ORDONANŢĂ nr. 59 din 29 iulie 2004 (*actualizată*)privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar(actualizată până la data de 13 aprilie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 6 august 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 13 aprilie 2005, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 14 octombrie 2004 abrogată de LEGEA nr. 597 din 15 decembrie 2004 şi respinsă de LEGEA nr. 598 din 15 decembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 7 aprilie 2005.În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.-------------Art. 1 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 597 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.225 din 20 decembrie 2004.  +  Articolul 2 (1) Repartizarea fondurilor destinate serviciilor medicale şi medicamentelor pe casele de asigurări de sănătate se face, în condiţiile legii, de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după reţinerea la dispoziţia sa a unei sume suplimentare reprezentând 3% din fondurile prevăzute cu această destinaţie. Această sumă se utilizează în situaţii justificate, stabilite prin normele de aplicare a contractului-cadru, şi se repartizează până la data de 30 noiembrie a fiecărui an.-------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 597 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.225 din 20 decembrie 2004. (2) În limita sumelor repartizate potrivit alin. (1), casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale şi medicamente.  +  Articolul 3Veniturile proprii se utilizează de instituţiile sanitare publice pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital. Instituţiile sanitare prevăd, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, sume pentru acordarea tichetelor de masă, în condiţiile Legii nr. 142/1998privind acordarea tichetelor de masă.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 597 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.225 din 20 decembrie 2004.  +  Articolul 4Eventualele economii înregistrate de instituţiile sanitare publice, în cursul exerciţiului bugetar, la cheltuielile de personal şi cheltuielile materiale şi servicii, cu excepţia medicamentelor şi materialelor sanitare, în condiţiile realizării indicatorilor specifici, se pot utiliza pentru finanţarea cheltuielilor de capital, cu modificarea corespunzătoare a bugetului de venituri şi cheltuieli, în condiţiile legii, cu aprobarea caselor de asigurări de sănătate şi a direcţiilor de sănătate publică sau, după caz, a Ministerului Sănătăţii, în funcţie de subordonare.  +  Articolul 5 (1) Ministerul Sănătăţii este abilitat să organizeze licitaţii la nivel naţional pentru achiziţionarea de servicii de întreţinere şi service, pentru reabilitarea şi modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 şi a instalaţiilor de sterilizare tip ISM. (2) Casele de asigurări de sănătate sunt autorizate ca, în contractele de furnizare de servicii medicale încheiate cu instituţiile sanitare publice să cuprindă, după caz, şi sumele necesare pentru reabilitarea şi modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 şi a instalaţiilor de sterilizare tip ISM. (3) În bugetul Ministerului Sănătăţii se pot cuprinde sume pentru înlocuirea pieselor de schimb la aparatura medicală de înaltă performanţă din dotarea instituţiilor sanitare publice.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 597 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.225 din 20 decembrie 2004.  +  Articolul 6 (1) Disponibilităţile din venituri proprii înregistrate la finele anului de instituţiile sanitare publice se reportează în anul următor, avându-se în vedere la stabilirea nivelului cheltuielilor finanţate din venituri proprii pentru anul respectiv. (2) Trimestrial, instituţiile sanitare publice transmit, pe propria răspundere, ordonatorilor de credite de la care au primit finanţarea, monitorizarea privind obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice. (3) După verificare, aceste situaţii vor fi transmise ordonatorilor principali de credite în vederea întocmirii raportului trimestrial de monitorizare privind procesul investiţional.  +  Articolul 7 (1) În anul 2005 transferurile din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate Ministerului Sănătăţii prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, se utilizează pentru finanţarea medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu cu contribuţie personală, compensate în proporţie de 90% din preţul de referinţă. (2) Contravaloarea medicamentelor eliberate până la data de 4 aprilie 2005 în cadrul programului privind compensarea în proporţie de 90% a preţului la medicamentele acordate pensionarilor în tratamentul ambulatoriu se decontează din sumele a căror destinaţie este prevăzută la alin. (1).------------Art. 7 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 13 aprilie 2005.  +  Articolul 8Ministerul Sănătăţii este abilitat să organizeze licitaţii la nivel naţional pentru achiziţia de bunuri şi servicii cu caracter medical şi nemedical, precum şi lucrări pentru instituţiile publice din sectorul sanitar, în limita prevederilor bugetare aprobate acestora cu această destinaţie, în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice.  +  Articolul 9Prevederile prezentei ordonanţe se aplică instituţiilor publice din sectorul sanitar, inclusiv celor aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, cu excepţia art. 8, care se aplică unităţilor sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă prevederile art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 19 iunie 2004, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 11Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul sănătăţii,Cristian Celea,secretar de statp. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe Emacup. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Ileana Tureanu,secretar de statp. Ministrul apărării naţionale,George Cristian Maior,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 29 iulie 2004.Nr. 59._______________