ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 168 din 13 decembrie 2001 (*actualizată*)privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate(actualizată până la data de 11 septembrie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 20 decembrie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 11 septembrie 2002, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 387 din 13 iunie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 29 august 2002.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Construcţiile zootehnice şi fabricile de nutreturi combinate dezafectate se atribuie în folosinţa gratuita asociaţiilor crescătorilor de animale, cu sau fără personalitate juridică, precum şi persoanelor fizice în vârsta de până la 40 de ani sau persoanelor juridice, care formulează cerere scrisă şi dovedesc capacitatea tehnica şi financiară de a desfăşura activităţi de creştere a animalelor. (2) Criteriile şi condiţiile de atribuire în folosinţa gratuita vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru a realiza producţia conform destinaţiei construcţiilor.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă prin următorii termeni se înţelege: a) construcţii zootehnice dezafectate - bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului sau în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, precum şi cele din patrimoniul societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat din agricultura, destinate creşterii şi exploatării animalelor, care nu sunt populate; b) fabrici de nutreturi combinate dezafectate - bunuri imobile aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care sunt în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului şi în care nu se desfăşoară activitate de producere de nutreturi combinate; c) asociaţii de crescători de animale, cu sau fără personalitate juridică, precum şi crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice - acele persoane care desfăşoară activităţi de creştere, exploatare a animalelor sau produc nutreturi combinate.-----------Litera c) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 387 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 1 iulie 2002.  +  Articolul 3 (1) Construcţiile zootehnice dezafectate, aflate în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale, vor fi atribuite în folosinţa gratuita persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) de către consiliile locale. (2) Construcţiile zootehnice dezafectate, aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat din agricultura, vor fi atribuite în folosinţa gratuita persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) de către Agenţia Domeniilor Statului.-----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 387 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 1 iulie 2002. (3) Fabricile de nutreturi combinate dezafectate vor fi atribuite în folosinţa gratuita persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului. (4) Se mandatează reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor la societăţile comerciale prevăzute la alin. (2) şi (3) sa voteze atribuirea în folosinţa gratuita a construcţiilor dezafectate aflate în patrimoniul acestora.------------Alin. (5) al art. 3 a fost abrogat de art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 11 septembrie 2002. (6) În vederea asigurării necesarului de furaje crescătorii de animale prevăzuţi la art. 2 lit. c), cărora le-au fost atribuite construcţii zootehnice dezafectate, vor beneficia de drepturile şi obligaţiile prevăzute în Legea zootehniei nr. 72/2002-----------Alin. (6) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 387 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 1 iulie 2002. (7) În situaţia în care nu exista suficient teren în rezerva unităţilor administrativ-teritoriale, crescătorii de animale, astfel cum au fost definiţi la art. 2 lit. c), cărora le-au fost atribuite construcţiile zootehnice dezafectate, au un drept de preemţiune la concesionarea de teren prin atribuire directa de către Agenţia Domeniilor Statului, pentru o perioadă de maximum 5 ani. (8) Suprafaţa de teren, care poate fi concesionată în condiţiile alin. (6) şi (7), va fi în limita asigurării necesarului de furaje, stabilit potrivit normelor metodologice, pentru animalele pe care crescatorul se obliga să le crească.  +  Articolul 4 (1) Atribuirea în folosinţa gratuita a construcţiilor zootehnice dezafectate, a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, a terenurilor de sub construcţii şi a celor din incinta persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) se face în baza unui contract pe care acestea îl încheie cu consiliile locale, Agenţia Domeniilor Statului şi/sau cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, după caz, pentru o perioadă de 5 ani, cu obligaţia de a desfăşura activitatea de creştere a animalelor şi/sau de producere de nutreturi combinate. (2) Construcţiile zootehnice şi fabricile de nutreturi combinate dezafectate vor fi atribuite în folosinţa gratuita persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c), integral sau pe active componente. (3) În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. c), rezilierea contractului se face unilateral de unităţile cu care au fost încheiate contractele de atribuire în folosinţa gratuita a construcţiilor zootehnice şi fabricilor de nutreturi combinate dezafectate.  +  Articolul 5Agenţia Domeniilor Statului şi, după caz, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului exercita drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului la societăţile comerciale din portofoliul lor.  +  Articolul 6 (1) Construcţiile zootehnice şi fabricile de nutreturi combinate dezafectate se atribuire în folosinţa gratuita prin contract, în baza unei cereri care se depune la direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. c). (2) În cazul în care pentru acelaşi imobil se depun mai multe cereri în termen de 30 de zile de la înregistrarea primei solicitări, se organizează licitaţie în condiţii care vor fi stabilite în normele metodologice.  +  Articolul 7 (1) La expirarea termenului de 5 ani prevăzut în contractul de atribuire în folosinţa gratuita, fabrica de nutreturi combinate, construcţia zootehnica, terenul de sub acestea şi incintele aferente pot fi vândute persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c), care le-au avut în folosinţa gratuita, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la un preţ echivalent cu 10% din valoarea acestora la momentul atribuirii în folosinţa gratuita, stabilită potrivit normelor metodologice. (2) În cazul în care crescatorul de animale, astfel cum este definit la art. 2 lit. c), devine proprietar al construcţiei zootehnice pe care a avut-o în folosinţa gratuita, acesta are un drept de preemţiune la concesionarea de terenuri agricole administrate de consiliile locale şi/sau de Agenţia Domeniilor Statului pentru terenurile agricole din apropierea construcţiilor zootehnice, dar şi din alte zone, stabilite potrivit normelor metodologice.  +  Articolul 8În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Administraţiei Publice şi Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului vor elabora şi vor supune Guvernului spre aprobare normele metodologice de aplicare a acesteia.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:----------------p. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ovidiu Natea,secretar de statMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu----------------