ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 12 noiembrie 2007 (*actualizată*)privind Gruparea europeană de cooperare teritorială(actualizată până la data de 28 martie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 13 noiembrie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 28 martie 2008, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 52 din 19 martie 2008.Având în vedere faptul că România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, trebuie să permită asocierea autorităţilor administraţiei publice centrale, a unităţilor administrativ-teritoriale, a organismelor de drept public, precum şi a asociaţiilor constituite de acestea, din România, cu structuri similare din alte state membre ale Uniunii Europene, în vederea constituirii unor entităţi cu personalitate juridică, pentru realizarea şi gestionarea unor acţiuni de cooperare teritorială, pentru consolidarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale, în temeiul Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.082/2006 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT),ţinând seama de necesitatea adoptării de măsuri imediate, în vederea asigurării cadrului legal naţional care să permită aplicarea directă a acestui act comunitar,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi având în vedere art. 16 alin. (1) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.082/2006,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă creează cadrul legal naţional care asigură aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.082 din 5 iulie 2006 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 31 iulie 2006, denumit în continuare Regulament, în scopul de a facilita promovarea cooperării transfrontaliere, transnaţionale şi/sau interregionale, denumită în continuare cooperare teritorială, având ca unic obiectiv consolidarea coeziunii economice şi sociale. (2) Gruparea europeană de cooperare teritorială, denumită în continuare GECT, acţionează pentru a implementa programe sau proiecte de cooperare teritorială cofinanţate de Uniunea Europeană, în primul rând din instrumente structurale, Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, precum şi pentru a realiza alte acţiuni specifice de cooperare teritorială cu sau fără contribuţia financiară a Uniunii Europene.  +  Articolul 2 (1) GECT reprezintă, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, persoana juridică română de drept privat, constituită pe teritoriul României, nonprofit, cu patrimoniu propriu, care desfăşoară activităţi de interes public prin care este promovată cooperarea teritorială, cu scopul consolidării coeziunii economice şi sociale. (2) GECT se constituie prin asocierea, după caz, a autorităţilor publice centrale, a unităţilor administrativ-teritoriale, a organismelor de drept public, precum şi a asociaţiilor constituite de acestea în România cu structuri similare din alte state membre ale Uniunii Europene pentru facilitarea şi promovarea cooperării teritoriale, în limitele competenţelor de care dispun, potrivit legislaţiei naţionale. (3) Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, acordate potrivit reglementărilor legale în vigoare, să coopereze şi să se asocieze cu unităţi administrativ-teritoriale din alte state membre ale Uniunii Europene, în condiţiile legii. (4) În conformitate cu prevederile Regulamentului pot fi membre ale unei GECT şi structuri aparţinând unor state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, numai dacă legislaţia naţională a acestora prevede dreptul lor de a participa la acest tip de asocieri.  +  Capitolul II Autorităţi competente  +  Articolul 3 (1) Se desemnează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor ca autoritate de notificare în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Atribuţiile autorităţii de notificare sunt: a) să primească şi să analizeze proiectele de convenţie şi statut ale GECT, întocmite potrivit prevederilor Regulamentului, denumite în continuare documente constitutive; b) să emită autorizaţia de funcţionare sau, după caz, decizia de respingere a GECT ce urmează a avea sediul şi a se înregistra în România; c) să emită avizul prin care este exprimat acordul sau, după caz, refuzul cu privire la asocierea unui solicitant din România la o GECT care are sediul şi este înregistrată în alt stat membru al Uniunii Europene; d) să păstreze, la sediul său, evidenţa GECT prevăzută la lit. b), precum şi a participărilor prevăzute la lit. c) prin Registrul grupărilor europene de cooperare teritorială, denumit în continuare Registrul GECT; e) să informeze Comitetul regiunilor cu privire la înregistrarea GECT şi la orice modificare ulterioară a convenţiei şi statutului în temeiul cărora aceasta funcţionează; f) să emită decizie de interzicere a funcţionării unei GECT cu sediul în România sau retragerea membrului român dintr-o GECT, dacă activitatea acesteia contravine ordinii, securităţii, sănătăţii sau moralităţii publice ori este contrară interesului public; g) să ceară instanţei judecătoreşti dizolvarea unei GECT, în cazul în care constată că aceasta nu mai îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 1 alin. (2), respectiv cele prevăzute la art. 7 din Regulament; h) să informeze autorităţile competente din statele membre în conformitate cu legislaţia cărora au fost constituiţi membrii GECT, în urma solicitărilor scrise ale acestora, asupra activităţilor GECT desfăşurate pe teritoriul României; i) să informeze autorităţile competente din statele membre în conformitate cu legislaţia cărora au fost constituiţi membrii GECT cu privire la înregistrarea sau dizolvarea unei GECT cu sediul în România, precum şi cu privire la modificările ulterioare, directe sau indirecte, ale convenţiei şi statutului, precum şi la dizolvarea unei GECT cu sediul în România; j) să informeze autorităţile competente din celelalte state membre cu privire la eventualele dificultăţi constatate în timpul controlului şi auditului efectuate potrivit art. 6 din Regulament şi art. 5 din prezenta ordonanţă de urgenţă; k) să solicite şi să primească de la membrii GECT şi de la instituţiile implicate în funcţionarea GECT orice date, informaţii sau documente în legătură cu activitatea GECT; l) să emită certificatul referitor la efectuarea radierii GECT, ca urmare a dizolvării; m) orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 4 (1) GECT se înregistrează în Registrul GECT. (2) Registrul GECT este public şi este ţinut de autoritatea de notificare. (3) Autoritatea de notificare este obligată să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea, copii ale înregistrărilor efectuate în Registrul GECT şi ale documentelor prezentate pentru constituire, precum şi alte informaţii care decurg din înregistrările în Registrul GECT. (4) Documentele prevăzute la alin. (3) pot fi cerute şi eliberate prin corespondenţă sau prin orice alte mijloace prevăzute de lege. (5) Tarifele percepute pentru eliberarea de copii şi/sau informaţii, indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor depăşi costurile administrative implicate de eliberarea acestora. (6) Cuantumul tarifelor percepute se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor. (7) Sumele provenite din încasarea tarifelor se constituie ca venit la bugetul de stat.  +  Articolul 5Controlul şi auditul modului de utilizare a fondurilor publice gestionate de o GECT constituită în România se realizează de către instituţiile abilitate, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul III Constituirea şi înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială  +  Articolul 6 (1) Pentru constituirea GECT pe teritoriul României sunt necesare următoarele documente: a) documentele constitutive, respectiv statutul şi convenţia, semnate de toţi membrii GECT, care cuprind toate elementele prevăzute de art. 8 şi 9 din Regulament; b) hotărârea consiliului local sau a consiliului judeţean, după caz, în situaţia în care solicitantul/solicitanţii din România este/ sunt unităţi administrativ-teritoriale; c) avizele de participare la GECT emise pentru toţi membrii, în condiţiile legii şi ale Regulamentului; d) avizul conform al autorităţii publice centrale cu competenţe în domeniul de activitate al GECT, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Competenţele pe care organismele prevăzute la art. 2 alin. (2) le exercită în calitate de autoritate publică nu pot constitui obiectul unei convenţii. (3) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în limba română.  +  Articolul 7 (1) Pentru participarea la o GECT, membrii români, respectiv străini, aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (2) şi (4), au obligaţia de a obţine avizul de participare emis de autoritatea de notificare, respectiv de autorităţile similare din alte state implicate în constituirea GECT. (2) După aprobarea în unanimitate de către membri a proiectelor de convenţie şi de statut, reprezentanţii membrilor români ai GECT înaintează autorităţii de notificare o cerere, însoţită de următoarele documente: a) documentele constitutive, respectiv statutul şi convenţia, semnate de toţi membrii GECT, în traducere autorizată în limba română; b) hotărârea consiliului local sau a consiliului judeţean, după caz, în situaţia în care solicitantul/solicitanţii din România este/sunt unităţi administrativ-teritoriale. (3) În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii de autorizare a participării, însoţită de documentele prevăzute la alin. (2), autoritatea de notificare verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8 şi 9 din Regulament şi decide, după caz, asupra acordării sau nu a avizului de participare la GECT. (4) În scopul emiterii avizului de participare, autoritatea de notificare solicită avizele consultative autorităţilor administraţiei publice centrale în funcţie de competenţele acestora în domeniul de activitate al GECT. Avizele consultative se eliberează în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării din partea autorităţii de notificare. (5) Decizia autorităţii de notificare privind avizul de participare la GECT poate fi contestată în condiţiile legii contenciosului administrativ.  +  Articolul 8 (1) Membrii GECT aprobă, cu unanimitate de voturi, convenţia şi statutul, modificate potrivit observaţiilor formulate în avizele de participare emise de autoritatea de notificare din România şi, pentru membrii care nu au sediul pe teritoriul ţării noastre, de autorităţile similare din acele state membre sau terţe, după caz. (2) După aprobarea actelor prevăzute la alin. (1), membrii GECT transmit autorităţii de notificare o cerere, precum şi documentele menţionate la art. 6, în vederea emiterii autorizaţiei de funcţionare.  +  Articolul 9 (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii însoţite de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1), pe baza avizelor de participare emise conform art. 7 pentru membrii români şi a documentelor echivalente emise pentru membrii străini ai GECT, autoritatea de notificare verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8 şi 9 din Regulament şi decide, după caz, asupra autorizării sau neautorizării funcţionării GECT. (2) În cazul în care autoritatea de notificare constată că sunt întrunite condiţiile prevăzute în Regulament, eliberează autorizaţia de funcţionare a GECT, necesară îndeplinirii procedurii de constituire a GECT, care se desfăşoară în faţa instanţei judecătoreşti. (3) Dacă autoritatea de notificare nu autorizează funcţionarea, va comunică membrilor GECT decizia sa motivată, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi a documentelor necesare luării deciziei. (4) Decizia de respingere a funcţionării GECT emisă de autoritatea de notificare poate fi contestată în condiţiile legii contenciosului administrativ.  +  Articolul 10 (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării autorizaţiei de funcţionare, reprezentanţii GECT înaintează judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul o cerere de constituire a GECT, însoţită de autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea de notificare şi de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1). (2) În termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii de constituire şi a documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1), instanţa verifică legalitatea acestora şi dispune, prin încheiere, asupra constituirii GECT sau asupra respingerii cererii. (3) Încheierile de admitere a cererii de constituire se comunică GECT, la sediul menţionat în cererea de constituire, şi se transmit de către reprezentanţii acesteia autorităţii de notificare, în vederea înscrierii în Registrul GECT. (4) Încheierile de respingere a cererii de constituire pot fi atacate cu recurs, în conformitate cu prevederile legii. Hotărârea definitivă a instanţei de recurs, prin care cererea de constituire este admisă, se comunică GECT, la sediul menţionat în cererea de constituire, care o transmite autorităţii de notificare, în vederea înscrierii în Registrul GECT. (5) Înscrierea în Registrul GECT se efectuează în termen de 24 de ore de la data primirii de către autoritatea de notificare a încheierii de admitere sau, după caz, a hotărârii irevocabile a instanţei de recurs. (6) GECT dobândeşte personalitate juridică de la data înscrierii în Registrul GECT. După efectuarea înscrierii, GECT transmite, pe cheltuiala sa, un anunţ de constituire Regiei Autonome "Monitorul Oficial" din România şi Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, spre publicare, cu respectarea prevederilor art. 5 din Regulament. (7) GECT are obligaţia să transmită autorităţii de notificare dovada îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de alin. (6).  +  Articolul 11Unei GECT înregistrată în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă pe teritoriul României îi sunt aplicabile prevederile Regulamentului, ale statutului şi convenţiei aferente, precum şi ale legii române, în sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Regulament.  +  Articolul 12Documentele ce emană de la o GECT trebuie să cuprindă în mod expres denumirea acesteia, însoţită de menţiunea "grupare europeană de cooperare teritorială" sau de iniţialele "G.E.C.T."  +  Articolul 13În situaţia în care o entitate română dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (2) doreşte participarea la o GECT constituită pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, procedura de emitere a avizului de participare este cea prevăzută la art. 7.  +  Capitolul IV Organizarea şi funcţionarea Grupării europene de cooperare teritorială  +  Articolul 14 (1) Modul de organizare şi funcţionare a GECT se stabileşte prin documentele constitutive, cu respectarea prevederilor art. 3 şi art. 8-10 din Regulament. (2) GECT răspunde cu patrimoniul propriu pentru obligaţiile asumate după constituirea sa. (3) Răspunderea membrilor pentru obligaţiile GECT este subsidiară şi solidară, însă proporţională cu aportul fiecăruia la constituirea patrimoniului GECT.  +  Articolul 15Autoritatea de notificare poate solicita în orice moment atât GECT, cât şi instituţiilor implicate în funcţionarea sa, orice date, informaţii sau documente privind activitatea desfăşurată de GECT, inclusiv în scopul verificării întrunirii cerinţelor prevăzute de art. 1 alin. (2) din Regulament.  +  Capitolul V Modificarea documentelor constitutive ale Grupării europene de cooperare teritorială  +  Articolul 16 (1) Orice modificare a documentelor constitutive ale GECT trebuie să aibă la bază acordul tuturor membrilor GECT. (2) Modificările documentelor constitutive se transmit autorităţii de notificare, în vederea autorizării, potrivit art. 7 şi 8 din prezenta ordonanţă de urgenţă şi conform art. 4 alin. (6) din Regulament, însoţite de documentele constitutive consolidate şi de acordul membrilor GECT.  +  Capitolul VI Dizolvarea şi lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială  +  Articolul 17GECT se dizolvă: a) de drept; b) prin hotărâre judecătorească; c) prin hotărârea membrilor săi.  +  Articolul 18GECT se dizolvă de drept prin: a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită; b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită; c) retragerea membrilor români din cadrul GECT constituită pe teritoriul României; d) reducerea numărului de membri, astfel încât condiţia prevăzută la art. 3 alin. (2) din Regulament nu mai este îndeplinită.  +  Articolul 19 (1) GECT se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, în cazul declarării insolvenţei GECT sau la cererea oricărei persoane interesate ori a autorităţii de notificare, când activitatea desfăşurată de o GECT nu mai corespunde scopului pentru care a fost constituită şi/sau când aduce atingere ordinii publice, securităţii publice, sănătăţii publice, moralei şi interesului public. (2) În cazul în care se constată că activitatea desfăşurată de o GECT nu corespunde scopului pentru care a fost constituită şi/sau aduce atingere ordinii publice, securităţii publice, sănătăţii publice, moralei şi interesului public, organismul cu competenţe în domeniu sesizează autoritatea de notificare imediat ce a luat cunoştinţă de aceasta. (3) Autoritatea de notificare, pe baza sesizărilor organismelor competente şi a avizelor consultative ale autorităţilor administraţiei publice centrale, poate restrânge sau interzice activitatea unei GECT pe teritoriul României sau poate solicita membrilor români dintr-o GECT constituită pe teritoriul unui alt stat membru să se retragă din aceasta, în cazul în care activitatea respectivă nu încetează. (4) Dizolvarea este de competenţa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul GECT.  +  Articolul 20GECT se poate dizolva şi prin hotărâre a membrilor săi. În termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării dizolvării, hotărârea este comunicată autorităţii de notificare, pentru efectuarea unei menţiuni în acest sens în Registrul GECT.  +  Articolul 21 (1) Dizolvarea GECT are ca efect deschiderea procedurii lichidării. (2) În cazurile de dizolvare prevăzute de art. 19, lichidatorii vor fi numiţi prin însăşi hotărârea judecătorească.------------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 25 martie 2008. (3) În cazul dizolvării prevăzute de art. 20, lichidatorii vor fi numiţi de către membrii GECT, prin hotărârea de dizolvare.------------Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 25 martie 2008. (4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condiţiile legii.  +  Articolul 22Imediat după intrarea lor în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului GECT. Ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora.  +  Articolul 23 (1) Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile. (2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.  +  Articolul 24 (1) Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata creanţei sale se va consemna în contul său. (2) Dacă plata creanţei nu se poate face imediat sau atunci când creanţa este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii.  +  Articolul 25Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.  +  Articolul 26Atât faţă de GECT, cât şi faţă de membrii acesteia lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului.  +  Articolul 27După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul şi registrul în care sunt înscrise operaţiunile de lichidare la autoritatea de notificare şi să publice într-un ziar de circulaţie naţională un anunţ cu privire la depunerea acestor documente.  +  Articolul 28Dacă în termen de 30 de zile libere de la efectuarea formalităţilor de publicitate nu se înregistrează nicio contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite membrilor GECT sumele rămase din lichidare, împreună cu toate registrele şi actele GECT. Numai după aceasta lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li se va elibera, în acest scop, un act constatator.  +  Articolul 29 (1) Contestaţiile la bilanţul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul GECT lichidate. (2) Toate contestaţiile se soluţionează printr-o singură hotărâre. Sentinţa pronunţată de judecătorie este executorie şi este supusă numai recursului. (3) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea GECT din Registrul GECT.  +  Articolul 30În termen de 15 zile lucrătoare de la data dizolvării, hotărârea de dizolvare-lichidare se comunică autorităţii de notificare, în vederea efectuării radierii din Registrul GECT şi eliberării certificatului de radiere.  +  Articolul 31 (1) Gruparea încetează la data radierii din Registrul GECT. (2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condiţiile prevăzute la art. 29, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.  +  Articolul 32GECT transmite, pe cheltuiala sa, actul prin care s-a constatat dizolvarea şi un certificat eliberat de autoritatea de notificare privitor la efectuarea radierii GECT Regiei Autonome "Monitorul Oficial", spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi un comunicat în acest sens Oficiului Publicaţiilor Oficiale ale Comunităţilor Europene, în vederea publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian Davidp. Secretarul de statal Departamentuluipentru Afaceri Europene,Aurel Ciobanu-DordeaMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 12 noiembrie 2007.Nr. 127.-------------