşoraţi/măriţi viteza - MARŞ!". La această comandă/semnal, fiecare autovehicul micşorează/măreşte viteza, menţinând distanţele stabilite iniţial faţă de autovehiculul din faţa sa. (7) Când se trece prin locuri cu gabarit redus - tuneluri, poduri, pasaje de cale ferată electrificată, pomi cu crengile joase, fire telefonice -, şeful autovehiculului sau primul militar care observă obstacolul îi atenţionează pe ceilalţi militari prin voce/semnalul stabilit.  +  Articolul 123 (1) Pentru prezentarea onorului de pe loc şi pe timpul deplasării, când militarii sunt îmbarcaţi în autovehicule, aceştia stau aşezaţi pe banchete fără a îndoi corpul, ţin capul drept, cu privirea înainte şi picioarele depărtate la lăţimea umerilor; când militarii nu au armament, pun palmele cu degetele întinse, pe genunchi; dacă militarii au armamentul asupra lor, ţin armele între genunchi, în poziţie verticală, cu ambele mâini, având mâna dreaptă deasupra, în dreptul apărătoarei mâinii. La comanda "Pentru onor spre dreap - TA/stân - GA!", militarii întorc capul spre cel căruia i se prezintă onorul; comandanţii subunităţilor, începând de la pluton în sus, şi şefii autovehiculelor salută. (2) Militarii cu arma la piept salută aşezaţi pe banchete, prinzând arma cu mâna stângă de apărătoarea mâinii şi de uluc, concomitent cu întoarcerea capului spre superior. (3) Pe timpul deplasării autovehiculelor, conducătorii auto şi mecanicii conductori nu salută.  +  Articolul 124Oprirea autovehiculelor se execută la comanda/semnalul "STAI!". La această comandă/semnal, conducătorii auto/mecanicii conductori opresc pe partea dreaptă a drumului, păstrând între autovehicule distanţele prevăzute la ART. 122 sau cele stabilite de comandant. Dacă este necesar să se oprească motoarele, se dă comanda/ semnalul "Opriţi - MOTOARELE!".  +  Secţiunea a 4-a Debarcarea din autovehicule  +  Articolul 125 (1) Debarcarea militarilor din autovehicule se execută, de regulă, în ordinea inversă îmbarcării, numai după ce autovehiculele au fost oprite, la comanda/semnalul "Pluton - DEBARCAŢI !". Dacă nu este necesar ca din autovehicule să debarce toate subunităţile, comandantul precizează subunitatea care va debarca, prin comanda "Grupa a doua - DEBARCAŢI!" sau "Plutonul unu - DEBARCAŢI!". (2) La această comandă/semnal, conducătorii auto deschid oblonul din spate, iar militarii coboară din autovehicul cu armamentul în mână şi se adună în formaţia în coloană, înapoia autovehiculului. (3) Debarcarea şi îmbarcarea pe timpul opririlor/staţionărilor este permisă la comanda/semnalul comandantului subunităţii şi se execută numai prin spatele autovehiculului; pe timpul staţionării, militarii se dispun pe partea dreaptă a autovehiculului, în afara părţii carosabile.  +  Secţiunea a 5-a Formaţiile subunităţilor şi unităţilor care acţionează pe autovehicule1. Formaţiile plutonului  +  Articolul 126 (1) Formaţia de adunare a plutonului este în linie, cu autovehiculele dispuse pe acelaşi aliniament, la interval de 3 m sau în coloană, cu autovehiculele dispuse unul înapoia altuia, la distanţe de 10 m. (2) Adunarea plutonului se execută la comanda "Pluton în linie/în coloană - ADUNAREA!". Când plutonul este îmbarcat pe mai multe autovehicule, pentru adunarea în linie, acestea se dispun în ordinea numerică a grupelor, în stânga autovehiculului comandantului plutonului.  +  Articolul 127 (1) Formaţia de deplasare a plutonului este în coloană; când plutonul se deplasează cu mai multe autovehicule, comandantul plutonului se deplasează cu autovehiculul din capul coloanei. (2) Deplasarea începe la comanda "Pluton, înainte - MARŞ!". După partea săvârşitoare a comenzii, primul autovehicul începe deplasarea cu viteză mai mică decât viteza maximă stabilită de comandantul subunităţii/şeful coloanei până când se pune în mişcare întreaga formaţie şi se realizează distanţele ordonate. (3) Trecerea plutonului de la formaţia de deplasare în coloană la formaţia de adunare în linie de autovehicule se execută la comanda "Pluton, pe aliniamentul ... , front ..., în linie de autovehicule - ADUNAREA!". Primul autovehicul se opreşte în locul stabilit de comandantul subunităţii/şeful de coloană, iar celelalte autovehicule se deplasează, succesiv, prin stânga autovehiculului din faţă şi opresc când ajung pe aliniamentul ordonat sau la comanda "STAI!"/semnalul "STOP!". Când nu se precizează alte intervale între autovehicule, acestea sunt de 3 m.2. Formaţiile companiei/similare  +  Articolul 128 (1) Formaţiile de adunare ale companiei/similare pe autovehicule sunt: în linie de autovehicule, în linie de plutoane în coloană şi în coloană. Adunarea se execută la comanda "Companie, în linie/în linie de plutoane în coloană - ADUNAREA!" sau "Companie, în coloană - ADUNAREA!". (2) Când compania/similare se adună în linie/în linie de plutoane în coloană, intervalul între autovehicule şi între plutoane este de 3 m; când se adună în linie de plutoane în coloană/în coloană, distanţa între autovehicule este de 10 m. Intervalul între două companii/similare dispuse în linie este de 5 m. (3) La partea săvârşitoare a comenzii, plutoanele se adună în ordinea numerică, în linie/în coloană, în stânga/înapoia autovehiculului comandantului companiei/similare, la intervalele şi distanţele menţionate mai sus sau cele stabilite de comandantul subunităţii/şeful de coloană.  +  Articolul 129 (1) Formaţia de deplasare a companiei/similare este în coloană - fig. nr. 94. Comandantul subunităţii se deplasează cu autovehiculul din capul coloanei. (2) Deplasarea companiei/similare începe la comanda "Companie, înainte - MARŞ!". După partea săvârşitoare a comenzii, primul autovehicul începe deplasarea cu viteză mai mică decât viteza maximă stabilită de comandantul subunităţii/şeful coloanei până când se pune în mişcare întreaga coloană şi se realizează distanţele ordonate. (3) Pentru trecerea companiei/similare de la formaţia de adunare în linie la formaţia de deplasare în coloană, autovehiculul comandantului companiei/similare sau al comandantului plutonului unu începe deplasarea în direcţia indicată, fiind urmat, în ordinea numerică sau în ordinea indicată de comandantul companiei/similare, la distanţele stabilite, de către celelalte autovehicule. (4) Trecerea companiei/similare de la formaţia de deplasare în coloană la una din formaţiile de adunare în linie/în linie de plutoane în coloană se execută la comenzile şi după regulile arătate la formaţia de adunare a plutonului. În acest caz, plutoanele ies din coloana companiei/similare şi se adună în formaţia ordonată, pe măsura realizării dispozitivului de către subunitatea din faţă, la comenzile comandanţilor plutoanelor "Pluton, în linie de autovehicule - ADUNAREA!" sau "Pluton, în coloană - ADUNAREA!".3. Formaţiile batalionului/divizionului/regimentului  +  Articolul 130 (1) Formaţiile de adunare ale batalionului/divizionului/regimentului pe autovehicule sunt în linie, în linie de subunităţi în coloană, în coloană şi în careu. Formaţia de adunare a unităţii militare se stabileşte în funcţie de scopul urmărit, capacitatea şi configuraţia locului de dispunere a efectivelor şi autovehiculelor şi se execută la comanda "Batalion, direcţional ..., front ..., în linie/în linie de companii în coloană/în coloană/în careu - ADUNAREA!". La această comandă, subunităţile se dispun în ordinea stabilită prin statul de organizare sau în cea precizată de comandant/şeful coloanei. Intervalele şi distanţele între autovehicule şi subunităţi sunt cele prevăzute pentru pluton şi companie/similare. Între două unităţi militare, intervalul este de 10 m. (2) Formaţia de deplasare a batalionului/divizionului/regimentului pe autovehicule este în coloană. Când unitatea militară se adună în coloană, subunităţile se încolonează în ordinea prevăzută prin statul de organizare sau în cea indicată de comandant prin ordinul de deplasare. (3) Trecerea batalionului/divizionului/regimentului de la formaţiile de adunare în linie/în linie de subunităţi în coloană la formaţia în coloană se execută la comanda "Batalion, în coloană ADUNAREA!". Deplasarea batalionului/divizionului/regimentului începe la comanda/semnalul "Batalion, înainte - MARŞ!". La această comandă/semnal, autovehiculul comandantului începe deplasarea; în urma acestuia, autovehiculele subunităţilor se deplasează în ordinea şi la distanţele stabilite. (4) Trecerea batalionului/divizionului/regimentului de la formaţia de deplasare în coloană la una din formaţiile de adunare se execută la comanda "Batalion, în linie/în linie de subunităţi în coloană - ADUNAREA!". La această comandă, primul autovehicul se opreşte în locul stabilit de comandantul unităţii militare/şeful de coloană, iar celelalte autovehicule se deplasează, succesiv, prin stânga autovehiculului din faţă şi opresc când ajung pe aliniamentul ordonat sau la comanda/semnalul "STAI!". Când nu se precizează alte intervale şi distanţe între autovehicule, acestea sunt de 3 m, respectiv 10 m. (5) După realizarea formaţiei, se dă comanda/semnalul "Opriţi - MOTOARELE!".  +  Capitolul VI Particularităţi ale instrucţiei de front  +  Secţiunea 1 Instrucţia de front pentru îmbarcarea în aeronave  +  Articolul 131 (1) Pentru transportul cu o aeronavă, militarii se deplasează, până la platforma de îmbarcare în formaţie, cu grupa/plutonul/detaşamentul în coloană, având asupra lor armamentul şi materialele stabilite pentru îmbarcare. Militarii se opresc înapoia aeronavei sau lateral, la comanda "Pluton-STAI!", la o depărtare care să permită transmiterea comenzilor prin voce când aeronava are motoarele pornite. Comandantul eşalonului militar comandă "Grupa întâi 5 paşi, grupa a doua 3 paşi, înainte - MARŞ!" apoi, după alinierea subunităţii, dă comanda "Pluton, puneţi jos - MATERIALELE ŞI ARMAMENTUL!". La această comandă, militarii aşază raniţele şi celelalte materiale la un pas în faţa lor, aliniate, iar armamentul pe sol, în partea dreaptă a raniţelor. (2) După executarea instructajului de către comandantul aeronavei sau de către tehnicul de bord privind modul de comportare în aeronavă pe timpul zborului, măsurile de evacuare în caz de necesitate, urgenţa salvării personalului şi materialelor, regulile de securitate şi sănătate în muncă şi protecţiei mediului, la comanda comandantului eşalonului militar "Pluton, ridicaţi - MATERIALELE ŞI ARMAMENTUL!", militarii ridică materialele şi armamentul individual. Accesul spre trapa/scara de îmbarcare se execută din spatele aeronavei către faţa acesteia sau din lateral. La comanda comandantului eşalonului militar "Pluton, pregătirea pentru - ÎMBARCARE!", militarii se încolonează la trapa/scara aeronavei, în formaţia stabilită de comandantul aeronavei sau tehnicul de bord, cu toate materialele asupra lor, având armele în cumpănire, fără baionetă. Pe timpul transportului în aeronave, încărcătoarele armelor, cu sau fără muniţie, se păstrează în portîncărcătoare. La comanda "Pluton - ÎMBARCAŢI!", militarii încep îmbarcarea, aşază şi fixează materialele cu chingi, ocupă locurile precizate şi acroşează centurile de siguranţă, ţinând armele între picioare, cu ţeava în sus. Aruncătoarele de grenade antitanc portative, mitralierele şi muniţia se transportă separat sau cu aceeaşi aeronavă, în ambalajele proprii, în containere care se fiează cu chingi pe platforma portcontainer/în cală. Comandantul eşalonlui militar se îmbarcă ultimul. (3) Din momentul îmbarcării în aeronavă şi până la debarcare, militarii execută ordinele comandantului aeronavei, având voie să părăsească locurile numai cu aprobarea personalului de bord. (4) După aterizarea aeronavei, cu aprobarea comandantului aeronavei, comandantul eşalonului militar dă comanda "Pluton, pregătirea pentru - DEBARCARE!". La această comandă, militarii desfac centurile de siguranţă, se ridică de pe scaune/banchete, iau armamentul individual în mâna dreaptă, ridică echipamentul şi materialele personale şi se întorc cu faţa spre trapa/uşa pe care s-au îmbarcat. La comanda "Pluton - DEBARCAŢI!", militarii se deplasează în coloană câte unul şi debarcă în ordinea inversă îmbarcării, începând cu comandantul eşalonului militar de transport, astfel încât primul militar îmbarcat să debarce ultimul. (5) După debarcare, militarii se îndepărtează de aeronavă în coloană câte unul şi se dispun cu formaţia în linie, pe locul precizat de comandantul eşalonului. Comandantul eşalonului militar verifică efectivul şi materialele subunităţii debarcate, apoi dă comenzile pentru deplasarea subunităţii de pe aeroport. (6) Comenzile şi mişcările pentru deplasarea eşalonului militar la/de la aeroport sunt aceleaşi ca şi cele prevăzute la instrucţia de front a subunităţilor/unităţilor militare. (7) Înainte de executarea îmbarcării în aeronavă, militarii din celelalte categorii de forţe ale armatei vor studia caracteristicile gradelor militare din forţele aeriene, în vederea acordării semnelor regulamentare de respect.  +  Secţiunea a 2-a Instrucţia de front pentru îmbarcarea pe nave  +  Articolul 132 (1) Pentru transportul cu o navă, militarii se deplasează, până la cheul/locul de acostare, în formaţie, cu grupa/plutonul/compania în coloană, având asupra lor armamentul şi materialele stabilite pentru îmbarcare. Militarii se opresc pentru instructaj la comanda "Pluton - STAI!" la o depărtare, faţă de navă, care să permită transmiterea comenzilor prin voce când nava are motoarele pornite. Comandantul eşalonului militar comandă "Grupa întâi 5 paşi, grupa a doua 3 paşi înainte - MARŞ!" apoi, după alinierea subunităţii, dă comanda "Pluton, puneţi jos - MATERIALELE ŞI ARMAMENTUL!". La această comandă, militarii aşază raniţele şi celelalte materiale la un pas în faţa lor, aliniate, iar armamentul pe sol, în partea dreaptă a raniţelor. (2) După executarea instructajului de către comandantul navei/ofiţerul secund, privind modul de comportare pe navă pe timpul transportului, măsurile de evacuare în caz de necesitate, urgenţa salvării personalului şi materialelor, modul de ocupare şi utilizare a mijloacelor de salvare colectivă, regulile de securitate şi sănătate a muncii şi mediului la comanda comandantului eşalonului militar "Pluton, ridicaţi - MATERIALELE ŞI ARMAMENTUL!", militarii ridică materialele şi armamentul individual. Accesul la bord se execută numai cu aprobarea comandantului navei, la comanda comandantului eşalonului militar "Pluton, pregătirea pentru - ÎMBARCARE!". La această comandă, militarii se încolonează cu toate materialele la schela/scara navei, având armele în cumpănire, fără baionetă. La comanda "Pluton - ÎMBARCAŢI!", militarii încep îmbarcarea pe navă, în coloană câte unul, se deplasează pe traseele stabilite şi ocupă locurile/compartimentele repartizate, depozitând materialele şi armamentul. Comandantul eşalonului militar se îmbarcă ultimul. (3) Din momentul îmbarcării pe navă şi până la debarcare, militarii execută ordinele comandantului navei/ofiţerului secund, având voie să staţioneze şi să se deplaseze numai cu aprobarea personalului din serviciul de zi/cart pe navă. După îmbarcarea la bordul navei, personalul va participa la antrenamentele de abandon al navei organizate şi conduse de comandantul secund/ofiţerul secund al navei. (4) După acostare, cu aprobarea comandantului navei, comandantul eşalonului militar dă comanda "Pluton, pregătirea pentru - DEBARCARE!". La această comandă, militarii iau armamentul individual în cumpănire, ridică echipamentul şi materialele personale şi ies pe puntea pe care s-au îmbarcat. La comanda "Pluton - DEBARCAŢI!", militarii se deplasează în coloană câte unul şi debarcă în ordinea inversă îmbarcării, începând cu comandantul eşalonului de transport militar, astfel încât primul militar îmbarcat să debarce ultimul. (5) Când debarcarea urmează să se execute în locuri neamenajate, fără acostare la mal, fără schelă/scară înainte de îmbarcarea pe navă, prin grija comandantului eşalonului militar, se vor efectua, obligatoriu, antrenamente de debarcare la specificul navei cu care se realizează transportul. (6) După debarcare, militarii se îndepărtează de navă în coloană câte unul, iar pe locul precizat, se dispun în formaţia în linie. Comandantul eşalonului militar verifică efectivul şi materialele subunităţii debarcate, apoi dă comenzile pentru deplasarea subunităţii de pe cheul/locul de debarcare. (7) Comenzile şi mişcările pentru deplasarea eşalonului militar la/de pe cheul de îmbarcare/debarcare sunt aceleaşi ca cele prevăzute la instrucţia de front a subunităţilor/unităţilor militare. (8) Înainte de executarea îmbarcării pe o navă, militarii din celelalte categorii de forţe ale armatei vor studia caracteristicile gradelor militare din forţele navale, în vederea acordării semnelor regulamentare de respect.  +  Secţiunea a 3-a Instrucţia de front pentru îmbarcarea şi debarcarea subunităţilor şi unităţilor militare care se transportă pe calea ferată  +  Articolul 133 (1) Întreaga activitate de îmbarcare/debarcare a eşalonului militar se execută la ordinul şi sub conducerea directă a comandantului eşalonului militar. (2) Personalul eşaloanelor militare se transportă în vagoane acoperite, amenajate sau în vagoane de călători, astfel: a) în vagon acoperit pe două osii, 32 de locuri; b) în vagon acoperit pe patru osii, 48 de locuri; c) în vagon călători clasa I, 54 de locuri; d) în vagon călători clasa a II-a, 80 de locuri. (3) Pregătirea pentru îmbarcarea în vagoane a materialelor şi tehnicii se face la comanda comandantului eşalonului militar "Grupele de îmbarcare, pregătirea pentru - ÎMBARCARE!". Comanda se repetă de comandanţii subunităţilor. La această comandă, subunităţile/grupele de îmbarcare se pregătesc pentru îmbarcare. Şefii de vagoane şi comandanţii subunităţilor urmăresc ca baionetele să fie scoase/rabatate, iar armele descărcate şi asigurate. (4) Grupele special destinate pentru îmbarcarea materialelor şi tehnicii depun armele, raniţele, mantalele şi celelalte materiale aflate asupra lor, în locul stabilit de şeful grupei de îmbarcare, apoi se deplasează în dreptul vagoanelor descoperite, care sunt trase la rampă. (5) La comanda/semnalul "Grupele de îmbarcare, îmbarcaţi - TEHNICA ŞI MATERIALELE!", acestea încep îmbarcarea tehnicii şi materialelor. (6) Îmbarcarea personalului eşalonului militar în vagoane se face după îmbarcarea materialelor şi a tehnicii. Înainte de îmbarcare, comandantul eşalonului militar execută instructajul militarilor privind modul de comportare în vagoane pe timpul transportului, măsurile de evacuare în caz de necesitate, urgenţa salvării personalului şi materialelor, regulile de securitate şi sănătate a muncii şi mediului La comanda "Pregătirea pentru - ÎMBARCARE!", militarii ridică materialele şi armamentul individual, iar la comanda "Companie - LA VAGOANE!", subunităţile se deplasează spre vagoanele care le-au fost repartizate, se încolonează pe peron, la 5 m de uşa vagonului respectiv şi, la ordin, încep îmbarcarea. (7) Personalul se dispune în vagoane conform precizărilor şefilor de vagoane. (8) Îmbarcarea personalului în vagoanele acoperite, fără mijloace ajutătoare, se face astfel: a) şefii de vagoane se dispun la flancul drept al subunităţilor şi numesc plantoanele pe vagoane; b) plantoanele pe vagoane execută recunoaşterea vagoanelor, verifică starea de fixaţie şi deschid uşile din partea unde se face îmbarcarea. (9) La comanda "Pluton - ÎMBARCAŢI!", primul militar, ajutat de planton, urcă în vagon şi, după ce îşi depune armamentul, raniţa şi mantaua la locul indicat de şeful de vagon, revine în stânga uşii, iar plantonul se dispune în dreapta; următorii doi militari se opresc lângă vagon în stânga şi în dreapta uşii, îşi depun armele şi raniţele lângă ei, pe sol, urmând să ajute pe ceilalţi militari la urcare; militarul care urcă în vagon dă arma şi raniţa celui din vagon care, după ce le aşază lângă uşă, îl prinde de mâna dreaptă/stângă, ajutându-l să urce. Militarul care urmează să se urce, se sprijină cu gamba piciorului drept/stâng în palmele militarului de lângă vagon; ajutându-se şi de genunchiul celuilalt picior, cu care se sprijină pe podeaua vagonului, se urcă în vagon. După urcare, îşi ia arma şi raniţa în mână şi se deplasează la locul care i-a fost repartizat. După ce s-au îmbarcat toţi militarii, urcă şi cei de lângă vagon, ajutaţi de planton şi de primul militar urcat. Ultimul se îmbarcă şeful vagonului. (10) Îmbarcarea militarilor în vagoane acoperite se poate face şi cu ajutorul scării vagoanelor, podeţelor de acces sau al rampelor/cheurilor, astfel: a) la îmbarcarea cu ajutorul podeţului din scânduri, plantonul ia loc la uşa vagonului, iar militarii se urcă în vagon unul câte unul, la interval de 2 paşi unul de altul. Pentru a evita deplasarea podeţului, acesta se fixează cu doi ţăruşi/pene. Pe timp de iarnă, podeţul se presară cu nisip, iar de fiecare parte a acestuia se aşază, în plus, câte un soldat pentru ajutarea celor care intră în vagon; b) la îmbarcarea personalului la rampe şi cheuri se aplică aceleaşi reguli ca şi la îmbarcarea fără mijloace ajutătoare. Deosebirea constă în faptul că rampele şi cheurile dau posibilitatea ca îmbarcarea şi debarcarea să se efectueze la nivelul podinei vagonului. (11) Mitralierele, aruncătoarele de grenade antitanc portative şi aruncătoarele de mine se aşază în mijlocul vagonului acoperit, iar pistoalele mitralieră/puştile automate/puştile mitralieră/puştile semiautomate cu lunetă/mitralierele se păstrează asupra militarilor. (12) Comandantul eşalonului militar înştiinţează întregul personal al eşalonului militar despre ora plecării trenului şi ora de la care coborârea din vagoane a militarilor este interzisă.  +  Articolul 134 (1) Debarcarea militarilor din vagoane se face la ordinul comandantului eşalonului militar. La apropierea trenului de staţia de debarcare, şefii de vagoane dau comanda "PREGĂTIREA PENTRU DEBARCARE!". La această comandă, militarii se echipează, îşi iau armamentul şi se pregătesc pentru debarcare, fără a părăsi locurile. Debarcarea din vagoane se face începând cu militarii din primele bănci din stânga şi din dreapta uşii/primele compartimente. (2) În staţia de debarcare, la comanda "Pluton - DEBARCAŢI!", se numesc doi militari care coboară din vagon, fără armament şi raniţe. Aceştia îşi primesc armele şi raniţele din vagoane, le aşază alături, pe sol şi se dispun la stânga şi la dreapta uşii, pentru a-i ajuta pe ceilalţi militari să debarce. Militarii rămaşi în vagon se îndreaptă în coloană câte unul spre stânga/dreapta uşii şi coboară, ajutaţi de militarii de lângă vagon, care le iau armele şi raniţele. (3) Grupele special destinate trec la debarcarea tehnicii şi a materialelor eşalonului militar. (4) Plantonul verifică dacă au fost debarcate toate materialele, starea de curăţenie a vagonului, după care, la ordinul şefului de vagon, se deplasează la subunitatea din care face parte. (5) Subunităţile debarcate se adună în formaţia în linie pe locul stabilit de comandantul eşalonului militar; comandanţii subunităţilor verifică efectivul şi materialele pe care le au în primire, după care ordonă începerea deplasării. (6) Comenzile şi mişcările pentru deplasarea eşalonului militar la/de la gară sunt aceleaşi ca cele prevăzute la instrucţia de front a subunităţilor/unităţilor militare.  +  Capitolul VII Revista de front a subunităţilor, unităţilor şi marilor unităţi militare  +  Secţiunea 1 Revista de front a subunităţilor, unităţilor şi marilor unităţi militare care acţionează pe jos  +  Articolul 135 (1) Revista de front este activitatea care se execută în scopul verificării nivelului de pregătire a subunităţii/unităţii/marii unităţi militare la instrucţia de front, însuşirii de către militari a prevederilor prezentului regulament, stării de întreţinere a echipamentului, armamentului, tehnicii şi autovehiculelor din dotare. (2) Revista de front este condusă de către comandanţii nemijlociţi şi direcţi ai subunităţilor/unităţilor/marilor unităţi militare sau de către şefii comisiilor de inspecţie. (3) Revista de front se execută cu toate efectivele, armamentul şi tehnica din înzestrare prezente în cazarmă.  +  Articolul 136 (1) Persoanele care conduc revista de front fac cunoscut comandanţilor subunităţilor/unităţilor/marilor unităţi militare Planul executării revistei de front. Acesta se trimite la subunitatea/unitatea/marea unitate militară care execută revista de front, astfel încât să ajungă la destinaţie cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de ziua în care se va desfăşura activitatea şi cuprinde: data, ziua şi ora la care se execută revista de front; durata; locul; ţinuta; tehnica şi armamentul care se scot; modul de desfăşurare a raportului de informare; întreaga tematică de verificare a gradului de pregătire a subunităţii/ unităţii/marii unităţi militare la instrucţia de front. (2) Locul pe care se execută revista de front se organizează astfel: o linie pentru dispunerea subunităţilor şi una înapoia acesteia, la 10 - 15 m, pentru dispunerea armamentului şi tehnicii; în faţa liniei pentru dispunerea subunităţilor, se trasează patru linii pentru ieşirea militarilor la raportul de informare, la 3, 5, 9 şi 15 paşi. (3) Revista de front se încheie cu defilarea subunităţii/unităţii/marii unităţi militare.1. Revista de front a companiei/similare  +  Articolul 137Pentru revista de front, compania/similare se dispune în formaţia de adunare în linie pe trei rânduri - fig. nr. 107; comandantul companiei/similare se dispune la 7 paşi în faţa şi la mijlocul formaţiei.  +  Articolul 138 (1) Când persoana care conduce revista de front se apropie la 30 - 40 de paşi, comandantul companiei/similare comandă "Companie - DREPŢI!", "Pentru onor înainte/spre dreapta/stânga prezentaţi - ARM'!". După partea săvârşitoare a comenzii, o dată cu ultimul timp al prezentării armei pentru onor, militarii întorc capul către persoana care conduce revista de front; comandanţii plutoanelor, aflaţi în formaţie, salută. Apoi, comandantul companiei/similare se întoarce la stânga împrejur/dreapta/stânga şi se îndreaptă în pas normal către persoana care conduce revista de front, se opreşte la 3 - 4 paşi în faţa acesteia, salută şi raportează "Domnule ... - gradul - , compania ... este adunată pentru revista de front!". În cazul în care comandantul companiei/similare nu este cunoscut de către persoana care conduce revista de front, acesta se prezintă cu formula "Sunt comandantul companiei... - gradul şi numele -". (2) După darea raportului, comandantul companiei/similare, încetând să salute, execută un pas lateral cu piciorul drept/stâng şi se întoarce la stânga/dreapta, lăsând loc pentru trecerea superiorului. (3) Primind raportul, persoana care conduce revista de front lasă mâna dreaptă în jos şi se îndreaptă spre flancul drept al formaţiei, însoţit de comandantul companiei/similare, la 1 - 2 paşi în stânga şi înapoia sa, se opreşte, se întoarce la dreapta şi apoi trece în revistă subunitatea, în pas normal, salutând; după ce a trecut în revistă întreaga subunitate, încetează să salute, revine la 8 - 10 paşi în faţa şi la mijlocul formaţiei, se opreşte, salută cu formula "Bună dimineaţa/Bună ziua !". Militarii răspund clar şi toţi odată "Să trăiţi!", apoi comandantul companiei/similare comandă "compagnie la umărul stâng - ARM'!", "Companie, la picior - ARM'!", "Companie, pe loc - REPAUS!" sau "Companie, la umărul stâng - ARM'!", "Companie, pe loc - REPAUS!", după care trece la executarea ordinelor primite. (4) Pe timpul primirii raportului, ofiţerii ce însoţesc persoana care conduce revista de front se opresc la 10 m înapoia acesteia, se dispun în linie, cu faţa către formaţie, salută şi rămân pe loc până la comanda "Companie, pe loc - REPAUS!". După ce au fost prezentaţi în faţa subunităţii, trec la executarea ordinelor primite.  +  Articolul 139 (1) Dacă se execută raportul de informare, comandantul companiei/similare comandă "Companie - DREPŢI!", "Pentru raportul de informare, înainte - MARŞ!". La această comandă, militarii care au ceva de raportat ies la distanţele stabilite: ofiţerii - la 15 paşi, maiştrii militari şi subofiţerii - la 9 paşi, gradaţii - la 5 paşi, soldaţii - la 3 paşi, după care, persoana care conduce revista de front şi ofiţerii care o însoţesc ascultă motivele celor care au ieşit la raport. Cadrele militare sunt luate în evidenţă şi vor fi primite la raport, în mod confidenţial, după excutarea revistei de front. (2) După executarea raportului de informare, se trece la verificarea subunităţii după tematica prevăzută în Planul executării revistei de front: aspectul exterior al ţinutei militarilor, documentele militare personale, starea de întreţinere şi operativitate a armamentului şi tehnicii din înzestrare, gradul de pregătire individuală şi cu subunitatea la instrucţia de front, starea de intreţinere a locurilor de cazare a militarilor, magaziilor/remizelor subunităţii, birourilor, modul de evidenţă şi păstrare a bunurilor din dotare.  +  Articolul 140 (1) Revista de front se încheie cu defilarea companiei/similare în faţa persoanei care conduce activitatea; pe timpul defilării, militarii ţin armele la piept/la umărul stâng; aruncătoarele de grenade antitanc portative se ţin la spate, iar mitralierele, la umărul stâng. (2) După realizarea dispozitivului de defilare - fig. nr. 96 -, comandantul companiei/similare se dispune la 5 paşi înaintea plutonului din capul coloanei, cu faţa spre formaţie şi comandă "Companie - V-ALINIAŢI!", "Companie - DREPŢI!", "Pentru defilare, cu onorul spre dreapta, companie înainte - MARŞ!". După partea săvârşitoare a comenzii, se întoarce la stânga împrejur şi începe defilarea în cadenţa subunităţii. (3) La aproximativ 20 de paşi de persoana care primeşte defilarea, comandantul companiei/similare şi comandanţii plutoanelor, salută şi, în acelaşi timp, întorc capul privind spre aceasta. Când comandanţii plutoanelor salută, soldaţii şi gradaţii voluntari, continuând deplasarea în pas de defilare, întorc, simultan, capul spre persoana care primeşte defilarea, mai puţin militarii şirului din dreapta. După ce fiecare pluton a trecut la aproximativ 20 de paşi de persoana care primeşte defilarea, comandanţii plutoanelor încetează să salute şi toţi militarii întorc capul înainte, cotinuând deplasarea în pas de defilare. La comanda comandantului com- paniei/similare "Companie, pas normal - MARŞ!", militarii continuă deplasarea în pas normal spre locul stabilit. (4) Persoana care primeşte defilarea şi însoţitorii săi se dispun astfel încât subunitatea care defilează să prezinte onorul spre dreapta. Însoţitorii se dispun în linie pe un rând/pe două rânduri, la 1 - 2 paşi înapoia persoanei care primeşte defilarea.2. Revista de front a batalionului/divizionului/regimentului  +  Articolul 141Pentru revista de front, batalionul/divizionul/regimentul se dispune în formaţia de adunare în linie pe trei rânduri - fig. nr. 112 - sau în linie de plutoane în coloană - fig. nr. 113; comandantul unităţii militare se dispune la 10 paşi în faţa şi la mijlocul formaţiei.  +  Articolul 142 (1) Întâmpinarea persoanei care conduce revista de front, raportul de informare şi celelalte activităţi, în afară de defilare, se desfăşoară aşa cum se arată la revista de front a companiei/similare. (2) După executarea revistei de front, comandantul unităţii militare comandă "Batalion - DREPŢI!", "Batalion, la umărul stâng - ARM'!"/dacă militarii au armele la piept, le menţin în această poziţie, "Pentru realizarea dispozitivului de defilare, batalion înainte - MARŞ!". La această comandă, unitatea militară începe deplasarea spre locul stabilit pentru realizarea dispozitivului de defilare, cu subunităţile încolonate în ordinea prevăzută prin statul de organizare. (3) După realizarea dispozitivului de defilare - fig. nr. 114 -, comandantul unităţii militare comandă "Batalion - V-ALINIAŢI!", "Batalion - DREPŢI!", "Pentru defilare, cu onorul spre dreapta, batalion înainte - MARŞ!". (4) Dacă la revista de front a unităţii militare participă muzica militară, concomitent cu realizarea dispozitivului pentru defilare, aceasta se deplasează în faţa persoanei care conduce revista de front. La comanda "MARŞ!", muzica începe să intoneze marşul de defilare. (5) Defilarea se execută după aceleaşi reguli ca cele prevăzute la revista de front a companiei/similare. (6) După ce ultima subunitate a trecut la 20 de paşi de persoana care primeşte defilarea, muzica încetează marşul, după care prezintă onorul şi defilează.3. Revista de front a marii unităţi militare  +  Articolul 143 (1) Revista de front a marii unităţi militare se execută după aceleaşi reguli ca la unitatea militară. (2) La revista de front a marii unităţi militare participă comandamentul marii unităţi militare şi unităţile/subunităţile de mare unitate militară. (3) Când marea unitate militară este dispusă în aceeaşi cazarmă, comandamentul marii unităţi militare şi toate unităţile/subunităţile de mare unitate militară se dispun în linie/în linie de plutoane în coloană, pe acelaşi platou, în ordinea prevăzută prin statul de organizare. (4) Dacă unităţile/subunităţile de mare unitate militară sunt dispuse în cazărmi/garnizoane diferite, revista de front se execută în cazărmile de dislocare a acestora, în ziua şi la orele precizate de comandantul care conduce revista de front. (5) Primirea raportului şi raportul de informare se execută cu toate efectivele care participă la activitate; după raportul de informare, comandamentul marii unităţi militare rămâne pe loc, iar unităţile/subunităţile de mare unitate militară se deplasează pe locuri diferite, unde se vor desfăşura activităţile de verificare după tematica prevăzută în Planul executării revistei de front. (6) În funcţie de timpul avut la dispoziţie, la statele majore de unităţi/comandamentele de mari unităţi militare se pot verifica existenţa şi starea de întreţinere şi păstrare a materialelor individuale pentru alarmă. (7) Revista de front se încheie la ora stabilită de persoana care conduce activitatea, cu defilarea comandamentului marii unităţi militare şi a unităţilor/subunităţilor de mare unitate militară.  +  Secţiunea a 2-a Revista de front a subunităţilor şi unităţilor militare cu prezentarea tehnicii de luptă  +  Articolul 144 (1) Pentru revista de front, subunităţile se adună cu tehnica de luptă în formaţia de adunare în linie de autovehicule; unitatea militară se adună, de regulă, în linie de companii în coloană de autovehicule. Marea unitate militară se adună cu autovehiculele comandamentului dispuse pe compartimente/servicii în ordinea prevăzută prin statul de organizare, iar subunităţile de mare unitate militară se dispun în continuarea formaţiei, în aceeaşi ordine. (2) Prezentarea onorului, întâmpinarea comandantului care conduce revista de front şi darea raportului se execută în acelaşi mod ca şi la revista de front pe jos. (3) Ordinea subunităţilor este aceeaşi ca şi la defilarea pe jos, cu precizarea că se defilează pe două sau trei şiruri de autovehicule, în funcţie de lărgimea pistei; între rândurile de autovehicule, distanţa este de 20 m, între companii/similare, 30 m, iar între batalioane, 40 m.  +  Articolul 145 (1) Pe timpul defilării, obloanele turelelor tancurilor şi ale transportoarelor blindate, cu excepţia turelelor tancului şi transportorului blindat al comandantului subunităţii/unităţii/marii unităţi militare care defilează, şi geamurile cabinelor automobilelor sunt închise. (2) Obloanele mecanicilor conductori de la tancuri şi transportoare blindate pot fi deschise. (3) Comandantul subunităţii/unităţii/marii unităţi militare care defilează pe autovehicule se dispune în capul coloanei, în autoturism, pe banchetă, alături de conducătorul auto.  +  Articolul 146 (1) Ajungând la distanţa de 30 - 40 m de persoana care primeşte defilarea, toţi ofiţerii şi şefii de autovehicule salută, întorcând, în acelaşi timp, capul spre acesta; militarii aflaţi în autovehiculele descoperite prezintă onorul prin întoarcerea capului, fără a saluta. (2) Armele aflate în poziţia la piept se ţin cu mâna dreaptă de gâtul patului, iar cu mâna stângă, de uluc şi apărătoarea mâinii. După ce s-a trecut la 10 m de persoana care primeşte defilarea, comandantul subunităţii/unităţii/marii unităţi militare, ofiţerii şi şefii de autovehicule încetează să salute şi întorc capul înainte. Când şeful de autovehicul încetează să salute, la comanda şefului de platformă, militarii din autovehicule coboară mâinile de pe apărătoarea mâinii şi uluc şi întorc capul înainte.  +  Articolul 147Drapelul de luptă al unităţii/marii unităţi militare, desfăşurat, se dispune în caroseria autoturismului sau în gura de acces de sus a turelei tancului/transportorului blindat al comandantului unităţii/marii unităţi militare.  +  Articolul 148Anexele 1 - 5 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1la regulamentGLOSARAdâncimea formaţiei/dispozitivului - distanţa dintre primul rând/ militar/autovehicul şi ultimul rând/militar/autovehicul sau dintre partea din faţă şi partea din spate a dispozitivului.Bază - militarul/subunitatea/vehiculul numit de comandant, faţă de care se adună/aliniază ceilalţi militari sau celelalte subunităţi/unităţi militare/vehicule în formaţia ordonată.Cadenţă - ritmul uniform în care se execută o anumită deplasare pe jos.Capul coloanei - militarul/rândul/subunitatea/vehiculul care se deplasează primul în coloană.Careu - formaţia realizată prin dispunerea militarilor/subunităţilor/ unităţilor/autovehiculelor militare pe trei dintre laturile unui pătrat, iar pe cea de a patra, a comandantului subunităţii/unităţii militare.Centrul formaţiei - partea din mijloc a formaţiei/dispozitivului.Ciochinar, ciochinare - mănunchi de cureluşe scurte, având la capete ochiuri sau inele de prindere.Coada coloanei - militarul/rândul/subunitatea/vehiculul care se deplasează ultimul, încheind coloana.Coifură - articolul de echipament folosit de militar pentru acoperirea capului: boneta, şapca de instrucţie, bereta, şapca, căciula sau casca.Coloană - formaţia/dispozitivul realizat prin dispunerea militarilor în adâncime, pe unul sau mai multe şiruri alăturate sau prin dispunerea subunităţilor/unităţilor/autovehiculelor militare unele înapoia celorlalte, la distanţe normale sau stabilite prin ordinul comandantului.Direcţional - militarul/subunitatea/vehiculul numit de comandant faţă de care îşi coordonează deplasarea ceilalţi militari/subunităţi/coloane.Dispozitiv - dispunerea, într-un anumit mod, a elementelor componente ale unei subunităţi/unităţi militare corespunzătoare scopului urmărit.Dispozitiv de adunare - dispunerea subunităţilor/unităţilor/vehiculelor militare într-o anumită ordine în vederea desfăşurării unei activităţi.Dispozitiv de deplasare - dispunerea subunităţilor/unităţilor/autovehiculelor militare într-o anumită ordine de încolonare în vederea executării unei deplasări.Distanţă - depărtarea dintre doi militari sau două subunităţi/unităţi/autovehicule militare dispuşi/dispuse unul/una înapoia celuilalt/celeilalte.Distanţele pot fi: normale sau mărite/micşorate.Distanţă normală - depărtarea între doi militari, dispuşi unul după altul, egală cu lungimea unui braţ cu palma întinsă, măsurată până la umărul militarului din faţă; între două subunităţi/unităţi/autovehicule militare, dispuse una după cealaltă, se consideră distanţă normală numărul de paşi/metri stabilit prin prezentul regulament pentru adunarea în coloană.Distanţă mărită/micşorată - depărtarea între doi militari sau două subunităţi/unităţi/vehicule militare, dispuşi/dispuse unul/una după altul/alta, realizată prin deplasarea înapoi/înainte cu un anumit număr de paşi/metri; atunci când se indică o bază, distanţele între toţi militarii/toate subunităţile/unităţile/vehiculele militare dispuse în faţa/înapoia bazei se măresc/micşorează până la realizarea, între aceştia, a numărului de paşi/metri indicat prin comandă.Echipament militar - totalitatea articolelor neconsumabile, prevăzute în dotarea unei structuri militare, inclusiv a unui militar.Flanc - partea dreaptă sau stângă a unei formaţii/dispozitiv. La întoarcerea formaţiei/dispozitivului la stânga împrejur denumirile flancurilor nu se schimbă.Formaţie - dispunerea militarilor/subunităţilor/unităţilor militare, fără sau cu armamentul şi tehnica din înzestrare, într-o ordine stabilită.Formaţiile se constituie pentru adunare şi/sau pentru deplasare. Formaţia de adunare poate fi în linie, în linie de subunităţi în coloană şi în careu. Se poate constitui cu intervale normale sau cu intervale mărite. Pentru începerea programului de instrucţie, revistei de front, apelului sau inspecţiei, subunităţile se dispun, de regulă, în linie/în linie de subunităţi în coloană. Pentru raportul zilnic sau bilanţul periodic, precum şi pentru desfăşurarea unor şedinţe de instrucţie sau a altor activităţi specifice, subunităţile şi unităţile militare se dispun în careu. Când formaţia se întoarce la stânga împrejur, rândul din faţă se completează cu militarul corespunzător din rândul al doilea.Formaţia pentru deplasare poate fi: în coloană câte unul, câte doi, câte trei - sau mai mulţi - şi se foloseşte pe timpul deplasărilor.Front - partea formaţiei/dispozitivului către care militarii sunt orientaţi cu faţa autovehiculele cu partea din faţă -.Interval - depărtarea dintre doi militari sau două subunităţi/unităţi/vehicule militare dispuşi/dispuse unul/una lângă altul/alta. Intervalele pot fi: normale sau mărite.Interval normal - depărtarea dintre doi militari alăturaţi, măsurată prin întinderea laterală a mâinii drepte cu pumnul strâns, la nivelul umărului militarului din dreapta. Între două subunităţi/unităţi/vehicule militare alăturate se consideră interval normal numărul de paşi/metri stabiliţi prin prezentul regulament pentru adunarea în linie.Interval mărit - depărtarea dintre doi militari alăturaţi, măsurată de la dreapta spre stânga, prin deplasarea laterală cu un anumit număr de paşi; atunci când se indică o bază, intervalele între toţi militarii aflaţi în dreapta şi în stânga bazei se măresc până la realizarea între aceştia a numărului de paşi stabilit prin comandă.Lăţimea formaţiei/dispozitivului - distanţa între flancuri.Linia de autovehicule - formaţia în care două sau mai multe autovehicule sunt dispuse la intervale egale, pe aceeaşi linie.Rând - dispunerea militarilor unul lângă altul. La formaţia pe două sau mai multe rânduri, distanţa între două rânduri alăturate este de o lungime de braţ cu palma întinsă. Rândurile se numesc întâi, al doilea şi aşa mai departe. Dacă un militar iese din rândul întâi, locul său îl ocupă militarul dispus înapoia lui.Semnalele pentru conducere reprezintă grupuri de semne convenţionale, acustice sau optice, folosite pentru transmiterea la distanţă a unor comenzi, înştiinţări, avertismente, informaţii.Spatele formaţiei/dispozitivului - partea opusă frontului.Şir - dispunerea militarilor unul înapoia celuilalt. Când formaţiile de adunare se realizează în linie, iar militarii se dispun pe două sau mai multe rânduri, şirul în care militarul din rândul al doilea sau din rândurile următoare lipseşte, de regulă, nu se completează de către alţi militari; la formaţiile de adunare în coloană şi la cele de deplasare, locurile libere se completează de către militarii aflaţi înapoia acestora, dar ultimul rând trebuie să rămână complet.  +  Anexa 2la regulamentECHIPAMENTUL PENTRU INSTRUCŢIEAL MILITARILOR1. Materiale comune militarilor de toate specialităţile┌────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea materialelor │ Modul de purtare ││crt.│ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 1 │Lopata mică cu port │La centură, pe şoldul drept; pe centura ││ │ │cu bretele se fixează la spate │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 2 │Masca contra gazelor │Pe şoldul stâng; în nişa tancului │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 3 │Setul de decontaminare │ ││ │individuală │ │├────┼────────────────────────────────┤În sacul măştii contra gazelor ││ 4 │Pansamentul individual │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ │Sacul de merinde/de grenade, cu:│ ││ │- gamela şi lingura; │ ││ 5 │- raţia de luptă; │Pe şoldul drept; în nişa tancului ││ │- bidonul (cu apă sau ceai). │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 6 │Foaia de cort │Pe sacul de merinde, prinsă cu ││ │ │ciochinare │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ │Raniţa cu: │La spate/sub bancheta autovehiculului ││ │- casca; ├────────────────────────────────────────┤│ 7 │- sacul de dormit; │Pe raniţă, prinsă cu ciochinare ││ │- scurtă pentru instrucţie. ├────────────────────────────────────────┤│ │ │În raniţă/pe raniţă, prinse cu ││ │ │ciochinare │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 8 │Completul de protecţie filtrant │Pe şoldul drept/în raniţă ││ │sorbant │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 9 │Pelerină de protecţie cu o │În sacul măştii contra gazelor ││ │singură întrebuinţare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 10 │Plasa de mascare │ │├────┼────────────────────────────────┤ ││ 11 │Lenjeria de schimb şi căciula/ │ ││ │capela │ │├────┼────────────────────────────────┤În raniţă ││ 12 │Materiale de întreţinere a igi- │ ││ │enei corporale, a îmbrăcămintei │ ││ │şi încălţămintei │ │└────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘2. Armament şi materiale specifice militarilor de diferite specialităţi┌────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea materialelor │ Modul de purtare ││crt.│ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 1 │Pistol cu toc şi numărul de car-│La centură, pe partea dreaptă; se poate ││ │tuşe corespunzător capacităţii │întrebuinţa şi cureaua de purtare pe ││ │încărcătorului │umărul stâng │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 2 │Pistol mitralieră, puşcă automa-│ ││ │tă, puşcă semiautomată cu lune- │ ││ │tă, puşcă mitralieră şi mitrali-│Conform ordinului ││ │eră puşcă automată, puşcă semi- │ ││ │automată cu lunetă, şi puşcă │ ││ │mitralieră │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 3 │Geantă portîncărcătoare, pentru │La centură, pe partea dreaptă; trăgăto- ││ │pistolul mitralieră, puşcă │rul cu aruncătorul de grenade antitanc ││ │automată, puşcă semiautomată cu │portativ, pe partea stângă/pe ham ││ │lunetă şi puşcă mitralieră │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 4 │Aruncătorul de grenade antitanc │La spate/la umăr ││ │portativ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 5 │Geantă cu două/trei lovituri │ ││ │pentru aruncătorul de grenade │La spate ││ │antitanc portativ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 6 │Geantă cu înălţătorul optic │La centură, pe partea dreaptă │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 7 │Cutiile cu benzi │Pe umărul drept │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 8 │Ţeava aruncătorului cal. 82 mm │La spate │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 9 │Raniţa cu placa de bază a │ ││ │aruncătorului cal. 82 mm │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 10 │Raniţa cu afetul biped │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 11 │Aparatul de ochire al aruncăto- │În toc, la spate ││ │rului cal. 82 mm │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 12 │Raniţa cu muniţia aruncătorului │La spate ││ │cal. 82 mm (6 lovituri) │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 13 │Binoclu │În toc pe şoldul stâng/la piept, având ││ │ │cureluşa de purtare la gât │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 14 │Busola │În porthartă sau buzunar, în funcţie de ││ │ │tipul busolei │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 15 │Portharta │Pe şoldul drept │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 16 │Lanterna │În porthartă │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 17 │Cartuşele reactive de │La militarii stabiliţi de comandant, în ││ │semnalizare │sacul de merinde │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 18 │Staţia radio portativă de dife- │Fixată pe ham/centură/în sacul de ││ │rite tipuri │merinde │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 19 │Completul de mascare nr. 1 │ │├────┼────────────────────────────────┤ ││ 20 │Sistemul de decontaminare porta-│La piesă ││ │bilă pentru armament şi tehnică │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 21 │Salopeta de protecţie │Peste îmbrăcăminte │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 22 │Masca izolantă │Pe şoldul stâng/în nişa tancului │└────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘3. Armament şi materiale specifice militarilor din subunităţile de paraşutişti┌───┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│ 0 │ 1 │ 2 │├───┼────────────────────────────────┼─────────┬───────────────────────────────┤│ 1 │Pistolul mitralieră, puşca │În husă │Între militar şi parşuta de ││ │automată, puşca semiautomată cu │acroşat/ă│siguranţă ││ │lunetă │ pe │ │├───┼────────────────────────────────┤sistemul ├───────────────────────────────┤│ 2 │Puşca mitralieră │ de │În partea dreaptă a militarului│├───┼────────────────────────────────┤suspensie├───────────────────────────────┤│ 3 │Aruncătorul de grenade antitanc │ al │În partea stângă a militarului ││ │portativ │paraşutei│ │├───┼────────────────────────────────┤ princi- ├───────────────────────────────┤│ 4 │Mitraliera │ pale │În partea dreaptă a militarului│├───┼────────────────────────────────┤ ├───────────────────────────────┤│ 5 │Geantă cu două/trei lovituri │ │ ││ │pentru aruncătorul de grenade │ │La spate sub paraşuta ││ │antitanc portativ │ │principală │├───┼────────────────────────────────┼─────────┴───────────────────────────────┤│ 6 │Cutiile cu benzi şi cartuşe │ │├───┼────────────────────────────────┤ ││ 7 │Ţeava aruncătorului cal. 82 mm │ │├───┼────────────────────────────────┤În husă, în faţă, între militar şi ││ 8 │Raniţa cu placa de bază a │paraşută de siguranţă ││ │aruncătorului │ │├───┼────────────────────────────────┤ ││ 9 │Raniţa cu afetul biped │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│10 │Busola │În buzunarul de la piept al costumului de││ │ │paraşutare │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │Sacul de merinde/de grenade, cu:│ ││ │- gamela şi lingura; │ ││11 │- raţia de luptă; │Pe şoldul drept ││ │- bidonul (cu apă sau ceai). │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│12 │Completul de protecţie filtrant │Pe şoldul drept/în raniţă ││ │sorbant │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│13 │Staţia radio portativă de │În container, în faţă, între militar şi ││ │diferite tipuri │paraşuta de siguranţă, la piept/fixată ││ │ │pe ham │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│14 │Aparatura de control C.B.R.N. │În faţă, între militar şi paraşuta de ││ │ │siguranţă │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│15 │Pupitrul de dirijare │În container, în faţă, între militar şi │├───┼────────────────────────────────┤paraşuta de siguranţă ││16 │Valiza raniţă nr. 2/3 │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │Raniţa tip desant aerian │ ││ │paraşutat cu: │ ││ │- blana costumului îmblănit │ ││ │ (vara); │ ││ │- plasa de mascare; │ ││17 │- lenjeria de schimb şi căciula │Sub paraşuta principală sau la ││ │ (şapca de instrucţie); │autovehicul ││ │- ustensilele şi materialele de │ ││ │ întreţinere a igienei corpora-│ ││ │le, a îmbrăcămintei şi │ ││ │încălţămintei │ │└───┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘La instrucţie fiecare militar poartă îmbrăcămintea corespunzătoare anotimpului şi are asupra sa armamentul individual, geanta portîncărcătoare, casca, muniţia şi grenadele, potrivit normelor, precum şi celelalte materiale conform celor prezentate în tabelele alăturate. Ţinuta se precizează de către comandanţii de subunităţi în planificarea săptămânală a pregătirii pentru luptă, în raport cu categoriile de instrucţie şi conţinutul temelor de executat. Cu aprobarea comandantului unităţii militare, la unele categorii de instrucţie se pot folosi numai o parte din materiale, acelea care sunt strict necesare desfăşurării categoriei de instrucţie/temei respective. Pe timpul deplasării, unele materiale din înzestrare se pot păstra asupra militarilor sau se pot transporta, în raport cu condiţiile de teren, stare atmosferică şi anotimp, după dispoziţiile comandanţilor, pe tehnica de luptă/vehicule special destinate (raniţa, plasa de mascare, pătura, mănuşile, ciorapii şi mantaua de protecţie C.B.R.N., lenjeria, ustensilele şi materialele de întreţinere a igienei corporale, a îmbrăcămintei şi încălţămintei).La revista de front, militarii subunităţii/unităţii militare se prezintă cu toate materialele din dotare asupra lor.  +  Anexa 3NOTĂ:1. Comandantul este obligat să aducă la cunoştinţa subordonaţilor toate semnalele care se folosesc pe timpul îndeplinirii misiunii.2. În afara situaţiilor special menţionate, pentru indicarea semnalelor se foloseşte mâna disponibilă.3. În unele situaţii, pentru o mai bună comunicare, înainte de transmiterea unui semnal se face, mai întâi, semnalul "Atenţiune!".4. Pe timp de noapte, semnalele se stabilesc, separat, pentru fiecare misiune, în funcţie de mijloacele acustice sau optice avute la dispoziţie de către cei care le transmit/recepţionează. 5. Militarul care observă primul semnalul este obligat să-l transmită celor din jur.  +  Anexa 4NOTĂ:Semnalele pentru îndrumarea autovehiculelor nu diferă de cele folosite de agentul de circulaţie.  +  Anexa 5--------