STATUTUL din 10 februarie 2009 Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
EMITENT
 • ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 26 februarie 2009  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1 din 10 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 120 din 26 februarie 2009.
   +  Capitolul I Denumirea, sediul și forma juridică  +  Articolul 1(1) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, denumit în continuare și OAMGMAMR, este înființat și organizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și este continuatorul de drept al Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România.(2) Denumirea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România va fi înscrisă în toate documentele, actele și înscrisurile care emană de la acesta, cu menționarea sediului, a codului fiscal și a conturilor OAMGMAMR.(3) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este organizat la nivel național și județean, respectiv al municipiului București, și funcționează în teritoriu prin filiale județene, respectiv a municipiului București, care au personalitate juridică și beneficiază de autonomie organizatorică și funcțională în limitele prevăzute de prezentul statut. (la 08-04-2016, Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 2Sediul central al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este în municipiul București. (la 08-04-2016, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 3Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este organizație profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat și cuprinde toți asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali, precum și membrii asociați, care exercită profesia pe teritoriul României. (la 08-04-2016, Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 4Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România are siglă, drapel, ștampilă și însemne proprii, conform anexelor, ocrotite conform dispozițiilor legale.  +  Capitolul II Obiectul de activitate  +  Articolul 5Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România are ca obiect de activitate controlul și supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și, respectiv, a profesiei de asistent medical.  +  Articolul 6(1) În realizarea obiectului său de activitate, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, prin structurile naționale sau județene, are următoarele atribuții:a) asigură aplicarea regulamentelor și normelor care organizează și reglementează exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical din România, indiferent de forma de exercitare și de unitatea sanitară în care se desfășoară;b) autorizează exercitarea temporară și ocazională a profesiilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical pentru cetățeni ai statelor terțe, în cazul situațiilor de urgență, schimburilor de experiență, convențiilor bilaterale dintre România și aceste state; (la 08-04-2016, Lit. b) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) b^1) autorizează sau, după caz, avizează exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical pe teritoriul României; (la 08-04-2016, Lit. b^1) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) b^2) atestă titlurile de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical obținute în România și emite documentele necesare recunoașterii profesionale în celelalte state membre ale Uniunii Europene, statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană; (la 08-04-2016, Lit. b^2) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) b^3) elaborează și, după caz, emite cardul profesional european pentru membrii săi, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene; (la 08-04-2016, Lit. b^3) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) b^4) recunoaște calificările profesionale de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană; (la 08-04-2016, Lit. b^4) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) c) colaborează cu Ministerul Sănătății la elaborarea normelor specifice și a reglementărilor privind profesiile de asistent medical generalist, moașă și asistent medical și asigură aplicarea acestora;d) atestă onorabilitatea și moralitatea profesională a membrilor săi și emite certificatul de status profesional curent; (la 08-04-2016, Lit. d) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) e) apără demnitatea și promovează drepturile și interesele profesionale ale membrilor săi, apără onoarea, libertatea și independența profesională ale asistentului medical generalist, ale moașei și ale asistentului medical în exercitarea profesiei;f) soluționează cererile și petițiile membrilor prin organele de conducere ale filialelor sau, în cazul nesoluționării la acest nivel, prin organele de conducere ierarhic superioare;g) asigură respectarea de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali a obligațiilor ce le revin față de pacient și de sănătatea publică;h) elaborează criterii și standarde privind asigurarea calității serviciilor de îngrijiri de sănătate, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătății;i) supraveghează aplicarea și respectarea standardelor de calitate a activităților de asistent medical generalist, moașă și, respectiv, asistent medical;j) elaborează proiecte de metodologii, de ghiduri și de protocoale de practică, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătății;k) elaborează și adoptă Statutul și Regulamentul de organizare și funcționare ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, luând măsurile necesare pentru respectarea unitară a acestora;l) înregistrează membrii și membrii asociați în Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România, pe care îl actualizează permanent și administrează pagina de internet pe care este publicat; (la 08-04-2016, Lit. l) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) m) analizează cazurile de abateri de la normele de etică și deontologie și de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicție profesională;n) asigură schimbul de informații, prin intermediul sistemului de informare a pieței interne a Uniunii Europene (IMI), cu autoritățile competente ale altor state în vederea exercitării profesiei de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali; (la 08-04-2016, Lit. n) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) n^1) informează autoritățile competente din toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ale Confederației Elvețiene, cu privire la asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cărora li s-a restrâns sau interzis de către autoritățile ori instanțele judecătorești naționale să desfășoare, pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar și cu caracter temporar, activitățile profesionale; (la 08-04-2016, Lit. n^1) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) o) organizează centre de pregătire lingvistică, necesare pentru exercitarea activității profesionale de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene;p) colaborează cu organizații de profil profesional-științific, patronal, sindical din domeniul sanitar și cu organizații neguvernamentale în toate problemele privind exercitarea profesiei și asigurarea sănătății populației;q) colaborează cu Ministerul Sănătății la organizarea și desfășurarea concursurilor și examenelor pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, desemnează reprezentanți în comisiile pentru concursuri și examene și elaborează subiectele pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice;r) colaborează cu Ministerul Sănătății la elaborarea contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și a normelor de aplicare a acestuia;s) promovează interesele membrilor săi în cadrul asigurărilor de răspundere civilă profesională;t) stabilește, în funcție de gradul riscului profesional și de activitatea desfășurată în calitate de salariat sau liber-profesionist, valoarea riscului asigurat în cadrul asigurărilor de răspundere civilă pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali;u) organizează puncte teritoriale de informare privind legislația din domeniul sănătății;v) participă împreună cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și cu Ministerul Sănătății la stabilirea numărului de locuri pentru învățământul postliceal sanitar și pentru învățământul superior de asistență medicală; (la 08-04-2016, Lit. v) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) w) avizează fișa de atribuții a posturilor de asistent medical generalist, moașă și asistent medical;x) organizează și derulează programe de pregătire pentru calificarea infirmierelor.y) organizează examenul de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali și emite certificatele de grad principal candidaților care au promovat acest examen. (la 08-04-2016, Lit. y) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (2) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, prin structurile sale naționale sau județene, colaborează în domeniul său de competență cu Ministerul Sănătății, cu instituții, autorități și organizații la realizarea următoarelor activități:a) formarea, specializarea și perfecționarea pregătirii profesionale a asistentului medical generalist, a moașei și a asistentului medical din România;b) elaborarea standardelor de practică profesională în vederea asigurării calității actului de îngrijire în unitățile sanitare;c) inițierea și promovarea de forme de educație continuă în vederea creșterii gradului de competență profesională a membrilor săi;d) elaborarea criteriilor și standardelor de dotare a cabinetelor de practică independentă;e) promovarea și asigurarea cadrului necesar desfășurării unei concurențe loiale, bazată exclusiv pe criteriile competenței profesionale;f) elaborarea proiectelor de norme privind practica independentă a asistentului medical generalist, a moașei și a asistentului medical;g) elaborarea proiectelor de norme privind furnizarea îngrijirilor în domeniul asigurărilor sociale de sănătate;h) avizarea înființării cabinetelor private ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali, indiferent de forma lor juridică;i) colaborarea cu Ministerul Sănătății în vederea elaborării metodologiei de organizare a programelor de specializare și de acordare de competențe și de grade profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali; (la 08-04-2016, Lit. i) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) i^1) colaborarea cu Ministerul Sănătății în vederea aprobării metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal; (la 08-04-2016, Lit. i^1) a alin. (2) al art. 6 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) j) susținerea activității și dezvoltării cercetării științifice și organizarea de manifestări științifice în domeniul îngrijirilor de sănătate.  +  Articolul 7În exercitarea atribuțiilor sale, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România are dreptul de a formula acțiune în justiție în nume propriu sau în numele membrilor săi.  +  Capitolul III Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România  +  Secţiunea 1 Dobândirea și pierderea calității de membru  +  Articolul 8Pentru exercitarea profesiei, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali, stabiliți în România, au obligația să se înscrie în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.  +  Articolul 8^1Prin excepție de la prevederile art. 8, surorile medicale și oficianții medicali au obligația să se înregistreze în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în vederea autorizării exercitării activităților specifice. (la 08-04-2016, Art. 8^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 8^2La înregistrare, surorile medicale și oficianții medicali dobândesc calitatea de membru asociat al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 08-04-2016, Art. 8^2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 8^3Condițiile de autorizare, precum și drepturile și obligațiile acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliul național al OAMGMAMR. (la 08-04-2016, Art. 8^3 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 9(1) Calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se dobândește la cerere și este dovedită prin certificatul de membru, care se eliberează ulterior aprobării cererii de înscriere.(2) Pot deveni, la cerere, membri ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state și care prestează temporar servicii de îngrijiri de sănătate în România.(3) Calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România o pot păstra, la cerere, și asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali pensionari.  +  Articolul 10Pierderea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România intervine în următoarele situații:a) prin retragerea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, de prezentul statut, de regulamentul de organizare și funcționare, precum și de Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România;b) prin decesul membrului Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.  +  Articolul 11Suspendarea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România intervine în următoarele condiții:a) la cerere, membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei;b) prin hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România de suspendare temporară;b^1) prin decizia Biroului consiliului județean, în cazurile prevăzute de art. 46 alin. (4) și ale art. 59 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 , aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014 , cu modificările și completările ulterioare. (la 08-04-2016, Lit. b^1) a art. 11 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) c) în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008, de prezentul statut, de regulamentul de organizare și funcționare, precum și de Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România.  +  Secţiunea a 2-a Membrii fondatori. Membrii de onoare  +  Articolul 12(1) Abrogat. (la 08-04-2016, Alin. (1) al 12 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (2) Titlul de membru de onoare se acordă persoanelor fizice de mare distincție, care au contribuit în mod esențial și excepțional la promovarea drepturilor și intereselor profesionale ale membrilor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, la apărarea demnității, libertății și independenței profesionale a asistentului medical și moașei în exercitarea profesiei, precum și la promovarea imaginii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.(3) Conferirea titlului de membru de onoare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este de competența Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, la propunerea Biroului executiv, respectiv a biroului consiliului județean/Municipiului București al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 08-04-2016, Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Capitolul IV Drepturile și obligațiile membrilor  +  Articolul 13Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România au următoarele drepturi:a) de a alege și de a fi aleși în organele reprezentative ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;b) de a avea acces la toate datele care privesc organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și a filialelor acestuia;c) de a se adresa nemijlocit tuturor organelor de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, naționale sau teritoriale, și de a primi informațiile solicitate în legătură cu organizarea și funcționarea OAMGMAMR;d) de a participa la acțiunile organizate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și de a fi informați despre desfășurarea acestora;e) de a participa la programe de perfecționare și la alte forme de educație continuă pentru asistenți medicali generaliști, pentru moașe și pentru asistenți medicali;f) de a contesta sancțiunile primite în termen de 30 de zile de la comunicarea lor;g) dreptul persoanelor care exercită funcții de conducere la nivel teritorial sau național în structurile Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România de a-și rezerva locul de muncă pe perioada în care îndeplinesc funcțiile respective;h) de a li se acorda, de către Consiliul național, pentru merite deosebite, recompense, diplome de onoare și de excelență, la propunerea Biroului executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, precum și calitatea de membru de onoare;i) dreptul membrilor birourilor consiliilor județene/al municipiului București și ai Biroului executiv de a beneficia de 3 zile libere lunar, plătite, pentru îndeplinirea atribuțiilor profesionale la Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, precum și a atribuțiilor conferite de funcția de conducere;j) de a purta însemnele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;k) dreptul de a fi judecat pe baza prezumției de nevinovăție de către organele competente ale OAMGMAMR pentru abaterile deontologice și disciplinare.  +  Articolul 14(1) Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România au următoarele obligații:a) să cunoască și să respecte reglementările privind exercitarea profesiei și legislația în domeniul sănătății;b) să cunoască și să respecte prevederile Statutului Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România privind exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moașă și de asistent medical, ale Codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, precum și regulamentele profesiei și hotărârile organelor de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;c) să manifeste un comportament demn în exercitarea profesiei;c^1) să nu facă aprecieri în public sau pe rețelele de socializare neconforme cu realitatea, legate de activitatea OAMGMAMR, în scopul de a induce în eroare opinia publică; (la 08-04-2016, Lit. c^1) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) c^2) să nu publice, în mediile tradiționale de comunicare (ziare, reviste, televiziune, radio etc.) sau pe rețelele de socializare imagini care aduc atingere demnității umane; (la 08-04-2016, Lit. c^2) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) c^3) să nu răspândească informații de natură să prejudicieze imaginea sau drepturile asistentului medical generalist, a moașei și a asistentului medical; (la 08-04-2016, Lit. c^3) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) c^4) să nu denigreze imaginea unei persoane în scopul de a vătăma sau păgubi, realizată prin intermediul mijloacelor media. (la 08-04-2016, Lit. c^4) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) d) să nu aducă prejudicii reputației Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și prestigiului profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical;e) să participe la adunările generale ale filialelor din care fac parte;f) să apere reputația și interesele legitime ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali;g) să ducă la îndeplinire hotărârile și deciziile organelor de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;h) să rezolve sarcinile încredințate în calitate de membri sau reprezentanți ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;i) să achite în termenul stabilit cotizația lunară datorată în calitate de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;j) să execute cu bună-credință atribuțiile ce le revin în calitate de reprezentant sau membru în organele de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în filialele județene, respectiv a municipiului București;k) să urmeze formele de educație continuă în vederea creșterii gradului de pregătire profesională și a menținerii prestației profesionale sigure și eficace;l) să semneze și să aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, titlul profesional sau, după caz, specialitatea, gradul și codul pe toate documentele care atestă activitățile profesionale executate;m) să respecte drepturile pacienților.n) să nu difuzeze imagini privind o persoană aflată în îngrijirea unui serviciu medical/tratament în unitățile de asistență medicală, precum și a datelor cu caracter confidențial privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala și cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără acordul persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei sau al reprezentanților legali. (la 08-04-2016, Lit. n) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (2) Asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul național al OAMGMAMR li se suspendă dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv. (la 08-04-2016, Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (3) Asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali, care nu plătesc cotizația datorată pe o perioadă de 6 luni, li se suspendă calitatea de membru până la plata cotizației datorate. (la 08-04-2016, Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Capitolul IV^1Incompatibilitățile funcțiilor de conducere (la 08-04-2016, Cap. IV^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 14^1Persoanele care dețin funcții de conducere în structurile OAMGMAMR sunt incompatibile cu funcțiile de conducere din organizații sindicale, din partidele politice sau alte asociații profesionale naționale. (la 08-04-2016, Art. 14^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 14^2Sesizarea privind situația de incompatibilitate poate fi făcută de orice persoană, instituții sau autorități interesate. (la 08-04-2016, Art. 14^2 a fost introdus de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 14^3În termen de 10 zile de la apariția stării de incompatibilitate, persoana aflată în stare de incompatibilitate este obligată să sesizeze Biroul executiv al OAMGMAMR și să își exprime opțiunea alegerii pentru una dintre funcțiile deținute pentru care a intervenit incompatibilitatea. În cazul neexprimării opțiunii, Biroul executiv va constata starea de incompatibilitate. (la 08-04-2016, Art. 14^3 a fost introdus de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 14^4După constatarea stării de incompatibilitate, Biroul executiv va suspenda dreptul de exercitare a funcției de conducere pe toată perioada stării de incompatibilitate. (la 08-04-2016, Art. 14^4 a fost introdus de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 14^5Prevederile prezentei secțiuni intră în vigoare la data expirării mandatului organelor de conducere în funcție. (la 08-04-2016, Art. 14^5 a fost introdus de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Capitolul V Structura organizatorică  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 15(1) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este organizat la nivel național și județean, respectiv al municipiului București.(2) La nivelul fiecărui județ, respectiv la nivelul municipiului București se organizează o filială a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, formată din toți asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în unitatea administrativ-teritorială respectivă, denumită în continuare filială județeană, respectiv filiala municipiului București.(3) Filialele județene și filiala municipiului București au personalitate juridică și beneficiază de autonomie organizatorică și funcțională, în limitele prevăzute de prezentul statut. (la 08-04-2016, Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (4) Filialele județene și filiala municipiului București nu pot încheia acte juridice în numele organizației naționale sub sancțiunea nulității absolute a actelor respective.(5) Sediul filialei județene este în orașul reședință de județ, respectiv în municipiul București pentru filiala municipiului București.(6) Filialele județene și filiala municipiului București nu pot funcționa în afara Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. (la 08-04-2016, Alin. (6) al art. 15 a fost introdus de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (7) Filialele județene, respectiv filiala municipiului București, sub sancțiunea nulității, nu pot emite hotărâri și decizii contradictorii actelor emise de organele de conducere ale OAMGMAMR, la nivel național. (la 08-04-2016, Alin. (7) al art. 15 a fost introdus de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (8) Consiliul național al OAMGMAMR hotărăște modalitatea de stabilire a bugetelor filialelor județene și a municipiului București, precum și a bugetului propriu al aparatului central. (la 08-04-2016, Alin. (8) al art. 15 a fost introdus de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (9) Filialele județene, respectiv a municipiului București au obligația să prezinte semestrial Biroului executiv al OAMGMAMR un raport privind modul în care au fost duse la îndeplinire hotărârile Consiliului național și ale consiliului județean, respectiv al municipiului București, deciziile biroului consiliului județean, respectiv al municipiului București, precum și execuția bugetului de venituri și cheltuieli. (la 08-04-2016, Alin. (9) al art. 15 a fost introdus de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (10) Biroul executiv al OAMGMAMR va informa Consiliul național cu privire la modalitatea de realizare a obligațiilor prevăzute la alin. (9). (la 08-04-2016, Alin. (10) al art. 15 a fost introdus de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Secţiunea a 2-a Organele de conducere la nivel teritorial  +  Articolul 16Organele de conducere ale filialei județene, respectiv ale filialei municipiului București ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sunt:a) adunarea generală;b) Consiliul județean, respectiv Consiliul Municipiului București;c) Biroul Consiliului județean, respectiv al Consiliului Municipiului București;d) președintele.  +  Articolul 17(1) Adunarea generală este constituită din reprezentanții aleși ai tuturor asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali cu drept de liberă practică înscriși în filiala respectivă, conform normei de reprezentare de 1 la 100. (la 08-04-2016, Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (2) Adunarea generală alege prin vot secret, cu majoritate simplă, membrii Consiliului județean al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, respectiv ai Consiliului Municipiului București, în prezența a cel puțin două treimi din numărul total al reprezentanților aleși.(3) Abrogat. (la 08-04-2016, Alin. (3) al art. 17 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (4) Abrogat. (la 08-04-2016, Alin. (4) al art. 17 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (5) Abrogat. (la 08-04-2016, Alin. (5) al art. 17 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 18(1) Consiliul județean, respectiv al municipiului București are un număr de membri proporțional cu numărul asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali înscriși în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 , aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014 , cu modificările și completările ulterioare. (la 08-04-2016, Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (2) Alegerile sunt validate în prezența a două treimi din numărul total al reprezentanților în adunarea generală; în cazul în care la adunarea generală întrunită cu ocazia alegerilor nu este prezent un număr de două treimi din numărul total al reprezentanților, în termen de 14 zile se va organiza o altă adunare generală pentru alegeri, al cărei rezultat va fi validat indiferent de numărul participanților.(3) Consiliile județene ale OAMGMAMR vor alege dintre membrii lor un birou format din: președinte, 2 vicepreședinți și secretar, iar Consiliul Municipiului București al OAMGMAMR va alege dintre membrii săi un birou format din: președinte, 3 vicepreședinți și secretar. (la 08-04-2016, Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (4) Consiliul județean, respectiv al municipiului București are în principal următoarele atribuții:a) promovează drepturile și interesele profesionale ale membrilor săi, apără demnitatea, onoarea, libertatea și independența profesională ale acestora;b) alege, dintre membrii săi, membrii biroului consiliului județean/al municipiului București; (la 08-04-2016, Lit. b) a alin. (4) al art. 18 a fost modificată de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) c) aprobă angajarea și efectuarea de cheltuieli necesare desfășurării activității filialei, în conformitate cu limitele valorice de competență stabilite de Consiliul național; (la 08-04-2016, Lit. c) a alin. (4) al art. 18 a fost modificată de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) c^1) mandatează președintele filialei să încheie acte juridice în numele acesteia pentru achiziționarea, vânzarea și construcția de bunuri imobile, precum și achiziționarea sau vânzarea de bunuri mobile, destinate desfășurării activității filialei; (la 08-04-2016, Lit. c^1) a alin. (4) al art. 18 a fost introdusă de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) d) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli;e) aprobă raportul de activitate al biroului consiliului;f) alege din rândul membrilor săi o persoană pentru a ocupa funcția electivă rămasă vacantă în cadrul biroului consiliului, conform Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv; (la 08-04-2016, Lit. f) a alin. (4) al art. 18 a fost modificată de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) g) aprobă acordarea recompenselor, diplomelor de onoare și de excelență;h) îndeplinește orice alte atribuții stabilite în competența sa prin Regulamentul de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.(5) Consiliul județean, respectiv al municipiului București se întrunește în sesiune ordinară trimestrială și, ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară.(5^1) Ședințele extraordinare nu sunt indemnizate. (la 08-04-2016, Alin. (5^1) al art. 18 a fost introdus de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (6) Consiliul județean, respectiv al municipiului București este legal constituit în prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor săi și hotărăște cu majoritate simplă.(7) Hotărârile consiliului județean, respectiv al municipiului București sunt obligatorii pentru toți membrii filialei respective, în măsura în care nu contravin legilor în vigoare.(8) Participarea membrilor consiliului județean, respectiv al municipiului București la ședințe este obligatorie.(9) Membrii consiliului județean, respectiv al municipiului București au dreptul la o indemnizație de ședință în limita maximă stabilită de Consiliul național. (la 08-04-2016, Alin. (9) al art. 18 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (9^1) Cuantumul indemnizației de ședință se acordă la propunerea biroului consiliului județean/municipiului București, în funcție de fondurile disponibile, cu încadrarea în limita maximă stabilită de Consiliul național, condiționată de participarea la ședința respectivă. (la 08-04-2016, Alin. (9^1) al art. 18 a fost introdus de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (10) Membrii consiliului județean/municipiului București, care absentează nemotivat la 3 ședințe consecutive, vor fi sancționați conform regulamentului de organizare și funcționare al consiliului județean/municipiului București. (la 08-04-2016, Alin. (10) al art. 18 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (11) La ședințele consiliului pot participa cu statut de invitat și alți membri care nu dețin nicio funcție electivă în cadrul OAMGMAMR, aceștia neavând drept de vot.(12) Organele de conducere ale filialelor județene, respectiv ale filialei municipiului București se subordonează ierarhic Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.  +  Articolul 19(1) Biroul consiliului județean este format din: președinte, 2 vicepreședinți și secretar, iar Biroul Consiliului Municipiului București este format din: președinte, 3 vicepreședinți și secretar. (la 08-04-2016, Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (2) Biroul consiliului județean, respectiv al Consiliului Municipiului București se întrunește statutar în prezența majorității membrilor săi și ia decizii valabile cu votul majorității membrilor prezenți. În situații de balotaj, votul președintelui este decisiv.(3) Biroul consiliului județean, respectiv al Consiliului Municipiului București se întrunește ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui sau a cel puțin 2 dintre membrii săi.(4) Atribuțiile biroului consiliului județean, respectiv al Consiliului Municipiului București sunt:a) coordonează și conduce activitatea filialei în perioada dintre sesiunile consiliului județean, respectiv al municipiului București;b) organizează evidența membrilor săi autorizați; (la 08-04-2016, Lit. b) a alin. (4) al art. 19 a fost modificat de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) c) comunică Biroului executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România orice modificare în legătură cu membrii consiliului județean, respectiv al municipiului București sau ai biroului consiliului;d) coordonează activitatea departamentelor și compartimentelor din structura proprie;e) aprobă desemnarea nominală a șefilor comisiilor de specialitate, departamentelor și compartimentelor din structura proprie;f) abrogată; (la 08-04-2016, Lit. f) a alin. (4) al art. 19 a fost abrogată de pct. 34 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) g) răspunde la sesizările, adresele, petițiile adresate filialei de membrii acesteia sau de alte persoane, în termen de 30 de zile lucrătoare; în caz contrar, petiționarul are dreptul de a sesiza organele ierarhice superioare, care vor analiza și soluționa, după caz, aceste petiții;h) aprobă angajarea și efectuarea de cheltuieli necesare desfășurării activității filialei, în limita competențelor stabilite de Consiliul național și cu respectarea legislației în vigoare;h^1) aprobă situațiile financiare anuale ale filialei și le prezintă spre informare consiliului județean/municipiului București; (la 08-04-2016, Lit. h^1) a alin. (4) al art. 19 a fost introdusă de pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) h^2) avizează structura organizatorică și o înaintează spre adoptare Consiliului național; (la 08-04-2016, Lit. h^2) a alin. (4) al art. 19 a fost introdusă de pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) h^3) supune aprobării consiliului județean/municipiului București sau Consiliului național, în funcție de limitele valorice de competență, efectuarea de investiții (construcții, achiziție de imobile cu destinație de birouri, terenuri, mijloace auto), precum și vânzarea unor imobile din patrimoniul filialei; (la 08-04-2016, Lit. h^3) a alin. (4) al art. 19 a fost introdusă de pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) h^4) organizează centre de verificare a cunoștințelor lingvistice conform procedurii elaborate de Departamentul de recunoaștere a calificărilor profesionale și aprobate de Consiliul național; (la 08-04-2016, Lit. h^4) a alin. (4) al art. 19 a fost introdusă de pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) i) întocmește raportul anual de activitate și gestiune pe care îl supune aprobării consiliului județean, respectiv al municipiului București și îl înaintează spre informare Biroului executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;j) informează consiliul județean, respectiv al municipiului București cu privire la deciziile emise între ședințele consiliului.  +  Articolul 20Președintele filialei are următoarele atribuții:a) asigură conducerea și coordonarea biroului consiliului;b) primește și repartizează departamentelor, respectiv compartimentelor de specialitate petițiile, cererile adresate de membrii organizației sau de alte persoane;b^1) aprobă eliberarea certificatului de membru și a avizului anual membrilor filialelor județene/filialei municipiului București; (la 08-04-2016, Lit. b^1) a art. 20 a fost introdusă de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) c) aprobă angajarea, promovarea, suspendarea și eliberarea din funcție a personalului executiv și acordă premii și alte drepturi de natură salarială, pentru salariați și membrii biroului consiliului județean/municipiului București și consiliului județean/municipiului București, potrivit dispozițiilor legale; (la 08-04-2016, Lit. c) a art. 20 a fost modificată de pct. 37 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) c^1) acordă premii și alte drepturi de natură salarială, în limita bugetului, pentru salariați și membrii aleși; (la 08-04-2016, Lit. c^1) a art. 20 a fost introdusă de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) c^2) stabilește atribuțiile și programul de lucru pentru membrii biroului consiliului județean/municipiului București; (la 08-04-2016, Lit. c^2) a art. 20 a fost introdusă de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) c^3) stabilește atribuții pentru membrii consiliului județean/municipiului București; (la 08-04-2016, Lit. c^3) a art. 20 a fost introdusă de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) c^4) propune biroului consiliului județean/municipiului București structura organizatorică necesară funcționării filialei, în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare; (la 08-04-2016, Lit. c^4) a art. 20 a fost introdusă de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) c^5) aprobă transferul membrilor de la o filială la alta; (la 08-04-2016, Lit. c^5) a art. 20 a fost introdusă de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) c^6) încheie acte juridice în numele și pe seama filialei; (la 08-04-2016, Lit. c^6) a art. 20 a fost introdusă de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) c^7) încheie acte juridice privind achiziționarea, vânzarea și construcția de bunuri imobile, precum și achiziționarea sau vânzarea de bunuri mobile, destinate desfășurării activității filialei, pe baza mandatului emis de consiliul județean/municipiului București; (la 08-04-2016, Lit. c^7) a art. 20 a fost introdusă de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) d) exercită autoritatea disciplinară asupra personalului, în limita prevederilor legale;e) stabilește atribuțiile personalului din cadrul departamentelor, compartimentelor și comisiilor de specialitate și ale personalului executiv;f) aprobă programele de efectuare a concediilor anuale de odihnă;g) administrează și gestionează patrimoniul filialei în calitate de ordonator de cheltuieli, conform legii; (la 08-04-2016, Lit. g) a art. 20 a fost modificată de pct. 39 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) h) reprezintă filiala în relația cu autoritățile locale, instituțiile guvernamentale și organizațiile neguvernamentale, cu massmedia, cu alte persoane fizice și juridice;i) conduce lucrările adunării generale județene, respectiv a municipiului București, ale consiliului județean, respectiv al municipiului București și ale biroului consiliului;j) ia măsuri pentru a asigura participarea membrilor din cadrul filialei sale, care sunt consilieri naționali, la ședințele Consiliului național.k) actualizează permanent Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România. (la 08-04-2016, Lit. k) a art. 20 a fost introdusă de pct. 40 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 21În lipsa președintelui, acesta poate mandata un vicepreședinte pentru exercitarea atribuțiilor sale, în tot sau numai în parte.  +  Articolul 22Vicepreședinții biroului consiliului au următoarele atribuții:a) coordonează activitatea departamentelor, compartimentelor și comisiilor de specialitate aflate sub autoritatea lor;b) întocmesc la sfârșitul fiecărui an sau la cererea președintelui filialei o informare privind activitatea departamentelor, respectiv a compartimentelor aflate sub autoritatea lor;c) exercită orice alte atribuții date de președintele biroului consiliului, în limitele legii.  +  Articolul 23Secretarul biroului consiliului județean, respectiv al municipiului București are următoarele atribuții:a) îndrumă și coordonează activitatea secretariatului și a serviciilor aflate în subordine;b) răspunde de gestionarea patrimoniului instituției și ia măsuri pentru asigurarea integrității acestuia;c) organizează activitatea de întreținere și stabilește măsuri pentru paza sediului instituției, prin structurile de resort;d) ia măsuri pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din patrimoniul instituției și prezintă biroului consiliului județean, respectiv al municipiului București un raport asupra acestui inventar;e) organizează activitatea pe linie de prevenire și stingere a incendiilor, precum și activitatea de protecție a muncii;f) păstrează registrele de procese-verbale ale adunării generale județene, respectiv a municipiului București, consiliului județean, respectiv al municipiului București, precum și ale biroului consiliului județean, respectiv al municipiului București;g) exercită orice alte atribuții date de președintele biroului consiliului.  +  Secţiunea a 3-a Organele de conducere la nivel național  +  Articolul 24(1) Organele de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, la nivel național, sunt:a) Consiliul național;b) Biroul executiv;c) președintele. (la 08-04-2016, Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 41 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (2) Organele de conducere prevăzute la alin. (1) își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului statut și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.  +  Articolul 25Abrogat. (la 08-04-2016, Art. 25 a fost abrogat de pct. 42 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 26(1) Consiliul național este alcătuit din președinții fiecărei filiale județene, respectiv ai filialei municipiului București și reprezentantul autorității de stat. (la 08-04-2016, Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 43 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (2) Consiliul național este legal constituit în prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi.(3) Hotărârile Consiliului național sunt obligatorii pentru toți membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.(4) Consiliul național se întrunește în sesiuni trimestriale și extraordinare.(5) Consiliul național are următoarele atribuții:a) alege prin vot secret membrii Biroului executiv al OAMGMAMR;b) suspendă sau, după caz, revocă din funcție, la propunerea Biroului executiv, membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România care exercită funcții de conducere și care nu își îndeplinesc cu demnitate responsabilitățile funcției sau se află într-o stare de incompatibilitate;c) alege din rândul membrilor săi o persoană pentru a ocupa funcția electivă rămasă vacantă în cadrul Biroului executiv, conform Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv; (la 08-04-2016, Lit. c) a alin. (5) al art. 26 a fost modificată de pct. 44 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) d) stabilește strategia și obiectivele generale ale OAMGMAMR;d^1) adoptă Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, Regulamentul de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România; (la 08-04-2016, Lit. d^1) a alin. (5) al art. 26 a fost introdusă de pct. 45 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) e) aprobă desemnarea nominală a șefilor comisiilor de specialitate, departamentelor, compartimentelor din structură, la propunerea Biroului executiv, cu respectarea legislației în vigoare;f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al aparatului central; (la 08-04-2016, Lit. f) a alin. (5) al art. 26 a fost modificată de pct. 46 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) g) analizează și aprobă raportul de activitate al Biroului executiv;h) stabilește, în funcție de gradul riscului profesional, valoarea riscului asigurat în cadrul asigurărilor de răspundere civilă pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali;i) aprobă Programul național de educație profesională continuă și stabilește numărul de credite ce trebuie cumulat anual, la propunerea Biroului executiv; (la 08-04-2016, Lit. i) a alin. (5) al art. 26 a fost modificată de pct. 46 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) j) soluționează, prin Comisia națională de etică și deontologie a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, abaterile date în competența sa, pronunțându-se în consecință;k) analizează și soluționează abaterile săvârșite de membrii OAMGMAMR care dețin funcții elective și se pronunță în consecință;l) stabilește cuantumul cotizației lunare datorate de fiecare membru, cota-parte ce va fi virată către structurile centrale ale organizației;m) acordă recompense, diplome de onoare și de excelență, la propunerea Biroului executiv;n) aprobă conferirea titlului de membru fondator, membru de onoare, la propunerea Biroului executiv;o) aprobă afilierea OAMGMAMR la organizațiile internaționale profesionale ale asistenților medicali și moașelor, precum și cotele de contribuție la acestea;p) aprobă aplicarea de sancțiuni, la propunerea Biroului executiv, pentru neîndeplinirea obligațiilor ce decurg din exercitarea funcțiilor elective;r) stabilește indemnizația/salariul membrilor biroului executiv, biroului consiliului județean/municipiului București, ai consiliului județean/municipiului București și indemnizația de ședință a Consiliului național/consiliului județean/municipiului București; (la 08-04-2016, Lit. r) a alin. (5) al art. 26 a fost modificată de pct. 46 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) r^1) adoptă structura organizatorică a filialelor județene, respectiv a filialei municipiului București; (la 08-04-2016, Lit. r^1) a alin. (5) al art. 26 a fost introdusă de pct. 47 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) s) îndeplinește și alte atribuții date în competența sa prin Regulamentul de organizare și funcționare al OAMGMAMR. (la 08-04-2016, Lit. s) a alin. (5) al art. 26 a fost modificată de pct. 48 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (6) În situații de urgență, în vederea înlăturării unor riscuri care ar aduce atingere intereselor organizației, Consiliul național adoptă hotărâri pe baza majorității simple a voturilor, exprimate prin corespondență. (la 08-04-2016, Alin. (6) al art. 26 a fost introdus de pct. 49 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 27Activitatea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este coordonată între sesiunile Consiliului național de Biroul executiv.  +  Articolul 28Biroul executiv al Consiliului național este alcătuit din președinte, 4 vicepreședinți și un secretar național, aleși prin vot secret de membrii Consiliului național din rândul acestora. (la 08-04-2016, Art. 28 a fost modificat de pct. 50 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 29Biroul executiv are următoarele atribuții:a) asigură coordonarea și conducerea activității curente a OAMGMAMR între sesiunile Consiliului național;b) convoacă Consiliul național în ședințe ordinare și extraordinare; (la 08-04-2016, Lit. b) a art. 29 a fost modificată de pct. 51 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) b^1) convoacă consiliul județean/municipiului București, în situații în care apar probleme de organizare, funcționare și încălcări ale deciziilor și hotărârilor Biroului executiv, respectiv ale Consiliului național; (la 08-04-2016, Lit. b^1) a art. 29 a fost introdusă de pct. 52 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) b^2) informează Consiliul național cu privire la deficiențele constatate de către Comisia Națională de Control Financiar, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun, ținând cont de propunerile menționate în raportul de control; (la 08-04-2016, Lit. b^2) a art. 29 a fost introdusă de pct. 52 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) c) organizează ședințele Consiliului național, propune ordinea de zi și se asigură de consemnarea celor dezbătute; (la 08-04-2016, Lit. c) a art. 29 a fost modificată de pct. 53 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) d) elaborează Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, moașei și asistentului medical, Statutul și Regulamentul de organizare și funcționare ale OAMGMAMR, pe care le supune aprobării Consiliului național; (la 08-04-2016, Lit. d) a art. 29 a fost modificată de pct. 53 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) e) elaborează și propune spre aprobare Consiliului național proiecte de modificare a actelor statutare, în conformitate cu realitățile legislative;f) elaborează Regulamentul electoral, pe care îl propune spre aprobare Consiliului național al OAMGMAMR;g) elaborează Regulamentul de funcționare și organizare al Comisiei naționale de control financiar, pe care îl supune aprobării Consiliului național;h) elaborează structura organizatorică a OAMGMAMR și aprobă regulamentul de funcționare al fiecărei structuri interne; (la 08-04-2016, Lit. h) a art. 29 a fost modificată de pct. 53 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) h^1) elaborează proiectul de metodologie privind condițiile de autorizare în vederea exercitării profesiei de către membrii asociați și o propune spre aprobare Consiliului național; (la 08-04-2016, Lit. h^1) a art. 29 a fost introdusă de pct. 54 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) h^2) elaborează metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal și o supune spre avizare Consiliului național; (la 08-04-2016, Lit. h^2) a art. 29 a fost introdusă de pct. 54 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) h^3) elaborează metodologia de întocmire a bugetelor de venituri și cheltuieli; (la 08-04-2016, Lit. h^3) a art. 29 a fost introdusă de pct. 54 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) i) analizează cererile, petițiile și reclamațiile membrilor OAMGMAMR nesoluționate la nivelul filialei județene, pe care le soluționează sau dispune soluționarea lor;j) organizează și coordonează educația profesională continuă; (la 08-04-2016, Lit. j) a art. 29 a fost modificată de pct. 55 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) k) elaborează metodologii și tematici pentru examenele și concursurile pe care OAMGMAMR le organizează; (la 08-04-2016, Lit. k) a art. 29 a fost modificată de pct. 55 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) k^1) elaborează criteriile și standardele de dotare a cabinetelor de practică independentă, precum și celelalte acte normative incidente; (la 08-04-2016, Lit. k^1) a art. 29 a fost introdusă de pct. 56 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) l) analizează rapoartele semestriale de activitate înaintate de filialele județene; (la 08-04-2016, Lit. l) a art. 29 a fost modificată de pct. 57 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) m) efectuează în fiecare an, prin Comisia Națională de Control Financiar, controlul financiar contabil la filialele județene/municipiului București și aparatul central și prezintă Consiliului național concluziile și propunerile de îmbunătățire a activității; (la 08-04-2016, Lit. m) a art. 29 a fost modificată de pct. 57 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) n) abrogată; (la 08-04-2016, Lit. n) a art. 29 a fost abrogată de pct. 58 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) o) gestionează eventualele conflicte ivite între membri și filiale sau între filiale;p) răspunde la petițiile, cererile adresate de membrii organizației sau de alte persoane în termen de 30 de zile;q) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului național și exercită orice alte atribuții stabilite de acesta;r) îndeplinește și alte atribuții date în competența sa prin Regulamentul de organizare și funcționare al OAMGMAMR. (la 08-04-2016, Lit. r) a art. 29 a fost modificată de pct. 59 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 30(1) Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este ales de membrii Consiliului național, prin vot secret.(2) Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România are următoarele atribuții:a) asigură conducerea și coordonarea întregii activități a OAMGMAMR;b) reprezintă OAMGMAMR în relațiile cu autoritățile și instituțiile guvernamentale și neguvernamentale din țară și din străinătate, cu mass-media, cu alte persoane fizice sau juridice;c) primește și repartizează departamentelor de specialitate, compartimentelor, celorlalte structuri ale organizației teritoriale cererile, petițiile, adresele și se asigură de soluționarea acestora;d) semnează rapoartele, recomandările, precum și celelalte acte ale OAMGMAMR care se pot emite numai cu acordul său;e) aprobă angajarea, promovarea, suspendarea și eliberarea din funcție a personalului executiv și acordă premii și alte drepturi de natură salarială, pentru salariați și membrii biroului executiv, potrivit dispozițiilor legale; (la 08-04-2016, Lit. e) a alin. (2) al art. 30 a fost modificată de pct. 60 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) f) stabilește atribuțiile personalului din cadrul departamentelor, compartimentelor și comisiilor de specialitate și ale personalului executiv;g) exercită autoritatea disciplinară asupra personalului executiv, în condițiile legii;h) administrează și gestionează patrimoniul aparatului central, în calitate de ordonator de cheltuieli; (la 08-04-2016, Lit. h) a alin. (2) al art. 30 a fost modificată de pct. 60 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) i) aprobă programele de efectuare a concediilor anuale de odihnă;j) conduce lucrările Adunării generale naționale, ale Consiliului național și ale Biroului executiv;k) aprobă angajarea și efectuarea de cheltuieli necesare desfășurării activității OAMGMAMR, în limita cadrului legal;l) încheie acte juridice în numele OAMGMAMR, cu aprobarea celorlalți membri ai Biroului executiv;l^1) încheie acte juridice privind cumpărarea, vânzarea de imobile și terenuri, efectuarea unor construcții de imobile cu destinație de birouri, pe baza mandatului emis de Consiliul național. (la 08-04-2016, Lit. l^1) a alin. (2) al art. 30 a fost introdusă de pct. 61 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) m) deleagă atribuții membrilor Biroului executiv;m^1) dispune transmiterea către autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ale Confederației Elvețiene, prin alertă, în cadrul IMI, a informațiilor cu privire la asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cărora li s-a restrâns sau interzis de către autoritățile sau instanțele judecătorești naționale dreptul de exercitare a profesiei, în întregime sau în parte, sau cu caracter temporar; (la 08-04-2016, Lit. m^1) a alin. (2) al art. 30 a fost introdusă de pct. 62 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) m^2) propune Biroului executiv convocarea consiliului județean/municipiului București, în situații în care, la nivelul filialelor OAMGMAMR, apar probleme de organizare și funcționare, încălcări ale prevederilor legale, ale deciziilor Biroului executiv și hotărârilor Consiliului național, care sunt de natură să aducă prejudicii organizației sau să afecteze buna desfășurare a activităților care fac obiectul de activitate al OAMGMAMR; (la 08-04-2016, Lit. m^2) a alin. (2) al art. 30 a fost introdusă de pct. 62 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) n) îndeplinește și alte atribuții date în competența sa prin Regulamentul de organizare și funcționare al OAMGMAMR. (la 08-04-2016, Lit. n) a alin. (2) al art. 30 a fost modificată de pct. 63 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 31Vicepreședinții Biroului executiv au următoarele atribuții:a) coordonează activitatea departamentelor, compartimentelor și comisiilor de specialitate aflate sub autoritatea lor;b) întocmesc, la sfârșitul fiecărui an sau la cererea președintelui, o informare privind activitatea departamentelor și compartimentelor aflate sub autoritatea lor;c) efectuează verificări periodice administrativ-organizatorice la nivelul filialelor județene și întocmesc un raport cu privire la rezultatele constatate, pe care îl prezintă Biroului executiv;d) exercită și alte atribuții date de președintele OAMGMAMR, în condițiile legii. (la 08-04-2016, Lit. d) a art. 31 a fost modificată de pct. 64 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 32Secretarul național are următoarele atribuții:a) îndrumă și coordonează activitatea secretariatului și a serviciilor aflate în subordine;b) organizează activitatea de întreținere, de dotare și stabilește măsuri pentru paza sediului OAMGMAMR, prin structurile de resort;c) ia măsuri pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din patrimoniul OAMGMAMR și prezintă Biroului executiv un raport asupra acestui inventar;d) organizează activitatea pe linie de prevenire și stingere a incendiilor, precum și activitatea de protecție a muncii;e) păstrează registrele de procese-verbale ale Adunării generale naționale, Consiliului național, precum și ale Biroului executiv;f) exercită și alte atribuții date de președintele OAMGMAMR, în condițiile legii. (la 08-04-2016, Lit. f) a art. 32 a fost modificată de pct. 65 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 33Abrogat. (la 08-04-2016, Art. 33 a fost abrogat de pct. 66 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 33^1Abrogat. (la 08-04-2016, Art. 33^1 a fost abrogat de pct. 66 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 33^2Abrogat. (la 08-04-2016, Art. 33^2 a fost abrogat de pct. 66 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 34Reprezentantul autorității statului îndeplinește atribuțiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 , aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014 , cu modificările și completările ulterioare. (la 08-04-2016, Art. 34 a fost modificat de pct. 67 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Capitolul VI Departamente și compartimente de specialitate  +  Articolul 35(1) La nivelul Consiliului național al OAMGMAMR funcționează departamente, compartimente, comisia de specialitate a asistenților medicali generaliști, comisia de specialitate a moașelor, comisii de specialitate pentru asistenții medicali, Comisia națională pentru recunoașterea calificărilor de asistent medical generalist, de asistent medical și de moașă obținute în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană, Comisia națională de educație profesională continuă, Comisia națională de etică și deontologie, Comisia națională de control financiar, precum și alte comisii, propuse de Biroul executiv și aprobate prin hotărâre a Consiliului național. (la 08-04-2016, Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 68 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (2) Structura organizatorică a filialelor județene, respectiv a filialei municipiului București se adoptă prin hotărâre a Consiliului național. (la 08-04-2016, Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de pct. 68 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (3) Structura și atribuțiile departamentelor, compartimentelor și comisiilor sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.  +  Capitolul VII Patrimoniul, cotizațiile și alte surse financiare  +  Articolul 36(1) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România are patrimoniu propriu, pe care îl administrează cu diligența unui bun proprietar.(2) Patrimoniul este alcătuit din totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite în condițiile legii.(3) Veniturile Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se constituie din următoarele surse, obținute în condițiile legii:a) taxe de înscriere;b) cotizații lunare ale membrilor;c) donații și sponsorizări de la persoane fizice ori juridice, potrivit legii;d) fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifestări științifice, în condițiile legii;e) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice și juridice, inclusiv din organizarea de cursuri și alte forme de educație continuă;f) încasări din vânzarea publicațiilor proprii;g) drepturi editoriale, publicitate în publicațiile editate de OAMGMAMR;g^1) încasări din activități producătoare de venituri, înființare de asociații, fundații, unități de învățământ; (la 08-04-2016, Lit. g^1) a alin. (3) al art. 36 a fost introdusă de pct. 69 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) g^2) venituri din chirii; (la 08-04-2016, Lit. g^2) a alin. (3) al art. 36 a fost introdusă de pct. 69 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) h) alte surse, cu respectarea prevederilor legale.(4) Taxele de înscriere și cotizațiile membrilor OAMGMAMR vor fi stabilite prin hotarâre a Consiliului național.(5) Cotizația de membru/membru asociat al OAMGMAMR se încasează lunar pe statul de plată și va fi în cuantum de 1% din valoarea salariului de bază, conform hotărârii Consiliului național. (la 08-04-2016, Alin. (5) al art. 36 a fost modificat de pct. 70 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (6) Cotizația de membru al OAMGMAMR se poate încasa și anual. (la 08-04-2016, Alin. (6) al art. 36 a fost introdus de pct. 71 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 37(1) Neplata cotizației datorate de filialele OAMGMAMR pe o perioadă de 3 luni se sancționează cu suspendarea din funcție a președintelui filialei, prin hotărâre a Consiliului național, până la plata cotizației datorate, perioadă în care atribuțiile președintelui sunt preluate de unul dintre vicepreședinți, desemnat de consiliul județean/municipiului București, în termen de 30 de zile. În cazul întârzierii plății cotizației peste termenul de 3 luni se aplică majorări de întârziere în cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului național, conform prevederilor legale. (la 08-04-2016, Alin. (1) al art. 37 a fost modificat de pct. 72 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (2) Ridicarea sancțiunii se pune în aplicare prin hotărâre a Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.(3) Neplata cotizației datorate de membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancționează cu suspendarea calității de membru până la plata cotizației datorate. În cazul întârzierii plății cotizației peste termenul de 6 luni, se aplică majorări de întârziere în cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, conform prevederilor legale.(4) Sancțiunea prevăzută la alin. (3) se aplică de biroul consiliului județean/municipiului București al filialei respective.  +  Articolul 38Pentru serviciile prestate persoanelor care nu sunt membre ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, tarifele se stabilesc, după caz, de Biroul executiv al OAMGMAMR, respectiv de biroul consiliului județean/municipiului București al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.  +  Capitolul VIIIRăspunderea disciplinară a membrilor OAMGMAMR (la 08-04-2016, Titlul cap. VIII a fost modificat de pct. 73 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Secţiunea 1 Principiile anchetei disciplinare  +  Articolul 39(1) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali răspund disciplinar pentru nerespectarea legislației din domeniul profesiei, a Codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, de organele de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, precum și pentru orice fapte săvârșite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea și prestigiul profesiei sau ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.(2) Răspunderea disciplinară prevăzută la alin. (1) este angajată în funcție de gravitatea abaterii.(3) Constituie abatere disciplinară fapta prin care se încalcă prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008, ale prezentului statut, ale Regulamentului de organizare și funcționare al OAMGMAMR, ale Codului de etică și deontologie al asistentului medical, precum și ale celorlalte acte normative emise de OAMGMAMR.  +  Articolul 40(1) Sancțiunile disciplinare pe care organele de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România le pot aplica sunt următoarele:a) mustrarea;b) avertismentul;c) suspendarea calității de membru al OAMGMAMR și informarea Ministerului Sănătății și a angajatorului cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectivă; (la 08-04-2016, Lit. c) a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 74 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) d) retragerea calității de membru al OAMGMAMR și informarea Ministerului Sănătății și a angajatorului cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei. (la 08-04-2016, Lit. d) a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 74 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se aplică de consiliul județean/municipiului București al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.(3) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se aplică de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.(4) Sancțiunile prevăzute la art. 46 alin. (4) și art. 59 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 , aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014 , cu modificările și completările ulterioare, se aplică de către consiliul județean/municipiului București. (la 08-04-2016, Alin. (4) al art. 40 a fost modificat de pct. 75 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 41(1) Contestațiile împotriva hotărârilor consiliului județean/municipiului București și împotriva deciziilor biroului consiliului județean/municipiului București se adresează Biroului executiv al OAMGMAMR, în termen de 30 de zile de la comunicare.(2) Contestația împotriva hotărârii Consiliului național se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își desfășoară activitatea asistentul medical sau moașa, în termen de 30 de zile de la comunicare. (la 08-04-2016, Art. 41 a fost modificat de pct. 76 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 42Abrogat. (la 08-04-2016, Art. 42 a fost abrogat de pct. 77 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) Legalitatea  +  Articolul 43Ancheta disciplinară se desfășoară în limitele prezentului statut, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 , aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014 , cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare și funcționare al OAMGMAMR și ale Codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România. (la 08-04-2016, Art. 43 a fost modificat de pct. 78 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 44(1) Fiecare membru al OAMGMAMR beneficiază de prezumția de nevinovăție până la soluționarea cauzei.(2) Fiecare membru al OAMGMAMR are dreptul de a se apăra, prin orice mijloc legal, atunci când a fost acuzat de săvârșirea unei abateri.  +  Articolul 45Respectarea demnității umane - orice persoană supusă procedurii de soluționare a plângerii trebuie tratată cu respect și demnitate umană.  +  Articolul 46Garantarea dreptului la apărare - orice persoană supusă procedurii de soluționare a plângerii are dreptul de a se apăra prin orice mijloc legal considerat necesar; părțile implicate au dreptul la asistență juridică.  +  Articolul 47Limba în care se desfășoară ancheta disciplinară și procedura de soluționare a plângerii este limba română; persoanele care nu vorbesc sau nu înțeleg limba română au dreptul de a se exprima și/sau de a se apăra prin intermediul unui traducător autorizat.  +  Secţiunea a 2-a Competența organelor jurisdicționale  +  Articolul 48(1) Plângerile sunt adresate în primă instanță organizațiilor județene/municipiului București, respectiv comisiilor teritoriale de etică și deontologie.(2) Abrogat. (la 08-04-2016, Alin. (2) al art. 48 a fost abrogat de pct. 79 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 49(1) Abrogat. (la 08-04-2016, Alin. (1) al art. 49 a fost abrogat de pct. 80 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (2) Cercetarea faptelor, adunarea dovezilor și propunerea unei sancțiuni sunt de competența Comisiei teritoriale de etică și deontologie. (la 08-04-2016, Alin. (2) al art. 49 a fost modificat de pct. 81 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 50Membrii OAMGMAMR care au participat la soluționarea unei cauze în primă instanță nu pot face parte din organele competente să cerceteze și să soluționeze contestațiile îndreptate împotriva acestor hotărâri. (la 08-04-2016, Art. 50 a fost modificat de pct. 82 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 51Membrii OAMGMAMR care fac parte din organele de cercetare și soluționare a plângerilor sunt obligați să se abțină, cu precizarea cauzei ce constituie motivul abținerii, în următoarele situații:a) dacă au un interes personal în respectiva cauză;b) dacă sunt implicați soții acestora, precum și rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv. (la 08-04-2016, Art. 51 a fost modificat de pct. 83 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 52În cazul în care nu a fost formulată declarația de abținere, membrul OAMGMAMR care se află în una dintre situațiile menționate la art. 50 și 51 poate fi recuzat la cererea oricărei persoane care participă la soluționarea cauzei. (la 08-04-2016, Art. 52 a fost modificat de pct. 84 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 53Biroul consiliului județean/municipiului București sau, după caz, Biroul executiv va soluționa cererile de abținere și de recuzare în termen de maximum 3 zile și va dispune înlocuirea membrului aflat în situațiile prevăzute la art. 50-52. (la 08-04-2016, Art. 53 a fost modificat de pct. 85 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Secţiunea a 3-a Plângerea  +  Articolul 54Dreptul de a face plângere/sesizare împotriva asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali aparține persoanei vătămate, soțului/soției sau rudelor de gradul I sau II ale acesteia, reprezentantului legal, precum și membrilor OAMGMAMR care justifică un interes în respectiva cauză. (la 08-04-2016, Art. 54 a fost modificat de pct. 86 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 55(1) Plângerile/Sesizările împotriva asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali se depun la organizațiile județene/municipiului București din raza teritorială în care își desfășoară activitatea membrul OAMGMAMR împotriva căruia a fost formulată plângerea. (la 08-04-2016, Alin. (1) al art. 55 a fost modificat de pct. 87 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (2) Plângerea se depune personal, prin mandatar ori poate fi trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.(3) Persoanele lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă pot face plângere prin reprezentanții legali.(4) În cazuri de notorietate organele competente se pot sesiza din oficiu.(5) Dacă în cursul soluționării unei abateri disciplinare se conturează elementele săvârșirii unei infracțiuni, organele competente au obligația de a sesiza organele de urmărire penală. (la 08-04-2016, Alin. (5) al art. 55 a fost modificat de pct. 87 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 56(1) Plângerea este considerată admisibilă dacă conține următoarele elemente: numele, prenumele, domiciliul petiționarului, elemente de identificare ale asistentului împotriva căruia se îndreaptă petiția, locul și contextul în care s-a săvârșit fapta, descrierea faptei, mijloacele de probă, semnătura petiționarului.(2) Plângerea care nu conține elementele prevăzute la alin. (1) va fi respinsă, ca inadmisibilă, prin decizie a biroului consiliului județean/municipiului București, respectiv a Biroului executiv, după caz, la propunerea Comisiei teritoriale/naționale de etică și deontologie. (la 08-04-2016, Alin. (2) al art. 56 a fost modificat de pct. 88 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 57(1) Termenul în care poate fi depusă plângerea este de 30 de zile de la data săvârșirii sau cunoașterii săvârșirii faptei, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii ei.(2) Plângerea depusă după expirarea termenului de mai sus va fi respinsă, ca tardivă, prin decizie a biroului consiliului județean/municipiului București, respectiv a Biroului executiv, după caz. (la 08-04-2016, Alin. (2) al art. 57 a fost modificat de pct. 89 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Secţiunea a 4-a Procedura de soluționare a plângerilor  +  Articolul 58La primirea plângerii, biroul consiliului județean/municipiului București, respectiv Biroul executiv, după caz, o repartizează comisiei teritoriale de etică și deontologie, respectiv Comisiei naționale de etică și deontologie, după caz, care va verifica condițiile de admisibilitate și de competență și va formula concluzii în cazurile menționate la art. 56 și 57. (la 08-04-2016, Art. 58 a fost modificat de pct. 90 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 59Decizia de respingere a plângerii ca inadmisibilă sau tardivă se emite de biroul consiliului județean/municipiului București, respectiv de Biroul executiv, la propunerea Comisiei teritoriale/naționale de etică și deontologie și se comunică petiționarului. (la 08-04-2016, Art. 59 a fost modificat de pct. 91 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 60Comisia teritorială/națională de etică și deontologie, constatând îndeplinirea condițiilor de admisibilitate, va declanșa acțiunea disciplinară și va începe efectuarea cercetării în cauza respectivă. (la 08-04-2016, Art. 60 a fost modificat de pct. 92 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 61(1) Cercetarea disciplinară se efectuează în termen de maximum 6 luni de la înregistrarea plângerii la comisia teritorială de etică și deontologie a OAMGMAMR.(2) Contestațiile formulate împotriva hotărârilor pronunțate de către consiliul județean se soluționează în termen de maximum 6 luni de la înregistrarea acestora la Comisia națională de etică și deontologie a OAMGMAMR. (la 28-03-2024, Articolul 61 , Sectiunea a 4-a , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 1. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 6 din 12 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 28 martie 2024 )  +  Articolul 62Procedura de soluționare a plângerii constă în: cercetarea faptei, adunarea dovezilor, solicitarea de opinii calificate, apelarea la oricare alt mijloc legal ce poate contribui la soluționarea cauzei (în anumite cazuri), propunerea sancțiunii.  +  Articolul 62^1Constituie abatere disciplinară:a) faptele prin care se încalcă drepturile pacientului, precum și onoarea, demnitatea confraților și a celorlalte persoane cu care asistenții medicali și moașele intră în relații profesionale;b) neîndeplinirea obligațiilor profesionale sau îndeplinirea acestora cu neglijență, nepăsare, în mod repetat;c) neparticiparea la programele de pregătire profesională și perfecționare, având drept consecință nerealizarea numărului de credite stabilit de Consiliul național;d) neplata sau refuzul la plată a cotizației de membru, pentru o perioadă de cel mult 6 luni;e) nerespectarea obligației de a păstra secretul profesional;f) neacordarea primului ajutor medical;g) folosirea de mijloace de constrângere fizică și/sau psihică în exercitarea profesiei;h) desfășurarea de activități politice în cadrul OAMGMAMR sau cu ocazia manifestărilor organizate de acesta;i) orice faptă prin care se încalcă, cu vinovăție (intenție sau din culpă), prevederile prezentului statut, Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România și/sau legislația din domeniul profesiei. (la 08-04-2016, Art. 62^1 a fost introdus de pct. 94 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) Cercetarea faptei  +  Articolul 63(1) Cercetarea faptei constă în: audierea persoanelor implicate, a martorilor, solicitarea unor înscrisuri oficiale, administrarea probelor propuse de părțile implicate, solicitarea de opinii calificate din partea unor persoane cu experiență: medici, juriști etc., apelarea la oricare alt mijloc legal ce poate contribui la aflarea adevărului.(2) Neprezentarea membrului împotriva căruia s-a depus plângere echivalează cu recunoașterea săvârșirii faptei, dacă acesta nu justifică absența sa.(3) Cercetarea disciplinară de la nivelul comisiei teritoriale de etică și deontologie se finalizează cu întocmirea unui referat ce conține:a) prezentarea datelor de identificare a persoanei care a făcut sesizarea;b) prezentarea reclamației și a faptei;c) încadrarea legală a faptei;d) probele administrate;e) dacă este cazul, analiza medicală a cazului;f) atitudinea membrului pe parcursul desfășurării anchetei;g) concluzii și propunerea de sancționare sau de nesancționare;h) semnăturile președintelui și membrilor comisiei. (la 08-04-2016, Art. 63 a fost modificat de pct. 95 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 64(1) În procesul de individualizare a sancțiunii se va ține seama de următoarele elemente:a) împrejurările în care a fost săvârșită fapta;b) pericolul social al faptei;c) rezultatul imediat și de durată al faptei;d) modul și mijloacele de săvârșire;e) atitudinea membrului pe parcursul desfășurării anchetei.(2) Repetarea unei abateri disciplinare constituie circumstanță agravantă, care va fi avută în vedere la propunerea sancțiunii. (la 08-04-2016, Art. 64 a fost modificat de pct. 96 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 65Ancheta disciplinară de la nivelul Comisiei teritoriale/naționale de etică și deontologie se consideră finalizată prin transmiterea referatului, împreună cu dosarul cauzei, către biroul consiliului județean/municipiului București, respectiv către Biroul executiv, după caz. (la 08-04-2016, Art. 65 a fost modificat de pct. 97 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 66(1) Adunarea dovezilor constă în: interogarea părților, martorilor, strângerea depozițiilor, a înscrisurilor oficiale și apelarea la orice alt mijloc de probă ce poate contribui la soluționarea cauzei.(2) Neprezentarea membrului OAMGMAMR împotriva căruia s-a depus plângere, la solicitarea comisiei de etică și deontologie, echivalează cu recunoașterea săvârșirii faptei.  +  Articolul 67Solicitarea de opinii calificate constă în: solicitarea de opinii personalului specializat care are competență maximă pe anumite domenii, de la caz la caz - medici, juriști sau altor persoane abilitate.  +  Articolul 67^1Soluționarea acțiunii disciplinare este de competența consiliului județean/municipiului București, iar în situația în care persoana care face obiectul cercetării exercită funcții de conducere, competența aparține Consiliului național. (la 08-04-2016, Art. 67^1 a fost introdus de pct. 98 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 67^2Hotărârea va cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute, următoarele elemente:a) arătarea organului competent care a soluționat plângerea;b) arătarea organului competent care a efectuat cercetarea faptei;c) numele, prenumele, funcția, unitatea sanitară unde lucrează membrul OAMGMAMR în cauză;d) obiectul plângerii, descrierea faptelor, cu arătarea dovezilor pe care se fundamentează hotărârea;e) sancțiunea aplicată și perioada pentru care se aplică, după caz;f) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancțiunea;g) calea de atac, termenul de contestație și organul competent să soluționeze contestația;h) semnătura reprezentantului legal al filialei ori al OAMGMAMR, după caz. (la 08-04-2016, Art. 67^2 a fost introdus de pct. 98 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 67^3Hotărârea va fi comunicată prin scrisoare recomandată petentului, persoanei reclamate, persoanei juridice cosemnatare a contractului individual de muncă și, după caz, Ministerului Sănătății, în termen de maximum 10 zile de la adoptarea sa. (la 08-04-2016, Art. 67^3 a fost introdus de pct. 98 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) Propunerea sancțiunii  +  Articolul 68(1) La stabilirea încadrării faptei în abatere simplă sau gravă, precum și în procesul de individualizare a sancțiunii se va ține seama de următoarele elemente:a) împrejurările în care a fost săvârșită fapta;b) pericolul social al faptei;c) rezultatul imediat și de durată al faptei;d) prezența discernământului în momentul săvârșirii faptei;e) modul și mijloacele de săvârșire;f) atitudinea membrului OAMGMAMR pe parcursul desfășurării anchetei.(2) Repetarea unei abateri disciplinare constituie circumstanță agravantă, care va fi avută în vedere la aplicarea sancțiunii.(3) Comisia teritorială de etică și deontologie din cadrul filialei Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România întocmește un referat de soluționare către biroul consiliului județean/municipiului București, care cuprinde pe scurt:a) descrierea în fapt;b) probele administrate;c) concluzia comisiei teritoriale de etică și deontologie;d) încadrarea legală;e) sancțiunea propusă a se aplica sau, după caz, trimiterea dosarului la Comisia națională de etică și deontologie a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România ori existența uneia sau a mai multor cauze care înlătură răspunderea disciplinară.  +  Secţiunea a 5-a Cauzele care înlătură răspunderea disciplinară  +  Articolul 69Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârșită de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, în condițiile în care aceasta s-a produs prin constrângere morală sau fizică, a intervenit cazul fortuit ori iresponsabilitatea.  +  Articolul 70Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârșită de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, dacă săvârșirea ei a fost impusă de ordinul dat de către superiorul ierarhic, într-o situație în care nu se putea cunoaște în mod vădit ilegalitatea și nici nu se putea prevedea pericolul.  +  Articolul 71Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârșită de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, de refuz de a executa un ordin dat de către un superior ierarhic, dacă acest ordin se dovedește a fi fost în mod vădit ilegal sau ar fi creat o stare de pericol previzibil, atunci când nu este vorba de o urgență.  +  Articolul 72Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârșită de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, pentru a salva de la un pericol iminent și care nu putea fi înlăturat altfel viața, integritatea corporală sau sănătatea pacientului.  +  Articolul 73Înțelesul termenilor de constrângere fizică sau morală, caz fortuit ori iresponsabilitate este cel care rezultă din interpretarea acestor termeni prin prisma dreptului comun.  +  Secţiunea a 6-a Aplicarea sancțiunii  +  Articolul 74(1) Aplicarea sancțiunilor este de competența consiliului județean/municipiului București, pentru abaterile simple, și de competența Consiliului național, pentru abaterile grave.(2) Excepție fac sancțiunile aplicate pentru abateri prevăzute la art. 46 alin. (4) și art. 59 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008.  +  Articolul 75Biroul executiv, respectiv biroul consiliului județean/ municipiului București emite decizia de soluționare, termenul de redactare fiind de maximum 10 zile de la adoptarea sa. (la 28-03-2024, Articolul 75 , Sectiunea a 6-a , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 2. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 6 din 12 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 28 martie 2024 )  +  Articolul 76Hotărârea va cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute, următoarele elemente:a) arătarea organului competent care a soluționat plângerea;b) arătarea organului competent care a dispus aplicarea sancțiunii;c) numele, prenumele, funcția, unitatea sanitară unde lucrează membrul OAMGMAMR în cauză;d) obiectul plângerii, descrierea faptelor, cu arătarea dovezilor pe care se fundamentează hotărârea;e) sancțiunea aplicată și perioada pentru care se aplică, după caz;f) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancțiunea;g) calea de atac, termenul de contestație și organul competent să soluționeze contestația;h) semnătura reprezentantului legal al filialei ori al OAMGMAMR central, după caz.  +  Articolul 77Hotărârea adoptată se comunică în termen de 5 zile de la redactare, prin scrisoare recomandată: petentului, persoanei în cauză, filialei județene/municipiului București a OAMGMAMR, persoanei juridice cosemnatare a contractului individual de muncă și, după caz, Ministerului Sănătății.  +  Secţiunea a 7-a Căile de atac1. Contestația  +  Articolul 78Dreptul de a introduce contestație aparține atât persoanei care a depus plângerea, cât și membrului împotriva căruia s-a dispus sancțiunea. (la 08-04-2016, Art. 78 a fost modificat de pct. 99 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 79Hotărârile consiliului județean/municipiului București prin care se soluționează acțiunea disciplinară se pot contesta în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării. (la 08-04-2016, Art. 79 a fost modificat de pct. 100 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 80Contestația trebuie să cuprindă, sub sancțiunea neadmiterii acesteia, următoarele elemente:a) numele, prenumele, domiciliul contestatarului;b) indicarea hotărârii/deciziei care se contestă; (la 08-04-2016, Lit. b) a art. 80 a fost modificată de pct. 101 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) c) motivele de nelegalitate pe care se întemeiază contestația și dovezile în susținerea acestor motive;d) semnătura petiționarului.  +  Articolul 81Abrogat. (la 08-04-2016, Art. 81 a fost abrogat de pct. 102 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 82În condițiile în care Biroul executiv admite contestația, Comisia națională de etică și deontologie a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România va solicita comisiei teritoriale de etică și deontologie dosarul cauzei complet, ce se va trimite în maximum 10 zile de la comunicarea solicitării.  +  Articolul 83Comisia națională de etică și deontologie a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în soluționarea contestației, poate dispune păstrarea sancțiunii aplicate, în tot sau în parte, anularea sancțiunii aplicate sau respingerea contestației ca nefondată.  +  Articolul 83^1În condițiile în care Comisia națională de etică și deontologie a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România apreciază că cercetarea preliminară nu cuprinde toate argumentele necesare pentru pronunțarea unei hotărâri sau nu s-a răspuns la fiecare dintre criticile și mijloacele de apărare invocate de părți sau nu au fost administrate suficiente probe, aceasta va trimite cauza spre rejudecare comisiei teritoriale de etică și deontologie. (la 28-03-2024, Sectiunea a 7-a , Capitolul VIII a fost completată de Punctul 3. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 6 din 12 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 28 martie 2024 ) 2. Acțiunea judecătorească  +  Articolul 84Este dreptul oricărei părți să conteste hotărârea Comisiei naționale de etică și deontologie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.  +  Articolul 85Contestația se depune la judecătoria în a cărei rază de circumscripție își desfășoară activitatea membrul OAMGMAMR în cauză.  +  Secţiunea a 8-a Semnificația sancțiunilor  +  Articolul 86Sancțiunile se înscriu în dosarele de avizare-creditare ale membrilor OAMGMAMR și constituie recomandări (aprecieri) negative pentru acordarea reavizării.  +  Articolul 87Departamentul de jurisdicție, etică și deontologie va comunica Compartimentului de acreditare, avizare și evaluare spre monitorizare sancțiunile aplicate.  +  Secţiunea a 9-a Prescripția sancțiunilor disciplinare  +  Articolul 88Sancțiunile disciplinare pronunțate se prescriu prin înlăturarea consecințelor sancționării, astfel:a) mustrarea se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei, cu condiția să nu fi intervenit o nouă sancțiune disciplinară;b) avertismentul se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârșirii faptei, cu condiția să nu fi intervenit o nouă sancțiune disciplinară;c) suspendarea se prescrie în termen de 24 de luni de la data expirării perioadei de suspendare, cu condiția să nu fi intervenit o nouă sancțiune disciplinară;d) retragerea calității de membru al OAMGMAMR pentru o perioadă limitată se prescrie în termen de 24 de luni de la data expirării perioadei interdicției, cu condiția să nu fi intervenit o nouă sancțiune disciplinară.  +  Articolul 89Cursul termenului prescripției se întrerupe în momentul în care s-a pronunțat o nouă sancțiune disciplinară; după fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripție.  +  Articolul 90Pe perioada aplicării unei sancțiuni dintre cele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. c) și d), membrul OAMGMAMR este supus următoarelor interdicții:a) nu poate avea calitatea de membru al OAMGMAMR;b) nu are drept de vot și nici dreptul de a fi ales în organele de conducere ale OAMGMAMR (până la împlinirea termenului de prescripție);c) nu poate beneficia de drepturile ce decurg din certificatul de membru, mai ales de dreptul de a-și practica profesia. (la 08-04-2016, Art. 90 a fost modificat de pct. 103 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 90^1Prevederile cap. VIII - «Răspunderea disciplinară», se aplică și membrilor asociați. (la 08-04-2016, Art. 90^1 a fost introdus de pct. 104 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 91Abrogat. (la 08-04-2016, Art. 91 a fost abrogat de pct. 105 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 92Dispozițiile prezentului capitol se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 , aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014 cu modificările și completările ulterioare, ale Codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, precum și ale regulamentului de organizare și funcționare, cu normele legale în materie pe specialități, cu modificările ulterioare. (la 08-04-2016, Art. 92 a fost modificat de pct. 106 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 93Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nu exclude răspunderea civilă, contravențională și penală.  +  Secţiunea a 10-a Răspunderea disciplinară a organelor de conducere la nivel teritorial și național (la 08-04-2016, Secț. a 10-a a fost introdusă de pct. 107 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 93^1Membrii aleși în funcțiile de conducere care nu respectă prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale statutului, precum și hotărârile Consiliului național sau deciziile Biroului executiv al OAMGMAMR se sancționează disciplinar. (la 08-04-2016, Art. 93^1 a fost introdus de pct. 107 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 93^2(1) Sancțiunile disciplinare aplicate în situațiile prevăzute la art. 93^1 sunt următoarele:a) avertisment scris;b) suspendarea din funcția de conducere, de la o lună la un an;c) revocarea din funcția de conducere.(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) se aplică de către Biroul executiv al OAMGMAMR.(3) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se aplică de către Consiliul național al OAMGMAMR. (la 08-04-2016, Art. 93^2 a fost introdus de pct. 107 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 93^3(1) Sunt considerate abateri în exercitarea funcției următoarele fapte:a) comportamentul necuviincios față de membrii OAMGMAMR sau față de organele de conducere ale OAMGMAMR;b) absența nemotivată de la 3 ședințe consecutive ale Consiliului național;c) nerespectarea hotărârilor Consiliului național și a deciziilor Biroului executiv;d) nedeclararea sau declararea parțială a veniturilor, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor datorate structurii centrale a OAMGMAMR;d^1) producerea unui prejudiciu în patrimoniul OAMGMAMR, respectiv al filialelor OAMGMAMR; (la 28-03-2024, Alineatul (1) , Articolul 93^3 , Sectiunea a 10-a , Capitolul VIII a fost completat de Punctul 4. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 6 din 12 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 28 martie 2024 ) e) neplata cotizației datorate de filialele OAMGMAMR pe o perioadă de 3 luni consecutiv se sancționează cu suspendarea din funcție a președintelui filialei, prin decizie a Biroului executiv, până la plata integrală a sumei datorate;f) neplata cotizației datorate peste termenul de 6 luni care atrage revocarea din funcție a membrilor biroului consiliului județean, respectiv al municipiului București, prin hotărâre a Consiliului național;g) încălcarea dispozițiilor cu privire la incompatibilități sau conflicte de interese;h) refuzul de a pune la dispoziția organelor de control documentele privind situația financiară a filialei;i) orice alte încălcări ale normelor și hotărârilor luate de organele de conducere ale OAMGMAMR.(2) Ridicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) lit. e) se pune în aplicare prin decizie a Biroului executiv al OAMGMAMR.(3) Ridicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) lit. f) se pune în aplicare prin hotărâre a Consiliului național al OAMGMAMR.(4) Repetarea unei abateri disciplinare până la radierea sancțiunii aplicate constituie o circumstanță agravantă, care va fi avută în vedere la aplicarea noii sancțiuni. (la 28-03-2024, Articolul 93^3 , Sectiunea a 10-a , Capitolul VIII a fost completat de Punctul 5. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 6 din 12 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 28 martie 2024 ) (5) Cercetarea faptelor, adunarea dovezilor și propunerea unei sancțiuni pentru membrii aleși în funcții de conducere sunt de competența Comisiei naționale de etică și deontologie. (la 28-03-2024, Articolul 93^3 , Sectiunea a 10-a , Capitolul VIII a fost completat de Punctul 5. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 6 din 12 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 28 martie 2024 ) (la 08-04-2016, Art. 93^3 a fost introdus de pct. 107 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 93^4Răspunderea disciplinară a organelor de conducere ale OAMGMAMR, la nivel teritorial și național, nu exclude răspunderea civilă, contravențională, penală sau materială, după caz, potrivit legii. (la 08-04-2016, Art. 93^4 a fost introdus de pct. 107 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 93^5(1) Contestațiile împotriva sancțiunii prevăzute la art. 93^2 alin. (1) lit. a) se adresează Biroului executiv al OAMGMAMR, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancțiunii.(2) Sancțiunile prevăzute la art. 93^2 alin. (1) lit. b) și c) pot fi contestate la instanțele judecătorești în a căror circumscripție teritorială își desfășoară activitatea persoana sancționată, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancțiunii.(3) Sancțiunile disciplinare pronunțate se prescriu prin înlăturarea consecințelor sancționării, astfel:a) avertismentul se prescrie în termen de 12 luni de la data aplicării sancțiunii, cu condiția să nu fi intervenit o nouă sancțiune disciplinară;b) suspendarea se prescrie în termen de 36 de luni de la data expirării perioadei de suspendare, cu condiția să nu fi intervenit o nouă sancțiune disciplinară. (la 28-03-2024, Articolul 93^5 , Sectiunea a 10-a , Capitolul VIII a fost completat de Punctul 6. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 6 din 12 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 28 martie 2024 ) (la 08-04-2016, Art. 93^5 a fost introdus de pct. 107 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Secţiunea a 11-a Procedura privind desfășurarea anchetei disciplinare (la 08-04-2016, Secț. a 11-a a fost introdusă de pct. 107 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 93^6(1) Sesizarea/Plângerea cu privire la săvârșirea unor abateri disciplinare de către persoanele care dețin funcții de conducere se formulează în scris și se adresează Biroului executiv.(2) La primirea sesizării, Biroul executiv o înaintează spre soluționare Comisiei naționale de etică și deontologie.(3) Sesizarea va cuprinde următoarele elemente:– numele, prenumele și domiciliul petiționarului;– numele, prenumele și domiciliul persoanei/persoanelor de conducere împotriva căreia/cărora se îndreaptă sesizarea;– locul și contextul în care s-a săvârșit fapta;– descrierea faptei care constituie obiectul sesizării și data săvârșirii acesteia;– mijloacele de probă;– semnătura petiționarului.(4) Sesizările anonime nu se iau în considerare.(5) Sesizarea care nu conține elementele prevăzute la alin. (3) va fi respinsă ca inadmisibilă, prin decizia Biroului executiv, la propunerea Comisiei naționale de etică și deontologie.(6) Procedura privind desfășurarea anchetei disciplinare a organelor de conducere se declanșează:a) la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice care are cunoștință de săvârșirea unor abateri disciplinare;b) prin hotărârea Consiliului național al OAMGMAMR în cazul în care se constată existența unor fapte de natura abaterilor disciplinare sesizate de către Comisia națională de control financiar a OAMGMAMR. (la 28-03-2024, Alineatul (6) , Articolul 93^6 , Sectiunea a 11-a , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 7. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 6 din 12 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 28 martie 2024 ) (7) Procedura privind desfășurarea anchetei disciplinare a organelor de conducere se declanșează prin hotărârea Consiliului național al OAMGMAMR în cazul în care se constată existența unor încălcări ale regulamentelor, procedurilor organizației și ale hotărârilor Consiliului național care sunt constatate de către Comisia națională de control financiar a OAMGMAMR. (la 28-03-2024, Articolul 93^6 , Sectiunea a 11-a , Capitolul VIII a fost completat de Punctul 8. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 6 din 12 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 28 martie 2024 ) (8) Termenul în care poate fi depusă sesizarea/plângerea împotriva persoanelor care dețin funcții de conducere este de 30 de zile de la data cunoașterii faptei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârșirii ei. (la 28-03-2024, Articolul 93^6 , Sectiunea a 11-a , Capitolul VIII a fost completat de Punctul 8. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 6 din 12 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 28 martie 2024 ) (9) Procedura disciplinară va fi declanșată de către Comisia națională de etică și deontologie a OAMGMAMR, în calitate de comisie de specialitate, fără personalitate juridică, prin dispoziția Biroului executiv al OAMGMAMR. (la 28-03-2024, Articolul 93^6 , Sectiunea a 11-a , Capitolul VIII a fost completat de Punctul 8. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 6 din 12 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 28 martie 2024 ) (10) În situația în care se constată că au fost primite mai multe sesizări/plângeri îndreptate împotriva unei singure persoane, având același obiect, pentru asigurarea unei cercetări disciplinare unitare, este posibilă conexarea dosarelor disciplinare în cauză la dosarul mai întâi înregistrat. (la 28-03-2024, Articolul 93^6 , Sectiunea a 11-a , Capitolul VIII a fost completat de Punctul 8. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 6 din 12 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 28 martie 2024 ) (11) Persoana cercetată are dreptul să consulte la sediul comisiei dosarul cercetării disciplinare și poate solicita administrarea de probe în apărare. (la 28-03-2024, Articolul 93^6 , Sectiunea a 11-a , Capitolul VIII a fost completat de Punctul 8. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 6 din 12 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 28 martie 2024 ) (12) Refuzul persoanei cercetate de a se prezenta în fața comisiei sau de a face declarații se consemnează într-un proces-verbal și nu împiedică continuarea și finalizarea cercetării disciplinare. (la 28-03-2024, Articolul 93^6 , Sectiunea a 11-a , Capitolul VIII a fost completat de Punctul 8. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 6 din 12 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 28 martie 2024 ) (13) În cazul în care persoana cercetată, din motive medicale sau obiective bine justificate, nu se poate prezenta în fața comisiei, cursul cercetării se poate suspenda până la încetarea cauzelor care au determinat suspendarea. (la 28-03-2024, Articolul 93^6 , Sectiunea a 11-a , Capitolul VIII a fost completat de Punctul 8. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 6 din 12 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 28 martie 2024 ) (14) La finalizarea cercetării disciplinare comisia întocmește referatul de soluționare a cauzei, pe care îl va înainta Biroului executiv al OAMGMAMR și care va cuprinde următoarele elemente:a) date referitoare la persoana cercetată disciplinar;b) descrierea faptei reținute în sarcina persoanei cercetate;c) apărările formulate de persoana cercetată;d) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de persoana cercetată, atunci când este cazul;e) propunerea de sancționare sau de nesancționare disciplinară. (la 28-03-2024, Articolul 93^6 , Sectiunea a 11-a , Capitolul VIII a fost completat de Punctul 8. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 6 din 12 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 28 martie 2024 ) (15) Principiile răspunderii disciplinare a organelor de conducere la nivel teritorial și național se completează cu principiile răspunderii disciplinare a membrilor OAMGMAMR. (la 28-03-2024, Articolul 93^6 , Sectiunea a 11-a , Capitolul VIII a fost completat de Punctul 8. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 6 din 12 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 28 martie 2024 ) (la 08-04-2016, Art. 93^6 a fost introdus de pct. 107 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 94Abrogat. (la 08-04-2016, Art. 94 a fost abrogat de pct. 108 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. )  +  Articolul 95(1) Organizarea alegerilor la nivel județean, respectiv al municipiului București, și la nivel național se desfășoară la date diferite pentru fiecare dintre organele de conducere, o dată la 5 ani, în baza Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv al OAMGMAMR și aprobat de Consiliul național. (la 08-04-2016, Alin. (1) al art. 95 a fost modificat de pct. 109 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (2) Mandatele actualelor organe de conducere, alese conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, rămân valabile până la expirarea acestora, așa cum prevede Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare. (la 08-04-2016, Alin. (2) al art. 95 a fost modificat de pct. 109 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 10 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016. ) (3) Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008, cu prevederile Codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România și cu dispozițiile Regulamentului de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.  +  Articolul 96Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România a fost adoptat de Adunarea generală națională a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008.  +  Articolul 97(1) Prezentul statut a fost aprobat de Adunarea generală națională și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul statut.  +  Anexa nr. 1la statut
  FILIALELE JUDEȚENE
  ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
  1. Filiala Alba2. Filiala Arad3. Filiala Argeș4. Filiala Bacău5. Filiala Bihor6. Filiala Bistrița7. Filiala Botoșani8. Filiala Brăila9. Filiala Brașov10. Filiala București11. Filiala Buzău12. Filiala Călărași13. Filiala Caraș-Severin14. Filiala Cluj15. Filiala Constanța16. Filiala Covasna17. Filiala Dâmbovița18. Filiala Dolj19. Filiala Galați20. Filiala Giurgiu21. Filiala Gorj22. Filiala Harghita23. Filiala Hunedoara24. Filiala Ialomița25. Filiala Iași26. Filiala Ilfov27. Filiala Maramureș28. Filiala Mehedinți29. Filiala Mureș30. Filiala Neamț31. Filiala Olt32. Filiala Prahova33. Filiala Sălaj34. Filiala Satu Mare35. Filiala Sibiu36. Filiala Suceava37. Filiala Teleorman38. Filiala Timiș39. Filiala Tulcea40. Filiala Vâlcea41. Filiala Vaslui42. Filiala Vrancea
   +  Anexa nr. 2la statutSIGLA PROPRIE-------Anexa 2 a fost înlocuită de anexa din HOTĂRÂREA nr. 1 din 1 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 8 iulie 2013, potrivit art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 3la statut  +  (la 05-01-2016, Formularul Certificat de membru din Anexa nr. 3 a fost modificat de articolul I din HOTĂRÂREA nr. 36 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016 )  +  (la 26-10-2023, Formularul Aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei din Anexa nr. 3 a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 28 din 12 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 26 octombrie 2023 ) (la 09-12-2013, Anexa 3 a fost modificată de articolul I din HOTĂRÂREA nr. 2 din 10 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 9 decembrie 2013 )  +  Anexa nr. 4la statut  +  (la 14-11-2023, Formularul „Aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei“ din Anexa nr. 4 a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 38 din 9 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 14 noiembrie 2023 ) (la 06-04-2016, Anexa 4 a fost introdusă de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1 din 17 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 6 aprilie 2016 și are conținutul anexei din același act normativ. ) -------