ORDONANŢĂ nr. 59 din 29 iulie 2004 (*actualizată*)privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar(actualizată până la data de 15 octombrie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 6 august 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 15 octombrie 2004, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 14 octombrie 2004.În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Sinteza cheltuielilor aferente spitalelor şi celorlalte unităţi sanitare publice cu paturi, denumite în continuare instituţii sanitare publice, finanţate pe bază de contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se aprobă prin legea bugetului de stat ca anexă la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (2) Numărul de posturi, structura acestora şi cheltuielile cu salariile se aprobă ca anexe la bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei instituţii sanitare publice, cu încadrarea în limitele maxime aprobate potrivit legii. (3) Numărul de posturi aprobat fiecărei instituţii sanitare publice nu poate fi depăşit.  +  Articolul 2 (1) Repartizarea fondurilor aprobate pentru servicii medicale şi medicamente pe casele de asigurări de sănătate se face în condiţiile legislaţiei privind finanţele publice de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi după reţinerea la dispoziţia sa a unei sume suplimentare reprezentând 3% din fondurile prevăzute cu această destinaţie. Această sumă se utilizează în situaţii deosebite şi justificate, stabilite prin normele de aplicare a contractului-cadru, şi se repartizează până la data de 30 noiembrie a fiecărui an. (2) În limita sumelor repartizate potrivit alin. (1), casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale şi medicamente.  +  Articolul 3 (1) Veniturile proprii, altele decât cele realizate pe bază de contracte de furnizare de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se utilizează de instituţiile sanitare publice pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital. (2) Instituţiile sanitare publice, în limita veniturilor proprii, pot să îşi prevadă în bugetul de venituri şi cheltuieli sume pentru acordarea tichetelor de masă. Acordarea tichetelor de masă se face în limita sumelor aprobate cu această destinaţie şi cu respectarea prevederilor legale care reglementează acordarea acestora.-----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 14 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 15 octombrie 2004.-----------Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 14 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 15 octombrie 2004.  +  Articolul 4Eventualele economii înregistrate de instituţiile sanitare publice, în cursul exerciţiului bugetar, la cheltuielile de personal şi cheltuielile materiale şi servicii, cu excepţia medicamentelor şi materialelor sanitare, în condiţiile realizării indicatorilor specifici, se pot utiliza pentru finanţarea cheltuielilor de capital, cu modificarea corespunzătoare a bugetului de venituri şi cheltuieli, în condiţiile legii, cu aprobarea caselor de asigurări de sănătate şi a direcţiilor de sănătate publică sau, după caz, a Ministerului Sănătăţii, în funcţie de subordonare.  +  Articolul 5 (1) Casele de asigurări de sănătate sunt autorizate ca în contractele de furnizare de servicii medicale încheiate cu instituţiile sanitare publice să cuprindă, după caz, şi sumele necesare pentru reabilitarea şi modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 şi a instalaţiilor de sterilizare tip ISM. (2) În bugetul Ministerului Sănătăţii se pot cuprinde sume pentru înlocuirea pieselor de schimb la aparatura medicală de înaltă performanţă din dotarea instituţiilor sanitare publice.  +  Articolul 6 (1) Disponibilităţile din venituri proprii înregistrate la finele anului de instituţiile sanitare publice se reportează în anul următor, avându-se în vedere la stabilirea nivelului cheltuielilor finanţate din venituri proprii pentru anul respectiv. (2) Trimestrial, instituţiile sanitare publice transmit, pe propria răspundere, ordonatorilor de credite de la care au primit finanţarea, monitorizarea privind obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice. (3) După verificare, aceste situaţii vor fi transmise ordonatorilor principali de credite în vederea întocmirii raportului trimestrial de monitorizare privind procesul investiţional.  +  Articolul 7 (1) În bugetul Ministerului Sănătăţii se prevăd anual sume reprezentând transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru finanţarea programului privind compensarea în proporţie de 90% a preţului la medicamentele acordate pensionarilor în tratamentul ambulatoriu. (2) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va derula şi va finanţa programul prevăzut la alin. (1). Condiţiile în care pensionarii pot beneficia de compensare în proporţie de 90% a preţului la medicamente acordate în ambulatoriu se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 8Ministerul Sănătăţii este abilitat să organizeze licitaţii la nivel naţional pentru achiziţia de bunuri şi servicii cu caracter medical şi nemedical, precum şi lucrări pentru instituţiile publice din sectorul sanitar, în limita prevederilor bugetare aprobate acestora cu această destinaţie, în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice.  +  Articolul 9Prevederile prezentei ordonanţe se aplică instituţiilor publice din sectorul sanitar, inclusiv celor aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, cu excepţia art. 8, care se aplică unităţilor sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă prevederile art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 19 iunie 2004, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 11Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul sănătăţii,Cristian Celea,secretar de statp. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe Emacup. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Ileana Tureanu,secretar de statp. Ministrul apărării naţionale,George Cristian Maior,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 29 iulie 2004.Nr. 59._______________