DECIZIE nr. 1 din 23 ianuarie 2009privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România
EMITENT
 • COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 5 februarie 2009  În temeiul art. 379, 384, 406 şi 408 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 179/2008,Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide:  +  Capitolul I Exercitarea profesiei cu caracter permanent  +  Articolul 1Au dreptul de a exercita, în condiţiile legii, profesia de medic pe teritoriul României persoanele posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicină şi care au calitatea de: a) cetăţeni ai statului român; b) cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene; c) soţul unui cetăţean român, precum şi descendenţii şi ascendenţii în linie directă, aflaţi în întreţinerea unui cetăţean român, indiferent de cetăţenia acestora; d) membrii de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare; e) cetăţenii statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România; f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de unul dintre statele prevăzute la lit. b).  +  Articolul 2 (1) Profesia de medic se exercită cu caracter permanent pe teritoriul României de către persoanele prevăzute la art. 1, în baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România. (2) Modelul certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 3 (1) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România se acordă persoanelor prevăzute la art. 1 şi care, făcând cerere expresă în acest sens, îndeplinesc următoarele condiţii: a) deţin un titlu oficial de calificare în medicină, în sensul art. 371 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau de incompatibilitate prevăzute de lege; c) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic; d) nu au întrerupt exercitarea profesiei pe o perioadă mai mare de 5 ani sau au obţinut diploma de licenţă în ultimii 5 ani; e) au depus jurământul profesional; f) au achitat taxa de înscriere în Colegiul Medicilor din România. (2) În cazul în care medicul a întrerupt exercitarea profesiei de medic mai mult de 5 ani, acordarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România sau reluarea activităţii medicale se va face numai după atestarea competenţei profesionale conform legii.  +  Articolul 4 (1) În vederea obţinerii certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, persoanele care îndeplinesc condiţiile legale vor depune la colegiul teritorial al Colegiului Medicilor din România în a cărui rază îşi au, după caz, domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă următoarele documente: a) cererea de înscriere; b) originalul şi copia documentului de identitate; c) titlul oficial de calificare în profesia de medic sau, după caz, documentul care atestă recunoaşterea titlului; d) dovada exercitării profesiei de medic în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, dacă este cazul, sau dovada atestării competenţei profesionale; e) cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă, însoţit de traducerea legalizată; f) certificatul de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de medic. Certificatul de sănătate va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru. Pentru certificatele emise în spaţiul european se va anexa o traducere legalizată; g) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate; h) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul; i) chitanţa privind achitarea taxei de înscriere. (2) Dispoziţiile alin. (1) se vor aplica şi medicilor rezidenţi.  +  Articolul 5 (1) Autorizaţiile de liberă practică emise până la data intrării în vigoare a Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de Ministerul Sănătăţii în temeiul Legii nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România, cu modificările şi completările ulterioare, până la preschimbare, se echivalează cu certificatul de membru emis în condiţiile Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Până la data de 1 aprilie 2009 titularii autorizaţiilor prevăzute la alin. (1), precum şi ai certificatelor de membru al Colegiului Medicilor din România, emise în temeiul Legii nr. 306/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să le preschimbe cu noul certificat de membru al Colegiului Medicilor din România. (3) Rămân valabile certificatele de membru al Colegiului Medicilor din România emise conform Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 8/2006 privind punerea în aplicare a unor dispoziţii legale, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Certificatele de membru al Colegiului Medicilor din România vor fi emise şi eliberate de colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor din România, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. (2) Pentru medicii rezidenţi care obţin certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România, la rubrica "specialitate" se vor înscrie calitatea de rezident a titularului şi specialitatea în care urmează rezidenţiatul.  +  Articolul 7La primirea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, titularul va semna într-un registru ţinut de colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor din România, care va conţine următoarele rubrici: a) numele şi prenumele titularului certificatului; b) facultatea şi anul absolvirii; c) codul numeric personal; d) seria şi numărul certificatului; e) data depunerii jurământului profesional; f) data eliberării; g) semnătura titularului.  +  Capitolul II Exercitarea profesiei de medic cu caracter temporar sau ocazional  +  Articolul 8Absolvenţii facultăţilor de medicină promoţiile ulterioare anului 2005, care nu au fost confirmaţi în rezidenţiat, au dreptul de a exercita activitate medicală în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege, în baza unui certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie, eliberat în baza următoarelor documente: a) cererea de înscriere; b) documentul de identitate şi o copie; c) titlul oficial de calificare în profesia de medic; d) contractul de muncă încheiat pe o durată de maximum 3 ani cu o unitate sanitară publică ori cu un cabinet de medicină de familie; e) decizia conducerii unităţii medicale prin care se nominalizează medicul sub supravegherea şi responsabilitatea căruia se va desfăşura activitatea medicală; f) cazierul judiciar; g) certificat de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de medic. Certificatul medical va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru; h) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate; i) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul; j) chitanţa privind achitarea taxei de înscriere.  +  Articolul 9 (1) În caz de prestare temporară sau ocazională de servicii pe teritoriul României, medicii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state, sunt exceptaţi de la obligativitatea înscrierii în Colegiul Medicilor din România. (2) Exercitarea profesiei de medic conform dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă de Ministerul Sănătăţii, în baza avizului eliberat de Colegiul Medicilor din România, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 10 (1) Avizul prevăzut la art. 9 alin. (2) se eliberează de Colegiul Medicilor din România, în baza următoarelor documente, comunicate de Ministerul Sănătăţii: a) o declaraţie prealabilă scrisă, în care se precizează durata de prestare, natura, respectiv temporară sau ocazională, locul de desfăşurare a acestor activităţi, precum şi domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în statul membru de stabilire; b) copia documentului de cetăţenie; c) o dovadă prin care autorităţile competente ale statului membru de stabilire atestă că la data eliberării acestui document posesorul este stabilit legal pe teritoriul său în vederea exercitării activităţilor de medic şi nu i-a fost interzisă exercitarea acestora nici chiar cu titlu temporar; d) diplomele, certificatele sau alte titluri de medic prevăzute de lege ori de normele Uniunii Europene pentru prestarea activităţilor în cauză. (2) Avizul prevăzut la art. 9 alin. (2) se emite în termen de maximum 14 zile de la data comunicării de către Ministerul Sănătăţii a documentelor prevăzute la alin. (1). Avizul se emite în două exemplare, unul pentru Ministerul Sănătăţii şi unul pentru colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor din România, în vederea înregistrării medicului respectiv.  +  Articolul 11Avizul prevăzut la art. 10 se eliberează pe o durată maximă de un an calendaristic, exclusiv pentru anul calendaristic în care a fost solicitat.  +  Articolul 12 (1) Persoanele care nu se încadrează în condiţiile art. 1, dar care au dreptul de a practica profesia de medic în statul de origine, pot exercita profesia de medic pe teritoriul României numai cu caracter ocazional, în baza aprobării Ministerului Sănătăţii şi a avizului special emis de Colegiul Medicilor din România, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta decizie. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor exercita activitatea medicală exclusiv în cadrul unei unităţi medicale sau de învăţământ medical în scop demonstrativ didactic şi numai în perioada expres aprobată.  +  Articolul 13Avizul prevăzut la art. 12 alin. (1) se eliberează în baza următoarelor documente:1. cerere de înregistrare şi emitere a avizului special;2. copia documentului de cetăţenie;3. o declaraţie prealabilă scrisă, în care se precizează durata de prestare, natura activităţii medicale, locul de desfăşurare a activităţilor, precum şi domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază;4. titlul oficial de calificare în profesia de medic;5. atestatul emis de autoritatea competentă a statului de origine, potrivit căruia persoana respectivă are dreptul de a profesa activitate medicală în statul respectiv;6. invitaţia unei unităţi medicale româneşti sau, după caz, a unei autorităţi publice ori a unei instituţii de învăţământ medical;7. decizia conducerii unităţii medicale prin care se nominalizează medicul sub supravegherea şi responsabilitatea căruia se va desfăşura activitatea medicală pentru care se solicită avizul;8. chitanţa privind achitarea taxei de înregistrare.  +  Articolul 14Au de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România toţi medicii înscrişi până la data intrării în vigoare a Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 15Certificatele de membru al Colegiului Medicilor din România prevăzute la art. 2 şi 8 vor fi emise şi eliberate de colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor din România.  +  Articolul 16 (1) În caz de pierdere, furt sau deteriorare a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România se eliberează duplicat. (2) Taxa pentru eliberarea duplicatului se stabileşte de consiliul colegiului teritorial al Colegiului Medicilor din România.  +  Articolul 17Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Colegiului Medicilor din România,Vasile AstărăstoaieBucureşti, 23 ianuarie 2009.Nr. 1.  +  Anexa 1
  Nr. poliţei de asigurare/Data Societatea de asigurare Avizul anual
  .................. ................
  .................. ................
  .................. ................
  .................. ................
  .................. ................
  .................. ................
  .................. ................
   +  Anexa 2
  Nr. poliţei de asigurare/Data Societatea de asigurare Avizul anual
  .................. ..................
  .................. ..................
  ..................
  .................. ..................
  .................. ..................
  .................. ..................
  .................. ..................
   +  Anexa 3COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA                                      AVIZ              pentru activitatea temporară pe teritoriul României        pentru medicii din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European                           şi Confederaţia Elveţiană                          COLEGIUL MEDICILOR AVIZEAZĂ    Pe dl/dna dr. ........................, cetăţean .........................,  posesor/posesoare al/a paşaportului seria .......... nr. ...................,  CI seria .......... nr. ..............., absolvent/absolventă al/a Facultăţii  de Medicină ........................ cu diploma de absolvire seria ..........  nr. ............, promoţia ..................., specialist .................,  atestat studii complementare ...............................................,  să practice temporar servicii medicale pe teritoriul României,în conformitate  cu prevederile art. 370 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul  sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.    Avizul este valabil exclusiv pentru anul calendaristic pentru care a fost  solicitat.    Activitatea medicală are caracter temporar şi va fi exercitată în limitele  competenţelor certificate.    Responsabilitatea pentru activitatea desfăşurată revine medicului în cauză,  în limitele competenţelor profesionale, fiind exclusă cercetarea pe subiecţi  umani.    Avizul se comunică Ministerului Sănătăţii şi colegiului teritorial al  Colegiului Medicilor din România unde urmează să îşi desfăşoare activitatea.                               Secretar general,                Coordonatorul Departamentului acreditări avizări  +  Anexa 4COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA                                      AVIZ              pentru exercitarea activităţii medicale cu caracter        ocazional pe teritoriul României pentru medicii care nu aparţin    Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene                          COLEGIUL MEDICILOR AVIZEAZĂ    Pe dl/dna dr. ..........................., cetăţean ......................,  posesor/posesoare al/a paşaportului seria .......... nr. ...................,  CI seria ............. nr. ......................., absolvent/absolventă al/a  Facultăţii de Medicină ........................ cu diploma de absolvire seria  ....... nr. ........., promoţia ................, specialist ...............,  atestat studii complementare ..................................., să practice  ocazional servicii medicale pe teritoriul României, în conformitate cu  prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modi-  ficările şi completările ulterioare.    Avizul este valabil exclusiv pentru perioada ............................ .    Activitatea medicală are caracter ocazional, va fi exercitată în unitatea  medicală ......................... şi va avea caracter didactic, de instruire  a personalului medical românesc, de informare sau schimb de experienţă.    Responsabilitatea pentru activitatea desfăşurată revine medicului în cauză  şi conducătorului unităţii medicale în care îşi desfăşoară activitatea, în  limitele competenţelor profesionale, fiind exclusă cercetarea pe subiecţi  umani.    Avizul se comunică Ministerului Sănătăţii şi colegiului teritorial al  Colegiului Medicilor din România unde urmează să îşi desfăşoare activitatea.                               Secretar general,                Coordonatorul Departamentului acreditări avizări----