LEGE nr. 230 din 1 iunie 2004 (*actualizată*)privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică(actualizată până la data de 8 aprilie 2005*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 4 iunie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 8 aprilie 2005, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 38 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 31 ianuarie 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 2, articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Evaluarea şi atestarea capacităţii unităţilor şi instituţiilor prevăzute la art. 7 lit. b) şi c) se realizează, după caz, de către Academia Română şi academiile de ramură, respectiv de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior. Pentru celelalte unităţi şi instituţii prevăzute la art. 7 şi 8, evaluarea şi atestarea se realizează de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, denumit în continuare Colegiul consultativ, organizat în condiţiile art. 44. Academia Română, academiile de ramură şi Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, respectiv Colegiul consultativ, propun autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare validarea atestării, neacordarea atestării sau retragerea atestării, după evaluarea la un interval maxim de 3 ani, pentru unităţile şi instituţiile prevăzute la art. 7 şi 8. (2) Acreditarea unităţilor şi instituţiilor prevăzute la art. 7 ca unităţi componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional se realizează, după caz, de către Academia Română, academiile de ramură, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, respectiv Colegiul consultativ. Reacreditarea unităţilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional se efectuează periodic, la un interval de maximum 5 ani, sau la modificarea obiectului de activitate al acestora. Academia Română, academiile de ramură şi Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, respectiv Colegiul consultativ, propun autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare validarea hotărârilor privind acreditarea sau neacreditarea, respectiv reacreditarea. (3) Institutele naţionale sunt acreditate pe baza evaluării Colegiului consultativ, în condiţiile prezentei ordonanţe. (4) Criteriile, standardele şi metodologiile de evaluare şi atestare a capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare, respectiv de acreditare, se elaborează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare prin consultarea Academiei Române, academiilor de ramură, Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, respectiv Colegiului consultativ, până la 15 noiembrie 2004, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului."2. La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Atribuţiile Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, prevăzute de Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu atribuţiile stabilite la art. 33 alin. (1), (2) şi (4)."3. La articolul I punctul 4, alineatul (3) al articolului 36 va avea următorul cuprins:"(3) După intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 33 alin. (4), unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare existente, inclusiv structurile subordonate acestora, pot solicita atestarea sau acreditarea, după caz, Academiei Române, academiilor de ramură, Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, respectiv Colegiului consultativ, conform prevederilor prezentei ordonanţe."4. La articolul I punctul 5, alineatul (3) al articolului 43 va avea următorul cuprins:"(3) La elaborarea, evaluarea şi detalierea Planului naţional, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare consultă Colegiul consultativ, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, Academia Română şi academiile de ramură, precum şi alţi factori interesaţi."5. La articolul I punctul 7, articolul 67 va avea următorul cuprins:"Art. 67. - (1) Unităţile de drept public prevăzute la art. 7 lit. a)-c) pot contracta cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare activităţi desfăşurate pe programe-nucleu de cercetare-dezvoltare ale unităţilor respective, avizate de organul administraţiei publice centrale sub coordonarea căruia funcţionează şi aprobate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) unităţile de drept public care beneficiază de finanţare integrală de la bugetul de stat."6. La articolul I punctul 8, alineatul (3) al articolului 86 va avea următorul cuprins:"(3) Statul, prin autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, susţine logistic şi financiar, în sistem de cofinanţare, constituirea şi dezvoltarea unităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic. Susţinerea financiară se realizează prin Programul pentru susţinerea şi dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic şi inovare, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobat prin hotărâre a Guvernului."7. La articolul I, punctul 10 se abrogă.-----------Art. II a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005.  +  Articolul IIIPrin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării este mandatat să notifice Consiliului Concurenţei schema de ajutor de stat reglementată de prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 1 iunie 2004.Nr. 230.-------------