HOTĂRÂRE nr. 69 din 21 ianuarie 2005 (*actualizată*)pentru stabilirea unor măsuri privind cazarea şi transportul persoanelor care ocupa funcţii de demnitate publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică(actualizată până la data de 16 martie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 3 februarie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 16 martie 2009, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 903 din 11 august 2005; HOTĂRÂREA nr. 79 din 19 ianuarie 2006; HOTĂRÂREA nr. 68 din 24 ianuarie 2007; HOTĂRÂREA nr. 268 din 11 martie 2009.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 79 din 19 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 25 ianuarie 2006, prezenta hotărâre se aplică începând cu luna ianuarie 2006.Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 68 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2007, prezenta hotărâre se aplică începând cu luna ianuarie 2007.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 717/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ordonatorii principali de credite bugetare sunt autorizaţi să aprobe plata din bugetul instituţiilor pe care le conduc a unei sume forfetare pe lună, pe bază de documente justificative, către persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, pentru suportarea cheltuielilor de cazare în municipiul Bucureşti, altele decât miniştrii şi asimilaţii acestora, pentru care se asigură plata cheltuielilor de cazare pentru spaţiul deţinut pe baza contractului de închiriere avizat şi înregistrat în condiţiile legii.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 268 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 16 martie 2009. (2) Cuantumul sumei forfetare prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al fiecărui ordonator principal de credite, fără a se depăşi 12 milioane lei pe luna, cu încadrarea în bugetul autorităţii publice respective. (3) Nu beneficiază de prevederile alin. (1) persoanele care au domiciliul în municipiul Bucureşti şi nici persoanele cărora le sunt atribuite efectiv locuinţe de serviciu potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 717/2001.  +  Articolul 2*) (1) Ordonatorii principali de credite bugetare sunt autorizaţi sa aprobe suportarea din bugetele instituţiilor publice pe care le conduc a cheltuielilor aferente cazării la hotelurile din municipiul Bucureşti a persoanelor care ocupa funcţii de demnitate publică numite, precum şi a persoanelor care ocupa funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică în cadrul instituţiei, cărora nu li s-au putut asigura locuinţe în municipiul Bucureşti, în condiţiile legii. (2) Cheltuielile de cazare pentru persoanele prevăzute la alin. (1) se pot deconta în limita tarifelor efectiv plătite de acestea pentru o camera în hoteluri încadrate în categorii de până la 4 stele inclusiv. (3) Se pot deconta cheltuielile de cazare pentru persoanele prevăzute la alin. (1) şi în cazul în care acestea ocupa apartamente în hoteluri din municipiul Bucureşti, iar tarifele pentru cazare în astfel de situaţii nu depăşesc tarifele percepute pentru o camera în hoteluri încadrate în categorii de până la 4 stele inclusiv. (4) Prevederile prezentului articol se aplică în cazul demnitarilor care nu optează pentru acordarea sumei forfetare prevăzute la art. 1.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. III din HOTĂRÂREA nr. 268 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 16 martie 2009, articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 69/2005, cu modificările ulterioare, îşi va produce din nou efecte începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Persoanele prevăzute la art. 1 şi 2 beneficiază lunar şi de 4 deplasări dus-întors între municipiul Bucureşti şi localitatea în care îşi au domiciliul, cu orice mijloc de transport, ale căror cheltuieli se decontează în condiţiile legii.-----------Art. 4 a fost abrogat de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 268 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 16 martie 2009.-----------Art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 268 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 16 martie 2009.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga: a) Hotărârea Guvernului nr. 160/2001 privind modul de suportare a cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 15 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 588/2001 privind stabilirea şi plata sumelor forfetare pentru cazarea persoanelor care ocupa unele funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 30 iunie 2001.PRIM-MINISTRUCALIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:------------Ministrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru VoicuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 21 ianuarie 2005.Nr. 69.---------