ORDIN nr. 301 din 19 martie 2009pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-OPS LAAG/Operaţiuni de lucru aerian şi aviaţie generală, ediţia 01/2009
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 31 martie 2009    Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,în scopul armonizării reglementărilor aeronautice civile naţionale în domeniul regulilor generale aplicabile tuturor aeronavelor civile care efectuează operaţiuni de lucru aerian şi aviaţie generală în spaţiul aerian naţional cu standardele şi practicile recomandate emise de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale prin anexa nr. 6, partea II şi partea III, secţiunea 3, la Convenţia de la Chicago privind aviaţia civilă internaţională, cu amendamentele ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, ale art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR-OPS LAAG/Operaţiuni de lucru aerian şi aviaţie generală, ediţia 01/2009, denumită în continuare RACR-OPS LAAG, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.----------- Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. (2) RACR-OPS LAAG se aplică operatorilor aerieni, persoane fizice sau juridice române ori străine, care efectuează operaţiuni de aviaţie generală şi/sau lucru aerian cu avioane şi/sau elicoptere, altele decât avioane şi/sau elicoptere ultrauşoare, în spaţiul aerian al României.  +  Articolul 2Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" şi operatorii aerieni prevăzuţi la art. 1 alin. (2) vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prezentul ordin intră în vigoare la 6 luni de la data publicării. (3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 416/2002 pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române privind autorizarea operatorilor aerieni/RACR-AOA, ediţia 2/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, se abrogă.Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuBucureşti, 19 martie 2009.Nr. 301.------------