REGULAMENT nr. 11 din 13 noiembrie 2007 (*actualizat*)privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe(actualizat până la data de 23 martie 2009*)
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 6 decembrie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 23 martie 2009, cu modificările şi completările aduse de: REGULAMENTUL nr. 1 din 6 ianuarie 2009; REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009.Având în vedere prevederile art. 10, ale art. 31 alin. (1), ale art. 32 alin. (1), ale art. 67 alin. (1), ale art. 109, ale art. 294, ale art. 329, ale art. 338 şi ale art. 345 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007,în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,Banca Naţională a României emite prezentul regulament.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare şi definiţii  +  Articolul 1 (1) Instituţiile de credit, persoane juridice române, şi sucursalele instituţiilor de credit din state terţe se pot constitui şi pot funcţiona pe teritoriul României numai pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României. (2) Prezentul regulament reglementează procedura, condiţiile de autorizare şi documentaţia ce trebuie prezentată Băncii Naţionale a României în procesul de autorizare a băncilor, băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ, băncilor de credit ipotecar, instituţiilor emitente de monedă electronică şi a organizaţiilor cooperatiste de credit, persoane juridice române, denumite în continuare instituţii de credit, precum şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe.  +  Articolul 2 (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute la art. 7 alin. (1), la art. 290 şi la art. 334 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, şi la art. 2 din Legea nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare. (2) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) acţionar indirect - un acţionar care deţine o cotă-parte din capital sau din drepturile de vot la o instituţie de credit, prin intermediul unei societăţi/entităţi asupra căreia acesta exercită controlul; b) acţionar semnificativ - o persoană fizică sau juridică ori un grup de persoane fizice şi/sau juridice care acţionează concertat, care deţine direct sau indirect participaţii calificate într-o instituţie de credit;-----------Litera b) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. c) trust - instituţie specifică dreptului anglo-saxon, reprezentând o operaţiune juridică prin care o persoană, denumită constitutor, încredinţează unei alte persoane, denumită administrator, bunuri ale sale, pentru a le deţine, administra şi preda unor beneficiari arătaţi de constitutor, fie în timpul vieţii, fie după moartea sa.-----------Litera c) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. (3) Se consideră că persoanele acţionează concertat când fiecare dintre ele decide să îşi exercite drepturile aferente acţiunilor deţinute, în concordanţă cu un acord explicit sau implicit intervenit între ele.-----------Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 2^1 (1) La determinarea unei participaţii calificate, pentru calculul drepturilor de vot ale unei persoane se aplică în mod corespunzător prevederile art. 116 alin. (1) ultimele două teze, alin. (2) şi alin. (7)-(10) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 5, 6 şi 10 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2008privind implementarea Directivei 2007/14/CE de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţiile referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 28/2008. (2) La determinarea unei participaţii calificate nu se ţine seama de drepturile de vot sau de acţiunile pe care firmele de investiţii ori instituţiile de credit le pot deţine ca urmare a subscrierii de instrumente financiare şi/sau a plasării instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm asumat în desfăşurarea activităţii prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 6 lit A.f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca, pe de o parte, drepturile de vot sau acţiunile respective să nu fie exercitate ori utilizate pentru a interveni în administrarea activităţii emitentului şi, pe de altă parte, drepturile de vot sau acţiunile respective să fie cedate în termen de un an de la data achiziţionării participaţiei.-----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziţii comune  +  Articolul 3 (1) Procesul de autorizare a instituţiilor de credit de către Banca Naţională a României cuprinde două etape: a) aprobarea constituirii instituţiei de credit; b) autorizarea funcţionării instituţiei de credit. (2) Aprobarea constituirii instituţiei de credit nu garantează obţinerea autorizaţiei de funcţionare, aceasta indicând doar permisiunea dată acţionarilor de a proceda la constituirea instituţiei de credit potrivit dispoziţiilor legale şi în conformitate cu modalităţile prevăzute în documentaţia prezentată. (3) Apariţia unor modificări faţă de condiţiile în care a fost acordată aprobarea de constituire a instituţiei de credit va determina o nouă evaluare din partea Băncii Naţionale a României în cea de-a doua etapă a procesului de autorizare, putând atrage revocarea hotărârii de aprobare a constituirii, în cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor legale sau prezentului regulament. (4) Autorizaţia de funcţionare a instituţiei de credit va fi însoţită de aprobările pentru persoanele desemnate în calitate de administrator, director, membru al consiliului de supraveghere, membru al directoratului şi auditor financiar ai instituţiei de credit şi de confirmarea acţionarilor semnificativi ai acesteia.  +  Articolul 4 (1) În fiecare etapă a procesului de autorizare este necesar ca în susţinerea cererii de autorizare să fie transmise toate documentele şi informaţiile prevăzute la cap. II-VII, după caz. (2) Banca Naţională a României poate solicita, în scris, cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, orice informaţii sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente sau relevante pentru realizarea evaluării ori dacă documentaţia prezintă alte deficienţe. Informaţii pot fi obţinute şi prin realizarea unor interviuri profesionale cu persoanele nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere.-----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.(2^1) Titularii cererii de autorizare pot să prezinte, din proprie iniţiativă, orice informaţii şi documente considerate de aceştia necesare în susţinerea cererii.-----------Alin. (2^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.-----------Alin. (3) al art. 4 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.------------Art. 4 a fost modificat de articolul unic din REGULAMENTUL nr. 1 din 6 ianuarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2009.  +  Articolul 5 (1) Instituţiile de credit vor avea sediul social şi, după caz, sediul real pe teritoriul României. (2) Spaţiul destinat să constituie sediul social şi, după caz, sediul real al unei instituţii de credit nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinţe şi trebuie să corespundă ca suprafaţă, condiţii de securitate şi dotări activităţilor propuse a fi desfăşurate. (3) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi sucursalelor şi altor sedii secundare ale instituţiilor de credit.  +  Articolul 6Prevederile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe.  +  Capitolul II Autorizarea băncilor, persoane juridice române  +  Secţiunea 1 Cerinţe generale1.1. Denumirea  +  Articolul 7Denumirea unei bănci trebuie să fie în limba română, cu excepţia cazului în care banca face parte dintr-un grup a cărui societate-mamă este situată în afara României şi preia în denumirea sa, parţial sau în totalitate, denumirea utilizată în cadrul grupului.-----------Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.1.2. Obiectul de activitate  +  Articolul 8 (1) În obiectul de activitate autorizat al unei bănci vor fi incluse doar activităţile pentru care este fundamentată în mod corespunzător în planul de activitate capacitatea băncii de a le desfăşura. (2) Serviciile de investiţii şi activităţile de investiţii pe baze profesionale pot fi prestate de o bancă autorizată de Banca Naţională a României după înscrierea în Registrul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, potrivit reglementărilor emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.1.3. Interdicţii-----------Art. 9 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.-----------Art. 10 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.1.4. Acţionariat  +  Articolul 11Banca Naţională a României trebuie să fie informată cu privire la identitatea acţionarilor direcţi şi indirecţi ai băncii şi cu privire la participaţiile acestora.  +  Articolul 12 (1) Calitatea acţionarilor direcţi şi indirecţi ai unei bănci trebuie să corespundă cerinţelor asigurării unui management prudent şi sănătos al instituţiei de credit, prevăzute de lege şi de prezentul regulament. (2) Evaluarea calităţii acţionarilor semnificativi direcţi şi indirecţi, precum şi a solidităţii financiare a acestora în raport cu participaţia ce urmează a fi deţinută în bancă se realizează pe baza criteriilor prevăzute la art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care se referă la: a) reputaţia acţionarului semnificativ; b) soliditatea financiară a acţionarului semnificativ; c) capacitatea băncii de a respecta cerinţele prudenţiale; d) suspiciuni privind spălarea banilor sau finanţarea terorismului. (3) Evaluarea grupului de persoane fizice şi/sau juridice care acţionează concertat, în sensul prevederilor art. 2 alin. (3), va avea în vedere criteriile enumerate la alin. (2), la nivel individual şi/sau la nivelul grupului, după caz. (4) Evaluarea calităţii acţionarilor direcţi care nu urmează să deţină participaţii calificate la bancă va avea în vedere criteriul prevăzut la alin. (2) lit. d). Banca Naţională a României va putea, de la caz la caz, să ia în considerare în procesul de evaluare a acestor acţionari şi alte criterii dintre cele prevăzute la alin. (2). (5) Dacă o participaţie calificată într-o bancă urmează să fie deţinută indirect prin una sau mai multe persoane, fiecare dintre aceste persoane, având calitatea de acţionar semnificativ indirect, este supusă evaluării de către Banca Naţională a României. Banca Naţională a României poate decide evaluarea doar a persoanei care are calitatea de ultim deţinător indirect al participaţiei şi a persoanelor care urmează să deţină în mod direct participaţii la instituţia de credit vizată, cu excepţia cazului în care Banca Naţională a României consideră ca fiind necesară evaluarea unuia sau a mai multor deţinători intermediari din lanţul de participaţii.-----------Art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.-----------Art. 13 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.-----------Art. 14 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.-----------Art. 15 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.1.5. Persoanele nominalizate să asigure administrarea şi/sau conducerea băncii  +  Articolul 16 (1) Persoanele nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere a băncii trebuie să dispună de reputaţie şi experienţă adecvate naturii, extinderii şi complexităţii activităţii instituţiei de credit şi responsabilităţilor încredinţate, pentru asigurarea unui management prudent şi sănătos al băncii. (2) Îndeplinirea cerinţei de experienţă profesională necesită cunoştinţe teoretice şi practice adecvate cu privire la activităţile ce urmează a fi desfăşurate de bancă, precum şi experienţă într-o funcţie de conducere, dobândită într-o entitate comparabilă ca dimensiune şi activitate cu banca. (3) Cel puţin unul dintre directori, respectiv dintre membrii directoratului, trebuie să ateste cunoaşterea limbii române.  +  Articolul 17 (1) Banca Naţională a României evaluează, de la caz la caz, pentru fiecare persoană nominalizată să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere, dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 16 alin. (1), luând în considerare informaţiile legate de activitatea, experienţa şi reputaţia persoanei în cauză, precum şi orice alte circumstanţe relevante. (2) În sensul prevederilor alin. (1) vor putea fi avute în vedere, pentru ultimii 10 ani, în măsura în care prezintă relevanţă, situaţii cum ar fi: a) persoana respectivă se află sau s-a aflat în conflict cu vreo autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din România ori din străinătate, a fost sancţionată sau i s-a refuzat o autorizaţie de către o asemenea autoritate ori s-a aflat în altă situaţie care prin aspectele relevate ar putea avea efecte negative asupra imaginii băncii la care persoana în cauză este nominalizată să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere; b) persoana a exercitat, fără aprobarea autorităţii menţionate la lit. a), o funcţie pentru care, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obţinerii unei astfel de aprobări; c) în exercitarea unei funcţii de administrare şi/sau de conducere a unei instituţii de credit, persoană juridică română, sau a unei sucursale a unei instituţii de credit străine, persoana nu şi-a asumat responsabilităţile decurgând din această calitate sau a participat la adoptarea şi/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia, prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup; d) o instituţie de credit a înregistrat o evoluţie necorespunzătoare a indicatorilor de prudenţă sau a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de autoritatea competentă, ca urmare a activităţii desfăşurate în perioada în care persoana a exercitat funcţia de administrare şi/sau de conducere a instituţiei de credit în cauză; e) entităţile la care persoana respectivă exercită sau a exercitat responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere ori la care este sau a fost acţionar semnificativ ori asociat s-au aflat în conflict cu vreo autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar, au fost supuse vreunei sancţiuni dispuse de o asemenea autoritate sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizaţie; f) persoana a făcut sau face obiectul unor proceduri penale ori administrative.(2^1) Prevederile art. 18^3 alin. (1) şi (3) şi ale art. 18^22 se aplică în mod corespunzător.-----------Alin. (2^1) al art. 17 a fost introdus de pct. 12 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. (3) La evaluarea persoanelor nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere a unei bănci se va avea în vedere şi dacă planul de activitate prezentat şi însuşit de acestea are la bază o abordare realistă şi denotă profesionalism.1.6. Auditorul financiar  +  Articolul 18 (1) Persoanele propuse în calitate de auditor financiar trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute de lege şi să nu se afle în vreo situaţie de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare.(1^1) Prevederile art. 18^3 alin. (1) şi (3) şi ale art. 18^22 se aplică în mod corespunzător.-----------Alin. (1^1) al art. 18 a fost introdus de pct. 13 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. (2) Persoanele propuse în calitate de auditor financiar trebuie să aibă experienţă relevantă în domeniul auditării situaţiilor financiare ale instituţiilor de credit. (3) În cazul auditorilor financiari, persoane juridice, cel puţin auditorul financiar, persoană fizică, care coordonează echipa ce va realiza auditul financiar al băncii trebuie să îndeplinească cerinţa prevăzută la alin. (2).1.7. Planul de activitate------------Paragraful 1.7., Secţiunea 1 din Cap. II a fost introdus de pct. 14 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 18^1Planul de activitate trebuie să conţină obiective realizabile în orizontul de timp vizat, cu respectarea cerinţelor aplicabile instituţiilor de credit, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia.------------Art. 18^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Secţiunea 1^1 Criterii de evaluare a acţionarilor semnificativi------------Secţiunea 1^1 din Cap. II a fost introdusă de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.1^1.1. Reputaţia acţionarului semnificativ------------Paragraful 1.1.^1, Secţiunea 1^1 din Cap. II a fost introdus de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 18^2Evaluarea reputaţiei acţionarului semnificativ are în vedere următoarele elemente: a) integritatea; b) competenţa profesională.------------Art. 18^2 a fost introdus de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 18^3 (1) La evaluarea integrităţii acţionarului semnificativ vor fi avute în vedere, în măsura în care prezintă relevanţă, în sensul că pot induce dubii cu privire la îndeplinirea criteriului, cel puţin următoarele aspecte şi situaţii: a) existenţa unei condamnări pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societăţile comerciale, insolvenţa sau protecţia consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante; b) acţionarul semnificativ a fost sau este cercetat penal ori judecat pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la lit. a); c) investigaţii în curs ori derulate în trecut şi/sau măsuri aplicate acţionarului ori impunerea unor sancţiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al valorilor mobiliare, al activităţii de asigurare sau al pieţelor de valori mobiliare ori al instrumentelor financiare şi al mijloacelor de plată sau oricărei altei legislaţii privind serviciile financiare; d) investigaţii în curs ori derulate în trecut şi/sau măsuri şi sancţiuni aplicate de orice organism de reglementare ori profesional pentru nerespectarea oricăror prevederi relevante. (2) În plus faţă de cele prevăzute la alin. (1), la evaluarea integrităţii acţionarului semnificativ se va avea în vedere măsura în care lipsa corectitudinii în afacerile derulate în trecut poate submina integritatea şi credibilitatea acestuia. În acest sens, Banca Naţională a României trebuie să aibă în vedere situaţii cum ar fi: a) orice indiciu că acţionarul nu a fost transparent, deschis şi cooperant în relaţia sa cu autoritatea de supraveghere sau cu autoritatea de reglementare, inclusiv orice indiciu că acesta a încercat să evite evaluarea în cadrul unei proceduri de autorizare a unei entităţi reglementate, a ignorat cu bună ştiinţă obligaţia de notificare a intenţiei de dobândire a unei participaţii calificate într-o entitate reglementată sau a încercat să evite evaluarea prudenţială căreia trebuia să i se supună în calitate de achizitor potenţial al unei participaţii calificate; b) acţionarului i s-a refuzat înregistrarea, autorizarea, acordarea calităţii de membru sau i s-a refuzat licenţierea pentru o activitate comercială, o afacere ori o profesie, i-a fost revocată, retrasă sau radiată o asemenea înregistrare, autorizare, calitate de membru sau licenţă ori a fost exclus de către un organism de reglementare sau profesional; c) acţionarul a fost demis sau eliberat dintr-o poziţie de trust, dintr-o relaţie fiduciară sau o situaţie similară ori i s-a cerut demisia sau retragerea dintr-o asemenea poziţie; d) acţionarul are interdicţie de a ocupa o funcţie de conducere într-o entitate comercială. (3) Acţionarul este prezumat a avea o bună reputaţie până la proba contrarie. (4) La evaluarea acţionarilor semnificativi situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi avute în vedere şi în privinţa persoanelor controlate sau conduse în trecut ori în prezent de acţionarul semnificativ, persoană fizică, şi, respectiv, în privinţa persoanelor controlate de acţionarul semnificativ, persoană juridică. (5) Banca Naţională a României evaluează relevanţa situaţiilor cum sunt cele prevăzute la alin. (1) şi (2), de la caz la caz, având în vedere gravitatea circumstanţelor caracteristice fiecărei situaţii, precum şi faptul că asemenea situaţii pot fi semnificative considerate împreună, chiar dacă luate separat pot să nu prezinte relevanţă.------------Art. 18^3 a fost introdus de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 18^4Dacă acţionarul semnificativ este o entitate comercială sau o instituţie, cerinţa de integritate trebuie să fie satisfăcută atât de persoana juridică, cât şi de persoanele care asigură conducerea activităţii acesteia.------------Art. 18^4 a fost introdus de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 18^5În realizarea evaluării integrităţii acţionarului semnificativ, Banca Naţională a României poate lua în considerare informaţiile relevante din punctul de vedere al integrităţii oricărei persoane aflate în legătură cu acesta, cum ar fi orice persoană care are sau pare să aibă o relaţie de familie ori de afaceri relevantă cu acţionarul.------------Art. 18^5 a fost introdus de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 18^6Cerinţele de integritate sunt evaluate potrivit prevederilor art. 18^3-18^5, indiferent de nivelul participaţiei calificate pe care acţionarul urmează să o deţină şi de implicarea sa în administrarea băncii sau de influenţa pe care îşi propune să o exercite asupra acesteia.------------Art. 18^6 a fost introdus de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 18^7În sensul art. 18^2 lit. b), competenţa profesională a acţionarului semnificativ cuprinde competenţa în administrare, denumită competenţă managerială, şi competenţa în sfera activităţilor financiare desfăşurate de bancă, denumită competenţă tehnică.------------Art. 18^7 a fost introdus de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 18^8Competenţa managerială se evaluează având în vedere experienţa anterioară a acţionarului în achiziţionarea şi administrarea de participaţii în entităţi comerciale, care trebuie să demonstreze abilitate, diligenţă şi conformarea la standardele relevante.------------Art. 18^8 a fost introdus de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 18^9Competenţa tehnică se evaluează având în vedere experienţa anterioară a acţionarului, dobândită ca acţionar care a exercitat controlul asupra unor instituţii financiare şi/sau ca persoană care a administrat şi/sau a condus activitatea unor asemenea instituţii. În acest caz, de asemenea, experienţa trebuie să demonstreze abilitate, diligenţă şi conformarea la standardele relevante.------------Art. 18^9 a fost introdus de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 18^10 (1) Dacă acţionarul semnificativ este o persoană juridică, evaluarea competenţei profesionale trebuie să vizeze atât persoana juridică însăşi, cât şi persoanele care asigură conducerea activităţii acesteia. (2) Evaluarea competenţei tehnice trebuie să aibă în vedere în special activităţile financiare desfăşurate în prezent de către acţionar şi/sau de entităţile din grupul din care acesta face parte.------------Art. 18^10 a fost introdus de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 18^11 (1) La evaluarea cerinţelor privind competenţa se va ţine cont de particularităţile fiecărui caz, în special de nivelul participaţiei ce urmează a fi deţinută în bancă şi de gradul de implicare preconizat al acţionarului în administrarea băncii respective. (2) În sensul alin. (1), se vor avea în vedere situaţii cum ar fi: a) acţionarul semnificativ nu este în poziţia de a exercita sau nu intenţionează să exercite o influenţă asupra băncii. În acest caz, va putea fi dovedită doar îndeplinirea cerinţei privind competenţa managerială; b) acţionarul semnificativ urmează să participe la capitalul băncii cu scopul de a-şi diversifica portofoliul şi/sau de a obţine dividende ori venituri din capital, şi nu cu scopul de a se implica în administrarea băncii în cauză. În acest caz, se va dovedi îndeplinirea cerinţei privind competenţa managerială, iar cerinţele de competenţă profesională pot să fie reduse semnificativ; c) acţionarul semnificativ urmează să deţină controlul asupra băncii sau să exercite o influenţă puternică asupra acesteia, spre exemplu prin intermediul unei participaţii care conferă un drept de veto. În acest caz, se va dovedi îndeplinirea cerinţei privind competenţa managerială, iar nivelul competenţei profesionale trebuie să fie mai ridicat, cu luarea în considerare şi a naturii şi complexităţii activităţilor propuse.------------Art. 18^11 a fost introdus de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 18^12Cerinţele de reputaţie se pot considera îndeplinite dacă: a) acţionarul semnificativ este o persoană fizică sau juridică deja considerată a fi de bună reputaţie în calitatea sa de acţionar semnificativ la o entitate reglementată şi supravegheată de o autoritate competentă din România sau dintr-un alt stat membru; b) acţionarul semnificativ este o persoană fizică ce asigură conducerea şi/sau administrarea activităţii unei entităţi reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere similară dintr-un alt stat membru; c) acţionarul semnificativ este entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere similară dintr-un alt stat membru.------------Art. 18^12 a fost introdus de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 18^13Evaluarea cerinţelor de reputaţie poate fi facilitată de cooperarea cu autoritatea de supraveghere competentă din statul terţ ale cărui reglementări privind cerinţele de reputaţie sunt considerate echivalente, dacă: a) acţionarul semnificativ este o persoană fizică sau juridică deja considerată a avea o bună reputaţie în calitate de acţionar semnificativ al unei entităţi reglementate şi supravegheate de o autoritate de supraveghere dintr-un stat terţ; b) acţionarul semnificativ este o persoană fizică ce asigură conducerea şi/sau administrarea activităţii unei entităţi reglementate şi supravegheate de o autoritate de supraveghere dintr-un stat terţ; c) acţionarul semnificativ este o entitate reglementată şi supravegheată de o autoritate de supraveghere dintr-un stat terţ.------------Art. 18^13 a fost introdus de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.1^1.2. Soliditatea financiară a acţionarului semnificativ------------Paragraful 1.1.^2, Secţiunea 1^1 din Cap. II a fost introdus de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 18^14 (1) Soliditatea financiară a acţionarului semnificativ se evaluează din perspectiva capacităţii acestuia de a finanţa participaţia sa şi de a menţine o structură financiară solidă, precum şi de a asigura administrarea prudentă şi sănătoasă a băncii în viitorul anticipat. Această capacitate trebuie să fie reflectată în obiectivul general al participării sale la capitalul băncii şi în politica sa privind această participare şi, de asemenea, în cazul acţionarului ce urmează să deţină controlul asupra băncii, în obiectivele financiare prognozate, compatibile cu strategia cuprinsă în planul de activitate. (2) În cazul acţionarului ce urmează să deţină controlul asupra băncii, soliditatea financiară a acestuia se analizează în corelaţie cu criteriul menţionat la art. 12 alin. (2) lit. c), referitor la capacitatea băncii de a respecta cerinţele prudenţiale.------------Art. 18^14 a fost introdus de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 18^15Banca Naţională a României analizează dacă mecanismele de finanţare utilizate de acţionarul semnificativ pentru a finanţa participaţia la capitalul băncii sau dacă relaţiile financiare existente între acţionarul semnificativ şi bancă pot genera conflicte de interese care pot destabiliza structura financiară a băncii.------------Art. 18^15 a fost introdus de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 18^16Analiza solidităţii financiare a acţionarului semnificativ trebuie să fie raportată la natura acţionarului şi să fie proporţională cu participaţia sa la capitalul băncii, distingându-se, din perspectiva profunzimii şi metodelor de realizare a analizei, între situaţia în care acţionarul urmează să exercite controlul asupra băncii şi cea în care acesta urmează să exercite doar o influenţă semnificativă; chiar şi în situaţia din urmă trebuie să se ia în considerare implicarea pe care acţionarul o va avea în administrarea băncii.------------Art. 18^16 a fost introdus de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.Art. 18^17. - Informaţiile cerute pentru evaluarea solidităţii financiare a acţionarului semnificativ depind de statutul juridic al acţionarului (de exemplu: instituţie financiară supusă supravegherii prudenţiale; persoană juridică, alta decât o instituţie financiară; persoană fizică).------------Art. 18^17 a fost introdus de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 18^18Dacă acţionarul semnificativ este o entitate reglementată şi supravegheată prudenţial de către o altă autoritate de supraveghere din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat terţ ale cărui reglementări în domeniul prudenţial sunt considerate echivalente, Banca Naţională a României va lua în considerare evaluarea situaţiei financiare a acţionarului realizată de autoritatea sa de supraveghere, coroborat cu documentele transmise direct de către autoritatea de supraveghere a acţionarului semnificativ Băncii Naţionale a României.------------Art. 18^18 a fost introdus de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.1^1.3. Conformarea băncii la cerinţele prudenţiale------------Paragraful 1.1.^3, Secţiunea 1^1 din Cap. II a fost introdus de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 18^19 (1) Evaluarea adecvării calităţii acţionarului semnificativ are în vedere şi dacă banca va fi în măsură să se conformeze cerinţelor prudenţiale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi de reglementările date în aplicarea acesteia şi, în special, dacă grupul din care va face parte are o structură care să permită exercitarea unei supravegheri eficiente, realizarea unui schimb eficient de informaţii cu autorităţile competente şi determinarea distribuirii responsabilităţilor între autorităţile competente. (2) Structura grupului se referă la membrii grupului, inclusiv la societăţile-mamă şi filiale, precum şi la regulile de administrare şi conducere intragrup (mecanismele de luare a deciziilor, nivelul de independenţă, administrarea capitalului). (3) Evaluarea aspectelor referitoare la exercitarea unei supravegheri eficiente are în vedere ca Banca Naţională a României să nu fie împiedicată să îşi îndeplinească obligaţiile de supraveghere de legăturile strânse ale băncii cu alte persoane fizice sau juridice ori de legile, reglementările sau măsurile administrative din alt stat, care guvernează persoana fizică sau juridică aflată în legături strânse cu banca, ori de dificultăţi în punerea în aplicare a acestor legi, reglementări sau măsuri administrative.------------Art. 18^19 a fost introdus de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 18^20Evaluarea prudenţială a acţionarului semnificativ trebuie să vizeze capacitatea sa de a susţine o organizare adecvată a băncii în cadrul grupului. Atât banca, cât şi grupul trebuie să aibă un cadru de administrare şi conducere clar şi transparent şi o organizare adecvată, inclusiv un sistem de control intern eficient şi funcţii de control independente (administrarea riscurilor, conformitate şi audit intern).------------Art. 18^20 a fost introdus de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 18^21Banca Naţională a României va lua în considerare şi dacă acţionarul semnificativ va fi în măsură: a) să furnizeze băncii susţinerea financiară de care aceasta ar putea avea nevoie pentru activitatea preconizată; b) să furnizeze capitalul de care banca ar putea avea nevoie pentru dezvoltarea viitoare a activităţii; c) să implementeze orice soluţie adecvată pentru a ajusta viitoarele necesităţi de fonduri proprii ale băncii.------------Art. 18^21 a fost introdus de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.1^1.4. Suspiciuni privind spălarea banilor sau finanţarea terorismului------------Paragraful 1.1.^4, Secţiunea 1^1 din Cap. II a fost introdus de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 18^22Calitatea unui acţionar semnificativ nu va fi considerată adecvată dacă: a) acţionarul este suspectat sau cunoscut, pe plan intern ori internaţional, ca fiind implicat în operaţiuni de spălare a banilor sau în tentative de acest fel, indiferent dacă acestea sunt legate ori nu de achiziţia propusă; b) acţionarul este suspectat sau cunoscut, pe plan intern ori internaţional, ca fiind terorist sau că finanţează acte de terorism; c) acţionarul este stabilit într-un stat sau teritoriu considerat de către FATF - GAFI - Grupul de Acţiune Financiară Internaţională ca fiind «necooperant» ori într-un stat sau teritoriu care nu a întreprins suficiente măsuri pentru a se conforma cu recomandările FATF - GAFI.------------Art. 18^22 a fost introdus de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 18^23Evaluarea criteriului privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului se realizează în corelaţie cu evaluarea integrităţii şi indiferent de valoarea sau de alte caracteristici ale participaţiei ce se intenţionează a fi deţinută în bancă.------------Art. 18^23 a fost introdus de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 18^24Fondurile utilizate pentru participarea la capital trebuie să provină din surse licite, iar mecanismul de finanţare trebuie să fie transparent. În acest sens, se va demonstra cel puţin că fondurile respective sunt virate prin intermediul unor instituţii financiare care fac obiectul supravegherii de către autorităţi competente din state membre sau din state terţe, considerate echivalente.------------Art. 18^24 a fost introdus de pct. 15 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Secţiunea a 2-a Documentaţia necesară pentru obţinerea aprobării de constituire a băncii  +  Articolul 19Formalităţile pentru constituirea băncii în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi îndeplinite numai după obţinerea de la Banca Naţională a României a aprobării de constituire a băncii.  +  Articolul 20În vederea obţinerii aprobării de constituire, solicitanţii trebuie să prezinte Băncii Naţionale a României o cerere de autorizare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele informaţii şi documente:------------Partea introductivă a art. 20 a fost modificată de pct. 16 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. a) procura autentică sau, după caz, delegaţia avocaţială, semnată de toţi acţionarii direcţi ai băncii, prin care aceştia desemnează una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relaţia cu Banca Naţională a României pe parcursul instrumentării cererii de autorizare; b) proiectul actului constitutiv. În situaţia deschiderii de sedii secundare odată cu înfiinţarea băncii, în cadrul proiectului actului constitutiv se vor menţiona şi obiectul de activitate al respectivelor sedii secundare, datele de identificare ale persoanelor care asigură conducerea acestora, precum şi limita mandatului ce le este acordat; c) o informare cu privire la cota-parte din capitalul social şi din drepturile de vot deţinute de acţionarii direcţi şi de acţionarii semnificativi indirecţi şi documentaţia prevăzută la art. 21, pentru fiecare dintre aceştia; d) documentaţia prevăzută la art. 22, pentru persoanele desemnate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în calitate de administrator, director, respectiv de membru al consiliului de supraveghere sau al directoratului; e) planul de activitate, semnat de acţionarii semnificativi direcţi şi indirecţi ai băncii şi însuşit de persoanele desemnate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în calitate de administrator, director, respectiv de membru al consiliului de supraveghere sau al directoratului, întocmit în conformitate cu prevederile art. 23;------------Litera e) a art. 20 a fost modificată de pct. 16 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. f) lista persoanelor care au legături strânse cu banca. Pentru persoanele care au legături strânse cu banca, altele decât acţionarii direcţi, acţionarii semnificativi indirecţi şi persoanele desemnate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere, se va remite documentaţia prevăzută la art. 24; g) orice alte informaţii pe care acţionarii le consideră de natură să susţină viabilitatea proiectului prezentat.  +  Articolul 21 (1) Pentru fiecare dintre acţionarii semnificativi direcţi şi indirecţi, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor de credit şi a instituţiilor financiare nebancare înscrise în registrul special, persoane juridice române, se vor prezenta următoarele documente: a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara de origine, care să ateste cel puţin denumirea, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică şi obiectul de activitate al acesteia;------------Litera b) a alin. (1) al art. 21 a fost abrogată de pct. 17 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. c) chestionarul pentru participanţii la capitalul social al băncii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat şi semnat de fiecare dintre acţionari; d) copii de pe ultimele 3 situaţii financiare anuale individuale auditate şi, după caz, şi cele la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte acţionarul, întocmite conform Standardelor internaţionale de raportare financiară sau unor reglementări conforme cu directivele contabile europene şi depuse la organele competente. Cu acordul Băncii Naţionale a României pot fi acceptate şi situaţii financiare anuale individuale şi/sau consolidate care sunt întocmite în conformitate cu alte standarde contabile recunoscute la nivel internaţional;------------Litera d) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 18 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. e) estimări ale bilanţului şi ale contului de profit şi pierdere pentru următorii 3 ani, semnate de acţionar;------------Litera e) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 18 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. f) curriculum vitae, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor alin. (6) lit. b), pentru persoanele care exercită responsabilităţi de conducere a acţionarului; informaţiile furnizate trebuie să susţină îndeplinirea cerinţelor de competenţă profesională, potrivit art. 18^10 alin. (1);------------Litera f) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 18 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. g) certificat de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 22 alin. (2) şi (2^1), pentru persoanele care exercită responsabilităţi de conducere a acţionarului.------------Litera g) a alin. (1) al art. 21 a fost introdusă de pct. 19 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. (2) Pentru fiecare dintre acţionarii direcţi, alţii decât cei menţionaţi la alin. (1) şi decât instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare înscrise în registrul special, persoane juridice române, vor fi transmise documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi g) şi cea mai recentă situaţie financiară anuală auditată.------------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 20 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. (3) În cazul acţionarilor, persoane juridice străine, situaţiile financiare anuale prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi auditate de un auditor financiar, membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) şi care a asimilat Codul de etică pentru contabilii profesionişti emis de aceasta. Banca Naţională a României poate solicita documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor menţionate. (4) În cazul acţionarilor direcţi şi al acţionarilor semnificativi indirecţi, instituţii de credit, persoane juridice române, va fi transmis documentul prevăzut la alin. (1) lit. c). (5) În cazul acţionarilor direcţi şi al acţionarilor semnificativi indirecţi, instituţii financiare nebancare înscrise în registrul special, persoane juridice române, vor fi transmise documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d).(5^1) Acţionarii semnificativi menţionaţi la alin. (4) şi (5) vor remite şi documentele prevăzute la alin. (1) lit. e).------------Alin. (5^1) al art. 21 a fost introdus de pct. 21 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. (6) Pentru fiecare dintre acţionarii, persoane fizice, se vor prezenta următoarele documente:------------Partea introductivă a alin. (6) al art. 21 a fost modificată de pct. 22 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate; b) curriculum vitae, din care să rezulte activitatea anterioară şi cea desfăşurată în prezent, inclusiv denumirea angajatorului, natura activităţii desfăşurate, funcţia deţinută şi alte informaţii relevante legate de activitatea acestuia, şi în care să se indice entităţile în care persoana fizică a deţinut sau deţine responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere, precum şi, în cazul acţionarului semnificativ, orice alte informaţii relevante care să susţină îndeplinirea cerinţelor privind competenţa profesională;------------Litera b) a alin. (6) al art. 21 a fost modificată de pct. 23 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat şi semnat de fiecare acţionar; d) certificatul de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 22 alin. (2) şi (2^1).------------Litera d) a alin. (6) al art. 21 a fost modificată de pct. 23 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.------------Litera e) a alin. (6) al art. 21 a fost abrogată de pct. 24 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.------------Litera f) a alin. (6) al art. 21 a fost abrogată de pct. 24 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.------------Alin. (7) al art. 21 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. (8) În cazul entităţilor fără personalitate juridică, acţionari ai băncii, se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (1)-(3), după caz.  +  Articolul 22 (1) Pentru fiecare dintre persoanele nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în calitate de administrator, director, respectiv de membru al consiliului de supraveghere sau al directoratului, vor fi transmise următoarele informaţii şi documente:------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 22 a fost modificată de pct. 26 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate; b) curriculum vitae, care va cuprinde cel puţin informaţii legate de studiile absolvite, cu menţionarea instituţiei de învăţământ, a naturii cursurilor şi a anului absolvirii, şi o prezentare detaliată a activităţii desfăşurate, cu indicarea denumirii, adresei şi a profilului activităţii entităţii în cadrul căreia a activat, a naturii şi duratei activităţilor desfăşurate, precum şi a responsabilităţilor exercitate. Dacă este cazul, se va indica şi autoritatea însărcinată cu supravegherea fiecăreia dintre entităţile în cadrul cărora persoana respectivă a desfăşurat activitate; c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, completat şi semnat de aceste persoane; d) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că persoana în cauză respectă dispoziţiile art. 107 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 110 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau în altă situaţie de incompatibilitate prevăzută de legislaţia în vigoare ori că înţelege să renunţe la orice situaţie de incompatibilitate înaintea începerii exercitării funcţiei pentru care a fost aprobată de Banca Naţională a României;------------Litera d) a alin. (1) al art. 22 a fost modificată de pct. 26 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. e) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa, cu respectarea prevederilor alin. (2). (2) Pentru persoanele care şi-au stabilit reşedinţa în România de mai puţin de 3 ani se va prezenta şi certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa.(2^1) Dacă certificatul de cazier judiciar sau documentul echivalent nu poate fi obţinut, se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere în care se va motiva corespunzător imposibilitatea obţinerii documentului oficial, însoţită, după caz, de dovezi care să ateste diligenţele depuse pentru obţinerea acestui document.------------Alin. (2^1) al art. 22 a fost introdus de pct. 27 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. (3) În situaţia în care niciunul dintre directori, respectiv dintre membrii directoratului nominalizaţi nu este cetăţean român, se va face şi dovada potrivit căreia cel puţin unul dintre aceştia cunoaşte limba română. În lipsa unor documente în acest sens, este suficientă probarea cunoştinţelor de limba română în cadrul discuţiilor purtate cu personalul Băncii Naţionale a României pe parcursul procesului de autorizare.  +  Articolul 23 (1) Planul de activitate va cuprinde: a) descrierea obiectivelor, politicilor şi strategiilor băncii;------------Litera a) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de pct. 28 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. b) cadrul formal de administrare a activităţii băncii; c) prezentarea proceselor de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor;------------Litera c) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de pct. 28 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. d) prezentarea mecanismelor de control intern; e) estimările situaţiilor financiare pe primii 3 ani de activitate, întocmite cu luarea în considerare a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 13/2007 privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile instituţiilor de credit, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2007 privind situaţiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, solicitate instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială. (2) Descrierea obiectivelor, politicilor şi strategiilor băncii, prevăzute la alin. (1) lit. a), va include cel puţin următoarele: a) prezentarea obiectivelor propuse a fi realizate în primii 3 ani de activitate; b) descrierea clientelei şi a segmentului de piaţă pe care banca intenţionează să desfăşoare activitate; c) descrierea categoriilor de activităţi ce urmează a fi efectuate în primii 3 ani de activitate şi, în mod corespunzător, a produselor şi serviciilor oferite şi a politicii de preţ/tarifare aferente acestora. Pentru fiecare dintre aceste categorii de activităţi se va indica şi data probabilă la care vor fi introduse în oferta băncii. În cazul emisiunilor de monedă electronică, se vor prezenta cel puţin informaţiile prevăzute la art. 46 alin. (1);------------Litera c) a alin. (2) al art. 23 a fost modificată de pct. 29 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. d) volumul activităţii şi cota de piaţă, pe total şi pe categorii de activităţi, pentru primii 3 ani de funcţionare; e) descrierea politicilor privind cunoaşterea clientelei; f) descrierea politicilor de capitalizare şi a surselor de finanţare; g) structura activelor; h) descrierea reţelei teritoriale propuse a fi dezvoltată de bancă în primii 3 ani de activitate; i) valoarea investiţiilor aferente creării suportului tehnic necesar desfăşurării activităţilor propuse şi realizării structurii organizatorice şi graficul de realizare a acestora;------------Litera i) a alin. (2) al art. 23 a fost modificată de pct. 29 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. j) politicile în domeniul externalizării unor activităţi, activităţile propuse a fi externalizate şi tipurile de entităţi (din cadrul sau din afara grupului) către care se va realiza externalizarea în primii 3 ani de activitate; k) indicarea sistemelor de plăţi la care banca optează să se conecteze şi a modalităţii de conectare; l) politica de personal, referitoare cel puţin la recrutarea şi instruirea personalului. Pentru fiecare poziţie din structura organizatorică a băncii, relevantă pentru activitatea acesteia, se vor indica cerinţele de onorabilitate, pregătire şi experienţă profesională. În cazul persoanelor care ocupă funcţii de conducere în cadrul compartimentelor relevante ale băncii şi al persoanelor care asigură conducerea nemijlocită a sediilor secundare ale acesteia, cerinţele menţionate vor fi detaliate. (3) Cadrul formal de administrare a activităţii băncii, prevăzut la alin. (1) lit. b), va cuprinde: proiectul structurii organizatorice a băncii, definirea liniilor de responsabilitate, atribuţiile fiecărui compartiment/centru de responsabilitate al băncii şi relaţiile dintre acestea (fluxurile informaţionale), atribuţiile sucursalelor şi ale altor sedii secundare ale băncii, atribuţiile comitetelor specializate ale băncii, competenţele organelor de administrare şi/sau de conducere ale băncii (consiliu de administraţie, directori, respectiv consiliu de supraveghere şi directorat), ale persoanelor care asigură conducerea compartimentelor din cadrul băncii sau a sucursalelor şi a altor sedii secundare şi ale altor salariaţi care efectuează operaţiuni în numele şi pe contul băncii. După caz, va fi prezentată şi poziţia instituţiei de credit în cadrul grupului din care va face parte, din perspectiva structurilor şi liniilor de administrare în cadrul acestuia.------------Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de pct. 30 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. (4) Prezentarea proceselor de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor, prevăzută la alin. (1) lit. c), va include cel puţin:------------Partea introductivă a alin. (4) al art. 23 a fost modificată de pct. 31 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. a) descrierea profilului de risc, cu menţionarea nivelurilor de la care riscurile sunt considerate semnificative;------------Litera a) a alin. (4) al art. 23 a fost modificată de pct. 31 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. b) politicile pentru fiecare dintre următoarele riscuri: riscul de credit, riscul de diminuare a valorii creanţei, riscul de credit al contrapartidei, riscul de poziţie, riscul de decontare, riscul valutar, riscul de marfă şi riscul operaţional, precum şi pentru orice alte riscuri aferente activităţii desfăşurate considerate semnificative;------------Litera b) a alin. (4) al art. 23 a fost modificată de pct. 31 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. c) metodele de determinare a cerinţelor de capital pentru acoperirea riscurilor (riscul de credit, riscul de diminuare a valorii creanţei, riscul de credit al contrapartidei, riscul de poziţie, riscul de decontare, riscul valutar, riscul de marfă şi riscul operaţional), avute în vedere a fi utilizate în primii 3 ani de activitate. Alegerea metodelor va avea în vedere condiţiile stabilite prin reglementări în care acestea pot fi utilizate; d) estimările anuale ale nivelului fondurilor proprii şi estimările cerinţelor de capital pentru acoperirea riscurilor pe primii 3 ani de activitate, întocmite cu luarea în considerare a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 12/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit;------------Litera e) a alin. (4) al art. 23 a fost abrogată de pct. 32 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. f) estimări privind nivelul expunerilor mari pe primii 3 ani de funcţionare, cu luarea în considerare a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2006şi a Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/2006privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2006şi Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 110/2006, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 2/2008privind raportarea expunerilor mari de către instituţiile de credit.------------Litera f) a alin. (4) al art. 23 a fost modificată de pct. 33 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. (5) Descrierea mecanismelor de control intern prevăzute la alin. (1) lit. d) se va referi la modul de organizare a funcţiilor de control al riscurilor, de asigurare a conformităţii şi de audit intern, în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a României.------------Alin. (5) al art. 23 a fost modificat de pct. 34 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. (6) Estimările situaţiilor financiare, prevăzute la alin. (1) lit. e), vor fi însoţite de calcule de fundamentare a principalelor posturi şi elemente ale situaţiilor financiare, precum şi de raportul unui auditor financiar asupra examinării informaţiilor financiare prognozate, întocmit în conformitate cu Standardele internaţionale privind angajamentele de asigurare relevante şi cu contractul încheiat între părţi.------------Alin. (6) al art. 23 a fost modificat de pct. 34 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. (7) Auditorul financiar menţionat la alin. (5) şi (6) trebuie să fie membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) şi care a asimilat Codul de etică pentru contabilii profesionişti emis de aceasta şi trebuie să dispună de personal cu experienţă în domeniul financiar-bancar, pentru care va fi transmis Băncii Naţionale a României un curriculum vitae din care să rezulte experienţa cerută. (8) Dacă instituţia de credit ar urma să facă obiectul supravegherii pe bază consolidată sau pe bază subconsolidată de către Banca Naţională a României, potrivit Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2006şi Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/2006privind supravegherea pe bază consolidată a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 15/2006şi Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006, informaţiile solicitate la alin. (4) lit. d) şi f) vor fi prezentate şi la nivel consolidat sau subconsolidat, după caz, cu luarea în considerare a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 12/2007privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit, cu modificările ulterioare, şi, respectiv, a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2006şi Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/2006şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 2/2008.------------Alin. (8) al art. 23 a fost introdus de pct. 35 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 24 (1) Pentru fiecare dintre persoanele care au legături strânse cu banca, altele decât acţionarii direcţi, acţionarii semnificativi indirecţi şi persoanele desemnate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere, se vor preciza elementele de identificare ale acestora şi vor fi descrise relaţiile existente între aceste persoane şi bancă, corespunzător prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006. (2) În vederea evaluării persoanelor menţionate la alin. (1), Banca Naţională a României poate solicita orice informaţii şi documente suplimentare.  +  Secţiunea a 3-a Documentaţia necesară pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a băncii  +  Articolul 25 (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, în termenul prevăzut la art. 33 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi prezentate Băncii Naţionale a României documentele care atestă constituirea băncii, conform dispoziţiilor aplicabile.------------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 36 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. (2) Documentaţia ce trebuie prezentată în această etapă cuprinde: a) copia legalizată a actului constitutiv sau un exemplar original al acestuia. Data certă a actului constitutiv reprezintă momentul subscrierii capitalului social; b) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate să constituie capitalul social, care să confirme suma vărsată de fiecare acţionar într-un cont special deschis pentru colectarea capitalului social, blocat până în momentul înmatriculării băncii; c) informare cu privire la cota-parte din capitalul social şi drepturile de vot deţinute în mod indirect de acţionarii semnificativi, sub semnătura reprezentantului/reprezentanţilor acţionarilor direcţi; d) comunicare privind identitatea auditorului financiar, însoţită de documentaţia prevăzută la alin. (4); e) copia certificată a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului şi a încheierii de înmatriculare; f) comunicare privind existenţa reglementărilor proprii referitoare la desfăşurarea activităţii, sub semnătura persoanelor desemnate să exercite responsabilităţi de conducere în calitate de director sau membru al directoratului; g) raportul unui auditor financiar, întocmit în conformitate cu standardele internaţionale în materie, care să confirme existenţa sistemului informatic şi din care să rezulte adecvarea acestuia la specificul şi volumul activităţii ce urmează a fi desfăşurată în primii 3 ani de activitate, avându-se în vedere cel puţin următoarele aspecte: capacitatea de a desfăşura activităţile propuse, gradul de securitate a informaţiei, capacitatea respectării regulilor sistemelor de plăţi la care banca optează să se conecteze, capacitatea de a furniza raportările solicitate de Banca Naţională a României, capacitatea de conectare la reţeaua de comunicaţii interbancare, capacitatea de a permite utilizarea unor sisteme de colectare a datelor, determinarea indicatorilor de prudenţă bancară, îndeplinirea de către sistemele de prelucrare automată a datelor în domeniul financiar-contabil a criteriilor minimale prevăzute de reglementările în vigoare. (3) Auditorul financiar menţionat la alin. (2) lit. g) trebuie să fie membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) şi care a asimilat Codul de etică pentru contabilii profesionişti emis de aceasta şi trebuie să dispună de personal cu experienţă în ceea ce priveşte sistemele informatice, pentru care va fi transmis Băncii Naţionale a României un curriculum vitae din care să rezulte experienţa cerută. (4) Verificarea gradului de adecvare a sistemului informatic la specificul activităţii ce urmează a fi desfăşurată, potrivit prevederilor alin. (2) lit. g), poate face obiectul unui raport întocmit în conformitate cu standardele în domeniu de către un auditor al sistemelor informatice, membru al unui organism profesional recunoscut la nivel internaţional şi care are experienţă în domeniul financiar-bancar. (5) Pentru auditorul sistemelor informatice prevăzut la alin. (4) se va prezenta o scurtă descriere a activităţii sau, după caz, curriculum vitae din care să rezulte experienţa cerută. În situaţia în care auditorul sistemelor informatice este membru al unui organism profesional din străinătate, Banca Naţională a României poate solicita documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (4). (6) În situaţia apariţiei unor modificări faţă de condiţiile în care a fost acordată aprobarea de constituire a băncii, se vor transmite şi următoarele: a) documentele prevăzute la art. 20, necesare Băncii Naţionale a României în vederea evaluării modificărilor apărute; b) declaraţia persoanelor desemnate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în calitate de administrator, director, respectiv membru al consiliului de supraveghere şi al directoratului, care nu au fost evaluate de Banca Naţională a României în prima etapă a procesului de autorizare, cu privire la însuşirea planului de activitate. (7) Pentru auditorul financiar va fi transmisă următoarea documentaţie: a) dovada calităţii de auditor financiar autorizat să desfăşoare această activitate pe teritoriul României; în acest sens va fi transmisă o copie a actului eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România, care atestă calitatea de membru al acestuia; b) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, completat şi semnat. (8) În cazul în care persoana propusă în calitate de auditor financiar al băncii a fost aprobată şi îndeplineşte această calitate la o altă instituţie de credit sau la o sucursală a unei instituţii de credit străine, documentaţia prevăzută la alin. (7) va fi înlocuită cu o declaraţie prin care să se confirme că informaţiile cuprinse în documentaţia existentă în evidenţele Băncii Naţionale a României nu au suferit modificări sau, după caz, să se comunice modificările intervenite. În situaţia în care documentaţia existentă în evidenţele Băncii Naţionale a României este incompletă în raport cu cerinţele prevăzute la alin. (7), aceasta va fi completată în mod corespunzător.  +  Articolul 26În situaţia deschiderii uneia sau mai multor sucursale sau altor sedii secundare odată cu înfiinţarea băncii, în fiecare caz se vor transmite Băncii Naţionale a României următoarele documente/informaţii: a) copia certificată a certificatului de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi a încheierii de înmatriculare, în cazul deschiderii de sucursale, respectiv certificatul constatator care să ateste înregistrările efectuate în registrul comerţului cu privire la deschiderea altor sedii secundare decât sucursalele, inclusiv cu privire la înregistrarea conducătorilor acestor sedii secundare; b) adresa completă şi numărul de telefon şi/sau de fax ale sucursalei sau ale sediului secundar; c) pentru persoana/persoanele desemnată/desemnate să asigure conducerea sediului secundar, copie de pe actul de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titular, curriculum vitae, redactat în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. b), şi certificat de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 22 alin. (2).  +  Capitolul III Autorizarea băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoane juridice române  +  Articolul 27Prevederile cap. II sunt aplicabile în mod corespunzător şi băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ, în măsura în care nu se dispune altfel potrivit dispoziţiilor cuprinse în prezentul capitol.  +  Articolul 28În vederea obţinerii aprobării de constituire, documentaţia prezentată Băncii Naţionale a României de banca de economisire şi creditare în domeniul locativ va include şi Condiţiile generale de afaceri, Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare şi tipurile de contracte oferite clienţilor.  +  Articolul 29 (1) Planul de activitate va fi întocmit prin aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 23 şi cu respectarea dispoziţiilor de mai jos. (2) Banca de economisire şi creditare în domeniul locativ trebuie să justifice realizarea pe termen lung a unui raport colectiv clienţi - bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ de cel puţin 1. În acest sens, estimările situaţiilor financiare vor fi întocmite pentru primii 10 ani de activitate. (3) Planul de activitate va cuprinde şi următoarele informaţii: a) estimările privind finanţările anticipate şi intermediare, contractele de valoare mare, finanţările legate de construirea de spaţii comerciale, industriale şi social-culturale, expunerea faţă de societăţile comerciale la care banca de economisire şi creditare în domeniul locativ are participaţii, constituirea şi utilizarea fondului special, cu încadrarea în limitele şi cerinţele prevăzute pentru acestea în Normele Băncii Naţionale a României nr. 5/2003 privind condiţiile specifice de funcţionare a caselor de economii pentru domeniul locativ; b) date referitoare la organizarea specifică a activităţii ce va fi desfăşurată, descrierea modalităţilor de distribuire a produselor şi de instruire a agenţilor de vânzare, după caz. (4) Planul de activitate va fi însoţit şi de un raport al unui auditor financiar asupra sistemului de gestionare a activităţii de economisire-creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, întocmit în conformitate cu standardele internaţionale relevante şi cu contractul încheiat între părţi.  +  Articolul 30 (1) Calculele privind derularea contractelor de economisire-creditare cuprinse în Condiţiile generale de afaceri vor fi însoţite de explicaţii legate de elementele avute în vedere pentru perioada de economisire şi pentru perioada de creditare şi vor indica cel puţin parametrii utilizaţi, modalitatea de calcul al cifrei de evaluare şi corelaţia sa cu raportul individual client - bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, evoluţia lunară a cifrei de evaluare şi a raportului individual client - bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ de la momentul îndeplinirii premiselor de repartizare, timpul de aşteptare minim, mediu şi maxim. (2) Parametrii utilizaţi menţionaţi la alin. (1) se vor referi cel puţin la: suma economisită lunar, rambursări lunare, comisionul de credit, rata dobânzii bonificate la economii şi a dobânzii percepute la credit. (3) Timpul de aşteptare minim se va calcula avându-se în vedere îndeplinirea cumulativă a cerinţelor referitoare la cifra minimă de evaluare şi la perioada minimă de economisire. (4) Timpul de aşteptare mediu se va calcula pentru cazul în care se asigură un nivel al raportului individual client - bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ de valoare 1. (5) Timpul de aşteptare maxim se va calcula ca perioada în care, prin plata ratelor de economisire şi prin bonificarea dobânzilor, se asigură economisirea întregii sume contractate.  +  Articolul 31 (1) Procedura de repartizare a contractelor de economisire-creditare va cuprinde cel puţin referiri la: componenţa masei de repartizare şi calculul disponibilităţilor de repartizat, datele de evaluare a îndeplinirii condiţiilor de repartizare şi termenele de repartizare, premisele pentru participarea la procedura de repartizare, cifra de evaluare ţintă. (2) Cifra de evaluare ţintă corespunde celei mai mici cifre de evaluare la care se pot repartiza, din mijloacele disponibile la un anumit termen de repartizare, toate contractele cu aceeaşi cifră de evaluare care îndeplinesc premisele pentru repartizare. Cifra de evaluare ţintă nu poate fi mai mică decât cifra de evaluare minimă şi trebuie să corespundă cel puţin nivelului minim al raportului individual client - bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, stabilit prin Normele Băncii Naţionale a României nr. 5/2003.  +  Articolul 32Sumele acumulate în vederea repartizării şi cele deja repartizate, dar care nu au fost solicitate de clienţi, pot fi utilizate de banca de economisire şi creditare în domeniul locativ pentru realizarea altor plasamente, în măsura în care se asigură o repartizare uniformă pe termen lung a contractelor de economisire-creditare. Plasamentele pot fi efectuate numai în active cu grad de risc de credit scăzut, conform prevederilor cuprinse în Normele Băncii Naţionale a României nr. 5/2003.  +  Articolul 33Procedura de reziliere a contractelor de economisire-creditare trebuie să prevadă cel puţin următoarele: a) cota din masa de repartizare care poate fi utilizată pentru restituirea economiilor din contractele reziliate; b) termenul în care banca de economisire şi creditare în domeniul locativ va efectua restituirea economiilor atrase, calculat de la data depunerii cererii de reziliere; c) posibilitatea amânării restituirii economiilor în condiţiile în care cota din masa de repartizare nu poate asigura plata acestora; d) stabilirea unei perioade maxime în care restituirea poate fi amânată, perioadă care nu va putea depăşi 6 luni de la data depunerii cererii de reziliere; e) până la restituirea economiilor atrase, banca de economisire şi creditare în domeniul locativ va continua să bonifice la acestea dobânda stabilită conform contractului.  +  Articolul 34 (1) Procedura de derulare simplificată a contractelor de economisire-creditare trebuie să fie clar stabilită în Condiţiile generale de afaceri. La reglementarea acestei proceduri se va ţine seama cel puţin de următoarele cerinţe: a) de la data deschiderii procedurii, atragerea de noi economii şi acordarea de noi credite încetează, activitatea băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ fiind limitată doar la colectarea ratelor şi dobânzilor aferente creditelor aflate în portofoliul acesteia, în vederea restituirii economiilor atrase până la data deschiderii procedurii; b) de la data deschiderii procedurii, banca de economisire şi creditare în domeniul locativ va utiliza toate mijloacele de care dispune, inclusiv disponibilităţile băneşti, plasamentele şi participaţiile aferente capitalurilor proprii, pentru restituirea la cererea clienţilor a economiilor atrase; c) pe perioada derulării procedurii simplificate, banca de economisire şi creditare în domeniul locativ va continua să bonifice la economiile atrase dobânda stabilită conform contractului; d) procedura va stabili în mod clar care este ordinea de prioritate la restituirea economiilor atrase şi criteriile în funcţie de care se determină această ordine de prioritate, astfel încât să se asigure egalitate de tratament pentru toţi clienţii băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ; e) în cazul pronunţării unei hotărâri judecătoreşti de începere a procedurii falimentului băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ, procedura de derulare simplificată se încheie. (2) Consecinţele asupra drepturilor şi obligaţiilor clientului, care decurg din deschiderea procedurii prevăzute la alin. (1), trebuie să fie clar prevăzute în Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare.  +  Articolul 35 (1) În scopul viabilizării terenurilor trecute în intravilan, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ pot finanţa proiecte care să stimuleze construcţia de locuinţe sau care să aducă un beneficiu zonelor de locuit, proiecte cum ar fi: lucrări de ameliorare a terenurilor în vederea construcţiei de locuinţe, construcţia, întreţinerea sau modernizarea de spaţii cu destinaţie locativă, social-culturală, sanitară, recreativă şi altele asemenea, construcţia de sisteme de aprovizionare cu apă, gaze sau energie, de sisteme de evacuare a apei şi a reziduurilor menajere. (2) Finanţarea imobilelor se poate realiza în următoarele cazuri şi cu îndeplinirea următoarelor condiţii: a) să aibă o destinaţie preponderent locativă; b) dacă acestea nu au o destinaţie preponderent locativă şi nu contribuie la aprovizionarea zonelor de locuit sau la satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural, finanţarea să se realizeze numai în limita cotei deţinute de spaţiile locative în totalul construcţiei; c) dacă imobilele au destinaţie preponderent comercială, industrială sau social-culturală ori sunt utilizate în totalitate în scopuri comerciale, industriale sau social-culturale, finanţarea să se realizeze numai dacă acestea contribuie la aprovizionarea zonelor de locuit sau la satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural. (3) Un imobil are o destinaţie preponderent locativă dacă suprafaţa utilă folosită în scopuri locative este mai mare decât suprafaţa utilă folosită în alte scopuri.  +  Articolul 36 (1) Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare trebuie să cuprindă toate condiţiile şi termenii contractuali, conform Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, şi vor face parte din contract. În acest sens, Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare vor fi redactate într-o manieră clară şi uşor de înţeles şi trebuie să fie pe deplin cunoscute şi acceptate de clienţi prin semnarea contractului, care va cuprinde o clauză expresă în acest sens. (2) Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare trebuie să cuprindă valorile minime admise ale cifrelor de evaluare şi alte condiţii de repartizare adecvate, astfel încât, pe termen lung, acestea să conducă la un raport colectiv clienţi - bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ de cel puţin 1.  +  Articolul 37 (1) Tipurile de contracte ce vor fi oferite de către băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ trebuie să fie proiectate astfel încât să se asigure respectarea următoarelor cerinţe: a) un timp de aşteptare uniform şi cât mai scurt posibil; b) o perioadă minimă de economisire de cel puţin 18 luni; c) diferenţa dintre rata dobânzii percepute la credite şi rata dobânzii bonificate la economii pe un tip de contract să nu fie mai mare de 4%; d) cea mai mare rată a dobânzii la economiile atrase, bonificată de banca de economisire şi creditare în domeniul locativ, să nu depăşească cea mai mică rată a dobânzii percepute la creditele acordate. (2) La evaluarea unui tip de contract Banca Naţională a României va avea în vedere şi nivelul comisioanelor şi al altor speze bancare care cad în sarcina clientului, astfel încât să se asigure un echilibru între interesele băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ şi cele ale clienţilor acesteia.  +  Articolul 38 (1) Băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ vor aloca anual, înainte de impozitarea profitului, sumele necesare constituirii fondului special prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, în măsura în care sumele respective se regăsesc în profitul net. (2) În primii ani de activitate băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ vor putea constitui fondul special, în condiţiile prevăzute la alin. (1), după cum urmează: a) la sfârşitul anilor 1 şi 2, cel puţin până la atingerea nivelului de 1% din depozitele atrase; b) la sfârşitul anilor 3 şi 4, cel puţin până la atingerea nivelului de 1,5% din depozitele atrase; c) la sfârşitul anilor 5 şi 6, cel puţin până la atingerea nivelului de 2% din depozitele atrase; d) la sfârşitul anului 7, cel puţin până la atingerea nivelului de 2,5% din depozitele atrase. (3) De la finele celui de-al 8-lea an de funcţionare alocarea resurselor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 pentru constituirea fondului special se va face până la atingerea nivelului maxim de 3% din depozitele atrase, în condiţiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 39Condiţiile generale de afaceri, Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare şi tipurile de contracte propuse a fi puse la dispoziţie clienţilor vor fi însoţite de raportul unui auditor financiar, în sensul evaluării respectării nivelurilor minime stabilite pentru raportul individual client - bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ şi pentru raportul colectiv clienţi - bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, potrivit Normelor Băncii Naţionale a României nr. 5/2003, şi al evaluării calculelor care stau la baza tipului de contract oferit, întocmit în conformitate cu standardele internaţionale relevante şi cu contractul încheiat între părţi.  +  Articolul 40Auditorul financiar care întocmeşte rapoarte în legătură cu planul de activitate, Condiţiile generale de afaceri, Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare şi tipurile de contracte propuse a fi puse la dispoziţie clienţilor trebuie să dispună de personal cu experienţă în domeniul instituţiilor de credit specializate în activitatea de economisire-creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ şi, după caz, în legătură cu sistemele informatice, pentru care va fi transmis Băncii Naţionale a României, la cerere, un curriculum vitae din care să rezulte experienţa cerută.  +  Articolul 41 (1) Persoanele propuse în calitate de auditor financiar al unei bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ trebuie să aibă experienţă în domeniul auditării băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ. (2) În cazul auditorilor financiari, persoane juridice, cel puţin auditorul financiar, persoană fizică, care coordonează echipa ce va realiza auditul financiar al băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ trebuie să îndeplinească cerinţa prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 42 (1) Autorizaţia de funcţionare a unei bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ va fi însoţită şi de aprobările pentru Condiţiile generale de afaceri, Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare şi tipurile de contracte. (2) Aprobarea de către Banca Naţională a României a Condiţiilor generale de afaceri, a Condiţiilor generale ale contractelor de economisire-creditare şi a tipurilor de contracte ale unei bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ nu reprezintă o garanţie sau o apreciere a Băncii Naţionale a României cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta încheierea unui contract de economisire-creditare. Aprobarea certifică numai faptul că acestea au fost întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale.  +  Capitolul IV Autorizarea băncilor de credit ipotecar, persoane juridice române  +  Articolul 43Prevederile cap. II sunt aplicabile în mod corespunzător şi băncilor de credit ipotecar supuse procesului de autorizare, în măsura în care nu se dispune altfel potrivit dispoziţiilor cuprinse în prezentul capitol.  +  Articolul 44Planul de activitate va cuprinde, în completarea prevederilor art. 23, prezentarea emisiunilor de obligaţiuni ipotecare prevăzute a fi efectuate în primii 3 ani de activitate, care va include informaţii privind data estimată a fiecărei emisiuni şi principalele caracteristici ale împrumuturilor obligatare şi ale portofoliilor de credite ipotecare afectate acestora, corespunzător prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 32/2006.  +  Capitolul V Autorizarea instituţiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române  +  Articolul 45Prevederile cap. II sunt aplicabile în mod corespunzător şi instituţiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române, ca instituţii specializate în emiterea de monedă electronică, în măsura în care nu se dispune altfel potrivit dispoziţiilor cuprinse în prezentul capitol.  +  Articolul 46 (1) În cadrul planului de activitate, pentru fiecare dintre emisiunile de monedă electronică cu care instituţia emitentă de monedă electronică intenţionează să îşi înceapă activitatea, se vor prezenta cel puţin următoarele informaţii: a) moneda în care este denominată emisiunea; b) aria teritorială de utilizare; c) numărul instrumentelor de plată electronică ce vor fi emise şi capacitatea de stocare a dispozitivului electronic; d) perioada de valabilitate a respectivului instrument; e) canalele de distribuţie (la ghişeu, sucursale, prin poştă etc.); f) descrierea schemei de emitere şi utilizare a monedei electronice şi a modului de decontare a tranzacţiilor cu monedă electronică; g) estimarea pe durata a 3 ani a veniturilor şi cheltuielilor legate de moneda electronică şi utilizarea acesteia; h) estimările cu privire la valoarea totală a obligaţiilor financiare aferente emisiunii. (2) Planul de activitate va cuprinde, în completarea informaţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. e), estimări cu privire la valoarea totală a obligaţiilor financiare aferente monedei electronice ce va fi emisă în primele 6 luni de activitate.  +  Articolul 47 (1) Persoanele propuse în calitate de auditor financiar trebuie să aibă experienţă în domeniul auditării situaţiilor financiare ale instituţiilor emitente de monedă electronică. (2) Cel puţin auditorul financiar, persoană fizică, care coordonează echipa ce va realiza auditul financiar al instituţiei emitente de monedă electronică trebuie să îndeplinească cerinţa prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 48 (1) Contractele încheiate de instituţiile emitente de monedă electronică cu deţinătorii de monedă electronică trebuie să prevadă o limită maximă a capacităţii de stocare a dispozitivului electronic, ce nu poate depăşi, la data emiterii monedei electronice, echivalentul în moneda de denominare a acesteia a 2.000 de euro. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi băncilor care desfăşoară activitate de emitere de monedă electronică.  +  Capitolul VI Autorizarea organizaţiilor cooperatiste de credit  +  Secţiunea 1 Dispoziţii comune  +  Articolul 49 (1) Prevederile art. 16, 17 şi 18 sunt aplicabile în mod corespunzător şi organizaţiilor cooperatiste de credit.------------Alin. (1) al art. 49 a fost modificat de pct. 37 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. (2) Prevederile art. 8 alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător casei centrale şi cooperativelor de credit afiliate care se constituie simultan cu aceasta. (3) Prevederile art. 8 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător casei centrale. (4) Prevederile art. 11, 12 şi ale art. 18^2-18^24 sunt aplicabile în mod corespunzător şi membrilor cooperatori cu participaţii reprezentând cel puţin 10% din capitalul social al cooperativei de credit.------------Alin. (4) al art. 49 a fost modificat de pct. 37 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 50Persoanele desemnate să asigure conducerea unui sediu secundar al unei case centrale trebuie să aibă reputaţie şi experienţă adecvate pentru îndeplinirea responsabilităţilor încredinţate în exercitarea de către casa centrală a atribuţiilor legale în relaţia cu cooperativele de credit afiliate.  +  Articolul 51Participaţia fiecărui membru cooperator la capitalul unei cooperative de credit nu trebuie să se situeze la un asemenea nivel încât retragerea membrului cooperator respectiv să aibă un impact semnificativ asupra situaţiei financiare a întregii reţele, care în acest fel nu ar mai putea funcţiona în condiţii de respectare a cerinţelor de prudenţă bancară, cum ar fi cerinţele privind capitalul agregat minim şi numărul minim de cooperative de credit dintr-o reţea.  +  Articolul 52Casa centrală va păstra confidenţialitatea informaţiilor dobândite în procesul de autorizare a cooperativelor de credit afiliate, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.  +  Secţiunea a 2-a Autorizarea cooperativelor de credit care se afiliază la o casă centrală deja autorizată  +  Articolul 53 (1) În vederea obţinerii aprobării de constituire, casa centrală va prezenta Băncii Naţionale a României o cerere de autorizare a cooperativei de credit, însoţită de următoarea documentaţie: a) proiectul actului constitutiv; b) lista cuprinzând membrii cooperatori; c) documentele prevăzute la alin. (2) pentru membrii cooperatori care au subscris părţi sociale reprezentând cel puţin 10% din capitalul social al cooperativei de credit; d) indicarea razei teritoriale de operare a cooperativei de credit, cu specificarea vecinătăţilor; e) comunicare privind identitatea persoanelor nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere a cooperativei de credit, însoţită pentru fiecare dintre acestea de chestionarul prevăzut în anexa nr. 4, certificatul de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 22 alin. (2) şi (2^1), curriculum vitae şi declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că persoana în cauză respectă dispoziţiile art. 107 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 110 şi la art. 373 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau în altă situaţie de incompatibilitate prevăzută de legislaţia în vigoare ori că înţelege să renunţe la orice situaţie de incompatibilitate înaintea începerii exercitării funcţiei pentru care a fost aprobată de Banca Naţională a României;------------Litera e) a alin. (1) al art. 53 a fost modificată de pct. 38 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.------------Litera f) a alin. (1) al art. 53 a fost abrogată de pct. 39 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. g) aprobarea casei centrale pentru auditorul financiar al cooperativei de credit; h) acordul de afiliere al casei centrale; i) un raport asumat de consiliul de administraţie sau, după caz, de consiliul de supraveghere al casei centrale, care va cuprinde fundamentarea deciziei de aprobare a afilierii cooperativei de credit. (2) Pentru membrii cooperatori care au subscris părţi sociale reprezentând cel puţin 10% din capitalul social al cooperativei de credit, se vor prezenta următoarele documente: a) curriculum vitae; b) certificat de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 22 alin. (2) şi (2^1);------------Litera b) a alin. (2) al art. 53 a fost modificată de pct. 40 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6; d) documente care să ateste provenienţa fondurilor utilizate; e) un angajament în formă autentică, prin care persoana în cauză se angajează că nu va formula o cerere de retragere din cooperativa de credit timp de 2 ani de la data subscrierii părţilor sociale; f) declaraţia al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3. (3) În cuprinsul raportului menţionat la alin. (1) lit. i) casa centrală va evidenţia, în principal: a) evaluarea făcută asupra activităţii pe care o va desfăşura cooperativa de credit; b) evaluarea persoanelor nominalizate să exercite responsabilităţi de conducere a cooperativei de credit; c) alte considerente care au stat la baza deciziei de aprobare a afilierii cooperativei de credit. (4) Casa centrală reprezintă membrii cooperatori, respectiv cooperativa de credit, în relaţia cu Banca Naţională a României pe parcursul instrumentării cererii de autorizare.  +  Articolul 54Hotărârea Băncii Naţionale a României privind aprobarea sau respingerea constituirii cooperativei de credit va fi comunicată casei centrale, care o va remite solicitantului.  +  Articolul 55În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare a cooperativei de credit, în termenul prevăzut la art. 33 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, casa centrală va prezenta Băncii Naţionale a României următoarele documente:------------Partea introductivă a art. 55 a fost modificată de pct. 41 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. a) copia certificată a certificatului de înmatriculare al cooperativei de credit, eliberat de oficiul registrului comerţului; b) scrisoarea din partea instituţiei de credit la care a fost deschis contul destinat colectării vărsămintelor la capitalul social, scrisoare prin care să se confirme suma vărsată de fiecare membru cooperator şi faptul că acest cont a fost blocat până la înmatricularea cooperativei de credit; c) documentul care atestă efectuarea vărsămintelor corespunzătoare părţilor sociale subscrise la capitalul casei centrale, în vederea afilierii; d) copia legalizată a actului constitutiv sau un exemplar original al acestuia; e) comunicare privind existenţa reglementărilor referitoare la desfăşurarea activităţii, sub semnătura persoanelor nominalizate să exercite responsabilităţi de conducere a cooperativei de credit.  +  Articolul 56Decizia Băncii Naţionale a României de aprobare a cererii de autorizare, însoţită de autorizaţia de funcţionare şi de aprobarea pentru directori, respectiv membrii directoratului cooperativei de credit, sau, după caz, decizia Băncii Naţionale a României de respingere a cererii de autorizare, cuprinzând motivele care au stat la baza deciziei, va fi comunicată casei centrale, care o va remite de îndată solicitantului.  +  Secţiunea a 3-a Autorizarea casei centrale şi a cooperativelor de credit afiliate  +  Articolul 57 (1) În vederea obţinerii aprobării de constituire a casei centrale împreună cu toate cooperativele de credit din reţea, se va prezenta Băncii Naţionale a României o cerere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7, însoţită de documentaţia prevăzută la art. 58 şi 59. (2) Cererea colectivă de aprobare a constituirii va fi semnată de persoanele împuternicite prin procură sau delegaţie avocaţială, la nivelul fiecărei cooperative de credit, de membrii cooperatori să îi reprezinte în relaţia cu Banca Naţională a României pe parcursul procesului de autorizare a casei centrale şi a cooperativelor de credit afiliate. Membrii cooperatori fondatori a două, a mai multor sau a tuturor cooperativelor de credit pot împuternici aceleaşi persoane să îi reprezinte în relaţia cu Banca Naţională a României.  +  Articolul 58 (1) Pentru fiecare cooperativă de credit care se constituie simultan cu casa centrală se vor transmite documentele prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. a)-e), un angajament de afiliere, sub semnătura persoanelor nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere a cooperativei de credit, precum şi procura prevăzută la art. 57 alin. (2).------------Alin. (2) al art. 58 a fost abrogat de pct. 42 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 59 (1) Pentru casa centrală va fi prezentată următoarea documentaţie: a) proiectul actului constitutiv, în care se vor menţiona şi obiectul de activitate al sediilor secundare, datele de identificare ale persoanelor desemnate să asigure conducerea acestora, precum şi limita mandatului ce le este acordat; b) lista cuprinzând cooperativele de credit ce se vor afilia; c) comunicare privind persoanele nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere a casei centrale. Pentru fiecare dintre acestea se va remite copie de pe actul de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate, curriculum vitae completat în conformitate cu art. 22 alin. (1) lit. b), certificatul de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 22 alin. (2) şi (2^1), chestionarul prevăzut în anexa nr. 4, semnat şi datat de persoana chestionată, şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 53 alin. (1) lit. e).------------Litera c) a alin. (1) al art. 59 a fost modificată de pct. 43 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. (2) În afara documentelor specifice casei centrale, prevăzute la alin. (1), se vor prezenta: a) proiectul actului constitutiv-cadru; b) planul de activitate însuşit de persoanele desemnate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în calitate de administrator, director, respectiv membru al consiliului de supraveghere sau al directoratului casei centrale.  +  Articolul 60 (1) Planul de activitate va fi întocmit prin aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 23 şi cu respectarea prevederilor alin. (2)-(5). (2) Prezentarea obiectivelor, politicilor şi strategiilor va viza atât casa centrală, cât şi reţeaua cooperatistă de credit în ansamblul său şi va include şi o descriere a modului de organizare a transferului de fonduri intrareţea. (3) Prezentarea cadrului formal de administrare a activităţii organizaţiilor cooperatiste de credit la nivelul reţelei va menţiona şi modul de exercitare de către casa centrală şi sucursalele acesteia a atribuţiilor de reprezentare, îndrumare, reglementare, supraveghere, control şi informare a cooperativelor de credit afiliate. (4) Prezentarea proceselor de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor, a procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la profilul de risc va viza atât casa centrală, cât şi reţeaua cooperatistă de credit în ansamblul său. (5) Estimările situaţiilor financiare vor fi întocmite pentru casa centrală, precum şi la nivelul reţelei cooperatiste de credit.  +  Articolul 61 (1) În vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a casei centrale şi a cooperativelor de credit afiliate care s-au constituit pe baza aprobării colective de constituire a reţelei, în termenul prevăzut la art. 33 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi prezentate Băncii Naţionale a României, pentru fiecare organizaţie cooperatistă de credit din reţea, următoarele documente:------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 61 a fost modificată de pct. 44 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. a) copia certificată a certificatului de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului şi a încheierii de înmatriculare; b) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate să constituie capitalul social, care să confirme suma vărsată de fiecare membru cooperator/cooperativă de credit într-un cont special deschis pentru colectarea capitalului social, blocat până în momentul înmatriculării organizaţiei cooperatiste de credit; c) copia legalizată a actului constitutiv sau un exemplar original al acestuia; d) comunicare privind existenţa reglementărilor proprii, precum şi a reglementărilor-cadru, în cazul casei centrale; e) confirmarea casei centrale privind îndeplinirea cerinţelor legale referitoare la stabilirea razelor teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate; f) comunicare privind identitatea auditorului financiar, însoţită de copia actului eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România, care atestă calitatea de membru al acestuia, şi de chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, completat şi semnat; g) raportul prevăzut la art. 25 alin. (2) lit. g), cu luarea în considerare a prevederilor art. 25 alin. (3)-(5). (2) Raportul prevăzut la alin. (1) lit. g) va confirma şi capacitatea sistemului informatic de a susţine desfăşurarea operaţiunilor de plăţi între cooperativele de credit afiliate. (3) Pentru sucursalele casei centrale deschise odată cu înfiinţarea acesteia, se vor transmite Băncii Naţionale a României documentele prevăzute la art. 26. (4) În situaţia apariţiei unor modificări faţă de condiţiile în care a fost acordată aprobarea de constituire a casei centrale/cooperativelor de credit, se vor transmite şi următoarele: a) documentele prevăzute la art. 58 sau 59, necesare Băncii Naţionale a României în vederea evaluării modificărilor apărute; b) declaraţia persoanelor desemnate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în calitate de administrator, director, respectiv membru al consiliului de supraveghere şi al directoratului, care nu au fost evaluaţi de Banca Naţională a României în prima etapă a procesului de autorizare, cu privire la însuşirea planului de activitate.  +  Capitolul VII Autorizarea sucursalelor instituţiilor de credit din state terţe  +  Articolul 62Prevederile art. 8, 16, 17 şi, după caz, ale art. 48 alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător şi sucursalelor instituţiilor de credit din state terţe.  +  Articolul 63Denumirea sucursalei înfiinţate în România de către o instituţie de credit dintr-un stat terţ va cuprinde denumirea instituţiei de credit, urmată de cuvântul "sucursală" şi localitatea/ţara unde sucursala îşi are sediul.  +  Articolul 64Obiectul de activitate al sucursalelor instituţiilor emitente de monedă electronică din state terţe va fi limitat la desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 323 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006.------------Art. 65 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 66În cazul persoanelor propuse în calitate de auditor financiar se aplică, după caz, prevederile art. 18, 41 sau ale art. 47.  +  Articolul 67 (1) În vederea obţinerii aprobării de înfiinţare a sucursalei, instituţia de credit dintr-un stat terţ solicitantă trebuie să prezinte Băncii Naţionale a României o cerere de autorizare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8, însoţită de următoarea documentaţie: a) copia legalizată a actului constitutiv; b) extras din registrul comerţului din ţara de origine, care să ateste cel puţin înmatricularea instituţiei de credit străine şi identitatea reprezentanţilor acesteia; c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat şi semnat de reprezentanţii legali ai instituţiei de credit dintr-un stat terţ; d) ultimele 3 situaţii financiare auditate şi cele mai recente situaţii financiare interimare ale instituţiei de credit din statul terţ şi, după caz, cele întocmite la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte instituţia de credit, întocmite conform Standardelor internaţionale de raportare financiară sau unor reglementări conforme cu directivele contabile europene. Cu acordul Băncii Naţionale a României pot fi acceptate şi situaţii financiare anuale individuale şi/sau consolidate care sunt întocmite în conformitate cu alte standarde contabile recunoscute la nivel internaţional. Prevederile art. 21 alin. (3) se aplică în mod corespunzător; e) declaraţia autorităţii competente cu supravegherea instituţiei de credit din statul terţ că nu se opune sau că aprobă, după caz, înfiinţarea sucursalei în România; f) hotărârea organului statutar al instituţiei de credit străine referitoare la deschiderea unei sucursale pe teritoriul României, din care să rezulte cel puţin informaţiile prevăzute la alin. (2); g) planul de activitate însuşit de conducătorii propuşi ai sucursalei instituţiei de credit din statul terţ şi de reprezentanţii legali/statutari ai instituţiei de credit din statul terţ, întocmit prin aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 23, 29 şi, după caz, ale art. 46; h) lista persoanelor care au legături strânse cu instituţia de credit străină. Pentru persoanele respective se va remite documentaţia prevăzută la art. 24; i) în cazul sucursalelor instituţiilor de credit specializate, documentaţia specifică prevăzută în prezentul regulament; j) orice alte informaţii pe care instituţia de credit le consideră de natură să susţină viabilitatea proiectului prezentat. (2) Din hotărârea organului statutar al instituţiei de credit din statul terţ privind înfiinţarea unei sucursale pe teritoriul României vor rezultă cel puţin următoarele informaţii: a) adresa sediului sucursalei; b) operaţiunile pe care sucursala urmează să le desfăşoare pe teritoriul României, fără a exceda obiectului de activitate al instituţiei de credit respective; c) suma ce va fi pusă la dispoziţie sucursalei drept capital de dotare, în conformitate cu art. 70 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006; d) identitatea persoanelor (cel puţin două) împuternicite să conducă activitatea sucursalei şi să angajeze legal în România instituţia de credit din statul terţ şi competenţele acestora. Pentru aceste persoane se va prezenta documentaţia prevăzută la art. 22.  +  Articolul 68 (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, în termenul prevăzut la art. 33 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi prezentate Băncii Naţionale a României documentele care atestă îndeplinirea tuturor formalităţilor pentru înfiinţarea sucursalei.------------Alin. (1) al art. 68 a fost modificat de pct. 46 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. (2) Documentaţia ce trebuie prezentată va cuprinde: a) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate să constituie capitalul de dotare al sucursalei, care să confirme depunerea acestuia de către instituţia de credit din statul terţ într-un cont rămas blocat până la înmatricularea sucursalei în registrul comerţului; b) copia certificată a certificatului eliberat de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte înregistrarea sucursalei; c) comunicare privind identitatea auditorului financiar, însoţită de documentaţia prevăzută la art. 25 alin. (4), cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor alin. (5) al aceluiaşi articol; d) raportul prevăzut la art. 25 alin. (2) lit. g), cu luarea în considerare a prevederilor art. 25 alin. (3)-(5).  +  Capitolul VIII Respingerea cererii de autorizare  +  Articolul 69 (1) În scopul bunei funcţionări a sistemului bancar şi al asigurării viabilităţii şi stabilităţii acestuia, prin crearea premiselor necesare desfăşurării activităţii fiecărei instituţii de credit, persoană juridică română, şi sucursale a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ, în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente, Banca Naţională a României va putea respinge o cerere de autorizare potrivit art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, în oricare etapă a procesului de autorizare. (2) În afara situaţiei prevăzute la alin. (1), cererea de autorizare a unei bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană juridică română, va putea fi respinsă de Banca Naţională a României potrivit art. 295 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, în oricare etapă a procesului de autorizare.  +  Articolul 70 (1) Neacordarea autorizaţiei de funcţionare atrage în mod automat revocarea aprobării constituirii. (2) De asemenea, aprobarea constituirii va fi revocată în cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 33 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru depunerea documentaţiei în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare.------------Alin. (2) al art. 70 a fost modificat de pct. 47 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Capitolul IX Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 71Pentru evitarea unor întârzieri în furnizarea informaţiilor necesare în cadrul procesului de autorizare, inclusiv a unor solicitări suplimentare de informaţii, în anticiparea unei cereri de autorizare formale, se poate solicita Băncii Naţionale a României organizarea unor întâlniri preliminare în vederea prezentării şi clarificării elementelor legate de proiectul propus, în special dacă acesta prezintă o complexitate deosebită.------------Art. 71 a fost modificat de pct. 48 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.------------Art. 72 a fost abrogat de pct. 49 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.------------Art. 73 a fost abrogat de pct. 49 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 74 (1) Banca Naţională a României va lua în considerare informaţiile puse la dispoziţie în cadrul procesului de autorizare numai în măsura în care acestea prezintă relevanţă, în funcţie de circumstanţele specifice fiecărui caz. (2) Solicitanţii trebuie să susţină cu documente adecvate informaţiile furnizate şi să ateste Băncii Naţionale a României că toate informaţiile comunicate sunt complete şi conforme cu realitatea.------------Alin. (2) al art. 74 a fost introdus de pct. 50 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. (3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dreptului Băncii Naţionale a României de a verifica afirmaţiile făcute de solicitanţi în cadrul procesului de autorizare, prin solicitarea de documente care să probeze că cele declarate corespund adevărului şi/sau prin obţinerea unei confirmări din partea altor autorităţi naţionale sau străine, după caz.------------Alin. (3) al art. 74 a fost introdus de pct. 50 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Articolul 75Orice curriculum vitae prezentat Băncii Naţionale a României potrivit prezentului regulament va fi semnat şi datat de către persoana în cauză.  +  Articolul 76Datele personale ale persoanelor care, potrivit cerinţelor prezentului regulament, remit la Banca Naţională a României curriculum vitae vor fi prelucrate de Banca Naţională a României, în îndeplinirea obligaţiilor care îi revin acesteia potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, în calitate de operator de date cu caracter personal.  +  Articolul 77 (1) Documentele transmise în susţinerea cererii de autorizare vor fi menţionate într-un opis. Documentaţia va fi prezentată Băncii Naţionale a României în limba română. Actele cu caracter oficial şi cele sub semnătură privată, pentru care nu este prevăzută în prezentul regulament forma în care acestea se remit Băncii Naţionale a României, vor fi prezentate în original sau în copie legalizată, după caz. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta şi traducerea legalizată a acestora. Pentru documentele redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, Banca Naţională a României poate excepta, de la caz la caz, aplicarea cerinţei privind traducerea legalizată.------------Alin. (1) al art. 77 a fost modificat de pct. 51 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. (2) Documentele emise sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condiţiile prevăzute de lege ori vor purta apostila prevăzută de Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. În cazul în care se invocă o situaţie de înlăturare a acestor cerinţe, se va prezenta o confirmare în acest sens din partea autorităţilor române sau străine competente, sarcina probei revenind celui ce invocă o asemenea situaţie.  +  Articolul 78Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 79 (1) Cererile de autorizare şi documentaţia aferentă depuse la Banca Naţională a României şi nesoluţionate la data intrării în vigoare a prezentului regulament, care nu sunt conforme cu prevederile acestuia, vor putea fi retrase şi prezentate din nou de titularii cererilor după înlăturarea deficienţelor. (2) Dacă cererile şi documentaţia nu sunt retrase, deficienţele existente, atât în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de fond, cât şi în cazul în care documentele sunt incomplete sau incorect întocmite, trebuie să fie înlăturate până la expirarea termenelor prevăzute la art. 33 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. 4 alin. (4). În caz contrar, devin incidente prevederile referitoare la respingerea cererii de autorizare din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006.  +  Articolul 80La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Norma Băncii Naţionale a României nr. 10/2004 privind autorizarea băncilor, băncilor de credit ipotecar, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 945 din 15 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normele Băncii Naţionale a României nr. 7/2000 privind autorizarea organizaţiilor cooperatiste de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 bis din 13 septembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare.PreşedinteleConsiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 13 noiembrie 2007.Nr. 11.  +  Anexa 1CERERE DE AUTORIZAREDomnule Guvernator,Subsemnatul/Subsemnaţii, ......../(numele şi prenumele)......, în calitate de împuternicit/împuterniciţi conform ....../(numărul şi data procurii autentice/delegaţiei avocaţiale)..........., solicit/solicităm autorizarea instituţiei de credit*) ......./(denumirea instituţiei de credit)........................ .Menţionez/Menţionăm următoarele:- persoanele desemnate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în calitate de administrator, director, respectiv membru al consiliului de supraveghere sau al directoratului, sunt: .................................................................................................- denumirea şi adresa sediului social ale instituţiei de credit la care se va deschide contul în care va fi vărsat capitalul social sunt: ...........................................................................................- adresa sediului social şi, după caz, a sediului real al/ale instituţiei de credit este/sunt: ........................................................................................................................................În susţinerea cererii mele/noastre anexez/anexăm următoarea documentaţie, în conformitate cu prevederile**) ...... din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din ţări terţe: ...................................................................Adresa noastră de contact este: ......................................................................................................................Telefon .................. Fax ........................Data ..................... Semnătura ..................Domnului Guvernator al Băncii Naţionale a României_________*) Sintagma instituţie de credit va fi înlocuită în mod corespunzător cu categoria instituţiei de credit pentru care se solicită autorizarea.**) Se va completa după cum urmează:- art. 20 în cazul băncilor, băncilor de credit ipotecar, instituţiilor emitente de monedă electronică;- art. 20 şi 28 în cazul băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ.  +  Anexa 2(Confidenţial)CHESTIONAR*)pentru participanţii la capitalul social al instituţiei de credit-------------*) Acest chestionar va fi completat de fiecare participant la capitalul social al instituţiei de credit şi de fiecare participant care urmează să deţină indirect o participaţie calificată.În cazul în care se solicită autorizarea unei sucursale în România a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ, chestionarul va fi completat de către aceasta din urmă, toate întrebările care vizează participantul la capitalul instituţiei de credit fiind considerate a se referi la instituţia de credit din statul terţ.Chestionarul se întocmeşte în formă redactată, potrivit prezentului model; este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calităţii şi solidităţii financiare a participantului la capitalul social al instituţiei de credit, în raport cu nivelul participaţiei ce urmează să fie deţinută de acesta, şi a respectării cerinţelor legale aplicabile. În cadrul chestionarului, sintagma instituţie de credit va fi înlocuită în mod corespunzător cu categoria instituţiei de credit pentru care se comunică informaţiile.În cazul instituţiilor de credit, persoane juridice române, nu este necesară furnizarea informaţiilor solicitate la pct. 2.4 şi 18.Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.I. Identitatea participantului la capital1. Persoană fizicăPrecizaţi numele şi prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia, domiciliul şi reşedinţa. Pentru persoanele cu altă cetăţenie decât cea română, precizaţi, dacă este cazul, şi data de la care participantul şi-a stabilit reşedinţa în România:...................................................................2. Persoană juridică2.1. Precizaţi denumirea înregistrată şi cea de afaceri, forma juridică şi adresa sediului social:...................................................................2.2. Prezentaţi o descriere a activităţilor desfăşurate până în prezent, cu detalierea aspectelor de natură să susţină îndeplinirea criteriului de competenţă profesională....................................................................2.3. Precizaţi identitatea persoanelor care asigură conducerea activităţii persoanei juridice (se vor indica numele şi prenumele, funcţia acestora şi dacă deţin dreptul de a reprezenta entitatea)....................................................................2.4 Comunicaţi identitatea tuturor persoanelor care sunt beneficiarii reali*1) ai persoanei juridice:...................................................................-----------*1) Beneficiari reali sunt persoanele fizice care deţin sau controlează în cele din urmă participantul, precum şi persoanele în contul cărora se dobândeşte participaţia. Noţiunea include, de asemenea, persoanele care exercită în cele din urmă controlul efectiv asupra participantului, care este o persoană juridică sau un aranjament legal (cum ar fi un trust).3. Entitate organizată ca trust:3.1. Precizaţi identitatea tuturor persoanelor care vor administra activele (administratori) în conformitate cu termenii documentelor de instituire a trustului şi participarea acestora la distribuirea veniturilor rezultate:...................................................................3.2. Precizaţi identitatea tuturor persoanelor care sunt beneficiarii reali ai proprietăţii trustului:...................................................................II. Alte informaţii cu privire la participant a) Persoană fizică4. Pentru participant şi pentru orice entitate condusă sau controlată vreodată de către acesta, precizaţi dacă se află în vreuna dintre următoarele situaţii: a) a făcut sau face în prezent obiectul unor anchete ori proceduri penale, al unor acţiuni administrative sau civile relevante ori acţiuni de natură disciplinară (inclusiv interzicerea de a ocupa funcţia de director al unei entităţi, proceduri de faliment, insolvenţă sau proceduri similare)? Aceste anchete, proceduri ori acţiuni s-au încheiat cu vreo sancţiune sau interdicţie? Dacă da, daţi detalii, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare.................................................................... b) a făcut sau face în prezent obiectul unor investigaţii, măsuri, proceduri speciale de supraveghere ori sancţiuni din partea unei autorităţi de supraveghere? Dacă da, daţi detalii.................................................................... c) i s-a respins solicitarea unei înregistrări, autorizări, dobândirii calităţii de membru ori a unei licenţe pentru a desfăşura o activitate comercială, afacere sau profesie; a făcut obiectul unei retrageri, revocări ori radieri a unei înregistrări, autorizaţii, a calităţii de membru sau a unei licenţe; a făcut obiectul unei excluderi dintr-o activitate ori profesie, dispusă de o autoritate de reglementare sau guvernamentală? Dacă da, daţi detalii.................................................................... d) a fost demis dintr-o funcţie sau dintr-o poziţie de trust, relaţie fiduciară ori o situaţie similară sau i s-a solicitat demisia din funcţie ori renunţarea la o astfel de poziţie? Dacă da, daţi detalii....................................................................5. Furnizaţi informaţii privind existenţa unei evaluări anterioare a reputaţiei participantului în calitate de acţionar sau de persoană care asigură conducerea activităţii unei instituţii financiare, realizată deja de către o altă autoritate de supraveghere. Specificaţi identitatea autorităţii respective şi prezentaţi o dovadă a rezultatului acelei evaluări....................................................................6. Furnizaţi informaţii privind existenţa unei evaluări anterioare a participantului realizate de către o autoritate din afara sectorului financiar. Specificaţi identitatea autorităţii respective şi prezentaţi o dovadă a rezultatului acelei evaluări....................................................................7. Furnizaţi informaţii cu privire la situaţia şi puterea dumneavoastră financiară: detalii referitoare la sursele de venit, la bunurile aflate în proprietate şi obligaţiile asumate, inclusiv gajuri şi alte garanţii acordate etc.:...................................................................Enumeraţi documentele anexate în susţinerea informaţiilor furnizate:...................................................................8. Furnizaţi informaţii financiare ale entităţilor controlate sau conduse de participant, inclusiv rapoarte de rating şi rapoarte publice ale entităţilor respective şi, dacă sunt disponibile, ale participantului însuşi....................................................................9. Descrieţi interesele şi relaţiile financiare*2) şi nefinanciare*3) ale participantului cu: a) orice alt acţionar al instituţiei de credit ................................; b) orice persoană împuternicită să exercite drepturile de vot în instituţia de credit ...............; c) orice persoană având responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere a instituţiei de credit vizate ......................; d) instituţia de credit însăşi şi cu grupul acesteia ...................................; e) orice alte interese sau activităţi ale participantului care ar fi în conflict cu instituţia de credit şi soluţiile posibile pentru aceste conflicte de interese .............................. .-----------*2) Interesele financiare includ, de exemplu, operaţiuni de creditare, garanţii, gajuri.*3) Interesele nefinanciare includ, de exemplu, relaţii de familie. b) Persoană juridică10. Pentru participant şi pentru orice entitate aflată sub controlul său, precizaţi dacă se află în vreuna dintre următoarele situaţii: a) a făcut sau face în prezent obiectul unor anchete ori proceduri penale, al unor acţiuni administrative sau civile relevante ori acţiuni de natură disciplinară (inclusiv interzicerea de a ocupa funcţia de director al unei entităţi, proceduri de faliment, insolvenţă sau proceduri similare)? Aceste anchete, proceduri ori acţiuni s-au încheiat cu vreo sancţiune sau interdicţie? Dacă da, daţi detalii, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare................................................................. b) a făcut sau face în prezent obiectul unor investigaţii, măsuri, proceduri speciale de supraveghere ori sancţiuni din partea unei autorităţi de supraveghere? Dacă da, daţi detalii.................................................................. c) i s-a respins solicitarea unei înregistrări, autorizări, dobândirii calităţii de membru ori a unei licenţe pentru a desfăşura o activitate comercială, afacere sau profesie; a făcut obiectul unei retrageri, revocări ori radieri a unei înregistrări, autorizaţii, a calităţii de membru sau a unei licenţe; a făcut obiectul unei excluderi dintr-o activitate ori profesie, dispusă de o autoritate de reglementare sau guvernamentală? Dacă da, daţi detalii.................................................................11. Pentru persoanele care asigură conducerea participantului, persoană juridică, furnizaţi informaţiile prevăzute la întrebarea 10 prin anexarea lor la prezentul chestionar, sub semnătura persoanelor în cauză.12. Furnizaţi informaţii privind existenţa unei evaluări anterioare a reputaţiei participantului în calitate de acţionar sau de persoană care asigură conducerea activităţii unei instituţii financiare, realizată deja de către o altă autoritate de supraveghere. Specificaţi identitatea autorităţii respective şi prezentaţi o dovadă a rezultatului acelei evaluări...................................................................13. Furnizaţi informaţii privind existenţa unei evaluări anterioare a participantului realizate de către o autoritate din afara sectorului financiar. Specificaţi identitatea autorităţii respective şi prezentaţi o dovadă a rezultatului acelei evaluări...................................................................14. Descrieţi interesele şi relaţiile financiare şi nefinanciare ale acţionarului cu: a) orice alt acţionar al instituţiei de credit ....................................; b) orice persoană împuternicită să exercite drepturile de vot în instituţia de credit .....................; c) orice persoană având responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere a instituţiei de credit vizate ............................; d) instituţia de credit însăşi şi cu grupul acesteia .............................................; e) orice alte interese sau activităţi ale participantului care ar fi în conflict cu instituţia de credit şi soluţiile posibile pentru aceste conflicte de interese ........................ .15. Prezentaţi structura acţionariatului participantului, cu precizarea identităţii tuturor acţionarilor semnificativi şi a procentului deţinut de aceştia din capitalul social şi din drepturile de vot, şi informaţii privind acordurile dintre acţionari................................................................16. Dacă participantul face parte dintr-un grup (ca filială sau ca societate-mamă), prezentaţi o schemă organizatorică detaliată a întregii structuri corporatiste, inclusiv regulile de administrare şi conducere intragrup şi informaţii privind proporţia din capital şi din drepturile de vot a acţionarilor relevanţi şi activităţile desfăşurate în prezent de către grup.....................................................................................................................................17. Dacă participantul face parte dintr-un grup, indicaţi instituţiile supravegheate din cadrul grupului şi denumirea autorităţii de supraveghere în cauză...................................................................18. Dacă participantul sau grupul din care face parte beneficiază de ratinguri, furnizaţi informaţii şi documente relevante privind ratingul de credit al participantului şi ratingul global al grupului:..................................................................19. Precizaţi dacă aveţi cunoştinţă despre existenţa unor dispoziţii legale sau măsuri de natură administrativă în statul de origine (de exemplu, permisiunea păstrării anonimatului în ceea ce priveşte identitatea acţionarilor/asociaţilor, persoanelor cu responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere a participantului, lipsa obligativităţii organizării şi ţinerii contabilităţii ori întocmirii sau publicării situaţiilor financiare), de natură să împiedice exercitarea supravegherii eficiente a instituţiei de credit la care intenţionaţi să dobândiţi participaţii.III. Informaţii referitoare la participaţia la capitalul instituţiei de credit20. Denumirea şi adresa sediului social al instituţiei de credit/sucursalei din România a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ pentru care se comunică informaţiile:..................................................................21. Precizaţi care este obiectivul general urmărit prin participarea la capitalul social al instituţiei de credit (de exemplu, investiţie strategică, investiţie de portofoliu).......................................................................................................................................22. Precizaţi care sunt orientările pe care le are în vedere participantul în legătură cu natura, volumul şi profitabilitatea activităţii instituţiei de credit în următorii ani şi, dacă este cazul, în ceea ce priveşte componenţa organelor de administrare şi/sau de conducere a instituţiei de credit.........................................................................................................................................23. Precizaţi numărul şi tipul acţiunilor, valoarea acestora şi procentul participaţiei la capitalul social al instituţiei de credit şi drepturile de vot (la calculul drepturilor de vot vor fi avute în vedere prevederile art. 2^1 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2007):    a) ce urmează a fi deţinute de b) deţinute în prezent:       către participant:    ..... nr. şi tipul acţiunilor ...... nr. şi tipul acţiunilor    ...... lei ............ lei    ...... valută .......... valută    ...... % din total capital social ..... % din total capital social    ..... % din total drepturi de vot ..... % din total drepturi de vot24. Participantul face parte dintr-un grup de persoane care acţionează concertat pentru dobândirea unei participaţii calificate la capitalul instituţiei de credit? În caz afirmativ, precizaţi componenţa grupului, natura relaţiilor existente între membrii acestuia, precum şi informaţii legate de contribuţia altor persoane la finanţare, mijloace de participare în aranjamente financiare, viitoare aranjamente organizaţionale etc.........................................................................................................................................25. Specificaţi prevederile acordurilor existente sau preconizate ale participantului cu alţi acţionari referitoare la instituţia de credit.....................................................................26. Precizaţi perioada pentru care intenţionaţi să deţineţi acţiunile după dobândirea lor, precum şi orice intenţie de majorare, diminuare sau menţinere a nivelul participaţiei în următorii 3 ani......................................................................IV. Informaţii privind finanţarea participaţiei la capitalul instituţiei de credit27. Precizaţi care este provenienţa fondurilor utilizate pentru obţinerea participaţiei la capitalul social al instituţiei de credit, respectiv: a) detalii privind utilizarea resurselor financiare proprii şi originea acestora, susţinute de acte doveditoare sau declaraţie pe propria răspundere, în cazul în care nu este posibilă furnizarea unor acte doveditoare:..................................................................... b) informaţii cu privire la mijloacele şi reţeaua utilizată pentru transferul fondurilor (disponibilitatea resurselor care vor fi folosite pentru achiziţie, aranjamente financiare etc.):.................................................................... c) detalii referitoare la accesul la resurse de capital şi la pieţele financiare şi asupra finanţării pentru cumpărarea acţiunilor:.................................................................... d) informaţii referitoare la utilizarea de fonduri împrumutate contractate din sistemul bancar (instrumente financiare ce vor fi emise) sau la orice alt tip de relaţie financiară cu alţi acţionari ai instituţiei de credit (scadenţe, termeni, gajuri şi alte garanţii):.................................................................... e) informaţii asupra bunurilor participantului sau ale instituţiei de credit care urmează să fie vândute într-un termen scurt în scopul finanţării participaţiei (condiţii de vânzare, evaluarea preţului şi detalii privind caracteristicile acesteia):..................................................................28. Precizaţi care sunt efectele/consecinţele aşteptate ale participaţiei la capitalul social al instituţiei de credit? Furnizaţi informaţii privind impactul acestei operaţiunii asupra indicatorilor financiari şi, după caz, prudenţiali ai participantului (de exemplu, nivelul fondurilor proprii, indicatorul de lichiditate etc.)....................................................................29. Furnizaţi informaţii cu privire la capacitatea financiară şi disponibilitatea participantului de a susţine instituţia de credit cu fonduri proprii suplimentare, dacă este necesar pentru dezvoltarea activităţilor acesteia sau în cazul unor dificultăţi financiare....................................................................Subsemnatul, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate informaţiile cuprinse în acest chestionar sunt complete şi conforme cu realitatea.Data........................Numele şi prenumele......................Funcţia (dacă este cazul).........................Semnătura şi ştampila (dacă este cazul).........................................................................(pentru persoanele juridice vor semna reprezentanţii lor legali/statutari)NOTĂ:Banca Naţională a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009, conform pct. 52 al art. I din acelaşi act normativ.------------Anexa 3 a fost abrogată de pct. 53 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Anexa 4(Confidenţial)CHESTIONAR*)pentru persoanele care exercită responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere________*) Acest chestionar va fi completat de către fiecare dintre persoanele care exercită responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în calitate de administrator, director, membru al consiliului de supraveghere sau al directoratului instituţiei de credit/sucursalei instituţiei de credit dintr-un stat terţ. Chestionarul se întocmeşte potrivit acestui model, în formă tehnoredactată. Este obligatoriu a se răspunde la toate întrebările. În cadrul chestionarului, sintagma instituţie de credit va fi înlocuită cu categoria instituţiei de credit corespunzătoare. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.1. Denumirea şi adresa sediului instituţiei de credit/sucursalei instituţiei de credit dintr-un stat terţ: ................................................ .2. Identitatea candidatului (numele şi prenumele, seria şi numărul actului de identitate, emitentul şi data emiterii acestuia, data şi locul naşterii, cetăţenia, domiciliul şi/sau reşedinţa). Pentru cetăţenii străini se va preciza şi data de la care şi-au stabilit/urmează să îşi stabilească domiciliul/reşedinţa în România: ..............................................3. Funcţia pe care o veţi exercita în cadrul instituţiei de credit/sucursalei instituţiei de credit dintr-un stat terţ. Se va prezenta şi o descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor aferente acesteia. În cazul persoanelor cu responsabilităţi de conducere se va prezenta şi lista activităţilor pe care fiecare dintre aceste persoane urmează să le coordoneze în cadrul instituţiei de credit/sucursalei instituţiei de credit dintr-un stat terţ. .........................................................................4. În exercitarea atribuţiilor dumneavoastră veţi urma instrucţiunile unei alte persoane fizice sau juridice din afara instituţiei de credit? Dacă da, faceţi orice precizări utile. ............................................................................................................................5. Aţi fost în cursul ultimilor 10 ani sau sunteţi acţionar semnificativ ori asociat într-o societate comercială? În această eventualitate, precizaţi denumirea şi activitatea societăţii comerciale şi nivelul participaţiei dumneavoastră. ...........................................................................................................................................6. Aţi exercitat în ultimii 10 ani ori exercitaţi responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în cadrul unor entităţi (societăţi comerciale, instituţii, organizaţii etc.), altele decât cele precizate în curriculum vitae? Dacă da, precizaţi denumirea şi activitatea acestora, natura funcţiei, perioada în care aceasta a fost exercitată, responsabilităţile exercitate şi rezultatele obţinute. ................................................................................................................................................7. Precizaţi care dintre entităţile la care aţi exercitat sau exercitaţi responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere ori la care aţi fost sau sunteţi acţionar/asociat semnificativ întreţine sau ar putea să întreţină în viitor, după ştiinţa dumneavoastră, relaţii semnificative de afaceri cu instituţia de credit/sucursala instituţiei de credit dintr-un stat terţ menţionată la pct. 1. ....................................................................................................................................8. În ultimii 10 ani autorităţile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate au refuzat o autorizaţie ori au aplicat o sancţiune dumneavoastră personal sau vreuneia dintre entităţile la care aţi exercitat ori exercitaţi responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere ori la care sunteţi sau aţi fost acţionar/asociat semnificativ? Dacă da, daţi detalii. ........................................................................................................................................9. Vă aflaţi ori v-aţi aflat în ultimii 10 ani, dumneavoastră personal sau vreuna dintre entităţile la care aţi exercitat ori exercitaţi responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în care aţi fost sau sunteţi acţionar semnificativ ori asociat, în conflict cu vreo autoritate din România sau din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar? În caz afirmativ, faceţi orice precizări utile. .................................................................................................................10. În ultimii 10 ani aţi făcut obiectul, în România sau în străinătate, al vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a încheiat cu o sancţiune, ori faceţi în prezent obiectul unei astfel de anchete sau proceduri? Dacă da, daţi detalii, indiferent dacă între timp aţi fost reabilitat (se vor indica: autoritatea care a dispus sancţionarea, fapta sancţionată, sancţiunea şi data aplicării sancţiunii). .............................................................................................11. Aţi fost sancţionat disciplinar la vreuna dintre entităţile al căror angajat aţi fost? Dacă da, daţi detalii. .................................................................................................................12. Obligaţiile dumneavoastră financiare se află într-o relaţie sănătoasă cu veniturile dumneavoastră? .....................................................13. Aţi avut, dumneavoastră sau entităţile la care aţi exercitat ori exercitaţi responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere ori la care sunteţi sau aţi fost acţionar/asociat semnificativ, dificultăţi financiare majore sau v-aţi aflat dumneavoastră ori respectivele entităţi în alte situaţii care să fi condus la proceduri judiciare sau extrajudiciare, finalizate ori aflate în curs de desfăşurare? Dacă da, faceţi orice precizare utilă. ....................................................................................14. Aveţi sau intenţionaţi să obţineţi o participaţie la capitalul instituţiei de credit menţionate la pct. 1? ..............................................................................................................15. Vă aflaţi sau intenţionaţi să intraţi în relaţii financiare cu instituţia de credit menţionată la pct. 1? Dacă da, daţi detalii. ........................................................................................16. Comunicaţi orice informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificării, experienţei profesionale şi a onorabilităţii dumneavoastră. ............................................................................................................................Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Naţională a României ar trebui încunoştinţată. Totodată mă angajez să comunic Băncii Naţionale a României orice modificare privind informaţiile furnizate.Data ............ Semnătura candidatului .............NOTĂ:Banca Naţională a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.  +  Anexa 5(Confidenţial)CHESTIONAR*)pentru auditorul financiar__________*) Acest chestionar va fi completat şi semnat de către auditorul financiar, persoană fizică, sau de reprezentantul legal/statutar al societăţii de audit financiar. Chestionarul se întocmeşte potrivit acestui model, în formă tehnoredactată; este obligatoriu a se răspunde la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.1. Identitatea auditorului financiar (se vor indica: numele şi prenumele, domiciliul/reşedinţa şi numărul de telefon, respectiv denumirea, forma juridică, adresa sediului social, codul unic de înregistrare) şi numărul autorizaţiei de funcţionare eliberate de Camera Auditorilor Financiari din România: ......................................................................................2. Identitatea reprezentantului legal/statutar al societăţii de audit financiar (se vor indica: numele, prenumele şi funcţia acestuia, domiciliul/reşedinţa şi numărul de telefon): .............................................................................................................3. Identitatea auditorului financiar, persoană fizică, care coordonează echipa ce va realiza auditul financiar al instituţiei de credit (se vor indica: numele, prenumele şi funcţia acestuia, domiciliul/reşedinţa şi numărul de telefon): ................................................................................................................................................4. În ultimii 10 ani vreuna dintre entităţile la care auditorul financiar menţionat la pct. 1 a prestat servicii de audit financiar s-a aflat în conflict cu vreo autoritate însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar sau i s-a refuzat/retras o autorizaţie în acest domeniu? Dacă da, daţi detalii............................................................................5. În ultimii 10 ani vreuna dintre entităţile la care auditorul financiar menţionat la pct. 1 a prestat servicii de audit financiar a făcut obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară/faliment/lichidare? În caz afirmativ, faceţi orice precizări utile. ...................................................................................................................................6. În ultimii 10 ani auditorul financiar menţionat la pct. 1 sau, dacă este cazul, acţionarii/asociaţii săi a/au făcut obiectul, în România ori în străinătate, al vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a încheiat cu vreo sancţiune, ori face/fac în prezent obiectul unor astfel de anchete sau proceduri? Dacă da, daţi detalii, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare. Se vor indica: autoritatea care a dispus sancţionarea, fapta sancţionată, sancţiunea şi data aplicării sancţiunii. ....................................................................................................................................7. Persoanele fizice menţionate la pct. 1-3 sau asociaţii/acţionarii ori persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea societăţii menţionate la pct. 1 au fost condamnate pentru infracţiunile prevăzute la art. 18^3 alin. (1) lit. a) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2007privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe? În caz afirmativ, daţi detalii.------------Pct. 7 din anexa 5 a fost modificat de pct. 54 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009............................................................................8. Indicaţi instituţiile de credit la care auditorul financiar menţionat la pct. 1 a îndeplinit în ultimii 5 ani sau îndeplineşte în prezent calitatea de auditor financiar. .......................................................................................................................................9. Indicaţi instituţiile de credit la care coordonatorul echipei care realizează auditul financiar, menţionat la pct. 3, a îndeplinit în ultimii 5 ani misiuni de audit, cu precizarea situaţiilor în care a coordonat echipe care au realizat misiunile respective. ...........................................................................................................................10. Comunicaţi orice informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea societăţii menţionate la pct. 1. ............................................................................................Subsemnatul declar pe propria răspundere că nu mă aflu/societatea menţionată la pct. 1 nu se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare, ori în altă situaţie de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare.De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Naţională a României ar trebui încunoştinţată. Totodată, în nume personal/în numele societăţii pe care o reprezint, mă angajez să comunic Băncii Naţionale a României orice modificare privind informaţiile furnizate.Data .............. Numele şi prenumele ...............Semnătura şi ştampila...................................NOTĂ:Banca Naţională a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.------------Anexa 6 a fost abrogată de pct. 53 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.  +  Anexa 7CERERE DE AUTORIZAREDomnule Guvernator,Subsemnatul/Subsemnaţii, ...../(numele şi prenumele)......., în calitate de împuternicit/împuterniciţi conform ....../(numărul şi data procurii autentice/delegaţiei avocaţiale)..........., solicit/solicităm autorizarea ...../(denumirea casei centrale).................. şi a cooperativelor de credit menţionate în anexa nr. 7 a).Menţionez/Menţionăm următoarele:- persoanele nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în calitate de administrator, director, membru al consiliului de supraveghere sau al directoratului casei centrale ....../(denumirea casei centrale)................sunt: .....................................................................- denumirea şi adresa sediului social ale instituţiei de credit la care se va deschide contul în care va fi vărsat capitalul social al casei centrale sunt:..........................................................................;- adresa sediului social şi, după caz, a sediului real al/ale casei centrale este/sunt: .................................................................. .În susţinerea cererii mele/noastre anexez/anexăm următoarea documentaţie, în conformitate cu prevederile art. 58 şi 59 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe: .............................................................................................................................................Adresa noastră de contact este: ......................................... .Telefon ................... Fax .........................Data ...................... Semnătura ...................Domnului Guvernator al Băncii Naţionale a României  +  Anexa 7 a)        Cooperativele de credit afiliate la ..........................,                                            (denumirea casei centrale)        pentru care se solicită autorizarea─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Adresa Denumirea şi Persoanele crt. cooperativei sediului social adresa sediului nominalizate        de credit social al instituţiei să exercite                                    de credit la care se responsabilităţi                                    va deschide contul de administrare                                    în care va fi vărsat şi/sau de conducere                                     capitalul social în calitate de                                                              administrator,                                                            director, membru                                                            al consiliului de                                                            supraveghere sau                                                            al directoratului───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 8CERERE DE AUTORIZAREDomnule Guvernator,Subsemnatul/Subsemnaţii, ......./(numele şi prenumele)..............., în calitate de reprezentant/reprezentanţi statutar/statutari/legal/legali al/ai ......../(denumirea instituţiei de credit din statul terţ solicitante şi localitatea în care aceasta îşi are sediul).............., solicit/solicităm autorizarea sucursalei din ......./(localitatea din România unde urmează să îşi aibă sediul sucursala a cărei autorizare se solicită) ................ a acestei instituţii de credit.Menţionez/Menţionăm următoarele:- persoanele care asigură conducerea sucursalei instituţiei de credit sunt:......................................................................;- denumirea şi adresa sediului social ale instituţiei de credit la care se va deschide contul în care va fi transferată suma reprezentând capitalul de dotare al sucursalei sunt: ................................................;- adresa sediului sucursalei instituţiei de credit este: ............. .În susţinerea cererii mele/noastre anexez/anexăm următoarea documentaţie, în conformitate cu prevederile art. 67 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe: ................................................................... .Adresa noastră de contact este: ...................................... .Telefon .................. Fax ............................Data ..................... Semnătura şi ştampila ..........Domnului Guvernator al Băncii Naţionale a României___________