HOTĂRÂRE nr. 416 din 9 mai 2007 (*actualizată*)privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor**)(actualizată până la data de 15 martie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 10 mai 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 15 martie 2009, cu modificârile şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.317 din 31 octombrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.678 din 10 decembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 3 din 9 ianuarie 2009; HOTĂRÂREA nr. 266 din 11 martie 2009.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 prevede că se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 266 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Institutul de Studii pentru Ordine Publică, structură specializată de învăţământ cu personalitate juridică, trece din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor*) are structura organizatorică potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 1. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor*) are în conducerea sa un ministru şi 5 secretari de stat. (3) Conducerea Departamentului ordine şi siguranţă publică este asigurată de către un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct.(3^1) Secretarul de stat (pentru comunităţile locale) este ajutat de un subsecretar de stat.------------Alin. (3^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 3 din 9 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 15 ianuarie 2009. (4) Secretarul general al ministerului este ajutat de 3 secretari generali adjuncţi. (5) Coordonarea de către ministru, secretarii de stat şi secretarul general a structurilor şi a unităţilor subordonate se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor*).-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 prevede că se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 1^1 (1) În cadrul aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor*) funcţionează Departamentul Schengen, care este autoritatea naţională în domeniu ce asigură şi răspunde de îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare pentru aderarea României la Acordul Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune şi la Convenţia de aplicare a acestuia. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Departamentul Schengen coordonează, la nivel naţional, activităţile desfăşurate de instituţiile şi autorităţile cu responsabilităţi în domeniu, conform Planului de acţiune Schengen şi Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României.-------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.317 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 prevede că se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 2 (1) Şeful Departamentului Schengen are rang de secretar de stat. (2) Funcţia de director general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă, încadrată cu poliţist - funcţionar public cu statut special, se asimilează cu funcţia de secretar de stat.------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 3 din 9 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 15 ianuarie 2009.------------Alin. (3) al art. 2 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 266 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.(3^1) Funcţia de director general al Direcţiei generale management operaţional se asimilează, din punctul de vedere al salarizării, cu funcţia de secretar de stat. Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general al Direcţiei generale management operaţional se fac prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.------------Alin. (3^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 3 din 9 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 15 ianuarie 2009. (4) Numirea şi eliberarea din funcţie a şefului Departamentului Schengen şi a directorului general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă se fac prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor*). (5) Numirea şi eliberarea din funcţie a adjunctului şefului Departamentului ordine şi siguranţă publică se fac prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor*).-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.317 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 prevede că se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 3Ministrul administraţiei şi internelor*) stabileşte structura organizatorică a unităţilor proprii ministerului şi poate înfiinţa, disloca şi desfiinţa şi alte unităţi, institute, ateliere de reparaţii sau producţie similare, subordonate ministerului, până la nivel de birou, serviciu, sector, direcţie operativă, batalion inclusiv, în limita posturilor şi a fondului de salarii aprobate.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 prevede că se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 4Numărul posturilor, pe timp de pace şi mobilizare, este cel prevăzut în anexele nr. 2 şi 3*)._______*) Anexele nr. 2 şi 3 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii, şi se comunică instituţiilor interesate.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 4 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 9 mai 2007.Nr. 416.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ AMinisterului Administraţiei şi InternelorI. APARAT CENTRAL (PROPRIU)*Font 8*                              ┌────────┐                              │MINISTRU│ ┌───────────┐   ┌──────────┐ ┌──────────┐ └────────┘ │ CABINETUL │ ┌──────────────────┐┌────────────┐┌──────────┐   │ DIRECŢIA │ │ │ │MINISTRULUI│ │DIRECŢIA GENERALĂ ││DIRECŢIA ││ DIRECŢIA │   │ GENERALĂ │ │DIRECTIA │ └───────────┘ │ ANTICORUPŢIEI ││GENERALĂ DE ││ GENERALĂ │   │ CONTROL │ │GENERALĂ │ │ ││INFORMAŢII ││ RESURSE │   │ ŞI AUDIT │ │FINANCIARĂ│ └──────────────────┘│ŞI PROTECŢIE││ UMANE │   │ INTERN │ │ │ - - - - - - - │ INTERNĂ ││ │   └──────────┘ └──────────┘ | COLEGIUL | └────────────┘└──────────┘                               |MINISTERULUI |                                - - - - - - -                                                  ┌-----------┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐|┌─────────┐|│SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR│|│ŞEF DE- │|│ DE ││ DE ││ DE ││ DE ││ DE │|│PARTAMENT│|│ STAT ││ STAT ││ STAT ││ STAT ││ STAT │|│SCHENGEN │|│ ││ ││ ││ ││(Şef al │|│(cu rang │|│ ││ ││ ││ ││Departa-│|│de secre-│|│ ││ ││ ││ ││mentului│|│tar de │|│ ││ ││ ││ ││Ordine │|│ stat) │|│ ││ ││ ││ ││şi Sigu-│|│ │| ┌───────────┐┌───────────┐│ ││ ││ ││ ││ranţă │|│ │| │ DIRECTIA ││DIRECTIA ││ ││ ││ ││ ││Publică)│|│ │| │ GENERALĂ ││GENERALĂ │└────────┘└────────┘└────────┘└────────┘└────────┘|└─────────┘| │ PENTRU ││MANAGEMENT │                    ┌────────┐ |┌─────────┐| │COMUNICAŢII││OPERAŢIONAL│                    │SECRETAR│ |│DIRECŢIA │| │ ŞI ││ │                    │DE STAT │ |│SCHENGEN │| │TEHNOLOGIA ││ │                    └────────┘ |└─────────┘| │INFORMAŢIEI││ │┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐└-----------┘ └───────────┘└───────────┘│UNITATEA││ ││ ││ ││ADJUNCT ││CENTRALĂ││DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA││ ŞEF ││PENTRU ││PENTRU ││PENTRU ││AFACERI ││DEPARTA-│ ┌────────┐│REFORMA ││RELAŢII-││COMUNI- ││EUROPENE││ MENT │ │SECRETAR││ADMINIS-││LE CU ││TĂŢI ││ ŞI │└────────┘ │GENERAL ││TRAŢIEI ││INSTITU-││LOCALE, ││RELAŢII │┌--------┐ └────────┘│PUBLICE ││ŢIILE ││ZONE ││INTERNA-│|CENTRUL | ┌────────┐┌────────┐┌────────┐│(la ││PREFEC- ││ASISTATE││ŢIONALE │|NAŢIONAL| │SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR││nivel ││TULUI ││AJUTOR │└────────┘|DE CON- | │GENERAL ││GENERAL ││GENERAL ││direcţie││ ││DE STAT │ |DUCERE | │ADJUNCT ││ADJUNCT ││ADJUNCT ││generală││ ││ŞI PAR- │ |A ACŢIU-| └────────┘└────────┘└────────┘└────────┘└────────┘│TENERIAT│ |NILOR DE| ┌────────┐┌────────┐┌─────────┐┌────────┐┌────────┐│CU STRUC│ |ORDINE | │DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA ││ ││DIRECŢIA││TURILE │ |PUBLICĂ | │JURIDICĂ││MEDICALĂ││LOGISTICĂ││DIRECŢIA││PENTRU ││ASOCIA- │ └--------┘ └────────┘└────────┘└─────────┘│PENTRU ││SERVI- ││TIVE │ ┌─────────┐┌─────────────┐│DEZVOL- ││CIILE │└────────┘ │DIRECŢIA ││SECRETARIATUL││TAREA ││PUBLICE │┌──────────┐ │INFORMARE││ GENERAL ││CAPACI- ││DECON- ││DIRECŢIA │ │ ŞI ││ (la nivel ││TĂŢII ││CENTRATE││PENTRU │ │ RELAŢII ││ direcţie) ││ADMINIS-││ ││SERVICII │ │ PUBLICE ││ ││TRATIVE ││ ││DE INTERES│ └─────────┘└─────────────┘└────────┘└────────┘│GENERAL, │┌────────┐ │INVESTIŢII││DIRECTIA│ │ ŞI ││PENTRU │ │DEZVOLTARE││POLITICI│ │ LOCALĂ ││FISCALE │ └──────────┘│ ŞI ││BUGETARE││LOCALE │└────────┘┌─────────┐│UNITATEA ││ DE ││POLITICI ││PUBLICE ││(la nivel││direcţie │└─────────┘II. Instituţii şi structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi InternelorA. Instituţii şi structuri aflate în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor1. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară2. Institutul Naţional de Administraţie3. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici4. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat5. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale6. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice7. Instituţia prefectului (42)8. Direcţia Generală de Paşapoarte9. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor10. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă11. Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor12. Centrul Informatic Naţional al Ministerului Administraţiei şi Internelor (e-administraţie)13. Oficiul Român pentru Imigrări14. Arhivele Naţionale15. Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor16. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"17. Direcţia formare iniţială şi continuă18. Liceul "Neagoe Basarab" al Ministerului Administraţiei şi Internelor19. Liceul "Constantin Brâncoveanu" al Ministerului Administraţiei şi Internelor20. Poliţia Română21. Jandarmeria Română22. Poliţia de Frontieră Română23. Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor24. Direcţia economico-administrativă25. Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti26. Structuri subordonate unor unităţi centraleB. Structuri aflate în coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Societatea Comercială "COMICEX" - S.A.--------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa la HOTĂRÂREA nr. 266 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ._________