ORDONANŢĂ nr. 29 din 31 ianuarie 2007 (*actualizată*)privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă(actualizată până la data de 19 decembrie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 2 februarie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 19 decembrie 2008, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 249 din 12 iulie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008; ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 220 din 17 decembrie 2008.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Pct. 20 şi 21 ale art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008 prevăd:"20. În tot cuprinsul ordonanţei, sintagma "contribuţie naţională" se înlocuieşte cu sintagma "contribuţie publică naţională".21. În tot cuprinsul ordonanţei, denumirea "Ministerul Finanţelor Publice" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Economiei şi Finanţelor"; sintagma "ministrul finanţelor publice" se înlocuieşte cu sintagma "ministrul economiei şi finanţelor".În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă stabileste cadrul financiar general pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum şi a prefinantarii şi cofinantarii aferente acestei asistente, în vederea asigurarii unui management financiar eficient al fondurilor provenite din instrumentele structurale. (2) În sensul prezentei ordonante, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarea semnificaţie: a) instrumente structurale - asistenţa financiară nerambursabilă primita de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, Fondului social european şi Fondului de coeziune;-------------Lit. b) a alin. (2) al art. 1 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008. c) Autoritate de certificare şi plata - structura organizatorica în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, responsabila de certificarea sumelor cuprinse în declaratiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeana şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum şi a sumelor de prefinantare şi cofinantare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat;-------------Lit. c) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Finanţelor Publice" cu denumirea "Ministerul Economiei şi Finanţelor".-------------Lit. d) a alin. (2) al art. 1 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008.-------------Lit. e) a alin. (2) al art. 1 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008. f) Unitate de plată - structura din cadrul unei autorităţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferării către beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi a sumelor pentru acoperirea plăţii taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale, precum şi către contractori a sumelor aferente finanţării proiectelor de asistenţă tehnică, după caz;-------------Lit. f) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008. g) beneficiar - organismul, autoritatea, institutia sau societatea comerciala din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritoriala, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judetean, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operational;-------------Lit. h) a alin. (2) al art. 1 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008. i) prefinanţare - sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumentele structurale către un beneficiar prin plată directă sau prin plată indirectă, de regulă în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/ Organismul intermediar responsabil/responsabilă, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor;-------------Lit. i) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 220 din 17 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2008. j) avans - sumele transferate de către beneficiar unui contractor, în baza documentelor justificative, conform legii, în cadrul unui proiect finanţat din instrumente structurale; k) cofinanţare publică - sumele alocate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în bugetele organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, după caz, precum şi alte cheltuieli similare, în sensul art. 2 (5) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, pentru finanţarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale;-------------Lit. k) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008. l) cofinantare privată - orice contribuţie la finantarea cheltuielilor eligibile, alta decat cea prevăzută la lit. k), aferenta proiectelor finantate în cadrul programelor operationale; m) cheltuieli eligibile - cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumente structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului, conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare;-------------Lit. m) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008.-------------Lit. n) a alin. (2) al art. 1 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008.-------------Lit. o) a alin. (2) al art. 1 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008. p) contribuţia publică naţională - totalul fondurilor publice cheltuite în cadrul implementării programelor operaţionale, format din cofinanţarea publică şi cheltuieli publice, altele decât cele eligibile.-------------Lit. p) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008. q) plata directa - transferul sumelor reprezentand prefinantare sau al sumelor din instrumente structurale şi al cofinantarii suportate din surse de la bugetul de stat, direct de la Autoritatea de certificare şi plata la beneficiar; r) plata indirecta - transferul sumelor reprezentand prefinantare sau al sumelor din instrumente structurale şi al cofinantarii suportate din surse de la bugetul de stat, indirect de la Autoritatea de certificare şi plata la beneficiar, prin intermediul Unităţii de plată;-------------Lit. s) a alin. (2) al art. 1 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008.(2^1) Termenii program operaţional, Autoritate de management, Organism intermediar, obiectivul convergenţă au înţelesurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006.-------------Alin. (2^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008.  +  Articolul 2Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Autoritatea de certificare şi plată, este autorizat să asigure gestionarea financiară a fondurilor reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă sub forma instrumentelor structurale, primită de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, a fondurilor publice reprezentând prefinanţarea, cofinanţarea din fonduri alocate de la bugetul de stat, aferentă instrumentelor structurale, şi a sumelor pentru acoperirea plăţii taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008.  +  Capitolul II Fondurile externe nerambursabile de la Uniunea Europeana, aferente instrumentelor structurale  +  Articolul 3 (1) Fondurile externe nerambursabile, aferente instrumentelor structurale, se aloca şi se deruleaza în baza prevederilor Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999, precum şi a prevederilor Cadrului strategic naţional de referinţa şi programelor operationale, aprobate de Comisia Europeana. (2) Creditele bugetare aferente instrumentelor structurale, stabilite pe baza Cadrului strategic naţional de referinţă şi a programelor operaţionale aprobate de Comisia Europeană, au caracter previzional şi se reflectă în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management, respectiv în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor, în calitate de Autoritate de certificare şi plată.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008.  +  Articolul 4Sumele prevăzute la art. 3 alin. (2) se transfera de către Autoritatea de certificare şi plata din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor prin plata directa către beneficiari pentru Programul operational sectorial transport şi Programul operational sectorial mediu şi plata indirecta prin intermediul unităţilor de plată de pe lângă autorităţile de management, pentru restul programelor operationale, prin conturi deschise la institutii financiar-bancare şi Trezoreria Statului.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Finanţelor Publice" cu denumirea "Ministerul Economiei şi Finanţelor".  +  Capitolul IIIContribuţia publică naţională-------------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008, prin înlocuirea sintagmei "contribuţie naţională" cu sintagma "contribuţie publică naţională".  +  Articolul 5Sumele aferente contributiei publice naţionale pentru fiecare program operational se cuprind astfel:-------------Partea introductivă a art. 5 a fost modificată de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008, prin înlocuirea sintagmei "contribuţie naţională" cu sintagma "contribuţie publică naţională".1. În bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor - Acţiuni generale, în pozitia globală distincta denumita "Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana" pentru:-------------Partea introductivă a pct. 1 al art. 5 a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Finanţelor Publice" cu denumirea "Ministerul Economiei şi Finanţelor". a) sumele reprezentand cofinantare publică din fonduri de la bugetul de stat; b) sumele necesare asigurarii prefinantarii; c) sumele necesare continuarii finantarii proiectelor în cadrul programelor operationale, în cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor comunitare; d) sumele necesare finantarii cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Economiei şi Finanţelor în conturile beneficiarilor sau unităţilor de plată.-------------Lit. d) a pct. 1 al art. 5 a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Finanţelor Publice" cu denumirea "Ministerul Economiei şi Finanţelor". e) sumele pentru acoperirea plăţii taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale.-------------Lit. e) de la pct. 1 al art. 5 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008.2. În bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv ale organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în calitate de beneficiar, pentru sumele necesare asigurării cofinanţării locale, finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, aferente implementării proiectelor proprii;-------------Pct. 2 al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008.3. În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, pentru: a) sumele necesare finanţării cheltuielilor eligibile pentru proiectele propuse în cadrul axelor prioritare de asistenţă tehnică din programele operaţionale, în cazul proiectelor în care Autoritatea de management, respectiv organismele intermediare care nu sunt ordonatori principali/secundari de credite au calitatea de beneficiar, precum şi pentru sumele necesare finanţării cheltuielilor eligibile pentru proiectele propuse în cadrul Programului operaţional "Asistenţă tehnică", în cazul proiectelor în care Autoritatea de management are calitatea de beneficiar; b) sumele necesare finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, în cazul în care aceştia au calitatea de beneficiar pentru proiectele de asistenţă tehnică, în cazul în care organismele intermediare, care nu sunt ordonatori principali/secundari de credite, au calitatea de beneficiar pentru proiectele propuse în cadrul axelor prioritare de asistenţă tehnică din programele operaţionale, precum şi în cazul în care beneficiarii sunt entităţi din sectorul public cărora li se alocă finanţări de la bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite, în condiţiile legii; c) sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene şi/sau bugetului general consolidat ca urmare a unor nereguli definite conform Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv majorările de întârziere, ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari.-------------Pct. 3 al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008.4. În bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional "Asistenţă tehnică", pentru: a) sumele necesare finanţării cheltuielilor eligibile pentru proiectele propuse în cadrul Programului operaţional "Asistenţă tehnică", în cazul proiectelor în care Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, direcţiile/serviciile din cadrul acesteia şi Autoritatea de certificare şi plată au calitatea de beneficiar; b) sumele necesare finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, în cazul în care Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, direcţiile/serviciile din cadrul acesteia şi Autoritatea de certificare şi plată au calitatea de beneficiar; c) sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene şi/sau bugetului general consolidat ca urmare a unor nereguli definite conform Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv majorările de întârziere, ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari.-------------Pct. 4 al art. 5 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008.5. În bugetele ordonatorilor principali/secundari de credite cu rol de organism intermediar, pentru sumele necesare finanţării proiectelor propuse în cadrul Programului operaţional "Asistenţă tehnică" sau în cadrul axelor prioritare de asistenţă tehnică din programele operaţionale în care organismul intermediar are calitatea de beneficiar.-------------Pct. 5 al art. 5 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008.6. În bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetului asigurărilor pentru şomaj, pentru sumele necesare pregătirii şi implementării corespunzătoare a proiectelor proprii, inclusiv asigurarea cofinanţării proprii şi finanţarea altor cheltuieli decât cele eligibile.-------------Pct. 6 al art. 5 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008.  +  Articolul 7Propunerile de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 5 pct. 2 şi 6 se stabilesc pe baza proiectelor aprobate şi/sau a estimării cuantumurilor proiectelor ce urmează a se aproba pentru finanţare în cadrul programelor operaţionale.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008.  +  Articolul 8Alocarea sumelor prevăzute la art. 5 pct. 3 lit. c) şi la art. 5 pct. 4 lit. c) pentru plata sumelor necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene şi/sau bugetului general consolidat, inclusiv majorările de întârziere, ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari, în bugetele ordonatorilor principali de credite, se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare. Sumele alocate în acest scop nu pot fi realocate pentru alte destinaţii.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008.  +  Articolul 9 (1) Se autorizeaza Ministerul Economiei şi Finanţelor sa repartizeze şi să introducă în volumul şi în structura bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, la propunerea acestora, modificările determinate de utilizarea sumelor prevăzute la art. 5 pct. 1 şi să efectueze, după caz, plati din aceasta pozitie de cheltuieli.-------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Finanţelor Publice" cu denumirea "Ministerul Economiei şi Finanţelor". (2) Sumele prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. c) se transfera la beneficiar prin plata directa sau plata indirecta. Aceste sume se regularizeaza din fondurile comunitare sau, dacă este cazul, cu sumele recuperate de la beneficiari în cazul plăţilor directe ori de la autorităţile de management în cazul plăţilor indirecte. (3) Sumele prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. e) se acordă, prin plată directă sau plată indirectă, următorilor beneficiari: autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi subordonate sau în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale, organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., instituţii de cult şi structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România conform Legii nr. 489/2006privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, precum şi societăţi comerciale care au calitatea de furnizori de formare profesională, care desfăşoară numai activităţi scutite de taxa pe valoare adăugată, fără drept de deducere, conform prevederilor art. 141 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Această prevedere nu se aplică altor beneficiari.-------------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008. (4) Sumele restituite pentru acoperirea plăţii taxei pe valoarea adăugată, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, se acordă numai cu condiţia nedepăşirii intensităţii maxime admise a ajutorului de stat, pentru categoriile de beneficiari prevăzuţi la alin. (3), care beneficiază atât de ajutor de stat, cât şi de restituirea taxei pe valoarea adăugată.-------------Alin. (4) al art. 9 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008. (5) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (3) au obligaţia să informeze Agenţia Naţională de Administrare Fiscală referitor la sumele primite pentru acoperirea plăţii taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale.-------------Alin. (5) al art. 9 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008.  +  Articolul 10 (1) Creditele bugetare aprobate potrivit art. 7 şi neutilizate ca urmare a neaprobării proiectelor se redistribuie la propunerea ordonatorilor de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetului asigurărilor pentru şomaj, primarilor şi conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, după caz, formulată în condiţiile legii, pe bază de justificări temeinic fundamentate.-------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008. (2) Disponibilităţile din fondurile aferente instrumentelor structurale şi din fondurile publice destinate finanţării/ cofinanţării/prefinanţării, rămase în conturile Autorităţii de certificare şi plată, unităţilor de plată, organismelor intermediare, altor ordonatori de credite beneficiari în cadrul proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional şi/sau ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local ori judeţean la sfârşitul anului bugetar, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.-------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008. (3) Disponibilitatile din fondurile publice aflate în conturile Autorităţii de certificare şi plata destinate finantarii proiectelor aferente programelor de preaderare, în cazul indisponibilitatilor temporare, vor fi realocate cofinantarii/ prefinantarii instrumentelor structurale, după incheierea programelor de preaderare.  +  Capitolul IV Dispozitii finale  +  Articolul 11 (1) Se autorizeaza Ministerul Economiei şi Finanţelor sa repartizeze şi să introducă în bugetele ordonatorilor principali de credite care gestioneaza fonduri comunitare modificările determinate de realocarile între programele operationale, efectuate în conformitate cu procedurile comunitare.-------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Finanţelor Publice" cu denumirea "Ministerul Economiei şi Finanţelor". (2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se evidentiaza în bugetele ordonatorilor principali de credite în primul trimestru, în vederea utilizarii acestora pentru implementarea şi derularea corespunzătoare a programelor şi proiectelor aprobate.  +  Articolul 12Sumele prevăzute la art. 5 pct. 3 lit. c) şi la art. 5 pct. 4 lit. c), care se recuperează în cursul aceluiaşi an bugetar în care au fost plătite, reîntregesc plăţile de casă şi creditele bugetare aferente bugetului din care au fost acordate, iar cele recuperate în anii următori se fac venit la bugetul de stat.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008.  +  Articolul 13 (1) Sumele reprezentand prefinantare din instrumentele structurale şi/sau din sumele de la bugetul de stat, acordate unui beneficiar, se recupereaza până la finalizarea proiectului. (2) Scopul acordării prefinanţării este acela de a asigura resursele financiare necesare începerii derulării proiectelor, cu excepţia proiectelor finanţate din Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", pentru care prefinanţarea poate fi acordată beneficiarilor atât la începutul, cât şi pe parcursul derulării proiectelor; din aceste sume se pot plăti inclusiv facturile de avans, conform prevederilor legale.-------------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008. (3) Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (1), provenind din sume de la bugetul de stat în acelasi an în care s-a efectuat plata, se utilizeaza cu aceeasi destinatie. Dacă recuperarea sumelor se realizează în anii urmatori anului în care s-a efectuat plata, acestea se virează ca venituri la bugetele de la care s-au efectuat plăţile. (4) Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (1), provenind din instrumente structurale, se utilizeaza cu aceeasi destinatie. (5) Sumele prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. b) se pot asigura şi din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, aprobat anual prin legea bugetului de stat.  +  Articolul 14Prefinantarea acordată din instrumente structurale şi/sau din sume de la bugetul de stat se restituie sursei de finanţare din care a fost acordată, dacă nicio justificare privind achizitionarea de bunuri ori servicii sau executarea de lucrari nu a fost furnizata de către beneficiar în termen de 6 luni de la data primirii acesteia sau conform prevederilor contractuale.  +  Articolul 15Controlul financiar preventiv şi auditul intern al fondurilor aferente asistentei financiare şi al celor aferente cofinantarii/prefinantarii se exercită la nivelul Autorităţii de management/Organismului intermediar şi Autorităţii de certificare şi plata, în conformitate cu legislatia în vigoare.  +  Articolul 16 (1) Beneficiarul unui proiect finanţat din instrumente structurale are obligaţia indosarierii şi pastrarii în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului, conform prevederilor Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999. (2) Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul autorităţilor naţionale cu atribuţii de control şi audit, precum şi al serviciilor Comisiei Europene şi al Curtii Europene de Conturi, în limitele competentelor care le revin, la toate documentele aferente proiectului finanţat. (3) În exercitarea atribuţiilor de control, reprezentantii serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifrauda - OLAF, precum şi reprezentantii Departamentului pentru Lupta Antifrauda - DLAF procedeaza la efectuarea de controale la faţa locului, la luarea de declaratii, solicita toate documentele şi informaţiile necesare, beneficiarul având obligaţia de a permite accesul neconditionat în sedii, pe terenuri, în mijloacele de transport sau în alte spatii folosite în scopuri economice. (4) În cazul nerespectarii prevederilor alin. (1), beneficiarul este obligat sa restituie întreaga suma primita, aferenta proiectului, reprezentand asistenţa financiară nerambursabilă din instrumente structurale şi cofinantarea aferenta alocata din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dobanzile/penalizarile aferente. (5) Autoritatea de management este responsabila de recuperarea sumelor platite necuvenit ca urmare a unor nereguli sau neutilizarii conform destinatiei stabilite prin contract a instrumentelor structurale, a prefinantarii şi a cofinantarii alocate de la bugetul de stat proiectelor finantate în cadrul programelor operationale. (6) Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor este responsabilă de recuperarea sumelor pe care Comisia Europeană le-a diminuat din plăţile din instrumente structurale efectuate către Autoritatea de certificare şi plată, ca urmare a compensării acestora cu sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene de către autorităţile române.-------------Alin. (6) al art. 16 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008. (7) Autoritatea de certificare şi plată recuperează sumele compensate de Comisia Europeană de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, aşa cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Alin. (7) al art. 16 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008. (8) Proiectele derulate în cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale sunt considerate acţiuni multianuale.-------------Alin. (8) al art. 16 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008. (9) În cazul plăţilor directe, ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management efectuează angajarea şi lichidarea cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din instrumente structurale, Autoritatea de certificare şi plată urmând să efectueze ordonanţarea şi plata acestora.-------------Alin. (9) al art. 16 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008. (10) În cazul plăţilor indirecte, Autorităţile de management au responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile sale contabile şi cele ale beneficiarilor pentru operaţiunile gestionate în cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale.-------------Alin. (10) al art. 16 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008. (11) În cazul plăţilor directe, autorităţile de management au responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile Autorităţii de certificare şi plată şi cele ale beneficiarilor, pe baza documentelor transmise de Autoritatea de certificare şi plată, pentru operaţiunile gestionate în cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale.-------------Alin. (11) al art. 16 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008.  +  Articolul 17Sumele necesare finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile aferente implementării proiectelor proprii sunt asigurate de către beneficiari din surse proprii, cu excepţia sumelor prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. e), la art. 5 pct. 3 lit. b) şi la art. 5 pct. 4 lit. b).-------------Art. 17 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008.  +  Articolul 17^1 (1) Ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pot delega angajarea şi/sau lichidarea cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din instrumente structurale ordonatorilor principali de credite cu rol de Organism intermediar, în limita competenţelor reglementate prin ordin comun al conducătorilor celor două instituţii implicate, pe baza Acordului de delegare de atribuţii, încheiat între Autoritatea de management şi Organismul intermediar, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare. Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare. (2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional regional 2007-2013, poate delega agenţiilor pentru dezvoltare regională, în calitatea acestora de organisme intermediare, angajarea şi/sau lichidarea cheltuielilor aferente proiectelor finanţate în cadrul programului, în baza acordului de delegare de atribuţii încheiat cu fiecare dintre acestea, în conformitate cu prevederile reglementărilor comunitare.Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare.-------------Art. 17^1 a fost introdus de art. 21, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 8 aprilie 2008.  +  Articolul 17^2 (1) Pentru sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, reprezentând finanţarea proiectelor aprobate în cadrul programelor operaţionale, instituţiile publice cu rol atât de organisme intermediare, cât şi de beneficiari ai axelor de asistenţă tehnică pot avea calitatea de ordonator terţiar de credite. (2) Sumele rambursate de către Comisia Europeană prin conturile Autorităţii de certificare şi plată în conturile Organismului intermediar, în calitate de beneficiar, prevăzute la alin. (1), se virează la bugetul de stat la termenele şi în condiţiile stabilite prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.-------------Art. 17^2 a fost introdus de art. 21, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 8 aprilie 2008.  +  Articolul 18În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor se aproba normele metodologice de aplicare.-------------Art. 18 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008, prin înlocuirea sintagmei "ministrul finanţelor publice" cu sintagma "ministrul economiei şi finanţelor".  +  Articolul 18^1Fondurile Facilităţii de tranziţie reglementate prin Memorandumul de înţelegere dintre România şi Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a Facilităţii de tranziţie, aprobat spre publicare prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.849/2007, sunt gestionate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 18^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008.  +  Articolul 19Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuMinistrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul economiei şi comerţului,Varujan VosganianMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuMinistrul delegat cu controlulimplementarii programelor cufinanţare internationala şiurmarirea acquis-ului comunitar,Cristian DavidBucureşti, 31 ianuarie 2007.Nr. 29.-------