LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 (*actualizată*)pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului «Schi în România»**)(actualizată până la data de 3 februarie 2008*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 16 decembrie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 3 februarie 2008, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 422 din 25 octombrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.911 din 10 noiembrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 2.352 din 14 decembrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 253 din 31 martie 2005; LEGEA nr. 418 din 16 noiembrie 2006; RECTIFICAREA nr. 418 din 16 noiembrie 2006; ORDONANŢA nr. 3 din 30 ianuarie 2008.**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 418 din 16 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 29 noiembrie 2006.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Programul de interes naţional pentru dezvoltarea turismului «Schi în România», cu componenta principală «turism pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă», denumit în continuare program.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 418 din 16 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 29 noiembrie 2006.  +  Articolul 2Programul se aplică în zonele identificate pentru dezvoltarea domeniului schiului şi practicarea altor sporturi de iarnă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 418 din 16 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 29 noiembrie 2006.  +  Articolul 3Acţiunile care se vor desfăşura în cadrul programului au în vedere următoarele: a) realizarea studiilor integrate privind dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, la solicitarea administraţiei publice locale sau centrale;------------Litera a) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 3 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.a^1) planurile de amplasament al pârtiilor de schi, instalaţiilor şi echipamentelor de producere a zăpezii artificiale şi de întreţinere a pârtiilor şi instalaţiilor pentru iluminatul pârtiilor de schi vor fi realizate în format digital, ca vectori cu referinţă geografică, în proiecţie naţională Stereografic 1970;------------Litera a^1) a art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 3 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. b) stabilirea terenurilor care vor fi incluse pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului şi a planurilor de urbanism avizate şi aprobate conform legii, inclusiv cu acordul Academiei Române şi al consiliilor ştiinţifice ale parcurilor naţionale, cu respectarea reglementărilor legale privind protecţia mediului şi a ariilor protejate; c) elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele cuprinse în program, care vor fi avizate şi aprobate conform legii; d) amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea infrastructurii generale: căi de acces, alimentări cu apă, gaze, curent electric, canalizări, staţii de pompare şi staţii de epurare a apelor uzate, parcări, drumuri forestiere şi alte utilităţi necesare; e) amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor de schi, cu instalaţiile de transport pe cablu aferente, instalaţiile şi echipamentele de producere a zăpezii artificiale şi de întreţinere a pârtiilor şi instalaţiile pentru iluminatul pârtiilor de schi şi alte echipamente necesare dezvoltării domeniului schiului; f) amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă: biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină, a patinoarelor şi echiparea cu instalaţiile şi echipamentele corespunzătoare; g) construirea, dezvoltarea sau reabilitarea structurilor de primire turistică.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 418 din 16 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 29 noiembrie 2006.  +  Articolul 4 (1) Terenurile forestiere prevăzute la art. 3 lit. b), destinate realizării pârtiilor pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă, precum şi instalaţiilor de transport pe cablu aferente acestora, sunt exceptate de la plata taxei pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, cu condiţia ca beneficiarul scoaterii să fie autoritatea publică locală.------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 3 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. (2) Schimbarea destinaţiei păşunilor şi fâneţelor care vor fi incluse în program, potrivit studiului integrat, va fi exceptată de la plata taxelor aferente. (3) Lucrările de amenajare a zonelor pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă sunt declarate de utilitate publică şi vor fi exploatate în conformitate cu legislaţia în vigoare.------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 3 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. (4) Scoaterea din fondul forestier naţional a terenurilor prevăzute la alin. (1) se realizează prin compensare cu terenuri echivalente ca suprafaţă şi bonitate, potrivit legislaţiei silvice în vigoare.------------Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 3 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. (5) Terenurile situate în ariile naturale protejate, declarate conform prevederilor legale specifice, nu fac obiectul prezentei legi, cu excepţia cazului în care acestea sunt amplasate în zonele de dezvoltare durabilă ale ariilor naturale protejate de interes naţional, desemnate prin planurile de management aprobate.------------Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 3 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 5 (1) Scoaterea din fondul forestier naţional a terenurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) se aprobă numai după realizarea studiilor integrate privind dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă. (2) Studiile prevăzute la alin. (1) se avizează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Academia Română şi autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se află zonele incluse în studii şi vor urmări respectarea prevederilor legale privind ariile naturale protejate, în special siturile "Natura 2000". (3) Finanţarea studiilor integrate pentru suprafeţele de teren din zonele incluse în program se realizează de către Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, în funcţie de fondurile disponibile şi de priorităţile din punctul de vedere al dezvoltării turistice. Autorităţile administraţiei publice locale implicate în program pot hotărî, în condiţiile legii, participarea cu resurse financiare din bugetele proprii.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 3 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 6Implementarea programului va fi coordonată de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Autoritatea Naţională pentru Turism, în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cu Agenţia Naţională pentru Sport, şi se va realiza de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu prevederile legale.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 418 din 16 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 29 noiembrie 2006.  +  Articolul 7Sursele de finanţare pentru realizarea programului se constituie, după caz, din: a) sume alocate de la bugetul de stat şi bugetele locale, în limita creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie; b) credite interne sau externe; c) ajutoare financiare interne sau externe nerambursabile; d) resurse ale sectorului privat;d^1) fonduri europene;-----------Litera d^1) a art. 7 a fost introdusă de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 418 din 16 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 29 noiembrie 2006. e) alte surse atrase.  +  Articolul 8Programul devine program de importanţă zonală pentru autorităţile administraţiei publice locale implicate, beneficiind de prioritate la finanţarea din bugetele locale.  +  Articolul 9 (1) Anexa la prezenta lege poate fi modificată şi completată prin hotărâre a Guvernului. (2) Autorităţile administraţiei publice locale sau judeţene pot solicita Guvernului, în baza unui studiu de fezabilitate, completarea anexei la prezenta lege.-----------Art. 9 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 418 din 16 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 29 noiembrie 2006.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 11 decembrie 2003.Nr. 526.  +  Anexa LISTA zonelor identificate pentru dezvoltarea domeniului schiului şi practicarea altor sporturi de iarnă, cuprinse în cadrul Programului naţional de dezvoltare a turismului «Schi în România»Judeţul Alba: Abrud, Arieşeni, Baia de Arieş, Poarta Raiului (Şureanu), Zlatna;Judeţul Argeş: Cumpăna, Iezer, zona Leaota, Moliviş, Piscul Negru, Valea Caprei, Valea Dâmboviţei (Pecineagu);Judeţul Bacău: Slănic-Moldova;Judeţul Bihor: Padiş, Stâna de Vale;Judeţul Bistriţa-Năsăud: Colibiţa, Leşu, Tihuţa, Ţibleş (Fiad), Valea Vinului;Judeţul Braşov: zona Bran-Moeciu, Fundata, Poiana Braşov, zona Predeal-Râşnov, Tărlungeni-Vama Buzăului;Judeţul Caraş-Severin: Muntele Mic, Semenic-Crivaia, Valea Olteana (Ţarcu);Judeţul Cluj: Băişoara, Fântânele-Beliş, Lunca Vişagului (Vlădeasa), Măguri Răcătău, Rogojel (Vlădeasa), Valea Ierii;Judeţul Covasna: Comandău, Şugaş Băi;Judeţul Dâmboviţa: zona Padina-Peştera-Valea Ialomiţei;Judeţul Gorj: Rânca (Novaci, Baia de Fier);-------------Poziţia referitoare la judeţul Gorj din anexă a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 418 din 16 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 noiembrie 2006.Judeţul Harghita: Borsec, Bucin, Harghita-Băi, Harghita Mădăraş, Izvoru Mureşului, Lacu Roşu, Valea Strâmbă, Tuşnad;Judeţul Hunedoara: Baleia, Câmpuşel-Oslea, Clopotiva, Groapa Seacă, Parâng, Râul Şes (Godeanu), Râuşor, Straja-Pasul Vulcan;Judeţul Maramureş: Borşa, Cavnic, Izvoarele, Mogoşa-Şuior, Poienile de Sub Munte, Valea Vaserului;Judeţul Mureş: Lăpuşna, Sovata;Judeţul Neamţ: Borca, Durău, Piatra-Neamţ, Valea Tarcăului, Bicaz-Chei, Bicazu Ardelean;Judeţul Prahova: Azuga, Buşteni, Sinaia, zona Valea Doftanei, zona Valea Superioară a Teleajenului-Cheia;Judeţul Satu Mare: Luna Şes;Judeţul Sibiu: Bâlea-Lac, Gâtu Berbecului, Jina, Păltiniş, Valea Avrigului, Poiana Neamţului;Judeţul Suceava: Broşteni, Câmpulung Moldovenesc, Crucea, Gura Haitii, Gura Humorului, Pojorâta, Suceviţa, Vatra Dornei, Cârlibaba, Dorna Candrenilor, Şaru Dornei, Ciocăneşti;Judeţul Vâlcea: Horezu, Malaia, Obârşia Lotrului, Valea Latoriţei-Petrimanu, Vidra;Judeţul Vrancea: Lepşa, Soveja.-----------Anexa a fost modificată de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 418 din 16 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 29 noiembrie 2006.-------