LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*)privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii(aplicabilă începând cu data de 14 februarie 2009*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -----------*) Textul republicat al legii a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 13 octombrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 14 februarie 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 122 din 24 noiembrie 2004; LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005; LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006; LEGEA nr. 376 din 5 octombrie 2006; LEGEA nr. 117 din 2 mai 2007; LEGEA nr. 101 din 9 mai 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008****).------------**) Republicată în temeiul art. II alin. (1) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, dandu-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 50/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997 şi a mai fost modificata prin:- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 231/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuintelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 29 noiembrie 2000, respinsa prin Legea nr. 413/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 20 iulie 2001;- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicarii sau abrogarea unor ordonante şi ordonante de urgenta ale Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobata prin Legea nr. 109/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 29 martie 2001;- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001;- Legea nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii şi unele măsuri pentru realizarea locuintelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001, rectificata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001;- Ordonanţa Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 31 ianuarie 2002, aprobata prin Legea nr. 455/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 12 iulie 2002;- Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, abrogata prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003;- Legea nr. 401/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, în tot cuprinsul legii termenul "Proiect" din sintagmele "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii", "Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor" şi "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare" se înlocuieşte cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.".Conform art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, în tot cuprinsul legii abrevierile "P.A.C.", "P.O.E." şi "P.A.D." se înlocuiesc cu abrevierile "D.T.A.C", "D.T.O.E." şi "D.T.A.D.".Conform art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, în tot cuprinsul legii sintagma "oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie" se înlocuieşte cu sintagma "oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial".****) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Toate operaţiunile pe care ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2009 le determină asupra Legii nr. 50/1991 se referă la forma Legii nr. 50/1991 republicată cu tot cu modificările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, fără a ţine cont de faptul ca această ordonanţă de urgenţă se aplică cu data de 14 februarie 2009.În consecinţă, deşi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2009 intră în vigoare la data de 5 ianuarie 2009, în privinţa Legii nr. 50/1991 republicată aceasta se aplică cu data de 14 februarie 2009.  +  Capitolul I Autorizarea executarii lucrărilor de constructii  +  Articolul 1 (1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. (2) Constructiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, emisa în condiţiile prezentei legi, şi a reglementarilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor.  +  Articolul 2 (1) Autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor.------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. (2) Autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei tehnice - D.T., elaborată în condiţiile prezentei legi, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii.------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.(2^1) Autorizaţia de construire se emite după parcurgerea următoarelor etape: a) emiterea certificatului de urbanism, ca urmare a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, depusă de solicitant; b) evaluarea iniţială a investiţiei şi stabilirea necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului; c) notificarea de către solicitant a autorităţii administraţiei publice locale cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului; d) emiterea avizelor şi acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism; e) emiterea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, după caz; f) elaborarea documentaţiei tehnice - D.T; g) depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice locale competente; h) emiterea autorizaţiei de construire.------------Alin. (2^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. (3) Autorizatiile de construire pentru retele magistrale, cai de comunicatie, amenajari pentru imbunatatiri funciare, retele de telecomunicatii ori alte lucrari de infrastructura, care se executa în extravilanul localitatilor, se emit cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate şi aprobate potrivit legii. (4) Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizaţii de construire şi fără documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru: a) lucrari de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare şi de conservare a cladirilor de orice fel, cu condiţia mentinerii aceleiasi functiuni, a suprafetei construite la sol şi a volumetriei acestora; b) lucrari de reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare şi altele asemenea, fără modificarea traseului şi, după caz, a functionalitatii acestora; c) lucrari de reparare privind imprejurimi, mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri şi gradini publice, piete pietonale şi celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice; d) lucrari de cercetare şi de prospectare a terenurilor - foraje şi excavari -, necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, exploatarilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatari; e) organizarea de tabere de corturi.  +  Articolul 3Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru:------------Partea introductivă a art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11;------------Litera a) a art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, stabilite potrivit legii;------------Litera b) a art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;------------Litera c) a art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. d) imprejmuiri şi mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete şi alte lucrari de amenajare a spatiilor publice; e) lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă sau subterane;------------Litera e) a art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. f) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1^1);------------Litera f) a art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. g) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote; h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile şi spatiile publice, corpuri şi panouri de afisaj, firme şi reclame, precum şi anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate în extravilan; i) cimitire - noi şi extinderi.  +  Articolul 4 (1) Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor pentru executarea lucrărilor definite la art. 3, după cum urmeaza: a) de presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor, pentru lucrarile care se executa:1. pe terenuri care depasesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale;2. În extravilanul comunelor, cu excepţia celor de la lit. f) pct. 3;---------------Punctul 2 al literei a) a art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005. b) de primarii municipiilor, pentru lucrarile care se executa în teritoriul administrativ al acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct. 1; c) de primarul general al municipiului Bucureşti, cu avizul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrarile care se executa:1. pe terenuri care depasesc limita administrativ-teritoriala a unui sector şi cele din extravilan;2. la constructii reprezentand monumente istorice, clasate sau în procedura de clasare potrivit legii;----------------Punctul 2 al literei c) a art. 4 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005.3. lucrari de modernizari, reabilitări, extinderi de retele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafaţa, de transport şi de distribuţie, pentru: apa/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicatii - inclusiv fibra optica, precum şi lucrari de modernizari şi/sau reabilitări pentru strazile care sunt în administrarea Primariei Municipiului Bucureşti;----------------Punctul 3 al literei c) a art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006. d) de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrarile care se executa în teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepţia celor prevăzute la lit. c), inclusiv bransamente şi racorduri aferente retelelor edilitare;-------------Litera d) a art. 4 a fost modificata de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005. e) de primarii oraşelor, pentru lucrarile care se executa:1. în teritoriul administrativ al acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct. 1;2. la constructiile reprezentand monumente istorice clasate sau aflate în procedura de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, în condiţiile art. 10 lit. a) şi ale art. 45 alin. (4) şi cu avizul arhitectului-sef al judeţului;-------------Punctul 2 al literei e) a art. 4 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005. f) de primarii comunelor, pentru lucrarile care se executa:1. în intravilanul localitatilor componente, în vederea realizării de locuinte individuale şi a anexelor gospodaresti ale acestora, precum şi, cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judetene, potrivit art. 45 alin. (3), în vederea executarii lucrărilor la celelalte categorii de constructii;2. la constructiile reprezentand monumente istorice clasate sau aflate în procedura de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, în condiţiile art. 10 lit. a) şi ale art. 45 alin. (3) şi cu avizul arhitectului-sef al judeţului;-------------Punctul 2 al literei f) a art. 4 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005.3. în extravilanul comunelor pentru construcţii reprezentând anexe gospodăreşti, până la 100 mp;-------------Punctul 3 al literei f) a art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 101 din 9 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 15 mai 2008.4. în extravilanul comunelor pentru construcţiile reprezentând anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole, a căror suprafaţă construită desfăşurată este de maximum 5.000 mp.-------------Punctul 4 al literei f) a art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 101 din 9 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 15 mai 2008. (2) Pentru lucrările care se realizează pe amplasamente ce depăşesc limitele judeţelor, respectiv ale municipiului Bucureşti, în vederea armonizării condiţiilor de autorizare pentru întreaga investiţie, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor va emite un aviz coordonator în baza căruia preşedinţii consiliilor judeţene implicate, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti vor emite autorizaţii de construire pentru lucrările amplasate în unităţile administrativ-teritoriale din aria lor de competenţă.------------Alin. (2) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. (3) Autorizaţiile de construire prevăzute la alin. (2) produc efecte la data intrării în vigoare a ultimei autorizaţii de construire emise în condiţiile prezentei legi.------------Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.------------Alin. (4) al art. 4 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2009.------------Art. 4 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 122 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.152 din 6 decembrie 2004.  +  Articolul 5 (1) Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism şi care privesc asigurarea, racordarea sau branşarea, după caz, la infrastructura edilitară, în condiţiile impuse de caracteristicile şi de amplasamentul reţelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament, racordarea la reţeaua căilor de comunicaţii, securitatea la incendiu, protecţia civilă şi protecţia sănătăţii populaţiei, precum şi actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului se solicită şi se obţin de către investitor/solicitant de la autorităţile competente în domeniu, înaintea depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autorităţile prevăzute la art. 4. (2) Avizele, acordurile şi actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, stabilite prin certificatul de urbanism şi obţinute de către solicitant, potrivit prevederilor alin. (1), devin parte integrantă din autorizaţia de construire.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.  +  Articolul 6 (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii, care sunt informaţii de interes public, potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite prin documentaţia tehnică - D.T. în funcţie de specificul amplasamentului, lista cuprinzând avizele şi acordurile necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii, potrivit prevederilor art. 5, alin. (1), inclusiv obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, cu privire la evaluarea iniţială a investiţiei şi stabilirea necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului în vederea obţinerii actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.(1^1) Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului este, după caz, declaraţia autorităţii pentru protecţia mediului, decizia etapei de încadrare, acordul de mediu, avizul Natura 2000.------------Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. (2) Certificatul de urbanism se emite de autorităţile prevăzute la art. 4, abilitate sa autorizeze lucrarile de constructii, şi se elibereaza solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, mentionandu-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. (3) Certificatul de urbanism se semneaza de către preşedintele consiliului judetean sau de primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-sef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajarii teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii. (4) În vederea eliberării certificatului de urbanism solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - se va adresa autorităţilor prevăzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel, cât şi elementele care definesc scopul solicitării.------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. (5) Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrari de constructii. (6) Certificatul de urbanism se emite, potrivit legii, şi în vederea concesionarii de terenuri, a adjudecarii prin licitaţie a proiectarii lucrărilor publice în faza "Studiu de fezabilitate" şi pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulatia imobiliara atunci când operaţiunile respective au ca obiect imparteli ori comasari de parcele solicitate în scopul realizării de lucrari de constructii, precum şi constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil. Operaţiunile juridice menţionate se efectueaza numai în baza certificatului de urbanism, iar nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu nulitatea actului.  +  Articolul 6^1 (1) Măsurile specifice pentru protecţia mediului stabilite prin actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului vor fi avute în vedere la elaborarea documentaţiei tehnice - D.T. şi nu pot fi modificate prin procedura de autorizare ori prin autorizaţia de construire. (2) În situaţia în care o investiţie urmează să se realizeze etapizat sau să se amplaseze pe terenuri aflate în raza teritorială a mai multor unităţi administrativ-teritoriale învecinate, evaluarea efectelor asupra mediului se realizează pentru întreaga investiţie.------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.  +  Articolul 7 (1) Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care cuprinde, în copie, următoarele documente: a) certificatul de urbanism; b) dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel; c) documentaţia tehnică - D.T.; d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism; e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului; f) dovada privind achitarea taxelor legale.------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru construcţiile reprezentând anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole termenul de emitere a autorizaţiei de construire este de 15 zile de la data înregistrării cererii.----------Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 101 din 9 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 15 mai 2008.(1^2) Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se depune şi se înregistrează la autoritatea administraţiei publice locale competente numai dacă solicitantul prezintă toate documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-f).------------Alin. (1^2) al art. 7 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.(1^3) Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în situaţia în care apar modificări pentru care este necesară emiterea unei autorizaţii de construire distinctă pentru organizarea executării lucrărilor, aceasta se emite numai dacă autoritatea competentă pentru protecţia mediului constată că modificările aduse se înscriu în limitele actului administrativ emis anterior în caz contrar, autoritatea competentă pentru protecţia mediului reface evaluarea efectelor lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor şi emite un nou act administrativ.------------Alin. (1^3) al art. 7 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. (2) Documentaţia tehnică - D.T. se elaborează în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, al avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism şi se întocmeşte, se semnează şi se verifică, potrivit legii.------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.(2^1) Documentaţiile tehnice - D.T. aferente investiţiilor pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a evaluat efectele asupra mediului şi a emis actul administrativ se verifică în mod obligatoriu pentru cerinţa esenţială de calitate în construcţii «c) igienă, sănătate şi mediu», potrivit legii.------------Alin. (2^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.(2^2) În situaţia în care, după emiterea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi înaintea depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, investiţia suferă modificări care nu au făcut obiectul evaluării privind efectele asupra mediului, acestea vor fi menţionate de către verificatorul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială «c) igienă, sănătate şi mediu» în raportul de verificare a documentaţiei tehnice aferente investiţiei, iar solicitantul/investitorul are obligaţia să notifice autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, cu privire la aceste modificări, potrivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.------------Alin. (2^2) al art. 7 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.(2^3) Documentaţiile tehnice - D.T. pentru reabilitarea termică a clădirilor se verifică în mod obligatoriu pentru cerinţa esenţială de calitate în construcţii «f) economie de energie şi izolare termică», potrivit legii.------------Alin. (2^3) al art. 7 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. (3) În situaţia depunerii unei documentaţii tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului în termen de 5 zile de la data înregistrării, cu menţionarea în scris a elementelor necesare în vederea completarii acesteia. (4) Executarea lucrărilor de constructii se poate face numai pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie. (5) Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire stabileste o perioadă de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. În aceasta situaţie, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de execuţie a lucrărilor prevăzute prin autorizatie, în conformitate cu proiectul tehnic. (6) Neinceperea lucrărilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilităţii autorizatiei, fiind necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire. În situaţia în care caracteristicile nu se schimba faţă de autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism. (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), în cazul justificat în care lucrarile de constructii nu pot fi incepute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizatiei cu cel puţin 15 zile inaintea expirarii acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizatiei se poate acorda o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni. (8) Investitorul are obligaţia sa instiinteze autoritatea emitenta a autorizatiei de construire, precum şi inspectoratul teritorial în constructii asupra datei la care vor începe lucrarile autorizate. În caz contrar, dacă constatarea faptei de incepere a lucrărilor fără instiintare s-a facut în termenul de valabilitate a autorizatiei, data începerii lucrărilor se considera ca fiind ziua urmatoare datei de emitere a autorizatiei. (9) Autorizatia de construire se emite dacă sunt indeplinite cumulativ condiţiile cerute pentru prezenta lege. Autoritatea emitenta a autorizatiei nu este responsabila pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenta, la momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătorești privind imobilul - teren şi/sau constructii - aparţinând exclusiv solicitantului.----------------Alin. (9) al art. 7 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005. (10) Lucrarile de consolidare la cladirile incadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezinta pericol public se autorizeaza în regim de urgenta, în condiţiile prevăzute la alin. (16).-----------------Alin. (10) al art. 7 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005. (11) În condiţiile prezentei legi nu se emit autorizaţii provizorii. (12) Autorizatiile de construire/desfiinţare se emit numai pe baza unei documentaţii complete, în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (16). (13) Autorizatia de construire se semneaza de preşedintele consiliului judetean sau de primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajarii teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizaţiilor revenind semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii. (14) Valabilitatea autorizaţiei se menţine în cazul schimbării investitorului, înaintea finalizării lucrărilor, cu condiţia respectării prevederilor acesteia şi a înscrierii în cartea funciară a modificărilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare.------------Alin. (14) al art. 7 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. (15) În situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire, potrivit prevederilor prezentei legi.------------Alin. (15) al art. 7 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.(15^1) Pentru obţinerea unei noi autorizaţii de construire, potrivit prevederilor alin. (15), solicitantul va depune o nouă documentaţie tehnică - D.T., elaborată în condiţiile modificărilor de temă survenite, urmând ca autoritatea administraţiei publice locale competente să decidă, după caz: a) emiterea noii autorizaţii de construire, dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă se înscriu în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială; b) reluarea procedurii de autorizare în condiţiile prezentei legi, dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă depăşesc limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială.------------Alin. (15^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.(15^2) Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în limitele avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială se realizează de către verificatori tehnici atestaţi în condiţiile legii, pentru fiecare cerinţă esenţială de calitate în construcţii, potrivit legii.------------Alin. (15^2) al art. 7 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.(15^3) Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului se realizează de către aceasta potrivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.------------Alin. (15^3) al art. 7 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. (16) Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, autorizaţia de construire pentru lucrările de intervenţie în primă urgenţă obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi ori alte evenimente cu caracter excepţional, inclusiv la construcţiile prevăzute la art. 3 lit. b), se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice competentă potrivit prezentei legi, urmând ca documentaţia tehnică necesară să fie definitivată pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor, acordurilor şi actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.------------Alin. (16) al art. 7 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. (17) Primariile pot dezafecta constructiile, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale, aflate în stare avansată de degradare şi care pun în pericol siguranţa publică, cu excepţia construcţiilor monument istoric, pe bază de autorizatie de desfiinţare emisa în condiţiile alin. (16), cu obligaţia de a se întocmi documentaţii specifice în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. 1. (18) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculeaza potrivit legii. (19) Taxa pentru prelungirea valabilităţii autorizatiei de construire se calculeaza la 30% din valoarea initiala a taxei de autorizare. (20) Instituţiile abilitate prin lege sa emita avize şi acorduri în vederea autorizarii lucrărilor de constructii, altele decat cele prevăzute la art. 5 alin. (1), au obligaţia emiterii acestora în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentatiei, după caz, direct structurilor organizate de consiliile judetene şi locale sau, după caz, solicitantului. (21) Autorizaţia de construire şi anexele acesteia au caracter public şi se pun la dispoziţia publicului spre informare, pe pagina proprie de web a autorităţii administraţiei publice locale emitente sau prin afişare la sediul acesteia, după caz.------------Alin. (21) al art. 7 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. (22) În aplicarea prevederilor alin. (21), autorităţile prevăzute la art. 4 au obligaţia de a respecta restricţiile impuse de legislaţia în vigoare în legătură cu secretul comercial şi industrial, proprietatea intelectuală, protejarea interesului public şi privat, precum şi fără a se aduce atingere garantării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la viaţă intimă, familială şi privată, potrivit legii.------------Alin. (22) al art. 7 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. (23) Autorităţile prevăzute la art. 4 fac publică emiterea autorizaţiei de construire sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi pun la dispoziţia publicului următoarele informaţii: a) conţinutul autorizaţiei de construire şi al anexelor aferente, care includ toate condiţiile necesare a fi îndeplinite de solicitanţi, sau, după caz, conţinutul actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii; b) principalele motive şi considerente pe care se bazează emiterea autorizaţiei de construire sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, ca urmare a examinării comentariilor şi opiniilor exprimate de public, inclusiv informaţii cu privire la desfăşurarea procesului de consultare a publicului; c) descrierea, după caz, a principalelor măsuri pentru evitarea, reducerea şi, dacă este posibil, compensarea efectelor negative majore, conform actului administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.------------Alin. (23) al art. 7 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.  +  Articolul 8 (1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parţială sau totala, a construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor, a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de constructii de sustinere a acestora, închiderea de cariere şi exploatari de suprafaţa şi subterane, precum şi a oricăror amenajari se fac numai pe baza autorizatiei de desfiinţare obtinute în prealabil de la autorităţile prevăzute la art. 4. (2) Autorizatia de desfiinţare se emite în aceleasi condiţii ca şi autorizatia de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu excepţiile prevăzute la art. 11.  +  Articolul 9 (1) Documentaţiile tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi proiectele tehnice se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însuşesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, astfel:------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.Partea introductivă a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea termenului "Proiect" din sintagma "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii" cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.". a) de arhitect cu diploma recunoscută de statul român, pentru proiectarea părţii de arhitectura pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanţa a construcţiilor supraterane şi a celor subterane; b) de ingineri constructori şi de instalaţii, cu diploma recunoscută de statul român, pentru părţile de inginerie în domeniile specifice, pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanţa a construcţiilor supraterane şi subterane, precum şi la instalatiile aferente acestora; c) de conductor arhitect, urbanist şi/sau de subinginer de constructii, cu diploma recunoscută de statul român, pentru cladiri de importanţa redusa şi aflate în afara zonelor protejate, stabilite conform legii. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru documentaţia de execuţie. (3) Semnarea documentatiilor de către persoanele prevăzute la alin. (1) angajează raspunderea acestora în condiţiile legii.  +  Articolul 10Pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructii în zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecţie prevăzut în planurile de amenajare a teritoriului şi în documentatiile de urbanism aprobate, se va proceda după cum urmeaza: a) în zonele construite protejate, în zonele de protecţie a monumentelor istorice, definite potrivit legii, şi în ansamblurile de arhitectura şi siturile arheologice, solicitantul va obtine avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor, pe baza documentatiilor de urbanism avizate şi aprobate conform legii;----------------Litera a) a art. 10 a fost modificata de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006. b) în cazul lucrărilor de interventii asupra construcţiilor monumente istorice, pe lângă avizul Ministerului Culturii şi Cultelor se vor obtine avizele specifice cerințelor de calitate a construcţiilor, potrivit prevederilor legale;------------Litera c) a art. 10 a fost abrogată de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. d) în zonele de siguranţă şi de protecţie a infrastructurilor de transport de interes public, precum şi în zonele aferente construirii cailor de comunicatie, stabilite prin documentatiile de amenajare a teritoriului şi/sau de urbanism, se va obtine şi autorizatia Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, conform prevederilor legale;d^1) în perimetrele limitrofe construcţiilor reprezentând anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole, delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distanţelor prevăzute de normele sanitare în vigoare, în care s-a instituit un regim de restricţie privind amplasarea clădirilor de locuit şi a obiectivelor socioeconomice, solicitantul va obţine avizul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.----------Litera d^1) a art. 10 a fost introdusă de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 101 din 9 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 15 mai 2008. e) în zonele unde s-a instituit alt tip de restrictie solicitantul va obtine avizul organismelor competente.  +  Articolul 11 (1) Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor:------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. a) reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci când nu se schimba forma acestora şi materialele din care sunt executate; b) reparatii şi inlocuiri de tamplarie interioara şi exterioara, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tamplariei, inclusiv în situaţia în care se schimba materialele din care sunt realizate respectivele lucrari, cu excepţia cladirilor declarate monumente istorice, în condiţiile legii;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 11 a fost modificata de articolul unic din LEGEA nr. 117 din 2 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 7 mai 2007. c) reparatii şi inlocuiri de sobe de încălzit; d) zugraveli şi vopsitorii interioare; e) zugraveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifica elementele de fatada şi culorile cladirilor; f) reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii, montarea sistemelor locale de incalzire şi de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilitati; g) reparatii şi inlocuiri la pardoseli; h) reparaţii şi înlocuiri la finisaje interioare şi exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea -, lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi acoperişului, dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia - terasă/şarpantă -, la trotuare, la ziduri de sprijin şi la scări de acces, fără modificarea calităţii şi a aspectului elementelor constructive;------------Litera h) a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. i) lucrari de întreţinere la caile de comunicatie şi la instalatiile aferente; j) lucrari de investigare, cercetare, expertizare, conservare şi restaurare a componentelor artistice ale construcţiilor prevăzute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor şi al autorităţii administraţiei publice judetene sau locale, după caz; k) lucrari de foraje şi sondaje geotehnice pentru constructii de importanţa normala sau redusa, situate în afara zonelor de protecţie instituite pentru zacaminte acvifere; l) lucrari de constructii funerare subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei cimitirului. (2) Se pot executa fără autorizatie de construire şi lucrari pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, destinate difuzarii şi comercializarii presei, cartilor şi florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundatii şi platforme, precum şi fără racorduri şi/sau bransamente la utilitati urbane, cu excepţia energiei electrice. (3) Dacă lucrarile prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la lit. e) şi j), se executa la constructiile menţionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizatiei de construire.  +  Articolul 12 (1) Autorizatiile de construire sau de desfiinţare, emise cu incalcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instantele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare poate fi ceruta, în condiţiile legii, şi de către prefect, inclusiv la sesizarea expresa a organelor de control ale Inspectoratului de Stat în Constructii. (2) O dată cu introducerea actiunii se pot solicita instanţei judecătorești suspendarea autorizatiei de construire sau desfiinţare şi oprirea executarii lucrărilor, până la solutionarea pe fond a cauzei.----------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005.  +  Capitolul II Concesionarea terenurilor pentru constructii  +  Articolul 13 (1) Terenurile aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vandute, concesionate ori inchiriate prin licitaţie publică, potrivit legii, în condiţiile respectarii prevederilor documentatiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, în vederea realizării de către titular a construcţiei. (2) Terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se pot concesiona numai în vederea realizării de constructii sau de obiective de uz şi/sau de interes public, cu respectarea documentatiilor de urbanism aprobate potrivit legii. (3) Concesionarea se face pe bază de oferte prezentate de către solicitanţi, cu respectarea prevederilor legale, urmarindu-se valorificarea superioara a potentialului terenului.  +  Articolul 14Până la reglementarea prin lege a situaţiei juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de constructii, aflate în administrarea consiliilor locale şi care pot fi revendicate de fostii proprietari.  +  Articolul 15Prin excepţie de la prevederile art. 13 alin. (1), terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitaţie publică, cu plata taxei de redeventa stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosinţă pe termen limitat, după caz, în urmatoarele situaţii: a) pentru realizarea de obiective de utilitate publică sau de binefacere, cu caracter social, fără scop lucrativ, altele decat cele care se realizează de către colectivitatile locale pe terenurile acestora; b) pentru realizarea de locuinte de către Agentia Naţionala pentru Locuinte, potrivit legii; c) pentru realizarea de locuinte pentru tineri până la implinirea varstei de 35 de ani; d) pentru stramutarea gospodariilor afectate de dezastre, potrivit legii; e) pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alaturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia; f) pentru lucrari de protejare ori de punere în valoare a monumentelor istorice definite potrivit legii, cu avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor, pe baza documentatiilor de urbanism avizate potrivit legii.---------------Litera f) a art. 15 a fost modificata de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006.  +  Articolul 16 (1) Terenurile prevăzute la art. 13, ce fac obiectul licitaţiei, se aduc la cunoştinţa publică de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt situate, printr-o publicatie afisata la sediul acestora şi tiparita în cel puţin două ziare de larga circulatie, cu minimum 20 de zile înainte de data licitaţiei. (2) Publicatiile privind licitaţia vor cuprinde data şi locul desfăşurării acesteia, suprafaţa şi destinaţia terenului, stabilite prin documentatiile de urbanism, precum şi taxa anuală minimala de redeventa. (3) Oferta solicitantilor va fi însoţită de un studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate, după caz, cuprinzand în mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea functionalitatii şi a capacităţii construcţiei, a gradului de ocupare a terenului, precum şi a celorlalte elemente cuprinse în certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decat oferte care corespund prevederilor documentatiilor de urbanism, aprobate potrivit legii. (4) Licitaţia se efectueaza, în condiţiile legii, de comisiile instituite în acest scop, prin hotărâre a consiliilor locale şi/sau judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu competentele de autorizare stabilite la art. 4. Comisiile funcţionează la sediul consiliilor locale în a caror raza administrativ-teritoriala sunt situate terenurile.  +  Articolul 17Limita minima a pretului concesiunii se stabileste, după caz, prin hotărârea consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a pretului de vanzare al terenului, în condiţii de piaţa, la care se adauga costul lucrărilor de infrastructura aferente.  +  Articolul 18Terenurile prevăzute la art. 13, ce se concesioneaza pentru realizarea de locuinte şi spatii construite asociate acestora, în functie de prevederile regulamentelor locale de urbanism, aprobate potrivit legii, vor avea urmatoarele suprafete: a) în localităţile urbane:1. până la 450 mp pentru un apartament intr-o cladire cu parter sau parter şi etaj;2. până la 300 mp pentru un apartament intr-o cladire cu parter şi etaj, cu doua apartamente;3. până la 250 mp pentru un apartament, în cazul cladirilor cu parter şi mai multe etaje, având cel mult 6 apartamente;4. pentru cladirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafaţa de teren va fi stabilita potrivit documentatiilor de urbanism; b) în localităţile rurale, până la 1.000 mp pentru o locuinta.  +  Articolul 19Pentru realizarea unei case de vacanta se poate concesiona un teren în suprafaţa de până la 250 mp.  +  Articolul 20Împotriva licitaţiei, până la momentul adjudecarii, se va putea face contestaţie, de către orice persoană interesata, la judecatoria în a carei raza teritoriala are loc licitaţia. Contestaţia suspenda desfăşurarea licitaţiei până la solutionarea sa definitivă.  +  Articolul 21Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitaţiei sau a hotărârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru situaţiile prevăzute la art. 15, se va incheia actul de concesiune, care se va inregistra de către concesionar în evidentele de publicitate imobiliara, în termen de 10 zile de la data adjudecarii sau emiterii hotărârii.  +  Articolul 22 (1) Concesionarea terenurilor prevăzute la art. 13-19 se face în conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilită de către consiliile locale, consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în funcţie de prevederile documentaţiilor de urbanism şi de natura construcţiei. (2) Anterior concesionării terenurile vor fi înscrise în cartea funciară.------------Art. 22 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.  +  Articolul 23 (1) Intravilanul localitatilor se stabileste prin planurile generale de urbanism - PUG -, aprobate potrivit legii. (2) Ulterior aprobării Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse în intravilanul localitatilor şi unele terenuri din extravilan, numai în condiţii temeinic fundamentate pe bază de planuri urbanistice zonale - PUZ -, aprobate potrivit legii. (3) Terenurile destinate construirii se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, potrivit legii.  +  Capitolul III Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 24 (1) Constituie infractiuni urmatoarele fapte: a) executarea, fără autorizatie de construire sau de desfiinţare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. b); b) continuarea executarii lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente, potrivit legii;---------------Litera b) a alin. (1) al art. 24 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 376 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006. c) intocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum şi a documentaţiilor tehnice - D.T. pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructii pentru alte specialitati decat cele certificate prin diploma universitara, în condiţiile prevăzute la art. 9.------------Litera c) a art. 24 a fost modificată de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea termenului "Proiect" din sintagma "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii" cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.". (2) Infractiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 1.000.000 lei la 50.000.000 lei.  +  Articolul 25În cazul savarsirii faptelor prevăzute la art. 24, organele de control prevăzute de prezenta lege, care au constatat fapta, sunt obligate sa sesizeze organele de urmărire penala.  +  Articolul 26 (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, dacă nu au fost savarsite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infractiuni: a) executarea sau desfiintarea, totala ori parţială, fără autorizatie a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor menţionate la lit. b), de către investitor şi executant; b) executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), precum şi continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizaţii de construire în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (15), de către investitor şi executant;------------Litera b) a alin. (1) al art. 26 a fost modificată de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. c) aprobarea furnizarii de utilitati urbane, ca urmare a executarii de lucrari de bransamente şi racorduri la retele pentru constructii noi neautorizate; d) menţinerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizatie sau după terminarea lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri faţă de cele prevăzute în autorizatie a construcţiilor, lucrărilor şi amenajarilor cu caracter provizoriu; e) neaducerea terenului la starea initiala de către investitor, după terminarea lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. c), precum şi nerealizarea lucrărilor de curatare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului şi/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata executiei, o dată cu incheierea lucrărilor de baza; f) impiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate; g) neanuntarea datei începerii lucrărilor de constructii autorizate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8), precum şi depăşirea termenului legal prevăzut la art. 7 alin. (1); h) emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conţin lista cuprinzând avizele şi acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investiţii, ori eliberarea acestora condiţionat de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism sau a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării, cu depăşirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori condiţionarea furnizării informaţiilor de interes public prevăzute la art. 6 alin. (1);------------Litera h) a alin. (1) al art. 26 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. i) emiterea de autorizaţii de construire/desfiinţare:- în lipsa unui drept real asupra imobilului, care să confere dreptul de a solicita autorizatia de construire/desfiinţare;- în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;- în baza unor documentaţii incomplete sau elaborate în neconcordanta cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale continutului-cadru al documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructii, care nu conţin avizele şi acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;------------Liniuţa a 3-a de la litera i) a alin. (1) al art. 26 a fost modificată de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea termenului "Proiect" din sintagma "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii" cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.".- în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranţa a intregii constructii, în cazul lucrărilor de consolidare;- în baza altor documente decat cele cerute prin prezenta lege; j) neorganizarea şi neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea şi executarea lucrărilor de constructii de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene şi al primariilor, în unitatile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) şi (4), precum şi neurmarirea modului de indeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Constructii, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (3); k) neindeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Constructii la controlul anterior; l) refuzul nejustificat sau obstructionarea sub orice formă a accesului persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la documentele prevăzute la art. 34 alin. (7);------------Litera m) a alin. (1) al art. 26 a fost abrogată de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. (2) Contraventiile prevăzute la alin. (1), savarsite de persoanele fizice sau juridice, se sancţionează cu amendă după cum urmeaza:- de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. a);- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. f);- de la 3.000 lei la 4.000 lei, cele prevăzute la lit. c);- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d) şi e);- de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. h) şi i);- de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. j) şi k);- de la 1.000 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la lit. l) şi m);- de 1.000 lei, cele prevăzute la lit. g).---------------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006. (3) Cuantumul amenzilor se actualizeaza anual prin hotărâre a Guvernului. (4) Sancţiunea amenzii poate fi aplicata şi reprezentantului persoanei juridice. (5) Sancţiunea amenzii pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. h) şi i) se aplică functionarilor publici responsabili de verificarea documentatiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare, precum şi semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii. (6) În condiţiile prezentei legi nu se aplică sancţiunea avertisment.------------Alin. (6) al art. 26 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.  +  Articolul 27 (1) Presedintii consiliilor judetene, primarii şi organele de control din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi judetene au obligaţia sa urmareasca respectarea disciplinei în domeniul autorizarii executarii lucrărilor în constructii în cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale şi, în functie de incalcarea prevederilor legale, să aplice sancţiuni sau să se adreseze instanţelor judecătorești şi organelor de urmărire penala, după caz.--------------Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 376 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006. (2) Arhitectul-sef al judeţului şi personalul imputernicit al compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmaresc respectarea disciplinei în domeniul autorizarii executarii lucrărilor de constructii pe teritoriul administrativ al judeţului, precum şi respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului legata de procesul de autorizare a construcţiilor. (3) Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu excepţia celor de la lit. h)-l), se constată şi se sancţionează de către compartimentele de specialitate cu atribuţii de control ale autorităţilor administraţiei publice locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru faptele săvârşite în unitatea lor administrativ-teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit competenţelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.------------Alin. (3) al art. 27 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. (4) Contraventiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. h), i) şi j) se constata şi se sancţionează de către organele de control ale consiliului judetean, pentru faptele savarsite pe teritoriul judeţului respectiv, şi, după caz, de către cele ale municipiului Bucureşti. (5) Procesele-verbale de constatare a contraventiilor, incheiate de organele de control ale administraţiei publice locale, se inainteaza, în vederea aplicarii sanctiunii, sefului compartimentului care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, presedintelui consiliului judetean ori primarului unităţii administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui raza s-a savarsit contraventia.--------------Alin. (5) al art. 27 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 376 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006.------------Alin. (6) al art. 27 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.  +  Articolul 28 (1) O dată cu aplicarea amenzii pentru contraventiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) şi b) se dispune oprirea executarii lucrărilor, precum şi, după caz, luarea masurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizatiei sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizatie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contraventiei. (2) Decizia mentinerii sau a desfiintarii construcţiilor realizate fără autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de către autoritatea administraţiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice şi a regulamentelor aferente, avizate şi aprobate în condiţiile legii, sau, după caz, de instanţa. Pentru lucrari ce se executa la cladirile prevăzute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii şi Cultelor. (3) Măsura desfiintarii construcţiilor se aplică şi în situaţia în care, la expirarea termenului de intrare în legalitate stabilit în procesul-verbal de constatare a contraventiei, contravenientul nu a obţinut autorizatia necesară.  +  Articolul 29 (1) Controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executarii lucrărilor de constructii se exercită de Inspectoratul de Stat în Constructii, pe intregul teritoriu al tarii, şi de inspectoratele teritoriale ale acestuia, care dispun masurile şi sanctiunile prevăzute de prezenta lege. (2) Inspectoratul de Stat în Constructii şi inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executarii lucrărilor de construire sau de desfiinţare, după caz, atunci când constata ca acestea se realizează cu incalcarea dispoziţiilor legale, a cerințelor privind asigurarea calităţii în constructii, fără proiect tehnic ori pe baza unor autorizaţii nelegal emise. (3) Inspectoratul de Stat în Constructii şi inspectoratele teritoriale incunostinteaza autoritatea administraţiei publice pe teritoriul careia s-a efectuat controlul asupra constatarilor şi masurilor dispuse. În aceasta situaţie organele de control ale consiliilor judetene sau locale, după caz, au obligaţia sa urmareasca modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat în Constructii.  +  Articolul 30 (1) Cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executarii lucrărilor de constructii se suporta de către investitori, în valoare echivalenta cu o cota de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 lit. b) şi a lacasurilor de cult. (2) Virarea sumelor stabilite conform dispoziţiilor alin. (1) se face în contul inspectoratelor teritoriale în constructii, judetene, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, o dată cu transmiterea înştiinţării privind data începerii lucrărilor, astfel cum se prevede la art. 7 alin. (8). Intarzierea la plata a cotei prevăzute la alin. (1) se penalizeaza cu 0,15% pe zi de intarziere, fără a se depăşi suma datorata. Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza în anul următor şi au aceeasi destinatie. (3) Cota stabilita la alin. (1) se aplică şi diferentelor rezultate din actualizarea valorii lucrărilor autorizate, care se face o dată cu receptia la terminarea lucrărilor.  +  Articolul 30^1 (1) Investitorii sau proprietarii au obligaţia de a vira Casei Sociale a Constructorilor o cotă în cuantum de 0,5% din valoarea devizului de construcţii, cu corespondent în devizul general al obiectivului de investiţii sau al lucrării de intervenţii, după caz, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în toate situaţiile în care se solicită emiterea autorizaţiei de construire, indiferent de sursa de finanţare şi de forma de proprietate asupra imobilelor - teren şi/sau construcţii -, cu excepţia lucrărilor la construcţiile de locuinţe individuale care nu se realizează de către dezvoltatori imobiliari. (2) Calculul şi virarea sumelor prevăzute la alin. (1) se fac eşalonat, concomitent cu plata situaţiilor de lucrări. (3) Prevederile art. 30 alin. (2) şi (3) se aplică corespunzător şi cotelor prevăzute la alin. (1).------------Art. 30^1 a fost introdus de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.  +  Articolul 31Dreptul de a constata contraventiile şi de a aplica amenzile prevăzute la art. 26 se prescrie în termen de 2 ani de la data savarsirii faptei.  +  Articolul 32 (1) În cazul în care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instantele judecătorești pentru a dispune, după caz: a) incadrarea lucrărilor în prevederile autorizatiei; b) desfiintarea construcţiilor realizate nelegal. (2) În cazul admiterii cererii, instanţa va stabili termenele limita de executare a masurilor prevăzute la alin. (1). (3) În cazul nerespectarii termenelor limita stabilite, masurile dispuse de instanţa, în conformitate cu prevederile alin. (2), se vor duce la indeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de politie, cheltuielile urmand să fie suportate de către persoanele vinovate. (4) În situaţiile prevăzute la art. 24, organele de control vor putea cere instanţei sa dispună, prin hotărârea de condamnare, masurile menţionate la alin. (1). Organele de control competente, potrivit legii, pot cere organelor de urmărire penala sesizate şi, după caz, instanţei sa dispună oprirea temporara a executarii lucrărilor, pe tot parcursul procesului penal.---------------Alin. (4) al art. 32 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 376 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006. (5) Persoanele care au beneficiat de subvenţie pentru construirea unei locuinte şi pentru care s-a dispus măsura prevăzută la alin. (1) lit. b) vor restitui subventiile primite, cu plata dobanzilor legale pentru perioada în care le-au folosit.  +  Articolul 33 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 32, constructiile executate fără autorizatie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului vor putea fi desfiinţate pe cale administrativa de autoritatea administraţiei publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se afla construcţia, fără sesizarea instanţelor judecătorești şi pe cheltuiala contravenientului. (2) Procedura prevăzută la alin. (1) se poate declansa din oficiu de autoritatea administraţiei publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se afla construcţia sau la solicitarea proprietarului ori a administratorului legal al terenului aparţinând domeniului public sau privat al statului. (3) În cazul neindeplinirii de către autoritatea administraţiei publice competente a procedurii de desfiinţare, în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitarii prevăzute la alin. (2), proprietarul sau administratorul legal al terenului aparţinând domeniului public ori privat al statului va putea trece de îndată la desfiintarea construcţiilor executate fără autorizatie de construire. (4) Prin excepţie de la prevederile art. 32, constructiile executate fără autorizatie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al judetelor, oraşelor ori comunelor vor putea fi desfiinţate pe cale administrativa de autoritatea administraţiei publice competente, fără sesizarea instanţelor judecătorești şi pe cheltuiala contravenientului. (5) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) autorităţile publice competente pot contracta efectuarea acestor servicii cu societăţi comerciale specializate în astfel de lucrari, în condiţiile legii.---------------Art. 33 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 376 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006.  +  Articolul 34 (1) Studiile de teren şi documentatiile elaborate pentru realizarea investitiilor de orice fel, a elementelor de infrastructura, de gospodarie comunala, precum şi a lucrărilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism - studii şi proiecte de sistematizare elaborate înainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a altor institutii ale statului - sunt şi rămân proprietate publică a judeţului sau a municipiului Bucureşti. (2) În înţelesul prezentei legi, prin studiile şi documentatiile menţionate la alin. (1) se înţelege exemplarul-martor compus din piesele scrise: tema de proiectare, memorii generale şi pe specialitati, breviare de calcul, avizele şi acordurile obtinute, precum şi piesele desenate. (3) Arhivele cuprinzand studiile şi documentatiile menţionate la alin. (1), intrate, la constituire, în patrimoniul societatilor comerciale înfiinţate pe structura fostelor unităţi de proiectare judetene şi din municipiul Bucureşti, se gestioneaza, potrivit legii, de către consiliile judetene, respectiv de Primaria Municipiului Bucureşti. (4) Inventarierea arhivelor se face de către comisii constituite în acest scop prin hotărâri ale consiliilor judetene, respectiv ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (5) Refuzul inventarierii şi/sau al predarii studiilor şi documentatiilor se sancţionează potrivit prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările ulterioare. (6) În situaţia refuzului predarii arhivelor, consiliile judetene şi/sau Primaria Municipiului Bucureşti, după caz, se vor adresa în termen de 90 de zile instanţelor judecătorești, care vor solutiona cererile în procedura de urgenta, potrivit legii. Actiunea în instanţa este scutita de taxa de timbru.---------------Alin. (6) al art. 34 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006. (7) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la arhivele cuprinzand documentatiile prevăzute la alin. (1), precum şi la documentatiile de urbanism elaborate ulterior acestora şi gestionate de administraţiile publice locale, în vederea întocmirii documentatiilor de execuţie, se stabileste prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 35 (1) În condiţiile prezentei legi, descrierea faptei ce constituie contraventie se face cu indicarea locului, datei şi orei constatarii, în conformitate cu dispozitiile art. 31. (2) Împotriva procesului-verbal de constatare şi sanctionare a contraventiei se poate face plangere în termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia. Plangerea suspenda executarea sanctiunii amenzii, dar nu suspenda măsura de oprire a executarii lucrărilor, dispusa o dată cu aplicarea sanctiunii contraventionale, în condiţiile art. 28 alin. (1) şi ale art. 29 alin. (2). (3) În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 28 şi 29.*)-------------*) Art. 35, fost art. 30, modificat prin Legea nr. 453/2001 şi Legea nr. 401/2003, era alcătuit din 4 alineate.Alin. (4), al cărui continut era: "(4) În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968.", nu a fost modificat sau abrogat expres prin Legea nr. 401/2003.Alin. (3) al art. 35, asa cum a fost modificat prin Legea nr. 401/2003, a preluat prevederile alin. (4), însă cu trimitere la Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.Alin. (4) al art. 35 nu este inclus în forma republicată, aplicarea acestui text incetand o dată cu abrogarea Legii nr. 32/1968 prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.  +  Capitolul IV Dispozitii finale şi tranzitorii  +  Articolul 36 (1) Persoanele fizice şi juridice, care beneficiaza de teren în condiţiile prezentei legi, sunt obligate să solicite emiterea autorizatiei de construire şi sa inceapa construcţia în termen de cel mult un an de la data obtinerii actului de concesionare a terenului. (2) În caz de încălcare a obligaţiei prevăzute la alin. (1) concesionarea îşi pierde valabilitatea.  +  Articolul 37 (1) Persoanele fizice şi juridice care realizează lucrari de constructii în condiţiile prezentei legi au obligaţia de a executa integral lucrarile până la termenul prevăzut în autorizatie. (2) Lucrarile de constructii autorizate se considera finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizatie şi dacă s-a efectuat receptia la terminarea lucrărilor. Efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor este obligatorie pentru toate tipurile de constructii autorizate, inclusiv în situaţia realizării acestor lucrari în regie proprie. Receptia la terminarea lucrărilor se face cu participarea reprezentantului administraţiei publice, desemnat de emitentul autorizatiei de construire.---------------Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006. (3) La terminarea lucrărilor, beneficiarul autorizatiei de construire are obligaţia sa regularizeze taxa pentru autorizatia de construire, potrivit legii. (4) O dată cu regularizarea taxei prevăzute la alin. (3), beneficiarii autorizaţiilor de construire vor regulariza şi celelalte cote prevăzute de lege. (5) Constructiile executate fără autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi cele care nu au efectuata receptia la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se considera finalizate şi nu pot fi intabulate în cartea funciara. În aceasta situaţie se aplică în continuare sanctiunile prevăzute de lege.  +  Articolul 38 (1) Sunt de utilitate publică lucrarile privind constructiile care nu mai pot fi finalizate conform prevederilor autorizatiei de construire, inclusiv terenurile aferente acestora. (2) În vederea realizării lucrărilor prevăzute la alin. (1), autoritatea administraţiei publice locale pe teritoriul careia se afla constructiile va aplica prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, iar imobilele pot fi trecute din proprietatea publică în proprietatea privată şi valorificate, în condiţiile legii.  +  Articolul 39Toate constructiile proprietate particulara, realizate în condiţiile prezentei legi, se declara, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora, după terminarea lor completa şi nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului prevăzut în autorizatia de construire.  +  Articolul 40 (1) În cazul când intr-o cladire se realizează mai multe apartamente şi suprafete locative cu alta destinatie, proprietarii acestora dobândesc şi o cota-parte de proprietate asupra tuturor părţilor de construcţie şi instalaţii, precum şi asupra tuturor dotarilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decat în comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situata proprietatea lor. (2) O dată cu dreptul de proprietate asupra construcţiilor, în situaţia celor realizate în cladiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobandeste şi o cota-parte din dreptul de concesiune asupra terenului aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. (3) Cotele-părţi prevăzute la alineatele precedente se determina proportional cu suprafaţa construita a locuintelor, a caselor de vacanta ori a suprafeţelor cu alta destinatie din cladire, după caz.  +  Articolul 41Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau de instrainare a construcţiei pentru a carei realizare acesta a fost constituit. În aceleasi condiţii se transmite şi autorizatia de construire.  +  Articolul 42 (1) Autorizatia de construire pentru lucrarile de interventie în scopul asigurarii cerințelor de rezistenta, stabilitate şi siguranţa în exploatare a construcţiilor asupra cărora au intervenit factori distructivi de origine naturala sau umana se emite pentru consolidarea intregii constructii. (2) Emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare în vederea executării lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă pentru punerea în siguranţă a construcţiilor existente, inclusiv a instalaţiilor aferente, care prezintă pericol public, indiferent de destinaţie, este scutită de taxa de autorizare.------------Alin. (2) al art. 42 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.  +  Articolul 43Prin excepţie de la prevederile art. 4, autorizarea executării lucrărilor de construcţii: a) cu caracter militar se face de către ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate, în baza unor proceduri stabilite împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei; b) aferente infrastructurii de transport rutier de interes naţional se face de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin direcţia de specialitate, cu respectarea prevederilor legii privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.------------Art. 43 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2009.  +  Articolul 43^1 (1) Publicul are dreptul să participe efectiv şi din timp la procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, să se documenteze şi să transmită comentarii şi opinii autorităţilor administraţiei publice locale competente, înaintea luării unei decizii asupra cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii aferente investiţiei pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a stabilit necesitatea evaluării efectelor acesteia asupra mediului. (2) Informarea şi consultarea publicului se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.------------Art. 43^1 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.  +  Articolul 43^2 (1) Orice persoană interesată, care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii, pentru a ataca autorizaţia de construire sau actul de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, după caz, emise de autoritatea administraţiei publice locale competentă pentru investiţiile prevăzute la art. 43^1 alin. (1). (2) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a autorizaţiei de construire sau a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, după caz, persoanele prevăzute la alin. (1) vor solicita autorităţii administraţiei publice locale emitente revocarea actului, în tot sau în parte, dacă acesta nu a produs efecte juridice. (3) Procedura administrativă prealabilă prevăzută la alin. (2) este scutită de taxa de timbru şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.------------Art. 43^2 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.  +  Articolul 44 (1) În condiţiile prezentei legi, în vederea realizării unui cadru legislativ unitar privind autorizarea lucrărilor de constructii, toate reglementarile tehnice - norme, normative, instrucţiuni -, cu aplicabilitate în domeniul construcţiilor şi urbanismului, elaborate de ministere şi de alte organe centrale, se transmit în mod obligatoriu spre avizare Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (2) Ministerele şi celelalte organe centrale care au elaborat reglementari tehnice, potrivit prevederilor alin. (1), au obligaţia de a le transmite Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea avizarii în termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi, sub sancţiunea încetării aplicabilitatii acestora.  +  Articolul 45 (1) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale municipale, orăşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor organiza, în cadrul aparatului propriu, structuri de specialitate pentru indeplinirea atribuţiilor aflate în responsabilitatea arhitectului-sef, functionar public cu functie de conducere, seful compartimentului/structurii de specialitate, cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului şi autorizarii executarii lucrărilor de constructii, şi pentru: a) avizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum şi eliberarea certificatelor de urbanism;------------Litera b) a alin. (1) al art. 45 a fost abrogată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. c) intocmirea şi eliberarea autorizatiei de construire/desfiinţare; d) organizarea şi exercitarea controlului propriu privind disciplina în constructii. (2) Consiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate la nivelul aparatului propriu, în condiţiile prevăzute la alin. (1), în baza unei hotărâri adoptate în acest sens. (3) Structurile de specialitate constituite în cadrul consiliilor judetene acorda asistenţa tehnica de specialitate, analizeaza şi avizeaza documentatiile depuse pentru certificatele de urbanism şi autorizatiile de construire din competenţa de emitere a primarilor comunelor care nu au constituite structuri de specialitate, în condiţiile prevederilor alin. (2) şi ale art. 4 alin. (1) lit. f), la cererea acestora.------------Alin. (3) al art. 45 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005.(3^1) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. e) şi f), preşedinţii consiliilor judeţene pot emite autorizaţii de construire pentru lucrări din aria de competenţă a primarilor comunelor şi oraşelor care încă nu au constituite structurile de specialitate potrivit prevederilor alin. (1), pe termen limitat, la solicitarea consiliilor locale interesate.------------Alin. (3^1) al art. 45 a fost introdus de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. (4) În cazul în care, din cauza lipsei de specialisti, nu se pot constitui structurile de specialitate prevăzute la alin. (1) la nivelul oraşelor sau al municipiilor se vor aplica în mod corespunzător prevederile alin. (3). (5) Functia de arhitect-sef, prevăzută la alin. (1), se inscrie în nomenclatorul functiilor de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene şi locale şi se echivaleaza după cum urmeaza: a) sef de departament sau director general, pentru arhitectul-sef al municipiului Bucureşti, respectiv pentru arhitectul-sef al judeţului, arhitectii-şefi ai municipiilor, precum şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti; b) sef serviciu, pentru arhitectii-şefi ai oraşelor; c) sef birou, pentru persoanele cu responsabilitate în domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului şi al autorizarii executarii lucrărilor de constructii din cadrul primariilor de comuna, şefi ai structurilor de specialitate organizate la nivelul acestora, în condiţiile prevăzute la alin. (2). (6) Pentru constituirea băncii de date, toţi posesorii de retele tehnico-edilitare, supra- şi subterane sunt obligati sa transmita administraţiei publice judetene şi a municipiului Bucureşti planurile cadastrale cuprinzand traseele retelelor existente pe teritoriul judeţului şi al localitatilor, respectiv al municipiului Bucureşti. Aceste planuri vor fi puse de Primaria Municipiului Bucureşti la dispoziţie primariilor de sector*).--------------Alin. (6) al art. 45 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006.--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:*) Conform art. III din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006, dispozitiile art. 45 alin. (6) se pun în aplicare în termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Art. 46 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006.  +  Articolul 47Anexa nr. 1 privind conţinutul-cadru al documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea lucrărilor de constructii şi anexa nr. 2 privind definirea unor termeni de specialitate utilizati în cuprinsul legii fac parte integrantă din prezenta lege.------------Art. 47 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea termenului "Proiect" din sintagma "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii" cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.".  +  Articolul 48Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinte şi vanzarea de locuinte din fondul de stat către populatie, publicată în Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973, Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 880 din 16 iulie 1973 pentru stabilirea masurilor de executare a dispoziţiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinte, vanzarea de locuinte din fondul de stat către populatie şi construirea de case de odihnă proprietate personala, publicată în Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973, Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberarii autorizaţiilor de construire, reparare şi desfiinţare a construcţiilor, precum şi a celor referitoare la instrainarile şi impartelile terenurilor cu sau fără constructii, publicat în Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie 1958, Decretul nr. 545/1958 privind reglementarea amplasarii construcţiilor, precum şi a trecerii în proprietatea statului a terenurilor şi construcţiilor necesare efectuării unor lucrari sau unor acţiuni de interes de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 30 decembrie 1958, Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 2.490/1969 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor la normele privind amplasarea şi autorizarea construirii, repararii şi desfiintarii construcţiilor şi a altor lucrari, publicată în Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969, precum şi orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga.  +  Anexa 1CONTINUTUL-CADRUal documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructii------------Titlul anexei 1 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea termenului "Proiect" din sintagma "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii" cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.".Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructii se elaboreaza de proiectanti autorizati, persoane fizice sau juridice, în condiţiile prevederilor art. 9 din prezenta lege, şi este extras din proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordanta cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta.------------Paragraful 1 din anexa 1 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea termenului "Proiect" din sintagma "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii" cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.".Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructii se întocmeşte pentru:------------Primul rând al paragrafului 2 din anexa 1 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea termenului "Proiect" din sintagma "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii" cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.".- autorizarea executarii lucrărilor de construire - D.T.A.C.;------------Prima liniuţă din primul rând al paragrafului 2 din anexa 1 a fost modificată de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea abrevierii "P.A.C." cu abrevierea "D.T.A.C".- autorizarea executarii lucrărilor de desfiinţare - D.T.A.D.;------------A doua liniuţă din primul rând al paragrafului 2 din anexa 1 a fost modificată de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea abrevierii "P.A.D." cu abrevierea "D.T.A.D.".- autorizarea executarii organizarii lucrărilor - D.T.O.E.------------A treia liniuţă din primul rând al paragrafului 2 din anexa 1 a fost modificată de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea abrevierii "P.O.E." cu abrevierea "D.T.O.E.".Conţinutul-cadru al documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructii cuprinde opisul pieselor scrise şi desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.------------Paragraful 3 din anexa 1 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea termenului "Proiect" din sintagma "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii" cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.".În situaţii cu totul excepţionale, în functie de complexitatea investitiei supuse autorizarii, structurile de specialitate constituite potrivit prezentei legi vor putea cere prin certificatul de urbanism şi alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentara, care să fie cuprinse în cadrul Documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructii - D.T.A.C./D.T.A.D.------------Paragraful 4 din anexa 1 a fost modificat de art. II şi III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea termenului "Proiect" din sintagma "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii" cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.", şi a abrevierilor "P.A.C." şi "P.A.D." cu abrevierile "D.T.A.C." şi "D.T.A.D.".A. Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executarii lucrărilor de construire - D.T.A.C.------------Litera A din anexa 1 a fost modificată de art. II şi III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea termenului "Proiect" din sintagma "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii" cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.", şi a abrevierilor "P.A.C." şi "P.A.D." cu abrevierile "D.T.A.C." şi "D.T.A.D.".I. Piese scrise1. Lista şi semnaturile proiectantilorSe completeaza cu numele în clar şi calitatea proiectantilor, precum şi cu partea din proiect pentru care raspund.2. Memoriu2.1. Date generale:Descrierea lucrărilor care fac obiectul Documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea lucrărilor de constructii, facandu-se referiri la:------------Partea introductivă a paragrafului 1 de la subpct. 2.1., pct. 2, lista I, secţiunea A din anexa 1 a fost modificată de art. II şi III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea termenului "Proiect" din sintagma "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii" cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.", şi a abrevierilor "P.A.C." şi "P.A.D." cu abrevierile "D.T.A.C." şi "D.T.A.D.".- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor;- clima şi fenomenele naturale specifice;- geologia şi seismicitatea;- categoria de importanţa a obiectivului.2.2. Memorii pe specialitatiDescrierea lucrărilor de:- arhitectura;- structura;- instalaţii;- dotari şi instalaţii tehnologice, după caz;- amenajari exterioare şi sistematizare verticala.2.3. Date şi indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinşi în anexa la cererea pentru autorizare:- suprafetele - construita desfăşurată, construita la sol şi utila;- inaltimile cladirilor şi numărul de niveluri;- volumul construcţiilor;- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare2.5. Anexe la memoriu2.5.1. Studiul geotehnic2.5.2. Referatele de verificare a documentaţiei tehnice - D.T., în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii, inclusiv în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2^1) şi (2^3) întocmite de verificatori tehnici atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, aleşi de investitor.-------------Punctul 2.5.2. de la lista I. "Piese scrise" din secţiunea A a anexei 1 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.-------------Punctul 2.5.3. de la lista I. "Piese scrise" din secţiunea A a anexei 1 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.-------------Punctul 2.5.4. de la lista I. "Piese scrise" din secţiunea A a anexei 1 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.2.5.5. Avizele şi acordurile privind asigurarea, branşarea şi racordarea la infrastructura edilitară, după caz, precum şi avizele, acordurile şi actele administrative specifice ale organismelor administraţiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz - Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Ministerului Sănătăţii Publice, precum şi ale Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Apărării, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Ministerului Transporturilor, Serviciului Român de Informaţii ori ale altor organisme interesate, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare şi ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament şi/sau a funcţionalităţii investiţiei, după caz, obţinute în prealabil de solicitant.-------------Punctul 2.5.5. de la lista I. "Piese scrise" din secţiunea A a anexei 1 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în forma autentica, pentru constructiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinatate - şi numai dacă sunt necesare măsuri de interventie pentru protejarea acestora -, pentru lucrari de constructii necesare în vederea schimbarii destinatiei în cladiri existente, precum şi în cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate.II. Piese desenate1. Planuri generale1.1 Plan de încadrare în teritoriu- plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1000, după caz, emis de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial-------------Subpunctul 1.1. de la pct. 1 de la lista II. Piese desenate" din secţiunea A a anexei 1 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.1.2. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei- plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de Proiecţie Stereografic 1970, la scările 1:2.000, 1:1000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta:* imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;* amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi;* cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni (cotele ±0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele asemenea);* denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie;* sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;* accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute;* planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţii.-------------Subpunctul 1.2. de la pct. 1 de la lista II. Piese desenate" din secţiunea A a anexei 1 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.1.3. Planul privind constructiile subteraneVa cuprinde amplasarea acestora, în special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor - radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500.În cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apa şi canalizare.2. Planse pe specialitati2.1. ArhitecturaPiesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmeaza:- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor;- planurile acoperisurilor - terasa sau sarpanta -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa invelitorile;- secţiuni caracteristice - în special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul -, care să cuprindă cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperisului - cotele la coama şi la cornisa -, fundatiile cladirilor invecinate la care se alatura constructiile proiectate;- toate fatadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;- în situaţia integrarii construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora în tesutul urban existent.2.2. Structura2.2.1. Planul fundatiilorSe redacteaza la scara 1:50 şi va releva:- modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic;- masurile de protejare a fundatiilor cladirilor invecinate, la care se alatura constructiile proiectate.2.2.2. Detalii de fundatii2.2.3. Proiect de structura completSe prezinta pentru constructii cu mai multe subsoluri şi cel puţin 10 niveluri.2.3. Instalaţii2.3.1. Schemele instalaţiilorSe prezinta parametrii principali şi schemele functionale ale instalaţiilor proiectate.2.4. Dotari şi instalaţii tehnologiceÎn situaţia în care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari şi instalaţii tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrica a construcţiilor, se vor prezenta:2.4.1. Desene de ansamblu2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologicFiecare plansa prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de inmatriculare sau numărul autorizatiei, după caz, titlul proiectului şi al plansei, numărul proiectului şi al plansei, data elaborarii, numele, calitatea şi semnatura elaboratorilor şi ale sefului de proiect.B. Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executarii lucrărilor de desfiinţare - D.T.A.D.------------Secţiunea B din anexa 1 a fost modificată de art. II şi III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea termenului "Proiect" din sintagma "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare" cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T." şi a abrevierii "P.A.D." cu abrevierea "D.T.A.D.".I. Piese scrise1. Lista şi semnaturile proiectantilorSe completeaza cu numele în clar şi calitatea proiectantilor, precum şi cu partea din proiect pentru care raspund.2. Memoriu2.1. Date generaleDescrierea construcţiei care urmeaza să fie desfiintata:- scurt istoric: anul edificarii, mesteri cunoscuti, alte date caracteristice;- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;- menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaza a se preleva;- fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor fatadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfăşurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii;- descrierea lucrărilor care fac obiectul Documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare.------------Liniuţa a-5-a de la subpct. 2.1., pct. 2, lista I., Secţiunea B din anexa 1 a fost modificată de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea termenului "Proiect" din sintagma "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare" cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.".2.2. Fise tehnice cuprinzand elementele de aviz necesare emiterii acordului unic, obtinute prin grija emitentului autorizatiei şi cerute prin certificatul de urbanism.II. Piese desenate1. Plan de încadrare în teritoriu- plansa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz.------------Pct. 1, lista II., Secţiunea B din anexa 1 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie" cu sintagma "oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial".2. Plan de situaţie a imobilelor- plansa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizeaza:------------Prima liniuţă a pct. 2, lista II., Secţiunea B din anexa 1 a fost modificată de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie" cu sintagma "oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial".● parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism;● amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor desfiinta;● modul de amenajare a terenului după desfiintarea construcţiilor;● sistematizarea pe verticala a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;● plantatiile existente şi care se mentin după desfiinţare.Pe plansa se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinteaza şi cele propuse - plan de situaţie, constructii noi sau umpluturi de pamant, plantatii etc., după caz.3. Planul privind constructiile subteraneVa cuprinde amplasarea acestora, în special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor - radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500.În cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii, în special cele pentru alimentare cu apa şi canalizare.4. Releveul construcţiilor care urmeaza să fie desfiinţatePlansele se vor redacta la o scara convenabila - 1:100 sau 1:50 - care să permită evidentierea spatiilor şi a functiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeţelor şi a materialelor existente:- planurile tuturor nivelurilor şi planul acoperisului;- principalele secţiuni: transversala, longitudinala, alte secţiuni caracteristice, după caz;- toate fatadele.În situaţia în care desfiintarea necesita operaţiuni tehnice complexe, se va prezenta şi Documentaţia tehnică - D.T. de organizare a lucrărilor.------------Paragraful 2 al pct. 4, lista II., Secţiunea B din anexa 1 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea termenului "Proiect" din sintagma "Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor" cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.".Fiecare plansa prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartus care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de inmatriculare sau numărul autorizatiei, după caz, titlul proiectului şi al plansei, numărul proiectului şi al plansei, data elaborarii, numele, calitatea şi semnatura elaboratorilor şi ale sefului de proiect.C. Proiectul de organizare a executiei lucrărilor - D.T.O.E.------------Secţiunea C din anexa 1 a fost modificată de art. II şi III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea termenului "Proiect" din sintagma "Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor" cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T." şi a abrevierii "P.O.E." cu abrevierea "D.T.O.E.".Documentaţia tehnică - D.T. de organizare a executiei lucrărilor - D.T.O.E. - este necesar în toate cazurile în care se realizează o investiţie. În situaţia în care acesta nu se prezinta împreună cu Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructii, se va obtine o autorizatie de construire separata de cea pentru investitia propriu-zisa.------------Paragraful 1 din Secţiunea C din anexa 1 a fost modificat de art. II şi III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea termenului "Proiect" din sintagma "Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor" cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.", a termenului "Proiect" din sintagma "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii" cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.", şi a abrevierii "P.O.E." cu abrevierea "D.T.O.E.".Documentaţia tehnică - D.T. de organizare a executiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregatitoare şi necesare în vederea asigurarii tehnologiei de execuţie a investitiei, atât pe terenul aferent investitiei, cat şi pe spatiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, după cum urmeaza:------------Partea introductivă a paragrafului 2 din Secţiunea C din anexa 1 a fost modificată de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea termenului "Proiect" din sintagma "Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor" cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.".I. Piese scrise1. Lista şi semnaturile proiectantilorSe completeaza cu numele în clar şi calitatea proiectantilor, precum şi cu partea din proiect pentru care raspund.2. MemoriuAcesta va cuprinde:- descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor, amenajarilor şi depozitelor de materiale;- asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente;- asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati urbane din zona amplasamentului;- precizări cu privire la accese şi imprejmuiri;- precizări privind protectia muncii.Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitatile urbane din zona, necesare în vederea obtinerii acordului unic, se vor prezenta în cadrul fiselor tehnice intocmite în Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructii - D.T.A.C. sau D.T.A.D., după caz.------------Paragraful 2, de la pct. 2, lista I. din Secţiunea C, anexa 1 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea termenului "Proiect" din sintagma "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii" cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.", a abrevierii "P.A.C." cu abrevierea "D.T.A.C.", şi a abrevierii "P.A.D." cu abrevierea "D.T.A.D.".II. Piese desenatePlan general a) la lucrarile de mai mare amploare se redacteaza o plansa realizata conform planului de situaţie privind amplasarea obiectivelor investitiei, cuprinzand amplasamentul investitiei şi toate amenajarile şi constructiile provizorii necesare realizării acesteia; b) la lucrarile de mai mica amploare elementele de organizare a executiei lucrărilor vor putea fi prezentate şi în planul de situaţie privind amplasarea obiectivelor investitiei al Documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructii.------------Litera b) a pct. II din anexa 1 a fost modificată de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea termenului "Proiect" din sintagma "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii" cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.".Fiecare plansa prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de inmatriculare sau numărul autorizatiei, după caz, titlul proiectului şi al plansei, numărul proiectului şi al plansei, data elaborarii, numele, calitatea şi semnatura elaboratorilor şi ale sefului de proiect.  +  Anexa 2DEFINIREAunor termeni de specialitate utilizati în cuprinsul legii-------------Definiţia "Acord unic" din anexa 2 a fost abrogată de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.● Autorizatia de construire/desfiinţareActul de autoritate al administraţiei publice locale - consilii judetene şi consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale -, pe baza caruia se pot realiza lucrari de constructii.Procedura de emitere a autorizatiei de construire/desfiinţare este reglementata prin prezenta lege şi prin normele metodologice elaborate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.● Anexe gospodarestiConstructiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite sa adaposteasca activităţi specifice, complementare functiunii de locuire, care, prin amplasarea în vecinatatea locuinţei, alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate functionala distincta.În categoria anexelor gospodaresti, de regula în mediul rural, sunt cuprinse: bucatarii de vara, grajduri pentru animale mari, patule, magazii, depozite şi altele asemenea. În mod similar, sunt asimilabile notiunii de anexe gospodaresti şi garajele, serele, piscinele şi altele asemenea.● Anexe gospodaresti ale exploatatiilor agricoleConstructiile situate în zone izolate în extravilan şi indepartate de localitatea de reşedinţa a lucratorilor agricoli, menite sa adaposteasca masini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum şi spatii pentru cazare temporara pe timpul campaniilor agricole.● Avizare/aprobareAvizare - procedură de analiză şi de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administraţiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluţiilor funcţionale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism sau prin Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi proiectul tehnic (P.Th.) pe baza căruia se vor executa lucrările.Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.-------------Definiţia "Avizare" din anexa 2 a fost modificată de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.Definiţia "Avizare" din anexa 2 a fost modificată de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008, prin înlocuirea termenului "Proiect" din sintagma "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii" cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T.".Aprobare - opţiunea forului deliberativ al autorităţii competente de insusire a propunerilor din documentatiile prezentate şi susţinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se conferă documentatiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de dezvoltare teritoriala şi urbanistica, precum şi al autorizarii lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investitii.● Cladiri de importanţa redusaConstructii cu functii obisnuite, cu un grad de risc scăzut, care afectează un numar redus de oameni: a) cladiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente, inclusiv anexele gospodaresti ale acestora; b) cladiri pentru invatamant cu cel mult 4 unităţi functionale; c) dispensare comunale fără stationar; d) sedii administrative în mediul rural: primarii, posturi de politie, cooperative de credit rural, biblioteci, oficii postale şi altele asemenea; e) cladiri pentru comert şi alimentatie publică, cu o suprafaţa de până la 200 mp şi cu deschideri până la 6 m; f) hale şi ateliere pentru activităţi mestesugaresti care nu genereaza vibratii, cu o suprafaţa de până la 200 mp şi deschideri până la 6 m; g) dependinte şi anexe gospodaresti: garaje, bucatarii de vara, grajduri, suri şi altele asemenea; h) constructii cu caracter provizoriu.● Constructii cu caracter provizoriuConstructiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul functiunii adapostite ori datorita cerințelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existenta limitata, precizata şi prin autorizatia de construire.De regula, constructiile cu caracter provizoriu se realizează din materiale şi alcatuiri care permit demontarea rapida în vederea aducerii terenului la starea initiala (confectii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) şi sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcţiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe caile şi în spatiile publice, corpuri şi panouri de afisaj, firme şi reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. În sensul prezentei legi realizarea construcţiilor provizorii se autorizeaza în aceleasi condiţii în care se autorizeaza constructiile definitive.● Constructii specialeConstructiile cu caracter militar care se autorizeaza în condiţiile prevăzute la art. 43.● Documentatiile de amenajare a teritoriului şi de urbanismAnsamblurile de documente scrise şi desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizeaza situaţia existenta şi se stabilesc obiectivele, actiunile şi masurile de dezvoltare pe o perioadă determinata.Structura documentatiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism cuprinde: a) planurile de amenajare a teritoriului; b) planurile urbanistice; c) regulamentele locale de urbanism.Definirea şi conţinutul-cadru al documentatiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se fac prin legea amenajarii teritoriului şi urbanismului.* Documentaţie tehnică - D.T.Documentaţia tehnico-economică distinctă prin care se stabilesc principalele coordonate privind încadrarea în indicii urbanistici aprobaţi, amplasarea construcţiilor şi relaţiile acestora cu vecinătăţile, schemele şi fluxurile funcţionale, compoziţia spaţială, structura de rezistenţă, expresia de arhitectură, dotarea şi echiparea construcţiilor - inclusiv soluţiile de asigurare, branşare şi racordare a acestora la infrastructura edilitară, după caz.După emiterea autorizaţiei de construire, documentaţia tehnică - D.T. se constituie parte integrantă a Proiectului tehnic - P.Th., respectiv a Detaliilor de execuţie, fiind interzisă modificarea prevederilor acesteia, sub sancţiunea nulităţii autorizaţiei de construire.Conţinutul-cadru al documentaţiei tehnice - D.T. este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege.-------------Definiţia "Documentaţie tehnică - D.T." din anexa 2 a fost introdusă de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.* Documentaţie pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţiiTotalitatea documentelor prevăzute la art. 7 alin. (1) din lege care constituie suportul tehnic al dosarului ce se depune la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene prevăzute la art. 4 în vederea emiterii autorizaţiei de construire.-------------Definiţia "Documentaţie pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii" din anexa 2 a fost introdusă de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.● Drept de execuţie a lucrărilor de constructiiDreptul real sau, după caz, dreptul de creanta privind imobilul, care conferă titularului dreptul de a obtine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizatia de construire sau de desfiinţare. Dovada dreptului asupra imobilului se face prin actul, denumit titlu, prin care se atesta dreptul de proprietate (precum contractul de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificatul de mostenitor, actul administrativ de restituire, hotărâre judecătorească) sau printr-un contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat. Emiterea autorizatiei de construire în baza unui contract de închiriere se poate face numai pentru constructii cu caracter provizoriu şi cu acordul expres al proprietarului de drept.● FirmaElementul constructiv aplicabil pe cladire sau independent, pe care se inscriptioneaza date de identificare a unei institutii publice, societăţi comerciale, fundatii, denumirea comerciala, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoană fizica sau juridica îşi exercită activitatea intr-o cladire sau intr-o incinta.● Instalaţii aferente construcţiilorTotalitatea conductelor şi echipamentelor care asigura utilitatile necesare funcţionarii construcţiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la bransament/racord (inclusiv) la utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu incorporate în construcţie. Instalatiile aferente construcţiilor se autorizeaza împreună cu acestea sau, după caz, separat.● Intravilanul localităţiiTeritoriul care constituie o localitate se determina prin Planul urbanistic general (PUG) şi cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fără constructii, organizate şi delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate în circuitul agricol sau având o alta destinatie, inauntrul caruia este permisa realizarea de constructii, în condiţiile legii.Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea în extravilan numai pe bază de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrandu-se ulterior în Planul urbanistic general (PUG) al localităţii.● Extravilanul localităţiiTeritoriul cuprins între limita intravilanului şi limita administrativ-teritoriala a unităţii de baza (municipiu, oras, comuna), inauntrul caruia autorizarea executarii lucrărilor de constructii este restrictionata, în condiţiile prezentei legi.● ImprejmuiriConstructiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafete, arii sau parcele asupra cărora exista forme de proprietate, executate pentru protecţie împotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, caramida, piatra, lemn, metal, inclusiv sarma ghimpata intinsa pe bulumaci -, ori prin plantii specifice.● Lucrari de constructiiOperaţiunile specifice prin care:- se realizează constructii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane şi aeriene, cai de comunicatii, lucrari ingineresti, de arta etc.;- se desfiinteaza astfel de constructii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc.● Lucrari de modificareLucrari de interventii asupra elementelor constructive, structurale şi/sau nestructurale, având ca efect modificarea (totala sau în parte) a acestora, privind:- modificarea planimetriei interioare sau exterioare;- modificarea volumetriei.În toate cazurile este necesară emiterea unei autorizaţii de construire, cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în constructii pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire.* Lucrări de intervenţie în primă urgenţăOrice fel de lucrări necesare la construcţiile existente care prezintă pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora determinate de factori distructivi naturali şi antropici, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora, pentru: a) punerea în siguranţă, prin asigurarea cerinţelor de rezistenţă mecanică, stabilitate şi siguranţă în exploatare; b) desfiinţarea acestora.-------------Definiţia "Lucrări de intervenţie în primă urgenţă" din anexa 2 a fost introdusă de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.* Lucrări de reabilitareOrice fel de lucrări de intervenţii necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor de siguranţă şi exploatare a construcţiilor existente, inclusiv a instalaţiilor aferente, în scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerinţelor esenţiale de calitate prevăzute de lege.-------------Definiţia "Lucrări de reabilitare" din anexa 2 a fost introdusă de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.● Lucrari specifice la caile de comunicatie, care nu necesita autorizatie de construireLucrarile de întreţinere care nu necesita proiect şi deviz general, constand dintr-un complex de lucrari care se executa în mod permanent, în vederea mentinerii construcţiilor-instalaţiilor în condiţii tehnice corespunzătoare desfăşurării continue, confortabile şi în deplina siguranţa a circulaţiei, la nivelul traficului maxim.● Mobilier urbanElementele functionale şi/sau decorative amplasate în spatiile publice care, prin alcatuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localităţii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construcţiilor dacă amplasarea lor se face prin legare constructiva la sol (fundatii platforme de beton, racorduri la utilitati urbane, cu excepţia energiei electrice), necesitand emiterea autorizatiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice şi altele asemenea.* Modificare de temăOrice schimbare iniţiată de către investitor/proprietar care are în vedere funcţiunile şi/sau capacităţile funcţionale caracteristice, indicatorii tehnico-economici aprobaţi, soluţiile spaţiale şi/sau de amplasament şi alte asemenea cerinţe, care au fundamentat elaborarea documentaţiei tehnice - D.T., care a stat la baza emiterii autorizaţiei de construire.-------------Definiţia "Modificare de temă" din anexa 2 a fost introdusă de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.● ParcelareOperaţiunea de proiectare urbanistica prin care se determina divizarea uneia sau mai multor proprietăţi funciare distincte, destinate construirii, în scopul atribuirii, concesionarii sau vanzarii loturilor rezultate.* Proiect tehnic (P.Th.)Documentaţia tehnico-economică - piese scrise şi desenate -, elaborată în condiţiile legii, care dezvoltă documentaţia tehnică - D.T., cu respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de construire, precum şi prin avizele, acordurile şi actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, anexe la autorizaţia de construire.Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluţiile tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii, pe baza căruia se execută lucrările de construcţii autorizate.-------------Definiţia "Proiect tehnic (P.Th.)" din anexa 2 a fost modificată de pct. 45 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.* Detalii de execuţie (D.E.)Documentaţii tehnice cuprinzând reprezentări grafice realizate la scările 1:2,1:5,1:10,1:20 sau, după caz, la alte scări grafice, în funcţie de necesităţile de redactare, precum şi piese scrise pentru explicitarea reprezentărilor grafice, elaborate în baza proiectului tehnic şi cu respectarea strictă a prevederilor acestuia, care detaliază soluţiile tehnice de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni, privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii.Detaliile de execuţie, elaborate în condiţiile legii şi verificate pentru cerinţele esenţiale de calitate în construcţii de către verificatori tehnici atestaţi în condiţiile legii, detaliază proiectul tehnic, în vederea executării lucrărilor de construcţii autorizate.-------------Definiţia "Detalii de execuţie (D.E.)" din anexa 2 a fost introdusă de pct. 46 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.-------------Definiţia "Proiect pentru autorizarea executarii lucrărilor de constructii" din anexa 2 a fost abrogată de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.● Receptia lucrărilorReceptia lucrărilor constituie o componenta a sistemului calităţii în constructii şi este actul prin care se certifica finalizarea lucrărilor executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic şi cu detaliile de execuţie.Receptia lucrărilor de constructii de orice categorie şi de instalaţii se efectueaza atât la lucrari noi, cat şi la interventii în timp asupra construcţiilor existente, conform legii. Receptia lucrărilor de constructii se realizează în doua etape, potrivit prevederilor legale în vigoare, după cum urmeaza:- receptia la terminarea lucrărilor;- receptia finala.● Schimbare de destinatieÎn înţelesul prevederilor art. 3, este necesară emiterea unei autorizaţii de construire şi/sau de desfiinţare, după caz, numai în situaţia în care pentru realizarea schimbarii de destinatie a spatiilor sunt necesare lucrari de constructii pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire.● Zone protejateTeritoriile delimitate geografic, în cuprinsul cărora se afla elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebită. În raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt: a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebită; b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului construit, cu valoare istorica, culturala sau memorialistica deosebită.  +  NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. III din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii şi unele măsuri pentru realizarea locuintelor, ale art. II alin. (2) şi ale art. III din Legea nr. 401/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii şi ale art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii, care nu sunt incorporate în textul republicat al Legii nr. 50/1991:- art. III din Legea nr. 453/2001:"Art. III. - Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga: anexa la Legea nr. 50/1991, republicată, art. 8 alin. 5 şi pct. 8 lit. j) din anexa nr. II la Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000, precum şi referirile la obligativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrarile de constructii-montaj din cuprinsul legii, din actele de aplicare a acesteia, precum şi orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.";- art. II alin. (2) şi art. III din Legea nr. 401/2003:"(2) În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va modifica normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, care vor include formularele, procedura de autorizare şi conţinutul documentatiilor necesare acestei proceduri. În acelasi termen se vor efectua operaţiunile de preluare, predare-primire a studiilor de teren şi a documentatiilor prevăzute la art. I pct. 23 [alin. (1) al art. 29^1], prin proces-verbal incheiat între părţi după inventarierea arhivelor menţionate la art. I pct. 23 [art. 29^1 alin. (3)], fără a mai fi nevoie de punerea în intarziere.Art. III. - La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga litera c) a articolului 48 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.";- art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004:"(2) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va modifica Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.943/2001, cu modificările ulterioare."-----------