ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 20 februarie 2008 (*actualizată*)pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei(actualizată până la data de 1 ianuarie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 1 ianuarie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 3 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008, în cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma direcţii teritoriale se înlocuieşte cu sintagma agenţii teritoriale, iar la articolul 12, denumirea Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse se înlocuieşte cu denumirea Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale.În anul 2001 Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, în prezent Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, a început reforma sistemului de preţuri şi tarife în sectorul gazelor naturale, în contextul liberalizării pieţei interne, eliminării subvenţiilor încrucişate dintre diverse categorii de consumatori, cu scopul implementării unui nou sistem care să reflecte costurile efective ale furnizării gazelor şi stimularea investiţiilor din sector.În anul 2007, autoritatea de reglementare în domeniu a estimat creşteri ale preţului gazelor naturale, astfel: creşterea cu 25% a tarifului de distribuţie, cu 25% a tarifului de transport şi cu 15% a tarifului de înmagazinare; pentru anul 2008, a estimat o creştere cu 5% a preţului de valorificare a producţiei interne, rezultând o creştere finală de 14,6% la nivelul anului 2008.Prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2007 privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a nivelurilor acestuia în perioada sezonului rece noiembrie 2007-martie 2008, ajutorul pentru încălzirea cu gaze naturale a fost majorat cu 10,7%, creştere care nu acoperă creşterea de 14,6% a preţului la gazele naturale pentru consumatorii finali.În baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, au fost instituite măsuri de protecţie socială a categoriilor defavorizate prin acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece, în scopul degrevării bugetelor de familie de efortul plăţii cheltuielilor crescute, în această perioadă, de întreţinere a locuinţei.Având în vedere majorarea preţului la gazele naturale furnizate populaţiei, se impune adoptarea unor măsuri de urgenţă prin acordarea în perioada februarie-martie 2008 şi noiembrie-decembrie 2008 a unor ajutoare suplimentare populaţiei cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei.Aceste elemente constituie situaţii extraordinare şi vizează interesul public.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se constituie Fondul social pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei şi sunt beneficiare ale ajutorului pentru încălzirea locuinţei în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Fondul social. (2) Sursa de constituire a Fondului social este sponsorizarea ce va fi acordată de producătorii interni şi distribuitorii de gaze naturale, care contribuie benevol la constituirea acestui fond, în conformitate cu art. 4 alin. (1) din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Pe bază de protocol încheiat între Guvern şi producătorii interni şi distribuitorii de gaze naturale care doresc să contribuie la fond, Fondul social se colectează şi se distribuie în cursul anului 2008, exclusiv cu această destinaţie. (2) Sumele cu care vor sponsoriza şi vor contribui la Fondul social producătorii interni şi distribuitorii de gaze naturale sunt, de regulă, sume obţinute din majorarea de preţ la gazele naturale în cursul anului 2008. (3) Sumele prevăzute la alin. (1) sunt cheltuieli cu deductibilitate limitată pentru respectivele societăţi, prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Colectarea sumelor se realizează lunar prin virarea în contul de venituri ale bugetului de stat, numărul 37.01.01 "Donaţii şi sponsorizări", deschis la Trezoreria Statului, pe baza protocoalelor încheiate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 4Ajutoarele suplimentare prevăzute la art. 1 alin. (1) se acordă de Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, prin agenţiile judeţene pentru prestaţii sociale, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008.  +  Articolul 5 (1) În anul 2008 se majorează veniturile bugetului de stat la capitolul "Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile", subcapitolul "Donaţii şi sponsorizări", precum şi cheltuielile prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse la capitolul "Asigurări şi asistenţă socială", subcapitolul "Prevenirea excluderii sociale", titlul "Asistenţă socială", cu sumele obţinute din sponsorizare. (2) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat, precum şi în cele ale bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.  +  Articolul 6Acordarea ajutorului suplimentar prevăzut la art. 1 alin. (1) se realizează pentru perioada februarie-martie 2008 şi noiembrie-decembrie 2008, după cum urmează: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 100 lei; b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 70 lei; c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 60 lei; d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 45 lei; e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 30 lei; f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 25 lei; g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 20 lei; h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 15 lei; i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 10 lei.  +  Articolul 7 (1) Stabilirea dreptului la ajutorul suplimentar se face prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale în a cărei rază teritorială locuieşte beneficiarul ajutorului pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "direcţie teritorială" cu sintagma "agenţie teritorială". (2) Decizia prevăzută la alin. (1) se emite lunar, pentru fiecare beneficiar, în baza situaţiei centralizatoare transmise de primari, prevăzută în anexa nr. 4b) la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2006, pentru lunile februarie-martie 2008 şi noiembrie-decembrie 2008. Decizia se comunică beneficiarului în termen de 30 de zile de la data emiterii. (3) În vederea emiterii deciziei prevăzute la alin. (1), situaţia centralizatoare transmisă de primari, prevăzută în anexa nr. 4b) la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2006, se transmite de primari agenţiilor teritoriale şi în format electronic.-------------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "direcţii teritoriale" cu sintagma "agenţii teritoriale".  +  Articolul 8 (1) Plata ajutorului suplimentar se asigură lunar, la domiciliul titularului, prin mandat poştal sau în cont curent personal ori în cont de card, deschis de titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei. (2) Plata ajutorului suplimentar în cont curent personal ori în cont de card se face la cererea scrisă a titularului ajutorului pentru încălzirea locuinţei, adresată agenţiei teritoriale, însoţită de copia de pe extrasul de cont.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "direcţie teritorială" cu sintagma "agenţie teritorială".  +  Articolul 9 (1) În vederea efectuării plăţii ajutorului suplimentar pe bază de mandat poştal, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse încheie convenţie cu Compania Naţională "Poşta Română" -S.A., prin care se stabilesc procedurile de plată la domiciliul beneficiarilor şi tarifele pentru serviciile prestate, dar tariful poştal nu poate fi mai mare de 1% din drepturile achitate în condiţiile legii. (2) În cazul achitării ajutorului suplimentar în cont curent personal sau în cont de card, agenţiile teritoriale efectuează plata prin unităţile bancare, pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar.-------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "direcţii teritoriale" cu sintagma "agenţii teritorială". (3) Comisionul bancar prevăzut la alin. (2) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate şi se stabileşte prin negociere, la nivel teritorial, între agenţiile teritoriale şi unităţile bancare.-------------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "direcţii teritoriale" cu sintagma "agenţii teritorială".  +  Articolul 10În situaţia în care la plata ajutorului suplimentar prin mandat poştal se înregistrează mandate returnate, sumele aferente vor fi reordonanţate din oficiu în luna următoare. Dacă în termen de 3 luni de la prima reordonanţare sumele nu au fost ridicate de beneficiar, dreptul încetează.  +  Articolul 11 (1) Sumele pentru plata ajutorului suplimentar, precum şi pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor şi orice alte cheltuieli administrative se asigură din Fondul social. (2) Pentru plata ajutorului suplimentar, agenţiile teritoriale solicită Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, până cel târziu la data de 20 a fiecărei luni, creditele bugetare corespunzătoare, odată cu cele pentru ajutoarele pentru încălzirea locuinţei.-------------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "direcţii teritoriale" cu sintagma "agenţii teritoriale". (3) Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor documentaţia pentru deschiderea de credite bugetare. (4) În baza creditelor bugetare deschise de Ministerul Economiei şi Finanţelor, agenţiile teritoriale efectuează plata sumelor cu titlu de ajutoare suplimentare.-------------Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "direcţii teritoriale" cu sintagma "agenţii teritoriale".  +  Articolul 12Pe baza situaţiilor prevăzute la art. 7, agenţiile teritoriale întocmesc un raport statistic la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, pe care îl transmit Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale până la data de 28 a fiecărei luni, potrivit modelului care va fi aprobat prin instrucţiunile de aplicare.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "direcţii teritoriale" cu sintagma "agenţii teritoriale" şi a denumirii "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" cu denumirea "Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale".  +  Articolul 13Ajutorul suplimentar este o formă de sprijin cu destinaţie specială acordată din bugetul de stat, nu se ia în considerare la stabilirea altor drepturi şi obligaţii şi se supune executării silite numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.  +  Articolul 14 (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor suplimentar se recuperează, potrivit legii, de la persoanele care le-au încasat, pe baza deciziei directorului executiv al agenţiei teritoriale şi, după caz, prin angajamentul de plată scris al persoanei care le-a încasat necuvenit.-------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 3 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "direcţie teritorială" cu sintagma "agenţie teritorială". (2) Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit se comunică celui obligat la plată în termen de 15 zile de la emitere şi constituie titlu executoriu de la data comunicării.  +  Articolul 15 (1) Gradul de colectare a sumelor prognozate, conform algoritmului prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă, va determina în mod corespunzător ajustarea proporţională a ajutoarelor suplimentare aferente lunilor noiembrie-decembrie 2008. (2) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului 2008 vor fi reportate şi utilizate în anul 2009 cu aceeaşi destinaţie.-----------Alin. (2) al art. 15 a fost introdus de pct. 1 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008.  +  Articolul 16În aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Economiei şi Finanţelor pot emite precizări sau instrucţiuni care se aprobă prin ordin comun.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 20 februarie 2008.Nr. 14.---------