ORDIN nr. 3.616 din 10 decembrie 2008privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale filialelor din cadrul Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. Bucureşti
EMITENT
 • AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
 • Nr. 81 din 13 noiembrie 2008
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Nr. 3.616 din 10 decembrie 2008
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
 • Nr. 1.079 din 16 decembrie 2008
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 ianuarie 2009  În temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu completările ulterioare, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) şi (4) şi ale anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie,preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale filialelor Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzute în anexele nr. 1-15, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale filialelor Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi a Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri ale cheltuielilor aprobate sau nerealizări ale veniturilor aprobate, filialele Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. prevăzute la art. 1 pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. (3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre câştigul lunar brut şi productivitatea muncii.  +  Articolul 3Compania Naţională "Romarm" - S.A. împreună cu filialele sale vor duce la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Autorităţiipentru Valorificarea Activelor Statului,Emil BenţanMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul muncii,familiei şi egalităţiide şanse,Mariana Câmpeanu  +  Anexa 1 FILIALA S.C. TOHAN - S.A.Aleea Uzinei nr. 1, Zărneşti, judeţul Braşov, CUI RO13652413, nr. J08/49/2001BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
                                                            mii lei
  INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri
  0 1 2 3 4
  I VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 24.710,56
  1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 24.460,56
  a) producţia vândută 3 12.800,00
  b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 50,00
  c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
  - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6
  - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7
  d) producţia imobilizată 8 700,00
  e) alte venituri din exploatare, din care: 9 10.910,56
  - venituri din subvenţii de expl.af.altor venituri 9a 4.327,70
  2 Venituri financiare - total, din care: 10 250,00
  c) venituri din dobânzi 13 145,00
  d) alte venituri financiare 14 105,00
  3 Venituri extraordinare 15
  II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) 16 24.710,56
  1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 24.460,56
  a) cheltuieli materiale 18 3.620,00
  b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa) 19 2.370,00
  c) cheltuieli privind mărfurile 20 40,00
  d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 6.230,12
  - salarii 22 3.967,44
  - contracte de mandat/contracte de performanţă 23 190,00
  - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.079,93
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări Sociale(19,5%) 25 810,70
  - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj (1%) 26 40,57
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate (5,5%) 27 228,66
  - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 992,74
  -cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 alin.3 lit. c) din legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 83,15
  - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30
  - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31
  - fonduri speciale aferente fondului de salarii din care: 32 79,60
  - tichete de masă 33 830,00
  e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale 34 637,80
  f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 11.562,64
  - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 40,00
  - cheltuieli de protocol din care: 37
  - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38
  - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 40,00
  - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40
  - tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam- panii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41
  - cheltuieli cu sponsorizarea 42
  - alte cheltuieli, din care: 43 11.522,64
  - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44
  - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45
  - subvenţii conform O.U.G. 95/2002 45a 4.327,70
  2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 250,00
  - cheltuieli privind dobânzile 47 250,00
  - alte cheltuieli financiare 48
  3 Cheltuieli extraordinare 49
  III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 0,00
  VI IMPOZIT PE PROFIT 51 0,00
  VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 0,00
  1 Rezerve legale 53 0,00
  2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 0,00
  3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55
  4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru Proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56
  5 Alte repartizări prevăzute de lege 57
  6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58
  7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59
  8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 60
  VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 5.085,00
  1 Surse proprii 62 523,00
  2 Alocaţii de la buget 63 4.000,00
  3 Credite bancare 64
  - interne 65
  - externe 66
  4 Alte surse 67 562,00
  IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care 68 5.085,00
  1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 5.085,00
  2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70
  - interne 71
  - externe 72
  X. REZERVE, din care: 73 0,00
  1 Rezerve legale 74 0,00
  2 Rezerve statutare 75
  3 Alte rezerve 76
  XI. DATE DE FUNDAMENTARE 77
  1 Venituri totale 78 20.382,86
  Venituri af. productivităţii (rd.78-venit.rez. mobilizare cf.Legii nr. 245/2007) 78a
  2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 20.382,86
  3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80
  4 Nr. mediu de salariaţi în activitate 81 310
  Nr. mediu de salariaţi în nucleu 81a 232
  5 Fond de salarii, din care: 82 3.967,44
  a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 3.867,44
  b) alte cheltuieli cu personalul 84 100,00
  6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) 85 1.039,64
  7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/rd.81- în preţuri curente) 86 65,75
  8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în preţuri comparabile) 87 65,75
  10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 (rd.79/rd.78 89 1.000,00
  11 Plăţi restante - total 90
  - preţuri curente 91 618,65
  - preţuri comparabile (rd.95x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 92 618,65
  12 Creanţe restante - total 93
  - preţuri curente 94 377,78
  - preţuri comparabile (rd.98x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 95 377,78
  Notă: Veniturile utilizate la calculul productivităţii muncii (col. 4, rd. 86, 87) includ şi veniturile în valoare de 16.09.31 mii lei, venit creat prin punerea în aplicare a Legii nr. 245/2007, ce reprezintă materialele scoase în perioada 1991-2003 şi nerestituite, precum şi penalităţile aferente acestora. Fără această sumă productivitatea calculată este de 34,87 mii lei/persoană faţă de care se face corelarea cu câştigul salarial pe anul 2008.
   +  Anexa 2 FILIALA S.C. CARFIL - S.A.Str. Zizinului nr. 119, Braşov, judeţul Braşov, CUI RO13945863, J08/596/2001BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
                                                                mii lei
  INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri
  0 1 2 3 4
  I VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 14.693,23
  1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 14.372,03
  a) producţia vândută 3 4.398,03
  b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 80,00
  c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
  - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6
  - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7
  d) producţia imobilizată 8 250,00
  e) alte venituri din exploatare, din care: 9 9.644,00
  - venituri din subvenţii de expl.af.altor venituri 9a 1.175,19
  2 Venituri financiare - total, din care: 10 321,20
  c) venituri din dobânzi 13 1,20
  d) alte venituri financiare 14 320,00
  3 Venituri extraordinare 15
  II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) 16 14.693,23
  1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 14.258,23
  a) cheltuieli materiale 18 1.758,00
  b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa) 19 1.020,00
  c) cheltuieli privind mărfurile 20 45,00
  d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.029,90
  - salarii 22 2.857,50
  - contracte de mandat/contracte de performanţă 23 190,00
  - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 791,00
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări Sociale(19,5%) 25 594,26
  - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj (1%) 26 29,13
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate (5,5%) 27 167,61
  - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 191,40
  -cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 alin.3 lit. c) din legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 60,95
  - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30
  - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31
  - fonduri speciale aferente fondului de salarii din care: 32 130,45
  - tichete de masă 33
  e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale 34 850,00
  f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 6.555,33
  - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 0,00
  - cheltuieli de protocol din care: 37
  - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38
  - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39
  - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40
  - tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam- panii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41
  - cheltuieli cu sponsorizarea 42
  - alte cheltuieli, din care: 43 6.555,33
  - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44
  - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45
  - subvenţii conform O.U.G. 95/2002 45a 1.175,19
  2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 435,00
  - cheltuieli privind dobânzile 47 400,00
  - alte cheltuieli financiare 48 35,00
  3 Cheltuieli extraordinare 49
  III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 0,00
  VI IMPOZIT PE PROFIT 51 0,00
  VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 0,00
  1 Rezerve legale 53 0,00
  2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 0,00
  3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55
  4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru Proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56
  5 Alte repartizări prevăzute de lege 57
  6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58
  7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59
  8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60
  VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 500,00
  1 Surse proprii 62 500,00
  2 Alocaţii de la buget 63
  3 Credite bancare 64
  - interne 65
  - externe 66
  4 Alte surse 67
  IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care 68 500,00
  1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 500,00
  2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 0,00
  - interne 71
  - externe 72
  X. REZERVE, din care: 73 0,00
  1 Rezerve legale 74 0,00
  2 Rezerve statutare 75
  3 Alte rezerve 76
  XI. DATE DE FUNDAMENTARE 77
  1 Venituri totale 78 13.518,04
  2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 13.518,04
  3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80
  4 Nr. mediu de salariaţi în activitate 81 150
  Nr. mediu de salariaţi în nucleu 81a 63
  5 Fond de salarii, din care: 82 2.857,50
  a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 2.722,50
  b) alte cheltuieli cu personalul 84 135,00
  6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) 85 1.512,50
  7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/rd.81- în preţuri curente) 86 90,12
  8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în preţuri comparabile) 87 90,12
  10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000) (rd.79/rd.78) 89 1.000,00
  11 Plăţi restante - total 90
  - preţuri curente 91 90.937,00
  - preţuri comparabile (rd.95x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 92 90.937,00
  12 Creanţe restante - total 93
  - preţuri curente 94 1.128,00
  - preţuri comparabile (rd.98x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 95 1.128,00
   +  Anexa 3 FILIALA S.C. U.M. CUGIR - S.A.Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, judeţul Alba, CUI RO1769224, J01/40/1999BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
                                                                mii lei
  INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri
  0 1 2 3 4
  I VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 50.809,91
  1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 49.559,91
  a) producţia vândută 3 25.000,00
  b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 135,00
  c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
  - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6
  - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7
  d) producţia imobilizată 8 550,00
  e) alte venituri din exploatare, din care: 9 23.874,91
  - venituri din subvenţii de expl.af.altor venituri 9a 3.656,16
  2 Venituri financiare - total, din care: 10 1.250,00
  c) venituri din dobânzi 13 1,00
  d) alte venituri financiare 14 1.249,00
  3 Venituri extraordinare 15
  II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) 16 50.809,91
  1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 49.159,91
  a) cheltuieli materiale 18 11.000,00
  b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa) 19 8.300,00
  c) cheltuieli privind mărfurile 20 750,00
  d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 12.345,57
  - salarii 22 9.227,40
  - contracte de mandat/contracte de performanţă 23 210,00
  - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 2.451,47
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări Sociale(19,5%) 25 1.840,29
  - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj (1%) 26 92,12
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate (5,5%) 27 519,06
  - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 456,69
  -cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 alin.3 lit. c) din legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 188,75
  - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30
  - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31
  - fonduri speciale aferente fondului de salarii din care: 32 267,94
  - tichete de masă 33
  e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale 34 8.050,00
  f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 8.714,34
  - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 189,00
  - cheltuieli de protocol din care: 37
  - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38
  - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 189,00
  - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40
  - tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam- panii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41
  - cheltuieli cu sponsorizarea 42
  - alte cheltuieli, din care: 43 8.525,34
  - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44
  - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45
  - subvenţii conform O.U.G. 95/2002 45a 3.656,16
  2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 1.650,00
  - cheltuieli privind dobânzile 47 50,00
  - alte cheltuieli financiare 48 1.600,00
  3 Cheltuieli extraordinare 49
  III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 0,00
  VI IMPOZIT PE PROFIT 51 0,00
  VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 0,00
  1 Rezerve legale 53 0,00
  2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 0,00
  3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55
  4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru Proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56
  5 Alte repartizări prevăzute de lege 57
  6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58
  7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59
  8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60
  VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 800,00
  1 Surse proprii 62 800,00
  2 Alocaţii de la buget 63
  3 Credite bancare 64
  - interne 65
  - externe 66
  4 Alte surse 67
  IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care 68 800,00
  1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 800,00
  2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70
  - interne 71
  - externe 72
  X. REZERVE, din care: 73 0,00
  1 Rezerve legale 74 0,00
  2 Rezerve statutare 75
  3 Alte rezerve 76
  XI. DATE DE FUNDAMENTARE 77
  1 Venituri totale 78 47.153,75
  2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 47.153,75
  3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80
  4 Nr. mediu de salariaţi în activitate 81 485
  Nr. mediu de salariaţi în nucleu 81a 196
  5 Fond de salarii, din care: 82 9.227,40
  a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 9.002,40
  b) alte cheltuieli cu personalul 84 225,00
  6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) 85 1.546,80
  7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/rd.81)- în preţuri curente 86 97,43
  8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în preţuri comparabile 87 97,43
  10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000) (rd.79/rd.78) 89 1.000,00
  11 Plăţi restante - total 90
  - preţuri curente 91 279.554,63
  - preţuri comparabile (rd.95x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 92 279.554,63
  12 Creanţe restante - total 93
  - preţuri curente 94 9.558,28
  - preţuri comparabile (rd.98x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 95 9.558,28
   +  Anexa 4 FILIALA S.C. F.A. CUGIR - S.A.Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, judeţul Alba, CUI RO16368506, J01/435/2004BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
                                                                mii lei
  INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri
  0 1 2 3 4
  I VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 30.153,40
  1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 29.770,50
  a) producţia vândută 3 22.833,08
  b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 460,00
  c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
  - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6
  - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7
  d) producţia imobilizată 8
  e) alte venituri din exploatare, din care: 9 6.477,42
  - venituri din subvenţii de expl.af.altor venituri 9a 1.287,12
  2 Venituri financiare - total, din care: 10 382,90
  c) venituri din dobânzi 13 0,69
  d) alte venituri financiare 14 382,21
  3 Venituri extraordinare 15
  II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) 16 30.153,40
  1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 29.393,40
  a) cheltuieli materiale 18 6.623,40
  b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa) 19 3.295,34
  c) cheltuieli privind mărfurile 20 460,00
  d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.169,14
  - salarii 22 2.282,20
  - contracte de mandat/contracte de performanţă 23 89,38
  - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 615,41
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări Sociale(19,5%) 25 462,46
  - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj (1%) 26 22,52
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate (5,5%) 27 130,44
  - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 182,14
  -cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 alin.3 lit. c) din legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 47,43
  - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30
  - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31
  - fonduri speciale aferente fondului de salarii din care: 32 134,71
  - tichete de masă 33
  e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale 34 600,82
  f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 15.244,70
  - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 8,72
  - cheltuieli de protocol din care: 37
  - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38
  - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 8,72
  - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40
  - tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam- panii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41
  - cheltuieli cu sponsorizarea 42
  - alte cheltuieli, din care: 43 15.235,98
  - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44
  - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45
  - subvenţii conform O.U.G. 95/2002 45a 1.287,12
  2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 760,00
  - cheltuieli privind dobânzile 47 63,20
  - alte cheltuieli financiare 48 696,80
  3 Cheltuieli extraordinare 49
  III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 0,00
  VI IMPOZIT PE PROFIT 51 0,00
  VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 0,00
  1 Rezerve legale 53 0,00
  2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 0,00
  3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55
  4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru Proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56
  5 Alte repartizări prevăzute de lege 57
  6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58
  7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59
  8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60
  VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 511,00
  1 Surse proprii 62 511,00
  2 Alocaţii de la buget 63
  3 Credite bancare 64
  - interne 65
  - externe 66
  4 Alte surse 67
  IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care 68 511,00
  1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 511,00
  2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70
  - interne 71
  - externe 72
  X. REZERVE, din care: 73 0,00
  1 Rezerve legale 74 0,00
  2 Rezerve statutare 75
  3 Alte rezerve 76
  XI. DATE DE FUNDAMENTARE 77
  1 Venituri totale 78 28.866,28
  2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 28.866,28
  3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80
  4 Nr. mediu de salariaţi în activitate 81 107
  Nr. mediu de salariaţi în nucleu 81a 69
  5 Fond de salarii, din care: 82 2.282,20
  a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 2.162,20
  b) alte cheltuieli cu personalul 84 120,00
  6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) 85 1.683,96
  7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/rd.81)- în preţuri curente 86 269,78
  8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în preţuri comparabile 87 269,78
  10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000) (rd.79/rd.78) 89 1.000,00
  11 Plăţi restante - total 90
  - preţuri curente 91 61.532,00
  - preţuri comparabile (rd.95x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 92 61.532,00
  12 Creanţe restante - total 93
  - preţuri curente 94 396,00
  - preţuri comparabile (rd.98x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 95 396,00
   +  Anexa 5 FILIALA S.C. U.M. PLOPENI - S.A.Str. Republicii nr. 1, Plopeni, judeţul Prahova, CUI RO13741804, J29/162/2001BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
                                                                mii lei
  INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri
  0 1 2 3 4
  I VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 25.895,84
  1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 25.795,84
  a) producţia vândută 3 18.175,00
  b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 20,00
  c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
  - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6
  - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7
  d) producţia imobilizată 8
  e) alte venituri din exploatare, din care: 9 7.600,84
  - venituri din subvenţii de expl.af.altor venituri 9a 3.283,08
  2 Venituri financiare - total, din care: 10 100,00
  a) venituri din interese de participare 11 80,00
  c) venituri din dobânzi 13
  d) alte venituri financiare 14 20,00
  3 Venituri extraordinare 15
  II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) 16 25.895,84
  1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 25.795,84
  a) cheltuieli materiale 18 3.500,00
  b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa) 19 4.200,00
  c) cheltuieli privind mărfurile 20 20,00
  d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 9.110,95
  - salarii 22 6.765,00
  - contracte de mandat/contracte de performanţă 23 170,00
  - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.799,53
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări Sociale(19,5%) 25 1.352,33
  - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj (1%) 26 65,78
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate (5,5%) 27 381,43
  - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 376,42
  -cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 alin.3 lit. c) din legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 138,70
  - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30
  - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31
  - fonduri speciale aferente fondului de salarii din care: 32 237,72
  - tichete de masă 33
  e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale 34 1.470,00
  f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 7.494,89
  - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 50,00
  - cheltuieli de protocol din care: 37
  - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38
  - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 50,00
  - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 5,00
  - tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam- panii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 5,00
  - cheltuieli cu sponsorizarea 42
  - alte cheltuieli, din care: 43 7.444,89
  - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44
  - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45
  - subvenţii conform O.U.G. 95/2002 45a 3.283,08
  2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 100,00
  - cheltuieli privind dobânzile 47
  - alte cheltuieli financiare 48 100,00
  3 Cheltuieli extraordinare 49
  III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 0,00
  VI IMPOZIT PE PROFIT 51 0,00
  VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 0,00
  1 Rezerve legale 53 0,00
  2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 0,00
  3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55
  4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru Proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56
  5 Alte repartizări prevăzute de lege 57
  6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58
  7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59
  8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60
  VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 1.100,00
  1 Surse proprii 62 1.100,00
  2 Alocaţii de la buget 63
  3 Credite bancare 64
  - interne 65
  - externe 66
  4 Alte surse 67
  IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care 68 1.100,00
  1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 1.100,00
  2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70
  - interne 71
  - externe 72
  X. REZERVE, din care: 73 0,00
  1 Rezerve legale 74 0,00
  2 Rezerve statutare 75
  3 Alte rezerve 76
  XI. DATE DE FUNDAMENTARE 77
  1 Venituri totale 78 22.612,76
  2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 22.612,76
  3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80
  4 Nr. mediu de salariaţi în activitate 81 534
  Nr. mediu de salariaţi în nucleu 81a 176
  5 Fond de salarii, din care: 82 6.765,00
  a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 6.408,00
  b) alte cheltuieli cu personalul 84 357,00
  6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) 85 1.000,00
  7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/rd.81)- în preţuri curente 86 42,35
  8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în preţuri comparabile 87 42,35
  10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000) (rd.79/rd.78) 89 1.000,00
  11 Plăţi restante - total 90
  - preţuri curente 91 29.162,00
  - preţuri comparabile (rd.95x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 92 29.162,00
  12 Creanţe restante - total 93
  - preţuri curente 94 6.980,00
  - preţuri comparabile (rd.98x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 95 6.980,00
   +  Anexa 6 FILIALA S.C. UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A.Str. Teiş nr. 15, Moreni, judeţul Dâmboviţa, cod fiscal RO 938970, J15/22/2001BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
                                                                mii lei
  INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri
  0 1 2 3 4
  I. VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 31.880,00
  1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 31.730,00
  a) producţia vândută 3 21.300,00
  b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 375,00
  c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
  - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6
  - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7
  d) producţia imobilizată 8 210,00
  e) alte venituri din exploatare, din care: 9 9.845,00
  - venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri 9a 914,04
  2. Venituri financiare - total, din care: 10 150,00
  c) venituri din dobânzi 13 20,00
  d) alte venituri financiare 14 130,00
  3. Venituri extraordinare 15
  II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49) 16 31.880,00
  1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 31.730,00
  a) cheltuieli materiale 18 15.400,00
  b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.300,00
  c) cheltuieli privind mărfurile 20 37,00
  d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 9.956,27
  - salarii 22 6.971,37
  - contracte de mandat/contracte de performanţă 23 154,36
  - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.851,39
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale (19,5%) 25 1.389,52
  - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj (1%) 26 69,96
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate (5,5%) 27 391,92
  - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 979,15
  - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 142,51
  - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30
  - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31
  - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 32 218,67
  - tichete de masă 33 617,96
  e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale 34 890,00
  f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 4.146,73
  - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 10,00
  - cheltuieli de protocol, din care: 37
  - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38
  - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 10,00
  - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 5,00
  - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41
  - cheltuieli cu sponsorizarea 42
  - alte cheltuieli, din care: 43 4.136,73
  - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44
  - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45
  - subvenţii conform O.U.G. 95/2002 45a 914,04
  2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 150,00
  - cheltuieli privind dobânzile 47 130,00
  - alte cheltuieli financiare 48 20,00
  3 Cheltuieli extraordinare 49
  III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 0,00
  VI. IMPOZIT PE PROFIT 51 0,00
  VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 0,00
  1. Rezerve legale 53 0,00
  2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 0,00
  3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55
  4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56
  5. Alte repartizări prevăzute de lege 57
  6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58
  7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59
  8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 60
  VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 760,00
  1. Surse proprii 62 210,00
  2. Alocaţii de la buget 63 550,00
  3. Credite bancare 64
  - interne 65
  - externe 66
  4. Alte surse 67
  IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 760,00
  1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 760,00
  2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70
  - interne 71
  - externe 72
  X. REZERVE, din care: 73 0,00
  1. Rezerve legale 74 0,00
  XI. DATE DE FUNDAMENTARE 77
  1. Venituri totale 78 30.965,96
  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 30.965,96
  3. Nr. prognozat de personal la finele anului 80
  4. Nr. mediu de salariaţi în activitate 81 332
  Nr. mediu de salariaţi în nucleu 81a 49
  5. Fond de salarii, din care: 82 6.971,37
  a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 6.841,37
  b) alte cheltuieli cu personalul 84 130,00
  6. Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) 85 1.717,21
  7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri curente 86 93,27
  8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri comparabile 87 93,27
  10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd.79/rd.78) 89 1.000,00
  11. Plăţi restante - total 90
  - preţuri curente 91 5.333,50
  - preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 92 5.333,50
  12. Creanţe restante - total 93
  - preţuri curente 94 489,78
  - preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 95 489,78
   +  Anexa 7 FILIALA S.C. METROM - S.A.Str. Carpaţilor nr. 60, Braşov, judeţul Braşov, CUI RO14531223, J 08/334/2002BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
                                                                mii lei
  INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri
  0 1 2 3 4
  I. VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 25.084,00
  1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 22.598,00
  a) producţia vândută 3 14.680,00
  b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 250,00
  c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
  - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6
  - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7
  d) producţia imobilizată 8 300,00
  e) alte venituri din exploatare, din care: 9 7.368,00
  - venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri 9a 1.044,62
  2. Venituri financiare - total, din care: 10 2.486,00
  a) venituri din interese de participare 11 2.450,01
  b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
  c) venituri din dobânzi 13 1,18
  d) alte venituri financiare 14 34,81
  3. Venituri extraordinare 15
  II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49) 16 25.084,00
  1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 23.163,52
  a) cheltuieli materiale 18 10.276,31
  b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 2.608,37
  c) cheltuieli privind mărfurile 20 95,09
  d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.717,34
  - salarii 22 3.500,00
  - contracte de mandat/contracte de performanţă 23 66,13
  - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 926,21
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări Sociale (19,5%) 25 695,39
  - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj (1%) 26 34,68
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate (5,5%) 27 196,14
  - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 225,00
  - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 71,32
  - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30
  - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 50,00
  - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 32 153,68
  - tichete de masă 33
  e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale 34 1.850,00
  f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 3.616,41
  - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 0,00
  - cheltuieli de protocol, din care: 37
  - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38
  - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39
  - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40
  - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41
  - cheltuieli cu sponsorizarea 42
  - alte cheltuieli, din care: 43 3.616,41
  - subvenţii conform O.U.G. 95/2002 45a 1.044,62
  2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 1.920,48
  - cheltuieli privind dobânzile 47 2,15
  - alte cheltuieli financiare 48 1.918,33
  3 Cheltuieli extraordinare 49
  III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 0,00
  VI. IMPOZIT PE PROFIT 51 0,00
  VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 0,00
  1. Rezerve legale 53 0,00
  2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 0,00
  3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55
  4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56
  5. Alte repartizări prevăzute de lege 57
  6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58
  7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59
  8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 60
  VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 550,00
  1. Surse proprii 62 550,00
  2. Alocaţii de la buget 63
  3. Credite bancare 64
  - interne 65
  - externe 66
  4. Alte surse 67
  IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 550,00
  1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 550,00
  2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70
  - interne 71
  - externe 72
  X. REZERVE, din care: 73 0,00
  1. Rezerve legale 74 0,00
  2. Rezerve statutare 75
  3. Alte rezerve 76
  XI. DATE DE FUNDAMENTARE 77
  1. Venituri totale 78 24.039,38
  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 24.039,38
  3. Nr. prognozat de personal la finele anului 80
  4. Nr. mediu de salariaţi în activitate 81 165
  Nr. mediu de salariaţi în nucleu 81a 56
  5. Fond de salarii, din care: 82 3.500,00
  a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 3.402,00
  b) alte cheltuieli cu personalul 84 98,00
  6. Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) 85 1.718,18
  7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri curente 86 145,69
  8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri comparabile 87 145,69
  10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd.79/rd.78) 89 1.000,00
  11. Plăţi restante - total 90
  - preţuri curente 91 31.268,49
  - preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 92 31.268,49
  12. Creanţe restante - total 93
  - preţuri curente 94 351,85
  - preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 95 351,85
   +  Anexa 8 FILIALA S.C. U.M. MIJA - S.A.Comuna I. L. Caragiale, judeţul Dâmboviţa, CUI RO2978636, J 15/330/2001BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
                                                                mii lei
  INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri
  0 1 2 3 4
  I. VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 22.580,13
  1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 22.080,13
  a) producţia vândută 3 21.500,00
  b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 150,00
  c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
  - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6
  - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7
  d) producţia imobilizată 8
  e) alte venituri din exploatare, din care: 9 430,13
  - venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri 9a 76,36
  2. Venituri financiare - total, din care: 10 500,00
  c) venituri din dobânzi 13
  d) alte venituri financiare 14 500,00
  3. Venituri extraordinare 15
  II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49) 16 22.400,01
  1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 21.800,01
  a) cheltuieli materiale 18 8.500,00
  b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.400,00
  c) cheltuieli privind mărfurile 20 50,00
  d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 9.229,85
  - salarii 22 6.416,80
  - contracte de mandat/contracte de performanţă 23 170,00
  - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.711,57
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări Sociale (19,5%) 25 1.284,43
  - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj (1%) 26 64,87
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate (5,5%) 27 362,27
  - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 931,49
  - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 131,74
  - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30
  - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 80,00
  - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 32 176,75
  - tichete de masă 33 623,00
  e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale 34 630,00
  f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 1.990,16
  - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 255,80
  - cheltuieli de protocol, din care: 37 5,80
  - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38
  - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 250,00
  - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 15,00
  - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 20,00
  - cheltuieli cu sponsorizarea 42
  - alte cheltuieli, din care: 43 1.734,36
  - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44
  - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45
  - subvenţii conform O.U.G. 95/2002 45a 76,36
  2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 600,00
  - cheltuieli privind dobânzile 47
  - alte cheltuieli financiare 48 600,00
  3 Cheltuieli extraordinare 49
  III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 180,12
  VI. IMPOZIT PE PROFIT 51 27,38
  VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 152,74
  1. Rezerve legale 53 9,01
  2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 143,74
  3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55
  4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56
  5. Alte repartizări prevăzute de lege 57
  6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58
  7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59
  8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 60
  VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 2.700,00
  1. Surse proprii 62 700,00
  2. Alocaţii de la buget 63 2.000,00
  3. Credite bancare 64
  - interne 65
  - externe 66
  4. Alte surse 67
  IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 2.700,00
  1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 2.700,00
  2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70
  - interne 71
  - externe 72
  X. REZERVE, din care: 73 9,01
  1. Rezerve legale 74 9,01
  2. Rezerve statutare 75
  3. Alte rezerve 76
  XI. DATE DE FUNDAMENTARE 77
  1. Venituri totale 78 22.503,77
  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 22.323,65
  3. Nr. prognozat de personal la finele anului 80
  4. Nr. mediu de salariaţi în activitate 81 315
  Nr. mediu de salariaţi în nucleu 81a 5
  5. Fond de salarii, din care: 82 6.416,80
  a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 6.316,80
  b) alte cheltuieli cu personalul 84 100,00
  6. Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) 85 1.671,11
  7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri curente 86 71,44
  8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri comparabile 87 71,44
  10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd.79/rd.78) 89 992,00
  11. Plăţi restante - total 90
  - preţuri curente 91 164,00
  - preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 92 164,00
  12. Creanţe restante - total 93
  - preţuri curente 94 615,00
  - preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 95 615,00
   +  Anexa 9 FILIALA S.C. U.M. BUCUREŞTI - S.A.Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 7-8, sectorul 3, Bucureşti, CUI RO14423850, J 40/591/2002BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
                                                                mii lei
  INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri
  0 1 2 3 4
  I. VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 37.850,00
  1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 37.750,00
  a) producţia vândută 3 31.155,00
  b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 4.750,00
  c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,00
  - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6
  - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7
  d) producţia imobilizată 8
  e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.845,00
  - venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri 9a 559,62
  2. Venituri financiare - total, din care: 10 100,00
  c) venituri din dobânzi 13 5,00
  d) alte venituri financiare 14 95,00
  3. Venituri extraordinare 15
  II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49) 16 37.750,00
  1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 37.490,00
  a) cheltuieli materiale 18 13.500,00
  b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.000,00
  c) cheltuieli privind mărfurile 20 4.275,00
  d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 11.899,04
  - salarii 22 8.385,00
  - contracte de mandat/contracte de performanţă 23 174,00
  - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 2.224,24
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări Sociale (19,5%) 25 1.669,00
  - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj (1%) 26 84,49
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate (5,5%) 27 470,74
  - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.115,80
  - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 171,18
  - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 32 224,62
  - tichete de masă 33 720,00
  e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale 34 850,00
  f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 5.965,96
  - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 9,00
  - cheltuieli de protocol, din care: 37 2,00
  - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 1,00
  - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 2,00
  - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40
  - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41
  - cheltuieli cu sponsorizarea 42 5,00
  - alte cheltuieli, din care: 43 5.956,96
  - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44
  - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45
  - subvenţii conform O.U.G. 95/2002 45a 559,62
  2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 260,00
  - cheltuieli privind dobânzile 47 225,00
  - alte cheltuieli financiare 48 35,00
  3 Cheltuieli extraordinare 49
  III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 100,00
  VI. IMPOZIT PE PROFIT 51 15,20
  VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 84,80
  1. Rezerve legale 53 5,00
  2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 79,80
  3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55
  4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56
  5. Alte repartizări prevăzute de lege 57
  6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58
  7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59
  8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 60
  VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 630,00
  1. Surse proprii 62 630,00
  2. Alocaţii de la buget 63
  3. Credite bancare 64
  - interne 65
  - externe 66
  4. Alte surse 67
  IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 630,00
  1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 630,00
  2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70
  - interne 71
  - externe 72
  X. REZERVE, din care: 73 5,00
  1. Rezerve legale 74 5,00
  2. Rezerve statutare 75
  3. Alte rezerve 76
  XI. DATE DE FUNDAMENTARE 77
  1. Venituri totale 78 37.290,38
  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 37.190,38
  3. Nr. prognozat de personal la finele anului 80
  4. Nr. mediu de salariaţi în activitate 81 300
  Nr. mediu de salariaţi în nucleu 81a 30
  5. Fond de salarii, din care: 82 8.385,00
  a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 8.275,00
  b) alte cheltuieli cu personalul 84 110,00
  6. Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) 85 2.298,61
  7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri curente 86 124,30
  8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri comparabile 87 124,30
  10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd.79/rd.78) 89 997,32
  11. Plăţi restante - total 90
  - preţuri curente 91 2.460,08
  - preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 92 2.460,08
  12. Creanţe restante - total 93
  - preţuri curente 94 45,43
  - preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 95 45,43
   +  Anexa 10 FILIALA S.C. ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S.A.Şos. Ploieşti-Târgovişte, km 8, Ploieşti, judeţul Prahova, CUI RO 14361269, J29/1154/2001BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
                                                                mii lei
  INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri
  0 1 2 3 4
  I. VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 15.372,50
  1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 15.367,50
  a) producţia vândută 3 11.342,00
  b) venituri din vânzarea mărfurilor 4
  c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 1.022,00
  - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6 1.022,00
  - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7
  d) producţia imobilizată 8 100,00
  e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.903,50
  - venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri 9a 671,54
  2. Venituri financiare - total, din care: 10 5,00
  c) venituri din dobânzi 13 5,00
  d) alte venituri financiare 14
  3. Venituri extraordinare 15
  II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49) 16 15.372,50
  1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 15.342,50
  a) cheltuieli materiale 18 2.047,50
  b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.050,00
  c) cheltuieli privind mărfurile 20
  d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.984,21
  - salarii 22 4.155,22
  - contracte de mandat/contracte de performanţă 23 175,00
  - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 1.124,36
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări Sociale (19,5%) 25 844,39
  - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj (1%) 26 41,80
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate (5,5%) 27 238,16
  - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 529,63
  - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 86,60
  - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30
  - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31
  - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 32 82,40
  - tichete de masă 33 360,63
  e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale 34 770,00
  f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 5.490,79
  - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 50,00
  - cheltuieli de protocol, din care: 37
  - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38
  - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 39 50,00
  - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40
  - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41
  - cheltuieli cu sponsorizarea 42
  - alte cheltuieli, din care: 43 5.440,79
  - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44
  - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45
  - subvenţii conform O.U.G. 95/2002 45a 671,54
  2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 30,00
  - cheltuieli privind dobânzile 47 30,00
  - alte cheltuieli financiare 48
  3 Cheltuieli extraordinare 49
  III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 0,00
  VI. IMPOZIT PE PROFIT 51 0,00
  VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 0,00
  1. Rezerve legale 53 0,00
  2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 0,00
  3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55
  4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56
  5. Alte repartizări prevăzute de lege 57
  6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58
  7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59
  8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 60
  VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 430,00
  1. Surse proprii 62 430,00
  2. Alocaţii de la buget 63
  3. Credite bancare 64
  - interne 65
  - externe 66
  4. Alte surse 67
  IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 430,00
  1. Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 430,00
  2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70
  - interne 71
  - externe 72
  X. REZERVE, din care: 73 0,00
  1. Rezerve legale 74 0,00
  2. Rezerve statutare 75
  3. Alte rezerve 76
  XI. DATE DE FUNDAMENTARE 77
  1. Venituri totale 78 14.700,96
  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 14.700,96
  3. Nr. prognozat de personal la finele anului 80
  4. Nr. mediu de salariaţi în activitate 81 160
  Nr. mediu de salariaţi în nucleu 81a 36
  5. Fond de salarii, din care: 82 4.155,22
  a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 4.005,22
  b) alte cheltuieli cu personalul 84 150,00
  6. Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) 85 2.086,05
  7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri curente 86 91,88
  8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri comparabile 87 91,88
  10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd.79/rd.78) 89 1.000,00
  11. Plăţi restante - total 90
  - preţuri curente 91 35,49
  - preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 92 35,49
  12. Creanţe restante - total 93
  - preţuri curente 94 77,53
  - preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 95 77,53
   +  Anexa 11 FILIALA S.C. U.P.S. DRAGOMIREŞTI - S.A.Str. Laminorului bl. 2, sc. A, et. 4, ap. 80, Târgovişte,judeţul Dâmboviţa, CUI RO14942091, J15/344/2001BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
                                                                 mii lei
  INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri
  0 1 2 3 4
  I VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 10.613,00
  1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 10.613,00
  a) producţia vândută 3 7.382,00
  b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 200,00
  c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 210,00
  - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6 210,00
  - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7
  d) producţia imobilizată 8
  e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.821,00
  - venituri din subvenţii de exploatare af. altor venituri 9a 783,46
  2 Venituri financiare - total, din care: 10 0,00
  c) venituri din dobânzi 13
  d) alte venituri financiare 14
  3 Venituri extraordinare 15
  II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) 16 10.613,00
  1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 10.213,00
  a) cheltuieli materiale 18 3.252,00
  b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 500,00
  c) cheltuieli privind mărfurile 20 190,00
  d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.345,38
  - salarii 22 2.198,24
  - contracte de mandat/contracte de performanţă 23 170,00
  - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 614,34
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări Sociale (19,5%) 25 461,81
  - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj (1%) 26 22,28
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate (5,5%) 27 130,25
  - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 362,79
  - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 47,36
  - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30
  - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31
  - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 32 44,43
  - tichete de masă 33 271,00
  e) ajustarea de valori privind imobilizările corporale şi necorporale 34 400,00
  f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 2.525,62
  - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 5,00
  - cheltuieli de protocol, din care: 37
  -tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38
  - cheltuieli de reclamă şi publ. din care: 39 5.00
  - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40
  - tichete cadou pentru ch. pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41
  - cheltuieli cu sponsorizarea 42
  - alte cheltuieli, din care: 43 2.520,62
  - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44
  - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45
  - subvenţii conform O.U.G. 95/2002 45a 783,46
  2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 400,00
  - cheltuieli privind dobânzile 47 150,00
  - alte cheltuieli financiare 48 250,00
  3 Cheltuieli extraordinare 49
  III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 0,00
  VI IMPOZIT PE PROFIT 51 0,00
  VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 0,00
  1 Rezerve legale 53 0,00
  2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 0,00
  3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55
  4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru Proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56
  5 Alte repartizări prevăzute de lege 57
  6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58
  7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59
  8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60
  VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 400,00
  1 Surse proprii 62 400,00
  2 Alocaţii de la buget 63
  3 Credite bancare 64
  - interne 65
  - externe 66
  4 Alte surse 67
  IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 400,00
  1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 400,00
  2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70
  - interne 71
  - externe 72
  X. REZERVE, din care: 73 0,00
  1 Rezerve legale 74 0,00
  2 Rezerve statutare 75
  3 Alte rezerve 76
  XI DATE DE FUNDAMENTARE 77
  1 Venituri totale 78 9.829,54
  2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 9.829,54
  3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80
  4 Nr. mediu de salariaţi în activitate 81 135
  Nr. mediu de salariaţi în nucleu 81a 42
  5 Fond de salarii, din care: 82 2.198,24
  a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 2.058,24
  b) alte cheltuieli cu personalul 84 140,00
  6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) 85 1.270,52
  7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/81- în preţuri curente) 86 72,81
  8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în preţuri comparabile 87 72,81
  10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd.79/rd.78) 89 1.000,00
  11 Plăţi restante - total 90
  - preţuri curente 91 54,44
  - preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 92 54,44
  12 Creanţe restante - total 93
  - preţuri curente 94 8,73
  - preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 95 8,73
   +  Anexa 12 FILIALA S.C. ARSENAL REŞIŢA - S.A.Str. Bârzăviţei nr. 1, Reşiţa, judeţul Caraş-SeverinCUI RO14366231, J11/377/2001BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
                                                                 mii lei
  INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri
  0 1 2 3 4
  I VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 6.345,50
  1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 6.345,50
  a) producţia vândută 3 828,00
  b) venituri din vânzarea mărfurilor 4
  c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
  - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6
  - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7
  d) producţia imobilizată 8
  e) alte venituri din exploatare, din care: 9 5.517,50
  - venituri din subvenţii de exploatare af. altor venituri 9a 1.734,81
  2 Venituri financiare - total, din care: 10 0,00
  a) venituri din interese de participare 11
  b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
  c) venituri din dobânzi 13
  d) alte venituri financiare 14
  3 Venituri extraordinare 15
  II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) 16 6.345,50
  1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 6.313,50
  a) cheltuieli materiale 18 388,00
  b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 300,00
  c) cheltuieli privind mărfurile 20
  d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.038,70
  - salarii 22 533,02
  - contracte de mandat/contracte de performanţă 23 165,00
  - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 179,91
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări Sociale (19,5%) 25 136,11
  - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj (1%) 26 5,40
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate (5,5%) 27 38,39
  - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 160,77
  - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 13,96
  - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30
  - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31
  - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 32 11,81
  - tichete de masă 33 135,00
  e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale 34 400,00
  f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 4.186,80
  - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 0,00
  - cheltuieli de protocol, din care: 37
  -tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38
  - cheltuieli de reclamă şi publ. din care: 39
  - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40
  - tichete cadou pentru ch. pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41
  - cheltuieli cu sponsorizarea 42
  - alte cheltuieli, din care: 43 4.186,80
  - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44
  - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45
  - subvenţii conform O.U.G. 95/2002 45a 1.734,81
  2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 32,00
  - cheltuieli privind dobânzile 47 32,00
  - alte cheltuieli financiare 48
  3 Cheltuieli extraordinare 49
  III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 0,00
  VI IMPOZIT PE PROFIT 51 0,00
  VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 0,00
  1 Rezerve legale 53 0,00
  2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 0,00
  3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55
  4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56
  5 Alte repartizări prevăzute de lege 57
  6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58
  7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59
  8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60
  VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 25,00
  1 Surse proprii 62 25,00
  2 Alocaţii de la buget 63
  3 Credite bancare 64
  - interne 65
  - externe 66
  4 Alte surse 67
  IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 25,00
  1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 25,00
  2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70
  - interne 71
  - externe 72
  X. REZERVE, din care: 73 0,00
  1 Rezerve legale 74 0,00
  2 Rezerve statutare 75
  3 Alte rezerve 76
  XI DATE DE FUNDAMENTARE 77
  1 Venituri totale 78 4.610,69
  2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 4.610,69
  3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 116
  4 Nr. mediu de salariaţi în activitate 81 16
  Nr. mediu de salariaţi în nucleu 81a 93
  5 Fond de salarii, din care: 82 533,02
  a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 375,12
  b) alte cheltuieli cu personalul 84 157,90
  6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) 85 1.953,75
  7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/81- în preţuri curente) 86 288,17
  8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în preţuri comparabile 87 288,17
  10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd.79/rd.78) 89 1.000,00
  11 Plăţi restante - total 90
  - preţuri curente 91 298,03
  - preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 92 298,03
  12 Creanţe restante - total 93
  - preţuri curente 94 44,45
  - preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 95 44,45
   +  Anexa 13 FILIALA S.C.F.P. FĂGĂRAŞ - S.A.Str. Extravilan nr. 1, Făgăraş, judeţul BraşovCUI RO21727401, J08/1304/2007BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
                                                                 mii lei
  INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri
  0 1 2 3 4
  I VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 7.441,43
  1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 7.421,43
  a) producţia vândută 3 1.800,00
  b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 200,00
  c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
  - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6
  - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7
  d) producţia imobilizată 8
  e) alte venituri din exploatare, din care: 9 5.421,43
  - venituri din subvenţii de exploatare af. altor venituri 9a 3.729,02
  2 Venituri financiare - total, din care: 10 20,00
  a) venituri din interese de participare 11
  b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
  c) venituri din dobânzi 13
  d) alte venituri financiare 14 20,00
  3 Venituri extraordinare 15
  II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) 16 7.441,43
  1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 7.421,43
  a) cheltuieli materiale 18 521,26
  b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 457,18
  c) cheltuieli privind mărfurile 20 125,00
  d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 727,97
  - salarii 22 462,12
  - contracte de mandat/contracte de performanţă 23 98,83
  - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 145,40
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări Sociale (19,5%) 25 109,39
  - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj (1%) 26 5,16
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate (5,5%) 27 30,85
  - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 21,62
  - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 11,22
  - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30
  - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31
  - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 32 10,40
  - tichete de masă 33
  e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale 34 2.600,00
  f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 2.990,02
  - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 0,00
  - cheltuieli de protocol, din care: 37
  -tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38
  - cheltuieli de reclamă şi publ. din care: 39
  - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40
  - tichete cadou pentru ch. pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41
  - cheltuieli cu sponsorizarea 42
  - alte cheltuieli, din care: 43 2.990,02
  - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44
  - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45
  - subvenţii conform O.U.G. 95/2002 45a 3.729,02
  2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 20,00
  - cheltuieli privind dobânzile 47
  - alte cheltuieli financiare 48 20,00
  3 Cheltuieli extraordinare 49
  III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 0,00
  VI IMPOZIT PE PROFIT 51 0,00
  VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 0,00
  1 Rezerve legale 53 0,00
  2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 0,00
  3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55
  4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56
  5 Alte repartizări prevăzute de lege 57
  6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58
  7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59
  8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60
  VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 500,00
  1 Surse proprii 62 50,00
  2 Alocaţii de la buget 63 450,00
  3 Credite bancare 64
  - interne 65
  - externe 66
  4 Alte surse 67
  IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 500,00
  1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 500,00
  2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 0,00
  - interne 71
  - externe 72
  X. REZERVE, din care: 73 0,00
  1 Rezerve legale 74 0,00
  2 Rezerve statutare 75
  3 Alte rezerve 76
  XI DATE DE FUNDAMENTARE 77
  1 Venituri totale 78 3.712,41
  2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 3.712,41
  3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80
  4 Nr. mediu de salariaţi în activitate 81 29
  Nr. mediu de salariaţi în nucleu 81a 199
  5 Fond de salarii, din care: 82 462,12
  a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 417,59
  b) alte cheltuieli cu personalul 84 44,53
  6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) 85 1.200,00
  7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/81- în preţuri curente) 86 128,01
  8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în preţuri comparabile 87 128,01
  10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd.79/rd.78) 89 1.000,00
  11 Plăţi restante - total 90
  - preţuri curente 91 43,81
  - preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 92 43,81
  12 Creanţe restante - total 93
  - preţuri curente 94 8,13
  - preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 95 8,13
   +  Anexa 14 FILIALA S.C. U.M. SADU - S.A.Str. Parângului nr. 1, Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj,CUI RO14373832, J18/330/2001BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
                                                                 mii lei
  INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri
  0 1 2 3 4
  I VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 55.844,82
  1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 54.844,82
  a) producţia vândută 3 26.500,00
  b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 500,00
  c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
  - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6
  - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7
  d) producţia imobilizată 8 350,50
  e) alte venituri din exploatare, din care: 9 27.494,32
  - venituri din subvenţii de exploatare af. altor venituri 9a 3.413,66
  2 Venituri financiare - total, din care: 10 1.000,00
  a) venituri din interese de participare 11
  b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
  c) venituri din dobânzi 13
  d) alte venituri financiare 14 1.000,00
  3 Venituri extraordinare 15
  II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) 16 55.844,82
  1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 54.844,82
  a) cheltuieli materiale 18 15.000,00
  b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 3.500,00
  c) cheltuieli privind mărfurile 20 500,00
  d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 17.264,95
  - salarii 22 11.967,21
  - contracte de mandat/contracte de performanţă 23 182,79
  - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 3.708,00
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări Sociale (19,5%) 25 2.919,25
  - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj (1%) 26 120,50
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate (5,5%) 27 668,25
  - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.406,95
  - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 243,00
  - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30
  - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31
  - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 32 263,95
  - tichete de masă 33 900,00
  e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale 34 1.150,00
  f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 17.429,87
  - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 0,00
  - cheltuieli de protocol, din care: 37
  -tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38
  - cheltuieli de reclamă şi publ. din care: 39
  - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40
  - tichete cadou pentru ch. pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41
  - cheltuieli cu sponsorizarea 42
  - alte cheltuieli, din care: 43 17.429,87
  - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44
  - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45
  - subvenţii conform O.U.G. 95/2002 45a 3.413,66
  2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 1.000,00
  - cheltuieli privind dobânzile 47
  - alte cheltuieli financiare 48 1.000,00
  3 Cheltuieli extraordinare 49
  III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 0,00
  VI IMPOZIT PE PROFIT 51 0,00
  VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 0,00
  1 Rezerve legale 53 0,00
  2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 0,00
  3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55
  4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56
  5 Alte repartizări prevăzute de lege 57
  6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58
  7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59
  8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60
  VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 2.400,00
  1 Surse proprii 62 400,00
  2 Alocaţii de la buget 63 2.000,00
  3 Credite bancare 64
  - interne 65
  - externe 66
  4 Alte surse 67
  IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 2.400,00
  1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 2.400,00
  2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70 0,00
  - interne 71
  - externe 72
  X. REZERVE, din care: 73 0,00
  1 Rezerve legale 74 0,00
  2 Rezerve statutare 75
  3 Alte rezerve 76
  XI DATE DE FUNDAMENTARE 77
  1 Venituri totale 78 52.431,16
  2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 52.431,16
  3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80
  4 Nr. mediu de salariaţi în activitate 81 770
  Nr. mediu de salariaţi în nucleu 81a 183
  5 Fond de salarii, din care: 82 11.967,21
  a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 11.867,21
  b) alte cheltuieli cu personalul 84 100,00
  6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) 85 1.284
  7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/81- în preţuri curente) 86 68,09
  8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în preţuri comparabile 87 68,09
  10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd.79/rd.78) 89 1.000,00
  11 Plăţi restante - total 90
  - preţuri curente 91 69.437,73
  - preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 92 69.437,73
  12 Creanţe restante - total 93
  - preţuri curente 94 3.186,72
  - preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 95 3.186,72
   +  Anexa 15 FILIALA S.C. PIROCHIM VICTORIA - S.A.Aleea Uzinei nr. 8, Victoria, judeţul Braşov,CUI RO14469423, J08/183/2002BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
                                                                 mii lei
  INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri
  0 1 2 3 4
  I VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 6.854,00
  1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.917,40
  a) producţia vândută 3 367,40
  b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 10,00
  c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
  - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6
  - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7
  d) producţia imobilizată 8
  e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.540,00
  - venituri din subvenţii de exploatare af. altor venituri 9a 1.268,46
  2 Venituri financiare - total, din care: 10 4.936,60
  a) venituri din interese de participare*) 11 4.936,53
  b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
  c) venituri din dobânzi 13 0,07
  d) alte venituri financiare 14
  3 Venituri extraordinare 15
  II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) 16 6.854,00
  1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 2.535,00
  a) cheltuieli materiale 18 280,81
  b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 212,00
  c) cheltuieli privind mărfurile 20 8,00
  d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 490,50
  - salarii 22 258,20
  - contracte de mandat/contracte de performanţă 23 80,00
  - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 87,20
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări Sociale (19,5%) 25 65,95
  - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj (1%) 26 2,65
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate (5,5%) 27 18,60
  - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 65,10
  - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 6,76
  - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 14,26
  - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 32 58,34
  - tichete de masă 33
  e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale 34 98,00
  f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 1.445,69
  - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 3,34
  - cheltuieli de protocol, din care: 37
  -tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38
  - cheltuieli de reclamă şi publ. din care: 39 3,34
  - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40
  - tichete cadou pentru ch. pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41
  - cheltuieli cu sponsorizarea 42
  - alte cheltuieli, din care: 43 1.442,35
  - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44
  - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45
  - subvenţii conform O.U.G. 95/2002 45a 1.268,46
  2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 4.319,00
  - cheltuieli privind dobânzile 47
  - alte cheltuieli financiare 48 4.319,00
  3 Cheltuieli extraordinare 49
  III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 0,00
  VI IMPOZIT PE PROFIT 51 0,00
  VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 0,00
  1 Rezerve legale 53 0,00
  2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 0,00
  3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55
  4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56
  5 Alte repartizări prevăzute de lege 57
  6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58
  7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59
  8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60
  VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 150,00
  1 Surse proprii 62 50,00
  2 Alocaţii de la buget 63 100,00
  3 Credite bancare 64
  - interne 65
  - externe 66
  4 Alte surse 67
  IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 150,00
  1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 150,00
  2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70
  - interne 71
  - externe 72
  X. REZERVE, din care: 73 0,00
  1 Rezerve legale 74 0,00
  2 Rezerve statutare 75
  3 Alte rezerve 76
  XI DATE DE FUNDAMENTARE 77
  1 Venituri totale 78 5.585,54
  2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 5.585,54
  4 Nr. mediu de salariaţi în activitate 81 9
  Nr. mediu de salariaţi în nucleu 81a 68
  5 Fond de salarii, din care: 82 258,20
  a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 185,00
  b) alte cheltuieli cu personalul 84 73,20
  6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) 85 1.712,96
  7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/81- în preţuri curente) 86 620,62
  8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în preţuri comparabile 87 620,62
  10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd.79/rd.78) 89 1.000,00
  11 Plăţi restante - total 90
  - preţuri curente 91 3.795,72
  - preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 92 3.795,72
  12 Creanţe restante - total 93
  - preţuri curente 94 361,39
  - preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 95 361,39
  ------------ Notă *) Participaţiile deţinute de S.C. Pirochim Victoria - S.A. la societatea cu capital mixt S.C. SPAROMEX - S.R.L. au fost valorificate în data de 13.11.2008, în baza mandatului special emis de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în baza Hotărârii Adunării generale a acţionarilor - C.N. "Romarm" - S.A. nr. 12/15.10.2008 şi a Hotărârii Adunării generale a acţionarilor - filială din data de 22.10.2008.-------------