DECIZIE nr. 250 din 19 februarie 2009referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice şi ale art. 276^1 alin. (1) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 18 martie 2009    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAntonia Constantin - procurorBenke Karoly - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. (4) şi art. 86 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Grup 4 Instalaţii" S.A. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 1.810/84/2007 al Curţii de Apel Cluj - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate privind art. 85 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, întrucât ordonanţa de urgenţă în cauză a fost abrogată. De asemenea, solicită respingerea ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate ce vizează dispoziţiile art. 276^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, text care a preluat soluţia legislativă cuprinsă la art. 86 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 4 februarie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 1.810/84/2007, Curtea de Apel Cluj - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. (4) şi art. 86 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Grup 4 Instalaţii" - S.A. din Cluj-Napoca într-o cauză având ca obiect anularea unui act emis de autorităţile locale.În motivarea excepţiei autorul acesteia arată că dispoziţiile criticate lasă la aprecierea autorităţii contractante suspendarea sau nu a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, înlesnind astfel accelerarea procedurii de achiziţie, ceea ce face ca, în momentul contestării în instanţă a deciziei de atribuire a contractului, acţiunea să rămână fără obiect din moment ce contractul de achiziţii a fost deja atribuit. Totodată, obligaţia autorităţii contractante de a comunică numai participanţilor încă implicaţi în procedura de atribuire a contractului de achiziţie, nu şi participanţilor care între timp au fost descalificaţi, contravine principiului constituţional al egalităţii în drepturi.Curtea de Apel Cluj - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal apreciază excepţia de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate ridicată este inadmisibilă, întrucât textele legale criticate au fost abrogate.Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost precizat, îl constituie dispoziţiile art. 85 alin. (4) şi art. 86 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001. Curtea constată că această ordonanţă de urgenţă a fost abrogată prin dispoziţiile art. 305 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, iar soluţia legislativă cuprinsă în art. 85 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 nu a mai fost preluată de noua reglementare legală. În schimb, soluţia legislativă cuprinsă în art. 86 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 a fost preluată parţial prin dispoziţiile art. 276^1 din noua reglementare legală. Astfel, potrivit jurisprudenţei Curţii, obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 85 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 şi ale art. 276^1 alin. (1) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, texte care au următorul cuprins:- Art. 85 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001: "Prin excepţie de la prevederile alin. (1) autoritatea contractantă are dreptul de a nu suspenda procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în cauză, în oricare dintre următoarele situaţii: a) contestaţia nu este înaintată în termenul sau nu este întocmită în conformitate cu celelalte cerinţe prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; b) contestaţia este în mod evident nejustificată sau conţinutul acesteia este în mod evident neserios; c) prin suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică există pericolul iminent de a afecta grav un interes public major pe care autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să îl argumenteze.";- Art. 276^1 alin. (1) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006: "După primirea unei contestaţii, autoritatea contractantă are dreptul de a adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestaţiei respective. Orice astfel de măsuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalţi operatori economici încă implicaţi în procedura de atribuire, precum şi Consiliului, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării acestora."Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, ale art. 31 privind dreptul la informaţie şi ale art. 45 privind libertatea economică.1. Curtea observă că prevederile art. 85 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 nu mai sunt în vigoare, întrucât întreaga ordonanţă de urgenţă a fost abrogată prin dispoziţiile art. 305 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, iar soluţia legislativă cuprinsă în textul criticat nu a mai fost preluată de noua reglementare legală. Astfel, chiar dacă textul de lege este în continuare aplicabil în speţă, aşa cum precizează instanţa de judecată, Curtea nu este competentă să se pronunţe asupra textelor legale care nu mai sunt în vigoare, întrucât art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 prevede in terminis că obiect al excepţiilor de neconstituţionalitate pot fi doar "legi sau ordonanţe ori [...] dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare". Nerespectarea unei condiţii de admisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate din rândul celor prevăzute de art. 29 alin. (1)-(3) din Legea nr. 47/1992 atrage automat o soluţie de inadmisibilitate, care, înainte de a fi constatată de Curte, trece prin filtrul de apreciere al instanţei de judecată, aceasta având deplina legitimitate de a o constata şi, pe cale de consecinţă, de a respinge excepţia de neconstituţionalitate ca inadmisibilă.2. Cu privire la dispoziţiile art. 276^1 alin. (1) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, critica de neconstituţionalitate a autorului excepţiei este neîntemeiată. Astfel, legiuitorul a prevăzut comunicarea unor date/informaţii ce privesc o procedură de atribuire a unui contract de achiziţii numai participanţilor efectiv implicaţi, nu şi acelora care în fazele precedente ale procedurii au fost deja descalificaţi. O atare soluţie legislativă ţine cont de faptul că numai cei interesaţi şi efectiv implicaţi în procedură au calitatea necesară de a lua cunoştinţă de măsurile întreprinse. Prin urmare, textul se aplică numai cu privire la cei care au un interes direct, actual şi nemijlocit în procedura de licitaţie. Tocmai acest aspect justifică tratamentul juridic diferenţiat al celor două categorii de participanţi. Or, aşa cum s-a statuat în jurisprudenţa Curţii Constituţionale sau a Curţii Europene a Drepturilor Omului, la situaţii de fapt diferite, tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. În aceste condiţii, Curtea nu poate reţine încălcarea art. 16 din Constituţie.Cu privire la celelalte texte constituţionale pretins încălcate şi invocate în susţinerea excepţiei, autorul excepţiei se limitează numai a le enumera, fără a face o critică motivată de neconstituţionalitate, astfel cum prevede textul art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992. În aceste condiţii, Curtea nu este competentă ca ex officio să invoce aspecte de neconstituţionalitate care s-ar putea aduce textului legal criticat.Având în vedere cele de mai sus, Curtea respinge excepţia de neconstituţionalitate ca inadmisibilă în ceea ce priveşte art. 85 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 şi ca neîntemeiată cu privire la art. 276^1 alin. (1) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:1. Respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Grup 4 Instalaţii" - S.A. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 1.810/84/2007 al Curţii de Apel Cluj - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal.2. Respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 276^1 alin. (1) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 19 februarie 2009.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Benke Karoly-------