INSTRUCŢIUNI din 22 decembrie 2008privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2009     +  Articolul 1 (1) Prezentele instrucţiuni au ca obiect reglementarea organizării şi desfăşurării licitaţiei pentru închirierea unor imobile şi bunuri mobile din dotarea acestora, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu. (2) Închirierea imobilelor şi a bunurilor mobile din dotarea acestora se realizează prin licitaţie publică, conform prevederilor prezentelor instrucţiuni, organizată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu. (3) Închirierea se face în baza unui contract prin care Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, denumită în continuare locator, transmite, pentru o perioadă de maximum 5 ani, unei alte persoane, denumită în continuare locatar, dreptul de folosinţă asupra imobilelor şi bunurilor mobile din dotarea acestora, în schimbul unei chirii.  +  Articolul 2 (1) Licitaţia publică, conform prezentelor instrucţiuni, este licitaţia prin care orice persoană fizică sau juridică de drept privat, română sau străină, poate prezenta o ofertă. (2) La licitaţie pot participa persoanele prevăzute la alin. (1) care au cumpărat caietul de sarcini şi care au constituit garanţia de participare.  +  Articolul 3 (1) Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu elaborează caietul de sarcini. (2) Caietul de sarcini cuprinde: a) descrierea imobilelor şi bunurilor mobile din dotarea acestora ce fac obiectul procedurii de licitaţie pentru închiriere; b) preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare bun; c) condiţiile şi regimul de exploatare a bunului închiriat; d) condiţiile privind eligibilitatea, înregistrarea şi capacitatea economico-financiară; e) criteriile de selecţie; f) garanţiile; g) obligaţiile privind protecţia mediului; h) interdicţia subînchirierii. (3) Caietul de sarcini va fi pus în vânzare de către locator, la sediul său şi/sau în alte locuri stabilite de către acesta şi prevăzute în anunţul publicitar. (4) Preţul de vânzare al caietului de sarcini se stabileşte de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, prin decizie a conducătorului acesteia.  +  Articolul 4 (1) Garanţia de participare este obligatorie. (2) Valoarea garanţiei de participare la licitaţia de închiriere va fi de 10% din valoarea de pornire a chiriei anuale pentru imobilul ce face obiectul licitaţiei. (3) Garanţia de participare la licitaţia de închiriere se restituie în cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere.  +  Articolul 5 (1) Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu va publică anunţul licitaţiei publice într-un cotidian local şi într-unul naţional, precum şi pe site-ul propriu. (2) Anunţul licitaţiei va conţine: a) denumirea şi sediul locatorului; b) obiectul şi durata închirierii; c) condiţii de procurare a caietului de sarcini; d) data şi locul primirii ofertelor; e) data, ora şi locul deschiderii ofertelor; f) durata pentru care ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor. (3) Termenul de primire a ofertelor este de 20 de zile calendaristice, începând cu data publicării anunţului licitaţiei publice.  +  Articolul 6Oferta trebuie să cuprindă detaliat toate condiţiile prevăzute în caietul de sarcini.  +  Articolul 7 (1) Ofertanţii transmit ofertele în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior. Ofertele vor fi înregistrate, în ordinea primirii lor, într-un registru special, ţinut de locator. (2) Pe plicul exterior se va indica imobilul propus spre închiriere prin licitaţie publică pentru care este depusă oferta. Plicul exterior trebuie să conţină următoarele documente: a) garanţia de participare; b) dovada cumpărării caietului de sarcini; c) fişa cu informaţii generale despre ofertant; d) declaraţia de participare; e) documente care dovedesc calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform cerinţelor caietului de sarcini. (3) Pe plicul interior se înscriu denumirea ofertantului, precum şi sediul social al acestuia. Acest plic va conţine oferta tehnico-economică propriu-zisă. (4) Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, prin fax, e-mail, poştă sau curierat. (5) Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.  +  Articolul 8 (1) Componenţa comisiei de evaluare se stabileşte de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, prin decizie a conducătorului acesteia. (2) Comisia de evaluare este formată din 5 membri, dintre care unul este preşedintele comisiei. De asemenea, vor fi desemnaţi 2 membri supleanţi şi un secretar. Secretarul nu are drept de vot.  +  Articolul 9 (1) Membrii comisiei de evaluare care sunt soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu asociaţii, cu acţionarii, cu administratorii sau cenzorii societăţilor comerciale ori cu persoana fizică participanţi/participantă la licitaţia publică, nu pot fi membri ai comisiei de evaluare. (2) Membrii comisiei de evaluare sunt obligaţi să dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate, pe propria răspundere, după deschiderea plicurilor exterioare, care se va păstra la dosarul închirierii. (3) În situaţia în care membrii comisiei de evaluare constată că se află într-una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1), aceştia sunt obligaţi să-l anunţe imediat pe preşedintele comisiei de evaluare, care dispune înlocuirea persoanei incompatibile cu unul dintre membrii supleanţi.  +  Articolul 10 (1) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: a) selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plicul exterior; b) întocmirea listei cuprinzând candidaţii admişi la prezentarea ofertei tehnico-economice şi comunicarea acesteia; c) analizarea şi evaluarea ofertelor tehnico-economice pe baza criteriilor de selecţie stabilite prin caietul de sarcini; d) întocmirea raportului de evaluare; e) întocmirea proceselor-verbale prevăzute de prezentele instrucţiuni; f) desemnarea câştigătorului licitaţiei publice. (2) Secretarul comisiei de evaluare redactează procesele-verbale prevăzute de prezentele instrucţiuni.  +  Articolul 11 (1) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor. În cazul în care, din motive obiective sau în caz de incompatibilitate, un membru al comisiei nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu unul dintre cei 2 membri supleanţi. (2) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor.  +  Articolul 12 (1) Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei publice este obligatorie participarea a cel puţin 2 ofertanţi pentru fiecare imobil propus spre închiriere. (2) La şedinţa de deschidere a plicurilor exterioare pot participa reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor imobilului licitat. (3) După deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi datelor cerute la art. 7 alin. (2) şi întocmeşte un proces-verbal care va fi semnat de membrii comisiei de evaluare. Acest proces-verbal se face public prin afişare la sediul locatorului, imediat după semnare. (4) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puţin două oferte să fie acceptate, în caz contrar procedura de licitaţie urmând a fi refăcută în condiţiile prevăzute la art. 15. (5) La şedinţa de deschidere a plicurilor interioare pot participa ofertanţii acceptaţi pentru imobilul licitat. (6) După deschiderea plicurilor interioare, comisia de evaluare întocmeşte un proces-verbal, semnat de membrii comisiei de evaluare şi de ofertanţii prezenţi.  +  Articolul 13 (1) Comisia de evaluare analizează ofertele tehnico-economice din plicurile interioare şi alege oferta cea mai bună din punctul de vedere al îndeplinirii criteriilor de selecţie precizate în caietul de sarcini. (2) Pe baza evaluării ofertelor, comisia de evaluare întocmeşte raportul de evaluare, care va cuprinde descrierea procedurii de închiriere şi operaţiunile de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat câştigător niciun ofertant, cauzele respingerii. (3) Comisia de evaluare procedează în termen de maximum două zile la informarea tuturor ofertanţilor cu privire la rezultatul licitaţiei.  +  Articolul 14 (1) Ofertanţii pot face contestaţie privind eventualele încălcări ale dispoziţiilor prezentelor instrucţiuni. (2) Termenul de depunere a contestaţiilor este de maximum două zile de la data primirii înştiinţării privind rezultatul licitaţiei publice. Contestaţiile se depun la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu. (3) Contestaţiile vor fi soluţionate de o comisie compusă din 3 (trei) membri, dintre care unul este preşedintele comisiei, şi un secretar care nu are drept de vot, alţii decât cei din comisia de evaluare. Componenţa comisiei se stabileşte de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu prin decizie a conducătorului acesteia, în maximum 3 zile de la data transmiterii contestaţiei la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu. (4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor decide cu privire la oportunitatea suspendării procedurii de atribuire a contractelor de închiriere.  +  Articolul 15 (1) În cazul în care licitaţia publică nu a condus la desemnarea unui câştigător, se va consemna această situaţie într-un proces-verbal, iar în termen de 20 de zile se va organiza o nouă licitaţie. (2) Dacă în urma organizării unei noi licitaţii, în condiţiile prevăzute la alin. (1), au fost depuse minimum două oferte, dar numai una a fost acceptată, contractul de închiriere se poate încheia cu ofertantul a cărui ofertă a fost acceptată, în condiţiile în care oferta tehnico-economică îndeplineşte criteriile minime prevăzute în caietul de sarcini.  +  Articolul 16 (1) Contractul de închiriere se semnează în maximum 5 zile de la desemnarea ofertantului câştigător şi intră în vigoare la data constituirii garanţiei de bună execuţie, dar nu mai târziu de 10 zile de la data semnării. (2) Garanţia de participare la licitaţie se pierde în cazul în care nu se perfectează contractul de închiriere din vina ofertantului desemnat câştigător. (3) În cazul nesemnării contractului de închiriere din vina exclusivă a ofertantului desemnat câştigător sau în cazul neconstituirii garanţiei de bună execuţie în termenul prevăzut la alin. (1), locatorul încheie contractul cu ofertantul clasat pe locul următor.  +  Articolul 17Contractul de închiriere va cuprinde în mod obligatoriu prevederile din contractul-cadru, clauzele din caietul de sarcini şi alte clauze convenite de părţile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini şi fără să contravină obiectivelor închirierii.-------