ORDIN nr. 1.624 din 22 decembrie 2008privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice în vederea atribuirii contractelor de închiriere, precum şi a Contractului-cadru de închiriere a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2009  În baza prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.438/2007 privind aprobarea închirierii unor imobile şi a bunurilor mobile din dotarea acestora, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu,în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice în vederea atribuirii contractelor de închiriere a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Contractul-cadru de închiriere a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,Attila KorodiBucureşti, 22 decembrie 2008.Nr. 1.624.  +  Anexa 1INSTRUCTIUNI 22/12/2008  +  Anexa 2CONTRACT-CADRU DE ÎNCHIRIEREI. Părţile contractanteAgenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, în calitate de locator, cu sediul în .........................................., telefon ...................., fax .........................., cont virament nr. ................., deschis la .................., cod unic de înregistrare ......................., cod fiscal ..................., reprezentată prin ...................,şi............../(nume şi prenume/denumirea)/...................... în calitate de locatar, cu domiciliul în ......................, str. ..........., nr. ........, bl. ......., sc. ........, ap. ......., et. ........., judeţul ..............., identificat cu BI/CI, seria ............., nr. ............., CNP ................................ sau, după caz, cu sediul în ................, telefon ..............., fax ..............., cont virament nr. ..........................., deschis la ....................................., număr de înregistrare la registrul comerţului ........................., cod unic de înregistrare ....................., reprezentată prin ...........................II. Obiectul contractului  +  Articolul 11.1. Obiectul contractului îl reprezintă transmiterea dreptului de folosinţă asupra imobilelor situate în ...................... şi a bunurilor mobile din dotarea acestora, în scopul exploatării acestora în condiţiile prezentului contract, precum şi în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare.1.2. Folosinţa efectivă a imobilelor închiriate se va realiza începând cu data de ............., pe baza procesului-verbal de predare-primire, anexă la prezentul contract.1.3. Bunurile închiriate vor fi folosite de locator numai potrivit specificului şi destinaţiei acestora şi numai pentru îndeplinirea obiectului de activitate.  +  Articolul 2Suprafaţa totală închiriată este de ......... mp (...........), conform schiţei prevăzute în caietul de sarcini.III. Durata de închiriere  +  Articolul 3Durata de închiriere este de 5 (cinci) ani, cu începere de la data semnării contractului şi înregistrării acestuia la sediul locatorului.  +  Articolul 44.1. Contractul de închiriere poate fi prelungit prin acordul părţilor, pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială. Intenţia de prelungire se notifică celeilalte părţi contractante cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea duratei de închiriere.4.2. Refuzul locatorului de a prelungi perioada de închiriere a bunurilor imobile nu dă dreptul locatarului de a solicita despăgubiri, indiferent de natura acestora.IV. Valoarea chiriei, condiţii şi termene de plată  +  Articolul 5Locatarul datorează locatorului o chirie lunară, care va fi actualizată anual prin indexare cu indicele de inflaţie aferent anului precedent.  +  Articolul 6Chiria lunară este de ............. lei.  +  Articolul 7Chiria se achită lunar în ziua de ........... a lunii următoare celei pentru care se percepe chiria, la sediul locatorului.  +  Articolul 8În cazul neexecutării obligaţiei de plată prevăzute la art. 6 şi 7 din prezentul contract, se percep penalităţi de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, cu decontarea prioritară a facturilor de penalităţi, pentru sumele scadente, indiferent de instrucţiunile de pe ordinul de plată.  +  Articolul 9Cuantumul penalităţilor de întârziere în decontarea debitelor restante va putea depăşi cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.V. Drepturi şi obligaţii contractuale  +  Articolul 10Drepturile locatarului:10.1. să folosească bunul închiriat conform destinaţiei stabilite prin prezentul contract;10.2. să exploateze bunurile închiriate ca un bun proprietar, evitând distrugerea, degradarea sau deteriorarea construcţiilor şi a accesoriilor aferente;10.3. să primească în folosinţă efectivă bunurile ce fac obiectul prezentului contract la data stabilită la art. 1 pct. 1.2.  +  Articolul 11Obligaţiile locatarului:11.1. să achite locatorului chiria datorată în condiţiile şi în termenele stabilite în prezentul contract;11.2. să achite cheltuielile de întreţinere la termenele convenite cu locatorul;11.3. să nu subînchirieze bunul ce face obiectul contractului de închiriere;11.4. să suporte costul lucrărilor de reparaţie interioare şi exterioare la partea de construcţii şi accesoriile aferente;11.5. să permită locatorului să execute, într-o perioadă stabilită de comun acord, lucrările de reparaţie şi întreţinere care îi cad în sarcină;11.6. să nu execute niciun fel de reparaţii sau modificări în spaţiul închiriat ori la instalaţiile aferente fără acordul locatorului;11.7. să restituie locatorului bunurile închiriate la termenul stabilit pentru încetarea contractului;11.8. să aducă la cunoştinţa locatorului orice fapte şi acte care pun în pericol integritatea imobilului şi, de asemenea, să aducă la cunoştinţa locatorului orice acte sau fapte de natură să împiedice folosinţa normală a imobilului;11.9. să suporte toate cheltuielile născute ca urmare a neglijenţei sau folosirii în mod necorespunzător a bunurilor închiriate;11.10. să întrebuinţeze bunurile care fac obiectul prezentului contract potrivit specificului şi destinaţiei acestora şi numai pentru îndeplinirea obiectului său de activitate;11.11. să despăgubească locatorul pentru pagubele pricinuite de un incendiu bunurilor care fac obiectul prezentului contract, cu excepţia situaţiilor când incendiul:- a provenit dintr-un caz fortuit sau de forţă majoră;- a fost cauzat de un defect de construcţie; sau- s-a propagat de la o construcţie învecinată.Dovada existenţei uneia dintre situaţiile de excepţie anterior menţionate cade în sarcina locatarului.  +  Articolul 12Drepturile locatorului:12.1. să primească chiria în condiţiile şi în termenele stabilite la art. 6 şi 7;12.2. să controleze executarea obligaţiilor locatarului şi respectarea condiţiilor închirierii;12.3. să verifice şi să constate starea integrităţii bunurilor care fac obiectul închirierii.  +  Articolul 13Obligaţiile locatorului:13.1. să predea bunurile închiriate, pe bază de proces-verbal, la data de.............;13.2. să asigure folosinţa bunurilor închiriate pe toată durata prezentului contract;13.3. să execute pe cheltuiala sa lucrările de întreţinere la elementele de construcţii şi la instalaţii, devenite necesare ca urmare a uzurii normale a acestora, pe toată durata contractului;13.4. să nu îl împiedice pe locatar să îşi realizeze drepturile legate de închiriere decât în condiţiile reglementate de legislaţia în vigoare şi de prezentul contract.VI. Garanţii pentru executarea contractului de închiriere  +  Articolul 14În scopul garantării îndeplinirii întocmai a obligaţiei de plată a chiriei, precum şi a obligaţiei de reparare a oricărui prejudiciu suferit de locator prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă de către locatar a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, locatarul se obligă să constituie în termen de 10 zile de la încheierea prezentului contract o garanţie de bună execuţie.  +  Articolul 15Locatorul poate executa garanţia de bună execuţie, fără nicio formalitate prealabilă, în cazul în care locatarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale. În cazul executării scrisorii de garanţie bancară, locatarul are obligaţia reconstituirii acesteia la valoarea iniţială în termen de 15 zile de la data executării, sub sancţiunea rezilierii de drept a contractului. Toate comisioanele şi spezele bancare, precum şi alte cheltuieli necesare executării garanţiei de bună execuţie se suportă de către locatar.  +  Articolul 16Garanţia de bună execuţie este de...... lei, reprezentând 30% din valoarea anuală a contractului, şi se pune la dispoziţie locatorului în termen de 10 zile de la data încheierii contractului de închiriere.  +  Articolul 17Pentru fiecare dintre anii următori, garanţia este de 30% din chiria aferentă anului precedent şi se pune la dispoziţie locatorului până la data de 31 ianuarie a anului pentru care se constituie garanţia.VII. Răspunderea contractuală  +  Articolul 1818.1. Prezentul contract se reziliază de plin drept, în cazul în care oricare dintre părţile contractante nu îşi execută obligaţiile contractuale.18.2. Rezilierea nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.18.3. La încetarea contractului prin ajungere la termen sau datorită rezilierii, în condiţiile pct. 18.1, locatorul nu datorează despăgubiri locatarului pentru îmbunătăţirile aduse bunului închiriat.VIII. Încetarea contractului  +  Articolul 19Prezentul contract încetează: a) la expirarea termenului pentru care a fost încheiat; b) cu acordul părţilor; c) când locatarul nu face dovada constituirii garanţiei de bună execuţie, conform art. 14.IX. Modificarea contractului  +  Articolul 20Contractul se modifică numai cu acordul părţilor, pe bază de acte adiţionale, în următoarele cazuri: a) actualizarea chiriei anuale, ca urmare a indexării cu indicele de inflaţie; b) apariţia unor împrejurări sau acte normative care modifică în mod esenţial obligaţiile părţilor sau care impun obligaţii noi.X. Forţa majoră  +  Articolul 2121.1. Părţile convin să fie exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract atunci când această neîndeplinire este urmare a intervenţiei unui caz de forţă majoră.21.2. Forţa majoră invocată va fi comunicată celeilalte părţi, în scris, în termen de 5 zile de la apariţie, de către partea interesată şi este opozabilă numai dacă este atestată de o autoritate competentă în raport cu natura evenimentului.21.3. Locatarul este obligat să accepte planurile de măsuri stabilite de către organele competente, neavând dreptul la despăgubiri.XI. Litigii  +  Articolul 22Eventualele litigii în legătură cu modul de derulare a prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar în caz contrar, de către instanţele judecătoreşti competente.XII. Dispoziţii finale  +  Articolul 23În înţelesul prezentului contract, orice notificare, cerere, comunicare sau informare va fi făcută în scris, prin orice mijloc de comunicare ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.  +  Articolul 24Toate documentele prezentului contract, precum şi cele legate de executarea lui se vor întocmi în limba română.Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ..................., în 3 (trei) exemplare originale, dintre care 2 (două) pentru locator şi 1 (unu) pentru locatar.
       
    LOCATORLOCATAR
    Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu.............................................................
    ............................................(nume şi prenume/denumire)
    (numele şi prenumele reprezentantului legal).............................................................
    ............................................(numele şi prenumele reprezentantului legal, dacă este cazul)
    (semnătura autorizată şi ştampila).............................................................
      (semnătura şi ştampila, dacă este cazul)
  -------