ORDONANŢĂ nr. 48 din 12 august 1994 (**republicată**)(*actualizată*)privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii în porturi şi aeroporturi(actualizată până la data de 22 octombrie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul republicat al ordonanţei a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 20 februarie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 22 octombrie 2002, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.130 din 10 octombrie 2002.**) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 67 din 25 august 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 27 august 1998.Ordonanţa Guvernului nr. 48/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, a fost aprobată prin Legea nr. 123/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 14 decembrie 1994, şi a mai fost modificată prin Legea nr. 74/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 8 aprilie 1998, şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 67/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 27 august 1998, aprobată prin Legea nr. 44 din 7 martie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 14 martie 2001.  +  Articolul 1Pentru prestaţiile şi serviciile efectuate de Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C. şi capitaniile de port din subordine se percep tarife stabilite de prestatori şi aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.Încasările obţinute din aplicarea tarifelor rămân în întregime la dispoziţia Inspectoratului Navigaţiei Civile - I.N.C. şi a capitaniilor de port din subordine pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a acestora, cu eliminarea alocaţiilor acordate în acest scop de la bugetul de stat.  +  Articolul 2Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor de transport cu autovehicule în trafic internaţional de mărfuri sunt prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă şi se actualizează periodic, în funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.Plătitori ai taxei sunt agenţii economici cu sediul în România care efectuează transporturi în traficul internaţional de mărfuri.  +  Articolul 3Sumele încasate potrivit prevederilor art. 2 constituie venituri la bugetul de stat.  +  Articolul 4Veniturile realizate din serviciile prestate de regiile autonome ale aeroporturilor şi de Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" se determina pe bază de tarife stabilite potrivit legii. Încasările obţinute din aplicarea tarifelor rămân în întregime la dispoziţia acestora, cu diminuarea corespunzătoare a transferurilor care se acordă de la bugetul de stat.  +  Articolul 5Anexele nr. 6 şi 6A la Legea nr. 45/1992*) privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice şi juridice şi introducerea plăţii taxei asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică şi a mijloacelor de transport pe apa, deţinute de regiile autonome, societăţile comerciale şi de ceilalţi agenţi economici organizaţi ca persoane juridice, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.--------------*) Legea nr. 45/1992 a fost abrogată succesiv, expres şi implicit prin Legea nr. 27/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, prin Ordonanţa Guvernului nr. 48/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994 (aprobată prin Legea nr. 123/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 14 decembrie 1994), prin Legea nr. 105/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 iunie 1997 (abrogată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 13/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 6 februarie 2001), prin Legea nr. 117/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 59/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999 (aprobată prin Legea nr. 168/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 11 aprilie 2001).  +  Anexa 1  +  Anexa 1                                TAXELE        aferente autorizaţiilor pentru transportul rutier internaţional        de mărfuri ce se eliberează operatorilor de transport cu sediul          în România, care efectuează transport rutier de mărfuri în                           trafic internaţional──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea serviciului Taxacrt. (lei/auto-                                                                     rizatie)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Eliberarea autorizaţiei pentru transportul rutier   internaţional de mărfuri 67.0002. Eliberarea autorizaţiei multiple pentru transportul   rutier internaţional de mărfuri (CEMT) 3.300.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.130 din 10 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 22 octombrie 2002, conform art. 1 din acelaşi act normativ.-----------