ORDIN nr. 695 din 19 decembrie 2008 (*actualizat*)privind uniforma şi gradele profesionale ale personalului medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare*)(actualizat la data de 24 septembrie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • ----------*) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 27 din 18 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 25 februarie 2014.Având în vedere prevederile art. 114 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru compunerea şi portul uniformei personalului medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 1^1Se aprobă Regulamentul privind acordarea gradelor profesionale şi stabilirea condiţiilor minime şi a stagiului minim necesare avansării/înaintării în gradul următor a personalului medical şi paramedical din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare, prevăzut în anexa nr. 1^1, care face parte integrantă din prezentul ordin.----------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 27 din 18 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 25 februarie 2014.  +  Articolul 2Se aprobă Normele privind echiparea personalului medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare şi regulile pentru aplicarea acestora, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Ordonatorii de credite răspund de asigurarea drepturilor de echipament prevăzute în Normele privind echiparea personalului medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare, aprobate prin prezentul ordin, în limita fondurilor disponibile.  +  Articolul 4Uniformele şi echipamentul de protecţie sunt unice şi obligatorii pentru personalul medical, paramedical şi civil care face parte din structura serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare.  +  Articolul 5Angajatorii au obligaţia să urmărească respectarea de către personalul medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare a prevederilor regulamentului pentru compunerea şi portul uniformei.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul internelor

    şi reformei administrative,

    Cristian David
    Bucureşti, 19 decembrie 2008.Nr. 695.  +  Anexa 1REGULAMENT 19/12/2008  +  Anexa 1^1REGULAMENTprivind acordarea gradelor profesionale şi stabilireacondiţiilor minime şi a stagiului minim necesareavansării/înaintării în gradul următor a personaluluimedical şi paramedical din cadrulserviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare  +  Articolul 1 (1) Acordarea gradelor profesionale se face prin dispoziţie a secretarului de stat, şef al Departamentului pentru situaţii de urgenţă, la propunerea unei comisii de evaluare, constituită la nivelul acestui departament. (2) Comisia de evaluare se numeşte prin dispoziţie a secretarului de stat, şef al Departamentului pentru situaţii de urgenţă şi are următoarea componenţă: a) 2 medici din cadrul conducerii a două regiuni; b) un asistent din cadrul conducerii unei regiuni; c) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii; d) 2 ofiţeri aparţinând structurilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă din două regiuni diferite. (3) Preşedintele comisiei de evaluare se desemnează din rândul membrilor. Prin excepţie, în cazul stabilirii gradelor profesionale ale personalului cu funcţii de conducere la nivel regiunilor SMURD, în compunerea comisiei de evaluare intră şi directorul general al Direcţiei generale pentru monitorizarea, controlul operaţional şi inspecţia activităţii serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU, care are calitatea de preşedinte. (4) Comisia de evaluare se întruneşte cel puţin o dată pe semestru.  +  Articolul 2 (1) Personalului medical şi paramedical din cadrul SMURD i se acordă gradul profesional următor dacă: a) îndeplineşte condiţiile minime de acordare a gradelor profesionale şi a împlinit stagiul minim, conform art. 4; b) a fost apreciat cel puţin cu calificativul "BINE"/"BUN", pe întreaga perioadă a stagiului minim în grad, sau, dacă a fost depăşită perioada stagiului minim, şi în anul premergător înaintării în grad. (2) Anii în care s-au acordat calificative inferioare calificativului "BINE"/"BUN" nu se socotesc la calculul stagiului minim în grad.  +  Articolul 3Însemnele gradelor profesionale şi ecusoanele specifice ale personalului medical şi paramedical din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare se aplică pe articolele de echipament special în conformitate cu modelul, forma şi descrierea din cuprinsul documentaţiilor tehnice de produs, aprobate la nivelul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.----------Art. 3 din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 116 din 18 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 24 septembrie 2015.  +  Articolul 4Condiţiile minime de acordare a gradelor profesionale personalului medical şi paramedical din cadrul SMURD şi stagiul minim până la gradul următor sunt după cum urmează:*Font 8* ┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Denumirea gradului │ Condiţiile minime de acordare │ Stagiu minim în grad │ ├─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤ │ Gradele profesionale ale medicilor care activează în cadrul SMURD │ ├─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤ │Medic debutant │- Medic rezident în specialitatea medicina de │ 12 luni │ │ │urgenţă │ │ │ │- Medic rezident în specialitatea ATI │ │ │ │- Medic cu atestat în medicina de urgenţă şi cu │ │ │ │activitate de bază în cadrul unei unităţi de │ │ │ │primiri urgenţe │ │ │ │- Medic stagiar sau aflat în practică temporară în │ │ │ │cadrul SMURD │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │Medic şef echipaj │- Medic rezident anul III în specialitatea medicina│ 3 ani │ │ │de urgenţă │ │ │ │- Medic rezident anul III în specialitatea ATI │ │ │ │- Minimum 100 de intervenţii în calitate de │ │ │ │coordonator al unui echipaj SMURD │ │ │ │- Participarea la cel puţin 5 intervenţii care au │ │ │ │necesitat proceduri de descarcerare │ │ │ │- Efectuarea a cel puţin 5 intubaţii în prespital │ │ │ │sub supraveghere │ │ │ │- Cel puţin 50 de gărzi/ture în cadrul unei unităţi│ │ │ │de primiri urgenţe │ │ │ │- Absolvirea unei evaluări teoretice şi practice în│ │ │ │domeniul asistenţei medicale de urgenţă │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │Medic şef gardă │- Medic specialist medicină de urgenţă │ 4 ani │ │ │- Medic specialist ATI │ │ │ │- Participarea la cel puţin 200 de intervenţii în │ │ │ │prespital │ │ │ │- Intervenţia la cel puţin 20 de accidente rutiere │ │ │ │- Absolvirea unei evaluări teoretice şi practice în│ │ │ │domeniul asistenţei medicale de urgenţă │ │ │ │prespitalicească │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │Medic şef intervenţie │- Medic primar medicină de urgenţă │ 5 ani │ │gr. I │- Medic primar ATI │ │ │ │- Medic specialist medicină de urgenţă cu vechime │ │ │ │de cel puţin 5 ani │ │ │ │- Medic specialist ATI cu vechime de cel puţin │ │ │ │5 ani │ │ │ │- Absolvirea unui curs în managementul │ │ │ │intervenţiilor la dezastre/medicină de dezastre │ │ │ │este obligatorie pentru obţinerea acestui grad │ │ │ │- Participarea la cel puţin 500 de intervenţii în │ │ │ │prespital │ │ │ │- Intervenţia la cel puţin 50 de accidente rutiere │ │ │ │- Participarea la cel puţin două exerciţii comune │ │ │ │cu forţele IGSU, care să includă un scenariu cu │ │ │ │multiple victime, cu rol de comandă medicală în │ │ │ │cadrul exerciţiului │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │Medic şef intervenţie │- Participarea la cel puţin 800 de intervenţii în │ - │ │gr. II │prespital │ │ │ │- Intervenţia la cel puţin 80 de accidente rutiere │ │ │ │- Participarea la cel puţin 5 exerciţii comune cu │ │ │ │forţele IGSU, care să includă un scenariu cu │ │ │ │multiple victime, cu rol de comandă medicală în │ │ │ │cadrul exerciţiului │ │ ├─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤ │ Gradele profesionale ale medicilor cu funcţii de conducere care │ │ activează în cadrul SMURD la nivel judeţean │ ├─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤ │Medic şef serviciu gr. I │- Funcţie de medic-şef sau locţiitor medic-şef în │3 ani în calitatea de │ │sau Locţiitor medic şef │cadrul SMURD la nivel judeţean sau al municipiului │coordonator al unui │ │serviciu gr. II sau III │Bucureşti │serviciu judeţean sau al│ │ │- Experienţă minimă echivalentă cu cea a unui │municipiului Bucureşti │ │ │medic-şef gardă │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │Medic şef serviciu gr. II│- Funcţie de medic-şef în cadrul SMURD la nivel │5 ani în calitate de │ │ │judeţean sau al municipiului Bucureşti │coordonator al unui │ │ │- Experienţă minimă echivalentă cu cea a unui │serviciu judeţean │ │ │medic-şef intervenţie gr. I │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │Medic şef serviciu │- Funcţie de medic-şef în cadrul SMURD la nivel │ - │ │gr. III │judeţean sau al municipiului Bucureşti │ │ │ │- Experienţă minimă echivalentă cu cea a unui │ │ │ │medic-şef intervenţie gr. II │ │ ├─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤ │ Gradele profesionale ale medicilor cu funcţii de conducere care activează │ │ în cadrul SMURD la nivel regional │ ├─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤ │Medic comandant regional │- Funcţie de medic comandant la nivelul unei │4 ani la comanda │ │gr. I │regiuni │medicală regională │ │ │- Experienţă minimă echivalentă cu cea a unui │ │ │ │medic-şef intervenţie gr. I │ │ │ │- Activitate în cadrul SMURD de cel puţin 3 ani │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │Medic comandant regional │- Funcţie de medic comandant la nivelul unei │ 4 ani │ │gr. II │regiuni │ │ │ │- Experienţă minimă echivalentă cu cea a unui │ │ │ │medic-şef intervenţie gr. II │ │ │ │- Activitate în cadrul SMURD de cel puţin 5 ani │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │Medic comandant regional │- Funcţie de medic comandant la nivelul unei │ - │ │gr. III │regiuni │ │ │ │- Experienţa minimă echivalentă cu cea a unui │ │ │ │medic-şef intervenţie gr. II │ │ │ │- Activitate în cadrul SMURD de cel puţin 15 ani │ │ ├─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤ │ Gradele profesionale ale asistenţilor medicali care activează în cadrul SMURD │ ├─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤ │Asistent medical debutant│- Asistent medical │ 6 luni │ │ │- Absolvent al unui curs de resuscitare │ │ │ │cardiopulmonară │ │ │ │- Absolvent al unui curs în asistenţa medicală de │ │ │ │urgenţă pentru cazurile de traumă care include şi │ │ │ │principiile de intervenţie la accidentele rutiere │ │ │ │şi descarcerarea │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │Asistent medical gr. I │- Cel puţin 100 de intervenţii sub supraveghere în │ 2 ani │ │ │prespital │ │ │ │- Curs în managementul căilor respiratorii folosind│ │ │ │adjuvanţii căilor respiratorii, cu excepţia │ │ │ │intubaţiei │ │ │ │- Absolvirea unui examen cu tematica prestabilită │ │ │ │în domeniul asistenţei medicale de urgenţă │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │Asistent medical gr. II │- 200 de intervenţii din care cel puţin 20 la │ 4 ani │ │ │accidente rutiere │ │ │ │- Absolvirea a cel puţin un modul complementar de │ │ │ │curs în domeniul asistenţei medicale de urgenţă │ │ │ │- Absolvirea unor cursuri despre resuscitarea │ │ │ │cardiopulmonară avansată şi asistenţa medicală de │ │ │ │urgenţă în traumă │ │ │ │- Absolvirea unui examen scris şi practic de │ │ │ │evaluare │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │Asistent medical gr. III │- 500 de intervenţii │ 4 ani │ │ │- Absolvirea a cel puţin două cursuri complementare│ │ │ │în domeniul primului ajutor calificat, prin care să│ │ │ │dobândească noi competenţe │ │ │ │- Absolvirea unui test scris şi practic de evaluare│ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │Asistent medical gr. IV │- 700 de intervenţii │ - │ │ │- Curs de instructor absolvit │ │ │ │- Curs în managementul accidentelor cu multiple │ │ │ │victime absolvit │ │ │ │- Evaluare practică │ │ ├─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤ │ Gradele profesionale ale asistenţilor medicali care activează în cadrul SMURD │ ├─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤ │Asistent medical şef la │- Asistent medical cu rol în coordonarea SMURD la │ - │ │nivel judeţean sau al │nivel judeţean │ │ │municipiului Bucureşti │- Experienţa dobândită ca asistent medical gr. II │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │Asistent medical şef la │- Asistent medical cu rol în coordonarea SMURD la │ - │ │nivel judeţean sau al │nivel judeţean │ │ │municipiului Bucureşti │- Experienţa dobândită ca asistent medical gr. III │ │ │cu atribuţii pe plan │ │ │ │regional │ │ │ ├─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤ │ Gradele profesionale ale asistenţilor medicali care activează în cadrul SMURD │ ├─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤ │Paramedic debutant │- Absolvirea cursului de prim ajutor calificat la │ 1 an │ │ │unul din centrele IGSU │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │Paramedic gr. I │- Cel puţin 200 de intervenţii efectuate în cadrul │ 2 ani │ │ │SMURD, din care 5 la accidente rutiere cu │ │ │ │descarcerare şi 5 la stop cardiorespirator unde │ │ │ │manevrele de resuscitare au fost efectuate │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │Paramedic gr. II │- 500 de intervenţii, din care cel puţin 40 la │ 3 ani │ │ │accidente rutiere │ │ │ │- Absolvirea a cel puţin un modul complementar de │ │ │ │curs în domeniul primului ajutor calificat, prin │ │ │ │care să dobândească noi abilităţi │ │ │ │- Absolvirea unui test scris şi practic de evaluare│ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │Paramedic gr. III │- 800 de intervenţii │ 5 ani │ │ │- Absolvirea a cel puţin două module complementare │ │ │ │de curs în domeniul primului ajutor calificat, prin│ │ │ │care să dobândească noi abilităţi │ │ │ │- Absolvirea unui test scris şi practic de evaluare│ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │Paramedic gr. IV │- 1.000 de intervenţii │ - │ │ │- Curs de instructor absolvit │ │ │ │- Curs în managementul accidentelor cu multiple │ │ │ │victime absolvit │ │ │ │- Evaluare practică │ │ └─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘----------Anexa 1^1 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 27 din 18 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 25 februarie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2NORMEprivind echiparea personalului medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare, precum şi regulile pentru aplicarea acestoraNorma nr. 1pentru echiparea personalului medical, paramedical şi civil din cadrulserviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (S.M.U.R.D.)┌────┬─────────────────────────────────┬──────┬──────────────┬─────────────────┐│Nr. │ Denumirea articolelor de │ │ Prevederi │ Observaţii ││crt.│ echipament │ U.M. ├──────┬───────┤ ││ │ │ │Canti-│ Durata│ ││ │ │ │tatea │ (ani) │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────┤│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┴─────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴─────────────────┤│ A. COIFURĂ │├────┬─────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┬─────────────────┤│ 1. │Şapcă din stofă, completă │ buc. │ 1 │ 4 │ Pentru bărbaţi │├────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────┤│ 2. │Pălărie completă │ buc. │ 1 │ 4 │ Pentru femei │├────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────┤│ 3. │Căciulă din blană naturală │ buc. │ 1 │ 6 │ │├────┴─────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴─────────────────┤│ B. ÎMBRĂCĂMINTE │├────┬─────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┬─────────────────┤│ 1. │Costum din stofă (veston cu 2 │ buc. │ 1 │ 4 │Femeile primesc ││ │pantaloni lungi) │ │ │ │costum format din││ │ │ │ │ │veston, un panta-││ │ │ │ │ │lon şi o fustă │├────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────┤│ 2. │Scurtă cu mesadă şi guler din │ │ │ │ ││ │blană naturală │ buc. │ 1 │ 6 │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────┤│ 3. │Bluzon │ buc. │ 1 │ 4 │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────┤│ 4. │Manta pentru ploaie │ buc. │ 1 │ 6 │ │├────┴─────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴─────────────────┤│ C. LENJERIE │├────┬─────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┬─────────────────┤│ 1. │Cămaşă │ buc. │ 2 │ 2 │ │├────┴─────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴─────────────────┤│ D. ÎNCĂLŢĂMINTE │├────┬─────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┬─────────────────┤│ 1. │Pantofi din piele │ per. │ 1 │ 2 │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────┤│ 2. │Ghete din piele │ per. │ 1 │ 4 │Pentru bărbaţi │├────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────┤│ 3. │Cizme scurte │ per. │ 1 │ 4 │Pentru femei │├────┴─────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴─────────────────┤│ E. ECHIPAMENT DIVERS │├────┬─────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┬─────────────────┤│ 1. │Cravată │ buc. │ 2 │ 6 │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────┤│ 2. │Fular │ buc. │ 1 │ 6 │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────┤│ 3. │Mănuşi din piele │ per. │ 1 │ 4 │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────┤│ 4. │Curea pentru pantaloni, din piele│ buc. │ 1 │ 8 │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────┤│ 5. │Ciorapi │ per. │ 3 │ 1 │Pentru femei se ││ │ │ │ │ │asigură 3 perechi││ │ │ │ │ │de ciorapi dres. │├────┴─────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴─────────────────┤│ F. ÎNSEMNE DE GRAD PROFESIONAL ŞI ACCESORII │├────┬─────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┬─────────────────┤│ 1. │Emblemă pentru coifură │ buc. │ 1 │ 6 │Pentru fiecare ││ │ │ │ │ │căciulă │├────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────┤│ 2. │Însemne de grad profesional │ per. │ 4 │ 5 │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────┤│ 3. │Ecuson mânecă │ buc. │ 4 │ 5 │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼─────────────────┤│ 4. │Ecuson piept │ buc. │ 4 │ 5 │ │└────┴─────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴─────────────────┘NORMA Nr. 2pentru asigurarea echipamentului specialpersonalului medical, paramedical şi civil din cadrulServiciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (S.M.U.R.D.)*Font 7* ┌────┬──────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────┬─────────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumirea articolelor de echipament │ U.M. │ Prevederi │ Observaţii │ │crt.│ │ ├──────────┬────────┤ │ │ │ │ │Cantitatea│ Durata │ │ │ │ │ │ │ (ani) │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼─────────────────────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────┴──────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴────────┴─────────────────────────────────┤ │I. De fiecare medic, asistent medical şi paramedic civil de pe ambulanţele Serviciului mobil de urgenţă, │ │reanimare şi descarcerare (S.M.U.R.D.) │ ├────┬──────────────────────────────────────────┬───────┬──────────┬────────┬─────────────────────────────────┤ │ 1 │Şapcă completă pentru vară │ buc. │ 1 │ inv. │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼─────────────────────────────────┤ │ 2 │Şapcă completă pentru iarnă │ buc. │ 1 │ inv. │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼─────────────────────────────────┤ │ 3 │Combinezon (salopetă) special │ buc. │ 2 │ inv. │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼─────────────────────────────────┤ │ 4 │Complet modular (scurtă şi pantalon) │ buc. │ 1 │ inv. │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼─────────────────────────────────┤ │ 5 │Tricou │ buc. │ 2 │ 1 │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼─────────────────────────────────┤ │ 6 │Costum flauşat (bluză + pantalon) │ buc. │ 2 │ 2 │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼─────────────────────────────────┤ │ 7 │Ghete unice (vară-iarnă) │ per. │ 1 │ inv. │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼─────────────────────────────────┤ │ 8 │Însemne de grad profesional │ buc. │ 1 │ - │De fiecare combinezon şi complet │ │ │ │ │ │ │modular, la acordarea gradului │ │ │ │ │ │ │profesional │ │ │ │ │ │ │Se asigură şi personalului │ │ │ │ │ │ │paramedical militar din cadrul │ │ │ │ │ │ │S.M.U.R.D., în condiţiile de │ │ │ │ │ │ │acordare prevăzute în ordin. │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼─────────────────────────────────┤ │ 9 │Ecuson cu însemnul de unitate/clinică │ buc. │ 1 │ - │De fiecare combinezon şi complet │ │ │ │ │ │ │modular │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤Se asigură şi personalului │ │ 10 │Ecuson port-logo cu specialitatea │ buc. │ 1 │ - │paramedical militar din cadrul │ │ │(medic/asistent medical/paramedic) │ │ │ │S.M.U.R.D. │ ├────┼──────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤ │ │ 11 │Ecuson nominal │ buc. │ 1 │ - │ │ └────┴──────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴────────┴─────────────────────────────────┘----------Norma nr. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 116 din 18 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 24 septembrie 2015.REGULIpentru aplicarea Normelor privind echiparea personalului medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare  +  Articolul 1Echiparea personalului medical, paramedical şi civil, precum şi asigurarea cu echipament special de protecţie se fac potrivit prevederilor normelor de echipament nr. 1 şi 2 din prezenta anexă.  +  Articolul 2Norma nr. 1 cuprinde articolele de echipament din compunerea uniformei care se asigură de către angajator, contra cost, la preţul de achiziţie, personalului medical şi paramedical civil din structura medicală a S.M.U.R.D. de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti.----------Art. 2 din anexa 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 116 din 18 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 24 septembrie 2015.  +  Articolul 3Norma nr. 2 cuprinde articolele de echipament special de protecţie care se asigură gratuit de către angajator personalului medical şi paramedical civil din structura medicală a S.M.U.R.D. de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti. Însemnele gradelor profesionale şi ecusoanele specifice se asigură şi personalului militar din structura S.M.U.R.D., cu îndeplinirea condiţiilor de acordare prevăzute de ordin.----------Art. 3 din anexa 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 116 din 18 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 24 septembrie 2015.  +  Articolul 3^1Echipamentul special prevăzut în normă fără durată de serviciu, ca inventar de unitate, se propune pentru declasare şi casare şi se înlocuieşte atunci când din cauza uzurii normale nu mai poate fi folosit în scopul pentru care este destinat.----------Art. 3^1 din anexa 2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 116 din 18 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 24 septembrie 2015.  +  Articolul 3^2Însemnele gradelor profesionale şi ecusoanele specifice asigurate conform prevederilor Normei nr. 2 se scad din evidenţă în momentul distribuţiei.----------Art. 3^2 din anexa 2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 116 din 18 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 24 septembrie 2015.  +  Articolul 4Personalul medical, paramedical şi civil beneficiază de articolele de echipament prevăzute în normele nr. 1 şi 2 din prezenta anexă doar pentru perioada în care desfăşoară activităţi specifice în cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare.  +  Articolul 5Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă poate elabora dispoziţii în legătură cu uniforma şi drepturile de echipament special de protecţie ale personalului medical civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare, cu respectarea prevederilor legale şi ale prezentelor reguli de aplicare a normelor.  +  Articolul 6Articolele din compunerea uniformei efectivelor din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare şi echipamentul specific se achiziţionează conform legislaţiei privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii.------