ORDONANŢĂ nr. 48 din 12 august 1994 (*actualizată*)privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii în porturi şi aeroporturi(actualizată până la data de 27 august 1998*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 29 august 1994. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 27 august 1998, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 74 din 7 aprilie 1998; ORDONANŢA nr. 67 din 25 august 1998.În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. a) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Pentru prestaţiile şi serviciile efectuate de Inspectoratul navigaţiei civile şi capitaniile de port din subordine se percep tarife stabilite de prestatori şi aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.Încasările obţinute din aplicarea tarifelor rămân în întregime la dispoziţia Inspectoratului navigaţiei civile şi a capitaniilor de port din subordine pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a acestora, cu eliminarea alocaţiilor acordate în acest scop de la bugetul de stat.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 27 august 1998.  +  Articolul 2Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor de transport cu autovehicule în trafic internaţional de mărfuri sunt prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă şi se actualizează periodic, în funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Finanţelor.------------Alin. 1 al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 27 august 1998.Plătitori ai taxei sunt agenţii economici cu sediul în România care efectuează transporturi în traficul internaţional de mărfuri.  +  Articolul 3Sumele încasate potrivit prevederilor art. 2 constituie venituri la bugetul de stat.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 27 august 1998.  +  Articolul 4Veniturile realizate din serviciile prestate de regiile autonome ale aeroporturilor şi Administraţia Naţionala a Drumurilor din România se determina pe bază de tarife stabilite potrivit legii. Încasările obţinute din aplicarea tarifelor rămân în întregime la dispoziţia acestora, cu diminuarea corespunzătoare a transferurilor care se acordă de la bugetul de stat.  +  Articolul 5Anexele nr. 6 şi 6 A la Legea nr. 45/1992 privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice şi juridice şi introducerea plăţii taxei asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică şi a mijloacelor de transport pe apa, deţinute de regiile autonome, societăţile comerciale şi de ceilalţi agenţi economici organizaţi ca persoane juridice, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.PRIM - MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-------------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul transporturilor,Aurel Novac------------Anexa 1 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 27 august 1998.  +  Anexa 2TAXELEpentru autorizaţiile de transport ce se eliberează agenţilor economici cu sediul în România, care efectuează transporturi internaţionale de mărfuri cu autovehicule-------------------------------------------------------------------------------- Nr. Taxa crt. Denumirea serviciului (lei/autorizaţie)-------------------------------------------------------------------------------- 1. Eliberarea autorizaţiei de transport internaţional 20.000 2. Eliberarea autorizaţiei multiple de transport    internaţional (CEMT) 1.000.000--------------------------------------------------------------------------------------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa la ORDONANŢA nr. 67 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 27 august 1998, conform pct. 5 al art. I din acelaşi act normativ.---------------