LEGE nr. 510 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*)privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei(actualizată până la data de 28 ianuarie 2009*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005; LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007; HOTĂRÂREA nr. 982 din 22 august 2007; HOTĂRÂREA nr. 12 din 16 ianuarie 2009.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Prezenta lege are ca obiect reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei, denumit în continuare IGCTI, ca institutie publică autonoma în domeniul radiocomunicatiilor şi tehnologiei informatiei, aflata în subordinea Guvernului.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel: a) atribuirea unei benzi de frecvente - stabilirea serviciului de radiocomunicatii care poate utiliza o anumita banda de frecvente, în condiţii specificate; atribuirile sunt cuprinse în Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvente, denumit în continuare T.N.A.B.F.; b) alocarea unei frecvente sau a unui canal radio - nominalizarea utilizatorului sau a categoriei de utilizatori ai unei frecvente ori ai unui canal radio, intr-o zona geografica precizata şi în condiţii specificate; c) asignarea unei frecvente sau a unui canal radio - autorizarea din punct de vedere tehnic a unei statii de radiocomunicatii în vederea utilizarii unei frecvente sau a unui canal radio în condiţii specificate; d) statie de radiocomunicatii - unul sau mai multe emitatoare ori receptoare sau o combinaţie de emitatoare şi receptoare, inclusiv echipamentele accesorii, necesare pentru asigurarea unui serviciu de radiocomunicatii într-un amplasament dat sau intr-o zona de deplasare precizata; e) radiocomunicatii - comunicatii electronice care se realizează prin intermediul undelor radio; f) spectru de frecvente radio/spectru radio - portiunea spectrului electromagnetic care cuprinde undele radio ale caror frecvente sunt situate între 9 kHz şi 3.000 GHz; g) serviciu de radiocomunicatii - transmisia, emisia şi/sau receptia de unde radio, în scopul realizării de radiocomunicatii; h) echipament radio - un produs sau o parte componenta relevanta a acestuia, capabil sa comunice prin intermediul emisiei şi/sau receptiei undelor radio utilizand spectrul alocat radiocomunicatiilor; i) echipament terminal de telecomunicatii - un produs sau o parte componenta relevanta din acesta, care permite comunicatia şi care este destinat să fie conectat direct ori indirect prin orice mijloace la interfetele retelelor publice de comunicatii; j) compatibilitate electromagnetica - proprietatea unui dispozitiv, echipament sau sistem de a functiona satisfacator în mediul sau electromagnetic, fără a introduce el insusi perturbatii electromagnetice prejudiciabile pentru orice aparat ce se găseşte în acest mediu; k) aparate - ansamblul dispozitivelor electrice şi electronice împreună cu echipamentele şi instalatiile ce conţin componente electrice şi/sau electronice; l) perturbatie prejudiciabila - o perturbatie care pericliteaza functionarea unui serviciu de radionavigatie sau a altor servicii de radiocomunicatii destinate sigurantei vietii sau care, în orice mod, afectează grav, obstructioneaza ori intrerupe repetat un serviciu de radiocomunicatii, care opereaza în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare. (2) În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevăzute la: a) art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 591/2002; b) art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice şi la infrastructura asociata, precum şi interconectarea acestora, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 527/2002; c) art. 1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Organizarea şi functionarea IGCTI  +  Articolul 3 (1) IGCTI se reorganizeaza şi funcţionează ca institutie publică autonoma în domeniul radiocomunicatiilor şi tehnologiei informatiei, în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii. (2) IGCTI administreaza spectrul de frecvente radio şi monitorizează benzile de frecvente cu utilizare neguvernamentala. (3) IGCTI controlează indeplinirea cerințelor esentiale de compatibilitate electromagnetica şi de utilizare eficienta a spectrului. (4) IGCTI opereaza la nivel naţional sistemele informatice ale administraţiei publice centrale ce furnizeaza servicii destinate guvernarii prin mijloace electronice. (5) IGCTI preia toate oblibaţiile asumate anterior reorganizarii.  +  Articolul 4 (1) Conducerea IGCTI este asigurata de un presedinte şi de un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru. Durata mandatului acestora este de 5 ani.-------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.(1^1) Preşedintele şi vicepresedintele pot fi revocati de către primul-ministru pentru urmatoarele motive: a) incalcarea prevederilor legislaţiei din domeniul de activitate al IGCTI; b) condamnarea penala prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea; c) în situaţia imposibilitatii de a-şi îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive.-------------Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007. (2) Preşedintele IGCTI este ordonator principal de credite. (3) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii. (4) Deciziile presedintelui IGCTI, referitoare la administrarea spectrului de frecvente radio, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5În exercitarea atribuţiilor sale, IGCTI are obligaţia să respecte principiile obiectivitatii, proportionalitatii, transparentei, imparţialităţii şi neutralitatii tehnologice.  +  Articolul 6 (1) Organizarea şi functionarea IGCTI se aproba prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi şi va cuprinde, pe lângă aparatul central, direcţii teritoriale, precum şi alte structuri specifice, necesare realizării obiectului sau de activitate. (2) Paza sediului central şi a direcţiilor teritoriale ale IGCTI se organizeaza şi se efectueaza cu efective de jandarmi.  +  Articolul 7 (1) Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale IGCTI se asigura din venituri proprii, care provin din urmatoarele surse: a) sumele încasate de la titularii dreptului de utilizare a spectrului de frecvente radio pentru utilizarea acestuia; b) tariful de înregistrare a Sistemului electronic de achizitii publice; c) tariful de reinnoire a înregistrării în Sistemul electronic de achizitii publice; d) tariful de utilizare a Sistemului electronic de achizitii publice; e) tariful de participare în Sistemul electronic de achizitii publice; f) tariful de eliberare a certificatului digital de înregistrare în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport rutier international de marfa; g) tariful de reinnoire a certificatului digital de înregistrare în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport rutier international de marfa; h) donatii, legate şi sponsorizari în condiţiile legii; i) credite interne şi externe contractate în condiţiile legii; j) sumele provenite din amenzile administrative aplicate conform art. 56 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 591/2002, şi conform art. 30, 31 şi 32 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare; k) venituri rezultate din certificarea semnaturii electronice; l) alte venituri ce se pot realiza în condiţiile legii. (2) Cuantumul sumelor datorate de către fiecare titular al dreptului de utilizare a frecventelor radio se stabileste prin decizie cu caracter individual a presedintelui IGCTI. (3) Decizia presedintelui IGCTI prevăzută la alin. (2) constituie titlu de creanta, care devine titlu executoriu la data la care expira termenul de plată şi se executa conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată. (4) Pentru colectarea creanţelor IGCTI, organul de executare silita al acestuia, înfiinţat potrivit legii, a cărui conducere este asigurata de către o persoană desemnata de preşedintele IGCTI, este abilitat sa instituie masurile asiguratorii şi să efectueze procedura de executare silita, potrivit Codului de procedura fiscala, republicat. (5) În exercitarea atribuţiilor sale, organul de executare silita prevăzut la alin. (4) emite acte administrative cu putere de titlu executoriu, în condiţiile Codului de procedura fiscala, republicat. (6) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispoziţia IGCTI şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat în condiţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8 (1) Bugetul anual de venituri şi cheltuieli al IGCTI se aproba de către preşedintele acestuia în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare. (2) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al IGCTI se reporteaza în anul următor. (3) IGCTI efectueaza operaţiunile de plati şi încasări prin unitatile Trezoreriei Statului. (4) În vederea administrarii eficiente a resurselor financiare, precum şi pentru garantarea obligaţiilor asumate, IGCTI are dreptul sa constituie depozite în condiţiile legii.  +  Articolul 9 (1) Personalul IGCTI este personal contractual, angajat pe bază de concurs organizat în condiţiile legii, în conformitate cu structura organizatorica. (2) Salarizarea personalului IGCTI, inclusiv a presedintelui şi a vicepresedintelui acestuia, se realizează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare aplicabile instituţiilor publice finantate integral din venituri proprii.  +  Articolul 10Pentru desfăşurarea activităţilor sale, IGCTI utilizeaza mijloace tehnice specifice, în condiţiile legii.  +  Capitolul III Functiile şi atribuţiile IGCTI  +  Articolul 11În vederea indeplinirii rolului sau, astfel cum este definit la art. 3, IGCTI indeplineste urmatoarele functii: a) de administrare a spectrului radio prin planificarea, atribuirea, alocarea benzilor de frecvente, asignarea şi monitorizarea frecventelor radio din benzile de frecvente cu utilizare neguvernamentala; b) de gestionare a benzilor de frecvente radio cu atribuire neguvernamentala conform T.N.A.B.F., prin alocarea sau asignarea frecventelor radio, în scopul asigurarii unei utilizari rationale şi eficiente a acestora; c) de elaborare de proceduri şi norme cu caracter tehnic utilizate în activităţile de supraveghere şi control specifice; d) de participare în organismele şi organizaţiile cu activităţi la nivel international în domeniile de activitate ale IGCTI; e) de supraveghere şi control al respectarii de către utilizatorii frecventelor radio a obligaţiilor ce le revin potrivit legii, licentelor de utilizare a frecventelor radio şi licentelor de emisie; f) de operare la nivel naţional a sistemelor informatice ale administraţiei publice centrale ce furnizeaza servicii publice destinate guvernarii prin mijloace electronice.  +  Articolul 12În vederea indeplinirii functiilor sale, IGCTI are urmatoarele atribuţii:1. elaborarea, adoptarea şi publicarea de norme cu caracter tehnic şi administrativ în domeniul radiocomunicatiilor;2. punerea la dispoziţie Ministerului Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei a datelor necesare în vederea elaborarii T.N.A.B.F.;3. stabilirea prin decizie a presedintelui IGCTI a sumelor datorate de titularii dreptului de utilizare a spectrului de frecvente;4. acordarea licentelor de utilizare a frecventelor pentru furnizarea de retele şi/sau servicii de comunicatii electronice care utilizeaza spectrul radio, precum şi a licentelor de emisie;5. incasarea sumelor datorate de titularii dreptului de utilizare a spectrului de frecventa;6. alocarea şi asignarea frecventelor radio în benzile cu atribuire neguvernamentala, exclusiva sau în partaj, prevăzute în T.N.A.B.F., cu respectarea reglementarilor tehnice şi administrative, naţionale şi internationale, a acordurilor şi protocoalelor interne sau a acordurilor internationale la care România este parte, care se referă la utilizarea spectrului radio;7. analizarea şi expertizarea tehnica a utilizarii frecventelor pentru asigurarea compatibilitatii electromagnetice între statiile şi retelele de radiocomunicatii autorizate, precum şi pentru prevenirea aparitiei perturbatiilor prejudiciabile, în scopul evaluării posibilităţii de asignare a acestora, în urma solicitarilor;8. realizarea expertizelor tehnice necesare folosirii rationale şi eficiente a spectrului radio;9. aplicarea procedurilor de coordonare stabilite prin acorduri internationale pentru utilizarea frecventelor radio;10. alocarea şi asignarea codurilor de identificare pentru unele servicii de radiocomunicatii, certificarea personalului de operare a statiilor de radiocomunicatii, precum şi exercitarea activităţilor de evidenta conexe acestora;11. asigurarea evidentei permanente a utilizarii frecventelor radio prin asigurarea evidentei asignarilor de frecvente, întreţinerea permanenta a bazelor de date specializate care formeaza Registrul naţional al frecventelor asignate/alocate;12. monitorizarea spectrului de frecvente radio cu atribuire neguvernamentala;13. supravegherea şi controlul respectarii obligaţiilor cuprinse în licentele de utilizare a frecventelor sau reglementarilor din domeniul radiocomunicatiilor;14. urmarirea şi controlul aplicarii prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare şi în acordurile internationale, în domeniul radiocomunicatiilor, al comunicatiilor audiovizuale, al echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, şi luarea de măsuri pentru prevenirea, înlăturarea şi sanctionarea nerespectarii acestor prevederi, potrivit competentei recunoscute de acestea;15. eliberarea de avize de confirmare a conformitatii cu cerinţele esentiale prevăzute de legislatia aplicabila, pentru echipamente radio şi echipamente terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice;16. eliberarea de avize necesare obtinerii autorizatiei de construire a pilonilor şi cladirilor care pot afecta functionarea sistemelor de monitorizare ale IGCTI;17. operarea Sistemului electronic de achizitii publice, a Sistemului electronic naţional, a Sistemului informatic pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport international rutier de marfa şi pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale din programele de transport prin serviciile regulate judetene, interjudetene limitrofe şi interjudetene.-----------Pct. 17 al art. 12 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 18 martie 2005.18. poate furniza semnatura electronică extinsa bazata pe un certificat calificat pentru administratia publică centrala;19. asigurarea recunoasterii în sistemele pe care le opereaza a oricarei semnaturi electronice extinse bazate pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat;20. exercitarea altor activităţi stabilite în sarcina sa în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.  +  Articolul 13 (1) În vederea indeplinirii atribuţiilor sale, IGCTI are dreptul de a achizitiona din import instalaţii, sisteme, echipamente, aparate, autoturisme specifice desfăşurării obiectului de activitate, precum şi alte bunuri necesare realizării obiectului sau de activitate. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, IGCTI va fi sprijinit operativ de autorităţile administraţiei publice locale, organele de politie sau de către alte autorităţi publice, în condiţiile legii. (3) Se exceptează de la supravegherea şi controlul efectuate de IGCTI activităţile autorităţilor publice abilitate din domeniul apararii naţionale, al sigurantei naţionale şi al ordinii publice.  +  Capitolul IV Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 14 (1) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 591/2002, se modifica şi se completeaza după cum urmeaza:1. În tot cuprinsul ordonantei de urgenta, cu excepţia art. 8 alin. (1) şi (3), art. 9, art. 13 alin. (4), art. 45 lit. a), art. 46 alin. (1) pct. 21 şi 22, precum şi a art. 66 lit. c), d) şi e), sintagma "Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" se inlocuieste cu abrevierea "IGCTI".2. Alineatul (3) al articolului 62 se abroga.3. După alineatul 62 se introduce articolul 62^1 cu urmatorul cuprins:"Art. 62^1. - (1) Până la data de 31 decembrie 2005, IGCTI va analiza şi va revizui toate prevederile care se referă la drepturi de utilizare a frecventelor şi la oblibaţiile conexe acestora din cadrul licentelor, autorizaţiilor şi acordurilor eliberate în temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei secundare asociate pentru a asigura respectarea prevederilor cap. III din prezenta ordonanţă de urgenţă, ale Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvente şi ale reglementarilor în vigoare elaborate în baza prezentei ordonante de urgenta. (2) Dreptul de utilizare a frecventelor radioelectrice şi oblibaţiile conexe acestuia, inclusiv plata tarifului de utilizare a spectrului, se exercită, respectiv sunt asumate, în baza prevederilor menţionate la alin. (1) şi rămân valabile până la momentul revizuirii, cu excepţia situaţiilor în care titularii acestora renunta prin solicitare scrisa la drepturile respective sau nu depun solicitarile de revizuire a drepturilor de utilizare a frecventelor în termenele stipulate în procedura de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice, prevăzută la art. 21. (3) Prin revizuirea licentelor, autorizaţiilor şi acordurilor eliberate în temeiul prevederilor Legii nr. 74/1996 se conferă titularului un nou drept de utilizare a frecventelor radioelectrice, insotit de oblibaţiile aferente, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta." (4) În cuprinsul Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 19 alin. (1), art. 67 şi a art. 69 alin. (1), sintagma "Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei" se inlocuieste cu abrevierea "IGCTI".  +  Articolul 15La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.594/2002 privind organizarea şi functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 28 ianuarie 2003.  +  Articolul 16 (1) În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 88/2003**) privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicatii şi recunoasterea mutuala a conformitatii acestora, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 497/2003*) privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa şi de functionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 744/2003***) privind organizarea şi functionarea Ministerului Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei, cu modificările ulterioare, vor fi modificate şi completate corespunzător. (2) Până la revizuirea legislaţiei secundare, actele normative emise de Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei rămân în vigoare. (3) Până la numirea în functie a presedintelui şi vicepresedintelui, conducerea IGCTI va fi asigurata de către persoanele care ocupa în prezent functiile de director general şi director general adjunct. (4) Personalul existent la data intrarii în vigoare a prezentei legi îşi păstrează drepturile şi oblibaţiile stabilite prin contractele individuale de muncă şi contractele colective de muncă.-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:*) HOTĂRÂREA nr. 497 din 18 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 15 mai 2003 a fost abrogată de art. 15 din HOTĂRÂREA nr. 982 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 septembrie 2007. În consecinţă, dispoziţiile alin. (1) al art. 16 din Legea nr. 510 din 17 noiembrie 2004 referitoare la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 497/2003 devin caduce.**) Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 17 iulie 2007.***) HOTĂRÂREA nr. 744 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 9 iulie 2003 a fost abrogată de art. 18 din HOTĂRÂREA nr. 12 din 16 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 28 ianuarie 2009. În consecinţă, dispoziţiile alin. (1) al art. 16 din Legea nr. 510 din 17 noiembrie 2004 referitoare la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 devin caduce.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 17 noiembrie 2004.Nr. 510.______________