ORDONANŢĂ nr. 67 din 13 august 2004 (*actualizată*)privind instituirea la nivel naţional a Reţelei de informaţii contabile agricole(actualizată până la data de 15 noiembrie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 15 noiembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 465 din 4 noiembrie 2004.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 22 din acest act normativ, Ordonanţa Guvernului nr. 67/2004 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005. Anterior acestei date, în 15 noiembrie 2004, Ordonanţa Guvernului nr. 67/2004 a fost aprobată cu modificări de Legea nr. 465/2004. În consecinţă, Ordonanţa Guvernului nr. 67/2004 intră în vigoare în data de 1 ianuarie 2005, cu tot cu modificările aduse de Legea nr. 465/2004.În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Instituirea la nivel naţional a Reţelei de informaţii contabile agricole  +  Articolul 1 (1) Potrivit prezentei ordonanţe se înfiinţează Reţeaua de informaţii contabile agricole, denumită în continuare RICA.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 465 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004. (2) Scopul RICA este să culeagă informaţii contabile necesare pentru stabilirea anuală a veniturilor exploataţiilor agricole din câmpul de observare definit la art. 2 alin. (1) lit. f) şi efectuarea de analize ale activităţii economice a exploataţiilor agricole din câmpul de observare.-----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 465 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004. (3) Datele obţinute în conformitate cu prezenta ordonanţă stau la baza întocmirii de către autoritatea competentă a rapoartelor privind situaţia agriculturii şi a pieţelor produselor agricole, precum şi a celor privind veniturile realizate de exploataţiile agricole în România, rapoarte prezentate anual Guvernului şi Parlamentului.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei ordonanţe, termenii de mai jos au următorul înţeles:-----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 465 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004. a) şeful exploataţiei - reprezintă persoana fizică răspunzătoare de gestiunea curentă a unei exploataţii agricole; b) clasa exploataţiei - reprezintă un ansamblu de exploataţii agricole care aparţin aceloraşi clase de orientare tehnico-economică şi de dimensiune economică; c) exploataţie participantă - reprezintă orice exploataţie agricolă care furnizează informaţii pentru RICA; d) regiune RICA - reprezintă teritoriul sau o parte a teritoriului României delimitată pentru selectarea exploataţiilor participante; e) informaţii contabile - reprezintă orice date tehnice, economice şi financiare referitoare la o exploataţie agricolă, care constau în înregistrări efectuate în mod sistematic şi cronologic pe întreaga perioadă a exerciţiului financiar; f) câmp de observare - reprezintă acele exploataţii agricole care au o mărime economică egală sau mai mare decât un prag exprimat în unităţi de dimensiune economică. (2) Clasele de orientare tehnico-economică şi de dimensiune economică menţionate la alin. (1) lit. b), regiunea RICA menţionată la alin. (1) lit. d) şi câmpul de observare şi pragul menţionate la alin. (1) lit. f) vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe.  +  Capitolul II Criteriile de selectare a exploataţiilor agricole-----------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 465 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004.  +  Articolul 3 (1) Criteriile de selectare a exploataţiilor agricole sunt următoarele:-----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 465 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004. a) să aibă o mărime economică egală sau mai mare decât pragul care a fost menţionat la art. 2 alin. (1) lit. f); b) să aibă evidenţă contabilă şi să fie condusă de o persoană dispusă să permită punerea informaţiilor contabile la dispoziţia autorităţii competente; c) să fie reprezentativă alături de alte exploataţii la nivelul fiecărei regiuni RICA a câmpului de observare. (2) Numărul exploataţiilor participante în fiecare an la RICA se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea competentă pentru organizarea, implementarea şi funcţionarea RICA este Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (2) Autoritatea responsabilă pentru selectarea exploataţiilor participante este Comitetul Naţional pentru RICA. (3) Autoritatea care efectuează, sub coordonarea metodologică a Institutului Naţional de Statistică, ancheta anuală necesară colectării informaţiilor contabile de la exploataţiile agricole selectate este Agenţia de Legătură.  +  Articolul 5 (1) Comitetul Naţional pentru RICA, denumit în continuare Comitet Naţional, se constituie prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (2) Comitetul Naţional aprobă planul pentru selectarea exploataţiilor participante, cu specificarea distribuirii pe categorii de exploataţii şi a regulilor detaliate pentru selectarea acestora şi raportul de implementare a planului de selectare a exploataţiilor participante. (3) Preşedintele Comitetului Naţional este numit de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale dintre membrii comitetului. (4) Comitetul Naţional adoptă propriul său regulament de procedură. (5) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale poate înfiinţa pe fiecare dintre regiunile RICA definite la art. 2 alin. (1) lit. d) un comitet regional pentru RICA, denumit în continuare Comitet regional, care are obligaţia să coopereze cu Agenţia de Legătură, pentru selectarea exploataţiilor participante. (6) Comitetul regional consultă Comitetul Naţional pentru verificarea conformităţii cu dispoziţiile art. 3, privind planul de selectare a exploataţiilor participante şi pentru examinarea critică şi aprecierea rezultatelor anuale ponderate ale RICA, ţinând seama, în special, de informaţiile provenite din alte surse statistice agricole şi din conturile naţionale.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 465 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004.  +  Articolul 6 (1) Agenţia de Legătură se organizează prin transformarea compartimentului RICA existent în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în serviciu independent, în cadrul aceluiaşi minister. (2) Agenţia de Legătură are următoarele atribuţii:-----------Partea introductivă a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 465 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004. a) să informeze Comitetul Naţional, structurile teritoriale ale autorităţii competente, birourile de contabilitate şi alte organizaţii/instituţii implicate în RICA asupra regulilor detaliate de aplicare şi să se asigure că aceste reguli sunt implementate complet; b) să alcătuiască şi să trimită Comitetului Naţional pentru aprobare planul pentru selectarea exploataţiilor participante care trebuie alcătuit pe baza celor mai recente date statistice şi raportul de implementare a planului de selectare a exploataţiilor participante; c) să stabilească lista exploataţiilor participante şi lista birourilor de contabilitate şi a altor organizaţii/instituţii implicate în RICA, dispuse şi capabile să completeze fişele exploataţiilor participante în conformitate cu clauzele contractelor prevăzute la art. 9 şi 14; d) să colecteze fişele exploataţiilor participante transmise de către structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, birourile de contabilitate şi alte organizaţii/instituţii implicate în RICA şi să verifice corectitudinea informaţiilor completate; e) să prezinte Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în termen de 9 luni de la încheierea exerciţiului financiar anterior, fişele exploataţiilor participante, completate corect; f) să transmită către Comitetul Naţional, structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, birourile de contabilitate şi către toate organizaţiile/instituţiile implicate în RICA cererile de informare menţionate la art. 16 şi să înainteze Guvernului răspunsurile relevante.  +  Articolul 7 (1) Fiecare exploataţie participantă constituie subiectul unei fişe individuale şi anonime. (2) Informaţiile contabile furnizate de fiecare fişă a exploataţiei participante trebuie să asigure caracterizarea exploataţiei participante din punct de vedere al factorilor de producţie ai acesteia, evaluarea venitului exploataţiei participante în diversele sale forme şi verificarea corectitudinii completării.-----------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 465 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004. (3) Tipul de informaţii contabile care urmează să fie furnizate printr-o fişă a exploataţiei, forma în care astfel de informaţii urmează să fie prezentate, definiţiile şi instrucţiunile referitoare la acestea sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 8Şeful exploataţiei agricole, care este selectată ca exploataţie participantă, alege dintr-o listă alcătuită în acest scop de către Agenţia de Legătură un birou de contabilitate sau o organizaţie/instituţie care poate să completeze fişa exploataţiei în conformitate cu clauzele contractului prevăzut la art. 9.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 465 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004.  +  Articolul 9 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale încheie cu fiecare dintre birourile de contabilitate, organizaţiile/instituţiile alese în conformitate cu art. 8 un contract prin care acestea din urmă se angajează, în schimbul unui onorariu standard, să completeze fişele exploataţiilor participante într-un mod care să respecte dispoziţiile art. 7. (2) Clauzele contractului trebuie să fie aceleaşi în toate regiunile RICA şi sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.-----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 465 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004. (3) Până la încheierea contractului menţionat anterior, îndatoririle birourilor de contabilitate, organizaţiilor/instituţiilor contractante sunt îndeplinite de către structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.-----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 465 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004.  +  Capitolul III Culegerea de informaţii contabile în scopul unei analize a activităţii economice a exploataţiilor agricole  +  Articolul 10Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale gestionează întreaga activitate din acest domeniu şi pune în practică angajamentele asumate prin Documentul de poziţie pentru cap. 7 - Agricultura (CONF-RO 0102) şi Documentul de poziţie complementar II pentru acelaşi capitol.  +  Articolul 11În conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 se stabilesc obiectul analizelor menţionate la art. 1 alin. (2) şi modalităţile de selectare şi numărul exploataţiilor participante, în funcţie de obiectivele fiecărei analize.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 465 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004.  +  Articolul 12 (1) Fiecare exploataţie selectată în conformitate cu dispoziţiile art. 11 lit. b) face obiectul unei fişe speciale care este individuală şi anonimă. Această fişă a exploataţiei include informaţiile contabile solicitate conform art. 7 alin. (2) şi toate informaţiile şi detaliile contabile suplimentare ce sunt necesare pentru fiecare analiză. (2) Tipul de informaţii contabile furnizate printr-o fişă specială a exploataţiei, forma în care astfel de informaţii sunt prezentate, definiţiile şi instrucţiunile referitoare la acestea sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Fişele speciale ale exploataţiilor sunt completate de birouri de contabilitate, organizaţii/instituţii, alese în conformitate cu prevederile art. 13.  +  Articolul 13Şeful exploataţiei agricole, care este selectată în conformitate cu dispoziţiile art. 11, alege dintr-o listă alcătuită în acest scop de către Agenţia de Legătură un birou de contabilitate sau o organizaţie/instituţie care poate să completeze fişa specială a exploataţiei în conformitate cu clauzele contractului prevăzut la art. 14.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 465 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004.  +  Articolul 14 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale încheie cu fiecare dintre birourile de contabilitate, organizaţiile/instituţiile alese în conformitate cu prevederile art. 13 un contract prin care acestea din urmă se angajează, în schimbul unui onorariu standard, să completeze fişele speciale ale exploataţiilor participante într-un mod care să respecte dispoziţiile art. 12. (2) Clauzele contractului, care trebuie să fie aceleaşi în toate regiunile RICA, sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.-----------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 465 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004. (3) Până la încheierea contractului menţionat anterior, îndatoririle birourilor de contabilitate, organizaţiilor/instituţiilor contractante sunt îndeplinite de către structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.-----------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 465 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004.  +  Capitolul IV Sancţiuni  +  Articolul 15 (1) Se interzice utilizarea în scopuri de impozitare a oricăror informaţii contabile sau a altor detalii individuale obţinute de la exploataţiile participante, divulgarea sau folosirea de astfel de informaţii pentru alte scopuri decât cele specificate în art. 1. (2) Se interzice oricărei persoane care participă sau a participat la RICA să divulge orice informaţii contabile individuale sau orice alte detalii individuale, de care a luat cunoştinţă în timpul exercitării îndatoririlor sau cu altă ocazie în acest context. (3) Încălcarea prevederilor alin. (1) şi (2) constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 30.000.000 lei la 70.000.000 lei. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin persoanele anume împuternicite. (5) Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 16 (1) Comitetul Naţional, Agenţia de Legătură, structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi birourile de contabilitate, organizaţiile/instituţiile contractante sunt obligate, în cadrul zonelor respective de responsabilitate, să furnizeze Guvernului orice informaţie pe care acesta ar putea-o solicita din partea lor cu privire la îndeplinirea îndatoririlor ce le revin în aplicarea prezentei ordonanţe. (2) Solicitările făcute Comitetului Naţional, structurilor teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sau birourilor de contabilitate, organizaţiilor/instituţiilor contractante şi răspunsurile corespunzătoare vor fi înaintate în scris, prin intermediul Agenţiei de Legătură.-----------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 465 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004. (3) În cazul în care informaţiile sunt insuficiente sau nu ajung la timp, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia de Legătură trimit experţi pentru a lucra la faţa locului.  +  Articolul 17Comitetul Naţional examinează în fiecare an, în luna octombrie, evoluţia veniturilor exploataţiilor agricole din România, în special pe baza rezultatelor actualizate ale RICA, şi este informat în mod regulat asupra activităţii acesteia.-----------Art. 17 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 465 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004.  +  Articolul 18Pentru a extinde baza de colectare a informaţiilor contabile necesare RICA şi în scopul stabilirii efectelor sprijinului financiar acordat de statul român producătorilor agricoli se vor lua în studiu exploataţiile agricole cu sau fără personalitate juridică, care beneficiază de sprijin financiar.  +  Articolul 19 (1) Problemele supuse spre examinare Comitetului Naţional de către preşedinte trebuie să respecte procedura prevăzută în prezentul articol.-----------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 465 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 12 noiembrie 2004. (2) Oricare dintre membrii Comitetului Naţional poate supune acestuia spre aprobare un proiect de măsuri care trebuie îndeplinite, iar în funcţie de urgenţa problemei, Comitetul Naţional emite un aviz cu privire la acest proiect de măsuri, într-un termen stabilit de către preşedinte. Preşedintele nu are drept de vot. (3) Agenţia de Legătură iniţiază măsuri care se vor aplica imediat; cu toate acestea, dacă măsurile respective nu sunt în conformitate cu opinia Comitetului Naţional, acestea vor fi comunicate imediat Guvernului de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3) Agenţia de Legătură poate amâna punerea în aplicare a măsurilor pe care le-a iniţiat, pentru cel mult o lună de la data acestei comunicări, Guvernul putând lua o altă decizie în termen de o lună. (5) Normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe se elaborează în termen de 6 luni de la data intrării acesteia în vigoare şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 20 (1) Fondurile pentru acoperirea costurilor de organizare, implementare şi funcţionare a RICA, pentru ca aceasta să devină operaţională în anul 2006, şi costurile privind Agenţia de Legătură, plata onorariilor standard pentru îndeplinirea îndatoririlor menţionate la art. 9 şi 14 vor fi incluse în bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în secţiunea aferentă Integrării europene - construcţie instituţională. (2) Costurile privind funcţionarea Comitetului Naţional, a birourilor de contabilitate şi a organizaţiilor/instituţiilor contractante nu sunt incluse în bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 21Prezenta ordonanţă transpune prevederile Regulamentului 79/65/CEE de creare a unei reţele de culegere de informaţii contabile privind veniturile şi activitatea economică a exploataţiilor agricole în Comunitatea Europeană, text consolidat cu modificările prevăzute de regulamentele 2.910/73/CEE, 2.143/81/CEE, 2.801/95/CEE şi 1.256/97/CEE.  +  Articolul 22Prezenta ordonanţă intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre Daeap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 13 august 2004.Nr. 67.------