ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 29 august 2002 (*actualizată*)privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate(actualizată până la data de 26 decembrie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 11 septembrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 26 decembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 78 din 12 martie 2003; DECIZIA nr. 259 din 24 iunie 2003; DECIZIA nr. 388 din 16 octombrie 2003.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1*) (1) În vederea stimulării cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 387/2002, la data încheierii contractului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 168/2001, cu modificările ulterioare, se suspenda orice procedura de executare silită pornită de creditori şi orice oferta de vânzare asupra imobilelor a căror folosinţa gratuita a fost acordată sau urmează să fie acordată prin contract.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 78 din 12 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2003. (2) În cazul imobilelor ce fac obiectul unor contracte deja încheiate în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001, cu modificările ulterioare, măsura suspendării procedurilor de executare silită pornite de creditori se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Termenul de prescripţie a dreptului creditorilor de a cere executarea silită a creanţelor faţă de debitorii care au în patrimoniu imobile a căror folosinţa gratuita a fost acordată prin contract se suspenda pe durata în care procedurile de executare silită asupra acestor imobile au fost suspendate conform alin. (1) şi (2).------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 259 din 24 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 28 iulie 2003, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, 3 şi 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 78/2003, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.  +  Articolul 2 (1) Măsura suspendării procedurilor de executare silită pornite de creditori încetează în următoarele cazuri:------------Litera a) a alin. (1) al art. 2 a fost abrogată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 78 din 12 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2003.------------Litera b) a alin. (1) al art. 2 şi-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 388 din 16 octombrie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 10 noiembrie 2003 c) în cazul în care, la expirarea contractului pentru atribuirea folosinţei gratuite a imobilelor, acestea nu au fost vândute, iar drepturile de creanţa ale creditorilor nu au fost valorificate din alte bunuri aparţinând debitorilor. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), la data reluării procedurilor de executare se reiau totodată şi calculul majorărilor, penalităţilor şi/sau dobânzilor aferente debitelor rămase de plată, precum şi cursul prescripţiei drepturilor de creanţa.------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 78 din 12 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2003.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 388 din 16 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 10 noiembrie 2003, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 78/2003, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.Prin urmare, conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, sunt suspendate de drept.În concluzie, în intervalul 10 noiembrie 2003-25 decembrie 2003, dispoziţiile art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2002, au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice în data de 26 decembrie 2003, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.  +  Articolul 3*) (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul imobilelor aparţinând debitorilor aflaţi în procedura prevăzută de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în procedura de dizolvare şi lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru imobilele la care exista cerere de atribuire şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 168/2001, cu modificările ulterioare. (2) Documentaţia aferentă imobilelor menţionate la alin. (1) va fi predată comisiei constituite în baza prevederilor art. 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/2002, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 259 din 24 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 28 iulie 2003, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, 3 şi 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 78/2003, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.  +  Articolul 4*)De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se suspenda dreptul creditorilor de a introduce cereri pentru declanşarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva debitorilor ale căror bunuri au fost atribuite în folosinţa gratuita, conform prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001, cu modificările ulterioare, pe toată perioada de valabilitate a contractelor de atribuire a folosinţei gratuite.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 259 din 24 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 28 iulie 2003, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, 3 şi 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 78/2003, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.  +  Articolul 4^1Societăţile comerciale care au în patrimoniu bunuri care fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 387/2002, nu se supun prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 56/2002privind programul de măsuri de restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agenţilor economici din sectorul agricol, aprobată prin Legea nr. 510/2002, pentru creanţele aferente acestor bunuri.------------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 78 din 12 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2003.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga alin. (5) al art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 20 decembrie 2001, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul muncii şisolidarităţii sociale,Ion Giurescu,secretar de statMinistrul Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu MusetescuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosPreşedintele Autorităţiipentru Valorificarea Activelor Bancare,Ionel BlanculescuBucureşti, 29 august 2002.Nr. 102.────────────────