ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 150 din 4 noiembrie 2008 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport(actualizată până la data de 22 decembrie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 22 decembrie 2008, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 150 din 4 noiembrie 2008.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. III din acest act normativ, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2008 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009. Anterior acestei date, în 22 decembrie 2008, art. I, pct. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2008 a fost modificat de Rectificarea nr. 150 din 4 noiembrie 2008. În consecinţă, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2008 intră în vigoare în data de 1 ianuarie 2009, cu tot cu modificările aduse de Rectificarea nr. 150 din 4 noiembrie 2008.Având în vedere prevederile Convenţiei împotriva dopajului, adoptată în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, ale Protocolului adiţional la Convenţia împotriva dopajului (Strasbourg, 1989), adoptat la Varşovia la 12 septembrie 2002, ratificat prin Legea nr. 302/2006, ale Convenţiei internaţionale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005, acceptată prin Legea nr. 367/2006, în domeniul dopajului în sport,luând în considerare angajamentele asumate de România, prin semnarea Memorandumului de la Copenhaga în anul 2003, în sensul respectării Codului Mondial Anti-Doping, adoptat la Conferinţa Mondială asupra Dopajului în Sport (Copenhaga, 3-5 martie 2003), şi implementării prevederilor sale la nivel naţional, document fundamental în lupta pe plan mondial împotriva dopajului în sport,în contextul adoptării noului Cod Mondial Anti-Doping, cu ocazia Conferinţei Mondiale asupra Dopajului în Sport, desfăşurată în perioada 15-17 noiembrie 2007 la Madrid, Spania, ale cărui prevederi urmează a intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009,în scopul armonizării reglementărilor actuale din România cu noile reglementări internaţionale,dat fiind faptul că timpul rămas până la sfârşitul actualei sesiuni parlamentare nu permite adoptarea până la 1 ianuarie 2009 a unei legi în acest sens, chiar şi cu procedură de urgenţă, iar neadoptarea de măsuri prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă va avea consecinţe negative asupra drepturilor sportivilor, determinând totodată apariţia de diferenţe între regimul sancţionator aplicabil pe plan naţional şi cel pe plan internaţional, ce vor constitui premise de tensiune,întrucât aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 15 iunie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Conform reglementărilor Convenţiei împotriva dopajului, adoptată în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, ale Convenţiei internaţionale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005, acceptată prin Legea nr. 367/2006, şi ale Codului Mondial Anti-Doping, elaborat de Agenţia Mondială Anti-Doping, denumit în continuare Cod, se interzice dopajul în sport din raţiuni de natură etică şi medicală."2. La articolul 2 alineatul (2), literele d) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) încălcarea de 3 ori, într-o perioadă de 18 luni, a reglementărilor în vigoare referitoare la disponibilitatea sportivului pentru testarea doping în afara competiţiei, inclusiv nerespectarea de către sportiv a obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea sa, precum şi a reglementărilor privind testele neefectuate conform Standardului internaţional pentru testare al Agenţiei Mondiale Anti-Doping, inclusiv orice combinaţie de 3 asemenea încălcări într-o perioadă de 18 luni;.......................................................................... g) traficarea sau tentativa de traficare a oricărei substanţe şi/sau metode interzise;".3. La articolul 3, punctele 1-7, 12, 17, 18, 28, 30, 31, 35 şi 37 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1. sportiv - orice persoană care participă la activitatea sportivă la nivel internaţional, definit ca atare de fiecare federaţie internaţională, sau orice persoană care participă la activitatea sportivă la nivel naţional, legitimată la un club sportiv, afiliat la o federaţie sportivă naţională ori la o asociaţie judeţeană pe ramură de sport, şi orice altă persoană care participă la activitatea sportivă la un nivel inferior, dacă este desemnată de o altă organizaţie care acceptă Codul. Prezenta definiţie cuprinde şi practicanţii de sport la nivel recreativ, fără ca aceştia să aibă obligaţia de a furniza informaţii privind localizarea lor şi de a solicita scutire pentru uz terapeutic (SUT);2. sportiv de nivel internaţional - sportivul desemnat de una sau mai multe federaţii internaţionale ca făcând parte din lotul de testare înregistrat al unei federaţii internaţionale;3. personal asistent al sportivului - orice antrenor, instructor, manager, agent, personal din conducerea echipei, oficial, personal medical ori paramedical, părinte sau orice altă persoană care lucrează cu, tratează sau consiliază sportivi care participă ori se pregătesc să participe la competiţii sportive;4. organizaţie naţională anti-doping - acea autoritate naţională sau acele autorităţi naţionale responsabile cu privire la adoptarea şi implementarea reglementărilor anti-doping, conducerea activităţii de prelevare de probe biologice, gestionarea rezultatelor la testele efectuate şi conducerea audierilor, toate aceste responsabilităţi fiind la nivel naţional;5. control doping - procesul care include furnizarea de informaţii privind localizarea sportivilor, planificarea distribuirii testărilor, recoltarea şi mânuirea de probe biologice, transportul de probe biologice la laborator, analiza de laborator, scutirile pentru uz terapeutic (SUT), gestionarea rezultatelor, audieri şi apeluri;6. în competiţie - perioada care începe cu 12 ore înainte de o competiţie la care sportivul este programat să participe, până la finalul competiţiei şi al procesului de recoltare a probelor legat de acea competiţie, cu excepţia situaţiilor în care se prevede altfel în reglementările unei federaţii internaţionale sau ale unei alte organizaţii naţionale anti-doping;7. în afara competiţiei - orice control doping care nu este realizat în competiţie;..........................................................................12. testare doping - parte a procesului de desfăşurare a controlului doping, ce presupune planificarea distribuirii testelor, recoltarea de probe biologice, mânuirea lor şi transportul de probe biologice la laborator;..........................................................................17. standard internaţional - un standard adoptat de către Agenţia Mondială Anti-Doping, ce conţine şi detalii tehnice necesare pentru implementarea dispoziţiilor Codului;18. rezultate pozitive - un raport de la un laborator sau de la altă entitate căreia i s-a aprobat efectuarea de testări, care identifică într-o probă biologică prezenţa unei substanţe interzise, a metaboliţilor ori a markerilor săi, inclusiv însemnate cantităţi de substanţe endogene sau dovezi ale utilizării de metode interzise;...........................................................................28. manifestare sportivă - o serie de competiţii individuale organizate de un singur organism decizional;...........................................................................30. lipsa vinovăţiei - demonstrarea de către sportiv a faptului că nu a ştiut sau nu a suspectat şi nici nu ar fi avut posibilitatea să ştie ori să suspecteze, chiar prin exercitarea celei mai atente griji, faptul că a folosit sau că i s-au administrat substanţe ori metode interzise;31. lipsa neglijenţei semnificative - demonstrarea de către sportiv a faptului că neglijenţa de care a dat dovadă nu a fost semnificativă în ceea ce priveşte încălcarea legislaţiei antidoping;...........................................................................35. lot de testare înregistrat - eşantionul de sportivi de înalt nivel stabilit separat de către fiecare federaţie internaţională şi organizaţie naţională anti-doping, care este supus testării doping în cadrul şi în afara competiţiei, ca parte a planului de distribuţie a testărilor aparţinând organizaţiei sau federaţiei internaţionale respective;...........................................................................37. sport individual - orice sport care nu este sport de echipă;".4. La articolul 3, după punctul 37 se introduc şase noi puncte, punctele 38-43, cu următorul cuprins:"38. rezultat atipic - un raport de la laborator sau o altă entitate recunoscută de către Agenţia Mondială Anti-Doping, care necesită investigaţii ulterioare potrivit prevederilor Standardului internaţional pentru laboratoare înainte de a se stabili existenţa unui rezultat pozitiv;39. audiere provizorie - o scurtă audiere ce are loc înaintea audierii prevăzute la art. 28, la care sportivului i se aduc la cunoştinţă rezultatul constatat, reglementările anti-doping încălcate şi drepturile de care beneficiază în vederea aplicării suspendării provizorii;40. suspendare provizorie - oprirea temporară a sportivului sau a unei persoane din cadrul personalului asistent al sportivului suspectat de una dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) de la participarea în cadrul oricărei competiţii până la luarea deciziei finale conform art. 28 alin. (3);41. sistem de management şi administrare anti-doping (ADAMS) - o bază de date pe internet, instrument pentru gestionarea introducerii, păstrării şi raportării informaţiilor, proiectată pentru a sprijini partenerii şi Agenţia Mondială Anti-Doping în activităţile lor anti-doping, în conformitate cu legislaţia privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;42. manifestare sportivă naţională - manifestare sportivă ce implică participarea sportivilor de nivel naţional şi internaţional, care nu este o manifestare sportivă internaţională;43. ajutor substanţial - sprijin efectiv acordat de către un sportiv sau o persoană din cadrul personalului asistent al sportivilor, prin furnizarea de informaţii şi probe concludente, inclusiv prin depunerea de mărturii, pentru descoperirea sau stabilirea de încălcări ale reglementărilor anti-doping de către alţi sportivi sau persoane din cadrul personalului asistent al sportivilor."5. Denumirea titlului II se modifică şi va avea următorul cuprins:"TITLUL IIOrganizarea activităţii anti-doping la nivel naţional"6. La articolul 6, literele h) - m), o) - q), s), u) şi v) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"h) propune măsuri specifice şi colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice, în sensul intensificării luptei împotriva traficului ilicit de substanţe şi/sau metode interzise; i) aprobă, publică şi revizuieşte Lista interzisă, în conformitate cu lista Agenţiei Mondiale Anti-Doping; j) actualizează, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii Publice şi cu Agenţia Naţională a Medicamentului, şi publică anual lista cu specialităţile farmaceutice autorizate şi comercializate în România care au în componenţă substanţe şi/sau metode interzise; k) întocmeşte planul naţional anual de testare, în competiţie şi în afara competiţiei; l) întocmeşte lotul de testare înregistrat şi ţine evidenţa localizării sportivilor, potrivit prevederilor Standardului internaţional pentru testare al Agenţiei Mondiale Anti-Doping; m) organizează şi efectuează controale doping în competiţie şi în afara competiţiei;........................................................................ o) planifică şi asigură desfăşurarea audierilor sportivilor şi ale personalului asistent al acestora suspectaţi de încălcarea reglementărilor anti-doping, într-un cadru corect şi echitabil, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu standardele internaţionale; p) aprobă scutirile de uz terapeutic pentru sportivii de nivel naţional, la solicitarea scrisă a acestora, în conformitate cu procedura descrisă în Standardul internaţional pentru scutiri de uz terapeutic (SUT) al Agenţiei Mondiale Anti-Doping, şi ţine evidenţa scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) pentru sportivii de nivel internaţional; q) comunică Agenţiei Mondiale Anti-Doping cazurile de încălcări ale reglementărilor anti-doping gestionate, precum şi solicitările de scutiri pentru uz terapeutic (SUT) pentru sportivii de nivel naţional;......................................................................... s) organizează cursuri pentru formarea profesională şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping;......................................................................... u) organizează periodic cu structurile sportive acţiuni privind informarea, prevenirea şi combaterea fenomenului de dopaj în sport; v) iniţiază, promovează şi desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică;".7. La articolul 6, după litera v) se introduce o nouă literă, litera w), cu următorul cuprins:"w) elaborează normele de utilizare a veniturilor Agenţiei pentru categoriile de cheltuieli ce se efectuează pentru realizarea acţiunilor de prevenire şi combatere a dopajului în sport, precum şi a celor de prevenire şi combatere a traficului ilicit de substanţe cuprinse în Lista interzisă şi le supune Guvernului spre aprobare, prin hotărâre."8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Posturile publice de radio şi de televiziune pun la dispoziţie, gratuit, Agenţiei un spaţiu de emisie de minimum 30 de minute lunar, din care 50% la ore de maximă audienţă, pentru difuzarea de materiale promoţionale în scopul prevenirii şi combaterii dopajului în sport."9. La articolul 9, alineatele (1) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Consiliul director al Agenţiei are în componenţă 9 membri, după cum urmează: a) preşedinte; b) 3 reprezentanţi ai Cancelariei Primului-Ministru, desemnaţi de şeful Cancelariei; c) un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Sport, desemnat de preşedintele acesteia din rândul angajaţilor săi; d) un reprezentant al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român; e) un reprezentant din domeniul farmacologiei sau toxicologiei ori medicinei, desemnat de Ministerul Sănătăţii Publice; f) un reprezentant al sportivilor de performanţă, desemnat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român; g) un reprezentant al federaţiilor sportive naţionale, desemnat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român........................................................................... (7) Convocarea Consiliului director se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei şi va cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi şi documentaţia necesară."10. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se desemnează un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit."11. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Pe lângă Agenţie se constituie Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi Comisia de apel. (2) Componenţa şi competenţele comisiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1), care participă la şedinţe, beneficiază de indemnizaţie de şedinţă de 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al comisiilor, ca urmare a participării la şedinţe, nu poate depăşi într-o lună 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui. (4) Pentru activitatea prestată de comisiile prevăzute la alin. (1) se percep taxe al căror cuantum se stabileşte anual prin decizie a Consiliului director, aprobată prin hotărâre a Guvernului."12. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru."13. După articolul 13 se introduc trei noi articole, articolele 13^1 - 13^3, cu următorul cuprins:----------Partea dispozitivă a art. I, pct. 13 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 150 din 4 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008."Art. 13^1. - (1) Salariaţii care au o vechime în muncă în cadrul Agenţiei de cel puţin 2 ani primesc lunar un spor de stabilitate de 5%, calculat la salariul de bază. (2) Pentru fiecare an de vechime în muncă, care depăşeşte pragul de 2 ani, la procentul prevăzut la alin. (1) se adaugă câte 3 procente. (3) Sporul de stabilitate, acordat în condiţiile alin. (1) şi (2), nu poate depăşi 20% din salariul de bază. (4) Sporul de stabilitate se acordă cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea prevăzută la alin. (1) şi (2). (5) Sporul de stabilitate nu se acordă persoanelor încadrate în muncă după pensionare.Art. 13^2. - (1) Personalul Agenţiei, datorită faptului că este supus prin profilul activităţii desfăşurate la o solicitare psihică foarte ridicată şi la riscul de îmbolnăvire ca urmare a manevrării de probe biologice de urină şi sânge, beneficiază de un spor în cuantum de până la 25%, calculat la salariul de bază, în condiţiile legii. (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.Art. 13^3. - Finanţarea sporurilor prevăzute la art. 13^1 şi 13^2 se efectuează din venituri proprii, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat."14. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Lista interzisă, în conformitate cu cea a Agenţiei Mondiale Anti-Doping, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Agenţia va revizui Lista interzisă ori de câte ori vor apărea modificări în lista publicată de Agenţia Mondială Anti-Doping."15. Articolul 16 se abrogă.16. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Agenţia asigură aplicarea procedurii de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic pentru sportivii de nivel naţional, la solicitarea scrisă a acestora, în conformitate cu procedura descrisă în Standardul internaţional de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) al Agenţiei Mondiale Anti-Doping. (2) Agenţia va raporta Agenţiei Mondiale Anti-Doping, prin Sistemul de management şi administrare anti-doping (ADAMS), scutirile pentru uz terapeutic acordate sportivilor de nivel naţional care sunt înscrişi în lotul său de testare înregistrat. (3) Sportivii de nivel internaţional au obligaţia de a comunică Agenţiei solicitările de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, depuse potrivit prevederilor Standardului internaţional de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) al Agenţiei Mondiale Anti-Doping."17. La articolul 18, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Medicii şi asistenţii medicali trebuie să acorde o atenţie deosebită tratamentului medical aplicat sportivilor şi să respecte următoarele reguli:".18. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Controlul doping, în competiţie şi în afara competiţiei, se efectuează conform Planului naţional anual de testare, cu respectarea prevederilor Standardului internaţional pentru testare."19. La articolul 21 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Controlul doping se efectuează de către Agenţie, din proprie iniţiativă, sau poate fi solicitat acesteia de către:".20. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Procedura de desfăşurare a controlului doping este reglementată în normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, care se elaborează de Agenţie, în conformitate cu prevederile Codului şi Standardului internaţional pentru testare, emise de Agenţia Mondială Anti-Doping."21. La articolul 21, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Agenţia poate efectua testări doping la solicitarea organizaţiilor anti-doping ale altor state, organizaţiilor internaţionale anti-doping, precum şi la solicitarea structurilor sportive internaţionale."22. La articolul 22, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Recordul naţional se poate omologa numai în urma testării doping a sportivului în cauză, imediat după înregistrarea acestuia. (3) Testările-ţintă şi cele în afara competiţiei pot fi efectuate oricând, fără aviz prealabil, la cea mai apropiată staţie de control doping, la locurile de cazare a sportivului în perioada de pregătire, în toate locurile şi incintele în care se desfăşoară activităţi fizice şi sportive sau la domiciliul sportivului, iar acesta are obligaţia să se supună acestor testări."23. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Testarea doping în competiţie se efectuează în spaţii adecvate numite staţie de control doping, organizate conform normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping. (2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, administratorii de baze sportive au obligaţia să amenajeze staţii de control doping în conformitate cu prevederile alin. (1)."24. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Testările doping pot fi efectuate de către ofiţerii de control doping care au absolvit cursurile de formare profesională şi perfecţionare organizate de Agenţie şi au obţinut în acest sens un certificat, precum şi de către personalul din cadrul Agenţiei împuternicit în acest sens de către preşedintele acesteia."25. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Analiza probelor biologice se efectuează de către Direcţia cercetare şi laborator control doping, potrivit prevederilor Standardului internaţional pentru laboratoare al Agenţiei Mondiale Anti-Doping, sau de un alt laborator acreditat de Agenţia Mondială Anti-Doping. (2) Rezultatul analizei de laborator este emis sub forma unui buletin de analiză ce se comunică preşedintelui Agenţiei. (3) În cazul unui rezultat pozitiv, Agenţia verifică dacă a survenit una dintre următoarele situaţii: a) a fost acordată sau urmează să fie acordată o scutire pentru uz terapeutic; b) există o suspiciune cu privire la încălcarea prevederilor Standardului internaţional pentru testare sau a Standardului internaţional pentru laboratoare, care să infirme validitatea rezultatului pozitiv constatat. (4) Dacă verificarea nu evidenţiază una dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), Agenţia informează sportivul în cauză şi federaţia sportivă naţională responsabilă, Agenţia Naţională pentru Sport, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţia internaţională responsabilă şi Agenţia Mondială Anti-Doping asupra: a) rezultatului constatat; b) reglementării anti-doping încălcate; c) dreptului sportivului de a cere contraexpertiza, datei şi locului efectuării acesteia; d) drepturilor sportivului. (5) În cazul unui rezultat atipic, Agenţia verifică dacă a survenit una dintre următoarele situaţii: a) a fost acordată o scutire pentru uz terapeutic; b) există o suspiciune cu privire la încălcarea prevederilor Standardului internaţional pentru testare sau a Standardului internaţional pentru laboratoare, care să infirme validitatea rezultatului atipic constatat. (6) Dacă verificarea nu evidenţiază una dintre situaţiile prevăzute la alin. (5), Agenţia efectuează investigaţiile ulterioare necesare, potrivit prevederilor Standardului internaţional pentru laboratoare, pentru a stabili dacă rezultatul atipic va fi înaintat sau nu drept un rezultat pozitiv. (7) După încheierea investigaţiilor prevăzute la alin. (6), Agenţia informează sportivul în cauză şi federaţia sportivă naţională responsabilă, Agenţia Naţională pentru Sport, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţia internaţională responsabilă şi Agenţia Mondială Anti-Doping dacă rezultatul atipic va fi înaintat sau nu drept un rezultat pozitiv, cu respectarea alin. (4), după caz. (8) Agenţia nu are obligaţia de a informa despre un rezultat atipic până la încheierea investigaţiilor prevăzute la alin. (6) şi luarea deciziei de a înainta rezultatul atipic drept un rezultat pozitiv, cu excepţia următoarelor situaţii: a) dacă Agenţia stabileşte că efectuarea contraexpertizei este necesară înainte de încheierea investigaţiilor prevăzute la alin. (6), situaţie în care decide efectuarea acesteia după informarea sportivului cu privire la rezultatul atipic constatat, cu respectarea prevederilor art. 27 lit. b) şi c); b) dacă Agenţia primeşte o solicitare în acest sens fie din partea unui organizator al unui eveniment sportiv major, cu puţin timp înaintea unei manifestări sportive internaţionale, fie din partea unei organizaţii sportive care are responsabilitatea de a respecta un termen-limită pentru selecţionarea membrilor unei echipe pentru o manifestare sportivă internaţională, numai după informarea sportivului cu privire la rezultatul atipic constatat."26. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins:"Art. 26^1. - În cazul încălcărilor reglementărilor anti-doping prevăzute la art. 2 alin. (2), care nu presupun analiza de probe biologice, Agenţia verifică circumstanţele în care a fost săvârşită posibila încălcare a reglementărilor anti-doping şi informează sportivul sau persoana în cauză, federaţia sportivă naţională responsabilă, Agenţia Naţională pentru Sport, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţia internaţională responsabilă şi Agenţia Mondială Anti-Doping asupra: a) reglementării anti-doping încălcate; b) drepturilor sportivului sau persoanei învinuite pe parcursul desfăşurării procedurii de audiere."27. După articolul 27 se introduc două noi articole, articolele 27^1 şi 27^2, cu următorul cuprins:"Art. 27^1. - (1) Agenţia poate dispune suspendarea provizorie a unui sportiv pe baza unui rezultat pozitiv pentru o substanţă specifică sau pe baza unei alte posibile încălcări a reglementărilor anti-doping, în legătură cu o manifestare sportivă, după verificarea şi informarea prevăzute la art. 26 alin. (3) şi (4), respectiv la art. 26^1. (2) Suspendarea provizorie a unui sportiv pe baza unui rezultat pozitiv pentru o substanţă interzisă, cu excepţia substanţelor specifice, în legătură cu o manifestare sportivă, este obligatorie, după verificarea şi informarea prevăzute la art. 26 alin. (3) şi (4). (3) Suspendarea provizorie, conform alin. (1) şi (2), nu poate fi dispusă fără a i se acordă sportivului în cauză dreptul la o audiere provizorie înainte de impunerea suspendării provizorii sau imediat după impunerea acesteia ori dreptul la o audiere în regim de urgenţă, potrivit art. 28 alin. (4), imediat după impunerea suspendării provizorii.Art. 27^2. - Dacă sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent, care este suspectat(ă) de una dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2), se retrage din activitatea sportivă înainte de începerea sau în timpul procedurilor prevăzute în prezentul capitol, Agenţia poate decide continuarea acestora."28. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping organizează o procedură de audiere pentru sportivul sau personalul asistent al acestuia, învinuit de una dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2). (2) Procedura de audiere se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii: a) organizarea audierii într-un interval de timp rezonabil, cu respectarea alin. (3); b) o comisie de audiere echitabilă şi imparţială; c) dreptul de a fi reprezentat pe cheltuiala persoanei; d) dreptul de a fi informat corect şi la timp despre învinuirea adusă de încălcare a reglementărilor anti-doping; e) dreptul de a se apăra în faţa învinuirii aduse de încălcare a reglementărilor anti-doping şi faţă de consecinţele decurgând din aceasta; f) dreptul fiecărei părţi de a prezenta probe, de a chema şi interoga martori, acceptarea mărturiei sub forma declaraţiei scrise fiind la latitudinea Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping; g) dreptul persoanei la un interpret pe durata audierii, desemnat de Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping care dispune şi asupra responsabilităţii costurilor acestuia; h) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată şi comunicată într-un timp rezonabil. (3) Audierea se va desfăşura cu celeritate, fără a depăşi 3 luni de la încheierea procesului de gestionare a rezultatelor prevăzut la cap. VI, cu excepţia cazurilor în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 39. (4) Preşedintele Agenţiei poate decide organizarea unei proceduri de audiere în regim de urgenţă, atunci când împrejurările o cer."29. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Identitatea sportivilor sau a personalului asistent al acestora, care sunt suspectaţi de una dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2), va fi făcută publică de către preşedintele Agenţiei sau, în lipsa acestuia, de către înlocuitorul său, în termen de cel mult 20 de zile de la soluţionarea definitivă a cazului. (2) Identitatea sportivilor sau a personalului asistent al acestora, care după soluţionarea definitivă a cazului nu au fost găsiţi vinovaţi de una sau mai multe încălcări ale reglementărilor anti-doping prevăzute la art. 2 alin. (2), va putea fi făcută publică numai cu acordul scris al acestora. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), preşedintele Agenţiei sau, în lipsa acestuia, înlocuitorul său poate face comentarii publice despre un caz aflat în curs de soluţionare, dacă acestea sunt necesare ca răspuns la comentarii publice ale sportivilor sau personalului asistent în cauză. (4) Până la informarea publică prevăzută la alin. (1)-(3), instituţiile prevăzute la art. 26 alin. (4) şi la art. 261, precum şi cluburile şi ligile profesioniste au obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor ce le sunt comunicate. (5) Informaţiile făcute publice potrivit alin. (1)-(3) sunt prezentate şi păstrate cel puţin un an şi pe paginile de internet proprii ale Agenţiei şi federaţiilor sportive naţionale responsabile, acolo unde acestea există."30. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 31. - Faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), b) şi f) se sancţionează cu suspendarea din activitatea sportivă pe o perioadă de 2 ani la prima încălcare, cu excepţia cazurilor în care sunt aplicabile prevederile art. 32, ale art. 39 şi ale art. 39^1."31. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Dacă faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), b) şi f) implică o substanţă specifică, iar sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent demonstrează cum a pătruns în organismul său ori modul în care a intrat în posesia sa acea substanţă specifică, precum şi că utilizarea substanţei specifice nu a avut drept scop mărirea performanţei sportive sau mascarea utilizării unei alte substanţe interzise, perioada de suspendare prevăzută la art. 31 va fi înlocuită, la prima încălcare, cel puţin cu o mustrare, fără acordarea unei perioade de suspendare sau cu acordarea a cel mult 2 ani de suspendare."32. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c) şi e) se sancţionează conform art. 31, la prima încălcare, cu excepţia cazurilor în care sunt aplicabile prevederile art. 39 şi ale art. 39^1. (2) Pentru încălcarea dispoziţiilor art. 2 alin. (2) lit. g) şi h), perioada de suspendare va fi de minimum 4 ani, mergând până la suspendarea pe viaţă, la prima încălcare, cu excepţia cazurilor în care sunt aplicabile prevederile art. 39. (3) Pentru încălcarea dispoziţiilor art. 2 alin. (2) lit. d), perioada de suspendare va fi de minimum un an şi maximum 2 ani la prima încălcare, în funcţie de gradul de vinovăţie a sportivului, conform normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a controlului doping."33. După articolul 33 se introduc două noi articole, articolele 33^1 şi 33^2, cu următorul cuprins:"Art. 33^1. - Pentru a doua încălcare a dispoziţiilor art. 2 alin. (2), perioadele de suspendare se vor încadra în limitele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.Art. 33^2. - A treia încălcare a reglementărilor anti-doping se sancţionează întotdeauna cu suspendarea pe viaţă, cu excepţia faptei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d) şi a cazurilor în care sunt aplicabile prevederile art. 32, situaţii în care perioada de suspendare va fi de minimum 8 ani, mergând până la suspendarea pe viaţă."34. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Orice faptă prevăzută la art. 2 alin. (2), săvârşită de către o persoană din cadrul personalului asistent al sportivului cu implicarea unui sportiv minor, atunci când aceasta nu implică o substanţă specifică, se sancţionează direct cu suspendarea pe viaţă din activitatea sportivă."35. La articolul 35, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) În cazul sancţionării unui sportiv pentru încălcarea dispoziţiilor art. 2 alin. (2) lit. a), costurile analizelor de laborator vor fi suportate de către structura sportivă în numele căreia sportivul a participat la activitatea sportivă la care acesta a fost testat doping."36. La articolul 35, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Pe perioada suspendării, sportivii sau membrii personalului asistent suspendaţi nu pot participa în nicio calitate în cadrul unei competiţii ori manifestări sportive."37. La articolul 35, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:"(4^1) Dacă sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent care a fost suspendat/ă încalcă dispoziţiile alin. (4), atunci perioada de suspendare care a fost impusă iniţial va începe să curgă din nou de la data participării în cadrul competiţiei sau manifestării sportive.(4^2) Perioada de suspendare reînnoită conform alin. (4^1) poate fi redusă, însă aceasta nu va fi mai mică decât jumătate din perioada de suspendare impusă iniţial, dacă sportivul sau persoana în cauză demonstrează lipsa neglijenţei semnificative."38. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) Pe perioada suspendării, sportivii au obligaţia de a comunică Agenţiei informaţii privind localizarea. (2) În vederea reintegrării în activitatea sportivă, pe perioada suspendării, sportivii trebuie să se supună la 4 testări doping fără aviz prealabil, din care o testare în momentul reînceperii activităţii sportive. (3) În situaţia în care, pe perioada suspendării, sportivul se retrage din activitatea sportivă, iar ulterior solicită reintegrarea în activitatea sportivă, acesta nu va putea fi reintegrat decât după informarea Agenţiei şi efectuarea de testări doping fără aviz prealabil pe o perioadă de timp egală cu perioada de suspendare rămasă de efectuat."39. La articolul 38, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Atunci când mai mult de un membru al unei echipe sportive a încălcat sau este susceptibil de săvârşirea uneia dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) în legătură cu o manifestare sportivă, echipa va fi supusă testelor-ţintă stabilite pentru acea manifestare sportivă. (2) În situaţia în care mai mult de 2 membri ai unei echipe sportive sunt găsiţi vinovaţi de una dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) în perioada unei manifestări sportive, echipa va fi supusă sancţiunii de descalificare sau unei alte sancţiuni disciplinare stabilite de organizaţia care guvernează manifestarea respectivă."40. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) Sportivul este responsabil de prezenţa în proba biologică a oricărei substanţe interzise sau a metaboliţilor ori a markerilor ei, nefiind necesar să se demonstreze intenţia sau culpa pentru a se stabili o încălcare a reglementărilor antidoping. (2) În cazul în care sportivul dovedeşte lipsa vinovăţiei cu privire la fapta prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. a), sancţiunea cu suspendarea nu se aplică, iar fapta nu va fi considerată încălcare a reglementărilor anti-doping. (3) În cazul încălcărilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-c) şi e)-h), perioada de suspendare poate fi redusă, însă aceasta nu va fi mai mică decât jumătate din perioada de suspendare care s-ar fi cuvenit pentru respectiva faptă, dacă sportivul sau persoana în cauză demonstrează lipsa neglijenţei semnificative. (4) Pentru aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (2) şi (3), sportivul trebuie să demonstreze modalitatea în care substanţa interzisă a pătruns în corpul său. (5) Aplicarea măsurii prevăzute la alin. (3) nu poate fi dispusă în situaţiile în care sunt aplicabile prevederile art. 32. (6) Dacă sancţiunea aplicabilă este suspendarea pe viaţă, atunci perioada de suspendare redusă aplicată potrivit alin. (3) nu va fi mai mică de 8 ani. (7) În cazul în care sportivul sau persoana în cauză acordă Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi Comisiei de apel un ajutor substanţial în vederea descoperirii sau stabilirii de încălcări ale reglementărilor anti-doping săvârşite de către alţi sportivi sau personalul asistent, perioada de suspendare poate fi redusă, iar aceasta nu va fi mai mare de trei pătrimi din perioada de suspendare care s-ar fi cuvenit în mod normal pentru fapta săvârşită. După expirarea termenului de contestaţie sau luarea unei decizii potrivit art. 481, Agenţia poate reduce perioada de suspendare aplicată cu aprobarea Agenţiei Mondiale Anti-Doping şi a federaţiei internaţionale de specialitate. (8) Dacă sancţiunea aplicabilă este suspendarea pe viaţă, atunci perioada de suspendare redusă aplicată potrivit alin. (7) nu va fi mai mică de 8 ani. (9) În cazul în care un sportiv sau o altă persoană recunoaşte din proprie iniţiativă că a săvârşit o încălcare a reglementărilor anti-doping înainte de a primi invitaţia pentru recoltarea de probe care ar putea stabili încălcarea sau mai înainte de constatarea uneia dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b)-h) şi primirea, potrivit art. 26^1, a informării despre încălcarea recunoscută, această recunoaştere fiind singura dovadă a încălcării la momentul recunoaşterii, perioada de suspendare poate fi redusă, însă aceasta nu va fi mai mică decât jumătate din perioada de suspendare care s-ar fi cuvenit pentru respectiva faptă recunoscută. (10) În cazul în care pentru un sportiv sau o persoană din personalul asistent al sportivilor sunt întrunite condiţiile pentru aplicarea a cel puţin două dintre prevederile alin. (3), (7) sau (9), perioada de suspendare poate fi redusă, însă aceasta nu va fi mai mică decât o pătrime din perioada de suspendare care s-ar fi cuvenit în mod normal."41. După articolul 39 se introduce un nou capitol, capitolul XI^1 "Circumstanţe care pot conduce la majorarea perioadei de suspendare", cuprinzând articolul 39^1, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL XI^1Circumstanţe care pot conduce la majorarea perioadei de suspendareArt. 39^1. - (1) Perioadele de suspendare prevăzute la art. 31 şi 33 pentru încălcarea dispoziţiilor art. 2 alin. (2) lit. a)-f) se majorează până la maximum 4 ani, dacă fapta este săvârşită în una dintre următoarele situaţii: a) sportivul sau o altă persoană a săvârşit încălcarea reglementărilor anti-doping într-o acţiune de dopaj dirijat, fie individual, fie împreună cu mai multe persoane; b) sportivul sau o altă persoană a deţinut ori a folosit mai multe substanţe sau metode interzise ori a deţinut sau a folosit o substanţă ori o metodă interzisă de mai multe ori; c) sportivul sau o altă persoană obstrucţionează detectarea ori stabilirea unei încălcări a reglementărilor anti-doping. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care sportivul sau o altă persoană poate demonstra Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping faptul că nu a încălcat cu intenţie reglementările anti-doping ori sportivul sau persoana în cauză recunoaşte încălcarea reglementărilor anti-doping imediat după ce i-a fost adusă la cunoştinţă de către Agenţie conform art. 26 alin. (4) şi art. 26^1."42. La articolul 44 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) oferirea, prescrierea, administrarea de substanţe sau metode interzise unui sportiv minor;".43. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 47. - Pot fi contestate următoarele decizii: a) deciziile Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, referitoare la încălcările dispoziţiilor art. 2; b) deciziile Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, luate în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (4^1); c) decizia conform căreia Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping nu are competenţă pentru a judeca o posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping; d) decizia Agenţiei de a nu prezenta un rezultat pozitiv sau un rezultat atipic ca o încălcare a reglementărilor anti-doping conform art. 26 alin. (4) şi (7); e) decizia de a nu acţiona în cazul unei încălcări a reglementărilor anti-doping după o investigaţie conform art. 26^1; f) decizia de suspendare provizorie dispusă conform art. 27^1; g) deciziile Agenţiei privind acordarea sau neacordarea scutirilor pentru uz terapeutic."44. La articolul 48, partea introductivă şi litera d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 48. - Procedura soluţionării contestaţiilor prevăzute la art. 47 se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii:............................................................................. d) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată, redactată şi comunicată în timp rezonabil."45. După articolul 48 se introduc patru noi articole, articolele 48^1-48^4, cu următorul cuprins:"Art. 48^1. - (1) Deciziile prevăzute la art. 47 lit. a)-e) şi g), luate în legătură cu o competiţie din cadrul unei manifestări sportive naţionale sau care implică sportivi de nivel naţional, pot fi contestate la Comisia de apel, în termen de 21 de zile de la data comunicării, de către următoarele persoane: a) sportivii de nivel naţional sau altă persoană care este subiect al deciziei contestate; b) structura sportivă căreia aparţine sportivul sau cealaltă parte în legătură cu care s-a luat decizia contestată; c) federaţia internaţională responsabilă, Comitetul Olimpic Internaţional, Comitetul Paralimpic Internaţional; d) organizaţia anti-doping a ţării de domiciliu a persoanei/sportivului; e) Agenţie. (2) Deciziile prevăzute la alin. (1) pot fi contestate şi de Agenţia Mondială Anti-Doping în termen de 21 de zile de la ultima zi în care orice parte ar fi putut face apel sau în termen de 21 de zile de la primirea de către aceasta a dosarului complet referitor la cazul soluţionat.Art. 48^2. - Deciziile Comisiei de apel pot fi apelate la Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne.Art. 48^3. - Deciziile prevăzute la art. 47 lit. a)-e) şi g), luate în legătură cu o competiţie din cadrul unei manifestări sportive internaţionale sau care implică sportivi de nivel internaţional, pot fi apelate la Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne de către următoarele persoane: a) sportivii de nivel internaţional sau altă persoană care este subiect al deciziei contestate; b) structura sportivă căreia aparţine sportivul sau cealaltă parte în legătură cu care s-a luat decizia contestată; c) federaţia internaţională responsabilă; d) organizaţia anti-doping a ţării de domiciliu a persoanei/sportivului; e) Agenţie; f) Agenţia Mondială Anti-Doping.Art. 48^4. - Deciziile prevăzute la art. 47 lit. f) pot fi contestate numai de către sportivii sau persoanele împotriva cărora a fost impusă sancţiunea de suspendare provizorie, conform art. 48^1, respectiv art. 48^3, după caz."46. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 49. - Deciziile contestate îşi păstrează efectele pe durata desfăşurării procedurilor prevăzute la art. 48^1 şi 48^3, cu excepţia situaţiei în care Comisia de apel, respectiv Curtea de arbitraj sportiv decide suspendarea acestora."47. La articolul 51, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) Federaţiile sportive naţionale sunt obligate să comunice Agenţiei, în termenul stabilit de aceasta, informaţii detaliate privind calendarul sportiv intern şi internaţional, precum şi planurile de pregătire a echipelor şi sportivilor lor, cu precizarea exactă a locurilor şi orelor de desfăşurare, precum şi lista cu sportivii de nivel naţional/internaţional desemnaţi de Agenţie şi adresele acestora."48. După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 53^1, cu următorul cuprins:"Art. 53^1. - (1) Introducerea sportivilor aflaţi în perioada de suspendare în competiţii sau manifestări sportive de către federaţii sportive naţionale, cluburi ori ligi profesioniste constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 30.000 lei, precum şi retragerea oricărui sprijin financiar de la bugetul de stat, suspendarea temporară a certificatului de identitate sportivă sau radierea din registrul sportiv. (2) Desemnarea pentru a fi supusă testării doping a unei persoane care nu are calitatea de sportiv constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei."49. La articolul 54, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei."50. La articolul 54, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Nerespectarea de către sportivii sau membrii personalului asistent suspendaţi a prevederilor art. 35 alin. (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei."51. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 55. - (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 53, 53^1 şi 54, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 53, 53^1 şi 54 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."52. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 57. - Pentru informarea şi educarea personalului implicat în activităţile anti-doping, toate instituţiile de învăţământ superior de educaţie fizică şi sport din ţară şi Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor introduc în programele de învăţământ cursuri de prezentare a reglementărilor naţionale şi internaţionale anti-doping, precum şi Strategia naţională antidoping."53. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 58. - Conducerea Agenţiei şi personalul implicat în controlul doping vor avea acces la toate manifestările sportive pe bază de legitimaţie, ale cărei model şi conţinut se stabilesc prin normele metodologice de organizare şi desfăşurare a controlului doping."54. După articolul 63 se introduce anexa având conţinutul prevăzut în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IIAgenţia Naţională Anti-Doping recunoaşte, în condiţii de reciprocitate, deciziile de suspendare a sportivilor români, luate în conformitate cu dispoziţiile Codului Mondial Anti-Doping, de către organizaţiile anti-doping ale statelor părţi la Convenţia împotriva dopajului, adoptată în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998.  +  Articolul IIIPrezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.  +  Articolul IV (1) Cazurile de încălcări ale reglementărilor antidoping aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor continua să fie soluţionate potrivit dispoziţiilor Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, aflate în vigoare la data începerii procedurii de soluţionare. (2) Rezultatele pozitive înregistrate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se soluţionează potrivit prevederilor în vigoare la data efectuării testării doping.  +  Articolul VÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor actualiza Normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.592/2006, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, cu modificările ulterioare.  +  Articolul VILegea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 15 iunie 2006, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Marian Marius DorinPreşedintele Agenţiei Naţionale Antidoping,Graziela Elena VâjialăMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport,Octavian Ioan Atanase BelluMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Mariana Câmpeanup. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 4 noiembrie 2008.Nr. 150.  +  Anexa (Anexa la Legea nr. 227/2006)LIMITELEperioadelor de suspendare în cazul săvârşirii unei a doua încălcăria prevederilor art. 2 alin. (2)┌────────────┬────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│ | A doua │ │ │ │ │ │ ││ | încăl-│ │ │ │ │ │ ││ | care │ │ │ │ │ │ ││Prima | │ SR │ TNNI │ LNS │ SS │ SA │ TA ││încăl- | │ │ │ │ │ │ ││care | │ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ SR │ 1-4 │ 2-4 │ 2-4 │ 4-6 │ 8-10 │ 10 - pe ││ │ │ │ │ │ │ viaţă │├────────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ TNNI │ 1-4 │ 4-8 │ 4-8 │ 6-8 │ 10 - pe │ pe viaţă ││ │ │ │ │ │ viaţă │ │├────────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ LNS │ 1-4 │ 4-8 │ 4-8 │ 6-8 │ 10 - pe │ pe viaţă ││ │ │ │ │ │ viaţă │ │├────────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ SS │ 2-4 │ 6-8 │ 6-8 │ 8 - pe │ pe viaţă │ pe viaţă ││ │ │ │ │ viaţă │ │ │├────────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ SA │ 4-5 │ 10 - pe │ 10 - pe │ pe viaţă │ pe viaţă │ pe viaţă ││ │ │ viaţă │ viaţă │ │ │ │├────────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ TA │ 8 - pe │ │ │ │ │ ││ │ viaţă │ pe viaţă │ pe viaţă │ pe viaţă │ pe viaţă │ pe viaţă │└────────────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘SR - sancţiune redusă - încălcarea reglementărilor anti-doping a fost sau urmează să fie sancţionată cu o sancţiune redusă, în conformitate cu prevederile art. 32;TNNI - test neefectuat sau netransmiterea informaţiilor privind localizarea sportivului - încălcarea dispoziţiilor art. 2 alin. (2) lit. d);LNS - sancţiune redusă pentru lipsa neglijenţei semnificative - încălcarea reglementărilor anti-doping a fost sau urmează să fie sancţionată cu o sancţiune redusă în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3);SS - sancţiune standard - încălcarea reglementărilor anti-doping a fost sau urmează să fie sancţionată în conformitate cu prevederile art. 31 sau art. 33 alin. (1);SA - sancţiune majorată - încălcarea reglementărilor anti-doping a fost sau urmează să fie sancţionată cu o sancţiune majorată în conformitate cu prevederile art. 39^1;TA - traficare sau tentativă de traficare şi administrare sau tentativă de administrare - încălcarea dispoziţiilor art. 2 alin. (2) lit. g) şi h).------