HOTĂRÂRE nr. 416 din 9 mai 2007 (*actualizată*)privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor**)(actualizată până la data de 15 ianuarie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 10 mai 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 15 ianuarie 2009, cu modificârile şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.317 din 31 octombrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.678 din 10 decembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 3 din 9 ianuarie 2009.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 prevede că se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor*) are structura organizatorică potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 1. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor*) are în conducerea sa un ministru şi 5 secretari de stat. (3) Conducerea Departamentului ordine şi siguranţă publică este asigurată de către un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct.(3^1) Secretarul de stat (pentru comunităţile locale) este ajutat de un subsecretar de stat.------------Alin. (3^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 3 din 9 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 15 ianuarie 2009. (4) Secretarul general al ministerului este ajutat de 3 secretari generali adjuncţi. (5) Coordonarea de către ministru, secretarii de stat şi secretarul general a structurilor şi a unităţilor subordonate se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor*).-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 prevede că se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 1^1 (1) În cadrul aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor*) funcţionează Departamentul Schengen, care este autoritatea naţională în domeniu ce asigură şi răspunde de îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare pentru aderarea României la Acordul Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune şi la Convenţia de aplicare a acestuia. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Departamentul Schengen coordonează, la nivel naţional, activităţile desfăşurate de instituţiile şi autorităţile cu responsabilităţi în domeniu, conform Planului de acţiune Schengen şi Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României.-------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.317 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 prevede că se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 2 (1) Şeful Departamentului Schengen are rang de secretar de stat. (2) Funcţia de director general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă, încadrată cu poliţist - funcţionar public cu statut special, se asimilează cu funcţia de secretar de stat.------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 3 din 9 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 15 ianuarie 2009. (3) Personalul contractual numit pe funcţia de director general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă este salarizat potrivit prevederilor legale ce reglementează salarizarea persoanelor care ocupă funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică.(3^1) Funcţia de director general al Direcţiei generale management operaţional se asimilează, din punctul de vedere al salarizării, cu funcţia de secretar de stat. Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general al Direcţiei generale management operaţional se fac prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.------------Alin. (3^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 3 din 9 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 15 ianuarie 2009. (4) Numirea şi eliberarea din funcţie a şefului Departamentului Schengen şi a directorului general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă se fac prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor*). (5) Numirea şi eliberarea din funcţie a adjunctului şefului Departamentului ordine şi siguranţă publică se fac prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor*).-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.317 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 prevede că se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 3Ministrul administraţiei şi internelor*) stabileşte structura organizatorică a unităţilor proprii ministerului şi poate înfiinţa, disloca şi desfiinţa şi alte unităţi, institute, ateliere de reparaţii sau producţie similare, subordonate ministerului, până la nivel de birou, serviciu, sector, direcţie operativă, batalion inclusiv, în limita posturilor şi a fondului de salarii aprobate.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 prevede că se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 4Numărul posturilor, pe timp de pace şi mobilizare, este cel prevăzut în anexele nr. 2 şi 3*)._______*) Anexele nr. 2 şi 3 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii, şi se comunică instituţiilor interesate.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 4 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 9 mai 2007.Nr. 416.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ*)a Ministerului Administraţiei şi InternelorI. Aparat central (propriu)*Font 8*                              ┌────────────┐                              │ MINISTRU │ ┌───────────┐   ┌───────────┐ ┌─────────┐ └────────────┘ │ CABINETUL │   │CORPUL DE │ │ │ │MINISTRULUI│ ┌────────────────────┐   │CONTROL AL │ │DIRECŢIA │ └───────────┘ │DIRECŢIA GENERALĂ DE│   │MINISTRULUI│ │GENERALĂ │ │ INFORMAŢII ŞI │   │(la nivel │ │ANTI- │ │ PROTECŢIE INTERNĂ │   │direcţie │ │CORUPŢIE │ └────────────────────┘   │generală) │ │ │   └───────────┘ └─────────┘   ┌───────────┐ ┌─────────┐ - - - - - - - - - - - - - - - - - -   │ DIRECŢIA │ │DIRECŢIA │ | COLEGIUL | | CENTRUL NAŢIONAL DE |   │ GENERALĂ │ │GENERALĂ │ |MINISTERULUI | |CONDUCERE A ACŢIUNILOR|   │ JURIDICĂ │ │ AUDIT │ - - - - - - - | DE ORDINE PUBLICĂ |   │ │ │INTERN │ - - - - - - - - - - -   └───────────┘ └─────────┘                                                     __ _ _ _ _ _ _ _ ┌─────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐ |┌───────────────┐| │SECRETAR ││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR│ |│SEF DEPARTAMENT│| │ GENERAL ││ DE ││ DE ││ DE ││ DE ││ DE │ |│ SCHENGEN │| └─────────┘│ STAT ││ STAT ││ STAT ││ STAT ││ STAT │ |│ (cu rang de │| ┌────────┐┌────────┐┌────────┐│(pentru ││(pentru ││(pentru ││(pentru ││(Şef al │ |│ secretar de │| │SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR││reforma ││relaţii-││comuni- ││relaţia ││Departa-│ |│ stat) │| │GENERAL ││GENERAL ││GENERAL ││în admi-││le cu ││tăţile ││cu ││mentului│ |└───────────────┘| │ADJUNCT ││ADJUNCT ││ADJUNCT ││nistra- ││institu-││locale) ││Parlamen││ordine │ | | └────────┘└────────┘└────────┘│ţia ││ţiile ││ ││tul şi ││şi sigu-│ | | ┌─────────────┐┌─────────────┐│publică)││prefec- ││ ││afaceri ││ranţă │ |┌───────────────┐| │ DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││ ││tului) ││ ││europene││publică)│ |│ DIRECŢIA │| │ GENERALĂ ││GENERALĂ │└────────┘└────────┘└────────┘└────────┘└────────┘ |│ GENERALĂ │| │ MANAGEMENT ││MANAGEMENT │                    ┌─────────┐ ┌────────┐ |│ SCHENGEN │| │ RESURSE ││LOGISTIC ŞI │                    │SUBSECRE-│ │ADJUNCT │ |└───────────────┘| │ UMANE ││ADMINISTRATIV│                    │TAR DE │ │ ŞEF │ - - - - - - - - - └─────────────┘└─────────────┘                    │STAT │ │DEPARTA-│ ┌─────────────┐┌─────────────┐                    │ │ │ MENT │ │ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA │                    └─────────┘ └────────┘ │ GENERALĂ ││GENERALĂ PT. │┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐ │ FINANCIARĂ ││COMUNICAŢII ││UNITATEA││DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA│ │ ││ŞI TEHNOLOGIA││CENTRALĂ││GENERALĂ││GENERALĂ││GENERALĂ││GENERALĂ│ │ ││INFORMAŢIEI ││PENTRU ││PENTRU ││PENTRU ││AFACERI ││MANAGE- │ └─────────────┘└─────────────┘│REFORMA ││RELAŢII-││COMUNI- ││EUROPENE││MENT │ ┌─────────────┐┌─────────────┐│ADMINIS ││LE CU ││TĂŢI ││ ŞI ││OPERAŢI-│ │ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││TRAŢIEI ││INSTITU-││LOCALE, ││RELAŢII ││ONAL │ │ GENERALĂ ││ GENERALĂ ││PUBLICE ││ŢIILE ││ZONE ││INTERNA-│└────────┘ │ MEDICALĂ ││INFORMAE ŞI ││(la ││PREFEC- ││ASISTATE││ŢIONALE │ │ ││ RELAŢII ││nivel ││TULUI ││AJUTOR │└────────┘ │ ││ PUBLICE ││direcţie││ ││DE STAT │ └─────────────┘└─────────────┘│generală││ ││ŞI PAR- │ ┌────────────────────────┐└────────┘└────────┘│TENERIAT│ │ SECRETARIATUL GENERAL │┌────────┐┌────────┐│CU STRUC│ │ (la nivel direcţie ││DIRECŢIA││DIRECTIA││TURILE │ │ generală) ││GENERALĂ││PENTRU ││ASOCIA- │ └────────────────────────┘│PENTRU ││SERVI- ││TIVE ││DEZVOL- ││CIILE │└────────┘│TAREA ││PUBLICE │┌────────┐│CAPACI- ││DECON- ││DIRECŢIA││TĂŢII ││CENTRATE││PENTRU ││ADMINIS-││ ││SERVICII││TRATIVE ││ ││DE INTE-│└────────┘└────────┘│RES │┌────────┐ │GENERAL ││DIRECŢIA│ └────────┘│PENTRU │ ┌──────────┐│POLITICI│ │ DIRECŢIA ││FISCALE │ │INVESTIŢII││ ŞI │ │ ŞI ││BUGETARE│ │DEZVOLTARE││LOCALE │ │ LOCALĂ │└────────┘ └──────────┘┌────────┐│UNITATEA││ DE ││POLITICI││PUBLICE ││(la ││nivel ││direcţie│└────────┘II. Instituţii şi structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi InternelorA. Instituţii şi structuri aflate în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor1. Agenţia Naţională Antidrog2. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară3. Institutul Naţional de Administraţie4. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici5. Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane6. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat7. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale8. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice9. Instituţia prefectului (42)10. Direcţia Generală de Paşapoarte11. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor12. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă13. Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor14. Centrul Informatic Naţional al Ministerului Administraţiei şi Internelor (e-administraţie)15. Oficiul Român pentru Imigrări16. Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională17. Arhivele Naţionale18. Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor19. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"20. Liceul "Neagoe Basarab" al Ministerului Administraţiei şi Internelor21. Liceul "Constantin Brâncoveanu" al Ministerului Administraţiei şi Internelor22. Poliţia Română23. Jandarmeria Română24. Poliţia de Frontieră Română25. Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor26. Grupul Special de Protecţie şi Intervenţie "Acvila"27. Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor28. Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti29. Centrul Cultural al Ministerului Administraţiei şi Internelor30. Institutul de Studii pentru Ordine Publică (I.S.O.P.)31. Structuri subordonate unor unităţi centraleB. Structuri aflate în coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor1. Societatea Comercială "COMICEX" - S.A.--------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa la HOTĂRÂREA nr. 3 din 9 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 15 ianuarie 2009, conform pct. 4 al articolului unic din acelaşi act normativ._________