LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 30 martie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovarea, denumite în continuare cercetare-dezvoltare-inovare, sunt activități creative cu rol fundamental în generarea și susținerea progresului tehnic în domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare, acvaculturii, protecției mediului și dezvoltării rurale, denumite în continuare domeniul agricol.(2) Cercetarea-dezvoltarea-inovarea în domeniul agricol constituie prioritate națională susținută de stat, fiind organizată și coordonată potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 2(1) Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol este activitate de utilitate publică și cuprinde cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovarea. (la 07-06-2011, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (2) Cercetarea-dezvoltarea-inovarea sunt activități care au ca scop generarea, gestionarea, valorificarea și implementarea rezultatelor cercetării științifice și ale dezvoltării tehnologice, în mod deosebit privind materialele biologice valoroase, tehnologiile de cultură vegetală, de creștere și îngrijire a animalelor, transformarea resurselor agricole în produse alimentare, utilizarea rațională și conservarea resurselor naturale ale agriculturii, silviculturii și mediului ambiant, dezvoltarea rurală, organizarea și managementul exploatațiilor agricole, alte tehnologii de exploatare și industrializare în domeniul agricol.  +  Capitolul II Organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"  +  Secţiunea 1 Organizarea, funcționarea și finanțarea  +  Articolul 3(1) Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", denumită în continuare ASAS, este forul național de consacrare academică și de coordonare a activității de cercetare științifică în domeniile agriculturii, silviculturii, acvaculturii, medicinei veterinare, industriei alimentare, dezvoltării rurale și protecției mediului.(2) ASAS este continuatoarea și unicul succesor în drepturi al Institutului de Cercetări Agronomice al României, al Institutului Național Zootehnic, al Academiei de Agricultură a României și al Institutului Central de Cercetări Agricole, reorganizate în structura actuală a ASAS.(3) ASAS este instituție autonomă, apolitică, de drept public și de utilitate publică, cu personalitate juridică, de consacrare științifică și de cercetare în domeniile fundamentale și aplicative ale agriculturii și ale ramurilor componente ale acesteia. ASAS colaborează cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu Ministerul Mediului și Pădurilor, cu Academia Română, cu Consorțiul Universităților de Științe Agricole, precum și cu alte instituții și organizații pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate. (la 07-06-2011, Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (4) ASAS prezintă anual Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și Ministerului Educației, Cercetării și Inovării sinteze ale rezultatelor cercetării științifice pentru proiectele finanțate de acestea și propuneri pentru valorificarea lor, pe baza rapoartelor primite de la unitățile de cercetare-dezvoltare subordonate.  +  Articolul 4Sediul ASAS este în municipiul București, bd. Mărăști nr. 61, sectorul 1.  +  Articolul 5(1) ASAS are în structură secții științifice, unitate de management pentru programe și proiecte de cercetare-dezvoltare, bibliotecă cu fond de carte și compartimente de lucru.(1^1) Unitatea de management, fără personalitate juridică, se autofinanțează din sumele alocate programelor și proiectelor pe care le gestionează, acestea stabilindu-se în raport cu complexitatea activității, prin hotărârea prezidiului ASAS, cu respectarea legislației în vigoare. (la 07-06-2011, Alin. (1^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (1^2) Numărul de personal al unității de management va fi stabilit prin regulamentul propriu de organizare și funcționare, aprobat de prezidiu, în funcție de volumul lucrărilor, și nu este cuprins în numărul total de posturi aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru ASAS. (la 07-06-2011, Alin. (1^2) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (2) Denumirea, numărul și atribuțiile secțiilor științifice și ale celorlalte compartimente se stabilesc prin statutul și regulamentul de organizare și funcționare ale ASAS, aprobate de adunarea generală a ASAS și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) ASAS poate să înființeze unități de cercetare-dezvoltare, baze experimentale și laboratoare proprii cu profil agricol, precum și alte entități specializate, cu sau fără personalitate juridică, în scopul utilizării sau al administrării optime a patrimoniului propriu, pentru asigurarea implementării strategiilor din domeniul cercetării, agreate sau necesare, după caz, în condițiile legii și ale statutului propriu. (la 07-06-2011, Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (4) ASAS stabilește relații directe cu academii, instituții și unități de profil din țară și din străinătate, precum și cu organizații internaționale în domeniu.  +  Articolul 6(1) Patrimoniul ASAS este alcătuit din:a) bunuri mobile și imobile - clădiri și terenuri -, dobândite cu titlu de proprietate și din donații;b) bunuri mobile și imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosință, în condițiile legii;c) alte bunuri mobile și imobile dobândite în condițiile legii.(2) Suprafețele de teren care au fost atribuite instituțiilor și unităților de cercetare din rezerva de stat, în aplicarea prevederilor Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, vor fi revendicate la comisiile de aplicare a legilor fondului funciar, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2^1) Terenurile aflate în proprietatea ASAS, redobândite de către ASAS în temeiul aplicării legilor fondului funciar, precum și clădirile situate pe acestea au destinație exclusivă pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicarea materialului biologic în domeniul agricol, fiind inalienabile și insesizabile. Înstrăinarea sau schimbarea destinației acestor bunuri imobile se face numai prin lege. (la 07-06-2011, Alin. (2^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (3) Terenurile cu destinație agricolă retrocedate ASAS, conform prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei legi, vor fi atribuite comasat de către comisiile județene de aplicare a legilor fondului funciar din actualele terenuri administrate de către Agenția Domeniilor Statului și/sau de către unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare reorganizate sau nereorganizate, după caz, la propunerea ASAS, pe raza oricărei unități administrativ-teritoriale. (la 07-06-2011, Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (3^1) Prevederile art. 4 alin. (15) din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică și în cazul ASAS. (la 07-06-2011, Alin. (3^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (4) Clădirea administrativă și laboratoarele în suprafață de 6.754 mp, garajul cu suprafața de 900 mp din București, bd. Mărăști nr. 61, sectorul 1, împreună cu terenul aferent, în suprafață de 4,7 ha, care au aparținut cu titlu de proprietate Institutului de Cercetări Agricole al României, se restituie în proprietatea ASAS.(5) Construcțiile și materialul biologic vegetal și animal din domeniul public sau privat al statului ori proprii, aflate în administrarea unităților de cercetare-dezvoltare, situate pe terenuri proprietatea ASAS, rămân sau trec, după caz, în domeniul privat al unității și se transmit în proprietatea ASAS, cu titlu gratuit. Predarea-preluarea se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ASAS și unitatea de cercetare-dezvoltare implicată. (la 07-06-2011, Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (6) ASAS va întreprinde măsuri pentru recuperarea altor bunuri care au aparținut Institutului de Cercetări Agronomice al României, Institutului Național Zootehnic, Academiei de Agricultură a României și Institutului Central de Cercetări Agricole.(7) Cererile și acțiunile în justiție adresate instanțelor de către ASAS și de către unitățile de cercetare-dezvoltare sunt scutite de taxa judiciară de timbru. (la 07-06-2011, Alin. (7) al art. 6 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. )  +  Articolul 7ASAS se organizează și funcționează potrivit prezentei legi și statutului propriu.  +  Articolul 8(1) ASAS are în componența sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenți și membri asociați.(2) Membrii ASAS sunt aleși dintre oamenii de știință de înaltă ținută științifică și morală, care s-au distins în activitatea lor prin creații științifice, care au contribuit la progresul științei românești și internaționale, prin rezultate ale activităților de cercetare de mare valoare teoretică și practică în domeniu.(3) Noii membri ASAS sunt aleși de adunarea generală a ASAS, prin vot secret. Candidații sunt desemnați, prin vot secret, de către secțiile de specialitate, pe baza propunerilor făcute de membrii ASAS, de instituțiile de cercetare științifică, de senatele universităților și de filialele teritoriale ale ASAS, potrivit criteriilor și procedurilor prevăzute în statut.(4) Numărul maxim de membri titulari și de membri corespondenți este 181, iar cel al membrilor de onoare, cetățeni români, rezidenți în țară, 40.  +  Articolul 9(1) Pot fi aleși membri de onoare ai ASAS persoane din țară și din străinătate cu merite deosebite în dezvoltarea științelor agricole și silvice naționale și mondiale, precum și în promovarea progresului în mediul rural.(2) Procedura de alegere a membrilor de onoare se desfășoară în conformitate cu prevederile statutului ASAS. Prin statutul ASAS se poate desemna și un număr de membri asociați, ale căror drepturi și obligații vor fi prevăzute în statut.(3) Procedura de alegere a membrilor titulari, a membrilor corespondenți, a membrilor de onoare și a membrilor asociați, precum și statutul fiecărei categorii de membri se stabilesc în statutul ASAS.  +  Articolul 10(1) ASAS are următoarele atribuții principale:a) contribuie la fundamentarea direcțiilor de dezvoltare a agriculturii, silviculturii și mediului și a politicilor guvernamentale din domeniile sale de activitate;b) participă la fundamentarea și elaborarea strategiilor de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniile sale de activitate;c) abrogată; (la 11-11-2011, Lit. c) a alin. (1) a art. 10 a fost abrogată de pct. 1 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. ) d) propune obiective, proiecte și teme de cercetare prioritare de interes național, cu finanțare de la bugetul de stat;e) realizează prin unitățile proprii și/sau în colaborare proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare, atribuite în mod direct sau competițional, în condițiile legii;f) acordă titluri academice de membru titular, membru corespondent și membru de onoare, decernează diplome "Doctor Honoris Causa", "Meritul academic", premii și alte distincții, în domeniile sale de activitate;g) încheie parteneriate cu instituții publice și organizații profesionale din țară și din străinătate, cu unități de cercetare și învățământ, cu operatori economici privați și publici, pentru realizarea unor obiective comune;h) propune ministerelor și instituțiilor care gestionează managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare teme și proiecte de cercetare privind creșterea potențialului productiv, calitativ și cantitativ în agricultura românească, conservarea și valorificarea resurselor genetice vegetale și animale;i) participă la evaluarea și monitorizarea proiectelor de cercetare științifică din domeniul său de activitate;j) colaborează în parteneriat cu instituțiile de învățământ superior la pregătirea prin masterat și doctorat a studenților și specialiștilor, în domeniile sale de competență științifică;k) acordă asistență tehnică și consultanță de specialitate;l) organizează activități de editare de cărți, reviste și alte publicații;m) reprezintă cercetarea științifică din domeniile sale de activitate, în relațiile internaționale cu organisme similare;n) participă în comisii de specialitate la omologarea noilor produse folosite în agricultură și a creațiilor biologice din domeniile sale de activitate, a tehnologiilor de cultivare a plantelor, de creștere și exploatare a animalelor, de mecanizare a lucrărilor agricole și a biotehnologiilor;o) stabilește și declară speciile rare sau cele pe cale de dispariție;p) avizează, după caz, recoltarea și colectarea în scopuri comerciale a plantelor din flora spontană de pe suprafețe de teren proprietate publică și privată a statului, în vederea protejării speciilor rare sau pe cale de dispariție;q) avizează necesarul de fonduri pentru conservarea și valorificarea resurselor genetice vegetale și animale.r) abrogată; (la 11-11-2011, Lit. r) a alin. (1) a art. 10 a fost abrogată de pct. 1 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. ) s) întocmește documentații pentru acorduri, avize și autorizații de mediu. (la 07-06-2011, Lit. s) a alin. (1) al art. 10 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (2) ASAS îndeplinește și alte atribuții, stabilite prin lege sau prin statut.  +  Articolul 11(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale activității ASAS se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 07-06-2011, Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (1^1) ASAS realizează venituri proprii din administrarea patrimoniului privat, iar destinația acestora este stabilită de prezidiul ASAS în conformitate cu obiectivele fundamentale ale acestei instituții. Evidențierea acestor venituri proprii se face în conturi distincte, purtătoare de dobânzi, deschise la bănci comerciale. Veniturile proprii realizate și neutilizate la finele anului se reportează în anul următor. (la 07-06-2011, Alin. (1^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (2) ASAS poate primi donații, sponsorizări și alte bunuri, cu aprobarea prezidiului ASAS.  +  Articolul 12(1) Membrii titulari, membrii corespondenți și membrii de onoare rezidenți în țară primesc de la bugetul de stat, prin bugetul ASAS, o indemnizație lunară la nivelul unui salariu mediu brut lunar pe economie, comunicat de Institutul Național de Statistică. Plata indemnizațiilor se face de către ASAS.(2) Membrii ASAS care sunt și membri ai altor academii din țară optează, în termen de 30 de zile de la data la care au devenit membri ai altor academii, pentru o singura indemnizație academică.  +  Articolul 13(1) În subordinea ASAS funcționează filiale teritoriale, care au în componența lor membri ai ASAS, cercetători științifici din unitățile de cercetare agricolă, cadre didactice și alți specialiști din domeniu.(2) Organizarea filialelor se face în conformitate cu statutul ASAS.  +  Articolul 14ASAS poate organiza comitete naționale, comisii pe domenii de activitate, cu caracter consultativ, formate din membri ASAS și alți specialiști din domeniul științelor agricole, silvice, industriei alimentare, mediului, economiei agrare.  +  Secţiunea a 2-a Conducerea ASAS  +  Articolul 15Conducerea ASAS se exercită de adunarea generală, care este forul suprem de conducere, de prezidiul ASAS, de biroul prezidiului ASAS și de președinte. (la 07-06-2011, Art. 15 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. )  +  Articolul 16(1) Adunarea generală a ASAS este formată din membri titulari, membri corespondenți și din membri de onoare.(2) Atribuțiile și organizarea adunării generale se stabilesc prin statutul ASAS.  +  Articolul 17(1) Prezidiul ASAS este format din președinte, vicepreședinți, secretarul general al ASAS, președinții secțiilor științifice, președinții filialelor, ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, ministrul mediului și președintele Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică. Din prezidiu mai fac parte președintele Secției de științe agricole și silvice a Academiei Române, președintele ASAS din mandatul anterior, rectorii universităților de științe agricole și medicină veterinară și un reprezentant al organizațiilor profesionale ale producătorilor și procesatorilor din agricultură și silvicultură.(2) Președintele ASAS, vicepreședinții, secretarul general și, prin rotație, un președinte de secție, potrivit statutului, alcătuiesc biroul prezidiului care asigură conducerea operativă a ASAS.(3) Atribuțiile, organizarea și funcționarea prezidiului ASAS și ale biroului acestuia se stabilesc prin statutul ASAS.  +  Articolul 18(1) Președintele ASAS, vicepreședinții și secretarul general se aleg de către adunarea generală pentru un mandat de 4 ani și pot fi realeși, consecutiv, o singură dată.(2) Președintele reprezintă ASAS în relațiile cu autoritățile publice, cu organisme și organizații, cu alte persoane juridice și fizice din țară și din străinătate.(3) Președintele ASAS conduce întreaga activitate a acesteia pe baza hotărârilor adunării generale și ale prezidiului ASAS. În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite decizii.(4) Președintele ASAS emite decizii pentru constituirea comisiilor de atestare și promovare în grade profesionale de cercetător științific I și cercetător științific II, decizii privind componența consiliilor de administrație ale unităților de cercetare-dezvoltare, conform legii, și avizează propuneri cu privire la asocierea unităților de cercetare-dezvoltare cu alte unități, instituții și operatori economici în vederea realizării de proiecte și lucrări în domeniul agricol, la reorganizarea sau desființarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare agricolă și altele asemenea. (la 02-05-2013, Alin. (4) a art. 18 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 122 din 26 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 aprilie 2013, care modifică pct. 2 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. ) (4^1) Președintele ASAS aprobă, cu avizul conform al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pentru domeniul agricol, regulamentul specific privind organizarea concursului pentru obținerea gradelor profesionale de cercetător științific gradele I și II în unitățile de cercetare-dezvoltare-inovare subordonate sau aflate în coordonarea ASAS. (la 07-06-2011, Alin. (4^1) al art. 18 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (4^2) Rezultatele concursului organizat pentru obținerea gradelor profesionale de cercetător științific gradele I și II în unitățile de cercetare-dezvoltare-inovare subordonate sau aflate în coordonarea ASAS se transmit Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului pentru validare. (la 07-06-2011, Alin. (4^2) al art. 18 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (5) Președintele ASAS este ordonator secundar de credite.(6) Funcția de președinte este asimilată funcției de demnitate publică și este retribuită la nivelul funcției de secretar de stat, iar funcțiile de vicepreședinți și secretar general sunt asimilate și retribuite corespunzător funcției de subsecretar de stat.  +  Articolul 19Secretarul general îndeplinește atribuțiile stabilite prin statutul ASAS, precum și alte atribuții încredințate de președinte, de prezidiu sau de biroul prezidiului.  +  Articolul 20Mandatele președintelui, vicepreședinților și secretarului general al ASAS încetează la expirarea duratei pentru care au fost aleși sau prin hotărâre a adunării generale a ASAS, dacă aceștia sunt în imposibilitate de a-și îndeplini atribuțiile, ori prin demisie.  +  Secţiunea a 3-a Aparatul de lucru al ASAS  +  Articolul 21(1) ASAS are un aparat de lucru propriu.(2) Structura organizatorică și numărul maxim de posturi ale ASAS se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(3) Atribuțiile și răspunderile personalului din aparatul propriu al ASAS se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare aprobat de prezidiul ASAS.  +  Articolul 22(1) Statul de funcții al aparatului de lucru al ASAS se aprobă de președintele ASAS, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.(2) Personalul necesar desfășurării activității ASAS este numit sau angajat, după caz, de președintele ASAS, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 23Salarizarea personalului din aparatul de lucru propriu al ASAS se face potrivit dispozițiilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar.  +  Articolul 24Prin hotărâre a Guvernului se aprobă numărul maxim de autovehicule ale ASAS, aferente parcului auto propriu, precum și al unităților subordonate.  +  Capitolul III Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare  +  Articolul 25Sistemul național de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol cuprinde ansamblul instituțiilor și unităților de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 26, potrivit prezentei legi. (la 11-11-2011, Art. 25 a fost modificat de pct. 3 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. )  +  Articolul 26(1) Sistemul național de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul agricol se compune din următoarele unități și instituții de drept public și instituții de drept privat:a) ASAS, instituțiile și unitățile de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia: institute naționale, institute de cercetare-dezvoltare agricolă, stațiuni de cercetare-dezvoltare, baze experimentale, centre de excelență, centre de cercetări și laboratoare;b) instituțiile de învățământ superior din domeniul agricol și structuri de cercetare ale acestora;c) institutele naționale și institutele de cercetare-dezvoltare agricolă, stațiunile de cercetare-dezvoltare, centrele de excelență, centrele de cercetări și laboratoarele acestora;d) societățile comerciale și alte unități de drept public sau de drept privat, care îndeplinesc condițiile de competență și eligibilitate stabilite de lege.(2) Abrogat. (la 07-06-2011, Alin. (2) al art. 26 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (3) Dreptul de a desfășura activități de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul agricol este recunoscut oricărei persoane juridice și fizice, potrivit prezentei legi.(4) Consorțiile de cercetare-dezvoltare sunt constituite prin libera asociere dintre instituțiile de cercetare agricolă și instituțiile de învățământ superior, stațiunile de cercetare-dezvoltare, centrele de studii europene, centrele de excelență și centrele de cercetare organizate ca instituții de drept public în țară și în străinătate.  +  Articolul 27Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, responsabil cu politicile de guvernare în domeniul agricol, are următoarele atribuții privind activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul agricol:a) stabilește obiectivele de interes prioritar pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, în concordanță cu programul Guvernului, fundamentează strategiile și politicile de dezvoltare a producției agricole, silviculturii și industriei alimentare, pe care le finanțează din bugetul propriu, prin bugetul ASAS;b) abrogată. (la 07-06-2011, Lit. b) a art. 27 a fost abrogată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) c) asigură prin alocare directă din bugetul de stat, prin bugetul ASAS, fondurile necesare pentru proiecte de interes național strategic de lungă durată și pentru conservarea și valorificarea resurselor genetice vegetale și animale;d) monitorizează activitatea de cercetare-dezvoltare și rezultatele obținute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanțate din bugetul propriu.e) aprobă și finanțează planul sectorial de cercetare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală, care conține programe și proiecte de interes prioritar, avizate de Ministerul Educației Naționale. (la 02-05-2013, Lit. e) a art. 27 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 122 din 26 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 aprilie 2013, care modifică pct. 4 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. )  +  Articolul 28(1) Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 se reorganizează ca institute naționale de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol, cu personalitate juridică, în subordinea ASAS, cu finanțare din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat. (la 07-06-2011, Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (2) Institutele de cercetare-dezvoltare de ramură prevăzute în anexa nr. 2, instituții de drept public cu personalitate juridică, în subordinea ASAS, care nu sunt organizate ca institute naționale de cercetare-dezvoltare, se pot organiza ca institute naționale de cercetare-dezvoltare după obținerea certificării prin clasificare la nivelurile A+, A sau A-. (la 11-11-2011, Alin. (2) a art. 28 a fost modificat de pct. 5 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. ) (3) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează ca instituții de drept public, cu personalitate juridică, în subordinea ASAS.(4) Stațiunile și centrele de cercetare-dezvoltare pot fi reorganizate ca baze experimentale, fără personalitate juridică, ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare sau ale institutelor de profil. (la 11-11-2011, Alin. (4) a art. 28 a fost modificat de pct. 5 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. ) (5) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 4 se preiau și se integrează în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat, al Academiei Române și al Academiei Oamenilor de Știință din România, după caz. (la 07-06-2011, Alin. (5) al art. 28 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (6) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează, prin fuziune, ca instituții de cercetare-dezvoltare de drept public, în subordinea ASAS.(7) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 6 trec în subordinea Agenției Domeniilor Statului și se reorganizează ca societăți comerciale pe acțiuni cu capital integral de stat sau se desființează, după caz. Acțiunile societăților comerciale rezultate din reorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare se preiau de Agenția Domeniilor Statului. Patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare care se desființează, format din bunuri mobile și imobile proprietate publică și privată a statului, se preia de Agenția Domeniilor Statului, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. (la 07-06-2011, Alin. (7) al art. 28 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (8) Reorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare se va face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, la propunerea ASAS, pentru anexele nr. 1-3, 5 și 6, și de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, pentru anexa nr. 4.(9) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - I.B.A. București, Societatea Comercială «Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură» - S.A. București, Societatea Națională «Institutul Pasteur» - S.A. București, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară, Centrul Național de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie și Teledetecție, Institutul Național pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - I.C.P.A. București și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - «ISPIF» București sunt în coordonarea științifică a ASAS. (la 07-06-2011, Alin. (9) al art. 28 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. )  +  Articolul 29La propunerea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prin hotărâre a Guvernului, se înființează Institutul de Cercetare-Dezvoltare Avicolă «Moara Domnească», în structura Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București. (la 07-06-2011, Art. 29 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. )  +  Articolul 30La propunerea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prin hotărâre a Guvernului, se înființează Centrul de cercetare pentru studiul calității produselor agroalimentare, în structura Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București. (la 07-06-2011, Art. 30 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. )  +  Articolul 31(1) Institutele naționale, institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, instituțiile de învățământ agricol și silvic, unitățile de cercetare-dezvoltare aflate în structura unor regii din domeniul agricol administrează bunuri din domeniul public, identificate prin hotărâre a Guvernului de reorganizare a unităților de cercetare-dezvoltare, bunuri din domeniul privat al statului, precum și bunuri proprii dobândite în condițiile legii, fiind destinate exclusiv activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic vegetal și animal. (la 07-06-2011, Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (2) Suprafețele de teren cu destinație agricolă prevăzute în anexele la prezenta lege sunt bunuri aparținând domeniului public al statului, indispensabile cercetării-dezvoltării și multiplicării materialului biologic, cu excepția terenurilor retrocedate potrivit legii, iar construcțiile deținute de unitățile de cercetare-dezvoltare sunt bunuri aparținând domeniului public sau privat al statului și bunuri proprii, după caz, și se dau în administrarea instituțiilor și unităților de cercetare-dezvoltare de drept public care le dețin în prezent și care au ca obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea în agricultură, pe toată durata existenței unităților, cu condiția păstrării obiectului de activitate. (la 07-06-2011, Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (3) Terenurile date în administrarea instituțiilor și unităților de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică sunt inalienabile, insesizabile, imprescriptibile și nu pot fi scoase din proprietatea publică și din administrarea unităților de cercetare-dezvoltare din agricultură și silvicultură decât prin lege, exceptând terenurile prevăzute la art. 6 alin. (3). (la 07-06-2011, Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de art. IV din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011, prin înlocuirea sintagmei "unități de cercetare-dezvoltare de drept public" cu "unități de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică". ) (4) Terenurile și clădirile aflate în administrarea/proprietatea unităților și instituțiilor de drept public de cercetare-dezvoltare și în proprietatea ASAS se înscriu în cărțile funciare sau în cărțile de publicitate imobiliară, după caz, cu scutirea de la plata taxelor pentru aceste servicii.(5) Terenurile date în administrarea instituțiilor publice, destinate activității de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexele la prezenta lege, nu pot face obiectul niciunei compensări ca rezultat al solicitărilor de reconstituire a dreptului de proprietate, exceptând terenurile prevăzute la art. 6 alin. (3).(6) Abrogat. (la 07-06-2011, Alin. (6) al art. 31 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (7) Terenurile din domeniul public al statului aflate în administrarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare, aferente construcțiilor proprietate privată a statului, cele aferente construcțiilor valorificate în baza Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele aferente construcțiilor proprietatea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare trec în domeniul privat al statului și în administrarea unităților și instituțiilor de drept public și de utilitate publică de cercetare-dezvoltare, conform anexelor nr. 7, 7.1-7.19. (la 07-06-2011, Alin. (7) al art. 31 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (8) Construcțiile din domeniul public al statului rămase, ca efect al aplicării legilor proprietății, pe terenurile retrocedate persoanelor îndreptățite trec în domeniul privat al statului și în administrarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare. (la 07-06-2011, Alin. (8) al art. 31 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (9) Construcțiile din domeniul public al statului și terenurile curți - construcții rămase izolate între proprietăți private trec în domeniul privat al statului și în administrarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare. (la 07-06-2011, Alin. (9) al art. 31 a fost introdus de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. )  +  Articolul 32(1) Obiectivele activității unităților de cercetare-dezvoltare sunt: cercetarea fundamentală și cercetarea aplicativă; dezvoltarea tehnologică și inovarea; producerea, multiplicarea și comercializarea de semințe, material săditor, animale de rasă și alte produse specifice profilului de activitate; transferul tehnologic al rezultatelor cercetării; instruirea profesională; servicii de consultanță și expertiză; editarea de publicații; relații științifice internaționale; relații de cooperare și de comerț interior și exterior; alte obiective ce decurg din activitatea specifică unităților de cercetare-dezvoltare, inclusiv activități de cooperare sau de asociere cu alte instituții, organizații și operatori economici din țară și din străinătate.(2) Unitățile de cercetare-dezvoltare pot să își dezvolte rețele de extensie a rezultatelor cercetării și de verificare a unor tehnologii.  +  Articolul 33Abrogat. (la 11-11-2011, Art. 33 a fost abrogat de pct. 6 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. )  +  Articolul 34Unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, organizate ca instituții de drept public, sunt persoane juridice române care au ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare și se supun următoarelor reglementări:a) conducerea acestora se exercită de consiliul de administrație, din care fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al ASAS, președintele consiliului științific, directorul unității, care este și președinte al consiliului de administrație, și specialiști în domeniu din cadrul unității. Consiliul de administrație este format dintr-un număr de 5 membri la institute și stațiuni și de 9 membri la institutele naționale. Numirea și revocarea membrilor consiliului de administrație se fac prin decizie a președintelui ASAS. Pentru activitatea desfășurată, în calitate de membri ai consiliului de administrație, aceștia pot beneficia de o indemnizație lunară stabilită de președintele ASAS, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unității, în funcție de resursele financiare disponibile. Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administrație cei care, personal ori soțul/soția, copiii sau rudele până la gradul al II-lea inclusiv, sunt în același timp acționari sau asociați la societățile comerciale cu capital privat cu același profil ori cu care unitatea se află în relații comerciale directe. Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație ale instituțiilor publice sau să participe la societăți comerciale cu care unitatea întreține relații economice; (la 07-06-2011, Lit. a) a art. 34 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) b) regulamentul de organizare și funcționare a consiliului științific se aprobă de consiliul de administrație;c) directorul general sau directorul, după caz, este numit prin decizie a președintelui ASAS, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condițiile legii, și asigură conducerea executivă a unității de cercetare-dezvoltare. (la 07-06-2011, Lit. b) a art. 34 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) d) regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a unităților subordonate se aprobă prin decizie a președintelui ASAS, la propunerea consiliului de administrație;e) bugetul de venituri și cheltuieli al activității proprii a ASAS, precum și cel al unităților subordonate ASAS se aprobă de președintele ASAS, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului ASAS;f) situațiile financiare se aprobă de consiliul de administrație al unității de cercetare-dezvoltare și se depun la ASAS, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul IV Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare  +  Articolul 35Finanțarea activităților unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică din domeniul agricol din subordinea ASAS se realizează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat. Veniturile proprii provin din:----------Partea introductivă a art. 35 a fost modificată de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011.a) contracte de finanțare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare și acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare-inovare, finanțate în sistem competițional sau direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare; (la 11-11-2011, Lit. a) a art. 35 a fost modificată de pct. 7 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. ) b) contracte pentru programe și proiecte sectoriale proprii, finanțate de ASAS; (la 07-06-2011, Lit. b) a art. 35 a fost modificată de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) c) proiecte de interes național strategic de lungă durată;d) contracte de finanțare a proiectelor și programelor internaționale;e) valorificarea rezultatelor cercetării, conform prevederilor legale;f) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanță și expertiză cu instituții, operatori economici, organizații neguvernamentale și alte persoane fizice și juridice din țară și din străinătate;g) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de semințe, material săditor, masă lemnoasă, furaje speciale, animale de rasă și a oricăror alte produse realizate;h) redevențe asupra soiurilor și a hibrizilor de plante și a raselor de animale, precum și asupra altor creații originale;i) vânzări de licențe de soiuri, hibrizi de plante și rase de animale, tehnologii și metode;j) valorificarea mijloacelor fixe proprii disponibile, chirii, prestări de servicii, analize și altele asemenea;k) contracte de parteneriat public-privat, precum și diferite forme de participare directă a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;l) alte venituri, potrivit legii.  +  Articolul 36(1) Veniturile salariale ale personalului din cercetarea științifică agricolă și ale personalului aferent acestei activități se asigură de la bugetul de stat și din venituri proprii.(2) Personalul ASAS și al unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare subordonate ASAS beneficiază de salariul de bază și de alte drepturi de personal, potrivit legii.(3) Finanțarea de la bugetul de stat a unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică din subordinea ASAS, prevăzută la art. 35, nu este condiționată de reorganizarea acestora prin hotărâre a Guvernului. (la 07-06-2011, Alin. (3) al art. 36 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. )  +  Articolul 37Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică efectuează operațiunile de încasări și plăți prin unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază își au sediul și la care au deschise conturile de disponibilități. (la 07-06-2011, Art. 37 a fost modificat de art. IV din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011, prin înlocuirea sintagmei "unități de cercetare-dezvoltare de drept public" cu "unități de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică". )  +  Articolul 38(1) Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică pot deschide conturi escrow, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, la o bancă agreată de instituțiile finanțatoare externe sau interne, în care să se colecteze veniturile sau alte disponibilități încasate de către acestea în limita unor sume, în lei sau în valută, în condiții stabilite prin convenții încheiate între părți.(2) Operațiunile de încasări și plăți în valută se pot efectua prin conturi deschise la bănci comerciale selectate de către unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică. (la 07-06-2011, Art. 38 a fost modificat de art. IV din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011, prin înlocuirea sintagmei "unități de cercetare-dezvoltare de drept public" cu "unități de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică". )  +  Articolul 39(1) Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare pot participa la constituirea parcurilor științifice și tehnologice, cu avizul ASAS, conform prevederilor legale și normelor elaborate de autoritatea de stat în domeniul cercetării.(2) Pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare se pot asocia cu alte unități de cercetare-dezvoltare de interes public și privat, cu instituții de învățământ acreditate și cu operatori economici din țară și din străinătate, cu avizul ASAS.  +  Articolul 40Evaluarea și regularizarea, transpunerea și reflectarea în evidența contabilă a elementelor patrimoniale ale unităților de cercetare-dezvoltare, care se reorganizează ca instituții de drept public, se fac potrivit reglementărilor contabile aplicabile.  +  Capitolul V Resursele umane  +  Articolul 41(1) Personalul contractual al unităților de cercetare-dezvoltare reorganizate se preia de noua unitate, fără concurs.(2) Ocuparea funcțiilor de director general sau director, după caz, la unitățile și instituțiile de drept public de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 28 se face prin concurs, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislației în vigoare. La concursul pentru ocuparea funcției de director pot candida absolvenți cu studii superioare, cu sau fără grad științific, cu experiență managerială, prin derogare de la prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.(3) Din comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director general face parte câte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, al Ministerului Educației, Cercetării și Inovării și al ASAS.(4) Drepturile și obligațiile directorilor generali/directorilor unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică se stabilesc prin contract de management, încheiat cu ASAS, care constituie anexă la contractul individual de muncă. (la 07-06-2011, Alin. (4) al art. 41 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (5) Persoanele care ocupă funcții de director sau de director general la unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare din subordinea ASAS au funcția de bază la aceste unități. (la 07-06-2011, Alin. (5) al art. 41 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. )  +  Articolul 42Pentru integrarea cercetării științifice și a învățământului universitar, precum și pentru asigurarea instruirii practice a studenților, unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și universitățile de profil pot asigura, pe bază de protocol, integrarea reciprocă a cadrelor didactice universitare și a personalului de cercetare în activitatea didactică și de cercetare științifică.  +  Articolul 43Pentru activități cu caracter sezonier, unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare pot încheia contracte de prestări de servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice.  +  Articolul 44(1) Absolvenții de învățământ superior și mediu care se încadrează în unitățile de cercetare-dezvoltare beneficiază de o primă de instalare de până la 5 salarii medii pe economie, care se suportă din venituri proprii. Beneficiarii primelor de instalare au obligația de a semna un contract individual de muncă pe o perioadă de minimum 5 ani. În cazul nerespectării termenului minim din contractul individual de muncă, beneficiarii primelor sunt obligați la restituirea întregii sume primite.(2) Personalul cu studii superioare care își desfășoară activitatea în cadrul unităților și instituțiilor publice de cercetare-dezvoltare agricolă poate primi în folosință, pe durata contractului individual de muncă, până la 1.000 m² de teren agricol din terenul aflat în administrarea acestor unități. (la 07-06-2011, Alin. (2) al art. 44 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. )  +  Capitolul VI Parteneriatul public-privat din domeniul agricol și silvic din unitățile de cercetare-dezvoltare și din unitățile de învățământ agricol și silvic  +  Articolul 45(1) Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare, precum și instituțiile de învățământ agricol și silvic își pot realiza obiectivele de investiții specifice și valorificarea rezultatelor cercetării acestora, în condițiile reglementate de Codul comercial cu privire la asocierea în participațiune și de Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, pe terenurile pe care le au în administrare, potrivit legii.(2) Asocierea în participațiune se realizează între unitatea și instituția de cercetare-dezvoltare sau instituția de învățământ și companii naționale, societăți comerciale, societăți agricole, asociații profesionale sau grupuri de producători agricoli, din țară sau străinătate.(3) Scoaterea terenurilor din circuitul agricol și silvic pentru realizarea de lucrări de investiții, în condițiile alin. (1), este scutită de taxe și impozite.  +  Articolul 46(1) Terenurile aflate în administrarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și cele aflate în administrarea instituțiilor de învățământ superior de stat rămân în continuare în administrarea acestora și nu pot fi scoase din proprietatea publică și din administrare decât prin lege, cu excepția terenurilor retrocedate potrivit legii. (la 07-06-2011, Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (2) Terenurile care fac obiectul retrocedărilor pot constitui obiect al unor parteneriate public-private, dacă acestea rămân în perimetrul unităților de cercetare-dezvoltare sau de învățământ.  +  Articolul 47Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare, precum și cele din învățământul agricol și silvic pot dezvolta parteneriate cu operatorii economici interni și externi, potrivit prevederilor legale în vigoare. (la 07-06-2011, Art. 47 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. )  +  Articolul 48(1) Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare pot înființa societăți comerciale pe acțiuni pentru multiplicarea creațiilor biologice vegetale și animale, precum și pentru introducerea de noi tehnologii, în vederea transferului rezultatelor științifice către partenerii privați.(2) Patrimoniul noii societății comerciale se constituie dintr-o parte a patrimoniului public și/sau privat al statului, care se închiriază pe durata existenței societății comerciale, din patrimoniul propriu al unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare din agricultură, alcătuit din valoarea creațiilor genetice și tehnologice, terenuri, construcții și alte bunuri proprii obținute conform legii, precum și din aportul de capital al operatorilor economici, persoane fizice și juridice. Unitățile și institutele de cercetare-dezvoltare dețin cel puțin 51% din capitalul societății comerciale nou-înființate. (la 07-06-2011, Alin. (2) al art. 48 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. )  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 49Drepturile și obligațiile unităților de cercetare-dezvoltare, precum și ale societăților comerciale care se reorganizează în condițiile prezentei legi trec asupra instituțiilor nou-înființate.  +  Articolul 50Personalul disponibilizat ca urmare a reorganizării unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare beneficiază de plăți compensatorii, potrivit legii.  +  Articolul 51Documentațiile și informațiile științifice, precum și materialul biologic de cercetare vegetală și animală acumulate de unitățile de cercetare-dezvoltare până la data privatizării sau desființării lor se preiau fără plată de instituțiile de cercetare-dezvoltare desemnate de ASAS. (la 07-06-2011, Art. 51 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. )  +  Articolul 52Abrogat. (la 07-06-2011, Art. 52 a fost abrogat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. )  +  Articolul 53(1) Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol sunt evaluate și clasificate în vederea certificării, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. (la 11-11-2011, Alin. (1) al art. 53 a fost modificat de pct. 8 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. ) (2) Abrogat. (la 11-11-2011, Alin. (2) al art. 53 a fost abrogat de pct. 9 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. ) (3) Abrogat. (la 11-11-2011, Alin. (3) al art. 53 a fost abrogat de pct. 9 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. ) (4) Abrogat. (la 11-11-2011, Alin. (4) al art. 53 a fost abrogat de pct. 9 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. ) (5) Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol pot fi reorganizate prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la propunerea ASAS, în condițiile legii. (la 11-11-2011, Alin. (5) al art. 53 a fost modificat de pct. 8 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011. ) (6) Patrimoniul de cercetare al unităților prevăzute la alin. (5) se transferă potrivit prevederilor art. 51, iar terenurile agricole sunt preluate de Agenția Domeniilor Statului.  +  Articolul 54(1) Abrogat. (la 07-06-2011, Alin. (1) al art. 54 a fost abrogat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (1^1) Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița se reorganizează ca instituție de drept public, în subordinea ASAS, prin desființarea Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Bistrița. (la 07-06-2011, Alin. (1^1) al art. 54 a fost introdus de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (1^2) Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa se reorganizează ca instituție de drept public, în subordinea ASAS, prin desființarea Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Băneasa. (la 07-06-2011, Alin. (1^2) al art. 54 a fost introdus de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (1^3) Stațiunea de Cercetări Sericicole Băneasa București se înființează ca instituție de drept public, organizată ca instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și în coordonarea științifică a Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești» prin reorganizarea Societății Comerciale «Sericarom» - S.A. care se desființează, în scopul conservării fondului genetic sericicol. Stațiunea de Cercetări Sericicole Băneasa București preia toate drepturile și obligațiile Societății Comerciale «Sericarom» - S.A., inclusiv numărul de posturi și personalul aferent, și se substituie în toate litigiile aflate în curs pe rolul instanțelor judecătorești sau arbitrale ale acesteia. (la 08-11-2021, Alineatul (1^3) din Articolul 54 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 261 din 4 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1064 din 05 noiembrie 2021 ) Notă
  Articolele II-IV din LEGEA nr. 261 din 4 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1064 din 5 noiembrie 2021 prevăd:
  Articolul II(1) Patrimoniul Stațiunii de Cercetări Sericicole Băneasa București este constituit din bunuri care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și bunuri din domeniul privat al statului, precum și din bunuri proprii, datorii și alte active, conform situațiilor financiare anuale întocmite potrivit prevederilor art. 28 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Patrimoniul se preia pe bază de protocol de predare-preluare de la Societatea Comercială „Sericarom“ - S.A., care se reorganizează, și de la Agenția Domeniilor Statului, după caz, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Protocolul de predare-preluare se va întocmi pe baza inventarului fizic și a inventarului valoric deținute de către Societatea Comercială „Sericarom“ - S.A.
  Articolul IIIStațiunea de Cercetări Sericicole Băneasa București, instituție publică nou-înființată, se subrogă în toate drepturile, obligațiile, contractele, deciziile de finanțare, ordinele de finanțare, acordurile și litigiile instituției, structurii sau activității preluate, inclusiv prin preluarea tuturor bunurilor mobile și imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea Societății Comerciale „Sericarom“ - S.A.
  Articolul IVOrganizarea și funcționarea Stațiunii de Cercetări Sericicole Băneasa București, precum și reglementarea aspectelor determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare prevăzute de prezenta lege se adoptă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  (1^4) Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni se reorganizează ca instituție de drept public, în subordinea ASAS, prin desființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni. (la 07-06-2011, Alin. (1^4) al art. 54 a fost introdus de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (1^5) Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului «Mircea Moțoc» Perieni se reorganizează ca instituție de drept public, în subordinea ASAS, prin desființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni. (la 07-06-2011, Alin. (1^5) al art. 54 a fost introdus de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (1^6) Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet se reorganizează ca instituție de drept public, în subordinea ASAS, prin desființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet. (la 07-06-2011, Alin. (1^6) al art. 54 a fost introdus de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (1^7) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică și Resurse Montane Miercurea-Ciuc se reorganizează ca instituție de drept public, în subordinea ASAS, prin desființarea Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Miercurea-Ciuc. (la 07-06-2011, Alin. (1^7) al art. 54 a fost introdus de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (1^8) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești se reorganizează ca institut național, în subordinea ASAS, prin desființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală - IBNA Balotești. (la 07-06-2011, Alin. (1^8) al art. 54 a fost introdus de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (1^9) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, se înființează Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava «Mihai Cristea», ca instituție de drept public cu personalitate juridică, în subordinea ASAS, prin divizarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor. (la 07-06-2011, Alin. (1^9) al art. 54 a fost introdus de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (1^10) Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală București se reorganizează ca instituție de drept public și de utilitate publică, în subordinea ASAS, prin desființarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală București. (la 07-06-2011, Alin. (1^10) al art. 54 a fost introdus de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (1^11) Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voinești se reorganizează ca instituție de drept public, în subordinea ASAS, prin desființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare și Producție Pomicolă Voinești. (la 07-06-2011, Alin. (1^11) al art. 54 a fost introdus de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (2) Se transmite suprafața de teren de 310,33 ha, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Sibiu în administrarea Universității "Lucian Blaga" Sibiu.(3) Se transmit suprafața de teren de 58,35 ha și construcțiile aferente, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești - Mărăcineni în administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Voinești. (la 07-06-2011, Alin. (3) al art. 54 a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (4) Se transmite suprafața de teren de 0,27 ha, aflată în domeniul public al statului și în exploatarea Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Miercurea-Ciuc, în domeniul public al statului și în administrarea Direcției pentru Agricultură Harghita. (la 07-06-2011, Alin. (4) al art. 54 a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (5) Suprafața de teren de 3,9152 ha, cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 10.1, precum și construcțiile aferente, aflate în proprietatea Societății Comerciale «Sericarom» - S.A., trec cu titlu gratuit în domeniul public al statului și în administrarea Stațiunii de Cercetări Sericicole Băneasa București, înființată potrivit prevederilor alin. (1^3). (la 08-11-2021, Articolul 54 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 261 din 4 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1064 din 05 noiembrie 2021 ) (6) Suprafața de teren de 18,7326 ha din domeniul privat al statului, cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 10.2, aflată în administrarea Agenției Domeniilor Statului, trece din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și se dă în administrarea Stațiunii de Cercetări Sericicole Băneasa București, înființată potrivit prevederilor alin. (1^3). (la 08-11-2021, Articolul 54 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 261 din 4 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1064 din 05 noiembrie 2021 )
   +  Articolul 55(1) Agenția Domeniilor Statului are obligația ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să încheie protocoale de predare-preluare a suprafețelor de teren cu unitățile de cercetare-dezvoltare nereorganizate ca instituții publice conform Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", cu modificările și completările ulterioare, și pentru completarea suprafețelor de teren indispensabile activității de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexele nr. 1-3 dacă acestea au fost diminuate. (la 24-02-2011, Alin. (1) al art. 55 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 45 din 20 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2011. ) (2) Abrogat. (la 07-06-2011, Alin. (2) al art. 55 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (3) Abrogat. (la 07-06-2011, Alin. (3) al art. 55 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (4) Abrogat. (la 07-06-2011, Alin. (4) al art. 55 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (5) Este interzisă trecerea terenurilor aflate în administrarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare, indispensabile cercetării, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, prin hotărâre a comisiei locale, a comisiei județene, respectiv a Comisiei de fond funciar a municipiului București.  +  Articolul 56(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 7 alin. (1) și ale art. 8 alin. (3).(2) Abrogat. (la 07-06-2011, Alin. (2) al art. 56 a fost abrogat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 72 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 7 iunie 2011. ) (3) Nerespectarea termenelor prevăzute în prezenta lege atrage răspunderea disciplinară, civilă și penală, după caz, a persoanelor vinovate.  +  Articolul 57Anexele nr. 1, 1.1-1.4, 2, 2.1-2.12, 3, 3.1-3.49, 4, 4.1-4.8, 5, 5.1-5.3, 6, 7, 7.1-7.19, 8, 8.1-8.17, 9, 9.1-9.7, 10, 10.1 și 10.2 fac parte integrantă din prezenta lege. (la 08-11-2021, Articolul 57 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 261 din 4 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1064 din 05 noiembrie 2021 )
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 20 martie 2009.Nr. 45.  +  Anexa nr. 1Institutele naționale de cercetare-dezvoltare cefuncționează în subordinea Academiei de Științe Agricoleși Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
  Nr.crtDenumirea unității de cercetare-dezvoltare care se reorganizează Sediul Suprafața minimă de teren, indispensabilă activității de cercetare-dezvol- tare-inovare și multiplicării materialului biologic, aparținând domeniului public al statului, aflatăîn administrarea unității sau în proprietatea ASAS - ha -
  Localitatea Județul
  0 1 2 3 4
  1.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Fundulea Fundulea Călărași 1.844,6457
  2.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura -Ștefănești Ștefănești Argeș 423,39
  3.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie - Balotești Balotești Ilfov 259,54
  4.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr -Brașov Brașov Brașov 883,92
  Total 3.411,4957
   +  Anexa nr. 1.1Datele de identificare a suprafețelor minime de teren,din domeniul public al statului, aflate în administrareaInstitutului Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea,județul Călărași, indispensabile activității decercetare - dezvoltare - inovare și multiplicării materialului biologic
  Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
  Tarlaua Parcela Categoria de folosință Suprafața - ha -
  Oraș Fundulea Oraș Fundulea Oraș Fundulea 112 3 arabil 1,1478
  112 5 arabil 1,1580
  112 8 arabil 1,3771
  112 10 arabil 1,2128
  112 12 arabil 0,8522
  122 120 arabil 2,5096
  139/2 142 arabil 30,2226
  139/2 144 arabil 3,0963
  139/2 146 arabil 47,7803
  140 149 arabil 88,3072
  141 152 arabil 15,9296
  141 154 arabil 40,4166
  141 155 arabil 14,2723
  141 156 arabil 12,9073
  142 160/1 arabil 19,9317
  142 160/3 arabil 10,5047
  143 162/2 arabil 4,6018
  143 162/8 arabil 12,5288
  143 163 arabil 0,9479
  143 163/3 arabil 1,3147
  143/1 164 arabil 6,7845
  143/2 166 arabil 5,0471
  143/2 168 arabil 5,7797
  143/2 171 arabil 4,0179
  143/2 172 arabil 9,2425
  144 174 arabil 7,9905
  145 175 arabil 4,6769
  145 177 arabil 3,6831
  145 179 arabil 2,5469
  145 182 arabil 2,0766
  145 184 arabil 2,0464
  145 185 arabil 1,3332
  145 185/1 arabil 2,6044
  145 190/1 arabil 9,4700
  145 190/2 arabil 5,7110
  145 190/3 arabil 1,1602
  145 192 arabil 1,0500
  145 194 arabil 6,0121
  145 196 arabil 10,1549
  145 199 arabil 7,2159
  146 202 arabil 5,4552
  146 204 arabil 4,8023
  146 207 arabil 6,1930
  146 209 arabil 0,6915
  146 211 arabil 1,9842
  146 213 arabil 1,0602
  146 215 arabil 3,7827
  146 219 arabil 11,6585
  146 223 arabil 14,0998
  154/1 301 arabil 14,5760
  154/2 304 arabil 9,0796
  154/3 308 arabil 12,6123
  154/4 310 arabil 3,1243
  154/5 311/1 arabil 8,7534
  154/5 311/2 arabil 4,4723
  154/5 317 arabil 44,1273
  154/5 317/1 arabil 19,3508
  155/4 318 arabil 7,0455
  155/2 320 arabil 14,6810
  155/3 321 arabil 9,7238
  155/4 322 arabil 3,5930
  155/5 324 arabil 29,6045
  155/5 329 arabil 2,5337
  155/5 330 arabil 2,2794
  155/6 332 arabil 15,8587
  155/7 334 arabil 15,7472
  155/8 337 arabil 29,4307
  155/8 337/3 arabil 10,3070
  155/9 339 arabil 16,1262
  155/10 342 arabil 16,0705
  155/11 354 arabil 0,6166
  155/11 354/1 arabil 12,0889
  155/11 355 arabil 1,7060
  155/11 356 arabil 1,5107
  155/12 357 arabil 17,5383
  155/13 360 arabil 10,6786
  155/14 362 arabil 10,2194
  155/15 363 arabil 35,8411
  155/16 364 arabil 12,8453
  155/17 366 arabil 10,4102
  155/18 368 arabil 7,8736
  155/19 370 arabil 1,9785
  155/20 372 arabil 5,9153
  165/6 564/1 arabil 2,5347
  169 557 arabil 68,5430
  169/1 551 arabil 49,9853
  170 562 arabil 54,8929
  170/1 564 arabil 73,5522
  171 567 arabil 40,7282
  171/1 569 arabil 31,6650
  173/1 576 arabil 61,8988
  174 578 arabil 60,2282
  185 606 arabil 1,4968
  164/1 44/1 arabil 3,6633
  56 336 arabil 25,00
  Spațiu deizolare aflat în pădurile Lizica, Tămădu- ianca și Odaia Manciului arabil 54,5840
  Total arabil 1.406,4426
  Comuna Chirnogi 467 3428 arabil 25,3900
  468 3447 arabil 15,3335
  469 3451 arabil 4,9763
  470 3459 arabil 7,5645
  471 3581 arabil 80,7529
  472 3586 arabil 6,8398
  473 3588-3590 arabil 4,6656
  474 3752 arabil 22,9312
  475 3810 arabil 54,8231
  476 3861 arabil 39,9499
  477 3870 arabil 6,0444
  479 3975 arabil 12,1658
  Total arabil 281,4370
  TOTAL ARABIL 1.687,8796
  Oraș Fundulea 112 19/1 pășune 1,2279
  124 85/3 pășune 0,0715
  Total pășune 1,2994
  TOTAL AGRICOL 1.689,1790
  Comuna Chirnogi Comuna Chirnogi Comuna Chirnogi Comuna Chirnogi 467 3429 canal, diguleț 0,2226
  469 3460 canal, diguleț 0,1849
  471 3485 canal, diguleț 0,0514
  471 3504/1 canal, diguleț 0,4334
  471 3504/2 canal, diguleț 0,7592
  471 3528 canal, diguleț 0,0441
  471 3528/1 canal, diguleț 0,2429
  471 3528/2 canal, diguleț 0,2388
  471 3751 canal, diguleț 0,3608
  472 3587/1 canal, diguleț 0,5514
  472 3587/2 canal, diguleț 0,0379
  472 3465/1 canal, diguleț 0,2649
  472 3465/2 canal, diguleț 0,2909
  474 3625 canal, diguleț 0,7240
  474 3600/1 canal, diguleț 0,4726
  474 3600/2 canal, diguleț 0,4718
  474 3651 canal, diguleț 0,5987
  474 3650/1 canal, diguleț 0,0288
  474 3671 canal, diguleț 0,3515
  474 3697 canal, diguleț 0,3354
  474 3708 canal, diguleț 0,2365
  474 3708/1 canal, diguleț 0,2731
  474 3726 canal, diguleț 0,3219
  474 3736 canal, diguleț 0,2451
  474 3911 canal, diguleț 1,2252
  475 3757 canal, diguleț 2,1310
  475 3757/1 canal, diguleț 1,1278
  475 3778 canal, diguleț 0,0601
  478 3912 canal, diguleț 0,7300
  478 3931 canal, diguleț 0,5429
  478 3931/1 canal, diguleț 0,5103
  478 3950 canal, diguleț 0,6841
  478 3950/1 canal, diguleț 0,5587
  478 3909 canal, diguleț 0,3558
  479 3970 canal, diguleț 0,0720
  479 3898 canal, diguleț 1,1536
  479 3898/1 canal, diguleț 0,5551
  467 3402/1 canal, diguleț 0,1788
  467 3403 canal, diguleț 0,0548
  467 3406 canal, diguleț 0,0346
  467 3408 canal, diguleț 0,1425
  467 3409 canal, diguleț 0,0266
  467 3411 canal, diguleț 0,0758
  467 3412 canal, diguleț 0,0717
  467 3414 canal, diguleț 0,0367
  467 3418 canal, diguleț 0,0396
  467 3419 canal, diguleț 0,0428
  467 3421 canal, diguleț 0,0783
  467 3423 canal, diguleț 0,0613
  467 3424/1 canal, diguleț 0,0511
  467 3426 canal, diguleț 0,0533
  467 3428/1 canal, diguleț 0,1124
  467 3428/4 canal, diguleț 0,0022
  467 3428/5 canal, diguleț 0,0200
  467 3428/7 canal, diguleț 0,1330
  467 3430 canal, diguleț 0,3364
  468 3432 canal, diguleț 0,3535
  468 3432/1 canal, diguleț 0,1480
  468 3434 canal, diguleț 0,0963
  468 3436 canal, diguleț 0,0528
  468 3437/1 canal, diguleț 0,3009
  468 3438 canal, diguleț 0,0479
  468 3440 canal, diguleț 0,0514
  468 3440/3 canal, diguleț 0,0306
  468 3442/1 canal, diguleț 0,0402
  468 3445 canal, diguleț 0,0172
  468 3446/1 canal, diguleț 0,2051
  468 3446/2 canal, diguleț 0,0255
  468 3446/3 canal, diguleț 0,0766
  468 3447/1 canal, diguleț 0,0414
  468 3447/2 canal, diguleț 0,0597
  469 3449/1 canal, diguleț 0,0431
  469 3449/2 canal, diguleț 0,1858
  469 3450 canal, diguleț 0,0586
  469 3451/1 canal, diguleț 0,1078
  469 3451/2 canal, diguleț 0,0677
  470 3453/1 canal, diguleț 0,0608
  470 3454 canal, diguleț 0,0423
  470 3456 canal, diguleț 0,0408
  470 3458 canal, diguleț 0,0200
  471 3463 canal, diguleț 0,0552
  471 3466 canal, diguleț 0,0568
  471 3467/1 canal, diguleț 0,0614
  471 3470 canal, diguleț 0,0792
  471 3472 canal, diguleț 0,0682
  471 3474 canal, diguleț 0,0600
  471 3476 canal, diguleț 0,0955
  471 3477 canal, diguleț 0,0418
  471 3479 canal, diguleț 0,0670
  471 3481 canal, diguleț 0,0659
  471 3483 canal, diguleț 0,0525
  471 3487 canal, diguleț 0,0324
  471 3489 canal, diguleț 0,0324
  471 3491 canal, diguleț 0,0261
  471 3493 canal, diguleț 0,0363
  471 3495 canal, diguleț 0,0273
  471 3496/1 canal, diguleț 0,0433
  471 3496/3 canal, diguleț 0,0816
  471 3497 canal, diguleț 0,0278
  471 3499 canal, diguleț 0,0317
  471 3501 canal, diguleț 0,0290
  471 3503 canal, diguleț 0,0496
  471 3506/1 canal, diguleț 0,0625
  471 3507 canal, diguleț 0,0554
  471 3509 canal, diguleț 0,0486
  471 3511 canal, diguleț 0,0493
  471 3513 canal, diguleț 0,0500
  471 3516 canal, diguleț 0,1120
  471 3518 canal, diguleț 0,0449
  471 3519 canal, diguleț 0,0396
  471 3521 canal, diguleț 0,0474
  471 3522 canal, diguleț 0,0435
  471 3524 canal, diguleț 0,0436
  471 3526/1 canal, diguleț 0,0438
  471 3530 canal, diguleț 0,0445
  471 3533 canal, diguleț 0,0472
  471 3535 canal, diguleț 0,0475
  471 3537 canal, diguleț 0,0476
  471 3539 canal, diguleț 0,0477
  471 3541 canal, diguleț 0,0477
  471 3543 canal, diguleț 0,0549
  471 3570 canal, diguleț 0,2682
  471 3570/1 canal, diguleț 0,3606
  472 3583 canal, diguleț 0,0711
  472 3585 canal, diguleț 0,0499
  474 3607 canal, diguleț 0,0387
  474 3609 canal, diguleț 0,0334
  474 3611 canal, diguleț 0,0314
  474 3613 canal, diguleț 0,0289
  474 3615 canal, diguleț 0,0425
  474 3617 canal, diguleț 0,0516
  474 3619 canal, diguleț 0,0452
  474 3621 canal, diguleț 0,0341
  474 3623 canal, diguleț 0,0290
  474 3626 canal, diguleț 0,5922
  474 3627 canal, diguleț 0,0380
  474 3629 canal, diguleț 0,0535
  474 3631 canal, diguleț 0,0580
  474 3633 canal, diguleț 0,0675
  474 3635 canal, diguleț 0,0535
  474 3637 canal, diguleț 0,0565
  474 3696 canal, diguleț 0,0587
  474 3640/1 canal, diguleț 0,0369
  474 3641/1 canal, diguleț 0,0501
  474 3642/1 canal, diguleț 0,0454
  474 3643 canal, diguleț 0,8249
  474 3645 canal, diguleț 0,5290
  474 3645/1 canal, diguleț 0,8918
  474 3646/1 canal, diguleț 0,0585
  474 3647/1 canal, diguleț 0,0446
  474 3647/2 canal, diguleț 0,4296
  474 3648/1 canal, diguleț 0,0542
  474 3649/1 canal, diguleț 0,0533
  474 3652/1 canal, diguleț 0,0444
  474 3654 canal, diguleț 0,0333
  474 3656 canal, diguleț 0,0412
  474 3658 canal, diguleț 0,0325
  474 3660 canal, diguleț 0,0385
  474 3662 canal, diguleț 0,0472
  474 3664 canal, diguleț 0,0347
  474 3666 canal, diguleț 0,0434
  474 3668 canal, diguleț 0,0393
  474 3672 canal, diguleț 0,3287
  474 3674 canal, diguleț 0,0315
  474 3675 canal, diguleț 0,0392
  474 3677 canal, diguleț 0,0408
  474 3679 canal, diguleț 0,0317
  474 3681 canal, diguleț 0,0488
  474 3683 canal, diguleț 0,0418
  474 3685 canal, diguleț 0,0886
  474 3687 canal, diguleț 0,0762
  474 3689 canal, diguleț 0,0487
  474 3691/1 canal, diguleț 0,0191
  474 3692 canal, diguleț 0,4089
  474 3694 canal, diguleț 0,0379
  474 3696 canal, diguleț 0,0362
  474 3699 canal, diguleț 0,0332
  474 3701 canal, diguleț 0,0350
  474 3703 canal, diguleț 0,0388
  474 3705 canal, diguleț 0,0394
  474 3707 canal, diguleț 0,0369
  474 3711/1 canal, diguleț 0,0250
  474 3712 canal, diguleț 0,0498
  474 3714 canal, diguleț 0,0498
  474 3716 canal, diguleț 0,0317
  474 3718 canal, diguleț 0,0367
  474 3720 canal, diguleț 0,0462
  474 3722 canal, diguleț 0,0421
  474 3723/1 canal, diguleț 0,0227
  474 3724 canal, diguleț 0,3589
  474 3728 canal, diguleț 0,0237
  474 3730 canal, diguleț 0,0311
  474 3732 canal, diguleț 0,0270
  474 3734 canal, diguleț 0,0354
  474 3737/1 canal, diguleț 0,1240
  474 3738 canal, diguleț 0,0659
  474 3740 canal, diguleț 0,0497
  474 3742 canal, diguleț 0,0379
  474 3745 canal, diguleț 0,0361
  474 3747 canal, diguleț 0,0288
  474 3749 canal, diguleț 0,0261
  474 3752 canal, diguleț 0,5810
  475 3762 canal, diguleț 0,0604
  475 3764 canal, diguleț 0,0603
  475 3766 canal, diguleț 0,0603
  475 3768 canal, diguleț 0,0603
  475 3770 canal, diguleț 0,0643
  475 3772 canal, diguleț 0,0628
  475 3774 canal, diguleț 0,0600
  475 3776 canal, diguleț 0,0601
  475 3780 canal, diguleț 0,0601
  475 3782 canal, diguleț 0,4122
  475 3783/1 canal, diguleț 0,0601
  475 3785 canal, diguleț 0,0607
  475 3787/1 canal, diguleț 0,0700
  475 3788 canal, diguleț 0,0656
  475 3790 canal, diguleț 0,0650
  475 3792 canal, diguleț 0,0644
  475 3794 canal, diguleț 0,0638
  475 3795 canal, diguleț 0,3558
  475 3796 canal, diguleț 0,3566
  475 3797 canal, diguleț 0,0924
  475 3799 canal, diguleț 0,0632
  475 3802 canal, diguleț 0,0650
  475 3804 canal, diguleț 0,0644
  475 3805/1 canal, diguleț 0,0618
  475 3806/1 canal, diguleț 0,0606
  475 3807/1 canal, diguleț 0,0603
  475 3808/1 canal, diguleț 0,0597
  475 3810 canal, diguleț 0,4208
  475 3811 canal, diguleț 0,4209
  475 3814 canal, diguleț 1,0921
  478 3901 canal, diguleț 0,0668
  478 3903 canal, diguleț 0,0706
  478 3904 canal, diguleț 0,0420
  478 3906 canal, diguleț 0,0743
  478 3907/1 canal, diguleț 0,2509
  478 3907/2 canal, diguleț 0,9809
  478 3908 canal, diguleț 0,0699
  478 3915 canal, diguleț 0,0690
  478 3917 canal, diguleț 0,0740
  478 3919 canal, diguleț 0,0706
  478 3921 canal, diguleț 0,0710
  478 3923 canal, diguleț 0,0709
  478 3925 canal, diguleț 0,0711
  478 3927 canal, diguleț 0,0739
  478 3929 canal, diguleț 0,0687
  478 3932 canal, diguleț 0,0740
  478 3934 canal, diguleț 0,0721
  478 3936 canal, diguleț 0,0718
  478 3938 canal, diguleț 0,0714
  478 3940 canal, diguleț 0,0723
  478 3942 canal, diguleț 0,0739
  478 3943/2 canal, diguleț 0,0199
  478 3943/3 canal, diguleț 0,4513
  478 3944 canal, diguleț 0,0677
  478 3945/1 canal, diguleț 0,0746
  478 3945/3 canal, diguleț 0,0749
  478 3946/1 canal, diguleț 0,0726
  478 3947/1 canal, diguleț 0,0718
  478 3948/1 canal, diguleț 0,0723
  478 3951/1 canal, diguleț 0,0737
  478 3951/3 canal, diguleț 0,0153
  478 3951/4 canal, diguleț 0,3468
  479 3967/1 canal, diguleț 0,0719
  479 3969 canal, diguleț 0,3222
  479 3971/1 canal, diguleț 0,0704
  479 3972/1 canal, diguleț 0,0586
  479 3973/1 canal, diguleț 0,0689
  479 3975/1 canal, diguleț 0,0780
  479 3976/1 canal, diguleț 1,1223
  Total canale 42,1774
  Comuna Chirnogi 468 3444 canal, construcții hidrotehnice (hcn) 0,0355
  469 3400 hcn 2,1757
  470 3452 hcn 0,1864
  471 3468 hcn 0,8041
  471 3504 hcn 0,0762
  471 3505 hcn 1,1440
  471 3527 hcn 0,3330
  427 3013 hcn 0,4996
  474 3592/1 hcn 0,8991
  474 3600 hcn 0,9293
  474 3644 hcn 0,7155
  474 3650/2 hcn 1,1031
  474 3670 hcn 0,5183
  474 3690 hcn 1,3409
  474 3709 hcn 0,8067
  474 3725 hcn 0,8585
  474 3744 hcn 0,3524
  474 3910 hcn 1,3524
  475 3813 hcn 2,2101
  475 3801 hcn 0,3654
  475 3755 hcn 0,1723
  478 3913 hcn 0,6245
  478 3960 hcn 0,3547
  478 3949 hcn 0,5940
  478 3966 hcn 0,3789
  479 3968 hcn 0,0719
  479 3977 hcn 5,2063
  467 3405 hcn 0,0348
  467 3416 hcn 0,3492
  467 3428/2 hcn 0,0301
  467 3431 hcn 0,3933
  468 3433 hcn 0,0723
  468 3446/4 hcn 0,1511
  474 3753 hcn 1,5507
  475 3759 hcn 1,5288
  475 3784 hcn 0,3637
  475 3786 hcn 0,2833
  479 3897 hcn 1,4223
  Total hcn 30,2884
  Oraș Fundulea Oraș Fundulea 139/1 140 drum 0,8350
  139/1 141 drum 0,1427
  139/2 143 drum 0,4102
  141 151 drum 0,2037
  141 153 drum 0,9551
  142 161 drum 0,4102
  143/1 164/1 drum 0,0593
  143/2 165 drum 0,4484
  143/2 167 drum 0,1510
  143/2 169 drum 0,4588
  144 173 drum 0,1241
  145 176 drum 0,1417
  145 176/1 drum 0,1750
  145 180 drum 0,3467
  145 188 drum 0,2178
  145 190 drum 0,2295
  145 193 drum 0,2253
  145 197 drum 0,2002
  145 201 drum 0,0555
  146 202/1 drum 0,1907
  146 206 drum 0,5121
  146 216 drum 0,0517
  146 217 drum 0,0516
  146 218 drum 0,0516
  146 221 drum 0,0639
  154/1 300 drum 0,5186
  154/1 302 drum 0,3832
  154/1 303 drum 0,0451
  154/2 305 drum 0,0523
  154/2 306 drum 0,3823
  154/2 307 drum 0,1086
  154/5 312 drum 0,1659
  154/5 313 drum 0,5324
  154/5 315 drum 0,2107
  154/5 316 drum 0,2994
  155/4 323 drum 0,1719
  155/5 325 drum 0,6462
  155/5 331 drum 0,1585
  155/7 335 drum 0,1610
  155/7 336 drum 0,1782
  155/8 338 drum 0,2206
  155/9 340 drum 0,1475
  155/9 341 drum 1,2950
  155/10 343 drum 0,8799
  155/12 359 drum 0,4472
  155/12 361 drum 0,3313
  168 556 drum 0,6487
  169 558 drum 0,2992
  169/1 560 drum 0,2773
  170 563 drum 0,3110
  170/1 565 drum 0,4086
  170/1 566 drum 0,2861
  171 568 drum 0,2440
  171/2 570 drum 0,1429
  173 572 drum 0,2859
  173/1 575 drum 0,4573
  173/1 577 drum 0,3050
  174 579 drum 0,3045
  175 584 drum 1,1020
  Total drumuri exploatare 19,1201
  Comuna Chirnogi 470 3401 drum 0,8195
  472 3587 drum 0,4120
  472 3465 drum 1,5015
  475 3754 drum 1,2879
  479 3976 drum 0,4281
  Total drumuri exploatare 4,4490
  TOTAL DRUMURI EXPLOATARE 23,5691
  Oraș Fundulea 127 102/2 curți, construcții 0,8580
  139/2 145 curți, construcții 1,6937
  142 159/1 curți, construcții 12,0916
  143/1 163/1 curți, construcții 37,3405
  145 187 curți, construcții 0,3709
  145 189 curți, construcții 0,3046
  145 198 curți, construcții 0,0084
  146 203 curți, construcții 1,0405
  154/4 309 curți, construcții 0,2749
  154/5 314 curți, construcții 0,5641
  155/8 337/1 curți, construcții 0,3773
  Total curți, construcții 54,9245
  Comuna Chirnogi 470 3395/1 curți, construcții 0,3175
  Total curți construcții 0,3175
  TOTAL CURȚI, CONSTRUCȚII 55,2420
  Oraș Fundulea 139/2 147 neproductiv 2,1364
  139/2 148 neproductiv 2,0534
  Total neproductiv 4,1898
  TOTAL NEAGRICOL 155,4667
  Total oraș Fundulea agricol + neagricol 1.485,9764
  Total comuna Chirnogi agricol + neagricol 358,6693
  TOTAL GENERAL 1.844,6457*)
  -----*) Suprafața înregistrata la Ministerul Finanțelor Publice sub nr. M.F. 112624.
   +  Anexa nr. 1.2Datele de identificare a suprafețelor minime de teren, dindomeniul public al statului, aflate în administrarea InstitutuluiNațional de Cercetare - Dezvoltare pentru Biotehnologii înHorticultură - Ștefănești, județul Argeș, indispensabileactivității de cercetare - dezvoltare - inovare și multiplicăriimaterialului biologic
  Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
  Tarlaua Parcela Categoria de folosință Suprafața - ha -
  Oraș Ștefănești 28 1656 arabil 4,97
  Total arabil 4,97
  Oraș Ștefănești 15 741 pășune 0,07
  744 pășune 0,02
  760 pășune 0,11
  674 pășune 0,07
  827 pășune 0,12
  806 pășune 0,06
  788 pășune 0,50
  799 pășune 0,05
  736 pășune 0,13
  Total pășune 1,13
  Comuna Călinești 9 1291 pășune 0,10
  Total pășune 0,10
  Oraș Topoloveni 16 480 pășune 0,20
  485/A pășune 1,05
  18 585 pășune 1,58
  Total pășune 2,83
  Comuna Lunca Corbului 857 pășune 12,00
  Total pășune 12,00
  TOTAL PĂȘUNE 16,06
  Oraș Ștefănești 28 1625 viță-de-vie nobilă (vie) 2,19
  1629 vie 1,09
  1631 vie 0,17
  39 1/1 vie 1,74
  15 719/1 vie 2,06
  719/2 vie 1,73
  719/3 vie 0,50
  719/4 vie 0,50
  723 vie 0,66
  727 vie 1,83
  721 vie 0,22
  730 vie 0,28
  733 vie 0,12
  735 vie 0,35
  738 vie 0,33
  15 745 vie 0,85
  728 vie 0,46
  749 vie 0,65
  752 vie 0,02
  757 vie 1,58
  756 vie 0,97
  754 vie 0,62
  773 vie 0,95
  762 vie 0,20
  763 vie 0,02
  764 vie 0,01
  765 vie 0,02
  768 vie 0,27
  769 vie 0,03
  675 vie 0,20
  850 vie 0,37
  785 vie 0,56
  783 vie 0,85
  779 vie 0,36
  781 vie 0,47
  777 vie 2,41
  826/A vie 1,08
  815 vie 2,12
  817 vie 0,96
  819 vie 1,03
  809 vie 1,76
  807 vie 0,50
  800 vie 2,26
  801 vie 0,40
  803 vie 0,61
  804 vie 0,02
  786 vie 1,57
  792 vie 0,52
  795 vie 0,43
  797 vie 0,68
  912 vie 1,30
  15 910 vie 0,37
  907 vie 1,19
  901 vie 0,41
  668 vie 3,48
  670 vie 4,20
  612 vie 0,19
  14 611 vie 0,19
  610 vie 0,85
  605 vie 0,40
  602 vie 0,53
  601 vie 0,17
  600 vie 0,76
  14 591 vie 0,64
  587 vie 0,86
  585 vie 0,66
  568 vie 0,25
  566 vie 0,12
  564 vie 0,13
  562 vie 0,88
  560 vie 0,53
  558 vie 0,21
  555 vie 0,41
  553 vie 0,21
  549 vie 0,45
  547 vie 0,29
  546 vie 0,85
  544 vie 0,66
  515 vie 0,98
  516 vie 0,03
  517 vie 1,02
  513 vie 1,11
  520 vie 1,84
  523 vie 1,88
  526 vie 1,66
  527 vie 0,93
  521 vie 0,32
  Total vie 70,54
  Comuna Călinești Comuna Călinești Comuna Călinești Comuna Călinești 14 1438/A vie 0,24
  1436 vie 2,74
  1435 vie 0,07
  1429 vie 1,90
  1427 vie 2,27
  1410 vie 0,58
  1411 vie 0,02
  1412 vie 0,43
  1416 vie 0,79
  1420 vie 0,38
  1414 vie 0,75
  1422 vie 0,30
  1423 vie 0,10
  1424 vie 0,15
  13 1381 vie 0,88
  1383 vie 1,25
  1385 vie 2,20
  1386 vie 0,04
  1387 vie 2,07
  1354 vie 0,15
  1355 vie 0,66
  1372 vie 3,47
  12 1368 vie 0,70
  1359 vie 1,31
  1371 vie 1,50
  1353 vie 0,33
  1351 vie 1,35
  1338 vie 4,25
  1357 vie 1,35
  1361 vie 0,89
  1363 vie 0,47
  1365 vie 0,93
  1367 vie 0,51
  1324 vie 0,07
  1328 vie 0,15
  1336 vie 1,01
  1092/1 vie 0,30
  1335 vie 0,37
  1333 vie 0,40
  1329 vie 0,57
  1342/A vie 0,50
  1340/A vie 0,86
  1218 vie 0,68
  1220 vie 0,56
  1223 vie 1,90
  1227 vie 1,55
  1231 vie 1,76
  1226/1 vie 0,75
  1237 vie 0,96
  1239 vie 4,56
  1235 vie 1,00
  1233 vie 0,95
  1241 vie 1,34
  1242 vie 0,02
  11 1217 vie 3,90
  1211 vie 1,23
  1213 vie 0,88
  1215 vie 0,65
  1210 vie 0,07
  1209 vie 0,15
  1207 vie 0,60
  1205 vie 1,14
  1204 vie 1,88
  1202 vie 0,55
  1199 vie 0,42
  1196 vie 0,75
  1198 vie 1,02
  1165 vie 1,95
  1164 vie 0,03
  1139 vie 0,68
  1151 vie 0,25
  1135/A vie 0,60
  1133 vie 0,96
  1137 vie 0,70
  1163 vie 2,34
  1168 vie 1,11
  1161 vie 4,56
  1166 vie 1,89
  1131 vie 1,25
  1158 vie 0,07
  1159 vie 0,90
  941 vie 1,00
  939/1 vie 2,70
  937/1 vie 1,62
  9 935/1 vie 3,18
  933 vie 0,05
  936 vie 1,00
  938 vie 0,90
  940 vie 0,33
  1141 vie 0,53
  1143 vie 0,59
  1267/A vie 0,73
  1292 vie 0,80
  1296 vie 0,75
  1297 vie 0,10
  1291/1 vie 1,12
  1305 vie 0,62
  1306 vie 0,35
  1279 vie 1,00
  1298 vie 1,02
  16 1304 vie 0,87
  1307 vie 0,88
  1319 vie 0,77
  1317 vie 0,53
  1315 vie 0,23
  1294 vie 0,42
  1295 vie 0,04
  53/1 vie 2,54
  2467 vie 0,27
  2469 vie 0,10
  2468/A vie 0,10
  2466/A vie 0,50
  2465/A vie 0,50
  2463/A vie 3,14
  2464/A vie 11,00
  2466 vie 6,32
  2478 vie 0,50
  2446/1 vie 1,70
  2445 vie 0,70
  2442 vie 0,30
  2440 vie 0,17
  2439/A vie 0,25
  2437 vie 1,96
  2436 vie 0,30
  2447 vie 0,45
  2448 vie 1,52
  2449 vie 0,64
  2450 vie 0,34
  2451 vie 0,40
  2452 vie 0,43
  2453 vie 0,40
  2454/A vie 3,92
  2488 vie 1,45
  2483 vie 0,53
  Total vie 148,38
  Oraș Topoloveni 16 482/A vie 0,75
  460/A vie 20,12
  18 585/1 vie 1,00
  587 vie 0,71
  588 vie 4,90
  588/1 vie 5,41
  Total vie 32,89
  Comuna Lunca Corbului 39 852 vie 28,31
  845 vie 20,00
  854 vie 1,00
  Total vie 49,31
  Comuna Leordeni 1 48 vie 1,37
  47 vie 5,00
  49 vie 5,73
  51 vie 4,40
  52 vie 0,50
  10 vie 0,85
  19 vie 4,91
  18 vie 0,52
  42 vie 0,15
  45 vie 1,55
  46 vie 4,56
  13/1 vie 7,20
  6/1 vie 9,38
  6 vie 1,73
  8 vie 0,35
  Total vie 48,20
  TOTAL VIE 349,32
  TOTAL AGRICOL 370,35
  Oraș Ștefănești 28 1627 ape, bălți 0,61
  Total ape, bălți 0,61
  Oraș Ștefănești 15 740 vegetație forestieră 0,70
  15 747 vegetație forestieră 0,06
  750 vegetație forestieră 0,65
  753 vegetație forestieră 0,12
  776 vegetație forestieră 0,07
  775 vegetație forestieră 0,13
  766 vegetație forestieră 0,50
  672 vegetație forestieră 0,33
  793 vegetație forestieră 0,15
  14 667