ORDIN nr. 13.601 din 23 decembrie 2008 (*actualizat*)pentru aprobarea termenelor şi a formatului standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici(actualizat până la data de 15 decembrie 2010*)
EMITENT
  • AGENTIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2009. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 15 decembrie 2010, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 1.952 din 25 octombrie 2010.Având în vedere:- art. 53 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 44 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici,în temeiul art. 21 alin. (2) şi al art. 22 alin. (1) lit. b) şi d) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 lit. d) şi art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu modificările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă formatul standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici, denumit în continuare format standard, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Se aprobă lista cuprinzând domeniile de perfecţionare profesională şi tematicile programelor de perfecţionare profesională sistematizate, la nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pe baza propunerilor formulate de autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, precum şi codificarea regiunilor şi a judeţelor, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. (3) Se aprobă instrucţiunile de completare şi transmitere a formatului standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.952 din 25 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 15 decembrie 2010.  +  Articolul 2 (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a raporta anual către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, denumită în continuare Agenţia, datele şi informaţiile privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici, în forma şi conţinutul stabilite prin formatul standard. (2) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice răspund de corectitudinea datelor şi informaţiilor completate în formatul standard. (3) Autorităţile şi instituţiile publice îndeplinesc obligaţiile prevăzute de prezentul ordin prin persoana sau persoanele desemnată/desemnate în condiţiile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici. (4) În vederea asigurării îndeplinirii obligaţiilor privitoare la completarea corectă şi în termenele solicitate a formatului standard, la solicitarea persoanelor interesate, Agenţia poate acorda asistenţă de specialitate şi coordonare metodologică.-------------Alin. (4) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.952 din 25 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 15 decembrie 2010.  +  Articolul 3 (1) Ordonatorii terţiari de credite completează formatul standard cu datele şi informaţiile privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din aparatul propriu. (2) Ordonatorii secundari de credite centralizează datele şi informaţiile transmise de către ordonatorii terţiari de credite din subordine, cu datele şi informaţiile privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din aparatul propriu, într-un singur document. (3) Ordonatorii principali de credite centralizează datele şi informaţiile transmise de către ordonatorii secundari şi terţiari de credite, cu datele şi informaţiile privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din aparatul propriu, într-un singur document.  +  Articolul 4 (1) Ordonatorii principali de credite din administraţia publică locală transmit Agenţiei datele şi informaţiile în format electronic până la data de 1 martie a fiecărui an. (2) Ordonatorii principali de credite din administraţia publică centrală transmit Agenţiei datele şi informaţiile în format electronic până la data de 31 martie a fiecărui an.  +  Articolul 5 (1) Ordonatorii principali de credite din administraţia publică transmit datele şi informaţiile în format electronic, într-un singur document ataşat, la adresa de e-mail menţionată la alin. (3), numai în format Excel, cu caractere Times New Roman, corp 12, fără diacritice, fără sublinieri sau prescurtări.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.952 din 25 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 15 decembrie 2010. (2) Subiectul e-mailului prin care se transmite Agenţiei formatul standard completat este format din "acronimul autorităţii sau instituţiei publice" raportare "anul". (3) Transmiterea formatelor standard completate se face prin comunicare electronică, la adresa de e-mail perfectionare@anfp.gov.ro, centralizat conform art. 3.  +  Articolul 6Agenţia centralizează datele şi informaţiile transmise în condiţiile prevăzute la art. 5, pe baza cărora elaborează raportul anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Eugen CoifanBucureşti, 23 decembrie 2008.Nr. 13.601.  +  Anexa 1 FORMATUL STANDARDde transmitere a datelor şi informaţiilorprivind planul anual de perfecţionare profesionalăşi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┐│Cod regiune: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┤│Cod judeţ: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┴─────────┤│Instituţia: │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│Numele, prenumele şi funcţia publică deţinută de │ ││persoana numită în condiţiile art. 15 din Hotărârea │ ││Guvernului nr. 1066/2008 pentru, aprobarea normelor │ ││privind formarea profesională a funcţionarilor publici:│ │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│Telefon: │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│E-mail: │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│Informaţii privind avizul comisiei paritare: │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│Informaţii privind includerea de măsuri privind │ ││perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici │ ││în acordul colectiv: │ │├───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┤│Fonduri alocate: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│1. De la bugetul autorităţii sau instituţiei publice │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│2. Alte surse: │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│Gradul de corelare dintre planificarea aprobată, măsurile efectiv implementate││şi rezultatele efectiv obţinute, conform prevederilor art. 21 alin. (1) ││lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor ││privind formarea profesională a funcţionarilor publici: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Propunerile de imbunătăţire a sistemului de formare profesională a ││funcţionarilor publici la nivelul autorităţii sau instituţiei publice conform ││prevederilor art. 21 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008│pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor ││publici, dacă este cazul: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤│ Domeniul de perfecţionare │Art. 14 alin. (1) lit. a) din Hotărârea ││ profesională │Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea ││ │normelor privind formarea profesională a ││ │funcţionarilor publici ││ ├─────────────────┬────────────────────────────┤│ │ Funcţii publice│ Nr. funcţionari publici │├───────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────┤│ 1. Identificate în rapoartele de evaluare │├───────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┤│Domeniul 1: │Înalţi funcţio- │ ││ │nari publici │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│ARHITECTURĂ ŞI URBANISM │de conducere │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Coduri Tematici: │de execuţie │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│ │specifice │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Domeniul 2: │Înalţi funcţio- │ ││ │nari publici │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│COMUNICARE ŞI TRANSPARENŢĂ │de conducere │ ││DECIZIONALĂ │ │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Coduri Tematici: │de execuţie │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│ │specifice │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Domeniul 3: │Înalţi funcţio- │ ││ │nari publici │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│DEZVOLTARE PERSONALĂ │de conducere │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Coduri Tematici: │de execuţie │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│ │specifice │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Domeniul 4: │Înalţi funcţio- │ ││ │nari publici │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│DEZVOLTARE REGIONALĂ DURABILĂ │de conducere │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Coduri Tematici: │de execuţie │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│ │specifice │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Domeniul 5: │Înalţi funcţio- │ ││ │nari publici │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│DREPT ŞI LEGISLAŢIE COMUNITARĂ │de conducere │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Coduri Tematici: │de execuţie │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│ │specifice │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Domeniul 6: │Înalţi funcţio- │ ││ │nari publici │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│GESTIONAREA FONDURILOR EXTERNE │de conducere │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Coduri Tematici: │de execuţie │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│ │specifice │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Domeniul 7: │Înalţi funcţio- │ ││ │nari publici │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│IT C TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI │de conducere │ ││COMUNICAŢIILOR │ │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Coduri Tematici: │de execuţie │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│ │specifice │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Domeniul 8: │Înalţi funcţio- │ ││ │nari publici │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│MANAGEMENT │de conducere │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Coduri Tematici: │de execuţie │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│ │specifice │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Domeniul 9: │Înalţi funcţio- │ ││ │nari publici │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│POLITICI ŞI AFACERI EUROPENE │de conducere │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Coduri Tematici: │de execuţie │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│ │specifice │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Domeniul 10: │Înalţi funcţio- │ ││ │nari publici │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│RESURSE ŞI SERVICII PUBLICE │de conducere │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Coduri Tematici: │de execuţie │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│ │specifice │ │├───────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────┤│ 2. Prioritare conform art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru ││aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici │├───────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┤│Domeniul prioritar: │Înalţi funcţio- │ ││ │nari publici │ ││ ├─────────────────┼────────────────────────────┤│MANAGEMENT │de conducere │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Management financiar şi │de execuţie │ ││contabilitate bugetară │ │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│ │specifice │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Domeniul prioritar: │Înalţi funcţio- │ ││ │nari publici │ ││ ├─────────────────┼────────────────────────────┤│GESTIONAREA FONDURILOR EXTERNE │de conducere │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Managementul proiectelor │de execuţie │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│ │specifice │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Domeniul prioritar: │Înalţi funcţio- │ ││ │nari publici │ ││ ├─────────────────┼────────────────────────────┤│MANAGEMENT │de conducere │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Management resurselor umane din│de execuţie │ ││entităţile publice │ │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│ │specifice │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Domeniul prioritar: │Înalţi funcţio- │ ││ │nari publici │ ││ ├─────────────────┼────────────────────────────┤│IT C TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI │de conducere │ ││COMUNICAŢIILOR │ │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│ │de execuţie │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│ │specifice │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Domeniul prioritar: │Înalţi funcţio- │ ││ │nari publici │ ││ ├─────────────────┼────────────────────────────┤│COMUNICARE ŞI TRANSPARENŢĂ │de conducere │ ││DECIZIONALĂ │ │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│ │de execuţie │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│ │specifice │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Domeniul prioritar: │Înalţi funcţio- │ ││ │nari publici │ ││ ├─────────────────┼────────────────────────────┤│DREPT ŞI LEGISLAŢIE COMUNITARĂ │de conducere │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Drept administrativ şi │ │ ││contencioas administrativ │de execuţie │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│ │specifice │ │└───────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────┘--------------Anexa a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 1.952 din 25 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 15 decembrie 2010, conform pct. 4 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 LISTAcuprinzând domeniile de perfecţionare profesionalăşi tematicile programelor de perfecţionare profesionalăsistematizate, la nivelul Agenţiei Naţionale aFuncţionarilor Publici, pe baza propunerilor formulate de autorităţileşi instituţiile publice centrale şi locale,precum şi codificarea regiunilor şi a judeţelorDomenii de perfecţionare profesională şi tematici┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐│ COD │ DENUMIRE DOMENIU │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Arhitectură şi urbanism │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Comunicare şi transparenţă decizională │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Dezvoltare personală │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Dezvoltare regionala durabilă │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5. │Drept şi legislaţie comunitară │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6. │Gestionarea fondurilor externe │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7. │IT C - Tehnologia Informaţiei şi Telecomunicaţiilor │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8. │Management │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9. │Politici şi afaceri europene │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10. │Resurse şi servicii publice │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11. │ │└───────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Domeniul: 1. ARHITECTURĂ ŞI URBANISM │├───────┬─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┐│ COD │ TEMATICI │Număr ││ │ │funcţionari││ │ │publici │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 1.1. │Administrarea teritoriului │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 1.2. │Amenajarea teritoriului şi urbanism │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 1.3. │Amenajarea şi planificarea peisajului │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 1.4. │Arhitectura peisajului │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 1.5. │Autorizarea lucrărilor de construcţii │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 1.6. │Conservare şi restaurare arhitecturală │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 1.7. │Management urban │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 1.8. │Proiectare şi planificare urbană │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 1.9. │Verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii, │ ││ │întreţinere şi reparaţii │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 1.10. │ │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 1.11. │ │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 1.12. │ │ │└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Domeniul: 2. COMUNICARE ŞI TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ │├───────┬─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┐│ COD │ TEMATICI │Număr ││ │ │funcţionari││ │ │publici │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 2.1. │Comunicare intra şi interinstituţională în entităţile │ ││ │publice │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 2.2. │Comunicare interpersonală în cadrul entităţilor publice │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 2.3. │Comunicare şi relaţii publice │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 2.4. │Comunicare în limbi străine pentru administraţia publică │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 2.5. │Comunicare publică şi mass-media │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 2.6. │Etică şi integritate │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 2.7. │Gestionarea documentelor unei instituţii publice │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 2.8. │Gestionarea informaţiilor clasificate │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 2.9. │Imaginea şi relaţiile publice instituţionale │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 2.10. │Marketingul serviciilor publice │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 2.11. │Medierea şi negocierea în administraţia publică │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 2.12. │Relaţii europene şi internaţionale │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 2.13. │Transparenţa decizională şi liberul acces la informaţii │ ││ │de interes public │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 2.14. │ │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 2.15. │ │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 2.16. │ │ │└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Domeniul: 3. DEZVOLTARE PERSONALĂ │├───────┬─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┐│ COD │ TEMATICI │Număr ││ │ │funcţionari││ │ │publici │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 3.1. │Coaching-ul - instrument al managementului public modern │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 3.2. │Comportament şi conduită publică │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 3.3. │Dezvoltare abilitaţi şi aptitudini │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 3.4. │Formare formatori │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 3.5. │Gândire pozitivă │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 3.6. │Inovaţie şi creativitate │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 3.7. │Inteligenţă socială şi emoţională │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 3.8. │Managementul competenţelor │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 3.9. │Managementul stresului │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 3.10. │Managementul timpului │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 3.11. │Mentoring (asistenţă profesională în dezvoltarea │ ││ │carierei) │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 3.12. │Motivarea personalului │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 3.13. │Tehnici de motivare │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 3.14. │Tehnici şi programe de dezvoltare personală │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 3.15. │Teleworking (lucrul de acasă precum şi flexibilitatea │ ││ │orelor de program şi a desfăşurării activităţii într-o │ ││ │locaţie prestabilită) │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 3.16. │ │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 3.17. │ │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 3.18. │ │ │└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Domeniul: 4. DEZVOLTARE REGIONALĂ DURABILĂ │├───────┬─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┐│ COD │ TEMATICI │Număr ││ │ │funcţionari││ │ │publici │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 4.1. │Audit energetic │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 4.2. │Concesionarea, vânzarea sau închirierea bunurilor, │ ││ │concesionarea de servicii ale unităţilor administrativ │ ││ │teritoriale - organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor │ ││ │publice │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 4.3. │Gestionarea durabilă a domeniului public sau privat al │ ││ │unităţilor administrativ-teritoriale │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 4.4. │Dezvoltarea durabilă locală │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 4.5. │Dezvoltarea urbană │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 4.6. │Ecologia şi protecţia mediului │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 4.7. │Ingineria dezvoltării durabile │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 4.8. │Ingineria valorificării deşeurilor │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 4.9. │Investiţii şi administrarea patrimoniului │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 4.10.│Managementul dezvoltării durabile │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 4.11.│Managementul energetic │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 4.12.│Managementul mediului │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 4.13.│Protecţia ecosistemelor │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 4.14.│Protecţia mediului │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 4.15.│Reconstrucţia ecologică │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 4.16.│ │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 4.17.│ │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 4.18 │ │ │└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Domeniul: 5. DREPT ŞI LEGISLAŢIE COMUNITARĂ │├───────┬─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┐│ COD │ TEMATICI │Număr ││ │ │funcţionari││ │ │publici │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 5.1. │Abordare tehnico-legislativă pentru elaborarea şi │ ││ │publicarea actelor normative │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 5.2. │Acţiune în revendicare -legile proprietăţii şi rolul │ ││ │acestora în dezvoltarea comunităţii │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 5.3. │Cod fiscal, cod procedură fiscală │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 5.4. │Controlul legalităţii actelor administrative prin │ ││ │contenciosul administrativ │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 5.5. │Drept administrativ şi contencios administrativ │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 5.6. │Drept şi drept comunitar │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 5.7. │Drepturile copilului în reglementările interne şi │ ││ │internaţionale │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 5.8. │Gestionarea drepturilor de autor şi conexe în │ ││ │administraţia publică │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 5.9. │Legislaţie cadastru │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 5.10.│Legislaţie privind regimul proprietăţii │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 5.11.│Norme şi proceduri de tehnică legislativă │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 5.12.│Proceduri de aplicare a legilor speciale în │ ││ │administraţia publică │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 5.13.│Protecţia juridică a drepturilor omului - jurisprudenţa │ ││ │CEDO │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 5.14.│ │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 5.15.│ │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 5.16.│ │ │└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Domeniul: 6. GESTIONAREA FONDURILOR EXTERNE │├───────┬─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┐│ COD │ TEMATICI │Număr ││ │ │funcţionari││ │ │publici │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 6.1. │Accesarea şi utilizarea instrumentelor/fondurilor │ ││ │structurale │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 6.2. │Auditul fondurilor structurale │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 6.3. │Certificarea cheltuielilor │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 6.4. │Elaborarea propunerilor de finanţare pentru accesarea │ ││ │instrumentelor/fondurilor structurale │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 6.5. │Evaluarea şi selecţia proiectelor │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 6.6. │Evaluarea şi selecţia propunerilor de finanţare │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 6.7. │Formare consilieri - manageri de proiecte pentru │ ││ │administraţia publică │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 6.8. │Implementare proiecte │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 6.9. │Implementarea proiectelor finanţate din │ ││ │instrumente/fonduri structurale │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 6.10.│Managementul instrumentelor structurale │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 6.11.│Managementul proiectelor │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 6.12.│S.M.I.S. - Sistem Unic Informatizat al Proiectelor │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 6.13.│ │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 6.14.│ │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 6.15.│ │ │└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Domeniul: 7. IT C TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR │├───────┬─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┐│ COD │ TEMATICI │Număr ││ │ │funcţionari││ │ │publici │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 7.1. │Administrarea şi utilizarea sistemului de operare LINUX │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 7.2. │Administrarea şi dezvoltarea reţelelor IT C │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 7.3. │Atestare pentru obţinerea permisului ECDL start sau ECDL │ ││ │complet │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 7.4. │Baze de date Oracle │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 7.5. │Baze de date SQL │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 7.6. │ECDL - (ABC-ul calculatoarelor, MS Windows, Internet şi │ ││ │e-mail) │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 7.7. │ECDL modulul III (MS Word) │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 7.8. │ECDL modulul IV (MS Excel) │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 7.9. │ECDL modulul V (MS Access) │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 7.10. │ECDL modulul VI (MS Powerpoint) │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 7.11. │E - government │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 7.12. │E - learning │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 7.13. │HTML Web Design │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 7.14. │MS - Office │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 7.15. │MS Project │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 7.16. │Securitatea informaţiei conform Standardelor ISO 17799 │ ││ │şi ISO 27001 │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 7.17. │Windows - sistem de operare │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 7.18. │ │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 7.19. │ │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 7.20. │ │ │└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Domeniul: 8. MANAGEMENT │├───────┬─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┐│ COD │ TEMATICI │Număr ││ │ │funcţionari││ │ │publici │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 8.1. │Audit şi control │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 8.2. │Managementul achiziţiilor publice │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 8.3. │Managementul administraţiei publice │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 8.4. │Managementul calităţii serviciilor publice │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 8.5. │Managementul contractelor de lucrări │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 8.6. │Managementul ciclului de proiect │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 8.7. │Managementul financiar şi contabilitate bugetară │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 8.8. │Managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor │ ││ │publici │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 8.9. │Managementul impozitelor şi taxelor locale - executare │ ││ │silită │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 8.10. │Managementul protecţiei civile │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 8.11. │Managementul performanţei în administraţie │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 8.12. │Managementul public │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 8.13. │Managementul resurselor umane din entităţile publice │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 8.14. │Managementul serviciilor publice │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 8.15. │Managementul serviciilor sociale şi de asistenţă socială │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 8.16. │Managementul situaţiilor de urgenţă │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 8.17. │Managementul strategic │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 8.18. │Politici publice │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 8.19. │S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 8.20. │ │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 8.21. │ │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 8.22. │ │ │└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Domeniul: 9. POLITICI ŞI AFACERI EUROPENE │├───────┬─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┐│ COD │ TEMATICI │Număr ││ │ │funcţionari││ │ │publici │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 9.1. │Administraţie şi afaceri europene │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 9.2. │Coordonarea naţională postaderare a politicilor │ ││ │Uniunii Europene │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 9.3. │Integrarea europeană şi consecinţele ei pentru │ ││ │administraţia publică din România │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 9.4. │Instituţii Europene │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 9.5. │Politici comunitare │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 9.6. │Politica de coeziune economică, socială şi teritorială │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 9.7. │ │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 9.8. │ │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 9.9. │ │ │└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Domeniul: 10. RESURSE ŞI SERVICII PUBLICE │├───────┬─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┐│ COD │ TEMATICI │Număr ││ │ │funcţionari││ │ │publici │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 10.1. │Activitatea de autorizare: comerţ, producţie, servicii │ ││ │şi alimentaţie publică │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 10.2. │Administrare fond funciar │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 10.3. │Administrare fond locativ şi utilităţi │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 10.4. │Asistenţă socială │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 10.5. │Autoritate tutelară │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 10.6. │Cadastrul - abordări şi reglementări în context european │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 10.7. │Evidenţă persoane │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 10.8. │Ordine şi siguranţă publică │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 10.9. │Poliţie comunitară │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│10.10. │Protecţia muncii, sănătate şi securitatea muncii │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│10.11. │Protecţia şi drepturile copilului │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│10.12. │Stare civilă │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│10.13. │Stingerea incendiilor │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│10.14. │ │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│10.15. │ │ │├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│10.16. │ │ │└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘NOTĂ:Domeniile de perfecţionare şi tematicile programelor de perfecţionare profesională prevăzute în formatul standard de transmitere cuprins în anexa nr. 1 la ordin şi detaliate în prezenta listă nu sunt limitative. Autorităţile şi instituţiile publice pot identifica şi alte domenii de perfecţionare profesională şi pot propune şi tematici pentru perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici, în raport cu necesităţile de instruire identificate în cadrul procedurii de evaluare a performanţelor profesionale individuale, prin raportare la necesităţile de formare profesională rezultate din modificările legislative în domeniile de competenţă ale funcţionarului public, precum şi din eventualele modificări relevante ale fişei postului în vederea includerii acestora în lista revizuită.Codificare Regiuni┌───┬──────────────────┐│Cod│Denumire Regiune │├───┼──────────────────┤│ 1 │Nord - Est │├───┼──────────────────┤│ 2 │Sud - Est │├───┼──────────────────┤│ 3 │Sud- Muntenia │├───┼──────────────────┤│ 4 │Sud-Vest Oltenia │├───┼──────────────────┤│ 5 │Vest │├───┼──────────────────┤│ 6 │Nord - Vest │├───┼──────────────────┤│ 7 │Centru │├───┼──────────────────┤│ 8 │Bucureşti - Ilfov │└───┴──────────────────┘Codificare Judeţe┌────┬────────────────────┐│Cod │ ││ju- │Denumire judeţ ││deţ │ │├────┼────────────────────┤│ 1 │Alba │├────┼────────────────────┤│ 2 │Arad │├────┼────────────────────┤│ 3 │Argeş │├────┼────────────────────┤│ 4 │Bacău │├────┼────────────────────┤│ 5 │Bihor │├────┼────────────────────┤│ 6 │Bistriţa-Năsăud │├────┼────────────────────┤│ 7 │Botoşani │├────┼────────────────────┤│ 8 │Braşov │├────┼────────────────────┤│ 9 │Brăila │├────┼────────────────────┤│ 10 │Buzău │├────┼────────────────────┤│ 11 │Caraş Severin │├────┼────────────────────┤│ 12 │Cluj │├────┼────────────────────┤│ 13 │Călăraşi │├────┼────────────────────┤│ 14 │Constanţa │├────┼────────────────────┤│ 15 │Covasna │├────┼────────────────────┤│ 16 │Dâmboviţa │├────┼────────────────────┤│ 17 │Dolj │├────┼────────────────────┤│ 18 │Galaţi │├────┼────────────────────┤│ 19 │Gorj │├────┼────────────────────┤│ 20 │Harghita │├────┼────────────────────┤│ 21 │Hunedoara │├────┼────────────────────┤│ 22 │Ialomiţa │├────┼────────────────────┤│ 23 │Iaşi │├────┼────────────────────┤│ 24 │Ilfov │├────┼────────────────────┤│ 25 │Giurgiu │├────┼────────────────────┤│ 26 │Maramureş │├────┼────────────────────┤│ 27 │Mehedinţi │├────┼────────────────────┤│ 28 │Mureş │├────┼────────────────────┤│ 29 │Neamţ │├────┼────────────────────┤│ 30 │Olt │├────┼────────────────────┤│ 31 │Prahova │├────┼────────────────────┤│ 32 │Satu-Mare │├────┼────────────────────┤│ 33 │Sălaj │├────┼────────────────────┤│ 34 │Sibiu │├────┼────────────────────┤│ 35 │Suceava │├────┼────────────────────┤│ 36 │Teleorman │├────┼────────────────────┤│ 37 │Timiş │├────┼────────────────────┤│ 38 │Tulcea │├────┼────────────────────┤│ 39 │Vaslui │├────┼────────────────────┤│ 40 │Vâlcea │├────┼────────────────────┤│ 41 │Vrancea │├────┼────────────────────┤│ 42 │Municipiul Bucureşti│└────┴────────────────────┘--------------Anexa 2 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.952 din 25 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 15 decembrie 2010, având conţinutul anexei 2 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3 INSTRUCŢIUNIde completare şi transmitere a formatului standard detransmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anualde perfecţionare profesională şi fondurilealocate în scopul instruirii funcţionarilor publici  +  Secţiunea 1 Scopul instrucţiunilor şi responsabilităţi ale autorităţilor şi instituţiilor publice în implementarea acestora  +  Articolul 1Scopul prezentelor instrucţiuni este de a asigura, prin intermediul unei reglementări unitare aplicabile tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, coordonarea metodologică necesară pentru completarea şi transmiterea formatului standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici, denumit în continuare format standard, prevăzut în anexa nr. 1 la ordin.  +  Articolul 2Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în procesul de raportare desemnează persoana/persoanele responsabilă/responsabile de aplicarea prezentelor instrucţiuni, precum şi de completarea formatului standard şi de transmitere a acestuia în condiţiile şi în termenele prevăzute în ordin.  +  Articolul 3Completarea, transmiterea şi actualizarea formatului standard se fac cu respectarea prezentelor instrucţiuni, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici.  +  Articolul 4 (1) Formatul standard se completează numai în format Excel, conform modelului de raportare prevăzut în anexa nr. 1 la ordin şi postat pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, la adresa www.anfp.gov.ro, secţiunea "Materiale utile", subsecţiunea "Formate de raportare". (2) Formatul standard conţine un tabel (foaie de lucru) care se completează cu respectarea condiţiilor tehnice prestabilite, potrivit alin. (3)-(5). (3) Utilizatorii au acces numai la câmpurile de culoare gri. Celelalte câmpuri sunt blocate şi protejate. (4) Fiecare câmp al tabelului afişează în momentul selectării un mesaj electronic care conţine îndrumări metodologice de completare şi se referă la principalele dispoziţii speciale despre modul de completare a câmpului respectiv. (5) Câmpurile evidenţiate prin culoare gri se completează cu cifre sau litere, după caz. Este obligatorie completarea câmpurilor referitoare la numărul de funcţionari publici propuşi a fi instruiţi pe un anumit domeniu de perfecţionare profesională şi într-o tematică specifică acestuia. În dreptul domeniului/tematicii de perfecţionare pentru care există opţiuni de instruire se înscrie numărul de funcţionari publici propuşi a fi instruiţi, însă în dreptul domeniilor/tematicilor de perfecţionare pentru care nu există opţiuni formulate se va înscrie cifra 0. Înscrierea cifrei 0 este necesară pentru a permite utilizarea formulelor şi prelucrarea datelor pe baza programelor informatice utilizate de Agenţie.  +  Articolul 5Transmiterea formatului standard completat se face ca ataşament al unui singur e-mail trimis de ordonatorii principali de credite la adresa de e-mail (perfectionare@anfp.gov.ro).  +  Secţiunea a 2-a Reguli de completare şi transmitere a formatului standard  +  Articolul 6Datele şi informaţiile cuprinse în formatul standard se referă la anul pentru care acesta se completează la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice şi se transmite Agenţiei, în condiţiile stabilite în ordin.  +  Articolul 7 (1) Formatul standard conţine un tabel (foaie de lucru) identificabil pe baza titlului, denumit "Format standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici", şi alte 3 tabele identificabile pe baza denumirii, în foi de lucru distincte: "Regiuni", "Judeţe", "Domenii de perfecţionare profesională şi tematici", prevăzute în anexa nr. 2 la ordin. Titlul fiecărui tabel reflectă în sinteză obiectul datelor şi informaţiilor la care se referă. (2) În tabelul "Domenii de perfecţionare profesională şi tematici" se va completa numărul funcţionarilor publici propuşi a fi instruiţi în domeniile de perfecţionare menţionate, defalcat pe fiecare tematică de perfecţionare prezentată în anexa nr. 2 la ordin. Pe baza unui calcul matematic, care va avea în vedere numărul funcţionarilor publici care vor fi instruiţi în domeniile de perfecţionare profesională, defalcat pe tematici de perfecţionare, raportat la numărul funcţionarilor publici care vor fi instruiţi pe un anumit domeniu de perfecţionare, se va obţine o pondere, care va reprezenta ponderea opţiunilor de instruire formulate, pe tipuri de tematici de perfecţionare profesională, la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.  +  Articolul 8În formatul standard se completează numai câmpurile de culoare gri, după cum urmează: a) câmpul "Cod regiune": se va specifică codul regiunii, care se ia din tabelul (foaia de lucru) "Regiuni"; b) câmpul "Cod judeţ": se va specifică codul judeţului, care se ia din tabelul (foaia de lucru) "Judeţe"; c) câmpul "Instituţia": se va preciza denumirea instituţiei sau a autorităţii publice; d) câmpul "Numele, prenumele şi funcţia deţinută de persoana numită în condiţiile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici": se va (vor) menţiona persoana (persoanele) desemnată(e) în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 15 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008; e) câmpul "Telefon": se va completa cu numărul de telefon al autorităţii sau instituţiei publice raportoare; f) câmpul "E-mail": se va completa cu adresa de e-mail a autorităţii sau instituţiei publice raportoare/a persoanei desemnate în condiţiile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008; g) câmpul "Informaţii privind avizul comisiei paritare": se va menţiona tipul avizului acordat de comisia paritară conform prevederilor art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 833/2007privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările ulterioare; h) câmpul "Informaţii privind includerea de măsuri privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici în acordul colectiv": se va menţiona "Nu este cazul" dacă nu există acord colectiv sau dacă acesta nu conţine măsuri privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici, iar în cazul în care există prevederi privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici, se va (vor) detalia clauza (clauzele) respectivă(e); i) câmpul "Fonduri alocate": se vor completa pct. 1 şi 2 cu cuantumul fondurilor alocate din bugetul autorităţii sau instituţiei publice şi, respectiv, din alte surse, cu menţionarea surselor respective; j) câmpul "Gradul de corelare dintre planificarea aprobată, măsurile efectiv implementate şi rezultatele efectiv obţinute conform art. 21 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008: se va completa cu o prezentare sintetică a informaţiilor referitoare la actualizarea semestrială, la rezultatele implementării măsurilor în primul semestru al anului şi la rezultatul final al implementării măsurilor la sfârşitul perioadei raportate; k) câmpul "Propunerile de îmbunătăţire a sistemului de formare profesională a funcţionarilor publici la nivelul autorităţii sau instituţiei publice conform art. 21 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008, dacă este cazul": se va completa cu o prezentare sintetică a informaţiilor, cu accent asupra problemelor întâmpinate, a efectelor măsurilor privind perfecţionarea profesională şi a propunerilor de îmbunătăţire formulate; l) câmpurile de la rubrica "Domeniul de perfecţionare profesională", punctul 1 "Identificate în rapoartele de evaluare", se vor completa astfel:- la rubrica "Număr funcţionari publici": se va detalia numărul de funcţionari publici care vor urma programe de formare profesională raportat la domeniile identificate, defalcat pe coduri tematici de perfecţionare şi prin raportare la categoria din care fac parte;- la rubrica "Coduri tematici": se vor completa codurile tematicilor de la domeniul respectiv (dacă există mai multe tematici) în ordinea ponderilor în total domeniu, pe baza numărului de funcţionari publici propuşi a fi instruiţi pe un anumit domeniu de perfecţionare profesională/o anumită tematică de perfecţionare profesională. Se vor trece codurile tematicilor, separate prin virgulă, în ordinea ponderilor din total domeniu. Lista tematicilor de perfecţionare propuse, precum şi codurile asociate acestora poate fi consultată în tabelul (foaia de lucru) "Domenii de perfecţionare profesională şi tematici" din anexa nr. 2 la ordin; m) câmpurile de la rubrica "Domeniul de perfecţionare profesională", punctul 2 "Prioritare conform art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008", se vor completa astfel:- la rubrica "Număr funcţionari publici" din formatul standard: se va detalia numărul de funcţionari publici care vor urma programe de perfecţionare profesională raportat la domeniile de perfecţionare prioritare identificate şi la categoria din care fac parte.  +  Articolul 9În tabelul "Domenii de perfecţionare profesională şi tematici" se completează numai câmpurile de culoare gri, după cum urmează:- la fiecare dintre cele 10 domenii se completează câmpul "Număr funcţionari publici" cu numărul de funcţionari publici propuşi pentru a urma cursuri de perfecţionare în tematicile de perfecţionare propuse, fără defalcarea acestora pe categorii de funcţionari publici.--------------Anexa 3 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.952 din 25 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 15 decembrie 2010, având conţinutul anexei 3 din acelaşi act normativ.---------