ORDONANŢĂ nr. 14 din 31 ianuarie 2007 (*republicată*)pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 27 martie 2009    -------- Notă *) Republicată în temeiul art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 8 februarie 2008, aprobată prin Legea nr. 156/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 18 iulie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 11 octombrie 2007 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 2 martie 2007 şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 7 mai 2007.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Bunurile de orice fel intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică în condiţiile prezentei ordonanţe de către Ministerul Finanţelor Publice prin organele de valorificare abilitate. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare. (3) Bunurile prevăzute la alin. (2) vor fi distruse pe cheltuiala persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate sau a deţinătorului, în cazul în care acestea nu pot fi identificate. Distrugerea se va efectua în prezenţa şi cu confirmarea prin semnătură a unei comisii de preluare şi distrugere formate din reprezentanţi ai deţinătorului, ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, ai organului de valorificare, ai Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ai Ministerului Mediului. (4) Distrugerea drogurilor şi a precursorilor confiscaţi se efectuează în condiţiile prevăzute în legile speciale ce reglementează regimul acestor substanţe. (5) Bunurile dovedite că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală se distrug în prezenţa şi cu confirmarea comisiei de preluare şi distrugere prevăzute la alin. (3). (6) Convocarea comisiei de preluare şi distrugere se face de către deţinător. (7) În cazul bunurilor prevăzute la alin. (5), care fac obiectul prevederilor Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire, cheltuielile de distrugere urmează regimul stabilit prin această lege.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) organe de valorificare - direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi alte structuri ale Ministerului Finanţelor Publice, stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului aflate pe teritoriul României, precum şi structurile de specialitate cu atribuţii în acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu se află pe teritoriul României; b) deţinător de bunuri - persoana fizică sau juridică ce deţine cu sau fără titlu bunuri de natura celor prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3 (1) Bunurile confiscate sau neridicate, conform legii, în orice procedură judiciară trec în proprietatea privată a statului, în temeiul unei ordonanţe emise de procuror sau al unei hotărâri judecătoreşti definitive/irevocabile prin care se dispune valorificarea acestora. (2) În cazul bunurilor ridicate cu ocazia constatării şi sancţionării contravenţiilor pe bază de proces-verbal, titlul de proprietate îl constituie însuşi procesul-verbal de contravenţie, în cazul în care acesta nu a fost contestat în termenul legal sau dacă a fost contestat şi contestaţia a fost respinsă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.  +  Capitolul II Declararea şi preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului  +  Articolul 4 (1) Declararea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului se face la organele de valorificare, în termen de 10 zile de la data primirii de către deţinător a documentului care constituie titlu de proprietate al statului asupra acestora. (2) Bunurile devenite proprietate privată a statului se declară şi se predau organelor de valorificare, după ce actul de preluare în proprietatea privată a statului, prevăzut la art. 3, a devenit executoriu, potrivit legii.  +  Articolul 5 (1) Deţinătorii bunurilor care au trecut în proprietatea privată a statului, persoane fizice sau juridice, după caz, au obligaţia să inventarieze bunurile respective, luând în acelaşi timp şi măsurile de securitate, de păstrare şi de conservare corespunzătoare până la predarea lor efectivă organelor de valorificare. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de bunuri: a) medicamentele, materialele consumabile de utilitate medicală, materialele de natura obiectelor de inventar medicale, aparatura medicală, substanţele toxice, materialele radioactive, bunurile culturale de patrimoniu, documentele istorice, materialele de arhivă, obiectele, veşmintele şi cărţile de cult, timbrele filatelice, materialele lemnoase, care se predau organelor de specialitate ale statului care au competenţa de a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale; b) mijloacele de plată în valută neconvertibilă care se depun la Banca Naţională a României în condiţiile legii; c) armele de foc, muniţiile, materiile explozive şi bunurile cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, Poliţiei Române, Ministerului Apărării Naţionale ori, după caz, altor persoane juridice autorizate, prevăzute de legislaţia privind regimul armelor şi muniţiilor. (3) Bunurile prevăzute la alin. (2) se vor evalua, utiliza, valorifica, distruge sau se vor casa de către organele specializate care le-au preluat, dispunând de acestea conform atribuţiilor legale ce le revin. (4) Sumele obţinute ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la alin. (2) se virează la bugetul de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare, după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare, precum şi a altor reţineri prevăzute prin legi speciale. (5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (4) sumele rezultate din valorificarea bunurilor ce intră sub incidenţa legislaţiei în vigoare privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, care rămân la dispoziţia cultelor religioase. (6) Precursorii de droguri se valorifică de organele de valorificare numai către un operator cu substanţe clasificate, potrivit legislaţiei privind regimul juridic al precursorilor de droguri. (7) O copie a documentului care atestă valorificarea sau distrugerea precursorilor de droguri se comunică Agenţiei Naţionale Antidrog.  +  Capitolul III Evaluarea şi valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului  +  Articolul 6. (1) Predarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se face de către deţinători la organele de valorificare. (2) Bunurile vor fi predate de către deţinători organelor de valorificare, care sunt obligate să le preia în termen de 10 zile de la data primirii de către deţinător a documentului care constituie titlu de proprietate al statului asupra acestora. (3) După preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, o comisie de evaluare va proceda la evaluarea acestora în termen de 21 de zile de la preluare. (4) Comisia de evaluare este formată din 5 membri: 3 reprezentanţi ai organului de valorificare, un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi un reprezentant al deţinătorului bunurilor respective. (5) Cheltuielile de deplasare şi de cazare se plătesc membrilor comisiei de evaluare de către instituţia care i-a desemnat. (6) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele, păsările vii şi plantele, care se predau imediat persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate pentru comercializarea acestor bunuri către populaţie. Valorificarea acestor bunuri se face fără efectuarea procedurilor de evaluare. (7) Prin exceptare de la prevederile art. 3 alin. (2), la solicitarea deţinătorului, acelaşi termen şi aceeaşi procedură de valorificare prevăzute la alin. (6) se aplică şi bunurilor al căror termen de garanţie expiră înainte de data rămânerii definitive a hotărârii ce se va pronunţa în litigiu, al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare. (8) În cazul în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă se dispune restituirea bunurilor prevăzute la alin. (6) şi (7), sumele obţinute din valorificarea acestora se achită persoanei de la care au fost preluate bunurile respective, conform prevederilor din hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, de la bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz, la nivelul actualizat al preţurilor în situaţia în care în hotărâre nu se prevede suma. (9) Instituţiile abilitate prin lege să ateste calitatea bunurilor, pentru bunurile supuse valorificării, sunt obligate să emită avizul constatator în termenul solicitat de organul de valorificare, cu excepţia bunurilor perisabile, pentru care avizul constatator se va emite de îndată. (10) Produsele de natura celor supuse marcării potrivit legii, nemarcate sau cu marcaje false supuse valorificării, vor purta marcaje speciale, conform reglementărilor legale în materie.  +  Articolul 7 (1) Bunurile supuse valorificării care în perioada valorificării au devenit necomercializabile, precum şi cele care nu au putut fi valorificate vor fi distruse sub supravegherea unei comisii de distrugere. (2) Comisia de distrugere este formată din 5 membri: 2 reprezentanţi ai organului de valorificare, un reprezentant din partea inspectoratului judeţean de poliţie, un reprezentant al oficiului judeţean pentru protecţia consumatorilor sau al Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti şi un reprezentant al agenţiei judeţene de protecţie a mediului. (3) Membrii comisiei de evaluare, precum şi membrii comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) şi la art. 7 alin. (2) primesc o indemnizaţie fixă lunară, stabilită prin ordin al ministrului finanţelor publice*), care se indexează anual cu indicele de inflaţie, cu condiţia întrunirii comisiilor cel puţin o dată în cursul lunii, care se acoperă din veniturile încasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.-------- Notă *) A se vedea Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.495/2007 privind stabilirea indemnizaţiilor comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin.(3), art. 6 alin.(3) şi art. 7 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 16 ianuarie 2008. (4) Cheltuielile de deplasare şi de cazare se plătesc membrilor comisiilor de distrugere prevăzute la art. 1 alin. (3) şi la art. 7 alin. (2) de către instituţia care i-a desemnat.  +  Articolul 8 (1) Valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se face prin bursele de mărfuri, prin magazine proprii, licitaţie publică, în regim de consignaţie sau direct de la locul unde acestea se află. (2) Valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care se află în străinătate, se face prin licitaţie publică sau alte proceduri legale, potrivit legislaţiei aplicabile din statul pe teritoriul căruia se află.  +  Capitolul IV Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate în proprietatea privată a statului  +  Articolul 9 (1) Ministerul Finanţelor Publice poate transmite sau, după caz, propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri supuse valorificării unor persoane fizice sau juridice, astfel: a) Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambulanţe sanitare cu dotări aferente, ambarcaţiuni şi motoare ataşabile acestora, care vor fi repartizate de comisia interministerială, cu titlu gratuit, ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale, în limita normativelor de dotare, cu respectarea procedurilor de declarare şi evaluare, precum şi instituţiilor de cult şi Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România; b) creşelor, grădiniţelor, centrelor de plasament şi centrelor de primire a copilului, căminelor de bătrâni, cantinelor pentru săraci, azilurilor, spitalelor, şcolilor, bibliotecilor, instituţiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, precum şi persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale, la propunerea organelor de valorificare, prin ordin al ministrului sau decizie a conducătorului organului de valorificare, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe; c) ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale echipamente de comunicaţie, tehnică de calcul şi birotică, rechizite, bunuri de folosinţă îndelungată, inventar gospodăresc, materiale de întreţinere şi reparaţii, cu respectarea procedurilor de declarare şi evaluare, prin ordin al ministrului finanţelor publice sau decizie a conducătorului organului de valorificare, după caz; d) Ministerului Afacerilor Externe - bunuri mobile şi imobile aflate în străinătate, prin hotărâre a Guvernului; e) persoanelor juridice care administrează case memoriale, prin hotărâre a Guvernului; f) ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, ce provin din succesiuni vacante, cu excepţia celor deţinute de stat în cote indivize, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice, cu destinaţia de locuinţe de serviciu. (2) Repartizarea bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face de o comisie interministerială care va funcţiona pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a primului-ministru, formată din reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Economiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi Cancelariei Primului-Ministru*).---------- Notă *) Conform prevederilor art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, "denumirea «Cancelaria Primului-Ministru» se înlocuieşte în mod corespunzător cu denumirea «aparatul propriu de lucru al primului-ministru» sau, după caz, cu denumirea «Secretariatul General al Guvernului»".  +  Capitolul V Venituri şi cheltuieli rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului  +  Articolul 10 (1) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor se varsă la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare, precum şi a altor reţineri prevăzute prin legi speciale în cazul organelor abilitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare. (2) Bunurile confiscate de organele autorităţii administraţiei publice locale se predau organelor de valorificare, iar sumele încasate din valorificarea acestora se fac venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislaţiei în vigoare şi a unui comision de 20% din veniturile rămase după deducerea cheltuielilor cu valorificarea. (3) Comisionul de 20% se varsă la bugetul de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare. (4) În situaţia în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor nu asigură acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferenţa va fi acoperită de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz. (5) În categoria cheltuielilor efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, în condiţiile prezentei ordonanţe, se cuprind cheltuielile efectuate de la preluarea acestora şi până la valorificare, atribuirea cu titlu gratuit sau distrugere, precum şi cele efectuate pentru stabilirea bunurilor care îndeplinesc condiţiile de comercializare.  +  Articolul 11 (1) Bunurile necomunitare care au intrat în proprietatea privată a statului sunt supuse prevederilor art. 867a din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 privind crearea Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare. (2) Drepturile de import se aplică asupra valorii rezultate din valorificarea acestora potrivit prezentei ordonanţe. (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile distruse. (4) Drepturile de import privind taxele vamale, taxele agricole şi taxele antidumping se aplică şi în cazul bunurilor atribuite cu titlu gratuit asupra preţului stabilit de comisia de evaluare, aflat în vigoare în momentul atribuirii, şi intră în categoria cheltuielilor de valorificare prevăzute la art. 10 alin. (5).  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 12Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, materială sau, după caz, penală, potrivit legii**).--------- Notă **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 597/2008 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 10 iunie 2008.  +  Articolul 13 (1) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului***).--------- Notă ***) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 7 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe, Ministerul Afacerilor Externe va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu se află pe teritoriul României, aprobate prin ordin al ministrului, avizat de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă: a) Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005; b) Hotărârea Guvernului nr. 514/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 3 mai 2005, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 15Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.----------