HOTĂRÂRE nr. 1.609 din 4 decembrie 2008 (*actualizată*)privind înfiinţarea Agenţiei de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date "Roedunet"(actualizată până la data de 3 februarie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 3 februarie 2009, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 51 din 29 ianuarie 2009.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare, denumită în continuare Agenţia, ca instituţie publică de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date "Roedunet", care se desfiinţează. (2) Sediul Agenţiei este în municipiul Bucureşti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1. (3) Agenţia administrează Reţeaua naţională de informatică pentru educaţie şi cercetare, definită în plan european prin sintagma NREN (Naţional Research and Education Network), denumită în continuare Reţea.  +  Articolul 2Obiectul de activitate al Agenţiei îl constituie administrarea, operarea şi dezvoltarea Reţelei, precum şi cercetarea ştiinţifică în domeniul reţelelor de comunicaţii.  +  Articolul 3La Reţea se pot conecta următoarele tipuri de entităţi: a) unităţi şi instituţii publice subordonate Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; b) unităţi şi instituţii de cercetare-dezvoltare acreditate şi definite conform art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare; c) unităţi şi instituţii de cercetare-dezvoltare atestate şi definite conform art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru activitatea de cercetare-dezvoltare; d) unităţi şi instituţii de educaţie de toate gradele, atestate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; e) clinici şi spitale universitare atestate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Sănătăţii Publice, potrivit prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; f) biblioteci, muzee şi instituţii publice de cultură subordonate sau în coordonarea Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 4Agenţia are următoarele atribuţii principale: a) asigură administrarea şi operarea Reţelei şi a conexiunilor internaţionale ale acesteia în scopul interconectării reţelelor de comunicaţii ale unităţilor şi instituţiilor conectate la Reţea; b) desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică, participă la proiecte de cercetare ştiinţifică europene, naţionale, regionale şi locale în calitate de administrator şi operator al Reţelei; c) elaborează şi pune în aplicare proiecte de dezvoltare şi modernizare a Reţelei naţionale de informatică, precum şi proiecte pentru introducerea de noi servicii în acord cu cerinţele comunităţii de cercetare, educaţie şi academice din România şi a obligaţiilor asumate în cadrul parteneriatelor în domeniu din care România face parte; d) îndeplineşte toate atribuţiile specifice stabilite în plan naţional şi european în calitate de Reţea naţională de informatică pentru educaţie şi cercetare (NREN - Naţional Research and Education Network); e) oferă asistenţă tehnică şi consultanţă în domeniul comunicaţiilor de date instituţiilor conectate la Reţea, prin contracte de consultanţă sau de expertiză; f) realizează alte atribuţii specifice domeniului de activitate stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei de către Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică a Agenţiei este formată din aparatul central, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Mendeleev nr. 21-25, şi 4 unităţi fără personalitate juridică în Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Conducerea Agenţiei este asigurată de un director general, un director tehnic şi 4 şefi ai unităţilor fără personalitate juridică. (3) Numirea directorului general al Agenţiei se face prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, pe baza rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii. Directorul general al Agenţiei numeşte directorul tehnic şi şefii unităţilor fără personalitate juridică, în condiţiile legii.------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de alin. (2) al art. 20 din HOTĂRÂREA nr. 51 din 29 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 3 februarie 2009.  +  Articolul 6 (1) Operarea şi administrarea Reţelei se realizează astfel: a) la nivel internaţional şi naţional, prin Nodul de comunicaţii naţional care va asigura conexiunile internaţionale şi conexiunile cu nodurile operaţionale ale reţelei; b) la nivel zonal, prin nodurile operaţionale ale reţelei care vor opera conexiunile dintre acestea şi nodurile judeţene; c) la nivel judeţean, prin nodurile judeţene care vor asigura conexiunile la nivelul fiecărui judeţ cu unităţile şi instituţiile de cercetare şi de educaţie. (2) Nodurile de comunicaţii funcţionează astfel: a) Nodul naţional, în str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, sectorul 1, Bucureşti, România; b) nodurile operaţionale funcţionează în spaţiile universităţilor, potrivit anexei, şi sunt subordonate unităţilor fără personalitate juridică, conform deciziei conducerii Agenţiei; c) locaţia nodurilor judeţene şi subordonarea acestora la unităţile fără personalitate juridică va fi stabilită de conducerea Agenţiei. (3) Nodul naţional şi nodurile operaţionale pot realiza interconectări cu alte reţele de comunicaţii în vederea minimizării traficului pe magistralele proprii.  +  Articolul 7 (1) Finanţarea Agenţiei se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) Veniturile proprii provin din activităţi de consultanţă, tarife pentru servicii prestate instituţiilor conectate la Reţea, venituri din activităţi de cercetare-dezvoltare, donaţii, sponsorizări şi din alte venituri, dobândite în condiţiile legii.  +  Articolul 8 (1) Agenţia funcţionează cu un număr maxim de 50 de posturi, cu încadrare în numărul maxim de posturi aprobate pentru unităţile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) Salarizarea personalului Agenţiei se face potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului bugetar din administraţia publică centrală şi serviciilor descentralizate ale acesteia. (3) Statul de funcţii, structura organizatorică şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei se aprobă prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.  +  Articolul 9 (1) Agenţia este succesoarea în drepturi şi obligaţii a Oficiului pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date "Roedunet", aceasta dobândind inclusiv drepturile de membru în organizaţii internaţionale şi dreptul de folosire a numelui reţelei de comunicaţii "Roedunet". (2) Personalul existent la data reorganizării Oficiului pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date "Roedunet" este preluat de către Agenţie, în condiţiile prevăzute de lege. (3) Patrimoniul Oficiului pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date "Roedunet" se preia de Agenţie, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform situaţiilor financiare încheiate la data de 30 septembrie şi datelor din evidenţa contabilă aferentă exerciţiului financiar pe anul 2008.  +  Articolul 10La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, numărul curent 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"9. Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare - Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat".  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 515/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date "Roedunet", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 27 august 1998, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,Anton AntonMinistrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,Karoly BorbelyMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 decembrie 2008.Nr. 1.609.  +  Anexa Adresele unde funcţionează unităţile fărăpersonalitate juridică şi nodurile operaţionale ale Agenţiei1. Unitatea fără personalitate juridică Bucureşti şi Nodul operaţional Bucureşti: Universitatea "Politehnica" Bucureşti, Spl. Independenţei nr. 313, corp R, camera R506, R507, sectorul 6, 060042, Bucureşti2. Unitatea fără personalitate juridică Iaşi şi Nodul operaţional Iaşi: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, bd. Carol I nr. 11, corp A, camera 167-169, 700506, Iaşi3. Unitatea fără personalitate juridică Cluj şi Nodul operaţional Cluj-Napoca: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. George Bariţiu nr. 26-28, camera 22, 400027, Cluj-Napoca4. Unitatea fără personalitate juridică Timişoara şi Nodul operaţional Timişoara: Universitatea Tehnică din Timişoara, str. Vasile Pârvan nr. 2, corp B, camera 521, cod. 300223, Timişoara5. Nodul operaţional Galaţi: Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi, Str. Ştiinţei nr. 2, corp Y, camera 010, 800146, Galaţi6. Nodul operaţional Târgu Mureş: Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş, str. Nicolae Iorga nr. 1, camera 204, 540088, Târgu Mureş7. Nodul operaţional Craiova: Universitatea din Craiova, bd. Decebal nr. 107, camera 308, 200440, Craiova.-------------