ORDONANȚĂ nr. 59 din 29 iulie 2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 6 august 2004  În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul 1Abrogat. (la 23-12-2004, Art. 1 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 597 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.225 din 20 decembrie 2004. )  +  Articolul 2(1) Repartizarea fondurilor destinate serviciilor medicale și medicamentelor pe casele de asigurări de sănătate se face, în condițiile legii, de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, după reținerea la dispoziția sa a unei sume suplimentare reprezentând 3% din fondurile prevăzute cu această destinație. Această sumă se utilizează în situații justificate, stabilite prin normele de aplicare a contractului-cadru, și se repartizează până la data de 30 noiembrie a fiecărui an. (la 23-12-2004, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 597 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.225 din 20 decembrie 2004. ) (2) În limita sumelor repartizate potrivit alin. (1), casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale și medicamente.  +  Articolul 3Veniturile proprii se utilizează de instituțiile sanitare publice pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital. Instituțiile sanitare prevăd, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, sume pentru acordarea tichetelor de masă, în condițiile Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă. (la 23-12-2004, Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 597 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.225 din 20 decembrie 2004. )  +  Articolul 4Eventualele economii înregistrate de instituțiile sanitare publice, în cursul exercițiului bugetar, la cheltuielile de personal și cheltuielile materiale și servicii, cu excepția medicamentelor și materialelor sanitare, în condițiile realizării indicatorilor specifici, se pot utiliza pentru finanțarea cheltuielilor de capital, cu modificarea corespunzătoare a bugetului de venituri și cheltuieli, în condițiile legii, cu aprobarea caselor de asigurări de sănătate și a direcțiilor de sănătate publică sau, după caz, a Ministerului Sănătății, în funcție de subordonare.  +  Articolul 5(1) Ministerul Sănătății este abilitat să organizeze licitații la nivel național pentru achiziționarea de servicii de întreținere și service, pentru reabilitarea și modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 și a instalațiilor de sterilizare tip ISM.(2) Casele de asigurări de sănătate sunt autorizate ca, în contractele de furnizare de servicii medicale încheiate cu instituțiile sanitare publice să cuprindă, după caz, și sumele necesare pentru reabilitarea și modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 și a instalațiilor de sterilizare tip ISM.(3) În bugetul Ministerului Sănătății se pot cuprinde sume pentru înlocuirea pieselor de schimb la aparatura medicală de înaltă performanță din dotarea instituțiilor sanitare publice. (la 23-12-2004, Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 597 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.225 din 20 decembrie 2004. )  +  Articolul 6(1) Disponibilitățile din venituri proprii înregistrate la finele anului de instituțiile sanitare publice se reportează în anul următor, avându-se în vedere la stabilirea nivelului cheltuielilor finanțate din venituri proprii pentru anul respectiv.(2) Trimestrial, instituțiile sanitare publice transmit, pe propria răspundere, ordonatorilor de credite de la care au primit finanțarea, monitorizarea privind obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice.(3) După verificare, aceste situații vor fi transmise ordonatorilor principali de credite în vederea întocmirii raportului trimestrial de monitorizare privind procesul investițional.  +  Articolul 7(1) În anul 2005, cheltuielile aferente medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu cu contribuție personală, compensate în proporție de 90% din prețul de referință, se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și, în completare, din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. (la 29-11-2005, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de articolul unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 162 din 24 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.072 din 29 noiembrie 2005. ) (2) Contravaloarea medicamentelor eliberate până la data de 4 aprilie 2005 în cadrul programului privind compensarea în proporție de 90% a prețului la medicamentele acordate pensionarilor în tratamentul ambulatoriu se decontează din sumele a căror destinație este prevăzută la alin. (1). (la 13-04-2005, Art. 7 a fost modificat de articolul unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 13 aprilie 2005. )  +  Articolul 8Ministerul Sănătății este abilitat să organizeze licitații la nivel național pentru achiziția de bunuri și servicii cu caracter medical și nemedical, precum și lucrări pentru instituțiile publice din sectorul sanitar, în limita prevederilor bugetare aprobate acestora cu această destinație, în conformitate cu prevederile legale privind achizițiile publice.  +  Articolul 9Prevederile prezentei ordonanțe se aplică instituțiilor publice din sectorul sanitar, inclusiv celor aparținând ministerelor și instituțiilor centrale cu rețea sanitară proprie, cu excepția art. 8, care se aplică unităților sanitare publice din rețeaua Ministerului Sănătății.  +  Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă prevederile art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 19 iunie 2004, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 11Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul sănătății,
  Cristian Celea,
  secretar de stat
  p. Ministrul de stat,
  ministrul administrației și internelor,
  Toma Zaharia,
  secretar de stat
  Ministrul delegat
  pentru administrația publică,
  Gheorghe Emacu
  p. Ministrul transporturilor,
  construcțiilor și turismului,
  Ileana Tureanu,
  secretar de stat
  p. Ministrul apărării naționale,
  George Cristian Maior,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 29 iulie 2004.Nr. 59.